Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Wersja 5.0

2 Spis treści 10 Środki trwałe Ogólny opis funkcjonalności modułu Podział środków trwałych Rejestracja środków trwałych Dwutorowość amortyzacji Tory amortyzacji Metody amortyzacji w systemie CDN XL Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Słowniki Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Stawki amortyzacji Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Parametry Opis funkcji dostępnych w module Menu główne System Przegląd Zadania Pasek narzędzi Księga inwentarzowa Filtrowanie danych z księgi inwentarzowej Zakładka: Znajdź Zakładka: Ogólne Zakładka: Amortyzacja Zakładka: Księgowe Zakładka: Kwoty Zakładka: Atrybuty Zakładka: Inne Środek trwały Środek trwały, zakładka: Ogólne Środek trwały, zakładka: Księgowe Środek trwały zakładka: Księgowe/Księgowe Środek trwały zakładka: Księgowe/Opis analityczny Środek trwały, zakładka: Opis Środek trwały, zakładka: Kwoty Środek trwały, zakładka: Grupy

3 Środek trwały, zakładka: Historia Środek trwały, zakładka: Bilans Środek trwały, zakładka: Sezony Środek trwały, zakładka: Właściwości Środek trwały, zakładka: Atrybuty Środek trwały, zakładka: Kontrahent Środek trwały, zakładka: Dane binarne Tabela amortyzacji Tabela amortyzacji, zakładka: Grupy Tabela amortyzacji, zakładka: Odpisy Tabela amortyzacji, zakładka: Generacja Generacja odpisów Generacja odpisów amortyzacyjnych przyspieszonych Generacja planu amortyzacji Generacja przeszacowania Lista dokumentów środków trwałych Scenariusze Jak dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej Wzorzec grupy, zakładka: Ogólne Wzorzec grupy, zakładka: Księgowe Wzorzec grupy, zakładka: Atrybuty Jak dodać środek trwały do księgi inwentarzowej Definiowanie księgi inwentarzowej Definiowanie stawek amortyzacji Jak dokonać przyjęcia środka trwałego (dokument OT) Definiowanie serii dokumentów Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego (dokument AM) Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego (dokument AMP) Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego (dokument LT) Jak zmniejszyć/zwiększyć wartość środka trwałego (dokument MW) Jak wstrzymać naliczanie amortyzacji (dokument WN) Jak wznowić naliczanie amortyzacji (dokument RN) Jak dokonać zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały (dokument ZO) Jak dokonać zmiany miejsca użytkowania środka trwałego (dokument ZM) Jak zmienić współczynnik amortyzacji (dokument ZW) Jak zmienić stawkę amortyzacji (dokument ZSA) Jak zmienić wartość likwidacyjną (dokument ZKZ)

4 Jak zmienić metodę amortyzacji (dokument ZMT) Jak rozdzielić tory amortyzacji (dokument RT) Dynamiczne raportowanie

5 10.5

6 10 Środki trwałe 10.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, umożliwia prowadzenie rejestracji i ewidencji składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych jako składnika kosztów Podział środków trwałych Według klasyfikacji rodzajowej, środki trwałe można podzielić na: grunty własne budynki i budowle (w tym także lokale będące odrębną własnością) urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe Oprócz wymienionych, do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe, używane przez firmę na zasadzie umowy najmu, dzierżawy, lub innej umowy o podobnym charakterze. Warunkiem zakwalifikowania takich środków trwałych do zasobów danej jednostki, jest dokonywanie przez nią odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla tych środków Rejestracja środków trwałych Środki trwałe są rejestrowane według wartości początkowej. Może ona być określana na podstawie trzech wartości. Są to: cena nabycia koszt wytworzenia cena rynkowa Cena nabycia. Jest to rzeczywista cena zakupu powiększona o koszty związane bezpośrednio z jej zakupem, takie jak: koszty transportu, koszty załadunku, koszty wyładunku, koszty ubezpieczenia, koszty montażu, opłaty notarialne, koszty skarbowe, różnice kursowe. W przypadku jednostek gospodarczych będących płatnikami VAT, do wartości ceny nabycia nie jest wliczany podatek od towarów i usług, który jest rozliczany z urzędem skarbowym. W przypadku importu, do ceny wliczane jest cło i podatek akcyzowy. Koszt wytworzenia. Obejmuje bezpośrednie koszty produkcji tego środka z uwzględnieniem kosztów związanych z produkcją i przypadających na jej okres. Do kosztów tych nie zalicza się natomiast kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży, operacji finansowych. Cena rynkowa. Jest uważana za wartość początkową środka trwałego w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie jego ceny nabycia ani kosztu wytworzenia. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie środkami tego samego rodzaju. Przy ustalaniu ceny rynkowej należy uwzględnić stopień zużycia danego środka trwałego. Podana metoda jest stosowana przykładowo w przypadku darowizn. Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym odbywa się na podstawie gromadzonych dokumentów, takich jak: OT OTK MW dokument przyjęcia do eksploatacji środka trwałego korekta przyjęcia do eksploatacji środka trwałego modyfikacja wartości (zwiększenie lub zmniejszenie) 10.6

7 MWK AM AMK AMP LT LTK PK WN RN ZO ZM ZW ZSA ZKZ AK ZMT RT korekta modyfikacji wartości odpis amortyzacyjny korekta odpisu amortyzacyjnego odpis amortyzacyjny przyspieszony dokument likwidacji środka trwałego korekta likwidacji środka trwałego przeszacowanie wartości środka trwałego wstrzymanie naliczania amortyzacji rozpoczęcie (wznowienie) naliczania amortyzacji zmiana osoby odpowiedzialnej za środek trwały zmiana miejsca użytkowania zmiana współczynnika amortyzacji zmiana stawki zmiana wartości likwidacyjnej (złomowej) odpis aktualizacyjny zmiana metody amortyzacji rozdzielenie jednego toru amortyzacji na dwa (ujęcie bilansowe i podatkowe) Dokument AK jest wykorzystywany do generowania nieplanowanych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego np.: wycenionego według wartości godziwej Dwutorowość amortyzacji Tory amortyzacji W systemie CDN XL możliwa jest pełna dwutorowość amortyzacji środków trwałych. Oznacza to, że możliwa jest amortyzacja: Bilansowa Podatkowa Dwutorowość amortyzacji oznacza, że dla obu torów możliwe jest odrębne określenie: Stawek amortyzacji Podstawy amortyzacji Współczynnika korekty amortyzacji Metody amortyzacji Miesiąca rozpoczęcia naliczania amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dla danego środka trwałego są dokonywane aż do czasu całkowitego umorzenia (zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka lub wartością, przy której postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór). Podstawą liczenia amortyzacji bilansowej jest podstawa bilansowa, a podstawą liczenia amortyzacji podatkowej jest podstawa podatkowa. Metody amortyzacji w systemie CDN XL Zarówno amortyzacja bilansowa, jak i amortyzacja podatkowa odbywa się według jednej z metod: Metoda liniowa - stosowana w przypadku, gdy zakłada się, że środek trwały zużywa się równomiernie przez cały okres czasu użytkowania. 10.7

8 Metoda degresywna - przy jej stosowaniu przyjmuje się założenie, że wydajność środków trwałych zmniejsza się w miarę upływu czasu, przy jednoczesnym wzroście kosztów ich eksploatacji. Metoda jednorazowa. Metoda przyspieszona metoda przyspieszona jest zawsze dostępna przy amortyzacji podatkowej. W przypadku wyboru metody przyspieszonej możliwe jest określenie, czy w odpisie 30 % ma być uwzględniona również am. bilansowa. UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe, których wartość przekracza 3500 zł. Środki trwałe o wartości niższej, mogą być umarzane jednorazowo. UWAGA: Uwzględnianie w odpisie przyspieszonym umorzenia jest niezgodne z Ustawą o Rachunkowości. Taka funkcjonalność została wprowadzona do systemu na prośbę klientów Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: Środki trwałe, aby zapewnić jego poprawne funkcjonowanie, należy go odpowiednio skonfigurować. W tym celu należy uruchomić konfigurację systemu. Można to zrobić poprzez: uruchomienie modułu: Administrator, przyciskiem: Konfigurację systemu, poprzez naciśnięcie przycisku:, a następnie [Konfiguracja systemu] lub uruchomienie modułu: Środki trwałe, przyciskiem: wybranie z menu: System, funkcji: Konfiguracja., a następnie W otworzonym w ten sposób oknie: Konfiguracja, należy wybrać zakładkę Środki trwałe/słowniki Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Słowniki Na zakładce należy zdefiniować nazwy ksiąg inwentarzowych oraz serie dokumentów dla modułu: Środki trwałe. Na zakładce należy również określić miejsca użytkowania, sposoby likwidacji oraz sposoby zakupu środków trwałych. Rys Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/słowniki. 10.8

9 UWAGA: Dla nowo wykreowanej bazy zakładane są dwie księgi: MT Majątek Trwały oraz WNiP Wartości Niematerialne i Prawne Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Stawki amortyzacji Na zakładce ustala się dowolną liczbę stawek amortyzacyjnych (należy podać stawkę procentowo i jej nazwę). W nowo wykreowanej bazie danych predefiniowane są następujące stawki amortyzacji: 1,5%, 2,5%, 4,5%, 7,0%, 10,0%, 14,0%, 18,0%, 20,0%, 25,0%, 30,0%. Możliwe jest jednak dodanie kolejnych stawek np. 0 %. Dodanie stawki następuje po naciśnięciu przycisku: wprowadzeniu w oknie: Stawka amortyzacji, odpowiedniej wartości. [Nowa stawka] i Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Parametry Na zakładce ustawia się domyślną serię dokumentów, miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji jednorazowej i nie jednorazowej. Na tej zakładce należy określić również sposób obliczania amortyzacji (miesięczna, kwartalna, jednorazowa), amortyzacji przyspieszonej (miesięczna, kwartalna, jednorazowa). W przypadku posiadania środków amortyzowanych metodą sezonową, należy określić, czy odpisy sezonowe będą liczone z uwzględnieniem liczby aktywnych miesięcy lub wszystkich miesięcy w roku. W przypadku stosowania amortyzacji przyspieszonej, należy określić, czy w odpisie ma być również uwzględniana am. bilansowa. UWAGA: Odpisy przyspieszone po stronie amortyzacji bilansowej są niezgodne z Ustawą o Rachunkowości. Zostały one wprowadzone do systemu na prośbę klientów. Zaznaczenie opcji: Uwzględnia odpis 30 % w naliczaniu odpisów metoda degresywną decyduje o tym, czy odpis 30% ma być odejmowany od podstawy wyliczania odpisów w kolejnych latach. Parametr: Metoda degresywna zmiana wartości w pierwszym roku od następnego miesiąca, decyduje o momencie uwzględniania zmiany wartości środka trwałego w podstawie amortyzacji środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną. Parametr pozwala na uwzględnianie zwiększeń/zmniejszeń w podstawie amortyzacji od następnego miesiąca, (a nie roku), w pierwszym roku przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Rys Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/parametry. 10.9

10 10.3 Opis funkcji dostępnych w module Na menu oraz pasku narzędzi umieszczone są funkcje dostępne w module (Rys. 10.3) Menu główne Rys Menu główne i pasek narzędzi modułu: Środki trwałe. System Aktywne sesje - wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne i przerwane. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Konfiguracja - konfiguracja modułu: Środki trwałe. Dokonanie konfiguracji jest niezbędne przed rozpoczęciem pracy z modułem. Zmiana hasła. - służy zmianie hasła dla aktywnego operatora. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana daty - służy zmianie daty używanej w programie. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana okresu - służy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana kontekstu operatora - umożliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora. Uwaga: przy zmianie kontekstu, musza być zamknięte wszystkie okna. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zakazy kontekstowe - służą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla wybranych operatorów. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Domyślne ustawienie okien - funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module. Ustawienie drukarki - przygotowuje drukarkę do pracy z modułem. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Koniec pracy - powoduje zamknięcie programu. Przegląd Z menu: Przegląd, możliwy jest odczyt danych o środkach trwałych zapisanych w: Zadania Księdze inwentarzowej (Rys. 10.4). Tabeli amortyzacji (Rys ). Liście dokumentów (Rys ). Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji: Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator

11 Skrzynka pracownika otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Lista procesów - w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Z poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Pasek narzędzi Na pasku narzędzi znajdują się następujące funkcje: [Księga inwentarzowa] umożliwia rejestrowanie środków trwałych. [Tabela amortyzacji] umożliwia generowanie odpisów amortyzacyjnych i zawiera informacje na temat amortyzowanych środków trwałych. [Lista dokumentów] zawiera spis wszystkich dokumentów inwentarzowych i umożliwia ich dodawanie. [Terminarz] otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator Księga inwentarzowa W oknie rejestrowane są karty środków trwałych, na których zapisywane są szczegółowe informacje o danym środku. Aby otworzyć okno, należy: na pasku narzędzi (Rys. 10.3) nacisnąć przycisk: z menu: Przegląd, wybrać funkcję: Księga inwentarzowa. [Księga inwentarzowa] lub W oknie można dodawać nowe grupy dla środków trwałych, pojedyncze środki trwałe, zmieniać ich charakterystyki jak również usuwać poszczególne środki. W tym celu udostępnione zostały następujące funkcje: [Dodaj grupę] umożliwia dodanie nowej grupy środków trwałych do księgi inwentarzowej. [Dodaj element] umożliwia dodanie środka trwałego do danej grupy. [Zmień] umożliwia edycję i zmiany na kartach. [Usuń] umożliwia usunięcie grupy lub pojedynczego środka trwałego. Karty środków trwałych w oknie: Księga inwentarzowa, uporządkowane są w układzie drzewa zbudowanego z grupy głównej, grup, podgrup i pojedynczych, dowolnie zagnieżdżanych elementów. Grupa główna jest grupą nadrzędną w stosunku do innych grup, a każdy środek trwały musi należeć, do, co najmniej, jednej grupy. Grupy środków trwałych są definiowane przez Użytkownika, a wyznaczone w nich elementy są przypisywane do elementów należących do danej grupy

12 Rys Księga inwentarzowa. W ramach grupy można określić następujące elementy: Parametry ogólne Księga inwentarzowa symbol księgi inwentarzowej wybrany z, wcześniej zdefiniowanej, listy KŚT symbol klasyfikacji środków trwałych Akronim skrócona nazwa środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej Etykieta etykietę środka trwałego Osoba - osobę odpowiedzialną za środek trwały (wybraną z listy pracowników) Miejsce użytkowania miejsce użytkowania środka trwałego Waluta walutę środka trwałego Metoda amortyzacji Parametr dotyczący dwutorowości Stawka amortyzacji Współczynnik korekty amortyzacji (istotny w przypadku amortyzacji degresywnej) Sezonowość czy dane środki będą objęte amortyzacją sezonową. Parametry księgowe Sposób zakupu Sposób likwidacji Miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji Konta księgowe Aby dodać nową grupę należy nacisnąć przycisk: [Dodaj grupę]. Więcej informacji dotyczących dodania nowej grupy znajduje się w rozdziale: Jak dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej Filtrowanie danych z księgi inwentarzowej Istnieje możliwość sortowania i filtrowania danych znajdujących się w poszczególnych oknach Księgi inwentarzowej. Jest to dużym ułatwieniem w sytuacji, gdy Użytkownik wybiera odpowiedni środek 10.12

13 trwały lub charakterystyczną grupę środków z całego zbioru środków. Sposoby filtrowania danych są następujące: za pomocą lokatora ograniczającego pozwala wyfiltrować odpowiednią grupę, numer inwentarzowy, akronim, numer KŚT, za pomocą znacznika: Środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Wyposażenie: Użytkownik może w ten sposób ograniczyć listę do kart funkcjonujących jako środek trwały, wartość niematerialna i prawna lub wyposażenie, wybierając odpowiednią księgę inwentarzową z listy zdefiniowanych w konfiguracji ksiąg Użytkownik może ograniczyć listę kart do kart z danej księgi inwentarzowej, za pomocą filtra: [Włącz/Wyłącz filtrowanie] - Użytkownik ma możliwość zawężenia listy wyświetlanych kart tylko do tych, które przynajmniej w jednym z pól widocznych na liście zawierają podany ciąg znaków, za pomocą konstruktora filtra: [Konstruktor filtra] istnieje możliwość filtrowania w oparciu o następujące dane znajdujące się na karcie środka trwałego: atrybuty datę przyjęcia/zakupu środka trwałego datę rozpoczęcia/zakończenia amortyzacji rozróżnienie przypadków z amortyzacją bilansową różną od podatkowej w oparciu o poszczególne konta z karty środka trwałego (zakładka Księgowe metodę amortyzacji miejsce użytkowania numer w ramach księgi inwentarzowej numer ewidencyjny opis karty środka trwałego rozróżnienie środków amortyzowanych sezonowo sposób zakupu/likwidacji stawkę amortyzacji symbol waluty współczynnik amortyzacji dla metody degresywnej współczynnik korekty amortyzacji numer dokumentu zakupu. Funkcja konstruktora filtra umożliwia ponadto zdefiniowanie: filtrów indywidualnych (użytkownika), globalnych (dostępnych dla innych użytkowników), filtrów obowiązkowych dla danej grupy użytkowników, filtrów na stanowiska Zakładka: Znajdź Zakładka umożliwia dodatkowe filtrowanie według parametrów opisanych poniżej. Zakładka: Ogólne Na tej zakładce można filtrować środki trwałe według: akronimu, numeru inwentarzowego, księgi inwentarzowej, KŚT, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej i opisu (Rys. 10.5)

14 Rys Księga inwentarzowa, zakładka: Znajdź/Ogólne. W przypadku filtrowania w oparciu o Akronim oraz Opis, można podać ciąg znaków, jaki mają zawierać pola, odpowiednio: Akronim i Opis, w szukanych środkach trwałych. W przypadku filtrowania w oparciu o pozostałe kryteria należy podawać, bądź wybierać wartości z list, rozwijalnych przy odpowiednich polach. Na tej zakładce można filtrować w oparciu o jedno wybrane kryterium lub w oparciu o kilka kryteriów jednocześnie, dzięki czemu zawężony zostanie efekt poszukiwań. Zakładka: Amortyzacja Na zakładce można filtrować środki trwałe według metod amortyzacji. Rys Księga inwentarzowa, zakładka: Znajdź/Amortyzacja. Można na niej określić podstawową metodę amortyzacji, stawki amortyzacji (podatkowej oraz bilansowej), dodatkowe kryteria: Odpis 30%, Sezonowość, Dwutorowość. Opcje: Tak i Nie, przypisane do tych funkcji, decydują o tym czy dane pola będą zawsze uwzględniane w filtrze

15 Zakładka: Księgowe Zakładka umożliwia filtrowanie środków według dat: zakupu, przyjęcia do eksploatacji, rozpoczęcia amortyzacji podatkowej, rozpoczęcia amortyzacji bilansowej, likwidacji, kont: głównego, amortyzacji podatkowej, stanowiska kosztów, umorzenia, amortyzacji sposobu zakupu. Możliwe jest filtrowanie według kilku zmiennych jednocześnie. Zakładka: Kwoty Na zakładce istnieje możliwość filtrowania według: początkowej wartości inwentarzowej, bieżącej wartości inwentarzowej netto i brutto, wartości likwidacyjnej, początkowej podstawy amortyzacji, bieżącej podstawy amortyzacji brutto i netto (Rys. 10.7). Dla każdej z tych wartości można podać w tym miejscu przedział, z jakiego mają pochodzić poszukiwane środki trwałe. Możliwe jest filtrowanie według kilku z podanych wartości jednocześnie. Zakładka: Atrybuty Rys Księga inwentarzowa, zakładka: Znajdź/Kwoty. Zakładka umożliwia filtrowanie według, przypisanych wcześniej do środków trwałych, atrybutów. Zakładka: Inne Zakładka umożliwia filtrowanie według akronimu i nazwy kontrahenta docelowego oraz akronimu grupy nadrzędnej Środek trwały Karta środka trwałego (okno: Środek trwały) jest zakładana dla każdego środka, w celu jego zaewidencjonowania. Aby otworzyć kartę danego środka trwałego, należy: w oknie: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) kliknąć dwukrotnie na wskazanym środku lub nacisnąć ikonę: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Środek trwały Środek trwały, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: 10.15

16 Rodzaj - w tej części określa się rodzaj środka (do wyboru są trzy rodzaje: środek trwały, wartość niematerialna i prawna, wyposażenie). Księga - służy wskazaniu symbolu księgi inwentarzowej. Symbol wybiera się z listy: Wykaz stawek klasyfikacji KŚT, wyświetlonej po naciśnięciu przycisku:. Lista składa się z trzech kolumn: Symbol, Stawka, Nazwa. Na liście istnieje możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania stawek. Nr inwentarzowy - numer inwentarzowy w ramach wybranej księgi inwentarzowej (kolejny numer w ramach danej księgi, jest przypisywany automatycznie przez system). Nr ewidencyjny - numer służy do ewidencjonowania środków trwałych. KŚT - numer klasyfikacji środka trwałego. Wykaz stawek klasyfikacji środka trwałego został wprowadzony oparciu o załącznik do ustawy o podatku dochodowym. Rys Środek trwały, zakładka: Ogólne. Akronim - skrócona nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Etykieta - etykieta środka trwałego (np. numer fabryczny producenta). Nazwa dodatkowa nazwa środka trwałego. Osoba - osoba odpowiedzialna za dany środek trwały (wybierana z listy pracowników firmy). Bieżąca osoba odpowiedzialne za dany środek trwały po wystawieniu dla środka dokumentu ZO. Miejsce - miejsce użytkowania środka trwałego. Bieżące - miejsce użytkowania środka trwałego, po wystawieniu dla danego środka dokumentu ZM. Waluta - waluta środka trwałego. Dopuszczalna dwutorowość amortyzacji opcja pozwalająca dokonywać amortyzacji podatkowej różnej od bilansowej. Zaznaczenie opcji spowoduje uaktywnienie pól dotyczących amortyzacji podatkowej. Metoda amortyzacji bilansowej - metoda amortyzacji środka trwałego, bilansowa. Możliwy jest wybór metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej, nie amortyzować). Dla metody można 10.16

17 określić: Stawkę amortyzacji bilansowej, współczynnik korekty am. bilansowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. bilansowej. Metoda am.podatkowej metoda amortyzacji środka trwałego, podatkowa. Możliwy jest wybór metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej, nie amortyzować). Dla metody można określić: Stawkę am. podatkowej, współczynnik korekty am. podatkowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. podatkowej. Odpis 30% - przyspieszony odpis amortyzacyjny. Parametr ten jest dostępny po wybraniu metody liniowej lub degresywnej. Pozwala na wygenerowanie w pierwszym roku przyjęcia środka trwałego do eksploatacji odpisu 30% (miesięcznego, kwartalnego, jednorazowego). Przy generowaniu odpisu przyspieszonego istnieje też możliwość uwzględnienia w nim amortyzacji bilansowej. Zależy to od zaznaczenia w konfiguracji parametru: Uwzględnia Am. bilansową w odpisie 30%. UWAGA 1: Pojęcie amortyzacji przyspieszonej regulują wyłącznie przepisy podatkowe. Oznacza to, że w sytuacji, gdy jednostka zdecyduje się na zastosowanie jednorazowego odpisu 30% pojawi się rozbieżność w odpisach w ujęciu bilansowym oraz podatkowym. Dlatego, po zaznaczeniu parametru 30%, automatycznie uaktywnia się dwutorowość. UWAGA 2: Uwzględnianie w odpisie przyspieszonym umorzenia jest niezgodne z Ustawą o Rachunkowości. Taka funkcjonalność została wprowadzona do systemu na prośbę klientów. Miesiąc rozpoczęcia naliczania am. podatkowej - służy określeniu czy amortyzacja będzie naliczana od miesiąca przyjęcia środka do eksploatacji, czy od następnego miesiąca. Sezonowość - amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo, kiedy to amortyzacja jest liczona tylko w tych miesiącach, w których środek trwały jest użytkowany. Określenie tych miesięcy odbywa się na zakładce: Sezony, która uaktywnia się po zaznaczeniu pola: Sezonowość. Dopuszczalna dwutorowość amortyzacji - parametr umożliwiający amortyzowanie środka trwałego według metody bilansowej i podatkowej. Podstawa podatkowa może być tu inna niż podstawa umorzenia amortyzacji bilansowej. Stawka amortyzacji am. podatkowej - określenie stawki amortyzacji. Współczynnik korekty amortyzacji am. podatkowej - współczynnik podwyższenia stawki amortyzacji (dla metody liniowej). Współczynnik amortyzacji dla metody degresywnej - współczynnik podwyższenia stawki amortyzacji dla środków trwałych umarzanych metodą degresywną. Zarówno dla stawek jak i współczynników, na karcie znajdują się pola: Na Karcie i Bieżące. W polu: Na karcie, znajduje się stawka, czy też współczynnik wprowadzony wprost na karcie, a w polu: Bieżąca, znajduje się stawka lub współczynnik po wystawieniu dla danego środka trwałego odpowiednio dokumentem ZSA lub ZW Środek trwały, zakładka: Księgowe Środek trwały zakładka: Księgowe/Księgowe Na zakładce określane są parametry dotyczące zakupu obiektu inwentarzowego oraz konta księgowe wykorzystywane przy budowie schematów księgowań

18 Rys Środek trwały, zakładka: Księgowe. Dla każdego środka trwałego określane są cztery daty: Data zakupu - data faktury zakupu (może ona być wpisana z klawiatury lub za pomocą wbudowanego kalendarza), Data przyjęcia do eksploatacji - data pierwszego dokumentu OT lub dokumentu MW i MWK wystawionego po dokumencie OT, a przed wygenerowaniem odpisów AM. W momencie wystawiania takiego dokumentu pojawia się pytanie o przyjęcie daty obowiązywania aktualnego dokumentu jako daty przyjęcia środka do eksploatacji. Jeżeli zostanie wybrana opcja: Tak, wówczas data tego dokumentu będzie datą przyjęcia do eksploatacji (pole to nie jest aktywne; jest uzupełniane w momencie wygenerowania pierwszego dokumentu OT), Data rozpoczęcia am.bilansowej - zgodnie z przepisami, rozpoczęcie amortyzacji bilansowej może nastąpić już w miesiącu oddania ŚT do użytkowania. Jeżeli na zakładce: Ogólne, zaznaczono miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji ten sam, to w tym polu podpowie się data przyjęcia do eksploatacji. Data rozpoczęcia amortyzacji am.podatkowej zgodnie z przepisami, jest to pierwszy dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Jeżeli na zakładce: Ogólne, zaznaczono miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji ten sam, to w tym polu podpowie się data przyjęcia do eksploatacji. UWAGA: W przypadku jednotorowości, obie daty: rozpoczęcia am. bilansowej i rozpoczęcia am. podatkowej są jednakowe. Data likwidacji - data likwidacji środka trwałego (pole to nie jest aktywne, jest uzupełniane w momencie wystawienia dokumentu LT). Ponadto, do dyspozycji na tej zakładce są jeszcze pola: sposób zakupu i sposób likwidacji (wybierany z listy utworzonej w konfiguracji) oraz dokument zakupu i dokument likwidacji (wybierany z listy dokumentów lub wpisywany z klawiatury). Dalsze pola zawierają konta wykorzystywane do schematów księgowań. Są to następujące konta: Konto główne - konto ewidencji wartości inwentarzowej brutto

19 Konto umorzenia - konto do ewidencji odpisów umorzeniowych. Konto amortyzacji podatkowej - konto do ewidencji liczonej według rozporządzenia. Konto amortyzacji bilansowej - konto do ewidencji różnicy między ujęciem bilansowym a podatkowym. Konto stanowiska kosztów - konto stanowiska kosztów, ewidencjonujące amortyzację. Numery kont księgowych należy uzupełnić, korzystając z planu kont dostępnego z pozycji karty środka trwałego lub wpisując je z klawiatury. Środek trwały zakładka: Księgowe/Opis analityczny Z poziomu kartoteki środka trwałego można wskazać czy w opisie analitycznym dokumentów ŚT mają być ujmowane kwoty podatkowe, bilansowe czy podatkowe i bilansowe równocześnie. Ustawienia z kartoteki ŚT są kopiowane na dokumenty związane z tym środkiem trwałym. Rys Środek Trwały zakładka: Księgowe/Opis analityczny Środek trwały, zakładka: Opis Zakładka umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji o danym obiekcie inwentarzowym. Użytkownik ma możliwość sporządzenia tutaj dokładnego opisu charakteryzującego dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną Środek trwały, zakładka: Kwoty Na zakładce znajdują się informacje dotyczące wartości środka trwałego, które są aktualizowane w momencie zapisywania kolejnych dokumentów dla danego środka trwałego

20 Rys Środek trwały, zakładka: Kwoty. Wartości podstawy amortyzacji bilansowej i podstawy amortyzacji podatkowej nie są polami edytowalnymi, a ich wartości są naliczane na podstawie wygenerowanych dla danego środka trwałego dokumentów. Polami edytowalnymi na tej zakładce są pola: Wartość likwidacyjna dla Am. Podatkowej i Wartość likwidacyjna dla Am. Bilansowej. Użytkownik ma możliwość określenia wartości likwidacyjnej dla środka trwałego. Wartość ta określa minimalną wartość inwentarzową netto, poniżej której nie można już zejść odpisami umorzeniowymi. Zmiana tej kwoty jest możliwa poprzez wystawienie dokumentu ZKZ (Zmiana Kwoty Likwidacyjnej (Złomowej)) Środek trwały, zakładka: Grupy Zakładka informuje Użytkownika o grupach skojarzonych z danym środkiem trwałym. Na zakładce tej jest możliwość podłączenia/odłączenia karty środka trwałego do/od wielu grup. Aby połączyć środek trwały z nową grupą, należy: nacisnąć przycisk: [Podłącz obiekt inwentarzowy do grupy], z otwartego okna wybrać grupę, do której ma zostać podłączony środek trwały i potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku: Aby odłączyć środek trwały od grupy, należy: zaznaczyć daną grupę lewym przyciskiem myszy, [Wybierz]. nacisnąć przycisk: [Odłącz obiekt inwentarzowy od grupy]

21 Rys Środek trwały, zakładka: Grupy. Na zakładce Grupy, można również określić grupę domyślną dla danego środka trwałego Środek trwały, zakładka: Historia Na zakładce wyświetlane są wszystkie dokumenty inwentarzowe związane z danym środkiem trwałym. Dostępne są następujące informacje: numer dokumentu, data dokumentu, podstawa bilansowa, podstawa podatkowa, Am. Bilansowa, Am. Podatkowa. Rys Środek trwały, zakładka: Historia. Istnieje również możliwość filtrowania dokumentów w oparciu o parametr czasowy (od daty do daty w tym miejscu należy też podać datę wystawienia dokumentu; dokumenty są sortowane według daty wystawienia dokumentu) oraz zawężania listy wyświetlanych dokumentów do określonych rodzajów dokumentów inwentarzowych. Możliwe jest wyświetlenie następujących typów dokumentów: 10.21

22 OT OTK AM AMP AMK LT LTK MW MWK PK WN RN AK ZO ZM ZW ZSA ZKZ ZMT RT przyjęcie środka trwałego korekta przyjęcia środka trwałego odpis amortyzacyjny odpis amortyzacyjny przyspieszony korekta odpisu amortyzacyjnego likwidacja środka trwałego korekta likwidacji środka trwałego modyfikacja wartości środka trwałego - korekta modyfikacji wartości środka trwałego przeszacowanie wartości środka trwałego wstrzymanie naliczania amortyzacji rozpoczęcie (wznowienie) naliczania amortyzacji odpis aktualizacyjny zmiana osoby odpowiedzialnej zmiana miejsca użytkowania zmiana współczynnika amortyzacji zmiana stawki amortyzacji zmiana kwoty likwidacyjnej (złomowej) zmiana metody amortyzacji rozdzielenie jednego toru amortyzacji na dwa. Użytkownik ma możliwość wyfiltrowania jednego/kilku rodzajów dokumentów za dowolny okres. Ponadto, na zakładce aktywne są przyciski: [Włącz/Wyłącz sumowanie] sumowanie wartości znajdujących się na dokumentach na pozycjach: kwoty inwentarzowej, podstawy amortyzacji, kwoty umorzenia, kwoty amortyzacji. [Podgląd] otwieranie do podglądu danego dokumentu inwentarzowego. [Usuń] usuwa zaznaczony dokument (o ile nie zawiera on pozycji związanych z innymi kartami inwentarzowymi). UWAGA: Jeżeli dana pozycja została wcześniej zaksięgowana nie ma możliwości zmian. Korygować można tylko pozycje, które nie zostały zaksięgowane Środek trwały, zakładka: Bilans Zakładka jest zakładką informacyjną. Znajdują się na niej informacje dotyczące stanu początkowego, przychodów, rozchodów i stanu końcowego dla wartości bilansowej brutto, amortyzacji bilansowej, wartości bilansowej netto, podstawy podatkowa brutto i amortyzacji podatkowej danego środka trwałego. Dane te są wyliczane historycznie na podstawie parametru czasowego (od daty do daty). Użytkownik ma możliwość, odpowiednio ustawiając datę, uzyskać informację na zadany dzień

23 Rys Środek trwały, zakładka: Bilans Środek trwały, zakładka: Sezony Zakładka: Sezony, staje się aktywna po zaznaczeniu pola: Sezonowość, na zakładce: Ogólne, karty środka trwałego. Służy ona wskazaniu miesięcy, w których dany środek trwały będzie amortyzowany (określenie miesięcy odbywa się oddzielnie dla każdego roku podatkowego). Z poziomu zakładki istnieje możliwość kopiowania ustawień z roku poprzedniego za pomocą przycisku: z roku poprzedniego]. [Kopiuj Rys Środek trwały, zakładka: Sezony Środek trwały, zakładka: Właściwości Zakładka zawiera cztery dodatkowe pola tekstowe: Atrybut 1, Atrybut 2, Atrybut 3, Atrybut 4. Umożliwia ona określenie dodatkowych parametrów na karcie środka trwałego

24 Rys Środek trwały, zakładka: Właściwości Środek trwały, zakładka: Atrybuty Na zakładce tej istnieje możliwość opisania danego środka trwałego za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Środek trwały, zakładka: Kontrahent Na zakładce możliwe jest przypisanie do danego środka trwałego kontrahenta docelowego. Wybiera się go z listy kontrahentów, a na zakładce pojawiają się informacje dotyczące kontrahenta. Są to: akronim, nazwa, NIP/PESEL, konta księgowe, regon, adres, ulica, telefon Środek trwały, zakładka: Dane binarne Na środek trwały można przypisać dane binarne, czyli zaimportować (oraz wyeksportować) pliki w formatach zdefiniowanych w oknie: Słowniki kategorii, w folderze: Inne, gałąź: Typy danych binarnych. Mogą być to np. obrazy w formatach:.bmp;.jpg; dokumenty w formacie:.doc, arkusze kalkulacyjne itd. Więcej informacji o danych binarnych znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Tabela amortyzacji Tabela amortyzacji jest narzędziem do prezentowania, w różnych układach, naliczeń amortyzacji podatkowej i amortyzacji bilansowej. W tym miejscu generowany jest plan amortyzacji, automatyczne odpisy amortyzacyjne, przeszacowanie środków trwałych, tabela amortyzacyjna dla wszystkich zarejestrowanych kart w księdze inwentarzowej. Aby otworzyć okno, należy: na pasku narzędzi (Rys. 10.3) nacisnąć przycisk: z menu: Przegląd, wybrać podmenu: Tabela amortyzacji. [Tabela amortyzacji] lub 10.24

25 Rys Tabela amortyzacji. Okno składa się z trzech zakładek: Grupy, Odpisy, Generacja Tabela amortyzacji, zakładka: Grupy Zakładka ma postać listy. Jej lewa część zawiera wykaz grup środków trwałych (są to analogiczne grupy, jak w Księdze inwentarzowej). Po wybraniu danej grupy wyświetlane są następujące informacje dotyczące środków trwałych przypisanych do tej grupy: Akronim karty środka trwałego Dwutorowość czy środek trwały jest amortyzowany dwutorowo (Tak/Nie) Metoda amortyzacji (bilansowa/podatkowa) Wartość bilansowa brutto Stawka am. bilansowej Am. bilansowa bieżąca Am. bilansowa narastająco Podstawa podatkowa brutto Stawka am. podatkowej Am. podatkowa bieżąco Am. podatkowa narastająco W tabeli amortyzacji, dane prezentowane są w układzie miesięcznym, a dodatkowo istnieje możliwość zawężenia wyświetlanych kart środków do danej księgi inwentarzowej. Ponadto, w oknie dostępne są przyciski: [Przeliczaj kwoty na bieżąco] - pozwala uaktualnić informacje dla wyświetlanych kart środków trwałych. [Włącz/Wyłącz sumowanie] umożliwia podsumowanie prezentowanych wartości. [Dodaj grupę] umożliwia założenie nowej grupy środków trwałych. [Dodaj element] umożliwia założenie nowej karty środka trwałego. [Zmień] umożliwia podgląd zarejestrowanej karty oraz dokonywanie w niej zmian. [Usuń] umożliwia usunięcie błędnie zarejestrowanej karty (jeżeli nie istnieją powiązane z daną kartą dokumenty inwentarzowe)

26 [Zamknij okno] zamyka okno. [Włącz/Wyłącz filtrowanie] umożliwia zawężenie listy wyświetlanych kart do tych, które przynajmniej w jednym z pól widocznych na liście zawierają podany ciąg znaków. [Konstruktor filtra] umożliwia filtrowanie kart środków trwałych w oparciu o opisane wcześniej dane Tabela amortyzacji, zakładka: Odpisy Zakładka zawiera informacje o dokonanych odpisach na dany miesiąc (wyboru miesiąca dokonuje się w polu: Miesiąc, w dolnej części okna: Tabela amortyzacji). Na liście znajdują się odpisy wygenerowane automatycznie przez system lub ręcznie przez Użytkownika. Na liście odpisów amortyzacyjnych prezentowane są następujące dane: Akronim środka trwałego, Nazwa/Numer księgi inwentarzowej, Numer inwentarzowy, Am. bilansowa, Am. Podatkowa. Istnieje możliwość zawężenia wyświetlanych odpisów amortyzacyjnych do wybranej księgi inwentarzowej. W tym celu należy wybrać księgę inwentarzową w polu: Księga. Rys Tabela amortyzacji, zakładka: Odpisy. W oknie nie ma możliwości modyfikacji danych w dokumentach (można dokonać tylko podglądu; jest to możliwe po zaznaczeniu myszką odpowiedniego dokumentu i naciśnięciu przycisku: Użytkownik ma możliwość filtrowania listy odpisów amortyzacyjnych. Może ona być filtrowana: ze względu na miesiąc i rok ze względu na księgę inwentarzową [Podgląd]. ze względu na rodzaj karty środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie za pomocą konstruktora filtra Tabela amortyzacji, zakładka: Generacja Na zakładce znajduje się lista kart środków trwałych zarejestrowanych w oknie: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) lub w oknie: Tabela amortyzacji (Rys ) i wprowadzonych dokumentem przyjęcia OT. Prezentowane są na niej następujące dane: Akronim środka trwałego, Nazwa/Numer księgi inwentarzowej, Numer inwentarzowy, Symbol klasyfikacji środków trwałych KŚT, Data przyjęcia dokumentem OT

