Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie"

Transkrypt

1 Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013, poz. 330 z póź.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie rok obrotowy, którym jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy obejmuje okres kolejnych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia, a kończąc na dniu 31 grudnia każdego roku. Rok obrotowy podzielony jest na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe. 2. Ustala się dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie rodzaje sprawozdań finansowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżewie sporządza sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony za rok obrotowy, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 3. Ustala się dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, w tym: 1. Zakładowy plan kontustalający: a) wykaz kont księgi głównej, b) przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, c) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 2. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych. 3. Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji. 4. Ustala się dlaochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie system ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 5. Ustala się dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku. 1

2 I. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 1. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 010 Środki trwałe 011 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 070 Umorzenie środków trwałych 071 Umorzenie pozostałych środków trwałych 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje ) Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 100 Kasa 130 Rachunek bieżący jednostki 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 149 Środki pieniężne w drodze Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami 201 Rozrachunki z dostawcami 220 Rozrachunki publicznoprawne 225 Rozrachunki z budżetami 240 Pozostałe rozrachunki 250 Odpisy aktualizujące należności Zespół 3 Materiały i towary 310 Materiały Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 408 Amortyzacja 409 Pozostałe koszty Zespół 7 Przychody, dochody i koszty 700 Przychody z działalności statutowej 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 2

3 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz statutowy 860 Wynik finansowy Opis kont zespołu 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) umorzenia majątku, 4) środków trwałych w budowie (inwestycji). W OSP w Stróżewie konta zespołu 0 służą do ewidencji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach wyposażania jednostki w majątek niezbędny do wykonywania ich zadań statutowych lub nabytych w ramach wydatków jednostki. Konto 010 Środki trwałe Konto 010 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 011. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 070. Na stronie Wn konta 010 ujmuje się w szczególności: 1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, 2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych, 3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, 4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, 2) ujawnione niedobory środków trwałych, 3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Ewidencja szczegółowa do konta 010 jest prowadzona, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych. Ewidencja prowadzona jest: - wartościowo - wg grup środków trwałych na kontach analitycznych, techniką komputerową przez Skarbnika, - ilościowo wartościowo - w książce inwentarzowej techniką ręczną, przez Skarbnika. 3

4 Ponadto ewidencję szczegółową do konta 010 Środki trwałe stanowią tabele amortyzacyjne sporządzane przez Skarbnika. Ewidencja umożliwia: - ustalenie wartości początkowej środków trwałych, Konto 010 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. Środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (aktualnie 3.500, zł)są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe, których wartość przekracza kwotę 3.500,00 zł są umarzane raz w roku w miesiącu grudniu. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do używania. Konto 011 Pozostałe środki trwałe Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 010, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu, 2) nadwyżki środków trwałych, 3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, 2) ujawnione niedobory środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 umożliwia ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania. Ewidencja prowadzona jest w książkach inwentarzowych ilościowo-wartościowych, przez Skarbnika. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. Na koncie 011 ujmuje się wyłącznie środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. Pozostałe środki trwałe umarzane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne w art. 3 ust. 4 pkt 14 uor zostały zdefiniowane jako nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności: 4

5 - licencje na programy komputerowe, - autorskie prawa majątkowe i pokrewne - know-how. Na stronie Wn tego konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 075. Konto 070 Umorzenie środków trwałych Konto 070 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem Amortyzacja. Na stronie Ma konta 070 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych. Ewidencję szczegółową do konta 070 prowadzi się w formie tabel amortyzacyjnych przez Skarbnika, oraz w formie kont pomocniczych dla grup środków trwałych. Konto 070 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych. Konto 071 Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 408 Amortyzacja (analitycznie ). Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych, zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, obciążających odpowiednie koszty,a także dotychczasowe umorzenie używanych pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Do konta 071 nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Konto 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Konto 075 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej WNiP, w wyniku umorzenia. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 408 Amortyzacja (analitycznie ). Na stronie Ma konta 075 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej WNiP. Na stronie Wn tego konta ujmuje się umorzenie WNiP, zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 075 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania WNiP, obciążających odpowiednie koszty, a także dotychczasowe umorzenie używanych WNiP otrzymanych nieodpłatnie. Do konta 075 nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. 5

6 Konto 075 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej WNiP. Konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje ) Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności poniesione koszty: 1) dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji, 2) dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych we własnym zakresie, 3) ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego. 4) niepodatne przyjęcie środków trwałych w budowie. Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności: 1) środków trwałych, 2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 zapewnia wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji). Opis kont zespołu 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Konta zespołu 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe służą do ewidencji: 1) środków pieniężnych, przechowywanych w kasach, 2) środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach, Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych. Konto 100 Kasa Konto 100 służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie OSP w Stróżewie. Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przez Skarbnika w formie raportów kasowych z użyciem programu Ognik, umożliwiających ustalenie stanu gotówki w kasie. Konto 100 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie, bądź saldo zerowe. Wszystkie operacje gotówkowe ujmuje się w dniu ich dokonania w raporcie kasowym. W zależności od liczby operacji raport kasowy może być sporządzany codziennie lub za okresy dłuższe np. miesięczne. Dowody KP i KW wystawiane są ręcznie na odpowiednich drukach, raport kasowy natomiast sporządzany jest z użyciem programu księgowego Ognik. 6

7 Środki pieniężne w kasie podlegają obligatoryjnej inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz przy każdej zmianie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kasy. Konto 130 Rachunek bieżący jednostki Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym OSP w Stróżewie. Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych, po stronie Ma wydatki. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym OSP w Stróżewie. Konto 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych w postaci papierów wartościowych nabytych w celu odsprzedaży oraz innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce, płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy). Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych, a na stronie Ma zmniejszenia ich stanu. Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: - poszczególnych składników aktywów finansowych, - wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych z podziałem na poszczególne waluty obce, - wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych. Konto 149 Środki pieniężne w drodze Konto 149 służy do ewidencji przepływów środków pieniężnych pomiędzy kasą a rachunkiem bankowym. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane bieżąco. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest techniką komputerową w sposób umożliwiający ustalenie wartości środków pieniężnych w drodze. Konto 149 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. Opis kont zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia 7

8 Konta zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia służą do ewidencji rozrachunków oraz rozliczeń. Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami Konto 200 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń wobec odbiorców z tytułu dostaw, robót i usług w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług. Po stronie Wn ujmuje się powstanie należności wobec odbiorców, po stronie Ma zapłatę lub zmniejszenie należności. Konto 200wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń. Konto 201 Rozrachunki z dostawcami Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń wobec dostawców z tytułu dostaw, robót i usług w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych. Konto 201 obciąża się za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania. Konto 201 wykazuje saldo Ma oznaczające kwotędo zapłaty na rzecz dostawcy. Konto 220 Rozrachunki publicznoprawne Konto 220 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy. Na stronie Wn tego konta ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 220 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia, Konto 220 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Konto 225 Rozrachunki z budżetami Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami: państwa i samorządu terytorialnego Na stronie Wn tego konta ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów. Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach wskazanych wyżej. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń. 8

9 Na stronie Wn tego konta ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. Ewidencja analityczna prowadzona jest systemem komputerowym przez Skarbnika. Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 250 Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma naliczenie oraz zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo Ma konta 250 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące zmniejszają wskazane w bilansie należności, na które to odpisy zostały dokonane. Opis kont zespołu 3 Materiały i towary Konta zespołu 3 Materiały i towary służą do ewidencji zapasów materiałów w magazynie (konto 310). Konto 310 Materiały Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, znajdujących się w magazynach w cenach zakupu brutto. Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma jego zmniejszenia. Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów. Opis kont zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym. Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. Na koncie tym ujmuje się również umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii (bądź na stronie Wn ze znakiem ujemnym) oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto

10 Konto 402 Usługi obce Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności jednostki. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów (bądź na stronie Wn ze znakiem ujemnym) oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. Konto 403 Podatki i opłaty Konto 403 służy do ewidencji podatków i opłat o charakterze kosztowym, a w szczególności kosztów z tytułu podatków: akcyzowego, od nieruchomości i od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów (bądź na stronie Wn ze znakiem ujemnym), oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860. Konto 404 Wynagrodzenia Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, mianowania, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn tego konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom, funkcjonariuszom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń (bądź na stronie Wn ze znakiem ujemnym) oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mianowanie, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów (bądź na stronie Wn ze znakiem ujemnym), a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. Konto 408 Amortyzacja Konto 408 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane 10

11 stopniowo według stawek amortyzacyjnych. OSP amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Podstawą księgowań są zapisy w tabelach amortyzacyjnych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych (bądź na stronie Wn ze znakiem ujemnym) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Konto 408 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 408 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty szkoleń oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860. Opis kont zespołu 7 Przychody, dochody i koszty Konta zespołu 7 Przychody, dochody i koszty w OSP służą do ewidencji: 1) przychodów działalności statutowej, 2) przychodów i kosztów finansowych, 3) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 4) skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Konto 700 Przychody działalności statutowej Konto 700 służy do ewidencji przychodów związanych bezpośrednio ze statutową, podstawową działalnością jednostki. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zmniejszenia przychodów, a na stronie Ma ujmuje się przychody z działalności statutowej. Są nimi w szczególności: darowizny, składki członkowskie, dotacje, odpisy 1 % podatku. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 700 zapewnia wyodrębnienie przychodów z poszczególnych tytułów. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody na stronę Ma konta 860 (Wn konto 700). Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. Konto 750 Przychody finansowe Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 11

12 Na stronie Ma tego konta ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. Konto 751 Koszty finansowe Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 750. W szczególności na stronie Ma tego konta ujmuje się: 1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, 3) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności: odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 2) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności zapłacone kary, odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane aktywa obrotowe. W końcu roku obrotowego saldo Ma konta 761 przenosi się na stronę Wn konta 860. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 12

13 Konto 770 Zyski nadzwyczajne Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma tego konta ujmuje się w szczególności odszkodowania przyznane lub otrzymane dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn ujmuje się korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych. W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn konto 770). Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda. Konto 771 Straty nadzwyczajne Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych. W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma konto 771). Opis kont zespołu 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konta zespołu 8 Fundusze i wynik finansowy służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego. Konto 800 Fundusz statutowy Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, 2) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie aportu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, 4) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860, 2) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, 4) wartość objętych akcji i udziałów, Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 13

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo