WZÓR - projekt UMOWA nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR - projekt UMOWA nr.."

Transkrypt

1 WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej , REGON , w imieniu której działa Wójt Gminy Zbigniew Woch przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYKONAWCĄ, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego usługę transportową w zakresie autobusowych przewozów szkolnych na podstawie miesięcznych biletów uczniów z terenu Gminy Skąpe do placówek oświatowych na lata , na następujących warunkach: a) uczniowie mają być przewożeni (dowozy i odwozy w dni nauki szkolnej) do: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekarzynie; - Publicznej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu; - Publicznej Szkoły Podstawowej w Ołoboku; - Publicznego Gimnazjum w Radoszynie; - Przedszkola w Ciborzu; - OHP w Świebodzinie; - SOSW w Świebodzinie, zgodnie z wykazem realizacji usług przewozowych w ofercie Wykonawcy. b) przewozy będą realizowane przy użyciu środków transportu Wykonawcy i przy wykorzystaniu autobusu marki Autosan zwanego w dalszej części Gimbusem", który Zamawiający użyczy Wykonawcy na warunkach zawartych w 3 umowy; c) realizacja przewozów dzieci odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych; d) Zamawiający dopuszcza realizację usług przewozowych na utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wykonawcę liniach otwartych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci z biletem miesięcznym. W przypadku realizacji usługi przewozów szkolnych w ramach przewozów regularnych Wykonawca umożliwi przejazdy dzieciom na podstawie wydanych biletów miesięcznych w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 2. Zakres usług szczegółowo ujęty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia", stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 3. Faktyczny zakres rzeczowy usług, o których mowa w ust. 1 będzie realizowany do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na realizację tego zadania w latach

2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 2 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy r. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy r. REALIZACJA PRZEWOZÓW Z WYKORZYSTANIEM AUTOBUSU GIMBUS 3 1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem autobusu marki Autosan typu A090L.04.S koloru pomarańczowego: - nr silnika P3MO nr podwozia SUASW3RAP4S otrzymanego od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie umowy przekazania nr BA- WZP/ED /24/ Zamawiający wyraża zgodę na używanie Gimbusa dla realizacji umów przewozowych z innymi podmiotami oraz obsługiwanie realizowanego przez Przewoźnika rozkładu jazdy autobusów pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z realizacją przewozów szkolnych będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać Gimbus w stanie sprawności technicznej i dokonywać koniecznych napraw na własny koszt oraz ponosić koszty związane z eksploatacją, a w szczególności: a) koszty paliwa b) koszty rejestracji, c) koszty ubezpieczenia OC, NW, AC przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wyboru ubezpieczyciela. 4. Wykonawcę w trakcie realizacji umowy obciąża ryzyko uszkodzenia lub utraty Gimbusa. 5. Strony uzgadniają, że ewentualne reklamy mogą być umieszczone na Gimbusie w sposób następujący: a) ściany boczne pozostają w dyspozycji Zamawiającego, b) tył autobusu pozostaje w dyspozycji Wykonawcy, c) dysponenci powierzchni reklamowych wykonują reklamę własnym kosztem i staraniem, treść i forma reklam podlega wzajemnemu uzgodnieniu. 6. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Gimbus po wygaśnięciu umowy i przekazać go Zamawiającemu protokolarnie w stanie nie gorszym, niż wynika to z normalnej eksploatacji. Przed dokonaniem zwrotu Gimbusa Wykonanwca zobowiązany jest usunąć z niego wszelkie ewentualne reklamy, które zostały umieszczone zgodnie z dyspozycją ust. 6 pkt b powyżej. 7. Strony uzgodnią protokolarne przekazanie Gimbusa w relacjach Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający. Protokół winien opisywać stan techniczny pojazdu i zawierać wykaz wyposażenia i dokumentów niezbędnych do jego użytkowania. 8. Wykonawca płacić będzie Zamawiającemu z tytułu dzierżawy Gimbusa, czynsz dzierżawny w kwocie 700 zł brutto (słownie: siedemset 00/100) zł brutto na podstawie faktury w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc. OBOWIĄZKI STRON 4 1. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością przewozów w tym przygotowywanie wykazów dzieci spoczywa na Dyrektorach poszczególnych placówek oświatowych. 2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu, na każde jego żądania, odpis aktualnej polisy ubezpieczeniowej i dowody uiszczenia składek.

3 3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dzieci na czas przewozów tj. od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia. 4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia przewożonym dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i porządku oraz należytej obsługi w czasie przewozu tj. podczas wsiadania, przewozu i wysiadania dzieci, przy zachowaniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 5. Bieżącą kontrolę osób uprawnionych do przejazdu sprawują kierowcy autobusów; osoby uprawnione do przejazdu zobowiązane są do okazywania kart przejazdu i biletów miesięcznych kierowcy autobusu bez wezwania, niezwłocznie po wejściu do autobusu. 6. Opieka nad dziećmi w czasie przewozów (dowozów i odwozów) w dniach nauki szkolnej do placówki i z placówki zostaje zapewniona przez dyrektorów: Gimnazjum w Radoszynie, PSP w Niekarzynie, PSP w Międzylesiu, PSP w Ołoboku, Przedszkola w Ciborzu. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad przewożonymi dziećmi. 7. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do informowania Wykonawcy o każdej zmianie planu lekcji nie później niż 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie z przewozów odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekunom na podstawie wystawionych przez Wykonawcę kart przejazdów wg wykazów przekazanych przez dyrektorów placówek. 9. Dyrektorzy placówek zobowiązani są informować pracownika gminy ds. oświaty o wszelkich okolicznościach związanych z nienależytym wykonaniem umowy. 10. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy należą do zakresu działalności, która zawodowo się trudni i posiada wymagane przepisami prawa zezwolenia, KOORDYNOWANIE I NADZÓR NAD WYKONANIEM UMOWY 5 1. Zamawiający upoważnia do nadzoru, koordynowania i podejmowania decyzji w sprawach wykonania umowy.., tel Bieżący nadzór i współpraca z Wykonawcą w wykonywaniu umowy spoczywa na dyrektorach placówek w których realizowane są przewozy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym jest:. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 6 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe w związku z realizacją umowy. 2. W przypadku niewykonania przewozu dzieci z winy Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 300 zł za każdy niewykonany kurs. 3. Za nieterminowe podstawienie autobusu lub opóźnienie przekraczające 15 minut Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za poszczególne trasy odrębnie. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 7. W przypadku uszkodzenia autobusu na trasie w trakcie wykonania usługi przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia zastępczego autobusu w terminie jak najkrótszym, nie później jednak, niż 2 godziny. W przeciwnym wypadku Wykonawca płaci karę umowną na warunkach określonych w ust. 2.

4 8. W przypadku powstania szkody w czasie przewozu Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia praw Zamawiającego. 9. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 7 1. Strony ustalają, że podstawą naliczenia wynagrodzenia za wykonanie usługi w okresach miesięcznych, będą stawki jednostkowe za ceny brutto biletów miesięcznych zawierające obowiązujący podatek VAT, określone zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia.i w oparciu o faktyczną ilość wydanych biletów miesięcznych z poszczególnych miejscowości. 2. W przypadku, gdy z odpowiednich przepisów wynikać będzie zmieniona (inna) stawka podatku VAT, strony zgodnie ustalają, że do usług będących przedmiotem umowy stosować będą stawkę zgodną z obowiązującymi przepisami w dacie wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie w zależności od wysokości stawki podatki VAT i nie będzie wymagana zmiana zapisów umowy w formie pisemnego aneksu. 3. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy ustalone za zakres usług określony w 1 wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz rzeczywistej liczby dzieci ustalone zostało na kwotę brutto:.. zł, słownie:.. 4. Ustalona cena biletów miesięcznych na połączenia pomiędzy wszystkimi miejscowościami nie ulega zmianie w całym okresie trwania umowy, nie podlega żadnym przeliczeniom cen, obejmuje wszelkie narzuty, dodatki i podatki i uwzględnia wzrost cen czynników cenotwórczych w okresie realizacji umowy oraz koszty ubezpieczenia dzieci. 5. W przypadku powstania konieczności transportu dzieci w ramach nowej relacji, nie uwzględnionej bezpośrednio w ofercie Wykonawcy, rozliczenie będzie następowało na podstawie ceny jednostkowej za bilet w ramach nowej relacji, wyliczonej poprzez analogię do cen jednostkowych, obejmujących odległości przewozu w ofercie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość dzieci jest rzeczywista na dzień ogłoszenia przetargu i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest również umożliwić przejazd dzieci na podstawie otrzymanych biletów miesięcznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej na zajęcia pozalekcyjne. W takim przypadku na Zamawiającym nie ciąży obowiązek zapewnienia opieki dzieciom lecz na rodzicach lub opiekunach prawnych. 8. Dostawa biletów będzie następowała wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 9. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy zastosowaniu ceny określonej w ust. 1 i potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania usługi. 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej Wynagrodzenie za przedmiot umowy wypłacane będzie sukcesywnie nie częściej niż raz w miesiącu, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z wykazem imiennym wydanych biletów miesięcznych przez Wykonawcę. 12. Termin płatności faktury ustala się do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z jego konta na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 13. Do faktury musi być dołączone, również pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, a jeżeli ich zatrudniał że rozliczył się z należnego im wynagrodzenia oraz (w takim wypadku) dowód uregulowania należności.

5 CESJA WIERZYLELNOŚCI 8 Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 9 1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług w terminie podanym w 2, b) Wykonawca przerwał realizację usług i nie realizuje ich przez okres 2 dni, c) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzona na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym oraz em. 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów oraz e podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby lub numeru telefaksu czy a. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub numeru telefaksu lub a, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu lub a, Strony uznają za doręczone. 3. Powiadomienie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące przewozów osobowych. 3. Załącznikami do niniejszej umowy są: a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 1, b) Oferta Wykonawcy - zał. nr 2, 4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przewoźnika (Wykonawcy) i dwa dla Zamawiającego. PODPISY WYKONAWCA - PRZEWOŹNIK ZAMAWIAJĄCY

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo