ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK. Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK. Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA Forma egzaminu: test wyboru, rozwiązywanie zadań z treścią, podpisywanie i uzupełnianie ilustracji, wypełnianie dokumentów. UWAGA!!!! Test będzie zawierał pytania z zakresu na każdą ocenę. (dlatego rozwiązujecie każde pytanie i trudne i łatwe!!!) Przyznawanie punktów Test wyboru jedna prawidłowa odpowiedź - przyznawany będzie 1 punkt Zadanie z treścią do obliczenia przyznawany będzie 1,2 lub 3 punkty w zależności od stopnia trudności zadania. Uzupełnianie ilustracji, podpisywanie ilustracji - po 1 punkcie za prawidłowo podpisaną ilustrację Wypełnianie dokumentów przyznawany będzie 1 punkt za prawidłowo wpisane elementy dokumentu. OCENIANIE Aby zaliczyć zakres materiału na daną ocenę należy uzyskać z 75% punktów. Przykład Test składa się z: 6 pytań z zakresu materiału na ocenę dopuszczającą ( 6 pytań X 75% = 5 punkty) 5 pytań z zakresu materiału na ocenę dostateczną (5 pytań x 75%= 4 punkty) 4 pytań z zakresu materiału na ocenę dobrą (4 pytania x 75% = 3 punkty) 3 pytań z zakresu materiału na ocenę bardzo dobrą (3 pytania x 75% = 2 punkty) Jeżeli uczeń nie uzyska 5 punktów z materiału na ocenę dopuszczającą to dostaje ocenę NIEDOSTATECZNĄ. Jeżeli uczeń uzyska 5 lub 6 punktów z materiału na ocenę dopuszczającą a nie uzyska 4 punktów z materiału na ocenę dostateczną - otrzymuje ocenę DOPUSZCZAJACĄ Jeżeli uczeń uzyska 5 punktów z materiału na dopuszczającą oraz 4 punkty z materiału na dostateczną otrzymuje ocenę DOSTATECZNĄ 1

2 ZAKRES MATERIAŁU NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ 1. Klasyfikować zapasy występujące w magazynie ( np. zapas: informacyjny, maksymalny, zabezpieczający, antycypacyjny, spekulacyjny, promocyjny, cykliczny) Zapas który mówi nam że należy złożyć zamówienie to zapas: a) antycypacyjny b) maksymalny c) informacyjny d) zabezpieczający 2. Znać strukturę zapasu (zapas rotujący, nierotujący, nieuzasadniony zbędny i nadmierny) Który rodzaj zapasu nie wchodzi w skład struktury zapasu: a) Cykliczny b) zabezpieczający c) nadmierny d) promocyjny 3. Znać i rozpoznawać metody wyceny zapasu z magazynu (np. FIFO, LIFO; FEFO itp.) Metoda według której towar który jako pierwszy przyszedł do magazynu opuszcza go jako pierwszy to metoda: a) FIFO b) średniej ważona cena c) LIFO d) FEFO 4. Znać rodzaje palet, kontenerów (np. wymiary, klasyfikacja, waga); pole odkład cze, jednostki ładunkowe Kontener serii ISO 1A, ma wymiary: a) 2991 mm x 2438 mm x 2438 mm, b) mm x 2450 mm x 2438 mm, c) mm x 2438 mm x 2438 mm, d) 9125 mm x 2438 mm x 2438 mm. Ile kontenerów typu D mieści się w kontenerze typu B Kontener wraz z ładunkiem ma masę brutto 4000 kg. Zaliczysz go do kontenerów a) Małych b) średnich c) dużych 5. Rozpoznawać na podstawie obrazków lub definicji: - budowle magazynowe ( otwarte, półotwarte, zamknięte) - urządzenia do składowania (regały ) - urządzenia transportu wewnętrznego ( np. wózki, suwnice, przenośniki, itp.) Poniższy obrazek przedstawia a) Silosy b) zasieki c) wiaty d) zbiorniki zamknięte 2

3 Przykład 2 Rozpoznaj i podpisz budowle magazynowe 6. Znać przeznaczenie i rozpoznawać dokumenty magazynowe oraz sprzedażowe Przykładowe zadania Jaki dokument wystawisz wydając towary z magazynu odbiorcy a) Pz b) Fakturę VAT c) Rw d) Wz 7. Informacje dotyczące magazynowania : - układy technologiczne (układ workowy, przelotowy, kątowy) - składowanie rzędowe i blokowe - rozmieszczenie zapasów względem korytarza ( równoległe, prostopadłe, skośne) - czynności wykonywane w poszczególnych strefach (przyjęć, wydań, składowania, wydawania) - metody rozmieszczenia zapasów w magazynie: (metoda stałych i wolnych miejsc, metoda ABC) - metody kompletacji - sposoby przekazywania poleceń kompletacji Przykładowe pytania Zad.1. Rozpoznaj układ technologiczny magazynu Zad.2. Układ technologiczny który charakteryzuje się umieszczeniem strefy przyjęć i wydań przy sąsiadujących ze sobą ścianach strefy składowania to: a) Układ przelotowy b) układ kątowy c) układ workowy d) układ kompletacyjny Zad.3. Do wad składowania blokowego należy: a) Trudność z wydawaniem jednostek ładunkowych w kolejności przyjęcia b) Brak bezpośredniego dostępu jednostek ładunkowych w środku bloku c) Efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej d) Odpowiedzi A i B są prawidłowe Zad.4. Do zadań realizowanych przy przyjmowaniu towarów nie należy: a) Identyfikacja 3

4 b) Kontrola ilościowa c) Przygotowanie towarów do składowania d) Piętrzenie w stosy Zad.5. Wymagana liczba miejsc składowania dla metody wolnych miejsc składowania w stosunku do metody stałych miejsc jest: a) o 3% mniejsza c) o 30 % większa b) o 30% mniejsza d) o 33 % większa ZAKRES MATERIAŁU NA OCENĘ DOSTATECZNĄ 1. Obliczać zapas średni magazynowy oraz zapas cykliczny średni 1. W tabeli podano wielkość 10 ostatnich dostaw pewnego materiału Dostawa Wielkość w kg Średni zapas cykliczny tego materiału wyniósł 2. Obliczać prognozę dla popytu stacjonarnego (metody: średnia arytmetyczna, średnia arytmetyczna ważona, średnia arytmetyczna ważona, model Browna) Tabela przedstawia sprzedaż w szt. z ostatnich 10 tygodni Dokonaj prognozy na kolejny okres metodami: a) Średnią arytmetyczną b) Średnią arytmetyczną m= 3 c) Średnią arytmetyczną m= 5 d) Średnią arytmetyczną ważoną gdzie wagi wynoszą 1,2,3,4,5 e) Modelem Browna gdzie a= 0,3 3. Wyceniać rozchód towarów z magazynu Dane dotyczące przyjęcia do magazynu zapasu X przedstawiono poniżej: Ilość cena Pz 1 20 szt. 10 zł Pz2. 25 szt. 12 zł Dokonaj wyceny rozchódu z magazynu 30 sztuk zapasu X metodą FIFO 4

5 4. Definiować pojęcie inwentaryzacja, znać rodzaje inwentaryzacji, wiedzieć kiedy występuje niedobór a kiedy nadwyżka Ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych LP Nazwa materiału Stan według: Ustalone różnice inwentaryzacyjne Spisu z natury Zapisów niedobory Nadwyżki księgowych 1 Towar A 25 kg po 3,20 zł 20 kg po 3,20 zł 2 Towar B 35 kg po 2,60 zł 40 kg po 2,60 zł 5. Znać i rozpoznawać koszty dotyczące zapasów: - stałe i zmienne koszty uzupełniania zapasów - stałe i zmienne koszty utrzymywania zapasów Przykład Amortyzacja aparatury wykorzystywanej do badania jakościowego przyjmowanych do magazynu zapasów to : a) stałe koszty uzupełniania zapasów b) stałe koszty utrzymywania zapasów a) zmienne koszty uzupełniania zapasów b) zmienne koszty utrzymywania zapasów 6. Umieć liczyć zmienne koszty utrzymywania zapasów, zmienne koszty uzupełniania zapasów, koszty całkowite. Umieć liczyć ekonomiczną wielkość zamówienia EWZ. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mysz-tronik" zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. Zamówienia składane są przez pracownika działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej u dostawcy w Hamburgu w systemie zamawiania na poziomie informacyjnym. Popyt roczny zaplanowany został według prognozy na poziomie 5000 sztuk. Jednostkowy koszt zamawiania myszki" wynosi 80 zł za jedną partię zamówienia, natomiast jednostkowy koszt utrzymania zapasu jest równy 5% ceny towaru. Cena produktu wynosi 15 zł. Obliczyć EWZ oraz łączne koszty całkowite związane z uzupełnianiem i utrzymaniem myszek" do komputerów. 7. Umieć wystawić dokumenty magazynowe i sprzedażowe 1. Moduł magazynowy obliczenia ZAKRES MATERIAŁU NA OCENĘ DOBRĄ Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania rzędowego określ powierzchnię strefy składowania dla zapasu magazynowego w ilości 100 pjł sformowanych na paletach przemysłowych o wymiarach 1,2 x 1,0 m. Obsługa pjł odbywać będzie się przy użyciu wózka podnośnikowego czołowego, dla którego szerokość drogi manipulacyjnej wynosi G= 3,3 m. Obliczeń dokonaj dla ułożenia prostopadłego i równoległego pjł, przyjmując 2 drogi manipulacyjne. Po obliczeniach odpowiedz na następujące pytania: - przy jakim ułożeniu palety powierzchnia strefy składowania jest mniejsza? - ile pjł jest składowanych w rzędzie? - ile jest rzędów składowania pjł? 5

6 2. Formowanie PJŁ, rozmieszczanie PJŁ w regałach magazynowych( na szerokość i wysokość) zadania Sformuj paletową jednostkę ładunkową na palecie o wymiarach 1200 mm x 1000 mm i wysokości 144 mm z opakowań zbiorczych, które mają wymiary: długość 200 mm, szerokość 150 mm, wysokość 350 mm. Opakowania można piętrzyć do 7 warstw, a paletowa jednostka ładunkowa (pjł) powinna składać się wyłącznie z pełnych warstw. Pjł nie może przekraczać wysokości 1400 mm. Dla tworzonej pjł podaj: - szkic dwóch różnych ułożeń opakowań zbiorczych w warstwie, - liczbę warstw, - wysokość pjł. Uwaga! Opakowania są kartonowe. Nie można ich układać na boku oraz nie mogą wystawać poza obrys nośnika! 2. Prawo pierwiastka kwadratowego (zapas zabezpieczający rozproszony) - zadania 1. Obliczanie zapasu zabezpieczającego Oblicz zapas całkowity rozproszony we wszystkich lokalizacjach ZAKRES MATERIAŁU NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ 6

7 3. Systemy zamawiania obliczanie (system ciągłego przeglądu, system okresowego przeglądu, system min i max) Zapotrzebowanie na pewien sok warzywny w dużym hipermarkecie jest stałe i wynosi 15 jednostek paletowych na dzień. Terminy składania zamówień na ten produkt zostały zaplanowane na każdy poniedziałek. Cykl realizacji zamówienia jest niestety zmienny. Wynika z ograniczonych zasobów transportowych przedsiębiorstwa. Dlatego też średnia wartość tego cyklu wynosi l tydzień, z odchyleniem standardowym 2 dni. Przedsiębiorstwo działa przez 6 dni w tygodniu. Realizuje poziom obsługi klienta równy 98,5%. Należy określić poziom zapasów maksymalnego i zabezpieczającego. 20. Obliczanie błędów prognozy t Yt Pt Na podstawie danych oblicz błędny prognozy: średni błąd prognozy, średni bezwzględny błąd prognozy, standardowy błąd prognozy, sygnał śledzący, trigga 21. Obliczanie wskaźników magazynowych ZAKRES MATERIAŁU NA OCENĘ CELUJĄCĄ 1. Rozkłady teoretyczne popytu : normalny, Poissona, wykładniczy, prawdopodobieństwo Jakie jest prawdopodobieństwo obsłużenia całego dziennego popytu na dżem truskawkowy, jeśli w chwili otwarcia sklepu na półce znajduje się 9 słoików i nie oczekuje się dostawy w ciągu dnia? Oznacza to obliczenie prawdopodobieństwa, że w danym dniu popyt będzie nie większy niż 9 jednostek -p(p < 9). W obliczeniach uwzględnij dane dodatkowe: stan zapasu w chwili otwarcia sklepu 9 średni popyt obserwowany w minionym okresie 7,14 odchylenie standardowe popytu w badanym okresie 1,65 2. Obliczanie Poziomu obsługi klienta (POP i SIR) 7

8 CZĘŚĆ USTNA uczeń losuje zestaw 3 pytań na które udziela odpowiedzi. Te 3 pytania mogą zawierać pytania z zakresu na ocenę dopuszczającą, dostateczną oraz np. bardzo dobrą. UWAGA!!!! Zakres tematyczny z podziałem na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą, celującą w części ustnej jest taki sam jak w części pisemnej Możliwe formy: wypowiedź opisowa, wypełnianie dokumentów, rozwiązywanie zadań na podstawie treści Przykładowe pytania dla części ustnej 1. Wymień i podaj przeznaczenie dokumentów magazynowych 2. Na podstawie treści wypełnij dokument magazynowy 3. Wymień po 2 przykłady każdego rodzaju kosztów dotyczących zapasów 4. Oblicz EWZ na podstawie treści zadania 5. Co to jest inwentaryzacja. Wymień i opisz rodzaje inwentaryzacji. Kiedy występują niedobory a kiedy nadwyżki 6. Wymień typy palet i przedstaw ich wymiary 7. Opisz metodę kompletacji - lista kompletacyjna 8

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Wersja arkusza: X 342[04]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego ETAP

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. Jacek SITKO, Bożena GAJDZIK Streszczenie: Artykuł zawiera wprowadzenie do problemu magazynowania wyrobów, uwzględniając szereg elementów

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Dlaczego utrzymujemy zapasy? Jak duże utrzymywać? Procesom gospodarczym w przedsiębiorstwie w sferze zaopatrzenia, produkcji i zbytu nieustannie towarzyszy tworzenie zapasów materialnych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu i magazynowania

Organizacja transportu i magazynowania Organizacja transportu i magazynowania Anczurowski Krzysztof Przymusiak Tomasz ZIM ZP Rok IV, semestr VIII Spis treści Spis treści 1. Cel projektu. 2. Zakres projektu. 3. Terminologia. 4. Miejsce pracy.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca Warszawa 2009 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2011 Spis treści Spis Treści 2 1 Specyfika zakładu produkcyjnego 4 1.1 Zamienniki, półprodukty i załączniki

Bardziej szczegółowo

Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02

Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Małgorzata Bączak Ewa Szymańska Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1 Załącznik do zarządzenia Nr 33/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03.10.2014 r. Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1 Warszawa, 2014 rok Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia 5.01.1999 r. SPIS TREŚCI. Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia 5.01.1999 r. SPIS TREŚCI. Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia 5.01.1999 r. SPIS TREŚCI Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej. 1. Pojęcie gospodarki materiałowej. 2. Materiały. 3. Indeks materiałowy.

Bardziej szczegółowo