27 Na zakładce istnieje możliwość wygenerowania (automatycznie) odpisu amortyzacyjnego, odpisu amortyzacyjny przyspieszonego, planu amortyzacji i przeszacowania. Generacja odpisów Aby dokonać generacji odpisów, należy: Rys Tabela amortyzacji, zakładka: Generacja. nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok ikony: [Generowanie dokumentów] z rozwiniętego menu, wybrać opcję: Generacja odpisów. W ten sposób, na podstawie danych wprowadzonych na karcie środka trwałego, zostaje wygenerowany automatyczny odpis amortyzacyjny. Automatyczne odpisy mogą być generowane dla: pojedynczego środka trwałego (zaznaczonego myszką lub spacją) zaznaczonej listy środków trwałych wszystkich środków trwałych - zaznaczenie lewym klawiszem myszy lub skrótem CTRL + A (aby odznaczyć listę środków trwałych należy użyć myszki lub skrótu CTRL+ R). Generacja odpisów amortyzacyjnych przyspieszonych Generacja odbywa się w analogiczny sposób, ale Użytkownik z rozwijającego się menu dostępnych opcji musi wybrać opcję: Generacja odpisów 30%. Generacja planu amortyzacji Generacja wykonywana jest za wskazany przez Użytkownika okres i może być wykonana dla wszystkich środków trwałych, dla środków trwałych w podziale na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, dla wybranej Księgi inwentarzowej lub dla pojedynczego środka trwałego. Generacja ta odbywa się poprzez wybranie z menu (rozwijanego przyciskiem:, znajdującym się obok ikony: ) opcji: Generacja planu amortyzacji)

28 Rys Parametry generacji planu amortyzacji. W aktywnym oknie należy podać okres, za jaki ma być wygenerowany plan amortyzacji oraz datę dokumentu. Dzięki temu możliwe będzie porównanie odpisów planowanych od rzeczywistych. Informacje na planie amortyzacji są prezentowane według alfabetycznie ułożonych akronimów środków trwałych w rozbiciu na poszczególne miesiące. Na planie amortyzacji znajdują się następujące informacje: Nazwa środka trwałego i miesiąc, Symbol klasyfikacji środków trwałych KŚT, Nazwa/Numer księgi inwentarzowej, Numer inwentarzowy, Wartość bilansowa brutto, Am. bilansowa/podatkowa sumaryczna, Am. bilansowa/podatkowa, Am. bilansowa/podatkowa planowana, Podatkowa/bilansowa netto planowana, Podatkowa/Bilansowa brutto. Generacja przeszacowania Aby dokonać generacji, należy: nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok ikony: [Generowanie dokumentów], z rozwiniętego menu, wybrać opcję: Generacja przeszacowania. Przeszacowanie może być generowane dla wszystkich środków trwałych, dla środków w rozbiciu na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, dla wybranej księgi inwentarzowej lub dla pojedynczego środka trwałego. Aby dokonać przeszacowania, Użytkownik musi określić rok, współczynnik oraz serię dokumentu PK. Na podstawie tych parametrów, na liście dokumentów inwentarzowych generowany jest dokument PK, wyliczana jest podstawa bilansowa, podstawa podatkowa, Am. Bilansowa i Am. podatkowa. Rys Tabela amortyzacji/plan amortyzacji

29 10.7 Lista dokumentów środków trwałych Aby otworzyć okno należy: na pasku narzędzi (Rys. 10.3) nacisnąć przycisk: [Lista dokumentów] lub z menu: Przegląd, wybrać funkcję: Lista dokumentów. W oknie możliwe jest generowanie, księgowanie oraz przeglądanie dokumentów inwentarzowych. Rys Lista dokumentów środków trwałych. Lista dokumentów środków trwałych zawiera następujące dokumenty inwentarzowe: OT, OTK, LT, LTK, MW, MWK, AM, AMK, AMP, WN, ZW, ZM, AK, RN, ZO, PK, ZSA, ZKZ, ZMT, RT. Podstawowymi informacjami o dokumentach, wyświetlanymi na liście są: Numer dokumentu, Data dokumentu, Podstawa bilansowa, Podstawa podatkowa, Am. bilansowa, Am. podatkowa. Na liście dokumentów istnieje możliwość filtrowania dokumentów ze względu na: datę (zakres od do) rodzaj dokumentu (można wybrać jeden lub kilka rodzajów dokumentów) za pomocą konstruktora filtra wpisując numer dokumentu w polu: Idź do. Ponadto na liście dokumentów środków trwałych są dostępne następujące funkcje: [Korekta] umożliwia wystawienie korekty do istniejącego dokumentu OT, LT, AM, MW. UWAGA: Dokument korekty domyślnie pobiera bieżącą datę systemową i koryguje całą kwotę inwentarzową z korygowanego dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany wartości kwoty korygowanej i proponowanej przez system daty. Dokument korygowany można wystawić do wszystkich lub wybranych pozycji dokumentu korygowanego. [Księguj] umożliwia zaksięgowanie dokumentów inwentarzowych według podanego schematu do wybranego dziennika księgowego. Po zaksięgowaniu, dany dokument jest umieszczany w zapisach księgowych, dostępnych w module: Księgowość. [Włącz/Wyłącz sumowanie] umożliwia podsumowanie prezentowanych wartości

30 [Dodaj] umożliwia dodanie nowego dokumentu inwentarzowego. Jeżeli w dolnej części okna na liście dokumentów środków trwałych zaznaczono jeden rodzaj dokumentu, to dodawany dokument będzie tego typu, jak dokument zaznaczony. Jeżeli zaznaczono kilka lub wszystkie typy dokumentów, wówczas typ dokumentu, który ma być dodany, jest wybierany z listy dostępnej po naciśnięciu przycisku:, znajdującej się obok przycisku: [Dodaj]. [Zmień] umożliwia podniesienie dokumentu do edycji. [Usuń] umożliwia usunięcie dokumentu (możliwe w przypadku, gdy dokument nie został zaksięgowany i nie istnieją dokumenty związane z tym samym środkiem trwałym, a wystawione z datą późniejszą) Scenariusze [Zamknij okno] umożliwia zamknięcie aktywnego okna. [Włącz filtrowanie] umożliwia filtrowanie po zadanych warunkach. [Konstruktor filtra] umożliwia konstruowanie własnego filtra Jak dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej Aby dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej należy: otworzyć okno: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) przez: naciśnięcie przycisku: [Księga inwentarzowa] na pasku narzędzi (Rys. 10.3) lub wybranie z menu: Przegląd, podmenu: Księga inwentarzowa. W otwartym oknie, na zakładce: Grupy, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj grupę]. Zostanie otworzone okno: Wzorzec grupy środków trwałych (Rys ), w którym należy wprowadzić Akronim dla utworzonej grupy. Rys Wzorzec grupy środków trwałych. Dla ustalenia wspólnych cech dla tworzonej grupy, należy nacisnąć przycisk: [Rozwiń szczegóły]. Pojawi się okno, jak na Rys W rozwiniętym oknie, należy ustalić wzorzec dla środków trwałych, które będą wchodzić w skład tworzonej grupy. Aktualizacja podrzędnych wzorców służy określeniu, czy wprowadzany wzorzec ma obowiązywać w tworzonych podgrupach środków trwałych. Pola zaznacza się: 10.30

31 Nie jeżeli wzorzec nie ma obowiązywać w podgrupach wchodzących do tworzonej grupy, Tak jeżeli wzorzec ma obowiązywać w podgrupach wchodzących do danej grupy, Warunkowo jeżeli aktualizacja ma być przeprowadzana tylko w przypadku, gdy podgrupa posiada te same wartości co grupa, a dodatkowo zmieniono dane w grupie Wzorzec grupy, zakładka: Ogólne Na zakładce (Rys ) definiuje się następujące pola: Sposób aktualizacji podrzędnych wzorców - po wybraniu jednej z opcji możliwa jest aktualizacja wzorców należących do grupy: Nie wzorce podrzędne nie będą aktualizowane Warunkowa wzorce podrzędne będą aktualizowane tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zmienione Tak aktualizacja wzorców obejmie wszystkie pola (niezależnie od wprowadzonych zmian). Aktualizacji dokonuje się po wprowadzeniu zmian, wyborze jednej z opcji i naciśnięciu przycisku: [Zaakceptowanie zmian]. Rodzaj środka trwałego do wyboru są następujące opcje: Środek trwały Wartości niematerialne i prawne Wyposażenie Księga księga inwentarzowa, do której będą zapisywane środki trwałe w grupie. Księga ta będzie mogła zostać zmieniona na karcie konkretnego środka trwałego. Akronim, Etykieta, - akronim i etykieta dla środków trwałych. Można je modyfikować na karcie konkretnego środka trwałego

32 Rys Rozwinięcie okna: Wzorzec grupy, zakładka: Ogólne. Osoba osoba odpowiedzialna za środki trwałe należące do grupy. Waluta wzorzec waluty dla środków trwałych w grupie (w wybranej walucie będzie podana wartość środka trwałego). Dopuszczalna dwutorowość określenie, czy amortyzacja bilansowa (umorzenie) ma być różna od amortyzacji podatkowej. Zaznaczenie opcji spowoduje uaktywnienie pól dotyczących amortyzacji podatkowej. Metoda am. bilansowej - w tej części następuje wybór metody amortyzacji bilansowej. Metody te zostały opisane w rozdziale: Metody amortyzacji w systemie CDN XL. Dla metody amortyzacji bilansowej określa się stawkę amortyzacji bilansowej, współczynnik korekty am. bilansowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. bilansowej. Metoda am. podatkowej pola aktywne, jeśli zaznaczona została opcja: Dopuszczalna dwutorowość. Dla metody amortyzacji podatkowej określa się stawkę am. podatkowej, współczynnik korekty am. podatkowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. podatkowej. Sezonowy określenie środków trwałych należących do grupy, jako sezonowe Wzorzec grupy, zakładka: Księgowe Na zakładce istnieje możliwość określenia sposobu zakupu środka, sposobu jego likwidacji, oraz odpowiednich kont księgowych

33 Rys Rozwinięcie okna: Wzorzec grupy, zakładka Księgowe Wzorzec grupy, zakładka: Atrybuty Na zakładce można dodać wartości, które będą charakteryzować daną grupę środków trwałych, a które zostały zdefiniowane w module: Administrator. UWAGA: Atrybuty wprowadzone na definicji grupy środków trwałych będą automatycznie przepisywane na każdy nowo dodany do tej grupy środek trwały. Aby zapisać nowy wzorzec, po wpisaniu potrzebnych danych należy nacisnąć przycisk: [Zaakceptowanie zmian] Jak dodać środek trwały do księgi inwentarzowej Aby dodać nowy środek trwały należy: otworzyć okno: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4); w oknie: Księga inwentarzowa, wybrać zakładkę: Grupy; wskazać grupę, do której ma zostać dodany środek; nacisnąć przycisk: [Dodaj element], aby wprowadzić nowy środek trwały. Zostanie otworzone okno: Środek trwały (Rys. 10.8). W oknie: Środek trwały, na zakładce: Ogólne, należy wybrać rodzaj środka trwałego odpowiednio: Środek trwały lub Wartość niematerialna i prawna, w zależności od rodzaju środka. W polu:, należy wybrać księgę inwentarzową, do której ma być zapisany dany środek trwały. Księgę inwentarzową należy wybrać z listy ksiąg, zdefiniowanej wcześniej w konfiguracji modułu: Środki trwałe ( ). Następnie należy wpisać numer klasyfikacji środków trwałych KŚT (dowolne KŚT można również wpisać ręcznie, wówczas zostanie wyświetlone zapytanie o ręczne wpisanie KŚT)

34 Na karcie należy określić również: akronim środka trwałego, osobę odpowiedzialną za środek (wybranej z listy pracowników), etykietę, miejsce użytkowania, miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji (ten sam, co miesiąc przyjęcia lub następny) oraz wybrać metodę amortyzacji, stawkę i współczynnik korekty amortyzacji lub współczynników dla metody degresywnej (w zależności od wybranej metody). Możliwość wyboru stawek am. bilansowej i am. podatkowej pojawia się po wcześniejszym zdefiniowaniu ich w konfiguracji systemu. Po wypełnieniu pól znajdujących się na zakładce: Ogólne, należy wybrać zakładkę Księgowe. Na zakładce: Księgowe (Rys. 10.9), należy wybrać konta księgowe (z istniejącego planu kont) dla operacji na środkach trwałych. Na zakładce: Opis możliwe jest sporządzenie opisu charakteryzującego dany środek trwały. Na zakładce: Kwoty system generuje zapisy dotyczące podstawy amortyzacji, bieżącej wartości Brutto i Netto oraz wartości likwidacyjnej oraz bieżącej wartości likwidacyjnej środka trwałego (wartość likwidacyjna dla amortyzacji bilansowej i amortyzacji podatkowej jest wprowadzana przez Użytkownika). Na zakładce: Grupy, system informuje o grupach skojarzonych z danym środkiem trwałym. Zakładka umożliwia również kojarzenie środków trwałych z innymi grupami. Na tej zakładce określa się również grupę domyślną dla danego środka trwałego. Na zakładce: Historia system wyświetla listę dokumentów związanych z danym środkiem trwałym. Na zakładce: Bilans, system wyświetla informacje o wartościach bilansowych i podstawie podatkowej brutto, wartościach amortyzacji bilansowej oraz amortyzacji podatkowej w przekroju: stan początkowy, przychody, rozchody, stan końcowy. Zakładka: Sezony, jest aktywna tylko dla środków amortyzowanych według metody sezonowej. Służy do określenia miesięcy aktywnych w każdym roku podatkowym. Zakładka: Atrybuty, umożliwia opisanie danego środka trwałego za pomocą cech/atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Zakładka: Właściwości umożliwia określenie czterech dodatkowych parametrów na karcie środka trwałego. Zakładka: Kontrahent umożliwia zapisanie danych kontrahenta docelowego. UWAGA: Środek trwały można dodać również z pozycji Tabeli amortyzacji, zakładka: Grupy Definiowanie księgi inwentarzowej W celu zdefiniowania księgi inwentarzowej, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja w oknie: Konfiguracja, wybrać zakładkę: Środki trwałe/słowniki na zakładce Słowniki wybrać słownik: Księgi inwentarzowe. Aby dodać nową księgę inwentarzową należy nacisnąć przycisk: otworzone okno: Księgi inwentarzowe - zostanie dodane (Rys ). [Dodaj element]. Zostanie 10.34

35 Rys Dodawanie nowej księgi inwentarzowej. Po wpisaniu w oknie nazwy i opisu księgi, należy nacisnąć przycisk: potwierdzenia dodania nowej księgi inwentarzowej do słownika. [Zapis zmian], w celu Definiowanie stawek amortyzacji Aby zdefiniować stawki amortyzacji, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja w oknie: Konfiguracja, na zakładce Środki trwałe wybrać zakładkę poziomą Stawki amortyzacji na zakładce Stawki amortyzacji nacisnąć przycisk: otworzone okno: Stawka amortyzacyjna (Rys ). [Nowa stawka]. Zostanie Rys Stawka amortyzacji. Po wypełnieniu okna, należy nacisnąć przycisk: nowej stawki amortyzacji do słownika. [Zapis zmian], w celu potwierdzenia dodania Jak dokonać przyjęcia środka trwałego (dokument OT) W celu przyjęcia środka trwałego dokumentem OT należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych (Rys ) w oknie Lista dokumentów środków trwałych, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub: Rozwija menu dostępnych opcji], obok przycisku [Dodaj] i z dostępnych opcji wybrać: OT (Otrzymanie). Zostaje otwarte okno: Dokument OT (Rys )

36 Rys Dokument OT, zakładka Ogólne. W oknie: Dokument, data i numer dokumentu są proponowane przez system automatycznie. Użytkownik może zmieniać datę, numer w ramach danego roku oraz serię dokumentu. Aby wybór serii był możliwy, należy wcześniej odpowiednio skonfigurować moduł: Środki trwałe. Na dodawanej karcie dokumentu OT, należy wybrać zakładkę: Pozycje (Rys ). Rys Dokument OT, zakładka: Pozycje. Na zakładce, należy nacisnąć przycisk: dokumentu (Rys ). [Dodaj], aby otworzyć okno: Pozycja W oknie: Pozycja dokumentu OT, należy nacisnąć przycisk: Karta. W ten sposób zostanie wywołane okno z listą środków trwałych, na której należy zaznaczyć odpowiedni środek i wybrać go za pomocą przycisku: [Wybierz] (środek trwały można wybrać też wpisując jego nazwę w polu: Karta i przyciskając klawisz <TAB> dane z karty środka zostaną przepisane). Jeżeli nie ma karty odpowiedniego środka trwałego, istnieje możliwość jego dodania. Po wybraniu odpowiedniego środka trwałego, pola: Numer pozycji, Data dokumentu zostaną automatycznie zapisane na pozycji. Użytkownik wypełnia pola: Podstawa bilansowa i Podstawa podatkowa jeżeli środek jest amortyzowany dwutorowo lub tylko pole: Podstawa bilansowa jeżeli środek jest amortyzowany jednotorowo (w takim przypadku, ta sama wartość zostanie automatycznie przepisana do pola: Podstawa podatkowa). Użytkownik może również określić datę obowiązywania, jeżeli ma ona być inna niż data dokumentu

37 Na pozycji dokumentu należy zweryfikować ustawienia w polu: Opis analityczny. Ustawienia te kopiowane są z kartoteki środka trwałego. Dodatkowo, na zakładce: Atrybut, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wypełnieniu pozycji dokumentu, należy nacisnąć przycisk: potwierdzenia zmian. [Zapisz zmiany] w celu Rys Pozycja dokumentu OT. Na zakładce Księgowość/Opis analityczny dokumentu OT w polu: Opis analityczny można zmienić sposób opisu analitycznego całego dokumentu bez względu na ustawienia tego parametru na pozycjach dokumentu i kartotece środka trwałego. Rys Dokument OT zakładka: Księgowość 10.37

38 UWAGA: Opis analityczny na pozostałych dokumentach środków trwałych działa w analogiczny sposób jak dla dokumentu OT opisanego powyżej Definiowanie serii dokumentów Aby zdefiniować serie dokumentów, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja w oknie: Konfiguracja, wybrać zakładkę Środki trwałe/słowniki wybrać słownik: Seria dokumentów, a następnie nacisnąć przycisk: [Dodaj element]. Zostanie otworzone okno: Seria dokumentów środków trwałych (Rys ). Rys Seria dokumentów środków trwałych. Po wypełnieniu okna, należy nacisnąć przycisk: wprowadzenia nowej serii dokumentów do słownika. [Zapis zmian], w celu potwierdzenia Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego (dokument AM) W celu dokonania ręcznego odpisu amortyzacyjnego należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych W oknie Lista dokumentów środków trwałych, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub: Rozwija menu dostępnych opcji], obok przycisku [Dodaj] i z dostępnych opcji wybrać: AM (Odpis amortyzacyjny). Zostanie otworzone okno: Dokument AM. Rys Dokument AM, zakładka: Ogólne. W oknie: Dokument AM, numer dokumentu AM oraz Data, są wystawiane automatycznie przez system. Użytkownik może zmienić datę dokumentu oraz wybrać serię dokumentu

39 Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu AM. [Dodaj]. Zostanie Rys Pozycja dokumentu AM - zostanie dodana. W oknie: Pozycje dokumentu AM, należy nacisnąć przycisk: Karta, co spowoduje otworzenie okna z listą środków trwałych. Z listy tej należy wybrać odpowiedni środek trwały. Jeżeli nie ma karty odpowiedniego środka, istnieje możliwość jego dodania. Pola: Data dokumentu i Data obowiązywania, zostaną automatycznie przypisane do pozycji (Datę obowiązywania można modyfikować). Pole: Kwota am. bilansowej (Kwota am. podatkowej - w przypadku dwutorowości) zostanie wypełnione poprawną kwotą, którą będzie można zmodyfikować (w przypadku jednotorowości wartość z pola: Kwota am. bilansowej, zostanie przepisana do pola: Kwota am. podatkowej). Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wypełnieniu pozycji dokumentu, należy nacisnąć przycisk: potwierdzenia zmian. [Zapisz zmiany] w celu Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego Aby dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego należy: otworzyć okno: Tabela amortyzacji i wybrać zakładkę: Generacja (Rys ). W aktywnym oknie, należy zaznaczyć (klawiszem <Spacja> lub <Ctrl> + <spacja> lub <Ctrl> + A lub lewym klawiszem myszy) środki trwałe, dla których ma być wygenerowany odpis amortyzacyjny

40 Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Generowanie dokumentów] i wybrać opcję: Generacja odpisów. Po uruchomieniu generacji zostanie otworzone okno: Parametry generacji odpisów (Rys ). Rys Parametry generacji odpisów. W otwartym oknie należy ustalić miesiąc, za który odpis będzie wygenerowany oraz określić, czy zaległe odpisy będą uwzględniane tylko od początku danego roku, czy od daty rozpoczęcia amortyzacji. Ostatnim etapem jest zatwierdzenie ustalenia przyciskiem: sposób odpis zostanie wygenerowany. [Zatwierdź]. W ten Aby sprawdzić wszystkie odpisy wygenerowane w danym miesiącu, należy wybrać zakładkę: Odpisy (Rys ), wybrać miesiąc, rok i księgę inwentarzową i sprawdzić wszystkie wygenerowane odpisy, spełniające te warunki Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego (dokument AMP) Aby wystawić dokument AMP, należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych W otworzonym oknie, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub: [Rozwija menu dostępnych opcji], obok przycisku [Dodaj] i z dostępnych opcji wybrać: AMP (Am. podatkowa przyspieszona). Zostanie otworzone okno: Dokument AMP. W aktywnym oknie, numer oraz data dokumentu, zostanie podpowiedziana przez system (istnieje możliwość zmiany tych danych). Użytkownik wybiera serię dokumentu i może wprowadzić opis dokumentu

41 Rys Dokument AMP. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu (Rys ). [Dodaj]. Zostanie Rys Pozycja dokumentu AMP. W oknie aktywne jest pole: Kwota am. podatkowej, gdzie Użytkownik wpisuje odpowiednią wartość. Dodatkowo, po zaznaczeniu pola: Am. bilansowa, odpowiednią wartość można wprowadzić też po stronie am.bilansowej. UWAGA: Kwota ta nie może przekroczyć 30% wartości środka. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator

42 Po wpisaniu danych, należy nacisnąć przycisk: i zapisania odpisu. [Zapisz] w celu zatwierdzenia Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego Aby dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego należy: otworzyć okno: Tabela amortyzacji (Rys ) i przejść na zakładkę: Generacja. W aktywnym oknie, należy zaznaczyć (klawiszem <Spacja> lub <Ctrl> + <spacja> lub <Ctrl> + A lub lewym klawiszem myszy) środki trwałe, dla których ma być wygenerowany odpis amortyzacyjny. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok przycisku: [Generowanie dokumentów] i wybrać opcję: Generacja odpisów 30%. Po uruchomieniu generacji zostanie otworzone okno: Parametry generacji odpisów Rys Parametry generacji odpisów 30%. W oknie: Parametry generacji odpisów, należy ustalić miesiąc, za który odpis 30% będzie wygenerowany oraz datę dokumentu i zatwierdzić przyciskiem: sposób odpis zostaje wygenerowany. [Zatwierdź]. W ten Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego (dokument LT) Aby przeprowadzić likwidację środka trwałego należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych w otworzonym oknie nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: LT (Likwidacja). Zostanie otworzone okno: Dokument LT (Rys ). W aktywnym oknie, numer i data dokumentu LT są automatycznie wpisywane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany z klawiatury). Użytkownik wybiera serię dokumentu i może wprowadzić opis dokumentu. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje, na której należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu LT (Rys ). W oknie: Pozycja dokumentu LT, poprzez naciśnięcie przycisku: Karta, zostaje otworzone nowe okno z listą środków trwałych, z którego należy wybrać odpowiedni środek przyciskiem: [Wybierz] (można również wpisać w oknie: Karta, Akronim 10.42

43 przeznaczonego do likwidacji środka trwałego i nacisnąć klawisz <Tab>). Po wybraniu środka trwałego na kartę dokumentu LT, zostaną przepisane z karty środka trwałego dane dotyczące jego numeru, Daty, Daty obowiązywania (możliwa do modyfikacji). Na kartę zostaną również przepisane wartości początkowe kwot: Podstawy bilansowej i Podstawy podatkowej oraz kwota dotychczasowego umorzenia w polu: Am. bilansowa. W przypadku amortyzacji dwutorowej możliwa do edycji jest kwota amortyzacji podatkowej. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Rys Dokument LT, zakładka: Ogólne. Po wykonaniu wymienionych czynności należy nacisnąć przycisk: w celu potwierdzenia likwidacji środka. [Zapisz zmiany], Po wystawieniu dla danego środka dokumentu likwidacji, znika on z zakładki: Generacja w oknie: Tabela amortyzacji, a w oknie: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) jest wyszarzany

44 Rys Pozycja dokumentu LT. Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Uwaga: Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Amortyzacja podatkowa jest kosztem poniesionym! W przypadku odłączenia części składowej lub peryferyjnej powinniśmy operować wartością netto, a nie brutto zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach o podatku dochodowym. Poniżej punkty 16, 17, z par. 16g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowa funkcjonalność wprowadzona została na wyraźne żądanie Klientów, ale ze względu na istniejące regulacje prawne, korzystanie z niej nie jest przez nas zalecane Jak zmniejszyć/zwiększyć wartość środka trwałego (dokument MW) Do zmiany wartości środka trwałego (zmniejszenia i zwiększenia) używa się dokumentu MW (modyfikacja wartości). W celu dodania tego dokumentu należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych w otwartym oknie nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: MW (modyfikacja wartości). Zostanie otworzone okno: Dokument MW

45 Rys Dokument MW, zakładka: Ogólne. W aktywnym oknie, numer i data dokumentu MW są automatycznie wpisywane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany z klawiatury). Użytkownik wybiera serię dokumentu i może wprowadzić opis dokumentu. Na dokumentach MW (In minus) amortyzowanych dwutorowo, dostępna jest kwota amortyzacji podatkowej. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie wyświetlone okno: Pozycja dokumentu MW (Rys ). Rys Pozycja dokumentu: MW. W aktywnym oknie, poprzez naciśnięcie przycisku: Karta, zostanie otworzona lista środków trwałych, z której należy wybrać odpowiedni środek. Na karcie dokumentu MW zostają przepisane z karty środka: numer pozycji, data dokumentu oraz data obowiązywania (możliwa do modyfikacji). W polu: Podstawa bilansowa i Podstawa podatkowa należy wpisać odpowiednią wartość (w przypadku środka trwałego amortyzowanego jednotorowo wartość z pola: Podstawa bilansowa, zostanie automatycznie przepisana do pola: Podstawa podatkowa). W przypadku zmniejszenia wartości środka trwałego, po wpisaniu, w pola: Podstawa bilansowa i Podstawa podatkowa, wartości ujemnej, zostanie uaktywnione pole: Am

46 bilansowa, w którym zostanie wyprowadzona proporcjonalna do Podstawy bilansowej - am. bilansowa. W przypadku amortyzacji dwutorowej i zmniejszenia wartości środka trwałego możliwa do edycji jest kwota amortyzacji podatkowej. Dodatkowo, dla pozycji dokumentu MW należy ustalić, czy przy naliczaniu odpisów wartość dokumentu będzie brana pod uwagę w miesiącu wystawienia dokumentu czy w miesiącu następnym. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: w celu potwierdzenia zmiany wartości środka. [Zapisz zmiany] UWAGA: W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego (dla którego przyjęto metodę amortyzacji jednorazową) ponad zł, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zmiany metody amortyzacji na liniową. Aby dokonać takiej zmiany, należy wystawić dokument: ZMT (zmiana metody amortyzacji). Więcej informacji o dokumencie ZMT, znajduje się w rozdziale: Jak zmienić metodę amortyzacji. Wystawienie dokumentu ZMT powinno nastąpić w tym samym dniu, w którym wystawiono dokument MW. Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Uwaga: Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Amortyzacja podatkowa jest kosztem poniesionym! W przypadku odłączenia części składowej lub peryferyjnej powinniśmy operować wartością netto, a nie brutto zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach o podatku dochodowym. Poniżej punkty 16, 17, z par. 16g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowa funkcjonalność wprowadzona została na wyraźne żądanie Klientów, ale ze względu na istniejące regulacje prawne, korzystanie z niej nie jest przez nas zalecane Jak wstrzymać naliczanie amortyzacji (dokument WN) Aby wystawić dokument WN (wstrzymanie naliczania amortyzacji) należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: WN (wstrzymanie naliczania amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument WM W aktywnym oknie, numer i data dokumentu jest automatycznie wpisywana przez system (istnieje możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera serię dokumentu oraz może wpisać opis dokumentu 10.46

47 Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu WN [Dodaj]. Zostanie W oknie: Pozycja dokumentu WN, aktywnym przyciskiem jest: Karta, dzięki której, z listy środków trwałych można wybrać odpowiedni środek trwały. Ponadto można wskazać datę obowiązywania i wprowadzić opis dokumentu. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wybraniu środka i wprowadzeniu danych należy zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zapisz zmiany] Rys Dokument WN, zakładka: Ogólne. Po zapisaniu dokumentu, zostaje wstrzymana możliwość generowania odpisów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego. Rys Pozycja dokumentu WN

48 Jak wznowić naliczanie amortyzacji (dokument RN) Aby wystawić dokument RN (rozpoczęcie naliczania amortyzacji) należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: RN (rozpoczęcie naliczania amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument RN UWAGA: Aby było możliwe wystawienie dokumentu RN, dla danego środka trwałego musi być wstrzymane naliczanie amortyzacji za pomocą dokumentu WN (wstrzymanie naliczania am. podatkowej). Rys Dokument RN, zakładka: Ogólne. Numer i data dokumentu jest automatycznie wpisywana przez system (istnieje możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera serię dokumentu oraz może wpisać opis dokumentu. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: okno: Pozycja dokumentu. [Dodaj. Zostanie otworzone W otwartym oknie aktywnym przyciskiem jest: Karta, dzięki której, z listy środków trwałych, można wybrać odpowiedni środek trwały oraz okno opisu dokumentu. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy zatwierdzić je przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Po zapisaniu dokumentu wznowiona zostaje możliwość generowania odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego Jak dokonać zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały (dokument ZO) Aby wystawić dokument ZO (zmiana osoby odpowiedzialnej), należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZO (zmiana osoby odpowiedzialnej). Zostanie otworzone okno: Dokument ZO 10.48

49 W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową. Może także dodać opis. Rys Dokument ZO, zakładka: Ogólne. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj], w wyniku czego zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać z pojawiającej się listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór. W celu zmiany osoby odpowiedzialnej, należy nacisnąć przycisk:. Zostanie wyświetlona lista pracowników, z której należy wybrać jedną osobę i potwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Wprowadzone zmiany zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Rys Pozycja dokumentu ZO

50 Jak dokonać zmiany miejsca użytkowania środka trwałego (dokument ZM) Aby wystawić dokument ZM (zmiana miejsca użytkowania), należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZM (zmiana miejsca użytkowania). Zostanie otworzone okno: Dokument ZM. Rys Dokument ZM, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową. Może także dodać opis. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu (Rys ). [Dodaj]. Zostanie Rys Pozycja dokumentu ZM. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz], zatwierdzić wybór

51 W polu: Miejsce, wybrać z rozwijalnej listy określonych wcześniej miejsc, nowe miejsce użytkowania i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem: [Zapisz zmiany] Jak zmienić współczynnik amortyzacji (dokument ZW) Aby wystawić dokument ZW (zmiana współczynnika amortyzacji), należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZW (zmiana współczynnika amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument ZW W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową oraz może dodać opis. Po wybraniu zakładki: Pozycje należy nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu ZW. [Dodaj]. Zostanie Rys Dokument ZW, zakładka: Ogólne. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać, z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór

52 Rys Pozycja dokumentu ZW. Następnie należy wypełnić pozostałe aktywne pola, czyli współczynnik korekty amortyzacji bilansowej (w przypadku środka trwałego amortyzowanego jednotorowo) lub współczynnik korekty am. bilansowej i współczynnik korekty am. podatkowej (w przypadku środka trwałego amortyzowanego dwutorowo). Można również zmodyfikować datę obowiązywania. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy je zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]. UWAGA: Zmiany współczynnika amortyzacji są możliwe w danym okresie obrachunkowym tylko do momentu wygenerowania pierwszego dokumentu AM Jak zmienić stawkę amortyzacji (dokument ZSA) Aby zmienić stawkę amortyzacji należy wystawić dokument ZSA. W tym celu należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZSA (zmiana stawki). Zostanie otworzone okno: Dokument ZSA

53 Rys Dokument ZSA, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową oraz może dodać opis. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu ZSA. [Dodaj]. Zostanie Rys Pozycja dokumentu ZSA. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać, z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór. Następnie należy wypełnić pozostałe aktywne pola, czyli: Stawka am. bilansowej (w przypadku środka trwałego amortyzowanego jednotorowo) lub Stawka am. bilansowej i Stawka (w przypadku środka trwałego amortyzowanego dwutorowo). Można również zmodyfikować datę obowiązywania. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy je zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]

54 UWAGA: Dokument ZSA można wystawić dla środków trwałych amortyzowanych liniowo lub degresywnie Jak zmienić wartość likwidacyjną (dokument ZKZ) Aby zmienić kwotę złomową, należy wystawić dokument ZKZ. W tym celu należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZKZ (zmiana kwoty złomowej). Zostanie otworzone okno: Dokument ZKZ. Rys Dokument ZKZ, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową oraz może dodać opis. Następnie należy wybrać zakładkę Pozycje i nacisnąć przycisk: otworzone okno: Pozycja dokumentu ZKZ. [Dodaj]. Zostanie 10.54

55 Rys Pozycja dokumentu ZKZ. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać, z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór. Następnie należy wypełnić pozostałe aktywne okna, czyli: Wartość (Kw) likwidacyjna amortyzacji bilansowej i Wartość (Kw) likwidacyjna amortyzacji podatkowej (można wypełnić obie te kwoty lub jedną z nich w zależności od tego, czy Wartość likwidacyjna ma dotyczyć am.podatkowej, am. bilansowej, czy obu tych wartości). Można również zmodyfikować datę obowiązywania. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy je zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]. UWAGA: Jeżeli na karcie danego środka trwałego została już wprowadzona Wartość likwidacyjna, wówczas przy dodawaniu dokumentu ZKZ w polach: Kwota likwidacyjna am. bilansowej i Kwota likwidacyjna am. podatkowej będą podpowiadały się kwoty likwidacyjne z karty danego środka Jak zmienić metodę amortyzacji (dokument ZMT) Przepisy podatkowe dopuszczają zmianę przyjętej metody amortyzacji, w przypadku, gdy: Zakupiono środek trwały o wartości równej lub większej niż zł i przy założeniu, że będzie używany krócej niż rok, zamortyzowano go jednorazowo. Środek trwały był jednak używany dłużej niż rok. Przyjęto środek trwały o wartości mniejszej niż zł i zamortyzowano go jednorazowo, jednak po pewnym czasie zwiększono jego wartość, tak, że wartość początkowa, po uwzględnieniu tego zwiększenia wyniosła ponad zł. Zmiana metody amortyzacji w CDN XL dopuszczalna jest tylko w przypadku zmiany metody z jednorazowej na liniową. Zmiany tej dokonuje się przy pomocy dokumentu ZMT. Aby dokonać zmiany metody amortyzacji z jednorazowej na liniową, należy: 10.55

56 otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZMT (zmiana metody amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument ZMT. W oknie, na zakładce: Ogólne, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system. Oprócz nich można edytować pola: Cecha, Dokument, Miesiąc obowiązywania dla amortyzacji bilansowej, Miesiąc obowiązywania dla amortyzacji podatkowej i opis dokumentu. UWAGA: Jeżeli wystawienie dokumentu ZMT jest konieczne ze względu na zwiększenie wartości środka trwałego (ponad zł), dokument ZMT dla tego środka powinien zostać wystawiony tego samego dnia, w którym wystawiono dokument MW (modyfikacja wartości). Rys Dokument ZMT, zakładka: Ogólne. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje. Na zakładce, należy dodać środki trwałe, dla których zostanie zmieniona metoda amortyzacji. Dodanie środka trwałego na zakładkę, odbywa się po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Pozycja dokumentu ZMT. [Dodaj]. Podczas dodawania zostanie W oknie: Pozycja dokumentu ZMT, na zakładce: Ogólne, wybiera się środek trwały (po naciśnięciu przycisku: i określa datę obowiązywania. Po wybraniu środka trwałego, zostaną uaktywnione pola: Metoda am.bilansowej (i metoda amortyzacji jeżeli ŚT jest amortyzowany dwutorowo). Zmiana metody następuje przez wybór w tym polu (lub w obu polach) metody liniowej. Po wybraniu metody liniowej, zostaną uaktywnione pola: Stawka am. bilansowej, współczynnik korekty am.bilansowej (oraz stawka am.podatkowej i współczynnik korekty am.podatkowej, jeżeli ŚT jest amortyzowany dwutorowo). W pola te, należy wprowadzić odpowiednie wartości. Na zakładce: Kontrahent, można wprowadzić kontrahenta docelowego, jeżeli zachodzi taka konieczność (np. dla środka trwałego lokalu, którego właścicielem jest kontrahent, a który jest przez nas wynajmowany wprowadza się dane tego kontrahenta). Na zakładce: Atrybuty, można wprowadzić dodatkowe wartości charakteryzujące środek trwały. Po wprowadzeniu danych pozycji, należy ją zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Środek trwały zostanie wprowadzony na dokument ZMT, na zakładkę: Pozycje

Dokumentacja użytkownika Systemu Comarch CDN XL Moduł: Środki trwałe. Wersja 10.5

Dokumentacja użytkownika Systemu Comarch CDN XL Moduł: Środki trwałe. Wersja 10.5 Dokumentacja użytkownika Systemu Comarch CDN XL Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji R O Z D Z I A Ł 4 Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji Dowiesz się jak: Szybko zaewidencjonować środek trwały Obsługiwać okno Środki trwałe Wprowadzać dane do formularza środka trwałego 110 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra 2007 1 1.Wstęp Po uruchomieniu programu widoczne będą cztery zakładki: Podatnik, Operacje, Raporty, Koniec. Zakładki zostały stworzone by ułatwić

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE...3

Spis treści 1 MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE...3 1 Spis treści 1 MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE...3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE...3 1.2 SŁOWNIKI...3 1.2.1 Definicja dokumentu...4 1.2.2 Funkcjonalność dokumentów...4 1.2.3 Klasyfikacja Środków trwałych...4 1.2.4 Grupy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010

Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010 Forte Środki Trwałe 1 / 9 Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010 Nowe możliwości w zakresie Ewidencji części składowych Dalszy ciąg rozwoju nowej funkcjonalności dodanej w poprzedniej wersji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe 2013.1

Symfonia Środki Trwałe 2013.1 Symfonia Środki Trwałe 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych Dodano mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekty dokonanego umorzenia środka trwałego,

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Lista środków trwałych - Środki trwałe. 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych.

Lista środków trwałych - Środki trwałe. 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych. Lista środków trwałych - Środki trwałe 21 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych. Poprzez edycję listy środków trwałych mamy łatwy dostęp do spisu dostępnych środków oraz informacji o nich takich

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Środki Trwałe w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Środki Trwałe w wersji 2010 Symfonia Środki Trwałe 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Środki Trwałe w wersji 2010 Nowe możliwości w zakresie Ewidencji części składowych Dalszy ciąg rozwoju nowej funkcjonalności dodanej w poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE Wersja 3.15 Radom, sierpień 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dane i algorytmy obliczeń

Dane i algorytmy obliczeń D O D A T E K B Dane i algorytmy obliczeń Dowiesz się o: Sposobie wykorzystywania w programie wprowadzonych danych Metodach obliczania umorzeń Szczególnych przypadkach w aktualizacji wartości Zastosowanych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v. 4.2.7.

Środki Trwałe v. 4.2.7. Środki Trwałe v. 4.2.7. SPIS TREŚCI: Moduł I kartoteki i księgowanie... 3 1. Wstęp... 5 2. Zasady obsługi programu... 7 2.1. Przemieszczanie kursora w oknie programu... 7 2.2. Listy wyboru i słowniki...

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo