Machu Picchv. Machu Picchu. Stulecienaukowego. Machu Picchu. 100 Years of the. of Machu Picchu. Machu Picchu. zarys historii odkrycia i badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Machu Picchv. Machu Picchu. Stulecienaukowego. Machu Picchu. 100 Years of the. of Machu Picchu. Machu Picchu. zarys historii odkrycia i badań"

Transkrypt

1 MACHU PICCHu Stulecienaukowego o d k r y c i a Machu Picchu 100 Years of the World Discovery of Machu Picchv Quito zarys historii odkrycia i badań iewątpliwie nazwa tego stanowiska i jego najbardziej rozpowszechniony obraz są rozpoznawalną na całym Świecie ikoną i wizerunkiem emblematycznym kultury Inków a przez rozszerzenie, przedhiszpańskich cywilizacji jeśli nie całej Ameryki to na pewno obszaru Andów. Wpisane w 1983 roku na listę dziedzictwa Światowego UESCO, w roku 2007 zostało wybrane do ekskluzywnego grona 7 Cudów Współczesnego Świata. Poza swym niewątpliwym niezwykle malowniczym położeniem, i bardzo dobrym stanem zachowania inkaskich budynków, do jego światowej sławy przyczyniła się też, towarzysząca mu od początku atmosfera tajemnicy. Czy była to poszukiwana od lat, ukryta w dżungli Vilcabamba, ostatnia stolica Inków? Czy może wręcz legendarne Pacarictampu Tampu toco miejsce pochodzenia dynastii Inków? Ukryte przed Hiszpanami, strzeżone murem tajemnicy miejsce święte, w którym nigdy, jak to wówczas mówiono, nie stanęła stopa białego człowieka, do momentu przybycia amerykańskiego badacza Hirama Binghama w dniu 24 lipca 1911 roku? Tumipampa Tumbez Chachapoyas Cajamarca Chan Chan Huanuco Pampa Lima Pachacamac Inca Huasi Tambo Colorado Vilcas Huaman CUZCO Hatun Colla Tiahuanaco Cochabamba Catarpe Tilcara W E S Pucara de Andagala Zasięg Państwa Inków Ważniejsze ośrodki administracyjne Drogi inkaskie Ranchillos Miłosz Giersz an outline of the history of discovery and research Tekst/ text: Dr Hab. Prof. UW Mariusz S. Ziółkowski Opieka artystyczna/ final artwork: Dr Miłosz Giersz Opieka techniczna/ technical custody: Mgr Jan Szymański Fotografie/ Photos: Archivo Histórico de Límites (1), ational Geographic (2-4), PromPerú (5-25) o doubt the site name and its most recognisable picture are world famous icons and emblems of the Inca culture, and, by extension, precolumbian civilisations of the Andes or even America. It has been included in the UESCO World Heritage list since 1983, and in 2007 has been selected as one of the ew 7 Wonders of the World. Apart from its incredibly picturesque settings and amazing state of preservation of the Inca buildings, a sense of mystery accompanying the discovery since the beginning greatly contributed to the site s fame. Was the lost capital of the Incas, mythic Vilcabamba? Or was it legendary Pacarictampu - the place of origin of the Inca dynasty? Hidden from Spaniards, protected by a wall, the sacred place was untouched, as the story had it, by the feet of white men, until the arrival of the American scholar Hiram Bingham on the 24th of July 1911?

2 ational Geographic Society 24 lipca 1911 roku J est rzeczą pewną, że ta właśnie data rozpoczęła światową sławę. Hiram Bigham, profesor historii na Uniwersytecie Yale (USA) poszukiwał ostatniej stolicy Inków, Vilcabamby, którą Hiszpanie zdobyli dopiero w końcu czerwca 1572 roku, w czterdzieści lat po przybyciu Francisco Pizarra na teren Tahuantinsuyu (Imperium Inków) i początku hiszpańskiej Konkwisty tej części Ameryki. Po upływie blisko 340 lat od tych wydarzeń, mimo istnienia dokumentów historycznych podających jej przybliżone położenie, lokalizacja Vilcabamby popadła w zapomnienie. W celu jej ponownego odkrycia Hiram Bingham przewędrował w latach 1909 i 1911 znaczne obszary wschodnich stoków Andów peruwiańskich. I właśnie 24 lipca 1911, posłuchawszy informacji miejscowego rolnika, Melchora Arteagi wspiął się na siodło górskie, między szczytami i Huayna Picchu, górujące nad wijącą się 450 metrów poniżej rzeką Urubamba. Ujrzał rozłożone na nim, doskonale zachowane, choć porośnięte gęstą, subtropikalną roślinnością, miasto Inków. Swojemu przewodnikowi Artedze zapłacił dniówkę w wysokości jednego sola peruwiańskiego (ok. pół dolara amerykańskiego w srebrze). Była to niewątpliwie najlepsza inwestycja, jaką Bingham zrobił w swym życiu. W kolejnych latach 1912, 1914 i 1915, Bingham, wraz z zespołami specjalistów z wielu dziedzin, przeprowadził prace badawcze w, pod egidą Uniwersytetu Yale oraz ational Geographic Society. Były one następnie kontynuowane przez archeologów peruwiańskich Luisa E. Valcarcela, Paul a Fejos a, Manuela Chavez Ballón i wielu innych. Od 1981 roku znajduje się w obrębie parku narodowego, o nazwie Santuario histórico de, ustanowionego decyzja rządu Peru. Prace archeologiczne i konserwatorskie są prowadzone przez personel naukowy Parku, niekiedy we współpracy z badaczami zagranicznymi, również polskimi. 24th of July 1911 C ertainly from that moment the world wide fame of began. Hiram Bingham, the history professor of the Yale University, had been searching for the last Inca capital, Vilcabamba, conquered by the Spaniards only at the end of June 1572, forty years after the arrival of Francisco Pizarro to the Tahuantinsuyu (the Inca Empire) and the beginning of the Spanish Conquest of South America. 340 years had passed and, despite the existence of historic documents stating its approximate location, Vilcabamba was forgotten. Searching for it, in 1909 and 1911 Hiram Bingham had traversed a major portion of the eastern Andean slopes in Peru. Led by his local informant Melchor Arteaga, on 24th of July he climbed on the natural saddle between the lofty slopes of and Huayna He saw a perfectly preserved, intact Inca s city, though covered by thick subtropical vegetation. He paid his guide Artega a daily wage of one peruvian sol (half a dollar in silver). It was no doubt the best investment in Bingham s life. In the subsequent years 1912 and Bingham with a team of specialists from various fields conducted a research project in Machu Picchu under the patronage of the Yale University and the ational Geographic Society. The project was later carried on by peruvian archaeologists Luis E. Valcarcel, Paul Fejos, Manuel Chavez Ballón, and many others. Since 1981 has been surrounded by a national park called Santuario Histórico de, established by the Peruvian government. The archaeological and conservation works are conducted by the Park personnel, sometimes in the cooperation with foreign scientists, including Polish ones. Pablo José Oricain, El Partido de Urubamba, 1801

3 Czym było? S pór o to, czym było, rozpoczął się już w chwili ogłoszenia wyników pierwszej wyprawy H. Binghama. Co do jednego, prawie wszyscy byli zgodni: nie była to ostatnia stolica Inków, Vilcabamba. awiasem mówiąc, tę też Bingham odwiedził są to ruiny zwane Espiritu Pampa, położone ok. 120 km od. Z tym, że nie uznał ich wówczas za Vilcabambę, wydały mu się zbyt mało monumentalne. To, że Espiritu Pampa to ostatnia stolica Inków udowodniła ostatecznie dopiero peruwiańsko-polska wyprawa z 1976 roku, kierowana przez peruwiańskiego historyka, dr Edmundo Guillén Guillén, z udziałem Polaków Elżbiety Dzikowskiej i Tonyego Halika. Ekspedycja ta przebyła trasę hiszpańskich zdobywców z 1572 roku, odtworzoną przez Dr Guillena na podstawie XVI-wiecznych dokumentów. atomiast pozostawało długo przedmiotem sporów i tajemnicą. Bingham sądził, że to kolebka dynastii Inków, legendarne Pacarictambo, niektórzy badacze wysuwali hipotezy jeszcze odważniejsze że to pozostałość kultury o co najmniej kilkaset lat wcześniejszej od Inków. Jednakże długoletnie badania historyków, w tym innego Amerykanina, prof. Johna H. Rowe a pozwoliły wykazać, że było najprawdopodobniej prywatną posiadłością i rezydencją Pachacuti Inki Yupanquiego, władcy Inków żyjącego w I połowie XV wieku n.e. Pachacuti był wielkim zdobywcą i to jemu właśnie przypisuje się rozpoczęcie podbojów, które, kontynuowane przez jego syna Tupac Inkę Yupanquiego i wnuka, Huayna Capaca, w ciągu niecałych stu lat zmieniły niewielkie państewko Inków, położone w dolinie Cuzco, w olbrzymie, pan-andyjskie Imperium. Po śmierci Pachacuteka, pozostawało najprawdopodobniej we władaniu założonego przez niego rodu. Kiedy jednak i w jakich okolicznościach zostało opuszczone? I czy rzeczywiście, pozostało ono nieznane do czasów przybycia Hirama Binghama w 1911 roku? Opuszczenie było najprawdopodobniej ściśle związane z burzliwymi losami ostatniej stolicy Inków, Vilcabamby. Po klęsce próby wypędzenia Hiszpanów, podjętej w latach , inkaski władca Manco Inca zmuszony został do wycofania się w głąb dżungli, na tereny ostatniej pozostającej pod jego kontrolą dzielnicy Imperium: Antisuyu. znalazło się zbyt blisko terenów kontrolowanych przez Hiszpanów i zapewne wówczas zostało opuszczone, przynajmniej przez członków inkaskiej elity. Czy również zostało zapomniane? ational Geographic Society ational Geographic Society What actually was? he discussion on what was actually Machu Picchu began immediately after the announcement of the first Bingham journey results. Everybody agreed on what it was not - the last Inca capital, Vilcabamba. As a matter of fact, Bingham visited that one too - the ruins known today as Espiritu Pampa that lay 120 kms from - but he did not acknowledged them as Vilcabamba stating that they are not monumental enough. The proof of identity of Espiritu Pampa as the last capital was obtained by a Peruvian-Polish expedition in 1976, directed by the Peruvian historian Dr. Edmundo Guillén Guillén, accompanied by two Polish travellers Elżbieta Dzikowska and Tony Halik. The expedition walked along the trail of the Spanish Conquistadores from 1572, reconstructed by Dr. Guillén from 16th century documents. Yet was remaining a matter of disputes - and a mystery, too. Bingham claimed that it was a craddle of the Inca dynasty, legendary Pacarictambo; others were proposing even wilder hypotheses - that it was a remainder of a culture at least a few centuries older than the Inca. Long-lasting research of many historians, however, including that of another American - Dr. John Rowe, proved that was in fact a private residence of Pachacuti Inca Yupanqui, the Inca ruler living in the first half of the 15th century C.E. Pachacuti was a great conqueror, and to his credit the expansion of the Incas Empire began. The conquest was then carried on by his son Tupac Inca Yupanqui, and his grandson Huayna Capac, and in less than a hundred years converted a small Inca state in the Cuzco valley into an enormous pan-andean Empire. After the death of Pachacutec the residence remained in the possesion of his dynasty. When and how, however, it became abandoned? And did it in fact remain unknown until Bingham s arrival in 1911? The abandonment of was probably connected with turbulent events in the last capital, Vilcabamba. After the unsuccessful attempt to expel the Spaniards, taken in , the Inca ruler Manco Inca was forced to retreat into the jungles of the last province of his empire still under his control - Antisuyu. Machu Picchu was too close to the enemy territories and due to that it became abandoned, at least by the Inca s elite. Was it forgotten then, too? T

4 Epilog Z odnalezionych dokumentów z czasów kolonialnych wynika, że tereny były znane hiszpańskiej administracji, aczkolwiek nie zachowały się żadne opisy monumentalnych ruin. Te zaś były na pewno użytkowane przez miejscowych chłopów, i to jeszcze w czasach Binghama: na jednym z jego zdjęć z 1911 r. widać pokryte strzechą dawne inkaskie budynki i siedzącą przed nimi, przędącą Indiankę. W swoim dzienniku Bingham wspomina też, że na inkaskich tarasach rolnicy uprawiali m.in. kukurydzę. Czy wobec tych faktów Hiramowi Binghamowi słusznie przysługuje miano Odkrywcy? Dyskusja na ten temat rozgorzała przy okazji przygotowań do tegorocznych obchodów Stulecia Odkrycia Machu Picchu oraz sporu o zwrot do Peru wypożyczonych przez Binghama zabytków, wykopanych w, które znalazły się następnie w kolekcji Muzeum Uniwersytetu Yale (USA). Badacze peruwiańscy, m. in. Jorge Flores Ochoa oraz Mariana Mould de Pease słusznie wskazywali na fakt, że (jako nazwa szczytu górskiego) było zaznaczone na kilku XIX wiecznych mapach, na jednej z nich znajduje się wzmianka, jest że to Huaca del Inca czyli miejsce święte Inków. Znaleziono też dokumenty bezdyskusyjnie dowodzące, że ok r. Augusto Berns, przedsiębiorca niemieckiego pochodzenia, posiadający w omawianym regionie tartak, postanowił założyć kompanię eksploatacji ruin, w nadziei odkrycia skarbów. a szczęście, nie udało mu się uzyskać większych funduszy do realizacji tych zamiarów, jednakże niektórzy badacze przypuszczają, że rabowanie ruin mogło wówczas mieć miejsce... Tak więc wszystko wskazuje na to, że gdy Hiram Bingham dotarł do, nie było to opuszczone, zapomniane w dżungli miasto, lecz miejsce doskonale znane okolicznej ludności, użytkowane przez nią od stuleci. Co więcej, dotarł szlakiem już dobrze przetartym, choćby przez wspomnianego wcześniej przedsiębiorczego iemca i, zapewne, przez innych podróżników, o czym świadczyć mogą pozostawione przez nich inskrypcje na kamieniach niektórych budowli - jedna z tych inskrypcji, sygnowana przez Agustina Lizarragę, nosił datę 14 lipca 1902 roku. ależy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że Bingham uczciwie przyznawał, iż nie jest on pierwszym badaczem, który odwiedził. atomiast jest rzeczą niewątpliwą, że dopiero badania Binghama ujawniły istnienie dla świata nauki i w konsekwencji sprawiły, że weszło ono do ekskluzywnej grupy zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturalnego. I za to właśnie należy się chyba Hiramowi Binghamowi tytuł Odkrywcy. Epilogue C olonial documents reveal that area had been known to the Spanish administration, though there are no descriptions of monumental ruins of any sort, whereas the buildings had been used by local farmers until the times of Bingham. On one of his pictures from 1911, one can see old Inca buildings covered with thatched roofs, and an old indigenous woman weaving in front of them. In his diary Bingham also records that on the ancient Inca terraces the farmers were cultivating corn and other crops. Is it just, then, to call Hiram Bingham the discoverer of? The discussion on that issue burst out during the preparation of this year s hundredth anniversary of the discovery, along with the argument about returning to Peru the artefacts taken by Bingham to the Yale University Museum. Peruvian researchers Jorge Flores Ochoa and Mariana Mould de Pease, among others, pointed out that, as a name of a peak, figured on several 19th century maps. On one of these maps there is also a notation that it is a Huaca del Inca, or an Inca holy place. Documents has been found proving without doubt that around Augusto Berns, an entrepreneur of German origin who owned a lumbermill in the region of, decided to start a company exploiting the ruins, in the hope of finding a treasure. Fortunately he could not gather enough resources to accomplish that effort. Some scholars, however, suspect that looting of the site took place at that time. Hence everything points to the fact that when Hiram Bingham reached it was not an abandoned and forgotten city in the jungle, but a place perfectly familiar for, and exploited by, the local population. Moreover, he had gotten there by a route formerly established by many others, as for example the German entrepreneur. Some inscriptions on the rocks at the site, one signed by Agustin Lizarraga on 14th of July 1902, attest to former visits. It has to be underlined, though, that Bingham honestly admitted that he was not the first to visit. Despite all that it is beyond doubt that only his research revealed the existentce of for the world of science and, in consequence, led it to the exclusive group of the World Cultural Heritage. So, due to this fact, Hiram Bingham deserves his title of The Discoverer of. Centro de Estudios Precolombinos

5 legenda legend Mapa autorstwa Hermana Göringa z 1874 r., na której zaznaczone są i Huayna Picchu, aczkolwiek w zamienionych pozycji (Huayna Picchu powinno być na miejscu Machu Picchu). A map by Herman Göring from 1874 with Machu Picchu and Huayna Picchu marked on it; however they are marked the other way round (Huayna Picchu should be where is). Hiram Bingham na stanowisku Toro Muerto, dolina Majes, w trakcie ekspedycji z 1911 r. Hiram Bingham on the site of Toro Muerto in the Valley of Majes during the 1911 expedition. Jeden z budynków, zdjęcie H. Binghama z 1911 r., widoczny na nim towarzyszący badaczowi sierżant Carrasco. One of the buildings in ; the photograph was taken by Bingham in 1911, with his companion srgt. Carrasco standing next to the ruin. Świątynia Słońca w, zdjęcie H. Binghama z 1911 r., widoczny na nim towarzyszący badaczowi sierżant Carrasco. The Temple of the Sun in ; photograph taken by Bingham in 1911, with srgt. Carrasco visible on it. Widok na stanowisko oraz szczyt Huayna Stanowisko podzielone jest na na dwie części, Górną (Hanan) po lewej i Dolną (Hurin) po prawej, przedzielone starasowanym placem. View over the site and peak of Huayna The site is divided into two parts: Upper (Hanan) to the left, and Lower (Hurin) to the right, divided by a terraced plaza. Widok na tzw. sektor rolniczy (tarasy) oraz na szczyt. Po lewej stronie, w połowie zbocza, widoczna jedna z dróg inkaskich idących do Cusco. View over the so called Agricultural Sector (terraces) and the peak of. To the left, in the middle of the slope, there is a fragment of one of the Inca roads leading to Cusco. Wnętrze jednego z budynków w części dolnej. W ścianie widoczne cylindryczne w kształcie kamienie, służące do mocowania więźby dachowej. Interior of a building from the Lower Part of. Round stones projecting from walls were mounting points for the roof construction. El Torreón, budowla o charakterze światynnym w części Hanan. Okna zostały najprawdopodobniej rozplanowane w celu uzyskania odpowiedniego oświetlenia świetej skały, znajdującej sie wewnątrz budynku, przez prominie wschodzącego Słońca w okresie przesilenia grudniowego. Pod Torreón znajduje się niewielka grota, którą uważa się za mauzoleum grobowe, być może przechowywana tam była mumia lub jedno z przedstawień Pachacuti Inki Yupanquiego. El Torreón, a temple in the Hanan Part of Machu The windows are located in the manner allowing sunrays to the Holy rock inside during dawns of the winter solstices. Beneath Torreón there is a small cavern, thought to be a tomb, perhaps, for a mummy or effigy of Pachacuti Inca Yupanqui. Fragment Hanan (Górnego). Za murem widocznym na szczycie wzniesienia znajduje się słynna Intihuatana, rzeźbiony w litej skale ołtarz. Part of Hanan (Upper). Behind the wall on the top of the hill there is the famous Intihuatana, an altar carved in a rock. Widok na Huayna Picchu z Sektora rolniczego. View at Huayna Picchu from the Agricultural Sector. Polscy konserwatorzy, prof. Rafał Czerner i dr Grażyna Bąkowska w trakcie prac inwentaryzacyjnych wewnątrz Torreón, rok Polish restaurators prof. Rafał Czerner and dr Grażyna Bąkowska during the inventory works within the Torreón, Widok na część Hurin (Dolną). View at the Hurin (Lower). 13. Phragmipedium caudatum, jedna z ok gatunków orchidei, które można zobaczyć w Parku arodwowym. Phragmipedium caudatum, one of over 200 species of orchid that can be spotted in the atural Reserve. Intihuatana, ołtarz wyrzeźbiony w litej skale, w najwyższej partii Hanan (Górnego) Machu Intihuatana, an altar carved out of bedrock in the Hanan (Upper). Budynki w Hanan. Widoczny ciąg schodów, stanowiących jedną z głównych arterii komunikacyjnych. Buildings in the Hanan with a flight of stairs used as one of the main passages of the city. Kolejny rzadki gatunek orchidei, Epidendrum friderici-guilielmi, spotykany w Parku Machu Just another rare species of orchid, Epidendrum friderici-guilielmi, frequently spotted in the Machu Picchu Park. Z racji dużej ilości opadów i znacznej wilgotności, w często obserwować można tęczę. awiasem mówiąc tęcza, przedstawiana jako wielobarwny wąż, była jednym z symboli Imperium Inków. Due to the high amount of rain and considerable humidity, one can frequently observe rainbows in. The incas considered it one of the main symbols of their Empire depicted it as a multicoloured serpent. Schody prowadzące z centralnego placu do jednego z kompleksów rezydencjonalnych. Stairs leading from the central plaza to one of the residential compounds. Skalikurek andyjski (Rupicola peruviana), jeden z endemicznych gatunków ptaków występujących w Parku. Andean cock (Rupicola peruviana) one of the endemic species of birds in the Reserve. Widok na od strony sektora dolnego, Hurin. View of from the Lower (Hurin). Tak zwana Świątynia Księżyca, grota z budynkami ceremonialnymi w dolnej części masywu Huayna The so called Temple of the Moon, a cave with a few ceremonial buildings at the feet of Huayna Świątynia Trzech Okien w Hanan Machu H. Bingham wiązał ten zespół z mitycznym miejscem pochodzenia dynastii Inków, tak zwanym Tampu Toco, trzema wejściami do grot, z ktorych miało się wyłonić rodzeństwo Ayar (4 braci i 4 siostry) legendarni protoplaści Inków. Temple of the Three Windows in the Hanan. Bingham connected this compound with a mythic place of origin of the Inca dynasty, called Tampu Toco. It was thought that the Ayar syblings (4 brothers and 4 sisters), the legendary protoplasts of the Incas, had emerged from three entrances to the caves. Kwiaty orchidei z gatunku Epidendrum radicans, często spotykanego na terenie Ameryki Łacińskiej. Blooming flowers of Epidendrum radicans species of orchid, commonly seen all over Latin America. Zespół nazywany Aclla huasi, Dom Wybranych Kobiet, rezydencja inkaskich służek- kapłanek. This compound is called Aclla Huasi, House of the Chosen Women, a residence for the Inca servant-priestesses. Jeden z mieszkańców Parku, niedźwiedź andyjski Tremarctos ornatus. One of the inhabitants of the Park the Andean Bear (Tremarctos ornatus)

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 6-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 6-2006 SILESIA airport 6-2006 wstęp intro Drodzy Czytelnicy! Dear Readers! M iesiąc sierpień to niewątpliwie półmetek

Bardziej szczegółowo

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes KATOWICE AIRPORT MAGAZINE STYCZEŃ marzec JANUARY march 1 (44) 2013 6 Alicante źródło światła Alicante a light-source 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes 32 Fast Track

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ THE COLOURS OF SUWAŁKI REGION POWIAT SUWALSKI Autor tekstów / Author of the text: Hubert Stojanowski Autorzy fotografii / Authors of the photographs: Jarosław Borejszo, Waldemar

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Zamek Krzyżtopór Historia 1 2 Neighbourhood Krzyztopor Castle Zamek Krzyżtopór Sąsiedztwo 3 The night veiled the Koprzywianka valley, basking the land with monlight.

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT

PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT Beata Afeltowicz dr nauk humanistycznych Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Zakład Współczesnego

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook Spis treści Contents I. MIASTO OLEŚNICA Historia i zabytki

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters?

5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters? 5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Mediolan w 48 godzin Milan in 48 hours 26 Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters? 30 Syzyfowe prace A Sisyphean

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 Kolory Peru COLORS OF PERU Portugalia na talerzu PORTUGAL ON THE PLATE Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA KALEJDOSKOP WRAŻEŃ Ż Ń / KALEIDOSCOPE OF IMPRESSIONS

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa Nr 4(40) 2014 kwartalnik Spis rzeczy Rada Naukowa Zbigniew Bać (Polska) Michaił Balzanikov (Rosja) Joaquim Braizinha (Portugalia) Kateřina Charvátová (Czechy) Jerzy Charytonowicz (Polska) Małgorzata Chorowska

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska 1 Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska nasza mała ojczyzna jest zamknięta od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią Gór Świętokrzyskich; od wschodu Sandomierszczyzną;

Bardziej szczegółowo

MUZYKA LVIII 2/ 2013 (229) STRESZCZENIA. Grzegorz Kubies Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata?

MUZYKA LVIII 2/ 2013 (229) STRESZCZENIA. Grzegorz Kubies Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata? MUZYKA LVIII 2/ 2013 (229) STRESZCZENIA Grzegorz Kubies Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata? Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postaci Jubala (Rdz 4, 21) wraz z przypisanymi mu atrybutami -

Bardziej szczegółowo

Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate

Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate Of e r t a p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate Szanowni Państwo Magazyn airgate ukazuje się 5 razy do roku. Właścicielem tytułu oraz jego wydawcą jest Kraków Airport, a magazyn

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY ISSN 1644-4183 WAKACJE / HOLIDAY(32) 2013 Hansa Park RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE Sardynia RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH GAZETA POKŁADOWA WWW.PKSPOLONUS.PL DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH

Bardziej szczegółowo

ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32

ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32 Waldemar Ossowski 9 ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32 ARCHEOLOGICZNE BADANIA PODWODNE WRAKA W-32 THE ORIGINS AND HISTORY OF SHIPWRECK EXCAVATIONS IN POLAND UP TO 1994 The development of

Bardziej szczegółowo

35-lecie Wydziału Nauk o Żywności. Dni Przyrodników po raz trzeci kronika uczelni. Machu Picchu na Uniwersytecie Przyrodniczym kronika uczelni

35-lecie Wydziału Nauk o Żywności. Dni Przyrodników po raz trzeci kronika uczelni. Machu Picchu na Uniwersytecie Przyrodniczym kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu DWUMIESIĘCZNIK NR 209 MAJ CZERWIEC 2012 ISSN 1233 4790 35-lecie Wydziału Nauk o Żywności s. Dni Przyrodników po raz trzeci kronika uczelni Machu Picchu

Bardziej szczegółowo

Chopin Inspiracje mazowieckie

Chopin Inspiracje mazowieckie Zakochany Chopin Inspiracje mazowieckie Chopin in Love Masovian Inspirations Tradycja, inspiracja, kompozycja N ikt nie kwestionuje faktu, iż niepowtarzalność dzieł Fryderyka Chopina w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo