Niech pewne rzeczy pozostaną tajemnicze" H.J. Brown, Jr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niech pewne rzeczy pozostaną tajemnicze" H.J. Brown, Jr"

Transkrypt

1 Niech pewne rzeczy pozostaną tajemnicze" H.J. Brown, Jr ROZDZIAŁ 3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE l PRAWNE JAKO SKŁADNIK MAJĄTKU TRWAŁEGO PRZYKŁADY LICZBOWE SCHEMATY

2 3.1. WARTOŚĆ FIRMY PRZEJAW SKUTKÓW TRANSAKCJI NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA Zadanie 51 Firma kosmetyczna AROMAT Spółka z o.o. z dniem r. postanowiła zakupić Spółkę KOSMETYK-LUX Spółka z o.o., w celu wzmocnienia pozycji na rynku. Z uwagi na formę organizacyjno-prawną Spółki AROMAT, nie zachodziła potrzeba wyceny rynkowej majątku trwałego Spółki KOSMETYK-LUX. Wycena majątku netto kupowanej Spółki została dokonana zatem na podstawie bilansu majątkowego, sporządzonego na dzień r. Ze sporządzonego dla potrzeb wyceny bilansu wynikało, że suma aktywów wynosiła zł, a zobowiązania wynosiły l zł. Na podstawie oszacowanego retrospektywnie przeciętnego strumienia dochodu ustalono wartość dochodową Spółki; wynosiła ona l zł (przeciętny roczny poziom zysku netto zł; stopa dyskontowa 18%; wartość dochodową ustalono jako iloraz zysku netto i stopy dyskontowej założono zatem generowanie stałego strumienia dochodu w czasie nieograniczonym przy poziomie stopy dyskontowej 18 punktów procentowych). W wyniku negocjacji ustalono cenę transakcyjną Spółki w wysokości l zł (posłużono się metodą berlińską jest to średnia arytmetyczna wartości majątkowej i dochodowej). Z tak ukształtowanego poziomu ceny transakcyjnej oraz majątku netto wykazanego w bilansie na moment sprzedaży wynika, że wartość firmy jest wielkością dodatnią (goodwill). Na moment transakcji zakupinsprzedaży, Spółki AROMAT i KOSME-TYK-LUX wykazywały następujące stany składników majątku i kapitału (w zł): Wyszczególnienie AROMAT KOSMETYK-LUX Wartości niematerialne i prawne (Wp) * oprogramowanie komputerów * prawo wieczystego użytkowania gruntu * licencje na produkcję kremu do twarzy dla skóry wrażliwej Środki trwałe (Wp) Inwestycje rozpoczęte Umorzenie wartości niemate rialnych i prawnych Umorzenie środków trwałych

3 Materiały Produkty gotowe Półprodukty i produkty w toku Należności od odbiorców (z tytułu dostaw i usług) Pozostałe należności Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku Razem aktywa Kapitał udziałowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zobowiązania długoterminowe (kredyt inwestycyjny) Zobowiązania wobec dostawców ( z tytułu dostaw i usług) Zobowiązania wekslowe Zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych (z tytułu podatków i ubezpieczeń) Zobowiązania wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń) Pozostałe zobowiązania Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Przychody przyszłych okresów Razem pasywa W dniu r. AROMAT Spółka z o.o. wystawiła polecenie przelewu na rzecz udziałowców byłej Spółki KOSMETYK-LUX (w proporcjach podanych w trakcie negocjacji), opiewające na kwotę l zł. W zamian zostały przejęte składniki majątku (aktywa) i zobowiązania (długoterminowe i bieżące). Należy: 1. Obliczyć wartość firmy i podać potencjalne czynniki warunkujące powstanie dodatniej wartości firmy; jak sądzisz, czy rynkowa wycena środków trwałych wpłynęłaby na inne ukształtowanie wartości firmy? 2. Sporządzić bilans otwarcia dla Spółki AROMAT Spółka z o.o. po dokonaniu zakupu zorganizowanej jednostki Spółki KOSMETYK-LUX Spółka z o.o. 3. Odpowiedzieć na pytanie czy zakup majątku Spółki KOSMETYK-LUX miał wpływ na wielkość kapitału własnego Spółki AROMAT; uzasadnić odpowiedź. 166

4 Problemy do dyskusji: 1. Dodatnia a ujemna wartość firmy przyczyny powstania, skutki bilansowe (u kogo nabywcy czy sprzedawcy?). 2. Specyfika składnika wartość firmy". 3. Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy; wartość przedsiębiorstwa a cena transakcyjna przedsiębiorstwa. Zadanie 52 Państwowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego (PPBS) w ostatnich latach coraz trudniej radzi sobie" na rynku. Jego przestarzały park maszynowy, niemal w 90% zużyte środki transportu (w tym specjalistyczne), stają się jednym z głównych powodów pogarszającej się jakości usług, przedłużających się terminów realizacji robót, itp. Z roku na rok wzrastające w szybkim tempie koszty remontów powodują wzrost kosztów stałych Przedsiębiorstwa, co znacznie zawyża ceny ofert zgłaszanych do przetargów. Płynność finansowa Przedsiębiorstwa ulega pogorszeniu, przez co nie ma możliwości wygospodarowania środków pieniężnych na cele inwestycyjne. Wymienione powody stały się przesłanką podjęcia procedury prywatyzacyjnej PPBS. W tym celu zlecono firmie consultingowej TEMPUS, wyspecjalizowanej w wycenach przedsiębiorstw, opracowanie elaboratu wycenowego, uwzględniającego: * analizę prawną, * retro- i prospektywną analizę ekonomiczną, * operat wyceno wy środków trwałych (wycena rynkowa), * szacunkowe wartości przedsiębiorstwa, wynikające z wielowariantowości procedur obliczeniowych (metoda majątkowa, metody dochodowe i metody mieszane). Za moment wyceny przyjęto dzień r. Z przygotowanego zestawu opracowań wynikały następujące informacje: * wartość majątku netto (w tyś. zł) Wyszczególnienie Wartość księgowa Wartość rynkowa I. Majątek trwały w tym środki trwałe II. Majątek obrotowy w tym należności III. Zobowiązania długoterminowe IV. Zobowiązania bieżące w tym wobec dostawców V. Kapitał własny (majątek netto)

5 * wartość dochodowa (w tyś. zł) - ustalona metodą DCF (zdyskontowanie nadwyżki środków pieniężnych) ustalona w wyniku zdyskontowania stałego strumienia dochodu 1850 * wartość Przedsiębiorstwa według metody mieszanej zastosowanie metody szwajcarskiej (w tyś. zł) * uśrednienie wartości rynkowej majątku netto i dochodowej DCF * uśrednienie wartości rynkowej majątku netto i dochodowej, oszacowanej przez zdyskontowanie stałego strumienia dochodu * niezbędne nakłady inwestycyjne 800 * z tego w najbliższym roku 500 Na bazie powyższych danych o szacunkowej wartości PPBS, prowadzone były negocjacje z inwestorami, zainteresowanymi zakupem Przedsiębior stwa. W trakcie spotkania negocjacyjnego z Organem Założycielskim okazało się, iż w elaboracie wycenowym nie został uwzględniony fakt wyczerpania złóż piasku na jednej z działek dzierżawionych od Skarbu Państwa, co dla negocjacji ceny transakcyjnej nie mogło być obojętne co najmniej z dwóch powodów: * złoża piasku były wykorzystywane dla własnej produkcji, a także były przedmiotem sprzedaży zewnętrznej (co miało wpływ na przychody), * grunt należy poddać rekultywacji koszt zalesienia i wyrównania terenu oszacowano na 200 tyś. zł. Po uwzględnieniu informacji wynikających z operatu wycenowego, jak i wynikających z dyskusji podczas negocjacji, a także na podstawie własnej opinii na temat sytuacji rynkowej w branży budownictwa specjalistycznego, inwestor proponował cenę tyś. zł, zaś Organ Założycielski tyś. zł (ten przedział wartości PPBS został zawężony w kolejnym spotkaniu). Ostatecznie cena transakcyjna Przedsiębiorstwa została zaakceptowana na poziomie tyś. zł. Ponadto Organ Założycielski zobowiązał inwestora do zainwestowania w ciągu trzech lat 800 tyś. zł (zakupy środków transportu i specjalistycznych urządzeń) oraz pokrycia kosztów rekultywacji, a także do zapewnienia przez okres dwóch lat miejsc pracy obecnym pracownikom PPBS. Należy: 1. Porównać sumę aktywów (bilansową) i wartość księgową majątku netto z wynegocjowaną ceną. 2. Ustalić wartość firmy, wynikającą z ceny transakcyjnej (ceny nabycia) Przedsiębiorstwa i jego rynkowej wartości majątku netto. 168

6 3. Wskazać wiodące czynniki (wynikające z treści zadania, jak i własnego doświadczenia) takiego właśnie ukształtowania poziomu wartości firmy, w odniesieniu do wycenianego Przedsiębiorstwa. 4. Podać te pozycje bilansowe inwestora, w których nastąpi zmiana wskutek zakupu PPBS zakup gotówkowy (WB) stanowił 40% ceny nabycia; pozostała część płatności została rozłożona na 20 rat. Problemy do dyskusji: 1. Zobowiązania pozabilansowe w kontekście wyceny przedsiębiorstwa. 2. Wpływ oszacowania wartości rynkowej środków trwałych na wartość przedsiębiorstwa, a po dokonaniu transakcji zakupu na koszty bieżące (amortyzacja środków trwałych). 3. Zasadność rozliczania w czasie ujemnej wartości firmy, a także umarzania dodatniej wartości firmy. Zadanie 53 W Przedsiębiorstwie Państwowym PREFABET, produkującym materiały budowlane, podjęto w porozumieniu z Organem Założycielskim prace związane z prywatyzacją. Zadecydowano sprzedać Wydział Produkcji Płyt inwestorowi zewnętrznemu, a pozostałą część Przedsiębiorstwa przekazać w odpłatne korzystanie z mienia Skarbu Państwa pracownikom (potocznie tę formę określa się oddaniem majątku w leasing spółce pracowniczej). Wydziałowi Produkcji Płyt, jako zorganizowanej jednostce, zostały przyporządkowane następujące składniki (w tyś. zł): * majątek trwały l 450 * majątek obrotowy l 380 * zobowiązania długoterminowe 280 * zobowiązania bieżące l 050 Pozostała część majątku Przedsiębiorstwa przedstawiała się następująco (w tyś. zł): * majątek trwały * majątek obrotowy * zobowiązania długoterminowe 350 * zobowiązania bieżące l 120 Z operatu szacunkowego rzeczoznawców do spraw wyceny środków trwałych wynikało, iż wartość rynkowa środków trwałych była wyższa od księgowej o kwotę (w tyś. zł): * dla majątku Wydziału Produkcji Płyt 850 * dla majątku pozostałego

7 Inwestor zewnętrzny w swojej ofercie zgłosił gotowość zakupu za kwotę l 290 tyś. zł (biorąc pod uwagę mnożnik rynkowy C/WK dla porównywalnych jednostek, wynoszący 0,86). Organ Założycielski nie wyraził zgody na tak niską cenę sprzedaży zaproponował cenę na poziomie średniej arytmetycznej wartości rynkowej majątku netto i ceny z oferty. Propozycja została przyjęta; płatność uregulowano (WB). Przedstawiciele projektowanej spółki pracowniczej reprezentowali pogląd, iż cena transakcyjna (przedmiot leasingu) nie może być wyższa od tyś. zł, z uwagi na dodatkowe opłaty leasingowe, jak też poziom raty leasingowej, które to muszą być sfinansowane z bieżąco wygospodarowanych środków. Organ Założycielski zaakceptował (choć po burzliwej dyskusji) cenę tyś. zł. Spółka pracownicza musiała wnieść 20% funduszu własnego, tj. 932 tyś. zł (jest to 20% od funduszu własnego przyporządkowanego tej części majątku, którą przejmuje Spółka Pracownicza). Należność z tytułu majątku przejętego w odpłatne korzystanie została rozłożona na 40 rat, płatnych kwartalnie (okres leasingu wynosi zatem 10 lat), a dodatkowe opłaty są naliczane w wysokości 7,75% (jest to połowa poziomu oprocentowania kredytu redyskontowego). Należy: 1. Ustalić w odniesieniu do inwestora zewnętrznego i spółki pracowniczej wartość księgową majątku netto i wartość rynkową majątku netto. 2. Dokonać porównania poziomu ceny transakcyjnej z: * wartością księgową majątku netto, * wartością rynkową majątku netto. 3. Obliczyć dla całego okresu leasingu dodatkowe opłaty i określić łączne obciążenia leasingowe porównać z ceną transakcyjną i wartością księgową majątku netto. 4. Ustalić wartość firmy w odniesieniu do * inwestora zewnętrznego, * spółki pracowniczej oraz podać pozycję bilansu, w której zostanie ujęta wartość firmy. 5. Podjąć próbę oceny poziomu ceny sprzedaży PP PREFABET w kontekście opinii prasy o wyprzedaży przedsiębiorstw za przysłowiową złotówkę"; o czym informują mnożniki rynkowe ogłaszane jako Notowania Giełdy Papierów Wartościowych". Problemy do dyskusji: 1. Zasadność stosowania zróżnicowanych metod wyceny przedsiębiorstwa. 2. Rola negocjacji w określaniu ceny przedsiębiorstwa. 3. Wpływ zobowiązań na wartość przedsiębiorstwa. 170

8 Źródło: opracowanie własne Klasyfikacja i wycena wartości niematerialnych i prawnych Schemat 27

9 Źródło: opracowanie własne Wartość firmy w aspekcie rachunkowości Schemat 28

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEŻELI JEST

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. I&B SYSTEM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 01 lipca 2009 a

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego SERWIS Finansowo-Księgowy BGK nr 12 (180) Dodatek nr 2 15 czerwca 2013 r. www.bgk.infor.pl Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? n Kiedy należy dokonać wyceny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo