Kartoteka środka trwałego tworzenie, zmiana, wyświetlanie. Wydruk kodu kreskowego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kartoteka środka trwałego tworzenie, zmiana, wyświetlanie. Wydruk kodu kreskowego."

Transkrypt

1 Kartoteka środka trwałego tworzenie, zmiana, wyświetlanie. Wydruk kodu kreskowego. Utworzenie kartoteki środka trwałego w systemie SAP ZSRK inicjuje proces przyjęcia składnika majątku do użytkowania. Bez tej operacji nie możliwe bowiem będzie wprowadzenie faktury zakupu składnika majątku, bądź też przyjęcie składnika do użytkowania z nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę (np.: Sąd Apelacyjny). 1) do tworzenia kartoteki środka trwałego służy operacja AS01. Zmiany w kartotece (dotyczące tylko wybranych danych) dokonywane są za pomocą operacji AS02, a wyświetlanie danych zawartych w kartotece poprzez operacją AS03. Transakcję AS01 można uruchomić na dwa sposoby: a) wpisujemy kod transakcji w oknie wyszukiwania transakcji Kod transakcji AS01- Enter lub zielony ptaszek z lewej strony

2 b) lub wyszukujemy transakcję w drzewku menu SAP (Rachunkowość Rachunkowość Finansowa Aktywa trwałe Składnik aktywów trwałych Tworzenia AS01 Enter lub 2 razy klikamy myszką 2) przystępujemy do tworzenia kartoteki składnika majątku. A) W pierwszej kolejności musimy określić grupę naszego składnika majątku. Określenie grupy składnika majątku trwałego ma jedno z najważniejszych znaczeń w module FI AA (module środków trwałych). Poprzez grupę środka trwałego wskazujemy z jakim środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną mamy do czynienia. Grupy środków trwałych w systemie są oznaczone przy pomocy 3 znakowego kodu. Pierwszy znak to litera S, P, W lub Z. Następne 2 znaki to cyfry, z których z reguły pierwsza oznacza grupę środka trwałego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w

3 sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz ) dotyczy to grup środków trwałych oznaczonych literą S oraz P. Pole to jest polem obowiązkowym w przypadku wszystkich składników majątku. I tak w systemie SAP ZSRK odpowiednio wyróżniamy następujące grupy środków trwałych: 1) Od S00 do S80 wysokocenne środki trwałe. Są to środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3500zł, ujmowane na koncie księgowym 011 Środki trwałe. Kod grupy takich środków trwałych składa się z litery S. Następny znak kodu grupy (cyfra od 0 do 8) oznacza grupę środków trwałych z wymienionego powyżej rozporządzenia w sprawie KŚT. S00 Grunty, S10 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, S20 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, S30 Kotły i maszyny energetyczne, S40 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, S50 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, S60 Urządzenia techniczne, S70- Środki transportu, S80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane. 2) Od P30 do P81 pozostałe środki trwałe. Są to środki trwałe o wartości niższej niż 3500 zł, ujmowane na koncie księgowym 013 Pozostałe środki trwałe, dla których jednostka prowadzi ewidencję ilościowowartościową. Kod grupy tych środków trwałych rozpoczyna się literą P, następne znaki to cyfry. Przy czym w przypadku tych środków trwałych są to cyfry od 3 do 8 i one także oznaczają grupy środków trwałych ujęte w rozporządzeniu w sprawie KŚT. Grupa 8 została podzielona w systemie na dwie grupy P80 oraz P81. P30 Kotły i maszyny energetyczne, P40 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, P41 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (DIRS), P50 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, P60 - Urządzenia techniczne, P80 - Narzędzia, przyrządy gdzie indziej niesklasyfikowane, P81 - Ruchomości i wyposażenie (meble, dywany). 3) Od PN0 do PN1 środki trwałe niskocenne. Są to środki trwałe niskocenne, dla których jednostka prowadzi tylko ewidencję ilościową. Ich zakup odnoszony jest w księgach rachunkowych bezpośrednio w koszty. PN0 Składniki niskocenne wyposażenie, PN1 Sprzęt i urządzenia biurowe. Kierownik jednostki może podjąć decyzję o nie migrowaniu składników niskocennych do systemu SAP ZSRK. Ewidencja tych składników powinna być wtedy prowadzona w dotychczasowym systemie lub księdze inwentarzowej ilościowej, a ich zakup będzie odnoszony bezpośrednio w koszty z pominięciem księgowania na koncie pozabilansowym. 4) PB0 zbiory biblioteczne. Zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie księgowym 014 Zbiory biblioteczne. Należy pamiętać, że ewidencja zbiorów bibliotecznych w systemie SAP ZSRK nie obejmuje ewidencji wypożyczeń. Jest to ewidencja pomocnicza do konta księgowego 014 Zbiory biblioteczne i odzwierciedla wartość księgozbioru, jego przychody, rozchody.

4 Zgodnie z nową polityką rachunkowości, kierownik jednostki może zrezygnować z migracji zbiorów bibliotecznych i prowadzić ich ewidencję w dotychczasowych programach lub księgach inwentarzowych. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku musi nastąpić zgłoszenie o wyłączenie konta 014 Zbiory biblioteczne z grupy kont zbiorczych. Jeżeli tego nie dokonamy nie będziemy mogli księgować zakupu książek bezpośrednio na konto 014, ale tylko poprzez moduł środków trwałych. 5) Od W10 do W21 wartości niematerialne i prawne. W systemie SAP ZSRK Wartości niematerialne i prawne oznaczone są kodami W10, W20 oraz W21. Grupa W10 oznacza wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa niż 3500zł, umarzane w czasie i księgowane na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne. Grupa W20 to wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500zł, odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Grupa W21 to wartości niematerialne i prawne DIRS. 6) Pozostałe grupy środków trwałych B10, Z10, Z20. B10 to grupa środków trwałych w budowie. Środków trwałych w budowie czyli tych dla których bilans zamknięcia na r. jest różny od zera nie migrujemy za pomocą karty MTI_L_0100. Wprowadzenie tych składników odbędzie się poprzez moduł inwestycyjny. Z10 to grupa obejmująca obce środki trwałe. Są to środki trwałe, których właścicielem jest inna jednostka a sąd jest tylko ich użytkownikiem. Są one ewidencjonowane na koncie pozabilansowym w ujęciu ilościowym. Z20 grupa obejmująca środki trwałe w likwidacji czyli te które na dzień migracji nie zostały fizycznie zlikwidowane (np.: zezłomowane). Trzeba pamiętać, że raz nadana grupa środka trwałego nie może ulec zmianie. Grupa środka trwałego determinuje bowiem konto księgowe na którym zaewidencjonowany zostanie środek trwały. B) Drugi krok to określenie jednostki gospodarczej, w której tworzymy kartotekę naszego środka trwałego. C) Krok trzeci to podanie ilości tworzonych jednakowych środków trwałych. System pozwala nam utworzyć (a później zmodyfikować) dowolną ilość (nie więcej niż 999) takich samych środków trwałych w jednej grupie aktywów trwałych (np.: kupujemy 10 takich samych drukarek), przy pomocy jednej operacji.

5 Wybieramy grupę składnika majątku Lista grup aktywów trwałych Określenie jednostki gospodarczej, np.:2007 Wpisujemy liczbę tworzonych kartotek (składników, np.: 1, 2, 3.) W naszym przykładzie utworzymy 2 składniki aktywów trwałych w grupie P40 drukarki.

6 Klikamy Enter lub zielony ptaszek W zależności od grupy aktywów trwałych dane obowiązkowe oraz dane opcjonalne mogą być różne dla różnych grup. Wszystkie dane obowiązkowe są zaznaczone. Nie uzupełnienie danych obowiązkowych spowoduje nie zapisanie kartoteki. System także zasygnalizuje ich brak poprzez komunikat. W naszym przykładzie D) wypełniamy dane w zakładce Ogólnie. W zakładce Ogólnie dane obowiązkowe to: Oznaczenie nazwa naszego składnika majątku; Dane opcjonalne: Numer seryjny numer seryjny naszego składnika; Numer inwentarzowy możemy w tym miejscu podać numer inwentarzowy ze starego systemu służącego do ewidencji środków trwałych (jeżeli wprowadzamy dane historyczne), a w przypadku gdy takiego numeru nie ma nie wpisujemy nic system sam nada numer inwentarzowy; Przy tworzeniu kartoteki nie podajemy daty dezaktywacji oraz nie wypełniamy wiersza Tekst nr główny SAT (po kliknięciu Enter wiersz ten uzupełni się wpisem z wiersza oznaczenie ). Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy Enter i przechodzimy do następnej zakładki.

7 Nazwa składnika Miejsce na numer inwentarzowy E) wypełniamy dane w zakładce Zależne od czasu. Dane zawarte w tej zakładce można zmienić poprzez operację AS02 i dodanie kolejnego przedziału czasowego. W zakładce tej wypełniamy obowiązkowo: MPK miejsce powstawania kosztów wskazujemy komórkę organizacyjną sądu do której trafi nasz składnik. MPK wyszukujemy z listy dla określonej jednostki gospodarczej. MPK składa się z 7 znaków, z których 4 pierwsze określają jednostkę gospodarczą, 3 następne wskazują na określoną komórkę organizacyjna sądu, np to kadry w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu; Zakład kod 4 cyfrowy tożsamy z kodem naszej jednostki gospodarczej, np.: 2007 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu; Lokalizacja przez lokalizację rozumiemy konkretny adres, np.: ul. Energetyczna 4 (kod 001), pod którym znajduje się sąd. Lokalizacja w systemie SAP ZSRK jest oznaczona 3 cyfrowym kodem. Kod lokalizacji wybieramy z listy. Dane opcjonalne w tej zakładce to: Pomieszczenie wskazanie konkretnego pokoju ilość dostępnych znaków w tym wierszu to 8 znaków (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych); Numer osobowy to cyfrowy numer z modułu kadrowego.

8 Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy Enter i przechodzimy do kolejnej zakładki. MPK wybieramy z listy Zakład wybieramy z listy Lokalizacja wybieramy z listy F) wypełniamy dane w zakładce przypisania Dane obowiązkowe: KŚT klasyfikator środka trwałego Pole KŚT jest polem obowiązkowym dla wszystkich składników majątku oprócz grup W10 oraz W20. Lista KŚT jest opracowana w systemie SAP ZSRK na podstawie rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Dla wszystkich środków trwałych (składników niskocennych) z grupy PN0, PN1, PB0 kśt to 808 (narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane). Zasadą powinno być, że pierwsza cyfra grupy środka trwałego determinuje kśt. Oznacza to tyle, że wybierając środek trwały z grupy np.: P40 jego klasyfikator z listy powinien rozpoczynać się cyfrą 4, np.: drukarka o wartości początkowej 1500zł zakwalifikowana do grupy P40 posiada klasyfikator kśt 491 czyli zespoły komputerowe;

9 Miejsce przechowywania W systemie SAP ZSRK miejsca przechowywania są dwa: TS teren strzeżony oraz TN teren niestrzeżony. Składniki oznaczone przez symbol TS będą podlegały inwentaryzacji poprzez spis z natury co 4 lata, natomiast pozostałe oznaczone symbolem TN raz w roku. Do składników majątku przechowywanych na terenie niestrzeżonym możemy zaliczyć np.: laptopy, które pracownicy sądu mogą wynosić poza teren jednostki, np.: do domu. Po uzupełnieniu danych w tej zakładce klikamy Enter i przechodzimy do następnej zakładki. KŚT wybieramy z listy utworzonej w systemie Miejsce przechowywania TS lub TN G) wypełniamy dane w zakładce Pochodzenie W tej zakładce w zasadzie wszystkie pola są polami wyboru, przy czym pole Dostawca napełni się danymi po przyjęciu składnika do użytkowania z zakupu (wprowadzenie faktury) bądź nieodpłatnego przyjęcia. Możemy wpisać producenta naszego sprzętu (max. ilość znaków 30), wybrać kraj pochodzenia, zaznaczyć czy jest to składnik nowy czy też używany. Po uzupełnieniu potrzebnych nam danych klikamy Enter i przechodzimy do następnej zakładki.

10 System uzupełni dane po przyjęciu składnika do użytkowania H) wypełniamy dane w zakładce Wycena Pola obowiązkowe to: klucz amortyzacji - jest polem obowiązkowym dla wszystkich grup składników majątku. Klucz amortyzacyjny wskazuje na stawkę procentową obliczanej amortyzacji. W systemie zdefiniowano następujące klucze amortyzacji: 0000 brak amortyzacji stosowana do środków trwałych z grupy S00 Grunty. Grunty nie podlegają umorzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dla grup Z10, Z20. L015 amortyzacja liniowa 1,5%; L025 amortyzacja liniowa 2,5%; L045 amortyzacja liniowa 4,5%; L070 amortyzacja liniowa 7,0%; L100 amortyzacja liniowa 10%; L140 amortyzacja liniowa 14%; L180 amortyzacja liniowa 18%; L200 amortyzacja liniowa 20%; L250 amortyzacja liniowa 25%; L300 amortyzacja liniowa 30%; L500 amortyzacja liniowa 50%; N100 Amortyzacja 100% w okresie oddania do użytkowania; ZOUZ amortyzacja zależna od okresu użytkowania (w sądach nie stosowana). Klucze amortyzacyjne od L015 do L300 obowiązują dla grup składników od S10 do S80. Klucz amortyzacyjny L500 obowiązuje dla grupy W10.

11 Klucz amortyzacji N100 obowiązuje dla grup od P30 do P81, PN0, PN1, PB0, W20, W21 Użytkownik dobiera klucz amortyzacyjny dla składników majątku zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1). System podpowiada klucz amortyzacji dla składników z określonej grupy aktywów trwałych. Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany klucza amortyzacji. Okres użytkowania - w kolumnie tej podajemy okres użytkowania w latach składnika majątku. Należy pamiętać, że okres użytkowania w żaden sposób nie wpływa na wysokość stawki amortyzacyjnej. Pole to jest obowiązkowe dla wszystkich składników majątku. Proponowany wpis w tym polu to 99. Klikamy Enter dla potwierdzenia naszych wyborów a następnie na dyskietkę w celu zapisania kartoteki naszego środka trwałego. Zapisujemy kartotekę składnika majątku Okres użytkowania w latach Klucz amortyzacji 3) w naszym przypadku tworzymy 2 kartoteki składników majątku w tej samej grupie środków trwałych (2 drukarki), dlatego też po naciśnięciu dyskietki system zada nam

12 pytanie czy chcemy zmodyfikować niektóre dane czy też chcemy utworzyć kartoteki. Proponuję wybrać opcję opracowanie Po kliknięciu pola opracowanie mamy możliwość zmodyfikowania następujących danych: oznaczenie; numer inwentarzowy; MPK; KŚT; Miejsce przechowywania. Po zmodyfikowaniu danych dla drugiego składnika klikamy ikonę zielonego ptaszka i zapisujemy kartoteki poprzez wybór opcji tworzenie.

13 Zapisujemy kartoteki U dołu ekranu system wyświetla numery składników. Należy pamiętać, że numery te nie są numerami inwentarzowymi. Numery inwentarzowe odszukujemy poprzez operację AS03 dla określonego składnika majątku.

14 Numery nowo utworzonych składników majątku 4) w operacji AS03 wyświetlamy kartoteki składników majątku Kod tej operacji wpisujemy w okno transakcyjne lub wyszukujemy w menu SAP (Rachunkowość Rachunkowość finansowa Aktywa trwałe Składnik aktywów trwałych Wyświetlanie AS03) Podajemy numer składnika majątku (wyświetlany po zapisaniu kartoteki u dołu ekranu) lub wybieramy go z listy składników. Wybierając składnik majątku z listy dokonujemy tego wklikując się w ikonę dwóch karteczek obok wiersza Składnik aktywów trwałych. Przechodzimy na zakładkę, np.: oznaczenie i klasy. System pokaże nam wszystkie składniki majątku ale utworzone tylko przez nas. Jeżeli chcemy użyć składnika, który utworzył inny użytkownik musimy kliknąć ikonę palety.

15 Ikona palety wyszukiwanie wszystkich Wybieramy numer SAP składnika majątku, klikamy Enter. Wyświetlamy kartotekę składnika majątku.

16 Numer inwentarzowy nadany przez system SAP W zakładce ogólnie sprawdzamy numer inwentarzowy (w naszym przypadku nadany przez system). Numer inwentarzowy składa się z: 4 pierwsze znaki oznaczenie jednostki gospodarczej; 7 następnych znaków numer składnika w systemie SAP; 2 ostatnie znaki podnumer środka trwałego. 5) wydruk kodu kreskowego Wydruk kodu kreskowego następuje poprzez operację ZFIBARCODE. Kod tej transakcji wpisujemy w okno transakcyjne. W transakcji tej określamy jednostkę gospodarczą, w której znajduje się utworzony składnika majątku, podajemy lub wybieramy z listy numer składnika, określamy typ drukarki. Klikamy ikonę zegarka.

17 zegarek Numer jednostki gospodarczej Numer składnika majątku Typ drukarki

18 Tak w podglądzie wydruku wygląda kod kreskowy naszego składnika majątku. Kod kreskowy składnika majątku 6) zmiana danych w kartotece składnika majątku Zmiany niektórych danych dotyczących składnika majątku możemy dokonać w operacji AS02. Kod tej operacji wpisujemy w okno transakcyjne lub wyszukujemy w menu SAP (Rachunkowość Rachunkowość finansowa Aktywa trwałe Składnik aktywów trwałych Zmiana AS02). Podajemy lub wyszukujemy numer składnika majątku, w którym chcemy dokonać zmian oraz wskazujemy jednostkę gospodarczą, w której ten składnik się znajduje. Klikamy Enter lub ikonę z zielonym ptaszkiem. Wszystkie elementy na poszczególnych zakładkach niewyszarzone możemy poprawić. Należy jednak zastanowić się nad konsekwencjami takiej poprawy. Poprawiając, np.: numer inwentarzowy musimy bowiem wydrukować nowy kod kreskowy, bo system nie połączy składnika podczas inwentaryzacji ze starym kodem kreskowym. W przypadku danych zawartych na zakładce zależne od czasu modyfikujemy je poprzez ikonę kolejne przedziały.

19 Klikając na tę ikonę przechodzimy do wglądu Przegląd przedziałów czasowych. We wglądzie tym klikamy Dodanie przedziału. Następnie wskazujemy datę od której nastąpiła zmiana danych. Potwierdzamy ją klikając na ikonę zielonego ptaszka. Data zmiany danych Dodawanie przedziału Nowy przedział czasowy pokazał nam się u samej góry wszystkich przedziałów. W wierszach niewyszarzonych możemy dokonywać zmian, czyli możemy określić nowy MPK, nowy numer pokoju itd.

20 Zmienione dane zatwierdzamy dyskietką.

Tytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza

Tytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza Zakładanie kartoteki AS01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby założyć kartotekę środka trwałego. Wymagania wstępne Musi istnieć dokument OT/Karta środka trwałego. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra 2007 1 1.Wstęp Po uruchomieniu programu widoczne będą cztery zakładki: Podatnik, Operacje, Raporty, Koniec. Zakładki zostały stworzone by ułatwić

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych. 1. Zlecenie sprzedaży Uwaga: dane

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Część I Aktywa trwałe

Część I Aktywa trwałe Część I Aktywa trwałe Izabela Świderek Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym 1. Wyjaśnienie pojęć Środki trwałe (art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Definicje. Koszt

Informatyzacja przedsiębiorstw. Definicje. Koszt Informatyzacja przedsiębiorstw System Środki Trwałe 1 Definicje Majątek trwały (aktywa trwałe) środki trwałe wartości niematerialne i prawne należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych o nieruchomościach, budynkach i pomieszczeniach w Bazie Danych Ogólnych

Instrukcja wprowadzania danych o nieruchomościach, budynkach i pomieszczeniach w Bazie Danych Ogólnych Instrukcja wprowadzania danych o nieruchomościach, budynkach i pomieszczeniach w Bazie Danych Ogólnych 1. Po zalogowaniu się do ZSZO i uruchomieniu modułu Baza Danych Ogólnych należy z menu wybrać Placówki

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Żądanie zaliczki F-47

Żądanie zaliczki F-47 Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla programu KOBI. Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni

Pomoc dla programu KOBI. Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni KOBi- str. 1 Pomoc dla programu KOBI Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni System KOBi pozwala na sprawniejszą obsługę biblioteki. Korzystając z funkcji programu możemy sporządzić pełną ewidencję danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa budżetu zadaniowego

1. Obsługa budżetu zadaniowego Białystok, 2012 1. Obsługa budżetu zadaniowego Obsługa zadań budżetowych opartych na źródle finansowania to taka konstrukcja budżetu nakładająca na podległe samorządowe jednostki budżetowe obowiązek przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami Na podstawie art. 66, ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Lista środków trwałych - Środki trwałe. 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych.

Lista środków trwałych - Środki trwałe. 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych. Lista środków trwałych - Środki trwałe 21 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych. Poprzez edycję listy środków trwałych mamy łatwy dostęp do spisu dostępnych środków oraz informacji o nich takich

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - Czas pracy PTMW. Zawartość

Instrukcja - Czas pracy PTMW. Zawartość Instrukcja - Czas pracy PTMW Zawartość Logowanie do systemu... 2 PTMW- Pulpit menadżera czasu pracy... 5 Tworzenie listy pracowników... 6 Modyfikacja listy pracowników... 17 Usuwanie listy pracowników...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Tworzenie faktury korygującej

Tworzenie faktury korygującej Tworzenie faktury korygującej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą. Wymagania wstępne Numer faktury, do której chcemy zrobić korektę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE...3

Spis treści 1 MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE...3 1 Spis treści 1 MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE...3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE...3 1.2 SŁOWNIKI...3 1.2.1 Definicja dokumentu...4 1.2.2 Funkcjonalność dokumentów...4 1.2.3 Klasyfikacja Środków trwałych...4 1.2.4 Grupy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net. SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

Jak nadać dokumentowi żądany numer? Finanse Jak nadać dokumentowi żądany numer? Aplikacja Finanse automatycznie nadaje tworzonym dokumentom kolejne numery, zgodnie ze wzorcem numeracji zdefiniowanym dla danego typu dokumentów. Wzorce numeracji

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa Instrukcja obsługi AMORTYZACJA Własna Firma Spis treści I. Wdrożenie 2 1. Słownik KŚT 2 2. Słownik miejsc powstawania kosztów 3 3. Ustalenie sposobu księgowania odpisów amortyzacyjnych 3 II. Codzienna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji R O Z D Z I A Ł 4 Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji Dowiesz się jak: Szybko zaewidencjonować środek trwały Obsługiwać okno Środki trwałe Wprowadzać dane do formularza środka trwałego 110 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Czym są środki trwałe? Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, kompletne,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo