REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Mój wymarzony plac zabaw (dalej Konkurs ) jest organizowany 1 czerwca 2014 roku w godzinach 10:00 16:00 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 78 (dalej Organizator ) we wszystkich sklepach sieci Castorama należących od Organizatora, na Stoisku Akcji Majsterkowy Dzień Dziecka. Zasady udziału w Akcji Majsterkowy Dzień Dziecka (dalej Akcja ) reguluje oddzielny regulamin. 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku 6 12 lat (dalej jako Uczestnicy ), reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na udział dziecka w Konkursie, podpisując stosowne Oświadczenie o wyrażeniu zgody. Podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie oraz podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika i jego rodzica lub opiekuna prawnego stanowi warunek udziału dziecka w Konkursie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu; oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie przez Organizatora Konkursu fotografii Pracy Konkursowej oraz jej wykorzystanie w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu; a ponadto, zobowiązania do zawarcia z Organizatorem odrębnej umowy na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach fotoreportażu z realizacji Nagrody główne do wewnętrznych celów promocyjnych Castorama. Wyrażenie każdej z powyższych zgód oraz zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody lub Wyróżnienia Uczestnikowi, którego rodzic lub opiekun prawny nie złoży któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub zobowiązań. II KOMISJA KONKURSOWA 1. W celu dokonania oceny prac oraz wyłonienia osób nagrodzonych Organizator zobowiązuje się do powołania komisji konkursowej (dalej Komisja ) oraz przeprowadzenia dwuetapowej selekcji Prac konkursowych. W skład Komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie pierwszego etapu selekcji wejdą przedstawiciele sklepu, w którym odbywa się Akcja. W skład Komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie drugiego etapu selekcji oraz wybór Laureatów i zdobywców Wyróżnień, wejdą przedstawiciele działu reklamy oraz przedstawiciele regionów Organizatora. Decyzje podjęte przez każdą Komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu. III NAGRODY GŁÓWNE I WYRÓŻNIENIA 1. Nagrodą główną w konkursie jest trzydniowa wycieczka do LEGOLAND Deutschland Resort w Niemczech w mieście Günzburg (dalej Nagroda ) dla dziecka do 12 roku życia (rozstrzyga wiek dziecka w dniu 1 czerwca 2014r.) oraz rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, obejmująca zakwaterowanie z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) na 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, przelot samolotem z

2 Polski do Niemiec, transfery na trasie lotnisko hotel lotnisko, bilety wejściowe do LEGOLAND Deutschland Resort dla dwóch osób oraz, na życzenie Laureata, opiekę koordynatora. 2. Nagroda zostanie przyznana w dwóch niezależnych kategoriach (dalej Kategorie ) obejmujących osobno Uczestników będących dziećmi pracowników Organizatora oraz pozostałych Uczestników. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do złożenia propozycji Laureatom obejmującej dokładne godziny przelotów, miejsca wylotów oraz przylotów, przejazdów oraz rodzaju zakwaterowania, w terminie do 15 dni roboczych od daty podania preferencji wyjazdu przez Laureata (dalej: Preferencje ) zgodnie z aktualną ofertą turystyczną, którą Organizator rekomenduje jako najlepszą. 4. Wyróżnieniami w Konkursie (dalej: Wyróżnienia ) są zestawy klocków Lego o wartości nieprzekraczającej 100 PLN netto za zestaw, przyznawane Uczestnikom zajmującym miejsca od 2. do 5. w Konkursie, w dwóch Kategoriach. 5. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród i Wyróżnień w pieniądzu, jak również o zamianę Nagrody lub Wyróżnień na inne nagrody. 6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania Nagród lub Wyróżnień, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 7. Nagroda Główna poza wycieczką opisaną w punkcie 1 powyżej obejmuje równowartość podatku dochodowego należnego w związku z wygraną zgodnie z przepisami obowiązującymi, z zastrzeżeniem, że pieniężna część Nagrody głównej podlega wpłacie przez Organizatora jako płatnika podatku bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty pieniężnej części Nagrody głównej. IV PRZEBIEG KONKURSU 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika konieczne będzie poprawne i czytelne wypełnienie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz jego oddanie Animatorowi, podpisanie pracy imieniem dziecka, umieszczenie na pracy wieku dziecka, a także umożliwienie Animatorowi wykonanie fotografii pracy konkursowej, co jest równoznaczne z przystąpieniem dziecka do Konkursu oraz zgodą na korzystanie z fotografii Pracy konkursowej dziecka na potrzeby realizacji Konkursu. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną Pracę konkursową. Organizator ma prawo wyłączyć Pracę konkursową z Konkursu, jeżeli nie spełnia ona powyższych wymagań. 2. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie, z wykorzystaniem udostępnionych przez Organizatora w ramach Akcji przyborów oraz materiałów, kolażu na wskazany przez Organizatora temat, tj. Mój Wymarzony plac zabaw (dalej: Praca Konkursowa ) i udostępnienie Pracy konkursowej animatorowi w celu zrobienia jej fotografii. Prace będą oceniane na podstawie fotografii. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy konkursowej, która nie zostanie wykonana zgodnie z zadanym przez Organizatora tematem. 3. Nad przebiegiem Konkursu w danym sklepie Organizatora czuwał będzie wyznaczony przez Organizatora animator (dalej: Animator ). Animator nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo Uczestników w czasie trwania Konkursu oraz nie będzie zobowiązany do opieki nad Uczestnikami. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci i będą zobowiązani do pozostawania w miejscu trwania Konkursu oraz sprawowania bezpośredniej opieki nad swoim dzieckiem przez cały czas wykonywania Pracy konkursowej. 4. Po zakończeniu czasu trwania Konkursu, spośród wszystkich zgłoszonych prac w danym sklepie, Komisja wybierze po maksymalnie 4 Prace konkursowe z każdej Kategorii. Łącznie w pierwszym etapie zostanie wyselekcjonowanych maksymalnie 552 Prac konkursowych.

3 5. W drugim etapie selekcji Komisja wybierze po 5 Prac konkursowych z każdej Kategorii przyznając miejsca od 1. do 5., gdzie miejsce 1. jest określane jako najlepsze. Ponadto Komisja utworzy rezerwową listę Laureatów oraz Uczestników zdobywających Wyróżnienie, na której znajdzie się po 5 Uczestników z każdej Kategorii. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt IV Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie selekcji Prac konkursowych kryterium wyboru najlepszych prac będzie kreatywne podejście do zadanego przez Organizatora tematu. 7. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, który otrzyma tytuł Laureata lub zdobędzie Wyróżnienie, zobowiązany będzie, na podstawie odrębnego oświadczenia, do podpisania z Organizatorem osobnej umowy (dalej: Umowa ) na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej wykonanej przez tego Uczestnika, wraz ze zgodą na utrwalenie, opracowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku dziecka w ramach fotoreportażu z realizacji Nagrody głównej dla wewnętrznych celów promocyjnych Castorama. Termin podpisania Umowy zostanie wskazany przez Organizatora. Prawa do Pracy konkursowej zostaną przeniesione na Organizatora z dniem podpisania Umowy na wszelkich znanych w dniu podpisania tej Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy Prawo Autorskie: a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie do pamięci komputera, zamieszczanie w Internecie. c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób innych niż określony w pkt. b publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w Internecie. d) Wykorzystanie utworu w ramach materiałów reklamowych i promocyjnych Organizatora zamieszczanych we wszelkiego rodzaju mediach (prasie, telewizji, Internecie, itp.). 8. Na podstawie Umowy rodzic lub opiekun prawny Laureata lub Uczestnika zdobywającego Wyróżnienie zobowiąże się do niewykonywania przez Laureata lub Uczestnika zdobywającego Wyróżnienie osobistych praw autorskich do Prac konkursowych. Ponadto, na podstawie Umowy, rodzic lub opiekun prawny Laureata wyrazi nieodwołalną i nieodpłatną zgodę na utrwalenie, opracowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku dziecka w ramach fotoreportażu z realizacji Nagrody głównej do wewnętrznych celów promocyjnych Castorama. 9. Dane (imię oraz wiek i miejscowość zamieszkania) Laureatów i Uczestników zdobywających Wyróżnienie zostaną ogłoszone na stronie po uprzednim ich telefonicznym lub e mailowym poinformowaniu. przez osoby wyznaczone przez Organizatora o zdobyciu Nagrody lub Wyróżnienia. 10. Z dniem wyłonienia Laureatów i Uczestników zdobywających Wyróżnienia rodzice lub opiekunowie prawni nagrodzonych Uczestników zostaną poproszeni o podpisanie Umowy. W razie niepodpisania Umowy w terminie wskazanym przez Organizatora, Nagroda Główna i tytuł Laureata lub Wyróżnienie zostaną przyznane temu Uczestnikowi, który zajął kolejno następne miejsce na liście lub liście rezerwowej, w o której mowa w pkt IV Rodzice lub opiekunowie prawni Laureatów zostaną poproszeni o podanie Preferencji dotyczących realizacji Nagrody Głównej w terminie 15 dni roboczych od daty wyłonienia Laureatów. Preferencje powinny obejmować: (1) preferowaną datę realizacji Nagrody Głównej, (2) preferowane miejsce wylotu oraz przylotu oraz (3) wskazanie osoby dorosłej (rodzica lub

4 opiekuna prawnego), która będzie opiekunem Laureata w czasie wyjazdu. Organizator w ciągu 15 dni roboczych od podania Preferencji, przedstawi Laureatom szczegółowy program realizacji Nagrody Głównej (dalej: Program wyjazdu ), w miarę możliwości najbardziej zgodny z Preferencjami Laureata oraz z aktualną ofertą turystyczną. Rodzic lub opiekun prawny Laureata może w ciągu 5 dni roboczych jednokrotnie zgłosić zastrzeżenia do Programu wyjazdu, a Organizator jest zobowiązany do uwzględnienia tych zastrzeżeń w ciągu 10 dni roboczych o ile jest to możliwe ze względu na aktualną ofertę turystyczną i nie wykracza poza zakres świadczeń określnych w pkt II 1. Brak zgłoszenia zastrzeżeń jest jednoznaczny z akceptacją Programu wyjazdu. 12. Nagroda Główna może zostać zrealizowana w terminie 6 miesięcy od daty realizacji Konkursu. Miejsce odbioru Nagrody Głównej zostanie podane przez Organizatora w terminie 10 dni od akceptacji Programu Wyjazdu. Rodzic lub opiekun prawny Laureata wyraża zgodę na obecność podczas wycieczki fotoreportera Organizatora oraz wykonywanie przez niego materiałów zdjęciowych, na potrzeby wewnętrznych materiałów promocyjnych Organizatora. 13. Laureatom nie przysługuje prawo do zmiany terminu realizacji Nagrody głównej po akceptacji Programu wyjazdu lub przeniesienia praw do realizacji Nagrody głównej na osoby trzecie. W przypadku rezygnacji z realizacji Nagrody Głównej, Laureatom nie przysługuje prawo żądania wypłaty odszkodowania lub ekwiwalentu, bez względu na przyczyny rezygnacji. 14. Miejsca odbioru Wyróżnień zostaną ustalone przez Organizatora i podane do wiadomości Uczestnikom zdobywającym Wyróżnienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia Uczestników zdobywających Wyróżnienia. Organizator nie zapewnia doręczenia Wyróżnień (nagród rzeczowych) Uczestnikom. W przypadku nieodebrania nagrody rzeczowej przez Uczestnika w terminie wskazanym przez Organizatora, nagroda rzeczowa przepada. V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dane osobowe Uczestników, ich rodziców bądź opiekunów prawnych są przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów oraz Uczestników zdobywających Wyróżnienia, zawarcia Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji Uczestników oraz realizacji Nagrody Głównej. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, ich rodziców i opiekunów prawnych zostaną trwale usunięte. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych jest Organizator. Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika odmówi podania danych osobowych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić danemu Uczestnikowi przyznania Nagrody lub Wyróżnienia. 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora, na jego podany wyżej adres, wraz z uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji. 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b) Odmowę przyznania Nagrody głównej lub Wyróżnienia spowodowaną niepodaniem przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika danych osobowych lub błędnym ich podaniem oraz nie podpisaniem stosownych Oświadczeń; c) Odmowę przyznania Nagrody głównej lub Wyróżnień z uwagi na niepodpisanie Umowy.

5 4. Zgłaszając udział Uczestnika w Konkursie jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na podporządkowanie się przez niego jak i przez Uczestnika postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść. 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na terenie wszystkich sklepów Organizatora w czasie trwania Konkursu u Animatorów Akcji oraz na stronie internetowej 6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany zasad Regulaminu na korzyść Uczestników. Zmiany Regulaminu będą komunikowane w sposób określony w punkcie 5 powyżej..

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu ( Organizator ) Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu jest

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo