Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe"

Transkrypt

1 Z a r z ą d z e n i e n r 1/2015 z dnia roku Dyrektora Przedszkola Nr 42im.Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej Na podstawie: 1. Art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późń. zm) 2. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późń. zm), 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 roku poz. 289). zarządzam co następuje: Wprowadzam do stosowania zasady rachunkowości dla Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej Konta wskazane w wyżej wymienionych zasadach należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce. 1 2 Zasady rachunkowości zawierają: I. Wykaz kont syntetycznych - załącznik nr 1 II. Wykaz kont analitycznych - załącznik nr 2 III. Komentarz do planu kont - załącznik nr 3 IV. Opis zasad rachunkowości - załącznik nr 4 3 Traci moc Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia roku Dyrektora w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Dyrektor

2 Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1.Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 080 Środki trwałe w budowie-inwestycje Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 130 Rachunek bieżący jednostki 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 139 Inne rachunki bankowe 141 Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 245 Wpływy do wyjaśnienia 290 Odpisy aktualizujące należności Zespół 3 - Materiały i towary 310 Materiały Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 Pozostałe koszty rodzajowe

3 490 - Rozliczenie kosztów Zespół 6 - Produkty 600 Produkty gotowe i półfabrykaty Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860 Wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe Majątek trwały w likwidacji Koszty utrzymania obiektów Odpisy aktualizujące należności umorzone Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatków budżetowych Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

4 Załącznik nr 2 II. Wykaz kont analitycznych Środki trwałe Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo Wartości niematerialne i prawne umarzane 100% Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie budynków i lokali Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogóln. stosowania Umorzenie specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów Umorzenie urządzeń technicznych Umorzenie środków transportu Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo 080 Środki trwałe w budowie-inwestycje Środki trwałe w budowie -finansowane z budżetu Środki trwałe w budowie- finansowane z innych źródeł Analityka 2 w stosunku do innych źródeł finansowania inwestycji tworzona będzie w miarę potrzeb Rachunki bieżące jednostek budżetowych Storno kasa Rachunki bieżące jednostek budżetowych -dochody budżetowe Rachunki bieżące jednostek budżetowych -wydatki budżetowe Rachunek środków funduszy specjalnych Rachunek środków funduszy specjalnych-lokata O/N Dalsza analityka rozbudowywana według aktualnych potrzeb Środki pieniężne w drodze

5 wpłaty do banku pobranych przez kasę środków pieniężnych - do konta syntetycznego Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (Therma) Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług(rozrachunki wewnętrzne) Rozrachunki z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracownik. 201-VT Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-vat - do konta syntetycznego -221-Należności z tytułu dochodów budżetowych (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Należności z tyt. wynajmu pomieszczeń Należności z tyt. usług Należności z tytułu odsetek Należności z tytułu różnych wpływów Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych Należności z tytułu grzywien, kar pieniężnych od ludności Należności z tytułu usług (żywienie personelu) 221-VT- Należności z tyt. podatku VAT -do konta syntetycznego 222- Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów roku poprzedniego Rozliczenie dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń, czynsze mieszkaniowe Rozliczenie dochodów z tytułu usług, PKZP Rozliczenie dochodów różne -do konta syntetycznego 223-Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych roku poprzedniego Rozliczenie wydatków budżetowych (zadania własne) Rozliczenie wydatków inne źródła finansowania Zwrot nie wykorzystanych środków Analityka 2 rozbudowana według aktualnych potrzeb - do konta syntetycznego 225-Rozrachunki z budżetami (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Podatek od wynagrodzeń osobowych Podatek od umów-zleceń Podatek ryczałtowy Podatek VAT Podatek od nieruchomości

6 Analityka 2 według aktualnych potrzeb -do konta syntetycznego 229-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przekazywanego do ZUS Rozrachunki z tytułu składek na fundusz pracy Rozrachunki z tytułu składek ZUS obciążających zakład pracy Rozrachunki z tytułu składek ZUS potrącane z wynagrodzenia Rozrachunki z tytułu składek na PFRON Rozrachunki z tytułu składek ZUS-Fundusz Emerytur Pomostowych Analityka 2 według aktualnych potrzeb - do konta syntetycznego 231-Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń ROR Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń kasa - do konta syntetycznego 234-Pozostałe rozrachunki z pracownikami (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Zaliczki pobrane na bieżącą działalność placówki oraz związane z programami ze środków pomocowych Zaliczki pobrane na zakup artykułów żywnościowych - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe Odpłatność personelu za żywienie Inne rozrachunki z pracownikami Analityka 2 według aktualnych potrzeb Pozostałe rozrachunki Kaucje mieszkaniowe Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń do naliczania składek ZUS i FP Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń bez naliczania składek ZUS i FP Ubezpieczenie Warta Ubezpieczenia Interlisk Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa wkłady i spłaty pożyczek Spłaty pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UNIQA TU SA-ubezpieczenie ZNP - składki członkowskie NSZZ Solidarność Komornik zajęcia poborów Pogodna jesień Ubezpieczenie PZU

7 Amplico Refundacje, mylne wpłaty Ubezpieczenie Gerling Ubezpieczenie Commercial Union Ubezpieczenie Compensa Ubezpieczenie PZU III filar Ubezpieczenie Allianz Ubezpieczenie Hestia Ubezpieczenia AXA Izba Lekarska Pielęgniarek i Położnych Skok-pożyczki Okręgowa Izba Radców Prawnych -składki Cigna Stu Rozlicz. podatku(0,3%) z tyt. wynagrodzenia dla płatnika Towarzystwo Przyjaciół Szkoły-BSzRz Solidarność Rozl. z tyt. niedob. i kradzieży Inne rozliczenia Należności do wypłaty z tyt. umowy zlecenia Rozliczenie z tyt. dowożenia dzieci Wadium-Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Szkolne Koło SEP Rozliczenia-zwrot nadmiernie pobranej dotacji ING TU na życie S.A Koszty zastępstwa procesowego (Radca Prawny TP-depoz) Polisa Życie Koszty zastępstwa procesowego(radca Prawny JL-depoz) Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Oświata Rozliczenia z tytułu żywienia dzieci przez MOPS/GOPS Koszty zastępstwa procesowego (Radca Prawny JS-depoz) Rozliczenia z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych prowadzone przez osoby inne niż samorząd Rozliczenia z tytułu dotacji dla szkół publicznych prowadzone przez osoby inne niż samorząd Inne rozliczenia z tytułu dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż samorząd 240. Inne rozliczenia wewnątrzzakładowe uzupełniane w miarę potrzeb do konta 245- Wpływy do wyjaśnienia Wpływy do wyjaśnienia (kwoty należności z tyt. dochodów budżetowych - wpłacone a niewyjaśnione) do konta 290 Odpisy aktualizujące należności

8 (R-P) Odpisy aktualizujące należności w wysokości 100% Analityka do kont zespołu 1 i 2 na niższych poziomach tworzona jest w miarę potrzeb np: z uwzględnieniem źródła dochodów lub finansowania wydatków. Materiały Magazyn artykułów żywnościowych Magazyn art. żywnościowych -darowizny Magazyn art. żywnościowych magazyn nr 1 ZSG i H Magazyn art. żywnościowych - magazyn nr 2 ZSG i H Magazyn artykułów gospodarczych Magazyn artykułów gospodarczych-darowizny Magazyn warsztatów szkolnych -ZS Ogrodniczych Magazyn warsztatów szkolnych-darowizny Koszty według rodzajów 400- Amortyzacja (401) Budynki i lokale (401) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (401) Kotły i maszyny energetyczne (401) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (401) Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (401) Urządzenia techniczne (401) Środki transportu (401) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (401) Wartości niematerialne i prawne 401- Zużycie materiałów i energii (402) Koszty w wartości umorzenia(100%) wydanych do używania składników 013,014,020 zakupionego oraz otrzymanego z darów (402) Koszty w wartości umorzenia(100%) wydanych do używania składników 013,014,020 zakupionego oraz otrzymanego z darów Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) (R-P-402) Zużycie materiałów do remontu budynków, budowli (R-P-402) Zakup wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych (R-P-402) Zakup paliwa (R-P-402) Zakup środków czystości (R-P-402) Pozostałe zakupy materiałów Zakup środków żywnościowych ( 4220) (R-P-402) Zakup środków żywnościowych Zakup leków i materiałów medycznych ( 4230) (R-P-402) Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 4240)

9 (R-P-402) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (R-P-402) Zakup programów komputerowych na cele dydaktyczne Zakup energii ( 4260) (R-P-402) Energia elektryczna (R-P-402) Energia cieplna (R-P-402) Gaz (R-P-402) Woda 402 Usługi obce Zakup usług remontowo-budowlanych ( 4270) (R-P-403) Usługi remontowo-budowlane budynków i pomieszczeń, dokumentacja i projekty (R-P-403) Usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu i sprzętu Zakup usług pozostałych( 4300) (R-P-403) Usługi transportowe (R-P-403) Czynsze za najem obiektów (R-P-403) Usługi wywozu śmieci (R-P-403) Koszty obsługi bankowej (R-P-403) Usługi pocztowe(znaczki, opłaty) (R-P-403) Zakup usług z tyt. odprowadzania ścieków (R-P-403) Zakup usług z tyt. przeglądów, monitoringu (R-P-403) Zakup usług prawnych (R-P-403) Zakup usług informatycznych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) (R-P-403) Zakup usług telefonii komórkowej (R-P-403) Zakup usług dostępu do sieci internet (R-P-403) Zakup usług telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe( 4400) (R-P-403) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 403-Podatki i opłaty Składka na PFRON ( 4140) (R-P-404) Składka na PFRON Różne opłaty i składki ( 4430) (R-P-404) Różne opłaty( notarialne, administracyjne)

10 Podatek od nieruchomości ( 4480) (R-P-404) Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz jst ( 4500) (R-P-404) Pozostałe podatki na rzecz jst Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ( 4510) (R-P-404) Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz jst ( 4520) (R-P-404) Opłaty na rzecz jst Podatek od towarów i usług VAT ( 4530) (R-P-404) Podatek od towarów i usług VAT 404-Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników( 4010) (R-P-405) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (R-P-405) Nagrody dyrektora dla nauczycieli (R-P-405) Zasiłki chorobowe wypłacane nauczycielom (R-P-405) Wypłaty jednorazowe dla nauczycieli(odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.) (R-P-405) Inne wynagrodzenia nauczycieli(zasiłek na zagospodarowanie) (R-P-405) Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi (R-P-405) Nagrody dyrektora dla administracji i obsługi (R-P-405) Zasiłki chorobowe wypłacone pracownikom administracji, obsługi (R-P-405) Pozostałe wynagrodzenia prac. Administracyjnoobsługowych (odprawy, nagrody jubileuszowe) Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) (R-P-405) Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych (R-P-405) Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjno-obsługowych Wynagrodzenia bezosobowe( 4170) (R-P-405) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) (R-P-405) Wynagrodzenia listy sędziowskie 405-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( 3020) (R-P-406) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

11 (R-P-406) Odszkodowania i odprawy z tyt. zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych (R-P-406) Świadczenia rzeczowe dotyczące BHP (odzież ochronna, mydło, herbata, itp. oraz ekwiwalenty pieniężne za te świadczenia Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110,4780) (R-P-406) Składki na ubezpieczenia społeczne( 4110) (R-P-406) Składki na ubezpieczenia społeczne (FEP 4780) Składki na Fundusz Pracy ( 4120) (R-P-406) Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych ( 4280) (R-P-406) Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS ( 4440) (R-P-406) Odpisy na ZFŚS 409-Pozostałe koszty rodzajowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń( 3020) (R-P-407) Odprawy pośmiertne (R-P-407) Odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy z tyt. wypadku przy pracy Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3040) (R-P-408) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów- budżet państwa ( 324) (R-P-408) Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów ( 326) (R-P-408) Inne formy pomocy dla uczniów Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ośrodkach szkolnowychowawczych ( 4130) (R-P-408) Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ośrodkach szkolno- wychowawczych Pozostałe usługi ( 4300) (R-P-403) Przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie uczniów na wycieczkach oraz imprezy urządzane w ramach programów nauczania i wychowania

12 (R-P-406) Szkolenia pracowników (studia, studia podyplomowe) (R-P-403) Koszty reklamy (R-P-403) Inne usługi Zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) (R-P-403) Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) (R-P-403) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe -krajowe( 4410) (R-P-407) Podróże służbowe krajowe (R-P-407) Przejazdy miejscowe, używanie samochodów do celów służbowych Podróże służbowe zagraniczne ( 4420) (R-P-407) Podróże służbowe zagraniczne Koszty ubezpieczeń majątkowych, aktualizacje programów komputerowych( 4430) (R-P-407) Koszty ubezpieczeń majątkowych (R-P-407) Opłaty z tyt. aktualizacji programów komputerowych Szkolenia pracowników ( 4700) (R-P-406) Szkolenia indywidualne nauczycieli (R-P-406) Szkolenia Rad Pedagogicznych (R-P-406) Pozostałe szkolenia pracowników Nagrody konkursowe ( 4190) (R-P-406) Nagrody konkursowe 720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych Przychody z tytułu dochodów budżetowych ( 0690) (R-P-701) Przychody z tytułu wpłat za duplikaty: legitymacji, świadectw (R-P-701) Przychody z tytułu wpłat za opłaty egzaminacyjne, kursy(bckuip) Przychody z tytułu sprzedaży wyrobów i usług ( 0830) (R-P-701) Przychody z tyt. żywienia dzieci (R-P-701) Przychody należne z tyt. świadczeń dodatkowych za przedszkola (R-P-701) Przychody z tyt. żywienia personelu (R-P-701) Przychody ze sprzedaży usług w Schronisku Szkolnym ( internat)

13 (R-P-701) Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych, ogrodniczych i pozostałych (dotyczy: ZSGiH, ZSSP, ZS Ogrodniczych, BCKUiP) 750- Przychody finansowe Przychody finansowe ( 0900) (R-P-705) Przychody z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Przychody finansowe( 0920) (R-P-705) Przychody z tyt. odsetek za zwłokę w zapłacie należności Przychody finansowe ( 0960) (R-P-706) Przychody z tyt. darowizn finansowych (R-P-706) Przychody z tyt. Funduszu Prewencyjnego (na poprawę warunków w placówce) (706) Przychody finansowe -zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego na skutek zapłaty odsetek 751-Koszty finansowe Koszty finansowe ( 4560) (R-P-707) Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Koszty finansowe ( 4570) (R-P-707)Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat Koszty finansowe ( 4580) (R-P-707) Odsetki za zwłokę od zobowiązań Koszty finansowe ( 0920) (R-P-708) Odpisanie należności aktualizacja (R-P-708) Odpisanie należności umorzenie odsetek nie objętych aktualizacją 760- Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne (703) Przychody z tyt. darowizn rzeczowych, różnic wynikających z zaokrągleń Pozostałe przychody ( 0870)

14 (R-P-702) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) Pozostałe przychody ( 0570) (R-P-703) Przychody z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych Pozostałe przychody ( 0580) (R-P-703) Przychody z tyt. grzywien i kar od osób prawnych i jednostek organizacyjnych Pozostałe przychody ( 0690) (R-P-703) Przychody tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty upomnienia, opłaty za śmieci Pozostałe przychody ( 0750) (R-P-703) Przychody z tyt. wynajmu pomieszczeń (R-P-703) Przychody z tyt. czynszów lokatorskich Pozostałe przychody( 830) (R-P-703) Przychody ze sprzedaży usług:biletów na basen, KZP Pozostałe przychody ( 0970) (R-P-703) Przychody z tyt. różnych wpływów: (sprzedaż makulatury, rozl. z lat ubiegłych i inne (R-P-703) Przychody z tyt. wynagrodzenia płatnika Pozostałe przychody ( 2910) (R-P-703) Przychody z tyt. zwrotu nadmiernie pobranej dotacji (703) Przychody operacyjne- zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego na skutek zapłaty należności 761-Pozostałe koszty operacyjne (704) Pozostałe koszty operacyjne (704) Zużycie nieodpłatnie otrzymanych art. żywieniowych oraz gospodarczych, różnice wynikające z zaokrągleń Pozostałe koszty operacyjne ( 0570) (R-P-704) Odpisanie należności- aktualizacja (R-P-704) Odpisanie należności- umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 0690) (R-P-704) Odpisanie należności -aktualizacja

15 (R-P-704) Odpisanie należności- umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 0750) (R-P-704) Odpisanie należności -aktualizacja (R-P-704) Odpisanie należności umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 0830) (R-P-704) Odpisanie należności -aktualizacja (R-P-704) Odpisanie należności -umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 4590) (R-P-704) Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób fizycznych Pozostałe koszty operacyjne ( 4600) (R-P-704) Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych( 4600) Pozostałe koszty operacyjne ( 4610) (R-P-704) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego( 4610) Pozostałe koszty operacyjne ( 0970) (704) Odpisanie należności aktualizacja (704) Odpisanie należności umorzenie nie objętych aktualizacją 770 (709) Zyski nadzwyczajne 771 (710) Straty nadzwyczajne Analityka do kont zespołu 4 i 7 na niższych poziomach tworzona jest w miarę potrzeb np: z uwzględnieniem źródła dochodów lub finansowania wydatków Fundusz jednostki Fundusz jednostki z tyt. nieodpłatnie otrzyma. środków trwałych Fundusz jednostki z tyt. przekazanych środków trwałych z inwestycji Fundusz jednostki - środki obrotowe Fundusz jednostki - środki trwałe w budowie- inwestycje Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje 810-R-P-01 - Dotacje budżetowe wg placówek 810-R-P-02 - Dotacje budżetowe wg placówek na inwestycje

16 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na zakładowy fundusz socjalny Zadania mieszkaniowe Pomoc finansowa dla pracowników, zapomogi losowe Dofinansowanie wczasów, kolonii Pomoc rzeczowa, bony towarowe, spotkania kulturalnooświatowe, rekreacyjno-sportowe Świadczenie urlopowe dla nauczycieli Konta pozabilansowe Środki trwałe w likwidacji Środki trwałe w likwidacji Pozostałe środki trwałe w likwidacji Odzyskane elementy likwidowanego składnika majątkowego oraz części dodatkowe i zapasowe środka trwałego, nieużytkowane środki trwałe Majątek trwały obcy Zakupione lub otrzymane w formie darowizny elementy składowe środka trwałego Koszty utrzymania budynków wg lokalizacji poniesionych kosztów z tyt. zużycia energii elektrycznej poniesionych kosztów z tyt. zużycia energii cieplnej poniesionych kosztów z tyt. zużycia gazu poniesionych kosztów z tyt. zużycia wody poniesionych kosztów usług z tyt. ścieków poniesionych kosztów usług z tyt. i deszczówki poniesionych kosztów z tyt. awarii i remontów poniesionych kosztów z tyt. ochrony obiektów (monitoringu lub ochrony fizycznej) Wydatki strukturalne Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Energia Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Turystyka Kultura Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców Poprawa jakości kapitału ludzkiego Inwestycje w infrastrukturę społeczną Pomoc techniczna Analityka 1 do konta 975 odpowiada poszczególnym obszarom klasyfikacji wydatków strukturalnych, analityka 2 natomiast odpowiada poszczególnym kategoriom klasyfikacji wydatków strukturalnych i rozszerzana jest w miarę potrzeb.

17 (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między placówkami obsługiwanymi przez MZO (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między placówkami obsługiwanymi przez MZO a zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Gminie Bielsko-Biała (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Miejskim Zakładem Komunikacji w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z B-B Ośrodek Sportu i R w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z ZGM w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z ZPO-W w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z PUP w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Środowiskowym Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Wydz. Finansowo- Księgowym UM w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Wydz. Dochodów Budżetowych UM w Bielsku-Białej Konta: 980,998,999 prowadzone są według podziałek klasyfikacji budżetowej. W miarę potrzeb może być tworzona analityka uwzględniająca w szczególności źródła finansowania. Legenda do planu kont Budowa konta: Syntetyka (3 pola) Analityka poziom 1 odpowiada kolejnym paragrafom klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych (2 pola) Analityka poziom 2 (2pola) - Analityka poziom 3(2 pola). Rozdział, paragraf oraz pozycja, która została założona dla potrzeb sprawozdania Rachunku strat i zysków występują poza strukturą konta. Księgowania na kontach wykazanych w planie kont prowadzi się według placówek. R oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej P oznacza paragraf klasyfikacji budżetowej Rzis- oznacza pozycję w rachunku zysków i strat Konta wskazane w planie kont mogą być dzielone na dwa lub więcej kont syntetycznych.

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo