Dr Jan Zaunar r. Definicja ogólna według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Jan Zaunar 27.11.2010 r. Definicja ogólna według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej:"

Transkrypt

1 Dr Jan Zaunar r. Przedmiot: Rachunkowość finansowa Temat III: Wartości niematerialne i prawne 1. Definicja i klasyfikacja WNiP Definicja ogólna według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej: WNiP są to niepieniężne składniki aktywów trwałych, nie mające postaci fizycznej, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa w celu ich wykorzystania w działalności operacyjnej. Definicja ta niewiele mówi o tym, czym są WNiP. Wiemy z niej tylko, że są to składniki aktywów trwałych wykorzystywane w działalności operacyjnej. Wiemy natomiast, czym nie są WNiP: 1) Nie mają postaci fizycznej (w odróżnieniu od środków trwałych) 2) Nie są to składniki o charakterze pieniężnym (w odróżnieniu od należności długoterminowych Według praktycznej definicji WNiP są to nabyte prawa majątkowe i pokrewne oraz nabyta wartość firmy i koszty zakończonych prac rozwojowych, z dwoma zastrzeżeniami: 1) Że okres użytkowania wynosi ponad 1 rok, 2) Że są wykorzystywane do działalności operacyjnej. Atrybutem WNiP jest to, że są to wartości nabyte (za wyjątkiem kosztów zakończonych prac rozwojowych). Ten atrybut jest widoczny w drastyczny sposób w przypadku składnika: wartość firmy. Wartość firmy jest to różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Nabywca gotów jest zapłacić za nabyte przedsiębiorstwo więcej, niż wynosi przejęty majątek netto, ponieważ przedsiębiorstwo to posiada np. dobrze zorganizowany rynek zbytu, znaną na rynku markę itp. walory. Należy zaznaczyć, że przejmowana firma poniosła prawdopodobnie w poprzednich latach znaczne, być może, koszty, aby zorganizować sobie rynek zbytu, np. wydając duże pieniądze na podróże służbowe. Koszty pozostały kosztami i bezpośrednio nie spowodowały powstania w firmie nowych aktywów. Dopiero w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa uzewnętrznia się wartość poczynionych wcześniej wysiłków, którą można określić jako wewnętrzną, nieewidencjonowaną wartość firmy. Przykładem przedsiębiorstwa, w którym wewnętrzna wartość firmy prawdopodobnie przekracza bilansową wartość jego aktywów jest spółka Walt Disney. Przy ewentualnym zakupie tej spółki podstawowym składnikiem ceny będzie Myszka Miki i Kaczor Donald. Wniosek: Wartość firmy zostaje zaewidencjonowana (staje się aktywem) dopiero przy transakcji nabycia tej firmy. Czasami zdarza się, że przedsiębiorstwo nabywane jest po cenie niższej od wartości netto przejmowanych aktywów. Różnica w takim przypadku określana jest nazwą ujemnej wartości firmy. Wartość ta jest swoistą darowizną i jest zaliczana do pozostałych przychodów operacyjnych.

2 Uprzednio jednak księgowana jest na konto rozliczeń międzyokresowych, które stanowią pozycję pasywów bilansu. Klasyfikacja WNiP: 1. Nabyte prawa majątkowe i pokrewne, w tym: a) Autorskie prawa majątkowe i pokrewne, licencje, koncesje, b) Prawa di wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, c) Know how. 2, Nabyta wartość firmy 2. Koszty zakończonych prac rozwojowych. II. Nabyte prawa majątkowe i pokrewne Prawa te dzielą się na 1) Prawa autorskie i prawa pokrewne, normowane przez ustawę o tym samym tytule. 2) Prawa di wynalazków, patentów, znaków towarowych i wzorów, normowane przez ustawę o nazwie: prawo własności przemysłowej. 3) Know how. Do pierwszej grupy zalicza się również licencje i koncesje. Licencja jest to zezwolenie na wykonanie pewnych czynności np. na wykorzystanie przez firmę programu komputerowego, do którego ktoś inny ma prawa autorskie. Koncesja jest to zezwolenie władz administracyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej e sferze objętej monopolem państwowym, np. w sferze produkcji paliw i energii lub transportu lotniczego. Know how jest to poufny zbiór informacji głównie w dziedzinie technologicznej, udostępniany za określoną cenę. Specyficznym rodzajem WNiP jest franszyza. Jest to umowa, na podstawie której franszyzo dawca przekazuje franszyzo biorcy prawo do prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą firmową franszyzo dawcy. Np. firma Coca Cola udziela franszyzy lokalnym producentom. Franszyzodawca zobowiązuje się udzielać franszyzo biorcom pomocy i doradztwa w zakresie np. technologii i organizacji. 3. Koszty zakończonych prac rozwojowych Są to koszty prac prowadzonych przez firmę w celu zaprojektowania nowej technologii lub nowego wyrobu. Prace te są często poprzedzane fazą prac badawczych; ich koszty są ewidencjonowane jako składnik kosztów ogólnych i przenoszone na konto 860 Wynik finansowy. Dopiero koszty prac

3 rozwojowych t.zn. obejmujących projektowanie, wykonanie i wypróbowanie nowych rozwiązań mogą być uznane za składnik WNiP pod warunkiem, że 1) firma podjęła definitywną decyzję o wytwarzaniu nowego wyrobu lub zastosowaniu nowej technologii i 2) że przewidywane przychody ze sprzedaży nowych produktów lub produktów wytworzonych przy zastosowaniu nowej technologii pokryją koszty prac rozwojowych. 4. Amortyzacja WNiP i bieżące opłaty z ich korzystania Wartość początkowa WNiP równa się cenie ich nabycia (za wyjątkiem kosztów prac rozwojowych). WNiP podlegają amortyzacji. Księgowanie: Ct Umorzenie WNiP, Dt Amortyzacja. W przypadku wartości firmy jej amortyzacja odnoszona jest na Dt konta 765 Pozostałe koszty operacyjne. Amortyzacja WNiP odbywa się przy zastosowaniu metody liniowej. Ustawa o rachunkowości stanowi, że dla wartości firmy oraz kosztów prac rozwojowych okres amortyzacji wynosi maksymalnie 5 lat. Z kolei ustawa o podatku dochodowym ustanawia minimalne okresy amortyzacji dla kosztów prac rozwojowych 3 lata, dla praw autorskich i dla licencji na programy komputerowe 2 lata, dla pozostałych rodzajów WNiP 5 lat. W odniesieniu do niektórych rodzajów WNiP oprócz ceny nabycia występują bieżące opłaty za korzystanie z danego prawa. Tak jest np. w przypadku franszyzy. Bieżące płatności na rzecz franszyzo dawcy obciążają koszty operacyjne, dokładniej koszty ogólne. Temat IV: Leasing 1. Ogólna charakterystyka Leasing jest to forma pozyskania aktywu trwałego na podstawie długoterminowej umowy. W umowie tej finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, za opłatą oddać daną rzecz do dyspozycji korzystającego (leasingobiorcy). Leasing jest formą kredytu rzeczowego, polegającą na okresowym korzystaniu z rzeczy lub prawa, majątkowego, za opłatą, bez konieczności zakupu. Leasingodawcami są firmy specjalizujące się w działalności leasingowej (np. wytwórcy niektórych maszyn lub środków transportu).

4 Leasing jest korzystny dla obu stron umowy. Dla korzystającego, czyli użytkownika maszyn, jest to często najdogodniejszy sposób sfinansowania rozszerzenia działalności. 2. Płatności leasingowe Podstawowe płatności leasingowe realizowane są w ratach. Rata płatności obejmuje: 1) Odpowiednią część wartości godziwej obiektu, czyli ratę kredytu rzeczowego, 2) Bieżące oprocentowanie kredytu. Istnieje kilka metod kalkulowania rat płatności leasingowych. Są metody, przy których dla całego okresu umowy ustala się stałe roczne raty płatności. Bieżące oprocentowanie jest wtedy z roku na rok coraz mniejsze, ponieważ obliczane jest od malejącej kwoty kredytu rzeczowego. To, z kolei, powoduje, że kwoty spłaty kredytu rzeczowego stają się coraz większe. Są również metody, przy których mamy stałą ratę spłaty kredytu i zmienne oprocentowanie kredytu. Kwoty rocznego oprocentowania w takim przypadku również na ogół maleją, ale w sposób nieregularny, gdyż zmienia się nie tylko podstawa, ale i stopa oprocentowania. Często przed zawarciem umowy korzystający wpłaca opłatę wstępną, a także kaucję. Opłata wstępna z reguły jest znaczna. Najczęściej jest ona rozkładana liniowo na cały okres leasingu. Szczególną rolę odgrywa kaucja gwarancyjna. Zabezpiecza ona prawidłową realizację umowy przez leasingobiorcę. Po zakończeniu okresu leasingu podlega ona zwrotowi. Kaucja księgowana jest przez leasingobiorcę na koncie 242 Należności leasingowe. 3. Leasing operacyjny Rozróżniamy leasing operacyjny i leasing finansowy. Umowa o leasingu uznana jest za umowę leasingu finansowego, jeżeli wystąpi choćby jedna z okoliczności wymienionych w MSR Leasing. Są to m.in. następujące okoliczności: 1) Po zakończeniu leasingu obiekt, z mocy umowy, staje się własnością leasingobiorcy, 2) Okres trwania leasingu wynosi ponad połowę ekonomicznego okresu użytkowania obiektu. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja obiektu obciąża koszty finansującego (leasingodawcy). Korzystający (leasingobiorca) księguje wartość godziwą obiektu na koncie pozabilansowym Aktywa trwałe leasing operacyjny. Bieżące raty leasingowe są traktowane jako opłata za korzystanie z obiektu i są księgowane Ct 241 Zobowiązania leasingowe Dt 402 Usługi obce i 221 VAT naliczony oraz Ct 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych Dt 521 Koszty wydziałowe lub 555 Koszty ogólne Opłata wstępna pobierana na początku umowy leasingowej podlega rozliczeniu jako koszt obciążający cały okres leasingu. 1) Uregulowanie opłaty wstępnej Ct 131 Rachunek bieżący, Dt 402 Usługi obce 2) Przeksięgowanie kosztu rodzajowego

5 Ct 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych, Dt 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 3) Stawka opłaty wstępnej rozliczona na kolejny okres Ct 640 RMK, Dt 521 Koszty wydziałowe lub 555 Koszty ogólne Koszty konserwacji i remontów obiektu obciążają leasingodawcę. 4. Leasing finansowy W przypadku leasingu finansowego korzystający wprowadza obiekt do ewidencji bilansowej według wartości godziwej. Następnie leasingobiorca dokonuje amortyzacji obiektu oraz ponosi wszelkie koszty związane z jego bieżącym użytkowaniem (konserwacji, remontów i inne). W momencie rozpoczęcia leasingu finansowego następuje wprowadzenie obiektu do ewidencji bilansowej: Dt 011 Środki trwałe leasing finansowy lub 021 WNiP leasing finansowy Ct 241 Zobowiązania leasingowe Amortyzację wartości godziwej obiektu korzystający przeprowadza stosując przyjęte przez siebie ogólne zasady polityki amortyzacyjnej czyli okres użytkowania i metodę amortyzacji. Księgowanie: Dt 400, Ct 071 Umorzenie środków trwałych leasing finansowy. Przekazywane raty płatności leasingowych stanowią: a) W części kapitałowej spłatę zobowiązania czyli kredytu rzeczowego b) W części odsetkowej koszt finansowy. Raty te księgowane są na podstawie faktur VAT. Podatek VAT naliczany jest na całą ratę. Koszty eksploatacji obiektu obciążają koszty operacyjne. Schemat ewidencji leasingu finansowego w czasie jego trwania: 1) Przekazana bieżąca płatność leasingowa: Ct 131 Rachunek bieżący 1a. rata kredytu rzeczowego Dt 241 Zobowiązania leasingowe 1b. oprocentowanie kredytu Dt 755 Koszty finansowe 1 c. VAT (od poz.1a + 1b) Dt 221 VAT naliczony 2) Bieżąca amortyzacja obiektu: Ct 071 Umorzenie środków trwałych leasing finansowy, Dt 400 Amortyzacja Oraz Ct 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych Dt 521 Koszty wydziałowe lub 555 Koszty ogólne 3) Koszty eksploatacji obiektu: Ct Różne konta Dt 401 Zużycie materiałów i energii lub 402 Usługi obce Oraz Ct 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych Dt 521 Koszty wydziałowe lub 555 Koszty ogólne Zakończenie leasingu finansowego może nastąpić w formie: a) Przejęcia obiektu przez leasingobiorcę bez dopłaty b) Przejęcia obiektu przez leasingobiorcę za dodatkowa opłatą c) Zwrotu obiektu leasingodawcy.

6 W przypadku przejęcia obiektu bez dodatkowej opłaty leasingobiorca przeksięgowuje: a) Wartość godziwą obiektu Ct 011 Środki trwałe leasing finansowy Dt 010 Środki trwałe b) Dotychczasowe umorzenie Dt 071 Umorzenie środków trwałych leasing finansowy Ct 070 Umorzenie środków trwałych.

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce skonsolidowany raport Pragma Inkaso S.A. za rok 2013. Miniony

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo