Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe"

Transkrypt

1 Z a r z ą d z e n i e n r 1/2015 z dnia roku Dyrektora Przedszkola Nr 42im.Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej Na podstawie: 1. Art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późń. zm) 2. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późń. zm), 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 roku poz. 289). zarządzam co następuje: Wprowadzam do stosowania zasady rachunkowości dla Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej Konta wskazane w wyżej wymienionych zasadach należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce. 1 2 Zasady rachunkowości zawierają: I. Wykaz kont syntetycznych - załącznik nr 1 II. Wykaz kont analitycznych - załącznik nr 2 III. Komentarz do planu kont - załącznik nr 3 IV. Opis zasad rachunkowości - załącznik nr 4 3 Traci moc Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia roku Dyrektora w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Dyrektor

2 Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1.Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 080 Środki trwałe w budowie-inwestycje Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 130 Rachunek bieżący jednostki 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 139 Inne rachunki bankowe 141 Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 245 Wpływy do wyjaśnienia 290 Odpisy aktualizujące należności Zespół 3 - Materiały i towary 310 Materiały Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 Pozostałe koszty rodzajowe

3 490 - Rozliczenie kosztów Zespół 6 - Produkty 600 Produkty gotowe i półfabrykaty Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860 Wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe Majątek trwały w likwidacji Koszty utrzymania obiektów Odpisy aktualizujące należności umorzone Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatków budżetowych Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

4 Załącznik nr 2 II. Wykaz kont analitycznych Środki trwałe Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo Wartości niematerialne i prawne umarzane 100% Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie budynków i lokali Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogóln. stosowania Umorzenie specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów Umorzenie urządzeń technicznych Umorzenie środków transportu Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo 080 Środki trwałe w budowie-inwestycje Środki trwałe w budowie -finansowane z budżetu Środki trwałe w budowie- finansowane z innych źródeł Analityka 2 w stosunku do innych źródeł finansowania inwestycji tworzona będzie w miarę potrzeb Rachunki bieżące jednostek budżetowych Storno kasa Rachunki bieżące jednostek budżetowych -dochody budżetowe Rachunki bieżące jednostek budżetowych -wydatki budżetowe Rachunek środków funduszy specjalnych Rachunek środków funduszy specjalnych-lokata O/N Dalsza analityka rozbudowywana według aktualnych potrzeb Środki pieniężne w drodze

5 wpłaty do banku pobranych przez kasę środków pieniężnych - do konta syntetycznego Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (Therma) Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług(rozrachunki wewnętrzne) Rozrachunki z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracownik. 201-VT Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-vat - do konta syntetycznego -221-Należności z tytułu dochodów budżetowych (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Należności z tyt. wynajmu pomieszczeń Należności z tyt. usług Należności z tytułu odsetek Należności z tytułu różnych wpływów Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych Należności z tytułu grzywien, kar pieniężnych od ludności Należności z tytułu usług (żywienie personelu) 221-VT- Należności z tyt. podatku VAT -do konta syntetycznego 222- Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów roku poprzedniego Rozliczenie dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń, czynsze mieszkaniowe Rozliczenie dochodów z tytułu usług, PKZP Rozliczenie dochodów różne -do konta syntetycznego 223-Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych roku poprzedniego Rozliczenie wydatków budżetowych (zadania własne) Rozliczenie wydatków inne źródła finansowania Zwrot nie wykorzystanych środków Analityka 2 rozbudowana według aktualnych potrzeb - do konta syntetycznego 225-Rozrachunki z budżetami (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Podatek od wynagrodzeń osobowych Podatek od umów-zleceń Podatek ryczałtowy Podatek VAT Podatek od nieruchomości

6 Analityka 2 według aktualnych potrzeb -do konta syntetycznego 229-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przekazywanego do ZUS Rozrachunki z tytułu składek na fundusz pracy Rozrachunki z tytułu składek ZUS obciążających zakład pracy Rozrachunki z tytułu składek ZUS potrącane z wynagrodzenia Rozrachunki z tytułu składek na PFRON Rozrachunki z tytułu składek ZUS-Fundusz Emerytur Pomostowych Analityka 2 według aktualnych potrzeb - do konta syntetycznego 231-Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń ROR Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń kasa - do konta syntetycznego 234-Pozostałe rozrachunki z pracownikami (prowadzi się ewidencję w podziale na rozdział i paragraf) Zaliczki pobrane na bieżącą działalność placówki oraz związane z programami ze środków pomocowych Zaliczki pobrane na zakup artykułów żywnościowych - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe Odpłatność personelu za żywienie Inne rozrachunki z pracownikami Analityka 2 według aktualnych potrzeb Pozostałe rozrachunki Kaucje mieszkaniowe Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń do naliczania składek ZUS i FP Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń bez naliczania składek ZUS i FP Ubezpieczenie Warta Ubezpieczenia Interlisk Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa wkłady i spłaty pożyczek Spłaty pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UNIQA TU SA-ubezpieczenie ZNP - składki członkowskie NSZZ Solidarność Komornik zajęcia poborów Pogodna jesień Ubezpieczenie PZU

7 Amplico Refundacje, mylne wpłaty Ubezpieczenie Gerling Ubezpieczenie Commercial Union Ubezpieczenie Compensa Ubezpieczenie PZU III filar Ubezpieczenie Allianz Ubezpieczenie Hestia Ubezpieczenia AXA Izba Lekarska Pielęgniarek i Położnych Skok-pożyczki Okręgowa Izba Radców Prawnych -składki Cigna Stu Rozlicz. podatku(0,3%) z tyt. wynagrodzenia dla płatnika Towarzystwo Przyjaciół Szkoły-BSzRz Solidarność Rozl. z tyt. niedob. i kradzieży Inne rozliczenia Należności do wypłaty z tyt. umowy zlecenia Rozliczenie z tyt. dowożenia dzieci Wadium-Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Szkolne Koło SEP Rozliczenia-zwrot nadmiernie pobranej dotacji ING TU na życie S.A Koszty zastępstwa procesowego (Radca Prawny TP-depoz) Polisa Życie Koszty zastępstwa procesowego(radca Prawny JL-depoz) Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Oświata Rozliczenia z tytułu żywienia dzieci przez MOPS/GOPS Koszty zastępstwa procesowego (Radca Prawny JS-depoz) Rozliczenia z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych prowadzone przez osoby inne niż samorząd Rozliczenia z tytułu dotacji dla szkół publicznych prowadzone przez osoby inne niż samorząd Inne rozliczenia z tytułu dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż samorząd 240. Inne rozliczenia wewnątrzzakładowe uzupełniane w miarę potrzeb do konta 245- Wpływy do wyjaśnienia Wpływy do wyjaśnienia (kwoty należności z tyt. dochodów budżetowych - wpłacone a niewyjaśnione) do konta 290 Odpisy aktualizujące należności

8 (R-P) Odpisy aktualizujące należności w wysokości 100% Analityka do kont zespołu 1 i 2 na niższych poziomach tworzona jest w miarę potrzeb np: z uwzględnieniem źródła dochodów lub finansowania wydatków. Materiały Magazyn artykułów żywnościowych Magazyn art. żywnościowych -darowizny Magazyn art. żywnościowych magazyn nr 1 ZSG i H Magazyn art. żywnościowych - magazyn nr 2 ZSG i H Magazyn artykułów gospodarczych Magazyn artykułów gospodarczych-darowizny Magazyn warsztatów szkolnych -ZS Ogrodniczych Magazyn warsztatów szkolnych-darowizny Koszty według rodzajów 400- Amortyzacja (401) Budynki i lokale (401) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (401) Kotły i maszyny energetyczne (401) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (401) Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (401) Urządzenia techniczne (401) Środki transportu (401) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (401) Wartości niematerialne i prawne 401- Zużycie materiałów i energii (402) Koszty w wartości umorzenia(100%) wydanych do używania składników 013,014,020 zakupionego oraz otrzymanego z darów (402) Koszty w wartości umorzenia(100%) wydanych do używania składników 013,014,020 zakupionego oraz otrzymanego z darów Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) (R-P-402) Zużycie materiałów do remontu budynków, budowli (R-P-402) Zakup wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych (R-P-402) Zakup paliwa (R-P-402) Zakup środków czystości (R-P-402) Pozostałe zakupy materiałów Zakup środków żywnościowych ( 4220) (R-P-402) Zakup środków żywnościowych Zakup leków i materiałów medycznych ( 4230) (R-P-402) Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 4240)

9 (R-P-402) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (R-P-402) Zakup programów komputerowych na cele dydaktyczne Zakup energii ( 4260) (R-P-402) Energia elektryczna (R-P-402) Energia cieplna (R-P-402) Gaz (R-P-402) Woda 402 Usługi obce Zakup usług remontowo-budowlanych ( 4270) (R-P-403) Usługi remontowo-budowlane budynków i pomieszczeń, dokumentacja i projekty (R-P-403) Usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu i sprzętu Zakup usług pozostałych( 4300) (R-P-403) Usługi transportowe (R-P-403) Czynsze za najem obiektów (R-P-403) Usługi wywozu śmieci (R-P-403) Koszty obsługi bankowej (R-P-403) Usługi pocztowe(znaczki, opłaty) (R-P-403) Zakup usług z tyt. odprowadzania ścieków (R-P-403) Zakup usług z tyt. przeglądów, monitoringu (R-P-403) Zakup usług prawnych (R-P-403) Zakup usług informatycznych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) (R-P-403) Zakup usług telefonii komórkowej (R-P-403) Zakup usług dostępu do sieci internet (R-P-403) Zakup usług telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe( 4400) (R-P-403) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 403-Podatki i opłaty Składka na PFRON ( 4140) (R-P-404) Składka na PFRON Różne opłaty i składki ( 4430) (R-P-404) Różne opłaty( notarialne, administracyjne)

10 Podatek od nieruchomości ( 4480) (R-P-404) Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz jst ( 4500) (R-P-404) Pozostałe podatki na rzecz jst Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ( 4510) (R-P-404) Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz jst ( 4520) (R-P-404) Opłaty na rzecz jst Podatek od towarów i usług VAT ( 4530) (R-P-404) Podatek od towarów i usług VAT 404-Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników( 4010) (R-P-405) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (R-P-405) Nagrody dyrektora dla nauczycieli (R-P-405) Zasiłki chorobowe wypłacane nauczycielom (R-P-405) Wypłaty jednorazowe dla nauczycieli(odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.) (R-P-405) Inne wynagrodzenia nauczycieli(zasiłek na zagospodarowanie) (R-P-405) Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi (R-P-405) Nagrody dyrektora dla administracji i obsługi (R-P-405) Zasiłki chorobowe wypłacone pracownikom administracji, obsługi (R-P-405) Pozostałe wynagrodzenia prac. Administracyjnoobsługowych (odprawy, nagrody jubileuszowe) Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) (R-P-405) Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych (R-P-405) Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjno-obsługowych Wynagrodzenia bezosobowe( 4170) (R-P-405) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) (R-P-405) Wynagrodzenia listy sędziowskie 405-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( 3020) (R-P-406) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

11 (R-P-406) Odszkodowania i odprawy z tyt. zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych (R-P-406) Świadczenia rzeczowe dotyczące BHP (odzież ochronna, mydło, herbata, itp. oraz ekwiwalenty pieniężne za te świadczenia Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110,4780) (R-P-406) Składki na ubezpieczenia społeczne( 4110) (R-P-406) Składki na ubezpieczenia społeczne (FEP 4780) Składki na Fundusz Pracy ( 4120) (R-P-406) Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych ( 4280) (R-P-406) Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS ( 4440) (R-P-406) Odpisy na ZFŚS 409-Pozostałe koszty rodzajowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń( 3020) (R-P-407) Odprawy pośmiertne (R-P-407) Odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy z tyt. wypadku przy pracy Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3040) (R-P-408) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów- budżet państwa ( 324) (R-P-408) Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów ( 326) (R-P-408) Inne formy pomocy dla uczniów Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ośrodkach szkolnowychowawczych ( 4130) (R-P-408) Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ośrodkach szkolno- wychowawczych Pozostałe usługi ( 4300) (R-P-403) Przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie uczniów na wycieczkach oraz imprezy urządzane w ramach programów nauczania i wychowania

12 (R-P-406) Szkolenia pracowników (studia, studia podyplomowe) (R-P-403) Koszty reklamy (R-P-403) Inne usługi Zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) (R-P-403) Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) (R-P-403) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe -krajowe( 4410) (R-P-407) Podróże służbowe krajowe (R-P-407) Przejazdy miejscowe, używanie samochodów do celów służbowych Podróże służbowe zagraniczne ( 4420) (R-P-407) Podróże służbowe zagraniczne Koszty ubezpieczeń majątkowych, aktualizacje programów komputerowych( 4430) (R-P-407) Koszty ubezpieczeń majątkowych (R-P-407) Opłaty z tyt. aktualizacji programów komputerowych Szkolenia pracowników ( 4700) (R-P-406) Szkolenia indywidualne nauczycieli (R-P-406) Szkolenia Rad Pedagogicznych (R-P-406) Pozostałe szkolenia pracowników Nagrody konkursowe ( 4190) (R-P-406) Nagrody konkursowe 720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych Przychody z tytułu dochodów budżetowych ( 0690) (R-P-701) Przychody z tytułu wpłat za duplikaty: legitymacji, świadectw (R-P-701) Przychody z tytułu wpłat za opłaty egzaminacyjne, kursy(bckuip) Przychody z tytułu sprzedaży wyrobów i usług ( 0830) (R-P-701) Przychody z tyt. żywienia dzieci (R-P-701) Przychody należne z tyt. świadczeń dodatkowych za przedszkola (R-P-701) Przychody z tyt. żywienia personelu (R-P-701) Przychody ze sprzedaży usług w Schronisku Szkolnym ( internat)

13 (R-P-701) Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych, ogrodniczych i pozostałych (dotyczy: ZSGiH, ZSSP, ZS Ogrodniczych, BCKUiP) 750- Przychody finansowe Przychody finansowe ( 0900) (R-P-705) Przychody z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Przychody finansowe( 0920) (R-P-705) Przychody z tyt. odsetek za zwłokę w zapłacie należności Przychody finansowe ( 0960) (R-P-706) Przychody z tyt. darowizn finansowych (R-P-706) Przychody z tyt. Funduszu Prewencyjnego (na poprawę warunków w placówce) (706) Przychody finansowe -zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego na skutek zapłaty odsetek 751-Koszty finansowe Koszty finansowe ( 4560) (R-P-707) Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Koszty finansowe ( 4570) (R-P-707)Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat Koszty finansowe ( 4580) (R-P-707) Odsetki za zwłokę od zobowiązań Koszty finansowe ( 0920) (R-P-708) Odpisanie należności aktualizacja (R-P-708) Odpisanie należności umorzenie odsetek nie objętych aktualizacją 760- Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne (703) Przychody z tyt. darowizn rzeczowych, różnic wynikających z zaokrągleń Pozostałe przychody ( 0870)

14 (R-P-702) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) Pozostałe przychody ( 0570) (R-P-703) Przychody z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych Pozostałe przychody ( 0580) (R-P-703) Przychody z tyt. grzywien i kar od osób prawnych i jednostek organizacyjnych Pozostałe przychody ( 0690) (R-P-703) Przychody tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty upomnienia, opłaty za śmieci Pozostałe przychody ( 0750) (R-P-703) Przychody z tyt. wynajmu pomieszczeń (R-P-703) Przychody z tyt. czynszów lokatorskich Pozostałe przychody( 830) (R-P-703) Przychody ze sprzedaży usług:biletów na basen, KZP Pozostałe przychody ( 0970) (R-P-703) Przychody z tyt. różnych wpływów: (sprzedaż makulatury, rozl. z lat ubiegłych i inne (R-P-703) Przychody z tyt. wynagrodzenia płatnika Pozostałe przychody ( 2910) (R-P-703) Przychody z tyt. zwrotu nadmiernie pobranej dotacji (703) Przychody operacyjne- zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego na skutek zapłaty należności 761-Pozostałe koszty operacyjne (704) Pozostałe koszty operacyjne (704) Zużycie nieodpłatnie otrzymanych art. żywieniowych oraz gospodarczych, różnice wynikające z zaokrągleń Pozostałe koszty operacyjne ( 0570) (R-P-704) Odpisanie należności- aktualizacja (R-P-704) Odpisanie należności- umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 0690) (R-P-704) Odpisanie należności -aktualizacja

15 (R-P-704) Odpisanie należności- umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 0750) (R-P-704) Odpisanie należności -aktualizacja (R-P-704) Odpisanie należności umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 0830) (R-P-704) Odpisanie należności -aktualizacja (R-P-704) Odpisanie należności -umorzenie nie objętych aktualizacją Pozostałe koszty operacyjne ( 4590) (R-P-704) Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób fizycznych Pozostałe koszty operacyjne ( 4600) (R-P-704) Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych( 4600) Pozostałe koszty operacyjne ( 4610) (R-P-704) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego( 4610) Pozostałe koszty operacyjne ( 0970) (704) Odpisanie należności aktualizacja (704) Odpisanie należności umorzenie nie objętych aktualizacją 770 (709) Zyski nadzwyczajne 771 (710) Straty nadzwyczajne Analityka do kont zespołu 4 i 7 na niższych poziomach tworzona jest w miarę potrzeb np: z uwzględnieniem źródła dochodów lub finansowania wydatków Fundusz jednostki Fundusz jednostki z tyt. nieodpłatnie otrzyma. środków trwałych Fundusz jednostki z tyt. przekazanych środków trwałych z inwestycji Fundusz jednostki - środki obrotowe Fundusz jednostki - środki trwałe w budowie- inwestycje Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje 810-R-P-01 - Dotacje budżetowe wg placówek 810-R-P-02 - Dotacje budżetowe wg placówek na inwestycje

16 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na zakładowy fundusz socjalny Zadania mieszkaniowe Pomoc finansowa dla pracowników, zapomogi losowe Dofinansowanie wczasów, kolonii Pomoc rzeczowa, bony towarowe, spotkania kulturalnooświatowe, rekreacyjno-sportowe Świadczenie urlopowe dla nauczycieli Konta pozabilansowe Środki trwałe w likwidacji Środki trwałe w likwidacji Pozostałe środki trwałe w likwidacji Odzyskane elementy likwidowanego składnika majątkowego oraz części dodatkowe i zapasowe środka trwałego, nieużytkowane środki trwałe Majątek trwały obcy Zakupione lub otrzymane w formie darowizny elementy składowe środka trwałego Koszty utrzymania budynków wg lokalizacji poniesionych kosztów z tyt. zużycia energii elektrycznej poniesionych kosztów z tyt. zużycia energii cieplnej poniesionych kosztów z tyt. zużycia gazu poniesionych kosztów z tyt. zużycia wody poniesionych kosztów usług z tyt. ścieków poniesionych kosztów usług z tyt. i deszczówki poniesionych kosztów z tyt. awarii i remontów poniesionych kosztów z tyt. ochrony obiektów (monitoringu lub ochrony fizycznej) Wydatki strukturalne Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Energia Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Turystyka Kultura Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców Poprawa jakości kapitału ludzkiego Inwestycje w infrastrukturę społeczną Pomoc techniczna Analityka 1 do konta 975 odpowiada poszczególnym obszarom klasyfikacji wydatków strukturalnych, analityka 2 natomiast odpowiada poszczególnym kategoriom klasyfikacji wydatków strukturalnych i rozszerzana jest w miarę potrzeb.

17 (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między placówkami obsługiwanymi przez MZO (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między placówkami obsługiwanymi przez MZO a zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Gminie Bielsko-Biała (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Miejskim Zakładem Komunikacji w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z B-B Ośrodek Sportu i R w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z ZGM w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z ZPO-W w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z PUP w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Środowiskowym Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Wydz. Finansowo- Księgowym UM w Bielsku-Białej (P-Rzis) Wzajemne rozliczenia z tyt. wyłączenia wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych z Wydz. Dochodów Budżetowych UM w Bielsku-Białej Konta: 980,998,999 prowadzone są według podziałek klasyfikacji budżetowej. W miarę potrzeb może być tworzona analityka uwzględniająca w szczególności źródła finansowania. Legenda do planu kont Budowa konta: Syntetyka (3 pola) Analityka poziom 1 odpowiada kolejnym paragrafom klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych (2 pola) Analityka poziom 2 (2pola) - Analityka poziom 3(2 pola). Rozdział, paragraf oraz pozycja, która została założona dla potrzeb sprawozdania Rachunku strat i zysków występują poza strukturą konta. Księgowania na kontach wykazanych w planie kont prowadzi się według placówek. R oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej P oznacza paragraf klasyfikacji budżetowej Rzis- oznacza pozycję w rachunku zysków i strat Konta wskazane w planie kont mogą być dzielone na dwa lub więcej kont syntetycznych.

Z a r z ą d z e n i e n r /2014 z dnia 02.01.2014 roku Dyrektora. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w.. Na podstawie:

Z a r z ą d z e n i e n r /2014 z dnia 02.01.2014 roku Dyrektora. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w.. Na podstawie: Z a r z ą d z e n i e n r /2014 z dnia 02.01.2014 roku Dyrektora. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w.. Na podstawie: 1. Artykułu 4 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont syntetycznych

I. Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015. Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dn. 11.03.2015r.

Zarządzenie Nr 8/2015. Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dn. 11.03.2015r. MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU wchoroszczy 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29 NIP 966-05-94-507, REGON 050324956 tel./fax 85 719 14 31, tel. 725 357 788 Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ Miejski Ośrodek Zbigniewa Herberta Załącznik nr 2 w Pabianicach ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont Symbol Nazwa konta Typ 011 Środki trwałe bilansowe - zwykłe 011-0 Grunty bilansowe - zwykłe 011-1 Budynki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r. Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Jednolitego Zakładowego Planu Kont oraz przepisów wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kulik konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Krzysztof Kulik konsultant ds. szkoleń i wdrożeń Krzysztof Kulik konsultant ds. szkoleń i wdrożeń Najnowsze zmiany w ewidencji księgowej Zmiany w ewidencji księgowej w praktyce - co z tym VATem? Plan kont gdzie i dlaczego potrzebne są konta analityczne?

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. Or.0050.68.2016 ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Symbol konta Symbol konta syntetycznego analitycznego Nazwa konta Uwagi 011 Środki trwałe Ewidencja analityczna wg grup określonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. Or.0050.33.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo