Gdańsk ul. Lęborska 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "srip_ppbs@poczta.onet.pl 557-12-23 80-387 Gdańsk ul. Lęborska 21"

Transkrypt

1 Studio Reklamy i Promocji Pomorska Pracownia Badań Społecznych Gdańsk ul. Lęborska

2 SPIS TREŚCI I. A. Wstęp: Nowa jakość, nowe podejście do prowadzenia polityki społecznej w Redzie. 3 B. Istota, znaczenie, przyjęta metodologia strategii.. 5 II. Diagnoza oraz opis stanu obecnego zagadnień stanowiących przedmiot opracowania. Bilans otwarcia. 6 - pomoc społeczna, polityka prorodzinna. 9 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków służba zdrowia budownictwo socjalne edukacja publiczna. 14 III. Analiza SWOT 17 IV. Misja społeczna miasta 19 V. Cele strategiczne. Działania priorytetowe oraz pozostałe działania ważne - w poszczególnych obszarach polityki społecznej Redy VI. Aneks ankieta 39 - osoby odpowiedzialne za budowę strategii miejsce na uwagi/ opinie _ 2

3 A. Wstęp: Nowa jakość, nowe podejście do prowadzenia polityki społecznej w Redzie. Dla prawidłowego funkcjonowania każdego miasta niezbędne jest zbudowanie spójnego, kompleksowego planu działań, dającego możliwość pełnego i swobodnego rozwijania się społeczności lokalnej. Zapis ten w postaci strategii powinien funkcjonować jako dokument wytyczna podejmowanych działań i podstawa układania budżetu. Strategia rozwoju społecznego miasta jest dokumentem ważnym, ma bowiem na celu realizację potrzeb mieszkańców w zakresie wielu istotnych dziedzin życia, jest także planem nastawionym na przyszłość, uwzględniającym zmieniające się warunki społeczno ekonomiczne otoczenia. Niniejszy dokument stanowi wstęp do wybranych elementów strategii. Określa cele i priorytety społecznego rozwoju Redy w perspektywie najbliższych lat, proponowaną misję miasta, bilans otwarcia i inne. Całość strategii będzie dokumentem przygotowanym przy udziale społeczności lokalnej, zgodnie z unijną zasadą partnerstwa społecznego, po konsultacjach z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem i związkami wyznaniowymi, ekspertami z poszczególnych dziedzin, a także zaangażowani powinni być sami mieszkańcy poprzez np. forum internetowe czy lokalną prasę. W procesie tworzenia strategii bardzo ważnym elementem jest przyjęta metodologia (szczegółowa metodologia podana jest w cz. B) Niniejszy dokument powstał przy wykorzystaniu następujących metod i technik: 1.analiza dokumentów (pisma i dokumenty urzędowe, tablice, dane statystyczne, dokumenty archiwalne) 2. wywiady, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie miasta oraz innych instytucji i organizacji z terenu miasta 3. obserwacje 4. metoda oceny ekspertów ( lokalne autorytety) - ankiety 5. analiza porównawcza Otwartość, partnerstwo lokalne, działania aktywizujące i wspierające oto wyznaczniki nowej polityki rozwiązywania problemów społecznych w Redzie. _ 3

4 Nowa jakość polityki społecznej w Redzie powinna opierać się na następujących elementach: ustaleniu konkretnych, jasno sprecyzowanych celów i kierunków działania w poszczególnych obszarach. Tak postawione cele oznaczają: a) kto powinien być odpowiedzialny za wykonanie danego zadania( ustalenie kto konkretnie powinien wykonywać dane działanie wzmacnia odpowiedzialność wykonawcy, a więc i poprawia jakość oraz skuteczność) b) jak dane zadanie powinno zostać wykonane( konkretne sposoby wykonania zadania) c) jakie środki powinny zostać wykorzystane przy wykonywaniu zadania ( finansowe, fizyczne, czynnik ludzki) d) do kiedy zadanie powinno zostać wykonane( konkretny termin i czas wykonywania danego zadania) współpracy i koordynacji działań instytucji samorządowych, organizacji lokalnych, stowarzyszeń, kościoła lokalnych parafii w Redzie, przedstawicieli biznesu, rad dzielnic, lokalnych autorytetów (osoby cieszące się w środowisku lokalnym Redy, w poszczególnych grupach i środowiskach szacunkiem, poważaniem, mające wpływ na poszczególnych mieszkańców/ grupy) PARTNERSTWO LOKALNE efektywnej komunikacji i prawidłowym przepływie informacji: a) przepływ informacji wewnątrz poszczególnych wydziałów i komórek np. Urzędu Miasta zajmujących się konkretnymi zadaniami b) komunikacja zewnętrzna: rzetelne informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach i ich skutkach, także planach. c) punkty informacyjne w zakresie poszczególnych dziedzin polityki społecznej d) stałe i częste spotkania z mieszkańcami e) imprezy, festyny z udziałem przedstawicieli władz miasta f) spotkania w szkołach i instytucjach lokalnych g) obecność w lokalnych mediach h) prowadzenie kampanii informacyjnych np. dla grup mieszkańców, grup zawodowych czy przedstawicieli innych kategorii/ grup społecznych. Prawidłowa i skuteczna komunikacja to także aktualne informatory, ulotki, broszury, profesjonalna i aktualna strona internetowa, to także monitorowanie i analiza relacji i komunikacji na linii mieszkańcy władze miasta ( badania opinii publicznej) promocji i marketingu: eksponowanie działań przynoszących rezultaty, reklama osiągnięć w poszczególnych dziedzinach, przekonywanie mieszkańców o zasadności i konieczności pewnych decyzji i działań _ 4

5 B. Metodologia strategii. Niniejszy dokument stanowi zasadniczy i ważny element wprowadzający do ogólnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Redy. Zawiera następujące elementy: diagnoza oraz opis stanu obecnego zagadnień stanowiących przedmiot opracowania. Bilans otwarcia analiza SWOT misja społeczna miasta cele strategiczne. Działania priorytetowe oraz pozostałe działania ważne - w poszczególnych obszarach polityki społecznej Redy W tworzeniu tego opracowania jako reprezentanci SRiP-PPBS brali udział: Sylwia Winnicka, Paweł Bykowski oraz Piotr Kaczyński. W tworzeniu tego dokumentu uczestniczyli jako konsultanci partnerzy społeczni: eksperci środowisk lokalnych, m. in. pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele szkół i środowiska nauczycielskiego, organizacji miejskich: MOPS, UM, organizacji pozarządowych, policji. Przeprowadzono konsultacje społeczne w oparciu o kwestionariusz ankietowy skierowany do lokalnych autorytetów: pracowników organizacji i instytucji samorządowych, pozarządowych, radnych, duchowieństwa, przedstawicieli biznesu i innych. (kwestionariusz załączony w aneksie) Zastosowano następujące metody: 1. analiza dokumentów (pisma i dokumenty urzędowe, tablice, dane statystyczne, dokumenty archiwalne). Dokumenty UM Reda, MOPS w Redzie, PUP w Wejherowie, Urzędu Statystycznego w Gdańsku 2. wywiady, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie miasta oraz innych instytucji i organizacji z terenu miasta: UM Reda, MOPS w Redzie, policja, przedstawiciele szkół, policja, organizacje pozarządowe 3. obserwacje i materiały własne 4. metoda oceny ekspertów ( lokalne autorytety) badania socjologiczne 5. analiza porównawcza _ 5

6 Prace nad strategią rozpoczęto od przygotowania diagnozy społecznej miasta, analizując politykę społeczną, programy przeciwdziałania patologii, politykę prorodzinną, edukację, służbę zdrowia, budownictwo społeczne. Analizie poddano słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia. Następnie określone zostały cele strategiczne i działania priorytetowe, a także konkretne sposoby ich realizacji. Powstała na podstawie tego propozycja społecznej misji miasta. W tym rozdziale zaprezentowane zostaną aktualne działania, zadania oraz struktura poszczególnych dziedzin stanowiących przedmiot opracowania. Diagnoza ta stanowi fundament wielu podejmowanych i planowanych w przyszłości działań z zakresu polityki społecznej. czynniki demograficzne 1. Rozkład liczby mieszkańców Redy w latach _ 6

7 2. Rozkład ludności Redy na przestrzeni ostatnich lat ze względu na wiek lata Ogółem i więcej Urodzenia l. urodzeń w Redzie w latach rok ogółem M K Zgony l.zgonów w latach _ 7

8 5. Zawarte małżeństwa ( ) Migracje wew. odpływ i wyjazdy mieszkańców ( ) Ogółem i więcej ??????? 7. Pracujący ( ) l. pracujących 8. Liczba bezrobotnych ( ) _ 8

9 STAN OBECNY POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STANOWIĄCYCH TEMAT OPRACOWANIA POMOC SPOŁECZNA, POLITYKA PRORODZINNA stan : wydatki na świadczenia z pomocy społecznej ZADANIA ZLECONE ilość świadczeń wartość ilość świadczeń świadczeń w zł wartość świadczeń zasiłki stałe zasiłki stałe wyrównawcze renty socjalne zasiłki z tyt. macierzyństwa zasiłki okresowe gwarantowane zasiłki zlecone fakultatywne razem zasiłki okresowe zasiłki okresowe specjalne zasiłki celowe w formie biletu kredytowego składki na ubezp. społ. - rentowe wydatki na świadczenia z pomocy społecznej ZADANIA WŁASNE ilość świadczeń wartość ilość świadczeń świadczeń w zł wartość świadczeń schronienie osób bezdomnych dożywianie dzieci w szkołach dożywianie osób samotnych zakup żywności zakup leków wydatki mieszkaniowe na opał inne wydatki ogółem zadania własne _ 9

10 wydatki na świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne 2004 kwota l. świadczeń zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania samotnego wychowywania kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła zasiłki rodzinne z dodatkami zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne świadczenia opiekuńcze rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych i zadań własnych świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem liczba osób którym przyznano decyzję świadcz. liczba rodzin ogółem liczba osób którym przyznano decyzję świadcz. liczba rodzin ogółem w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej _ 10

11 powody przyznania pomocy liczba rodzin ogółem liczba rodzin ogółem ubóstwo sieroctwo - 1 bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa bezrobocie niepełnosprawność długotrwała choroba bezradność w sprawach opiek wych. i prowadzenia gospod. domowego ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne alkoholizm narkomania 6 11 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 8 4 klęska żywiołowa lub ekologiczna - - DZIAŁANIA I AKCJE PROFILAKTYCZNE; PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEM0CY I INNYM FORMOM PATOLOGII SPOŁECZNYCH A TAKŻE WYKLUCZENIU Program Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków adresat: dzieci i młodzież w wieku lat Cel: przeciwdziałanie uzależnieniom; program polega na aktywnych i twórczych metodach pracy burzy mózgu, psychodram i scenek, także wykłady. 2. Projekt: Ogólnopolska sieć gmin wiodących forma współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z samorządami gminnymi. gminy realizują wszystkie zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 3. Program Alkohol nieletnim. Dostęp wzbroniony. Cel: zmniejszenie sprzedaży alkoholu nieletnim 4. Program minus 3 5. Konferencja szkoleniowa w ramach kampanii Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony 6. Działania profilaktyczna dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i agresji m. in. W pogoni za szczęściem 7. Warsztaty dla osób poszukujących zatrudnienia: marketing personalny, jak pisać CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna 8. Warsztaty dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 dotyczące świadomości praw dziecka i ucznia oraz konsekwencji związanych z przekraczaniem praw w oparciu o kodeks wykroczeń. _ 11

12 SŁUŻBA ZDROWIA stan Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie ogółem 3 publiczne 1 niepubliczne 2 służby medycyny pracy 0 praktyki lekarskie w miastach 3 Placówki podległe samorządowi terytorialnemu przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie 0 Porady ogólnodostępne wg podległości POZ ogółem ogółem podległa samorządowi terytorialnemu 0 porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ogółem podległa samorządowi terytorialnemu 0 porady w poradniach stomatologicznych ogółem 653 podległa samorządowi terytorialnemu 0 APT A APTEKI I PUNKTY APTECZNE PTEKI I PUNKTY APTECZNE EK APTEKI I PUNKTY APTECZNE APTEKI I PUNKTY APTECZNE I PUNKTY APTECZNE Apteki ogółem apteki 3 mgr farmacji 5 Punkty apteczne punkty apteczne 0 mgr farmacji 0 ŻŁOBKI żłobki 0 oddziały żłobkowe 0 miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) 0 Żłobki podległe samorządowi terytorialnemu żłobki 0 oddziały żłobkowe 0 miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) 0 dzieci przebywające w ciągu roku (łącznie z oddziałami) 0 dzieci wypisane (łącznie z oddziałami) 0 dzieci (łącznie z oddziałami) 0 PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Placówki stacjonarnej pomocy społecznej placówki pomocy społecznej 0 dom pomocy społecznej 0 filia 0 miejsca (łącznie z filiami) 0 pensjonariusze / mieszkańcy (łącznie z filiami) _ 12

13 BUDOWNICTWO, ZASOBY MIESZKANIOWE stan ZASOBY MIESZKANIOWE Zasoby mieszkaniowe wszystkie wg rodzaju własności ogółem mieszkania miesz izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m własność gminy mieszkania miesz. 75 izby izba 188 powierzchnia użytkowa mieszkań m Mieszkania wszystkie wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne wodociąg miesz ustęp spłukiwany miesz łazienka miesz centralne ogrzewanie miesz gaz sieciowy miesz MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU Mieszkania oddane do użytku mieszkania miesz. 131 izby izba 527 powierzchnia użytkowa m mieszkania miesz. 76 izby izba 226 powierzchnia użytkowa m indywidualne mieszkania miesz. 55 izby izba 301 powierzchnia użytkowa m UBYTKI MIESZKAŃ Ubytki mieszkań ogółem miesz. 2 wyposażonych w wodociąg miesz. 2 wyposażonych w ustęp miesz. 2 wyposażonych w łazienkę miesz. 2 wyposażonych w gaz sieciowy miesz. 2 wyposażonych w centralne ogrzewanie miesz. 2 izby izba 5 powierzchnia użytkowa m2 114 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem ogółem (liczba) szt 3114 kwota zł _ 13

14 w zasobie gminnym ogółem (liczba) szt 225 kwota zł w zasobie spółdzielczym ogółem (liczba) szt 2692 kwota zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych ogółem (liczba) szt 11 kwota zł 1913 w zasobie prywatnym ogółem (liczba) szt 10 kwota zł 2027 w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego ogółem (liczba) szt 0 kwota zł 0 w zasobie innym ogółem (liczba) szt 176 kwota zł EDUKACJA PUBLICZNA WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Wykaz placówek oświatowych z terenu Miasta Redy Lp Szkoła, placówka Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora telefon e szkół 1 2 Zespół Szkół Nr 1 SP nr 4 Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół Nr 2 SP nr 3 Gimnazjum nr 2 Łąkowa 36/38 Brzozowa 30 Janusz MOLAK Jan SKROBUL , , pl. pl. 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawadzkiego 12 Danuta BASENDOWSKA Szkoła Podstawowa Nr 5 Rekowska 36 Ewa UBERMAN Szkoła Podstawowa Nr 6 7 Miejskie Przedszkole Nr 1 Gniewowska 33 Gniewowska 4 Mirosław ROŻYŃSKI Lidia ŻAK Miejskie Przedszkole Nr 2 Łąkowa 27 Danuta ŁYCZEK oczta.onet.pl 9 Prywatna Szkoła w Redzie(podstawowa, gimnazjum, LO) Norwida 59 Maria Masztalerek szkolawre l. _ 14

15 10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie Łąkowa 36/38 Rafał Maliszewski Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rrekreacji w Redzie Gdańska 33 Renata Czoska Łąkowa 59 Jerzy Conradi Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie Derdowskiego 3 Bożena Natzke PLACÓWKI OŚWIATOWE W REDZIE stan 2005 szkoła liczba nauczycieli liczba dzieci liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem liczba oddziałów Zespół Szkół Nr 1 w Redzie Zespół Szkół Nr 2 w Redzie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Redzie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Redzie Szkoła Podstawowa Nr 6 w Redzie Szkoła Prywatna w Redzie Prywatne Gimnazjum w Redzie Miejskie Przedszkole Nr 1 w Redzie Miejskie Przedszkole Nr 2 w Redzie Prywatne Przedszkole Przygoda w Redzie _ 15

16 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA REDY 1. Towarzystwo Sportowe Reda 2. Towarzystwo Przyjaciół Sportu Celtic 3. UKS Jedynka 4. UKS Półwysep Malkor 5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie filia w Redzie 6. Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Wsparcie dla Słabszych 7. Stowarzyszenie Propagowania Aktywnego Wypoczynku SPAW 8. Klub Sportowy Błyskawica 9. Klub Sportowy Orlęta 10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków im. Św. Łukasza 11. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - filia w Redzie 12. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 13. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Edukacji INERA 14. Parafialny Zespół Charytatywny Caritas 15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 16. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 17. Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Kunszt _ 16

17 MOCNE STRONY ATUTY FUNKCJONOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, LOKALANYCH ISTNIEJĄCA W MIEŚCIE INFRASTRUKTUTA TECHNICZNA, WOD. KAN. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW, KLIMAT DLA GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIASTA ISTNIEJĄCE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE CZYNNIK LUDZKI MIESZKAŃCY MIASTA POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: TRÓJMIASTO PÓŁWYSEP HELSKI ATRAKCYJNE TERENY POD INWESTYCJE POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE SIEĆ KOMUNIKACYJNA WALORY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE EDUKACJA, SYSTEM SZKÓŁ WSPÓŁPRACA W RAMACH MIAST PARTNERSKICH _ 17

18 SŁABE STRONY - ZAGROŻENIA ZUBOŻENIE SPOŁECZEŃSTWA STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA, WYJAZDY NA STAŁE MIGRACJE I EMIGRACJE ZWŁASZCZA LUDZI MŁODYCH SPOŁECZNE ROZWARSTWIENIE BEZROBOCIE MAŁA LICZBA PLACÓWEK, ŚWIETLIC MIEJSC SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, DZIAŁAŃ DORADCZYCH, TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH SŁABO ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z DUŻEGO NATĘŻENIA KOMUNIKACYJNEGO (ruch drogowy, korki, zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych, niebezpieczeństwo wypadków) SŁABY STAN BOCZNYCH DRÓG - NA OSIEDLACH I PERYFERIACH NISKI POZIOM INWESTYCJI GOSPODARCZYCH, BRAK POWAŻNYCH INWESTORÓW MAŁA OFERTA KULTURALNA, ROZRYWKOWA, SPORTOWA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NIE W PEŁNI WYKORZYSTANE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE WIDOCZNE I ODCZUWALNE PATOLOGIE SPOŁECZNE: ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, PRZEMOC I AGRESJA, TAKŻE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW BRAK OFERTY MIESZKANIOWEJ DLA OSÓB MNIEJ ZAMOŻNYCH I MŁODYCH MAŁŻEŃSTW WIDOCZNE I ODCZUWALNE PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA BRAK SPOŁECZNYCH KONSULTACJI; KOMUNIKACJA NA LINII MIESZKAŃCY WŁADZE MIASTA NIEATRAKCYJNA ZABUDOWA, BRAK CENTRUM MIASTA WYNIKAJĄCY Z UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PODZIAŁ MIASTA _ 18

19 Z SZACUNKIEM DLA TRADYCJI I DOKONAŃ POKOLEŃ, A KU NOWOCZESNOŚCI I ROZWOJOWI REDY, CZYNIMY NASZE MIASTO SPRAWIEDLIWE I BEZPIECZNE, MIASTO OTWARTE I PRZYJAZNE WSZYSTKIM SWOIM MIESZKAŃCOM. _ 19

20 CEL STRATEGICZNY: AKTYWIZACJA OSÓB ORAZ GRUP ZAGROŻONYCH, WYKLUCZONYCH, BIERNYCH. SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE PAUPERYZACJI MIESZKAŃCÓW DZIAŁANIA PRIORYTETOWE I. KONTYNUACJA I ZMIANA: POMOC SPOŁECZNA JAKO INSTYTUCJA POMAGAJĄCA I WSPIERAJĄCA POTRZEBUJĄCYCH, LECZ TAKŻE AKTYWIZUJĄCA, DORADCZA NOWE FORMY DZIAŁANIA KIERUNKI DZIAŁANIA: promocja wzorca człowieka aktywnego, mobilnego, zaradnego, kreatywnego, podejmującego wyzwania i wysiłek w celu poprawy swego położenia i sytuacji materialnej; (w oparciu o: szkoły, lokalne media, spotkania, imprezy rekreacyjne, przy wykorzystaniu instytucji samorządowych oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) psycholog, pedagog w MOPSiE: doradztwo dla osób poszukujących wsparcia i pomocy: prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, z zakresu spraw organizacyjno urzędowych i innych, także poszukiwania zatrudnienia _ 20

21 warsztaty, szkolenia, spotkania: dla dorosłych, dzieci, osób starszych dotyczące różnych form aktywizacji: - aktywizacja na rynku pracy, - przeciwdziałanie patologiom, - kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, - umiejętności postępowania z dziećmi, - komunikacja i motywacja do działania, - wspieranie i aktywizacja dzieci zwłaszcza z rodzin zagrożonych, - warsztaty i terapia dla osób starszych i opuszczonych, samotnych świetlica, klub jako miejsce spotkań i organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć aktywizujących dostosowane do potrzeb i wymogów ludzi w różnym wieku, osób niepełnosprawnych, o różnych zainteresowaniach i możliwościach, także dla dzieci i młodzieży; wyposażone w podstawowy sprzęt sportowy, zaplecze sanitarne, zaplecze kuchenne, sprzęt audio wizualny itp. specjalne programy dla dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin patologicznych, zagrożonych i niewydolnych wychowawczo: wsparcie psychologiczne, aktywne formy spędzania czasu, przeciwdziałanie licznym zagrożeniom, pomoc w zakresie szukania zatrudnienia program aktywizacji kobiet, szczególna ochrona kobiet samotnie wychowujących dzieci, kobiet i dzieci maltretowanych i wykorzystywanych efektywne wykorzystanie środków pomocy społecznej dla podopiecznych, szczególna pomoc rodzinom i osobom dysfunkcjonalnym II. PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM I WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE; INTEGRCJA I ŚCISŁA WSPÓŁPRACA WIELU ŚRODOWISK: INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE, ORG. POZARZĄDOWE, KOŚCIÓŁ - (lokalne parafie), RADY OSIEDLOWE, SZKOŁY, OSOBY PRYWATNE, LOKALNE AUTORYTETY, PRZEDSIĘBIORCY KIERUNKI DZIAŁANIA: powstanie lokalnej koalicji będącej formalną grupą wspierającą i doradczą dla inicjatyw różnych grup lokalnych. Działania takie jak: świetlica, klub dla dzieci i dorosłych, tworzenie programów i działań wskazanych wyżej, festyny rodzinne, rajdy, ogniska, wycieczki, imprezy okolicznościowe z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp., zabawy, imprezy dla dzieci i dorosłych, ew. wspieranie finansowe i organizacyjne _ 21

22 partnerstwo lokalne jako forma kontroli i diagnozy sytuacji społecznej, zagrożeń i zjawisk charakterystycznych dla społeczności miasta; możliwość wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów III. ZMIANA INSTYTUCJONALNEGO MODELU POMOCY SPOŁECZNEJ (PROFESJONALIZACJA USŁUG, PROFESJONALIZACJA PRACOWNIKA SPOŁECZNEGO, NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MOPS-em) KIERUNKI DZIAŁANIA: efektywna praca socjalna, profesjonalizacja pracownika socjalnego efektywne wykorzystanie środków unijnych, uczestnictwo w projektach i programach UE stanowisko streetworkera: pracownik zajmujący się dziećmi, młodzieżą w ich środowisku, organizujący zajęcia, animator działań kulturalnych, sportowych i innych szkolenia dla pracowników socjalnych IV. TWORZENIE, PROMOCJA WZORCA CZŁOWIEKA ZARADNEGO, AKTYWNEGO, MOBILNEGO V. MODERNIZACJA I POPRAWA WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁANIA WAŻNE Prowadzenie stałych analiz i badań dotyczących skuteczności, oceny nowych działań oraz ogólnego funkcjonowania pomocy społecznej w Redzie badania socjologiczne Wymiana doświadczeń, sposobów działania oraz metod pracy w zakresie pomocy społecznej z przedstawicielami miast partnerskich Poprawa skuteczności komunikacji, jakości informacji na linii pomoc społeczna- klient _ 22

23 CEL STRATEGICZNY: RODZINA W REDZIE WOLNA OD ZAGROŻEŃ I PATOLOGII, AKTYWNA I ŚWIADOMA SWYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW DZIAŁANIA PRIORYTETOWE I. ROZBUDOWA PORADNICTWA RODZINNEGO - SZCZEGÓLNIE DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, PATOLOGICZNYCH KIERUNKI DZIAŁANIA: świetlica (miejsce ogólnodostępne na terenie Redy) - poradnictwo prawne, psychologicznopedagogiczne poradnictwo rozwoju zawodowego szkoły, warsztaty dla rodziców: kursy podnoszące umiejętności wychowawcze w stosunku do dzieci w wieku adolescencyjnym, ogólnorozwojowe, programy edukacyjne dotyczące aktywności i zaradności życiowej II. DZIAŁANIA NA RZECZ POWSTANIA SZEROKIEJ OFERTY KULTURALNEJ, FORM AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA RODZINY KIERUNKI DZIAŁANIA: szeroka oferta MOKSiR-u, Biblioteki Miejskiej, innych instytucji miejskich, organizacji lokalnych i pozarządowych w sprawie organizowania imprez dla mieszkańców dostosowana do potrzeb i możliwości wszystkich mieszkańców _ 23

24 III. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM W RODZINIE KIERUNKI DZIAŁANIA: opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; program dopasowany i zawierający specyfikę lokalnej społeczności, w oparciu o: - kształtowanie postaw i zachowań wśród lokalnej społeczności dotyczących reagowania na przemoc i agresję w rodzinie (spotkania, warsztaty, prelekcje, pokazy prowadzone przez specjalistów, policję, straż miejską) społeczne uświadomienie zagrożeń powodowanych przemocą w rodzinie -wykorzystanie lokalnych mediów kampania medialna przeciw przemocy: telewizja, prasa, internet - aktywizacja grup (środowisk) sąsiedzkich sąsiedzi jako grupa szczególnie zobowiązana do informowania oraz ew. pomocy w przypadku zaobserwowania przemocy w rodzinie - aktywne działania ze strony organizacji zajmujących się walką z przemocą w rodzinie - ścisła współpraca w celu przeciwdziałania przemocy z parafiami diagnoza, znajomość terenu łatwość dotarcia, często autorytet i posłuch księży wśród ludzi; wymiana informacji oraz doświadczeń - wymiana doświadczeń z przedstawicielami miast partnerskich, korzystanie z doświadczeń innych samorządów punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; dyżur konsultanta (specjalisty) ds. narkotyków skuteczna, profesjonalnie przygotowana kadra pomagająca ofiarom patologii w rodzinie przygotowanie socjopsychologiczne opracowanie materiałów z zakresu indywidualnego radzenia w sytuacjach patologicznych. dalsza i efektywna współpraca ze stowarzyszeniem Stop Przemocy w Rodzinie w Wejherowie dalsza i efektywna współpraca z Przychodnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie dalsza i efektywna współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Rumi dalsza i efektywna współpraca z PCPR w Wejherowie _ 24

25 IV. AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I ZUBOŻENIU MIESZKAŃCÓW V. POMOC FINANSOWA, MATERIALNA RODZINOM UBOGIM I POTRZEBUJĄCYM VI. PROGRAMY I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED PRZEMOCĄ ORAZ PATOLOGIAMI W DOMU ORAZ W NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU. KIERUNKI DZIAŁANIA: programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach, ośrodkach kultury, instytucjach i organizacjach lokalnych: jak reagować na przemoc w domu, radzenie ze stresem powodowanym agresją, rozwiązywanie konfliktów bezpieczne miejsce (pokój, małe mieszkanie) dla ofiar przemocy w rodzinie VII. DZIAŁANIA PROMUJĄCE I WSPIERAJĄCE RODZINĘ. PROMOCJA WZORCA RODZINY AKTYWNEJ, ZARADNEJ, NOWOCZESNEJ DZIAŁANIA WAŻNE Działania poprzez programy (warsztaty, szkolenia, psycholog) zmierzające do aktywizacji oraz ochrony kobiet przed skutkami przemocy, agresji w domu oraz najbliższym środowisku Stałe monitorowanie sytuacji oraz pojawiających się problemów rodziny szczególnie rodziny dysfunkcyjne oraz zagrożone patologiami badania opinii publicznej Wymiana doświadczeń, sposobów działania oraz metod pracy w zakresie pomocy rodzinie z przedstawicielami miast partnerskich Organizacja spotkań, konferencji, sympozjów dotyczących rodziny _ 25

26 CEL STRATEGICZNY: WIELOASPEKTOWA, AKTYWNA I PARTNERSKA PROFILAKTYKA JAKO SPOSÓB ZABEZPIECZANIA DZIECI I DOROSŁYCH PRZED ZAGROŻENIAMI. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE I. DZIAŁANIA I AKCJE PROFILAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE SKIEROWANE DO RÓŻNYCH GRUP I ŚRODOWISK JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGROŻENIAMI KIERUNKI DZIAŁANIA: nowoczesne formy - warsztaty, szkolenia, spotkania dla różnych grup wiekowych, różnych środowisk (szczególnie zagrożonych), w oparciu o interaktywne, multimedialne sposoby przekazywania informacji, dotyczące zagrożeń, przeciwdziałania oraz profilaktyki; weryfikacja aktualnie prowadzonych programów profilaktycznych pod kątem ich skuteczności i celowości cykliczne prezentacje dla dzieci i młodzieży akcje prewencyjne policji w środowiskach zagrożonych patologiami specjalne programy przeciwdziałania zagrożeniom dla kobiet z rodzin patologicznych _ 26

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI i POLITYKI SPOŁECZNEJ dla gminy WOJNICZ

GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI i POLITYKI SPOŁECZNEJ dla gminy WOJNICZ Załącznik Nr1 Do Uchwały Nr XV/156/2004 Rady Gminy Wojnicz z dnia 28 kwietnia 2004 GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI i POLITYKI SPOŁECZNEJ dla gminy WOJNICZ WSTĘP Wchodzimy w XXI wiek, który stawia przed nami

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.03.2013 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA na lata 2013 2020 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 (projekt) Kartuzy, 2015 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1... 5 Podstawy prawne Strategii... 5 Rozdział 2... 6 Zgodność

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Projekt GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Choczewo 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1 Struktura dokumentu.4 1.2 Powiązanie Strategii z dokumentami strategicznymi 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna. 2. Cele i zadania strategii. 3. Charakterystyka Gminy Pieszyce. 4. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo