BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Znak postępowania: BS.3300/3/2011 BURSA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. (42) , fax (42) w. 24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI, ul. Narutowicza 122, Łódź Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził: DYREKTOR BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI Danuta Wichlińska Łódź, listopad 2011 r. Zamówienie pn:. Dostawa wraz z montażem mebli do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, Łódź

2 Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) INFORMACJE OGÓLNE Rozdział I I. Opis sposobu przygotowania oferty II. Wymagania w zakresie składania ofert częściowych III. Informacja o zawarciu umowy ramowej IV. Informacja o zamówieniach uzupełniających V. Wymagania w zakresie składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy, jakie powinna zawierać oferta w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu IX. Informacja o sposobie porozumiewania z wykonawcami X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty XII. Miejsce i termin składania ofert XIII. Wymagania dotyczące wadium XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz XVI. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert XVIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert XIX. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy XXI. Przedstawiciele zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia Rozdział III Formularz cenowy Rozdział IV Istotne postanowienia umowy Załączniki do SIWZ Załącznik nr 1 Druk oferty Załącznik nr 2 oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strona 2

3 INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr113, poz.759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w siwz, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta oraz dołączone do oferty. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on nie dotyczy. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ I I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca złoży ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, zaświadczeniami oraz załącznikami. 3. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączał kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez niego albo jego upoważnionego przedstawiciela. 4. Każdy Wykonawca przedłoży nie więcej niż jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 5. Oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim. 6. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert. 7. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 8. Oferta wspólna dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) będzie sporządzona zgodnie z art. 23 ustawy. 9. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 10. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, wraz z pieczątką imienną oraz datą naniesienia zmiany. Oferent winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia: Strona 3

4 Oferta na dostawę wraz z montażem mebli do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, Łódź nie otwierać przed godz w dniu r. 11. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 12. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. II. WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. V. WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy wykonywać w terminie do 17 grudnia 2011r. Meble należy dostarczyć, po ustaleniu daty montażu z Zamawiającym. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia umożliwiające wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 dostawy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości min ,- zł (brutto) każda - w Strona 4

5 okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedstawi on pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VIII siwz. 3. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku niewskazania części, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona Wykonawca siłami własnymi. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ). 2) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, który Strona 5

6 wykonał co najmniej 2 dostawy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości min ,- zł (brutto) każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Jednocześnie wraz z ofertą należy złożyć: 7) Formularz cenowy. 8) Do oferty należy dołączyć próbki, opisy lub fotografie, katalogi, broszury lub ulotki informacyjne producenta mebli, opisujące szczegółowo oferowany produkt i potwierdzające jego zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 9) Zaparafowane Istotne postanowienia umowne. 10) Odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Strona 6

7 Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia w formie w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 5. Wykonawcy, zwracając się pisemnie do Zamawiającego, kierują korespondencję na adres: Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. (42) fax (42) wew Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem BS.3300/3/2011, Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielem prowadzącego postępowanie. X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena (brutto) - znaczenie 70 % b) termin realizacji zamówienia znaczenie 20%, c) okres gwarancji znaczenie 10% 2. Formuła oceny, obliczana jako: a) najniższa łączna cena brutto zamówienia ze wszystkich ważnych ofert : łączna cena zamówienia badanej oferty x 70 punktów = liczba punktów b) najkrótszy termin realizacji zamówienia w dniach ze wszystkich ważnych ofert : termin realizacji w dniach badanej oferty x 20 punktów = liczba punktów c) okres gwarancji w miesiącach przedmiotu zamówienia badanej oferty : najdłuższy okres gwarancji w miesiącach na przedmiot zamówienia x 10 punktów = liczba punktów Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która w wyniku dodania liczby uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia, która stanowi cenę oferty, sumując wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z zakresu zamówienia. Cena oferty jest ryczałtowa. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. opłaty celne, należne podatki, VAT, rabaty itd. Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U Nr 97, poz z późn. zm.) i podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Strona 7

8 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, Łódź, sekretariat (I piętro pokój nr B 130) nie później niż do r. do godz. 10: Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcy nieotwarte. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz umieści na stronie internetowej. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować treść siwz. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. XVI. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz. 10:30 w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, Łódź. Strona 8

9 XVIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą dane odczytane w trakcie otwarcia ofert. 3. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne szczegóły, odpowiednio do przedmiotu zamówienia. 4. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 5. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku gdyby nie wpłynęła ani jedna ważna oferta przetarg zostanie unieważniony. 6. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszać zasady ustawy o zamówieniach publicznych zostaną przez zamawiającego odrzucone. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODWOŁANIE Na zasadach określonych w art. 180 i kolejnych ustawy Prawo zamówień publicznych od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie. SKARGA DO SĄDU Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z postanowieniami art. 198a i kolejnych ustawy Prawo zamówień publicznych. XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ustawy. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób; nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, przed podpisaniem umowy przedstawią umowę regulującą swoją współpracę. Strona 9

10 XXI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Mirosław Barcz, kierownik gospodarczy Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi tel Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godz ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia: Krzesła Stoły Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane Regały Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, wg zamieszczonego poniżej opisu. Meble należy dostarczyć, zmontować i ustawić we wskazanych pomieszczeniach, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Meble mają posiadać wytrzymałość zapewniającą prawidłową eksploatację (np. nie będą ulegać wypaczeniu) poprzez użycie odpowiednich łączeń i materiałów. Dostarczone urządzenia, materiały, wyposażenie mają odpowiadać przepisom BHP, mają posiadać certyfikaty zgodności z normami potwierdzające możliwość użytkowania w placówkach oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Podane wymiary mebli są wymiarami wymaganymi przez Zamawiającego. Meble mają posiadać zabezpieczenia nóżek (zabezpieczenie przez zniszczeniem podłoża np. tzw. ślizgcze). Meble mają być montowane na połączenia mimośrodowe ewentualnie konfirmaty. Krzesła maja posiadać certyfikaty, atesty badań wytrzymałościowych. Kolorystyka mebli zostanie ustalona w trakcie realizacji zamówienia. Materiały użyte w produkcji mebli mają posiadać certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża) z uwagi na użytkowanie w obiekcie Bursy. Dokumenty będą wymagane przy odbiorze. Podczas montażu mebli wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP. Strona 10

11 Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono meble. Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. W ramach realizacji zadania należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne, umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Bursy. OPIS MEBLI 1. Tapczan 1osobowy ( rys.1) - mebel tapicerowany przeznaczony do wypoczynku posiadający leżysko w formie docelowo rozłożonej, posiada pojemnik do przechowywania pościeli dane techniczne: - Długość powierzchni leżenia: 2000 mm - Szerokość powierzchni leżenia: 920 mm - Wysokość całkowita : 460 mm - Długość całkowita : 2030 mm - Szerokość całkowita : 950 mm Wymiary pojemnika skrzyniowego: - Wysokość : 300 mm - Długość : 1920 mm - Szerokość : 840 mm Wymiary materaca: - Wysokość : 160 mm - Długość : 2030 mm - Szerokość : 950 mm rys.1 sposób rozkładania Tapczan wyposażony w pojemnik skrzyniowy na pościel w kolorze OLCHAotwieranie z dołu do góry. Materac na sprężynach bonellowych. W komplecie zagłówek. Możliwe są odchylenia + 20 mm od podanych wymiarów. Tapicerka tkaninowa: typu savana, shenil o odporności na ścieranie na poziomie cykli w kolorystyce ustalonej w trakcie realizacji zamówienia ( granat, turkus, beż) Strona 11

12 2. Stolik wykonany na nogach płytowych ( rys.2). Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr 25 mm, nogi 18 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV gr 2 mm. w kolorze płyty. Blenda umieszczona na poziomie 0,35 głębokości blatu. Kolorystyka blatu olcha. Materiały powinny posiadać atest higieniczny oraz atest toksyczności gabaryty zewnętrzne: wysokość : szerokość : głębokość : 740 mm + 10 mm 800 mm + 10 mm 700 mm + 10 mm rys Krzesło tapicerowane (rys.3). charakterystyka: Stelaż czarny, tapicerowane siedzisko i oparcie. Wykonane z rury o przekroju płasko-owalnym (wymiary przekroju 30x15x1,5mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Konstrukcja umożliwiająca sztaplowanie krzeseł do 10 szt. - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki z drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, - Krzesło tapicerowane tkaniną typu micro o klasie ścieralności na poziomie cykli (PN-EN ISO ), z atestem trudnopalności papieros/ zapałka i atestem higienicznym PN-88/B-02855, kolorystyka w odcieniach: pomarańcz, zieleń, granat, szary, turkus. - gabaryty zewnętrzne: wysokość całkowita: wysokość siedziska : mm mm Strona 12

13 szerokość całkowita : mm rys Regał ( rys. 4) o wymiarach: Regał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w kolorze olcha wykończonej obrzeżem PCV gr min 2 mm. Wieńce z płyty gr min 25 mm, pozostałe elementy z płyty gr min 18 mm Ściana tylna wykonana z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm w kolorze olcha. Szerokość 800 mm + 10 mm Głębokość 300 mm + 10 mm Wysokość 1870 mm + 30 mm rys. 4 Strona 13

14 5. Stół konferencyjny (rys.5) o wymiarach: Długość całkowita mm Szerokość całkowita 700 mm Wysokość całkowita 740 mm na stelażu pełnym pod blatem z nogami rurowymi Ø 50 w kolorze metalik wyposażonymi w regulatory wys. 15 mm. Konstrukcja pod blatem z ramy wkoło blatu z profili o wym 50x30 mm do których mocowane są nogi. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV gr 2 mm. w kolorze płyty. Kolorystyka blatu olcha. rys Stolik do kuchni (rys.6). Blat Ø 750 mm na nodze rurowej Ø 60 mm z podstawa talerzowa o średnicy 580 mm, Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubość 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka blatu do ustalenia. rys. 6 Strona 14

15 7. Krzesło plastikowe (rys. 7) Krzesło typu BETA, nogi chrom - Metalowa chromowana rama, plastikowa misa siedziska i oparcia. Kolorystyka do ustalenia. wysokość całkowita: wysokość siedziska : szerokość całkowita : mm mm mm rys. 7 Strona 15

16 ROZDZIAŁ III FORMULARZ CENOWY L.P. NAZWA ILOŚĆ SZTUK 1 Tapczan 57 2 Stolik Krzesło tapicerowane 180 WARTOŚĆ BRUTTO z 23 % VAT 4 Regał 65 5 Stół (1400mm x 700 mm) 8 6 Stół okrągły Ø 750mm 3 7 Krzesło plastikowe 12 suma Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) Strona 16

17 ROZDZIAŁ IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy Bursą Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, z siedzibą przy ul. Narutowicza 122, Łodź, reprezentowaną przez.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr113, poz.759 z późniejszymi zmianami) w ramach zadania pn. Dostawa wraz z montażem mebli do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, Łódź, zawarto umowę o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem mebli do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, Łódź opisanych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy Miejscem dostawy mebli, o którym mowa w 1 jest adres siedziby Zamawiającego w Łodzi, ul. Narutowicza Wykonawca dostarczy meble własnym środkiem transportu. 3. Koszty transportu do miejsca montażu oraz rozładunku i rozpakowania mebli ponosi Wykonawca Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do trzech tygodni od daty podpisania umowy, tj. do.r. po ustaleniu daty montażu z Zamawiającym. 2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę dostawy i montażu, z której to czynności zostanie sporządzony Protokół Odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały czas trwania umowy w wysokości. zł (słownie.. zł 00 / 100 ) brutto, płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całego zamówienia. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek 23 % Vat. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru, o którym mowa w Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. 5. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % całkowitej kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia, Strona 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo