I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice r. 1

2 I. Wykaz kont syntetycznych Zespół O - Majątek trwały 011 środki trwałe 013 pozostałe środki trwałe 020 wartości niematerialne i prawne 071 umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 080 inwestycje (środki trwałe w budowie) Do każdego przyjęcia majątku trwałego sporządzany jest dowód księgowy OT lub PT (przyjęcie księgowane jest z FV, rachunku lub protokółu przekazania). Załącznik sporządzany jest w celu sprawniejszego uzgodnienia stanu poszczególnych kont z ewidencją analityczną prowadzoną w komórce administracji. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 kasa 130 rachunek bieżący jednostki 135 rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 139 inne rachunki bankowe depozyty 140 krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne 141 środki pieniężne w drodze Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 należności z tytułu dochodów budżetowych 222 rozliczenie dochodów budżetowych 223 rozliczenie wydatków budżetowych 225 rozrachunki z budżetami 229 pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 pozostałe rozrachunki 290 odpisy aktualizujące należności Zespół 3 Materiały i towary 300 rozliczenie zakupu 310 materiały Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 amortyzacja 401 zużycie materiałów i energii 402 usługi obce 403 podatki i opłaty 404 wynagrodzenia 405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 pozostałe koszty rodzajowe 490 rozliczenie kosztów 2

3 Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 700 sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 720 przychody z tytułu dochodów budżetowych 750 przychody finansowe 751 koszty finansowe 760 pozostałe przychody operacyjne 761 pozostałe koszty operacyjne 770 zyski nadzwyczajne 771 straty nadzwyczajne Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 fundusz jednostki 810 dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 860 wynik finansowy Zespół 9 Konta pozabilansowe 975 wydatki strukturalne 980 plan finansowy wydatków budżetowych 998 zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 3

4 II. Wykaz bilansowych kont księgi głównej przyjęte zasady tworzenia kont ksiąg pomocniczych, przyjęte zasady księgowania oraz wyceny aktywów i pasywów Symbol konta Synte - tycznego Nazwa konta oraz przyjęte zasady tworzenia kont ksiąg pomocniczych, przyjęte zasady księgowania oraz wyceny aktywów i pasywów 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014 Środki trwałe są to składniki majątku, których wartość przekracza 3.500zł. Są one umarzane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych oraz grunty, które nie podlegają umorzeniu. Wycena się je wg: ceny nabycia (powiększonej o koszty związane z zakupem i pomniejszone o upusty), kwoty wymienionej w darowiźnie lub ceny rynkowej jeśli w darowiźnie lub nieodpłatnym przekazaniu nie jest wymieniona jego wartość. Wartość środka trwałego jest zwiększana w przypadku modernizacji, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub adaptacji, której wynikiem jest jego ulepszenie, a suma kosztów w roku obrachunkowym przekracza 3.500zł. Na stronie Wn księguje się wszystkie zwiększenia stanu i wartości początkowej, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia - przychody z zakończonej i rozliczonej inwestycji wycenione według kosztu wytworzenia (Ma konto 080) Dowód księgowy OT - zakup gotowych środków trwałych wycenione według ceny nabycia (Ma konto 080, 201, 101, 234) FV, Rachunek z załączonym dowodem księgowym OT - nieodpłatne przyjęcie środków trwałych (Ma konto 800 w części nieumorzonej, Ma konto 071 w części umorzonej) Dowód księgowy OT - ujawniona nadwyżka (Ma konto 240) według ceny na podstawie kosztorysów lub komisyjnego szacunku (aktualna wartość rynkowa z podaniem stopnia dotychczasowego zużycia Dowód księgowy OT - wartość zakończonej inwestycji w obcych środkach trwałych (Ma konto 080) Dowód księgowy OT - zwiększenie wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny (Ma konto 800) Dowód księgowy PK łącznie z wykazem środków trwałych polegających zwiększeniu wartości początkowej - zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty inwestycji ulepszającej (Ma konto 080) Dowód księgowy - OT Na stronie Ma konta księguje się w szczególności; - wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia oraz nieodpłatnego przekazania do wysokości dotychczasowego umorzenia (Wn konto 071), wartość nieumorzona według ceny ewidencji (Wn konto 800) Dowód księgowy LT - sprzedaż środków trwałych lub nieodpłatne przekazanie na podstawie decyzji właściwego organu dotychczasowe umorzenie (Wn konto 071), wartość nieumorzona według ceny ewidencyjnej (Wn konto 800) również (Ma konto 760) według ceny rynkowej tj. możliwej do sprzedaży Dowód księgowy - PT - zwrot dostawcy w okresie gwarancji (Wn konto 240) Dowód księgowy PK z załączoną kserokopią karty reklamacyjnej sprzedawcy - zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny (Wn konto 800) Dowód księgowy PK łącznie z wykazem środków trwałych polegających zmniejszeniu wartości początkowej - ujawnione niedobory (Wn konto 240 w części nieumorzonej i Wn konto 071 w części umorzonej) wg aktualnej wartości rynkowej z podaniem stopnia dotychczasowego zużycia Do konta 011 nie prowadzi się kont analitycznych, natomiast prowadzona jest szczegółowa ewidencja ilościowo wartościowa, w księgach, kartach środków trwały i tabelach amortyzacyjnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: -ustalanie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, -ustalanie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, 4

5 -należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych o wartości początkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku aktualizacji wyceny lub inwestycji ulepszających oraz wartości inwestycji w obcych obiektach 013 Pozostałe środki trwałe Na koncie ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014 wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Są to pozostałe środki trwałe które przyjmuje się wg jednego kryterium tj. wartość środka od 210zł do 3.500zł. Wycena się je wg: ceny nabycia (powiększonej o koszty związane z zakupem i pomniejszone o upusty), kwoty wymienionej w darowiźnie lub ceny rynkowej jeśli w darowiźnie lub nieodpłatnym przekazaniu nie jest wymieniona jego wartość. - przychód bezpośrednio z zakupu według ceny nabyci (Ma konto 201, 101, 234) FV, Rachunek z załączonym dowodem księgowym PT - przychód z inwestycji(pierwsze wyposażenie obiektów inwestycyjnych) (Ma konto 080) Dowód księgowy PT - nieodpłatne otrzymanie używanych środków od jednostek, zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych (Ma konto 072) Dowód księgowy - PT - nieodpłatne otrzymanie używanych środków od innych jednostek (Ma konto 760) Dowód księgowy - PT - ujawnione nadwyżki (Ma konto 240) Dowód księgowy - PK. Na stronie Ma Zaksięguje się w szczególności: - Wycofanie pozostałych środków trwałych używania na skutek zużycia, likwidacji lub zniszczenia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania (Wn konto 072) Dowód księgowy PK łącznie z decyzją kierownika jednostki - ujawnionego niedoboru i szkód (Wn konto 240) Dowód księgowy PK łącznie z decyzją kierownika jednostki - wyłączenie z ewidencji (Wn konto 072) Dowód księgowy PK łącznie z decyzją kierownika jednostki Do konta 013 nie prowadzi się kont analitycznych. Prowadzona jest natomiast ewidencja szczegółowa w oparciu o faktury, rachunki protokoły przekazania, w księdze inwentarzowej w sposób umożliwiający ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Konto 013 może wskazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 020 Wartości niematerialne i prawne Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż 1 rok. Wycena się je wg: ceny nabycia (powiększonej o koszty związane z zakupem i pomniejszone o upusty), kwoty wymienionej w darowiźnie lub ceny rynkowej jeśli w darowiźnie lub nieodpłatnym przekazaniu nie jest wymieniona ich wartość. - przychody z zakupów (Ma konto 201, 101, 234,) FV, Rachunek, z załączonym dowodem księgowym PT - otrzymane nieodpłatnie Dowód księgowy PT: - umarzane stopniowo otrzymane od jednostek budżetowych lub innych jednostek (Ma konto 071 wartość umorzona i Ma 800 wartość nieumorzona) - podlegające jednorazowemu umorzeniu otrzymane od jednostek budżetowych nowe (Ma konto 760) - podlegające jednorazowemu umorzeniu otrzymane od jednostek budżetowych używane (Ma konto 072) - podlegające jednorazowemu umorzeniu otrzymane od innych jednostek (Ma konto 760) - przyjęcie z zakończonej inwestycji (Ma konto 080) Dowód księgowy OT Na stronie Ma konto 020 księguje się w szczególności: - zmniejszenie na skutek sprzedaży, likwidacji, wygaśnięcia programu: - umarzane stopniowo (Wn konto 071 wartość umorzona i Wn 800 wartość nieumorzona, również 760 wg ceny rynkowej 5

6 - podlegające jednorazowemu umorzeniu (Wn konto 072) Do konta 020 nie prowadzi się kont analitycznych. Prowadzona jest natomiast ewidencja szczegółowa w oparciu o faktury, rachunki protokoły przekazania, w księdze inwentarzowej w sposób umożliwiający ustalenie wartości początkowej. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwiać należyte obliczanie umarzanie wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów oraz osób odpowiedzialnych 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu stopniowemu. Do konta 071 prowadzona jest analityka na kartach kontowych środków trwałych, która zapewnia ustalenie umorzenia każdego ze środków trwałych. Na stronie Wn konta 071 księguje się: - wszelkie zmniejszenia wartości umorzenia wskutek aktualizacji, sprzedaży, postawienia w stan likwidacji lub niedoborów wartości środków trwałych (Ma konto 011 ) oraz wartości niematerialnych i prawnych (Ma konto 020) - wszelkie zmniejszenia wartości umorzenia wskutek aktualizacji (Ma konto 800) Na stronie Ma konta 071 księguje się: - naliczenie za dany okres wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Wn konta 400) - wartość umorzenia otrzymanych środków trwałych (Wn konto 011) oraz wartości niematerialnych i prawnych (Wn konto 020) - urzędowe zwiększenie umorzenia w związku z aktualizacją (Wn konto 800) Saldo Ma konto 071 wyraża stan umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych raz do roku na dzień 31 grudnia 072 Umarzanie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w momencie wydania ich do używania. Na stronie Wn konta 072 księguje się: - wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia w skutek likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, niedoboru, szkody, wyłączenia z ewidencji - pozostałych środków trwałych (Ma konto 013), zbiorów bibliotecznych (Ma konto 014) wartości niematerialnych i prawnych (Ma konto 020) - wyksięgowanie umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących niedobór lub szkodę (Ma konto zespołu 4*) Na stronie Ma konto 072 ujmuje się odpisy umorzeniowe, wydanych do używania pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążających odpowiednie koszty dotyczące nadwyżek oraz nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: - książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, odzieży, mebli, dywanów i innych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (Wn konto 4*, 851) w wartości zakupu, darowizny lub komisyjnej wyceny. Saldo Ma konto 072 wyraża stan umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się w wysokości wartości początkowej w momencie ich zakupu. 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Wycena wg ceny nabycia lub kosztów wytwarzania poszczególnych uzyskanych z inwestycji środków trwałych-powiększonych o niepodlegające obliczeniu podatek od towarów usług. Na stronie Wn konta 080 księguje się w szczególności: -poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie (Ma konto 201, 234, 101), -poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów lub wytworzonych ramach własnej działalności gospodarczej(ma konto 201, 234, 101), -poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja) które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego (Ma konto 201, 234, 101), -rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi (Ma konto 800). 6

7 Na stronie Ma konta 080 księguje się wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych a w szczególności: -wartości niematerialnych i prawnych (Wn konto 020), -pozostałych środków trwałych (wyposażenia) (Wn konto 013), -środków trwałych (Wn konto 011), -wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych inwestycji (Wn konto 800), -niedobory i szkody w rzeczowych składnikach inwestycji rozpoczętych (Wn konto 240), -rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi (Wn konto 800), -odpisanie inwestycji lub ulepszenia, które nie dały zamierzonego efektu (Wn konto 800), Do konta 080 nie prowadzi się kont analitycznych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 101 Kasa Służy do ewidencji gotówki w walucie krajowej znajdującej się w kasie jednostki. -wpływ środków pieniężnych w drodze z banku (Ma konto 141), -wpłaty sum depozytowych w tym wadiów przetargowych, kaucja gwarancyjna (Ma konto 240), -wpływ należności (Ma konto 201, 221, 231, 234, 240) - wpłaty z tytułu dochodów nieprzypisanych (Ma konto 7*) -nadwyżka środków pieniężnych w kasie (Ma konto 240). Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: -wypłat środków pieniężnych w drodze do banku (Ma konto 141), -wypłaty wynagrodzeń (Wn konto 231) -wypłaty zaliczek do rozliczeń (Wn konto 234), -wypłata z tytułu wykonanych robót i usług według umów zleceń i umów o dzieło (Wn konto 231), -wypłaty za zakupione materiały oddane bezpośrednio do zużycia za potwierdzeniem odbioru (Wn konto 4*), -wypłaty za zakupione materiały przyjęte do magazynu (Wn konto 310), -wypłata za zakupione środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiałówkę, zbiory biblioteczne, WNiP (Wn konto 011, 012, 013, 014, 020). Do konta 101 nie prowadzi się kont analitycznych i nie księguje się ich z podziałem na klasyfikację budżetową. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w raportach kasowych, która winna zapewnić ustalenie wpływów według źródeł przychodów oraz wypłat według ich przeznaczenia. Raporty kasowe oraz inne druki ścisłego zarachowania (KP, KW, kwitariusz, itp.) są podzielone wg rodzaju działalności (wydatki, dochody, ZFŚS,), każdy z nich posiada odrębny bloczek i własną odrębną numerację. 130 Rachunek bieżący jednostki Rachunek bieżący wydatków budżetowych W jednostce budżetowej konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków objętych planem finansowym jednostki budżetowej. Niewłaściwe obciążenie oraz uznania rachunku bieżącego księguje się bez klasyfikacji budżetowej. Niewłaściwe obciążenia wskazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku-jako liczbę ujemną. -wpływ środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia, przeznaczonych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej oraz dysponentów niższego stopnia (w korespondencji z kontem 223), -wpływy z tytułu korekt, omyłek bankowych i niewłaściwe obciążenia (Ma konto 240), -wpływy z tytułu zwrotów wydatków budżetowych poniesionych w bieżącym roku sprawozdawczym: z kasy (Ma konto 141), wpływy od dłużników (Ma konto zespół 2 ), dotyczące uprzednio zaksięgowanych kosztów (Ma konto 4*), -przypisane przez bank oprocentowanie środków na rachunkach (Ma konto 720), Na stronie Ma księguje się w szczególności: -zrealizowane wydatki budżetowe związane z finansowaniem własnej działalności budżetowej (Wn konto zespół: pobranie gotówki do kasy (Wn konto 141), przelewy z tytułu zobowiązań (Wn konta zespołu 2*), opłaty ponoszone w ciężar kosztów np. prowizja bankowa lub odpis na ZFŚS (Wn konta 4*) -zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu samorządu terytorialnego (Wn konto 223) -zwroty omyłkowych wpływów, omyłek bankowych i niewłaściwe obciążenia (Ma konto 240), 7

8 Ewidencja analityczna winna zapewnić ustalenie kasowego wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koncie obowiązuje zachowanie zasad czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty niewłaściwych wydatków wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny Rachunek bieżących dochodów budżetowych W jednostce budżetowej konto 130/1 służy do ewidencji stanu środków oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu dochodów budżetowych (wpływów) objętych planem finansowym jednostki budżetowej. -wpływ z tytułu przypisanych, zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów (Ma konto 221), - wpływ z tytułu nieprzypisanych, zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów (Ma konto 7*), -wpływy z kasy (Ma konto 141), -przypisane przez bank oprocentowanie środków na rachunkach (Ma konto 720), -wpływy z tytułu korekt, omyłek bankowych i niewłaściwe obciążenia (Ma konto 240), Na stronie Ma księguje się w szczególności: -okresowe przelewy dochodów budżetowych na rachunki bieżące budżetu gminy (Wn 222). -zwroty omyłkowych wpływów, omyłek bankowych i niewłaściwe obciążenia (Ma konto 240), Ewidencja analityczna winna zapewnić ustalenie kasowego wykonania dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koncie obowiązuje zachowanie zasad czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty niewłaściwych wydatków wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Konto jest przeznaczone do ewidencji środków funduszu specjalnego przeznaczenia poza środkami inwestycyjnymi. W szczególności na koncie 135 ujmuje się środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. -wpływy gotówki z kasy (Ma konto 141), -wpłata równowartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (konto 851), -wpływ należności za świadczenia działalności finansowej z funduszy socjalnych (odpłatność za usługi socjalne (konto 851), -spłata odsetek i kapitału udzielonych pożyczek mieszkaniowych (Ma konto 234, 240) -odsetki przypisane przez bank od środków na rachunku bankowym (Ma konto 851) -refundacja z rachunku bieżącego jednostki opłaconej prowizji za przelewy oraz mylne uznania rachunku (Ma konto 240) Na stronie Ma księguje się w szczególności: -podjęcie gotówki do kasy (Ma konto 141), -zapłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykonanych na rzecz ZFŚS (Wn 201, 234, 240) -zapłata prowizji za realizację przelewy do ref. z rach. bieżącego jednostki oraz mylne obciążenia rachunku (Wn konto 240) - zwrot na rachunek bieżący jednostki środków za opłacone składki ZUS lub podatek (Wn konto 240) - zwrot nadwyżki naliczonego odpisu na ZFŚS (Wn konto 851). Do konta 135 nie prowadzi się kont analitycznych. Ewidencja szczegółowa winna umożliwić ustalenie obrotów i stanu środków funduszu świadczeń socjalnych. Dokumentacja analityczna (wydatki wg osób) prowadzona jest przez komisję ZFŚS. 139 Inne rachunki bankowe -depozyty Konto 139 służy do ewidencji wadium i gwarancji należytego wykonania robót. Do konta nie prowadzi się analityki, a zgromadzone środki podzielone są wg analityki na kontach 240. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się w szczególności: - Wpływy na rachunek pomocniczy równowartości wstrzymanych kaucji gwarancyjnych przy zapłacie za usługi remontowo budowlane wykonane dla jednostki. (Ma konto 240) - Wpływy na rachunek pomocniczy równowartości wpłaconych przez osoby fizyczne kaucji gwarancyjnych lub wadiów zabezpieczeń pienięznych (Ma konto 240) - Wpływy banku odsetek od środków na rachunku bankowym, które stanowią własność osób fizycznych lub prawnych (Ma konto 240) - błędy w wyciągach bankowych i ich sprostowania (Ma konto 240) Na stronie Ma konta 139 ujmuje się w szczególności: - Pokrycie zobowiązań rachunkowych czekiem potwierdzonym jednostki budżetowej (Wn konto 8

9 201,231,240) - Przelewy z tytułu zobowiązań pokrywanych z kaucji gwarancyjnej (Wn konto zespołu 2*) - Przelewy z tytułu zwrotu kaucji, wadium(wn konto 240) - błędy w wyciągach bankowych i ich sprostowania (Wn konto 240) - obciążenia bankowe z tytułu opłat za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego (Wn konto 240) Kapitalizacja odsetek od sum depozytowych powiększa środki tych depozytów. Opłata za przelew zwrotny kaucji lub wadium obciąża odsetki naliczone od zdeponowanej sumy depozytu. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego depozytu pokrywana jest rachunku podstawowego jednostki. Konto 139 może wykazywać saldo Wn które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym. 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Konto służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych (czeki obce, weksle obce, gwarancje ubezpieczeniowe). -czeki obce, weksle obce, gwarancje ubezpieczeniowe (Ma konto 240), Na stronie Ma księguje się w szczególności: - wygaśnięcie czeków obcych, weksli, gwarancji ubezpieczeniowych (Wn konto 240), Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna zapewnić ustalenie obrotów i stanu poszczególnych rodzajów innych środków pieniężnych. 141 Środki pieniężne w drodze Konto służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. -środki pieniężne w drodze z banku do kasy (101) -przelew środków z jednego rachunku bankowego na inny rachunek (rachunek przypadku rozbieżności w czasie (Ma konto 130, 135, 131). Na stronie Ma księguje się w szczególności: -wpływ środków pieniężnych w drodze (Wn 101,130, 131, 135, 139). Ewidencja szczegółowa do konta 141 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych drodze. 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Podział kont analitycznych 201-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg kontrahentów) Konto służy do ewidencji i rozrachunków roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych za wyjątkiem należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych zaliczanych do dochodów, które są ujmowane na koncie 221. Należności fakturowane z tytułu: -korekty Fv z tytułu zakupów materiałów i usług nadpłaty (Ma konto 4*) -zapłata zobowiązań oraz zaliczek na poczet dostaw i usług (Ma konto 101, 130, 131, 135), -zwrot kontrahentom kaucji gwarancyjnych, lokat terminowych (Ma konto 140), -odpisanie zobowiązań (przedawnionych, umorzonych oraz drobnych) (Ma konto 760,080,851) Na stronie Ma księguje się w szczególności: -wpływy z tytułu zwrotu ndpłat (Wn konto 130, 131, 132, 135), -zobowiązania powstałe w związku z zakupem materiałów, dostaw, robót i usług (Ma konto 310, 4*, 080, 851), -zobowiązania wobec dostawców z tytułu odsetek i kar umownych (Wn konto 080, 4*, 851), -zobowiązania skierowane na drogę postępowania spornego pod datą wniesienia powództwa (Wn konto 240). Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie sum należności i sum zobowiązań w odniesieniu do każdego kontrahenta oraz być prowadzona wg. podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koncie 201 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza sumę nadpłat z tytułu zobowiązań, saldo Ma sumę zobowiązań do zapłaty. 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Podział kont analitycznych 221-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg rodzaju dochodów) Konto przeznaczone jest do ewidencji i należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów. -należności wynikające z umów i przypisów (Ma konto zespołu 7 ), -zwrot nadpłat (Ma konto 101, 130), - przypis należności spornych lub odsetek od należności niewpłaconych (Ma konto zespołu 7 ) 9

10 Na stronie Ma księguje się w szczególności: -wpłaty należności z tytułu przypisanych dochodów (Wn konto 101,130), -odpisy należności uprzednio przypisanych (konto zespołu 7 ) Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenia stanu zaległości i nadpłat poszczególnych dłużników uwzględnieniem podziału do określonych źródeł dochodów budżetowych. Ewidencja do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz budżetów, których należności dotyczą. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat dochodów budżetowych. 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Konto służy do rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się: -dochody budżetowe przelane na rachunek bieżący budżetu gminy (Ma konto 130). Na stronie Ma konta 222 ujmuje się: - w końcu roku przeksięgowanie salda konta (Wn konto 800). Może wskazywać saldo Wn, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych i przelanych na rachunek bieżący budżetu gminy. 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Konto służy do rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: - w ciągu roku zwroty niewykorzystanych środków do dysponenta wyższego stopnia (Ma konto 130) - w końcu roku przeksięgowanie salda konta (Ma konto 800). Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: -okresowe wpływy środków budżetowych przelanych od dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych jednostki (Wn konto 130). Konto 223 może wskazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych przelanych przez dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego. 225 Rozrachunki z budżetami 225-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła powstania rozrachunku) Konto służy do ewidencji rozrachunków z budżetami. - przelewy podatku dochodowego od osób fizycznych do US (Ma konta 130,135) - zwrot na rach. budżetu podatku naliczonego od świadczeń z ZFŚS (Ma konto 135) Na stronie Ma księguje się w szczególności: - naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń osobowych, z tytułu wynagrodzeń od umów zleceń i o dzieło oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Wn konta 231) - wpływ zwrotu podatku zapłaconego z rachunku budżetu, a naliczonego w koszty ZFŚS (Wn konto 130) Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzi się w sposób zapewniający ustalenie stanu należności i zobowiązań wg każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 229-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła powstania rozrachunku) Konto służy do ewidencji i rozrachunków publicznoprawnych innych niż rozrachunki z budżetami, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP, FEP. - naliczenie wypłaty świadczeń ZUS (Ma konto 231) - przelewy składek naliczonych (Ma konto 130, 135) - zwrot na rach. budżetu podatku naliczonego od świadczeń z ZFŚS (Ma konto 135) Na stronie Ma księguje się w szczególności: - naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy (Wn konto 4*, 231) 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła powstania rozrachunku oraz imienne na pracowników) Konto służy do ewidencji rozrachunków pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych świadczeń rzeczowych zaliczonych do wynagrodzeń w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 10

11 - wypłata wynagrodzeń objętych listą płac (Ma konto 101, 130, 135) - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ma konto 101, 130) - wypłata świadczeń rzeczowych zaliczonych do wynagrodzeń (Ma konto 101, 130, 135) - potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika na mocy ustawowych upoważnień lub zgody pisemnej pracownika (Ma konto 225, 229, 234, 240, 851) - naliczone w listach płac wynagrodzenie brutto (Wn konto 4*, 851) - inne, które pokrywa ZUS (Wn konto 229) - wypłata wynagrodzenia na ROR pracownika lub w kasie ( Wn konto 101, 130, 135, 231) - przeksięgowanie roszczeń spornych dotyczące wynagrodzeń (Wn konto 240) Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń. Ewidencję szczegółową prowadzi się na kartach wynagrodzeń według pracowników w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczenia zasiłków, emerytur, rent i podatku obciążającego. 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg pracowników) Konto służy do ewidencji należności i roszczeń zobowiązań wobec pracownika i innych tytułów niż wynagrodzenia. - wypłacone pracownikom zaliczki i inne sumy do rozliczenia (Ma konto 101, 130, 135) - należności od pracownika z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych (Ma konto 4*) - należności od roszczenia z tytułu niedoboru i szkód (Ma konto 240) Na stronie Ma księguje się w szczególności: - rozliczenie zaliczki i zwroty środków poniesionych i wyłożonych przez pracowników w imieniu jednostki (Wn konto 4*, 851, 080, 310) - wpłaty sum nie wykorzystanych zaliczek i innych należności od pracowników (Wn konto 101, 130, 135) - należności od pracowników potrąconych w liście płac (Wn konto 231) - skierowanie roszczeń do sądu (Wn konto 240) Ewidencję analityczną prowadzi się według osób z podziałem na tytuły powstania należności i zobowiązania 240 Pozostałe rozrachunki 240-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła powstania rozrachunku) Konto służy do ewidencji pozostałych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach ( ) - należności wewnątrzzakładowe - wypłaty sum depozytowych (Ma konto 139) - ujawnione niedobory i szkody (Ma konto 310, 011, 013, 014, 020) - kompensata nadwyżek z niedoborami (Ma konto 240) - wyksięgowanie nadwyżek pozornych (Ma konto 011, 013, 014, 020, 310) - roszczenie z tytułu niedoborów (Ma konto 240) - roszczenia sporne (Ma konto 201, 234) - spłata zaciągniętych pożyczek i innych zobowiązań (Ma konto 101, 130, 135) - otrzymane sumy depozytowe (Wn konto 101, 139) - ujawnione nadwyżki w kasie (Wn konto 101) - ujawnione nadwyżki materiałów, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych (Wn konto 011, 013, 014) - rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku: - kompensaty z nadwyżkami (Wn konto 240) - uznania za obciążające straty lub koszty (Wn konto 860, 851, 4*, 760) - niesłuszne uznania oraz mylne obciążenie bankowe (Wn konto 130, 131, 135) Ewidencję szczegółową do konta 240 powinna zapewnić: - ustalenie sum należności i zobowiązań w stosunku do każdego kontrahenta - rozliczenie sum na zlecenie według poszczególnych zleceń - stanu niedoboru i szkód oraz roszczeń z tytułu rzeczowych i pieniężnych środków obrotowych - stanu niedoboru i szkód oraz roszczeń dotyczących własnych środków trwałych - stanu nadwyżek środków obrotowych i środków trwałych z podziałem wg poszczególnych spraw 11

12 290 Odpisy aktualizujące należności Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. - zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności (Ma zespół 7 ), Na stronie Ma księguje się w szczególności: - wartość odpisów aktualizujących należności(przy czym wysokość zaległych odsetek ustala się i księguje na koniec każdego kwartału, a należność główną na dzień bilansowy) (Wn zespół 7 ) Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności przeterminowane. 300 Rozliczenie zakupu Konto służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług wszystkich rodzajów działalności, a w szczególności: Konto analityczne Służy do rozliczenia zakupów ze względu na rok, którego dotyczą Na stronie Wn rozksięgowanie na początku roku zakupów towarów, materiałów i usług, które obciążały koszty roku poprzedniego, a w roku bieżącym stają się zobowiązaniem finansowym w stosunku do kontrahenta (Ma konta zespołu 2*) podstawą księgowania jest ksero dowodu źródłowego, którego księgowania dokonano w grudniu ubiegłego roku razem z kserokopią zaksięgowanego wówczas dekretu. Na stronie Ma w grudniu księgowane są dowody źródłowe obciążające koszty danego roku, a będące zobowiązaniem roku następnego (Wn konta zespołu 4*) podstawą księgowania jest oryginał dowodu źródłowego. Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma, które nie podległa wykazywaniu w sprawozdaniu RB-28S, ale jest wykazywane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe. Konto analityczne Służy do rozliczenia towarów magazynowych niezafakturowanych ze względu na miesiąc w którym zostały przyjęte do magazynu Na stronie Wn - wartość dostaw wcześniej przyjętych do magazynu, a nie zafakturowanych ) dowód FV (Ma konto 101,201,234) Na stronie Ma towary przyjęte do magazynu, na które FV przyjdzie w późniejszym terminie dowód PK z kserokopią MP (oryginał znajduje się pod FV) (Wn konto 310) Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan przyjętych do magazynu ale jeszcze niezafakturowanych materiałów i towarów. Konto analityczne Służy do rozliczenia zwrotu kosztów poprzedniego okresu sprawozdawczego Na stronie Wn naliczenie zwrotu kosztów poprzedniego okresu sprawozdawczego podstawą księgowania jest ksero dowodu źródłowego, którego księgowania oryginału dokonano w nowym okresie rozliczeniowym. (Ma konta zespołu 4*) Na stronie Ma w styczniu księgowane na zobowiązania od dłużnika zwracającego koszty poprzedniego okresu sprawozdawczego (Wn konta zespołu 2*) Na koniec roku konto może wykazywać saldo Wn, które nie podlega wykazywaniu w sprawozdaniu RB-28S i RB-27S, ale jest wykazywane w bilansie jako należność krótkoterminowe. W przypadku wpływu zwrotu kosztów poprzedniego okresu na rachunek bankowy wydatków, kwota podlega przekazaniu na rachunek bankowy dochodów i odprowadzeniu na rachunek bankowy Urzędu Gminy, jako dochody z tytułu zwrotu kosztów lat ubiegłych. 310 Materiały 310-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg rodzaju przechowywanych materiałów) Konto służy do ewidencji zapasów materiałów wykorzystanych do działalności podstawowej jednostki, inwestycyjnej, remontowej znajdujących się w magazynie. Nie ujmuje się druków, artykułów biurowych itp. ponieważ obciąża się od razu właściwe koszty. Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu zapasów, a na stronie Ma jego zmniejszenia Przychody materiałów księguje się w cenie nabycia /brutto/ jest to cena zakupu /netto/ powiększona o podatek VAT. Na podstawie faktury z załączonym MP, analitycznie zakładane są kartoteki materiałowe ilościowo wartościowe (Ma konta zespołu 2*, 101) Rozchody materiałów księguje się na podstawie protokołów zużycia, przerobu /np. artykuły malarskie/ rozliczenie,materiałów budowlanych potwierdzonego przez inspektora nadzoru (Wn konta zespołu 4*) 400 Amortyzacja Klasyfikacja budżetowa 4720 Konto służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo wg stawek 12

13 amortyzacyjnych (zgodnie z klasyfikacją budżetową 472) Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne (Ma konto 071) Na stronie Ma konta 400 ujmuje się: -ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych, - przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy (WN konto 860) Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta przenosi się w końcu roku na konto 860, 401 Zużycie materiałów i energii Konto służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. Zapisy na koncie ewidencjonuje się w układzie rodzajowym wg pozycji planu finansowego (zgodnie z klasyfikacją budżetową między innymi 421, 422, 424, 426,) - wartość zakupów materiałów, wyposażenia i towarów nie przechodzących przez magazyn i zaliczanych bezpośrednio w koszty takie jak : materiały biurowe, druki, nie katalogowane czasopisma i książki, środki czystości, paliwo, opał kupiony na jeden sezon grzewczy (Ma konto 101, 130, 131, Zespół 2 ) - koszty zakupu energii - koszty zakupu żywności i artykułów rozchodowanych z magazynu (Ma konto 310) - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty, a dotyczące materiałów, żywności, wyposażenia itp.. (Ma konto 240) - korekty kosztów (Wn konto 310, 760, Zespół 2 ) - zwroty poniesionych kosztów (Wn konto 234, 240, 201) - przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860) 402 Usługi obce Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki. Zapisy na koncie ewidencjonuje się w układzie rodzajowym wg pozycji planu finansowego (zgodnie z klasyfikacją budżetową między innymi 427, 430, 435, 436, 437, 438, 439, 440 ) - wartość zakupów usług obcych (Ma konto 101, 130, 131, Zespół 2 ) - koszty remontowe (Ma konto 101, 130, 131, Zespół 2 ) - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty usług (Ma konto 240) - korekty kosztów (Wn konto 310, 760, Zespół 2 ) - zwroty poniesionych kosztów (Wn konto 234, 240, 201) - przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860) 403 Podatki i opłaty Konto służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej. Zapisy na koncie ewidencjonuje się w układzie rodzajowym wg pozycji planu finansowego (zgodnie z klasyfikacją budżetową między innymi 448, 450, 451, 452, 453, 461) - różne opłaty i składki (Ma konto 101, 130, 131, Zespół 2 ) - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty (Ma konto 240) - korekty kosztów (Wn konto 310, 760, Zespół 2 ) - zwroty poniesionych kosztów (Wn konto 234, 240, 201) - przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860) 404 Wynagrodzenia 404-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg kosztów wynagrodzeń danego roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, itp.) Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzielo, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Zapisy na koncie ewidencjonuje się w układzie rodzajowym wg pozycji planu finansowego (zgodnie z klasyfikacją budżetową między innymi 401, 404, 409, 417) - koszty wynagrodzeń (brutto) (Ma konto 231) 13

14 - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty (Ma konto 240) - korekty kosztów (Wn konto 310, 760, Zespół 2 ) - zwroty poniesionych kosztów (Wn konto 234, 240, 201) - przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg kosztów wynagrodzeń danego roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, itp.) Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Zapisy na koncie ewidencjonuje się w układzie rodzajowym wg pozycji planu finansowego (zgodnie z klasyfikacją budżetową między innymi 302, 411, 412, 414, 428, 444, 478) - koszty z tytułu składek ZUS, FP, FEP płatnych przez pracodawcę (Ma konto 229) - koszty świadczeń pracowniczych nie zaliczanych do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna, ekwiwalenty, badania profilaktyczne (Ma konto 101, 130, 131 Zespół 2 ) - naliczone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Ma konto 130) - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty (Ma konto 240) - korekty kosztów (Wn konto 310, 760, Zespół 2 ) - zwroty poniesionych kosztów (Wn konto 234, 240, 201) - przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860) 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej pozostałych kosztów operacyjnych. Zapisy na koncie ewidencjonuje się w układzie rodzajowym wg pozycji planu finansowego (zgodnie z klasyfikacją budżetową między innymi 441, 442, 443) - koszty podróży służbowych pracowników (Ma konto 101, 130, 131 Zespół 2 ) - niedobory i szkody uznane za zwiększające koszty (Ma konto 240) - korekty kosztów (Wn konto 310, 760, Zespół 2 ) - zwroty poniesionych kosztów (Wn konto 234, 240, 201) - przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860) 490 Rozliczenie kosztów Konto 490 służy do ewidencji kosztów rozliczonych w innych okresach niż je poniesiono w korespondencji z kontem 640 Na stronie Wn konta 490 ujmuje się : - przypadające na dany okres koszty rozliczone w czasie (Ma konto 640) Na stronie Ma konta 490 ujmuje się : - koszty poniesione w danym okresie a rozliczone w następnym okresie (Wn konto 640) Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 700-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła przychodu) Księgowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową wg pozycji planu finansowego. Konto służy do ewidencji : - przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych, robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek. - zwroty oraz zmniejszenia z tytułu sprzedaży usług (Ma konto 201, 221, 234, 240) - przeniesienie w końcu roku przychodów ze sprzedaży (Ma konto 860) - przychody ze sprzedaży produktów i usług (Wn201, 221) -korekty zwiększające sprzedaż (Wn konto , 234) Do konta należy prowadzić ewidencję dostosowaną do potrzeb sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałki klasyfikacji budżetowej. 14

15 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 720-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła przychodu) Księgowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową wg pozycji planu finansowego. Służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych - odpisy z tytułu dochodów budżetowych (Ma konto 221), -odpis aktualizujący należności spornych lub odsetek od należności niewpłaconych (Ma konto 290)- odpis aktualizujący odsetek ustala się i księguje na koniec każdego kwartału, a należności głównej na dzień bilansowy czyli koniec roku budżetowego zwiększenie. - przeniesienie w końcu roku przychodów ze sprzedaży (Ma konto 860). - przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 221, 130) między innymi: - przychody z majątku (sprzedaż, wynajem, zwroty za zniszczenie majątku), - kary umowne, - odsetki od nieterminowych wpłat należności, - odsetki od środków na rachunkach bankowych, -odpis aktualizujący należności spornych lub odsetek od należności niewpłaconych (Wn konto 290)- odpis aktualizujący odsetek ustala się i księguje na koniec każdego kwartału, a należności głównej na dzień bilansowy czyli koniec roku budżetowego. zmniejszenie. Na koniec roku obrotowego na koncie 720 nie występuje saldo 750 Przychody finansowe 750-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła przychodu) Księgowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową wg pozycji planu finansowego. Konto służy do ewidencji przychodów finansowych nie stanowiących dochodów budżetowych. Na stronie Wn księguje się przede wszystkim: - przeniesienie w końcu roku przychodów tytułu operacji finansowych (Wn konto 860) - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, - przychody z udziałów i akcji, - dywidendy, - odsetki od udzielonych pożyczek, Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda 751 Koszty finansowe 751-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła kosztu) Księgowanie bez uwzględnienia podziałek klasyfikacji budżetowej Konto służy do ewidencji kosztów finansowych. Na stronie Wn księguje się przede wszystkim: - wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki za zwłoke w opłacie zobowiązań z wyjątkiem dotyczących inwestycji, - przeniesienie w końcu roku kosztów z tytułu operacji finansowych (Wn konto 860) Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda 760 Pozostałe przychody operacyjne 760-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła przychodu) Księgowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową wg pozycji planu finansowego. Konto służy do ewidencji wszystkich innych przychodów, które nie podlegają ewidencji na kontach 700, 720, 730, 750. Do pozostałych przychodów zalicza się w szczególności: - wartość sprzedanych materiałów - naliczone kary, grzywny i odszkodowania - odpisane przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności - utworzone rezerwy na należności - koszty postępowania spornego i egzekucyjnego - przeniesienie na koniec roku wartości pozostałych przychodów (Ma konto 860) - przychody ze sprzedaży środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji i materiałów (Wn konto 101, 130, 131, 201, 240) - otrzymane odszkodowania, kary, grzywny, darowizny i nieodpłatne otrzymane środki obrotowe (Wn konto 130, 201, 234, 240) - rozliczone nadwyżki składników majątku obrotowego (Wn konto 240) 15

16 - przypadające na dany rok należności za sprzedane na raty środki trwałe (Wn konto 840) -odpisane, przedawnione zobowiązania Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda 761 Pozostałe koszty operacyjne 761-xxxx (podział konta od 0001 do 9999 wg źródła kosztu) Księgowanie bez uwzględnienia podziałek klasyfikacji budżetowej Konto służy do ewidencji wszystkich innych kosztów nie związanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. - nie zawinione niedobory środków obrotowych (Ma konto 240) - wartości sprzedanych materiałów według ceny ewidencyjnej - zapłacone lub naliczone kary, grzywny itp. ( Ma konto 101, 130, 131, 201, 223, 240) - odpisane przedawnione, umorzone należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatne przekazane środki obrotowe (ma konto 201, 231, 234, 240) - przeniesienie na koniec roku pozostałych kosztów operacyjnych (Wn konto 860) Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda 770 Zyski nadzwyczajne Służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. - korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych, - przeniesienie na koniec roku zysków nadzwyczajnych (Wn konto 860) - przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych, Na koniec roku konto 770 nie wykazuje salda 771 Straty nadzwyczajne Służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. - poniesione straty nadzwyczajne - korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych strat nadzwyczajnych, - przeniesienie na koniec roku strat nadzwyczajnych (Wn konto 860) Na koniec roku konto 771 nie wykazuje salda 800 Fundusz jednostki Z całości funduszu jednostki wydzielono konta Fundusz jednostki podstawowy Fundusz jednostki w środkach trwałych konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian - różnice z aktualizacji środków trwałych - wartość netto środków trwałych wycofanych z eksploatacji (Ma konto 011) - dotychczasowe umorzenie środków trwałych otrzymanych od jednostek j zakładów budżetowych (Ma konto 071) - przeksięgowanie przez jednostkę budżetową zrealizowanych dochodów budżetowych (według sporządzonego sprawozdania o dochodach (Ma konto 222) - przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego roku ubiegłego (Ma konto 860) - przeksięgowanie dotacji przekazanych przez jednostkę z konta otrzymane dotacje oraz inne środki na finansowanie inwestycji (Wn konto 130) - przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych pod datą sprawozdania finansowego (finansowego konto 223) - przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego roku ubiegłego (Wn konto 860) - otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, inwestycje i środki obrotowe ( 011, 080) Na koniec roku obrotowego konto wykazane saldo, które oznacza stan funduszu jednostki. 16

17 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Konto służy do ewidencji dotacji przekazanych przez jednostki budżetowe na finansowanie równowartości dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych Na stronie Wn księguje się : - równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie inwestycji (Ma konto 800) Na stronie Ma księguje się : - zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budżetowym (Wn konto 800) - przeksięgowanie w końcu roku rocznej sumy przekazanych dotacji (Wn konto 800) Ewidencją analityczną należy prowadzić według klasyfikacji budżetowej i jednostek, którym dotacje przekazano lub od których otrzymano. 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń zmniejszeń funduszu zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. - koszty związane z prowadzoną działalnością socjalną (Ma konto 101, 135, 201, 234, 240) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Wn konto 135) - przychody działalności socjalnej z tytułu: - opłat za świadczone usługi (Wn konto 101, 135) - odsetki bankowe (Wn konto 135) - przypisane odsetki od udzielonych pożyczek mieszkaniowych (Wn konto 234) Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu zwiększeń zmniejszeń funduszu oraz wysokość ustalenia kosztów i przychodów funduszu 860 Wynik finansowy Konto służy do ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz do ustalenia wyniku finansowego - straty w składnikach majątkowych nie objętych ubezpieczeniem a spowodowane zdarzeniami losowymi (Ma konto 011, 101, 310) - ustalenie wyniku finansowego (Ma konto Zespołu 4 i 7 ) - przeksięgowanie pod datą przyjęcia sprawozdania za rok ubiegły dodatniego wyniku finansowego (Ma konto 800) - ustalenie wyniku finansowego (Wn konto Zespołu 4 i 7 ) - przeksięgowanie pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego ujemnego wyniku finansowego (Wn konto 800) Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie źródeł powstałych strat i zysków. Na koniec roku saldo konta wyraża wynik finansowy jednostki, saldo Wn stratę netto, saldo Ma zysk netto. 17

18 KONTA POZABILANSOWE 975 Wydatki strukturalne Konto służy do zaksięgowania wydatków strukturalnych, które z powodu specyfiki programu księgowego nie mogą być wprowadzone z symbolem wydatku strukturalnego. Takimi wydatkami są zestawienia wynagrodzeń kwalifikujących się jako wydatek strukturalny, których ewidencja w programie następuje na koniec każdego kwartału. Pozostałe wydatki np. zakupy, do programu są wprowadzane jako wydatek strukturalny podczas księgowania kont zespołu 4* przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonej funkcji. 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty (księgowane na bieżąco) Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu (księgowane na zakończenie każdego kwartału); 2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym; 3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na stronie Wn konto 998 ujmuje się na koncie roku: 1/ równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 2/równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się: 1/ zaangażowania wydatków, planu finansowego roku bieżącego czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym, 2 korekty powodujące zmniejszenia zaangażowania na skutek zmiany wartości podpisanych umów, decyzji ujmowane zapisem minusowym, 3/korekty powodujące zwiększenie zaangażowania. Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998 nie może wykazywać salda, natomiast w trakcie roku saldo Ma konto powinno wykazywać wartość zaangażowania. 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na stronie Wn konto 999 ujmuje się na początku kolejnego roku równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowania wydatków lat przyszłych, ustalane na początku roku oraz zaangażowania lat przyszłych pojawiające się w trakcie roku budżetowego. Po oby stronach należy ujmować pozostałe korekty wartości zaangażowania. Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. III. Wykaz kont analitycznych: 18

19 Załącznik nr 1 do instrukcji Zakładowy plan kont 19

20 Wykaz stanowisk organizacyjnych którzy zapoznali się z Instrukcją Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis 1. Marta Zielińska Główny Księgowy 2. Maria Kowalczyk Starszy Księgowy 3. Zofia Kowalczyk Starszy Księgowy 4. Karolina Becelewska Księgowa 5. Urszula Piątkowska Referent 6. Edyta Kucner Intendentka 20

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo