Gdańsk ul. Lęborska 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "srip_ppbs@poczta.onet.pl 557-12-23 80-387 Gdańsk ul. Lęborska 21"

Transkrypt

1 Studio Reklamy i Promocji Pomorska Pracownia Badań Społecznych Gdańsk ul. Lęborska

2 SPIS TREŚCI I. A. Wstęp: Nowa jakość, nowe podejście do prowadzenia polityki społecznej w Redzie. 3 B. Istota, znaczenie, przyjęta metodologia strategii.. 5 II. Diagnoza oraz opis stanu obecnego zagadnień stanowiących przedmiot opracowania. Bilans otwarcia. 6 - pomoc społeczna, polityka prorodzinna. 9 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków służba zdrowia budownictwo socjalne edukacja publiczna. 14 III. Analiza SWOT 17 IV. Misja społeczna miasta 19 V. Cele strategiczne. Działania priorytetowe oraz pozostałe działania ważne - w poszczególnych obszarach polityki społecznej Redy VI. Aneks ankieta 39 - osoby odpowiedzialne za budowę strategii miejsce na uwagi/ opinie _ 2

3 A. Wstęp: Nowa jakość, nowe podejście do prowadzenia polityki społecznej w Redzie. Dla prawidłowego funkcjonowania każdego miasta niezbędne jest zbudowanie spójnego, kompleksowego planu działań, dającego możliwość pełnego i swobodnego rozwijania się społeczności lokalnej. Zapis ten w postaci strategii powinien funkcjonować jako dokument wytyczna podejmowanych działań i podstawa układania budżetu. Strategia rozwoju społecznego miasta jest dokumentem ważnym, ma bowiem na celu realizację potrzeb mieszkańców w zakresie wielu istotnych dziedzin życia, jest także planem nastawionym na przyszłość, uwzględniającym zmieniające się warunki społeczno ekonomiczne otoczenia. Niniejszy dokument stanowi wstęp do wybranych elementów strategii. Określa cele i priorytety społecznego rozwoju Redy w perspektywie najbliższych lat, proponowaną misję miasta, bilans otwarcia i inne. Całość strategii będzie dokumentem przygotowanym przy udziale społeczności lokalnej, zgodnie z unijną zasadą partnerstwa społecznego, po konsultacjach z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem i związkami wyznaniowymi, ekspertami z poszczególnych dziedzin, a także zaangażowani powinni być sami mieszkańcy poprzez np. forum internetowe czy lokalną prasę. W procesie tworzenia strategii bardzo ważnym elementem jest przyjęta metodologia (szczegółowa metodologia podana jest w cz. B) Niniejszy dokument powstał przy wykorzystaniu następujących metod i technik: 1.analiza dokumentów (pisma i dokumenty urzędowe, tablice, dane statystyczne, dokumenty archiwalne) 2. wywiady, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie miasta oraz innych instytucji i organizacji z terenu miasta 3. obserwacje 4. metoda oceny ekspertów ( lokalne autorytety) - ankiety 5. analiza porównawcza Otwartość, partnerstwo lokalne, działania aktywizujące i wspierające oto wyznaczniki nowej polityki rozwiązywania problemów społecznych w Redzie. _ 3

4 Nowa jakość polityki społecznej w Redzie powinna opierać się na następujących elementach: ustaleniu konkretnych, jasno sprecyzowanych celów i kierunków działania w poszczególnych obszarach. Tak postawione cele oznaczają: a) kto powinien być odpowiedzialny za wykonanie danego zadania( ustalenie kto konkretnie powinien wykonywać dane działanie wzmacnia odpowiedzialność wykonawcy, a więc i poprawia jakość oraz skuteczność) b) jak dane zadanie powinno zostać wykonane( konkretne sposoby wykonania zadania) c) jakie środki powinny zostać wykorzystane przy wykonywaniu zadania ( finansowe, fizyczne, czynnik ludzki) d) do kiedy zadanie powinno zostać wykonane( konkretny termin i czas wykonywania danego zadania) współpracy i koordynacji działań instytucji samorządowych, organizacji lokalnych, stowarzyszeń, kościoła lokalnych parafii w Redzie, przedstawicieli biznesu, rad dzielnic, lokalnych autorytetów (osoby cieszące się w środowisku lokalnym Redy, w poszczególnych grupach i środowiskach szacunkiem, poważaniem, mające wpływ na poszczególnych mieszkańców/ grupy) PARTNERSTWO LOKALNE efektywnej komunikacji i prawidłowym przepływie informacji: a) przepływ informacji wewnątrz poszczególnych wydziałów i komórek np. Urzędu Miasta zajmujących się konkretnymi zadaniami b) komunikacja zewnętrzna: rzetelne informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach i ich skutkach, także planach. c) punkty informacyjne w zakresie poszczególnych dziedzin polityki społecznej d) stałe i częste spotkania z mieszkańcami e) imprezy, festyny z udziałem przedstawicieli władz miasta f) spotkania w szkołach i instytucjach lokalnych g) obecność w lokalnych mediach h) prowadzenie kampanii informacyjnych np. dla grup mieszkańców, grup zawodowych czy przedstawicieli innych kategorii/ grup społecznych. Prawidłowa i skuteczna komunikacja to także aktualne informatory, ulotki, broszury, profesjonalna i aktualna strona internetowa, to także monitorowanie i analiza relacji i komunikacji na linii mieszkańcy władze miasta ( badania opinii publicznej) promocji i marketingu: eksponowanie działań przynoszących rezultaty, reklama osiągnięć w poszczególnych dziedzinach, przekonywanie mieszkańców o zasadności i konieczności pewnych decyzji i działań _ 4

5 B. Metodologia strategii. Niniejszy dokument stanowi zasadniczy i ważny element wprowadzający do ogólnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Redy. Zawiera następujące elementy: diagnoza oraz opis stanu obecnego zagadnień stanowiących przedmiot opracowania. Bilans otwarcia analiza SWOT misja społeczna miasta cele strategiczne. Działania priorytetowe oraz pozostałe działania ważne - w poszczególnych obszarach polityki społecznej Redy W tworzeniu tego opracowania jako reprezentanci SRiP-PPBS brali udział: Sylwia Winnicka, Paweł Bykowski oraz Piotr Kaczyński. W tworzeniu tego dokumentu uczestniczyli jako konsultanci partnerzy społeczni: eksperci środowisk lokalnych, m. in. pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele szkół i środowiska nauczycielskiego, organizacji miejskich: MOPS, UM, organizacji pozarządowych, policji. Przeprowadzono konsultacje społeczne w oparciu o kwestionariusz ankietowy skierowany do lokalnych autorytetów: pracowników organizacji i instytucji samorządowych, pozarządowych, radnych, duchowieństwa, przedstawicieli biznesu i innych. (kwestionariusz załączony w aneksie) Zastosowano następujące metody: 1. analiza dokumentów (pisma i dokumenty urzędowe, tablice, dane statystyczne, dokumenty archiwalne). Dokumenty UM Reda, MOPS w Redzie, PUP w Wejherowie, Urzędu Statystycznego w Gdańsku 2. wywiady, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie miasta oraz innych instytucji i organizacji z terenu miasta: UM Reda, MOPS w Redzie, policja, przedstawiciele szkół, policja, organizacje pozarządowe 3. obserwacje i materiały własne 4. metoda oceny ekspertów ( lokalne autorytety) badania socjologiczne 5. analiza porównawcza _ 5

6 Prace nad strategią rozpoczęto od przygotowania diagnozy społecznej miasta, analizując politykę społeczną, programy przeciwdziałania patologii, politykę prorodzinną, edukację, służbę zdrowia, budownictwo społeczne. Analizie poddano słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia. Następnie określone zostały cele strategiczne i działania priorytetowe, a także konkretne sposoby ich realizacji. Powstała na podstawie tego propozycja społecznej misji miasta. W tym rozdziale zaprezentowane zostaną aktualne działania, zadania oraz struktura poszczególnych dziedzin stanowiących przedmiot opracowania. Diagnoza ta stanowi fundament wielu podejmowanych i planowanych w przyszłości działań z zakresu polityki społecznej. czynniki demograficzne 1. Rozkład liczby mieszkańców Redy w latach _ 6

7 2. Rozkład ludności Redy na przestrzeni ostatnich lat ze względu na wiek lata Ogółem i więcej Urodzenia l. urodzeń w Redzie w latach rok ogółem M K Zgony l.zgonów w latach _ 7

8 5. Zawarte małżeństwa ( ) Migracje wew. odpływ i wyjazdy mieszkańców ( ) Ogółem i więcej ??????? 7. Pracujący ( ) l. pracujących 8. Liczba bezrobotnych ( ) _ 8

9 STAN OBECNY POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STANOWIĄCYCH TEMAT OPRACOWANIA POMOC SPOŁECZNA, POLITYKA PRORODZINNA stan : wydatki na świadczenia z pomocy społecznej ZADANIA ZLECONE ilość świadczeń wartość ilość świadczeń świadczeń w zł wartość świadczeń zasiłki stałe zasiłki stałe wyrównawcze renty socjalne zasiłki z tyt. macierzyństwa zasiłki okresowe gwarantowane zasiłki zlecone fakultatywne razem zasiłki okresowe zasiłki okresowe specjalne zasiłki celowe w formie biletu kredytowego składki na ubezp. społ. - rentowe wydatki na świadczenia z pomocy społecznej ZADANIA WŁASNE ilość świadczeń wartość ilość świadczeń świadczeń w zł wartość świadczeń schronienie osób bezdomnych dożywianie dzieci w szkołach dożywianie osób samotnych zakup żywności zakup leków wydatki mieszkaniowe na opał inne wydatki ogółem zadania własne _ 9

10 wydatki na świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne 2004 kwota l. świadczeń zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania samotnego wychowywania kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła zasiłki rodzinne z dodatkami zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne świadczenia opiekuńcze rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych i zadań własnych świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem liczba osób którym przyznano decyzję świadcz. liczba rodzin ogółem liczba osób którym przyznano decyzję świadcz. liczba rodzin ogółem w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej _ 10

11 powody przyznania pomocy liczba rodzin ogółem liczba rodzin ogółem ubóstwo sieroctwo - 1 bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa bezrobocie niepełnosprawność długotrwała choroba bezradność w sprawach opiek wych. i prowadzenia gospod. domowego ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne alkoholizm narkomania 6 11 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 8 4 klęska żywiołowa lub ekologiczna - - DZIAŁANIA I AKCJE PROFILAKTYCZNE; PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEM0CY I INNYM FORMOM PATOLOGII SPOŁECZNYCH A TAKŻE WYKLUCZENIU Program Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków adresat: dzieci i młodzież w wieku lat Cel: przeciwdziałanie uzależnieniom; program polega na aktywnych i twórczych metodach pracy burzy mózgu, psychodram i scenek, także wykłady. 2. Projekt: Ogólnopolska sieć gmin wiodących forma współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z samorządami gminnymi. gminy realizują wszystkie zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 3. Program Alkohol nieletnim. Dostęp wzbroniony. Cel: zmniejszenie sprzedaży alkoholu nieletnim 4. Program minus 3 5. Konferencja szkoleniowa w ramach kampanii Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony 6. Działania profilaktyczna dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i agresji m. in. W pogoni za szczęściem 7. Warsztaty dla osób poszukujących zatrudnienia: marketing personalny, jak pisać CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna 8. Warsztaty dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 dotyczące świadomości praw dziecka i ucznia oraz konsekwencji związanych z przekraczaniem praw w oparciu o kodeks wykroczeń. _ 11

12 SŁUŻBA ZDROWIA stan Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie ogółem 3 publiczne 1 niepubliczne 2 służby medycyny pracy 0 praktyki lekarskie w miastach 3 Placówki podległe samorządowi terytorialnemu przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie 0 Porady ogólnodostępne wg podległości POZ ogółem ogółem podległa samorządowi terytorialnemu 0 porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ogółem podległa samorządowi terytorialnemu 0 porady w poradniach stomatologicznych ogółem 653 podległa samorządowi terytorialnemu 0 APT A APTEKI I PUNKTY APTECZNE PTEKI I PUNKTY APTECZNE EK APTEKI I PUNKTY APTECZNE APTEKI I PUNKTY APTECZNE I PUNKTY APTECZNE Apteki ogółem apteki 3 mgr farmacji 5 Punkty apteczne punkty apteczne 0 mgr farmacji 0 ŻŁOBKI żłobki 0 oddziały żłobkowe 0 miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) 0 Żłobki podległe samorządowi terytorialnemu żłobki 0 oddziały żłobkowe 0 miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) 0 dzieci przebywające w ciągu roku (łącznie z oddziałami) 0 dzieci wypisane (łącznie z oddziałami) 0 dzieci (łącznie z oddziałami) 0 PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Placówki stacjonarnej pomocy społecznej placówki pomocy społecznej 0 dom pomocy społecznej 0 filia 0 miejsca (łącznie z filiami) 0 pensjonariusze / mieszkańcy (łącznie z filiami) _ 12

13 BUDOWNICTWO, ZASOBY MIESZKANIOWE stan ZASOBY MIESZKANIOWE Zasoby mieszkaniowe wszystkie wg rodzaju własności ogółem mieszkania miesz izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m własność gminy mieszkania miesz. 75 izby izba 188 powierzchnia użytkowa mieszkań m Mieszkania wszystkie wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne wodociąg miesz ustęp spłukiwany miesz łazienka miesz centralne ogrzewanie miesz gaz sieciowy miesz MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU Mieszkania oddane do użytku mieszkania miesz. 131 izby izba 527 powierzchnia użytkowa m mieszkania miesz. 76 izby izba 226 powierzchnia użytkowa m indywidualne mieszkania miesz. 55 izby izba 301 powierzchnia użytkowa m UBYTKI MIESZKAŃ Ubytki mieszkań ogółem miesz. 2 wyposażonych w wodociąg miesz. 2 wyposażonych w ustęp miesz. 2 wyposażonych w łazienkę miesz. 2 wyposażonych w gaz sieciowy miesz. 2 wyposażonych w centralne ogrzewanie miesz. 2 izby izba 5 powierzchnia użytkowa m2 114 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem ogółem (liczba) szt 3114 kwota zł _ 13

14 w zasobie gminnym ogółem (liczba) szt 225 kwota zł w zasobie spółdzielczym ogółem (liczba) szt 2692 kwota zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych ogółem (liczba) szt 11 kwota zł 1913 w zasobie prywatnym ogółem (liczba) szt 10 kwota zł 2027 w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego ogółem (liczba) szt 0 kwota zł 0 w zasobie innym ogółem (liczba) szt 176 kwota zł EDUKACJA PUBLICZNA WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Wykaz placówek oświatowych z terenu Miasta Redy Lp Szkoła, placówka Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora telefon e szkół 1 2 Zespół Szkół Nr 1 SP nr 4 Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół Nr 2 SP nr 3 Gimnazjum nr 2 Łąkowa 36/38 Brzozowa 30 Janusz MOLAK Jan SKROBUL , , pl. pl. 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawadzkiego 12 Danuta BASENDOWSKA Szkoła Podstawowa Nr 5 Rekowska 36 Ewa UBERMAN Szkoła Podstawowa Nr 6 7 Miejskie Przedszkole Nr 1 Gniewowska 33 Gniewowska 4 Mirosław ROŻYŃSKI Lidia ŻAK Miejskie Przedszkole Nr 2 Łąkowa 27 Danuta ŁYCZEK oczta.onet.pl 9 Prywatna Szkoła w Redzie(podstawowa, gimnazjum, LO) Norwida 59 Maria Masztalerek szkolawre l. _ 14

15 10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie Łąkowa 36/38 Rafał Maliszewski Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rrekreacji w Redzie Gdańska 33 Renata Czoska Łąkowa 59 Jerzy Conradi Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie Derdowskiego 3 Bożena Natzke PLACÓWKI OŚWIATOWE W REDZIE stan 2005 szkoła liczba nauczycieli liczba dzieci liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem liczba oddziałów Zespół Szkół Nr 1 w Redzie Zespół Szkół Nr 2 w Redzie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Redzie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Redzie Szkoła Podstawowa Nr 6 w Redzie Szkoła Prywatna w Redzie Prywatne Gimnazjum w Redzie Miejskie Przedszkole Nr 1 w Redzie Miejskie Przedszkole Nr 2 w Redzie Prywatne Przedszkole Przygoda w Redzie _ 15

16 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA REDY 1. Towarzystwo Sportowe Reda 2. Towarzystwo Przyjaciół Sportu Celtic 3. UKS Jedynka 4. UKS Półwysep Malkor 5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie filia w Redzie 6. Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Wsparcie dla Słabszych 7. Stowarzyszenie Propagowania Aktywnego Wypoczynku SPAW 8. Klub Sportowy Błyskawica 9. Klub Sportowy Orlęta 10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków im. Św. Łukasza 11. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - filia w Redzie 12. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 13. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Edukacji INERA 14. Parafialny Zespół Charytatywny Caritas 15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 16. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 17. Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Kunszt _ 16

17 MOCNE STRONY ATUTY FUNKCJONOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, LOKALANYCH ISTNIEJĄCA W MIEŚCIE INFRASTRUKTUTA TECHNICZNA, WOD. KAN. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW, KLIMAT DLA GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIASTA ISTNIEJĄCE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE CZYNNIK LUDZKI MIESZKAŃCY MIASTA POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: TRÓJMIASTO PÓŁWYSEP HELSKI ATRAKCYJNE TERENY POD INWESTYCJE POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE SIEĆ KOMUNIKACYJNA WALORY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE EDUKACJA, SYSTEM SZKÓŁ WSPÓŁPRACA W RAMACH MIAST PARTNERSKICH _ 17

18 SŁABE STRONY - ZAGROŻENIA ZUBOŻENIE SPOŁECZEŃSTWA STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA, WYJAZDY NA STAŁE MIGRACJE I EMIGRACJE ZWŁASZCZA LUDZI MŁODYCH SPOŁECZNE ROZWARSTWIENIE BEZROBOCIE MAŁA LICZBA PLACÓWEK, ŚWIETLIC MIEJSC SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, DZIAŁAŃ DORADCZYCH, TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH SŁABO ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z DUŻEGO NATĘŻENIA KOMUNIKACYJNEGO (ruch drogowy, korki, zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych, niebezpieczeństwo wypadków) SŁABY STAN BOCZNYCH DRÓG - NA OSIEDLACH I PERYFERIACH NISKI POZIOM INWESTYCJI GOSPODARCZYCH, BRAK POWAŻNYCH INWESTORÓW MAŁA OFERTA KULTURALNA, ROZRYWKOWA, SPORTOWA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NIE W PEŁNI WYKORZYSTANE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE WIDOCZNE I ODCZUWALNE PATOLOGIE SPOŁECZNE: ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, PRZEMOC I AGRESJA, TAKŻE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW BRAK OFERTY MIESZKANIOWEJ DLA OSÓB MNIEJ ZAMOŻNYCH I MŁODYCH MAŁŻEŃSTW WIDOCZNE I ODCZUWALNE PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA BRAK SPOŁECZNYCH KONSULTACJI; KOMUNIKACJA NA LINII MIESZKAŃCY WŁADZE MIASTA NIEATRAKCYJNA ZABUDOWA, BRAK CENTRUM MIASTA WYNIKAJĄCY Z UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PODZIAŁ MIASTA _ 18

19 Z SZACUNKIEM DLA TRADYCJI I DOKONAŃ POKOLEŃ, A KU NOWOCZESNOŚCI I ROZWOJOWI REDY, CZYNIMY NASZE MIASTO SPRAWIEDLIWE I BEZPIECZNE, MIASTO OTWARTE I PRZYJAZNE WSZYSTKIM SWOIM MIESZKAŃCOM. _ 19

20 CEL STRATEGICZNY: AKTYWIZACJA OSÓB ORAZ GRUP ZAGROŻONYCH, WYKLUCZONYCH, BIERNYCH. SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE PAUPERYZACJI MIESZKAŃCÓW DZIAŁANIA PRIORYTETOWE I. KONTYNUACJA I ZMIANA: POMOC SPOŁECZNA JAKO INSTYTUCJA POMAGAJĄCA I WSPIERAJĄCA POTRZEBUJĄCYCH, LECZ TAKŻE AKTYWIZUJĄCA, DORADCZA NOWE FORMY DZIAŁANIA KIERUNKI DZIAŁANIA: promocja wzorca człowieka aktywnego, mobilnego, zaradnego, kreatywnego, podejmującego wyzwania i wysiłek w celu poprawy swego położenia i sytuacji materialnej; (w oparciu o: szkoły, lokalne media, spotkania, imprezy rekreacyjne, przy wykorzystaniu instytucji samorządowych oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) psycholog, pedagog w MOPSiE: doradztwo dla osób poszukujących wsparcia i pomocy: prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, z zakresu spraw organizacyjno urzędowych i innych, także poszukiwania zatrudnienia _ 20

21 warsztaty, szkolenia, spotkania: dla dorosłych, dzieci, osób starszych dotyczące różnych form aktywizacji: - aktywizacja na rynku pracy, - przeciwdziałanie patologiom, - kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, - umiejętności postępowania z dziećmi, - komunikacja i motywacja do działania, - wspieranie i aktywizacja dzieci zwłaszcza z rodzin zagrożonych, - warsztaty i terapia dla osób starszych i opuszczonych, samotnych świetlica, klub jako miejsce spotkań i organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć aktywizujących dostosowane do potrzeb i wymogów ludzi w różnym wieku, osób niepełnosprawnych, o różnych zainteresowaniach i możliwościach, także dla dzieci i młodzieży; wyposażone w podstawowy sprzęt sportowy, zaplecze sanitarne, zaplecze kuchenne, sprzęt audio wizualny itp. specjalne programy dla dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin patologicznych, zagrożonych i niewydolnych wychowawczo: wsparcie psychologiczne, aktywne formy spędzania czasu, przeciwdziałanie licznym zagrożeniom, pomoc w zakresie szukania zatrudnienia program aktywizacji kobiet, szczególna ochrona kobiet samotnie wychowujących dzieci, kobiet i dzieci maltretowanych i wykorzystywanych efektywne wykorzystanie środków pomocy społecznej dla podopiecznych, szczególna pomoc rodzinom i osobom dysfunkcjonalnym II. PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM I WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE; INTEGRCJA I ŚCISŁA WSPÓŁPRACA WIELU ŚRODOWISK: INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE, ORG. POZARZĄDOWE, KOŚCIÓŁ - (lokalne parafie), RADY OSIEDLOWE, SZKOŁY, OSOBY PRYWATNE, LOKALNE AUTORYTETY, PRZEDSIĘBIORCY KIERUNKI DZIAŁANIA: powstanie lokalnej koalicji będącej formalną grupą wspierającą i doradczą dla inicjatyw różnych grup lokalnych. Działania takie jak: świetlica, klub dla dzieci i dorosłych, tworzenie programów i działań wskazanych wyżej, festyny rodzinne, rajdy, ogniska, wycieczki, imprezy okolicznościowe z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp., zabawy, imprezy dla dzieci i dorosłych, ew. wspieranie finansowe i organizacyjne _ 21

22 partnerstwo lokalne jako forma kontroli i diagnozy sytuacji społecznej, zagrożeń i zjawisk charakterystycznych dla społeczności miasta; możliwość wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów III. ZMIANA INSTYTUCJONALNEGO MODELU POMOCY SPOŁECZNEJ (PROFESJONALIZACJA USŁUG, PROFESJONALIZACJA PRACOWNIKA SPOŁECZNEGO, NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MOPS-em) KIERUNKI DZIAŁANIA: efektywna praca socjalna, profesjonalizacja pracownika socjalnego efektywne wykorzystanie środków unijnych, uczestnictwo w projektach i programach UE stanowisko streetworkera: pracownik zajmujący się dziećmi, młodzieżą w ich środowisku, organizujący zajęcia, animator działań kulturalnych, sportowych i innych szkolenia dla pracowników socjalnych IV. TWORZENIE, PROMOCJA WZORCA CZŁOWIEKA ZARADNEGO, AKTYWNEGO, MOBILNEGO V. MODERNIZACJA I POPRAWA WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁANIA WAŻNE Prowadzenie stałych analiz i badań dotyczących skuteczności, oceny nowych działań oraz ogólnego funkcjonowania pomocy społecznej w Redzie badania socjologiczne Wymiana doświadczeń, sposobów działania oraz metod pracy w zakresie pomocy społecznej z przedstawicielami miast partnerskich Poprawa skuteczności komunikacji, jakości informacji na linii pomoc społeczna- klient _ 22

23 CEL STRATEGICZNY: RODZINA W REDZIE WOLNA OD ZAGROŻEŃ I PATOLOGII, AKTYWNA I ŚWIADOMA SWYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW DZIAŁANIA PRIORYTETOWE I. ROZBUDOWA PORADNICTWA RODZINNEGO - SZCZEGÓLNIE DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, PATOLOGICZNYCH KIERUNKI DZIAŁANIA: świetlica (miejsce ogólnodostępne na terenie Redy) - poradnictwo prawne, psychologicznopedagogiczne poradnictwo rozwoju zawodowego szkoły, warsztaty dla rodziców: kursy podnoszące umiejętności wychowawcze w stosunku do dzieci w wieku adolescencyjnym, ogólnorozwojowe, programy edukacyjne dotyczące aktywności i zaradności życiowej II. DZIAŁANIA NA RZECZ POWSTANIA SZEROKIEJ OFERTY KULTURALNEJ, FORM AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA RODZINY KIERUNKI DZIAŁANIA: szeroka oferta MOKSiR-u, Biblioteki Miejskiej, innych instytucji miejskich, organizacji lokalnych i pozarządowych w sprawie organizowania imprez dla mieszkańców dostosowana do potrzeb i możliwości wszystkich mieszkańców _ 23

24 III. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM W RODZINIE KIERUNKI DZIAŁANIA: opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; program dopasowany i zawierający specyfikę lokalnej społeczności, w oparciu o: - kształtowanie postaw i zachowań wśród lokalnej społeczności dotyczących reagowania na przemoc i agresję w rodzinie (spotkania, warsztaty, prelekcje, pokazy prowadzone przez specjalistów, policję, straż miejską) społeczne uświadomienie zagrożeń powodowanych przemocą w rodzinie -wykorzystanie lokalnych mediów kampania medialna przeciw przemocy: telewizja, prasa, internet - aktywizacja grup (środowisk) sąsiedzkich sąsiedzi jako grupa szczególnie zobowiązana do informowania oraz ew. pomocy w przypadku zaobserwowania przemocy w rodzinie - aktywne działania ze strony organizacji zajmujących się walką z przemocą w rodzinie - ścisła współpraca w celu przeciwdziałania przemocy z parafiami diagnoza, znajomość terenu łatwość dotarcia, często autorytet i posłuch księży wśród ludzi; wymiana informacji oraz doświadczeń - wymiana doświadczeń z przedstawicielami miast partnerskich, korzystanie z doświadczeń innych samorządów punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; dyżur konsultanta (specjalisty) ds. narkotyków skuteczna, profesjonalnie przygotowana kadra pomagająca ofiarom patologii w rodzinie przygotowanie socjopsychologiczne opracowanie materiałów z zakresu indywidualnego radzenia w sytuacjach patologicznych. dalsza i efektywna współpraca ze stowarzyszeniem Stop Przemocy w Rodzinie w Wejherowie dalsza i efektywna współpraca z Przychodnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie dalsza i efektywna współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Rumi dalsza i efektywna współpraca z PCPR w Wejherowie _ 24

25 IV. AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I ZUBOŻENIU MIESZKAŃCÓW V. POMOC FINANSOWA, MATERIALNA RODZINOM UBOGIM I POTRZEBUJĄCYM VI. PROGRAMY I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED PRZEMOCĄ ORAZ PATOLOGIAMI W DOMU ORAZ W NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU. KIERUNKI DZIAŁANIA: programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach, ośrodkach kultury, instytucjach i organizacjach lokalnych: jak reagować na przemoc w domu, radzenie ze stresem powodowanym agresją, rozwiązywanie konfliktów bezpieczne miejsce (pokój, małe mieszkanie) dla ofiar przemocy w rodzinie VII. DZIAŁANIA PROMUJĄCE I WSPIERAJĄCE RODZINĘ. PROMOCJA WZORCA RODZINY AKTYWNEJ, ZARADNEJ, NOWOCZESNEJ DZIAŁANIA WAŻNE Działania poprzez programy (warsztaty, szkolenia, psycholog) zmierzające do aktywizacji oraz ochrony kobiet przed skutkami przemocy, agresji w domu oraz najbliższym środowisku Stałe monitorowanie sytuacji oraz pojawiających się problemów rodziny szczególnie rodziny dysfunkcyjne oraz zagrożone patologiami badania opinii publicznej Wymiana doświadczeń, sposobów działania oraz metod pracy w zakresie pomocy rodzinie z przedstawicielami miast partnerskich Organizacja spotkań, konferencji, sympozjów dotyczących rodziny _ 25

26 CEL STRATEGICZNY: WIELOASPEKTOWA, AKTYWNA I PARTNERSKA PROFILAKTYKA JAKO SPOSÓB ZABEZPIECZANIA DZIECI I DOROSŁYCH PRZED ZAGROŻENIAMI. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE I. DZIAŁANIA I AKCJE PROFILAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE SKIEROWANE DO RÓŻNYCH GRUP I ŚRODOWISK JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGROŻENIAMI KIERUNKI DZIAŁANIA: nowoczesne formy - warsztaty, szkolenia, spotkania dla różnych grup wiekowych, różnych środowisk (szczególnie zagrożonych), w oparciu o interaktywne, multimedialne sposoby przekazywania informacji, dotyczące zagrożeń, przeciwdziałania oraz profilaktyki; weryfikacja aktualnie prowadzonych programów profilaktycznych pod kątem ich skuteczności i celowości cykliczne prezentacje dla dzieci i młodzieży akcje prewencyjne policji w środowiskach zagrożonych patologiami specjalne programy przeciwdziałania zagrożeniom dla kobiet z rodzin patologicznych _ 26

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!!

Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!! Szanowni Mieszkańcy Gmina Nowa Słupia!!! Gmina Nowa Słupia przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator

Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator Grupa problemów Cel Szczegółowy realizator środki Termin realizacji Przeciwdziałanie bezrobociu Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem Realizator

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy na lata 2014-2020 RYSZARD MAJER

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy na lata 2014-2020 RYSZARD MAJER Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy na lata 2014-2020 RYSZARD MAJER Prace nad dokumentem Prace nad dokumentem strategicznym były prowadzane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo