Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego"

Transkrypt

1 Seminarium portalu TaxFin.pl Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Cel spotkania: Zasadniczym celem niniejszego spotkania jest kompleksowe przedstawienie zasad związanych z rozliczaniem na gruncie prawa podatkowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W trakcie szkolenie omówione zostaną najbardziej istotne w codziennej praktyce zagadnienia związane ze środkami trwałymi oraz ich amortyzacją. Szczególny nacisk zostanie położony na zasady klasyfikowania środków trwałych, jak również niezwykle dokonywanie amortyzacji środków trwałych. W efekcie szkolenia jego uczestnicy nie tylko zdobędą, ale również usystematyzują wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2 Prelegenci: Dzień I Tomasz Konieczny, partner w zespole Rynków Kapitałowych i Doradztwa Księgowego w PwC Tomasz jest biegłym rewidentem według przepisów brytyjskich i polskich. Doradza klientom w problematyce MSSF oraz transakcji emisji akcji i obligacji na rynkach publicznych. Podczas swojej kariery, poza praca w Polsce, pracował w biurach PwC w Londynie i Moskwie. Często wykłada w tematach związanych z MSSF. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członkiem Kapituły Konkursu The Best Annual Report Iwona Frąckiewicz, Biegły Rewident, Partner DPPA Audit Iwona Frąckiewicz jest partnerem DPPA Audit. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Była odpowiedzialna za realizację licznych badań sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową oraz sprawozdań partii politycznych. Poza badaniami sprawozdań finansowych uczestniczyła w przeglądach sprawozdań finansowych, projektach wdrożenia MSSF i due diligence, w badaniach pakietów konsolidacyjnych, implementacji zasad kontroli wewnętrznej SOX oraz projektach wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów. Posiada również praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania finansowych raportów giełdowych oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości. Dzień II Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner zarządzający w Piekielnik i Partnerzy Poprzednio wiele lat związany z Ernst & Young we Wrocławiu oraz PricewaterhouseCoopers w Berlinie. Uznany ekspert prawa podatkowego oraz ceniony wykładowca. Obszarem jego specjalizacji jest między innymi międzynarodowe prawo podatkowe, regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła oraz wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych firm, szczególnie na rzecz Klientów z krajów niemieckojęzycznych, przeprowadził i nadzorował wiele istotnych przeglądów podatkowych oraz badań due diligence, był doradcą podczas wielu transakcji M&A. Jego specjalizacją jest także optymalizacja podatkowa oraz doradztwo strategiczne. Pan Tomasz jest także autorem wielu publikacji, ekspertem dzienników Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, serwisów finansowych. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz seminaria i konferencje podatkowe. Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą o specjalizacji prawo podatkowe oraz ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw.

3 Aleksander Kot, starszy menadżer w zespole Real Estate, Deloitte Doradztwo Podatkowe Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Wcześniej pracował dla działu fuzji i przejęć PwC. Zajmuje się przede wszystkim kwestiami opodatkowania przedsiębiorstw oraz opodatkowania transakcji międzynarodowych. Obszarem jego podstawowej specjalizacji jest świadczenie usług doradczych dla klientów działających w sektorze nieruchomości. Aleksander zaprojektował bardzo liczne struktury optymalizacji podatkowej oraz prowadził wiele analiz typu due diligence. Mając zarówno przygotowanie prawne jak i ekonomiczne tworzy kompleksowe rozwiązania, które są gotowe do szybkiego wdrożenia przez naszych Klientów. Poza doradztwem w sektorze nieruchomości Aleksander specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z podatkiem odroczonym oraz opodatkowaniem struktur transgranicznych. Aleksander jest licencjonowanym egzaminatorem studiów ACCA, posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Jest doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Anna Chylak, starszym konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte Posiada 6 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, głównie dla podmiotów z sektora nieruchomości. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Anna przeprowadziła wiele projektów podatkowego due diligence. Brała również udział w licznych przeglądach podatkowych, oraz restrukturyzacjach. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej. Anna jest doradcą podatkowym i kandydatem na biegłego rewidenta. Pogram: Dzień I aspekty rachunkowe 10:00 10:45 I. Definicje i klasyfikacja środków trwałych, wg ustawy o rachunkowości i MSR: a) definicje środków trwałych zgodnie z uor i MSR podobieństwa i różnice i ich konsekwencje, b) komponenty i części zamienne jako szczególne sytuacje dotyczące środków trwałych, c) grupy środków trwałych w tym obiekty socjalne, d) niskocenne składniki, e) prawo wieczystego użytkowania gruntów, f) zasady inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z prawem bilansowym. 10: II. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych: a) nakłady na nabycie środków trwałych, b) nakłady na wytworzenie środków trwałych, c) różnice kursowe, jako element środków trwałych podobieństwa i różnice uor a MSR 21, d) środki trwałe nabyte z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania zasady rozliczania kosztów kredytów, e) środki trwałe otrzymane jako darowizna, f) ustalanie wartości środków trwałych na dzień przejścia na MSR zgodnie z MSSF 1.

4 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 12:30 III. Zmiany wartości początkowej środków trwałych: a) pojęcie i zakres ulepszeń środków trwałych w prawie bilansowym, b) remonty dotyczące środków trwałych, c) rozliczanie remontów generalnych w czasie w świetle MSR 16, d) nakłady na likwidację środków trwałych i ich ujmowanie zgodnie z MSR 16, e) wytyczne KIMSF 1 w zakresie kosztów demontażu, f) nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środków trwałych ulepszenia a remonty IV. Modele wyceny środków trwałych i amortyzacja a) model kosztowy a model przeszacowania zasady ich wyboru i możliwości stosowania, b) wartość środka trwałego podlegająca amortyzacji godnie z UOR i MSR, c) okres użyteczności, d) zasady amortyzacji, e) zmiany wartości środków trwałych a ich amortyzacja, f) zasady i konsekwencje weryfikacji użyteczności. 13:15 14:00 Lunch VI. Odpisy aktualizacyjne i zasady prezentacji informacji o środkach trwałych: a) przesłanki dokonywania odpisów aktualizacyjnych, b) testowanie środków trwałych samodzielnie przynoszących korzyści ekonomiczne, c) ujmowanie odpisów od środków trwałych samodzielnie przynoszących korzyści ekonomiczne, d) testowanie środków trwałych jako elementów ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne, e) ujmowanie odpisów od środków trwałych w ramach ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne, f) prezentowanie informacji o odpisach aktualizacyjnych dotyczących środków trwałych w sprawozdaniu finansowym, VII. Przykłady szczególnych zdarzeń dotyczących ewidencji środków trwałych, w tym: a) klasyfikacja, prezentacja i wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, b) korekty VAT, c) ustalenie ostatecznej wartości w trakcie użytkowania środka trwałego, d) dzieła sztuki, numizmaty, jako środki trwałe wycena, ujęcie. 15:30 16:00 IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje 16:00 Zakończenie wręczenie certyfikatów

5 Dzień II aspekty podatkowe 9:30 10:00 Rejestracja i przywitanie 10:00 10:45 I. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) definicja na potrzeby CIT i PIT, b) definicja środka trwałego w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przepisach właściwych dla sektora finansów publicznych. 10:45 11:30 II. Podstawowe problemy związane ze środkami trwałymi: a) środki trwałe w ustawie o CIT i PIT, a ich samodzielność i konieczność wykorzystywania, b) kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego, c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym, d) części składowe i peryferyjne środków trwałych, e) różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych. 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 12:30 III. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) nabycie majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich, b) określenie wartości początkowej przy wytworzeniu środka trwałego, c) wartość początkowa w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, d) aport niepieniężny a wartość początkowa środka trwałego, e) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego a wartość początkowa, f) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania, g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową, h) korekta podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, i) zasady dokumentowania określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 12:30 13:15 IV. Zasady i metody amortyzacji: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne bez konieczności amortyzacji, b) podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, c) wybór metody amortyzacji, d) metoda liniowa, e) metoda degresywna, f) stawki obniżone, podwyższone i indywidualne, g) amortyzacja jednorazowa środków trwałych, h) amortyzacja przy cesji umowy leasingu, i) amortyzacja w przypadku przekształceń kapitałowych.

6 13:15 14:00 Lunch 14:00 14:45 V. Najbardziej istotne w praktyce problemy związane z amortyzacją oraz środkami trwałymi: a) modernizacja a remont środka trwałego, b) ujęcie modernizacji w wartości początkowej, c) wycena środków trwałych (aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, d) środki trwałe w budowie, e) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji, f) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego, g) straty w majątku trwałym, h) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym, i) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym, j) likwidacja środków trwałych i jej etapy wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja. 14:45 15:15 VI. Środki trwałe a Klasyfikacja Środków trwałych: a) wpływ KŚT na amortyzację środków trwałych, b) podstawowe zasady dotyczące KŚT, c) struktura symboli KŚT, d) charakterystyka grup KŚT w praktyce: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, inwentarz żywy. 15:15 15:45 VII. Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych w przedmiocie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 15:45 16:00 VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje 16:00 Zakończenie wręczenie certyfikatów

7 Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: w całej Konferencji: cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 1161 zł + 23% VAT* cena regularna: 1290 zł + 23% VAT w 1 dniu: cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 621 zł + 23% VAT* cena regularna: 690 zł + 23% VAT dla klientów spółek biorących udział w szkoleniu: 20% rabatu *Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Prosimy o dokonanie płatności: po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Szczegółowe informacje: dotyczące konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Pytania można zadawać telefonicznie pod numerem: (22) lub mailowo na adres:

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 28-29 listopada 2012 r. Polonia Palace Hotel, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Dzień I - Bilans Krzysztof Horodko, Partner

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia 20-21 marca 2011 r. Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014 materiały konferencyjne 20 lat Ustawy o rachunkowości jak wiele jeszcze przed nami Wydawnictwo:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2014 Wprowadzenie do Certyfikatu Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - postępowanie podatkowe/kontrola

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo