REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI FUN RACE 50m - 200m m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m m - 200m (7-9lat)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat)"

Transkrypt

1 REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015 FUN RACE 50m - 200m m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m m - 200m (7-9lat) DZIECI STARSZE 300m m m (10-13 lat) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 400m M m (14-17 lat) I. ORGANIZATORZY 1) Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku; ul. Traugutta 29; Gdańsk 2) Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdańska II. TERMIN I MIEJSCE 1) 18 Lipiec 2015 (sobota) 2) Molo Gdańsk Brzeźno, 3) Start i Meta znajdować się będzie na terenie Plaży w Gdańsku Brzeźnie (Start - po lewej stronie molo Gdańsk) 4) START pierwszego wyścigu o godzinie 16:00 III. CEL 1) Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem. 2) Upowszechnienie triathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu. 3) Propagowanie aktywnego spędzania czasu i współzawodnictwa sportowego zgodnego z zasadami fair-play. 4) Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 5) Promocja miasta Gdańska. 6) Wspieranie Fundacji Hospicyjnej z siedzibą w Gdańsku (80-208), ul. Chodowieckiego 10. IV. DYSTANSE I TRASY 1) FUN RACE 50m - 200m m (3-6lat) 2) DZIECI MŁODSZE 200m m - 200m (7-9lat) 3) DZIECI STARSZE 300m m m (10-13 lat) 4) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 400m M m (14-17 lat) V. POMIAR CZASU 1) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING. 2) Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. 3) Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów. VI. KLASYFIKACJE 1) FUN RACE - dziewczynki 3-6lat, chłopcy 3-6 lat 2) DZIECI MŁODSZE - dziewczynki 7-9lat, chłopcy 7-9 lat

2 3) DZIECI STARSZE - dziewczynki lat, chłopcy lat 4) MŁODZICY - dziewczynki lat, chłopcy lat 5) JUNIORZY MŁODSI - dziewczynki lat, chłopcy lat 6) O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia dziecka. VII. ZGŁOSZENIA 1) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Triathlon Gdańsk w zakładce Triathlon dla dzieci/zapisy. 2) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na Stronie Internetowej organizatora. 3) Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 lipca 2015 do dnia 15 lipca 2015 do godziny 23:59. Po tym terminie zgłoszenie się na imprezę będzie niemożliwe. 4) Limit zgłoszeń w Triathlon Gdańsk dla dzieci wynosi 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 5) Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór pakietów startowych (chipów i numerów startowych) jest możliwy osobiście w dniu: a r. w godz w biurze zawodów przy molo w Gdańsk Brzeźno, 6) Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 7) W dniu uczestnicy będą mogli pozostawić rower w strefie zmian imprezy. VIII. OPŁATA STARTOWA 1) Organizator nie pobiera opłaty startowej za uczestnictwo w Triathlon Gdańsk dla Dzieci. 2) Podczas zawodów będzie możliwość wsparcia Fundacji Hospicyjnej, której punkt będzie mieścił się obok biura zawodów. 3) W ramach zapisów każdy uczestnik Triathlon Gdańsk otrzymuje: 5 numerów startowych, pas na numer startowy czepek napoje (woda, napoje izotoniczne) i owoce, pamiątkowy medal odlewany wręczany na mecie, worek sportowy upominki od sponsorów i partnerów imprezy. IX. ZASADY UCZESTNICTWA 1) W Imprezie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-17 lat zgłoszone przez rodzica/opiekuna prawnego, posiadające wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Imprezie (Załącznik 1 do regulaminu). 2) O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia dziecka. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 2 nr na kask (boki kasku) 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg). 3) Rowery czasowe, szosowe, kierownice czasowe i przystawki czasowe zabronione. 4) Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej - z przodu. 5) Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. 6) Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej ze względów m.in. bezpieczeństwa musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.

3 7) Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilka metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły. 8) Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilka metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w strefy. 9) Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej - OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły. 10) Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy. 11) Zawodnicy poruszają się prawą stroną trasy, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną! 12) W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej. Zawodnik naprawiając rower lub podczas postoju podczas rywalizacji powinien robić to w sposób bezpieczny nie utrudniający poruszania się innych zawodników. 13) Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły. 14) Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian. X. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN 1) Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian od godziny ) Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana. 3) Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej). 4) Rowery ze strefy zmian należy odebrać w godzinach ) Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi. 6) Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony. XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY 1) Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej otrzyma drobne nagrody. Miejsca I-III we wszystkich wskazanych w regulaminie kategoriach wiekowych otrzymają puchary. 2) Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. 3) Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. 4) Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 18:00. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 2) Partnerem społecznym Triathlon Gdańsk 2015 jest Fundacja Hospicyjna, z siedzibą w Gdańsku (80-208), ul. Chodowieckiego 10. 3) Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 4) W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 5) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy. 7) Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność

4 rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów. 8) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 9) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. 11) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy. 12) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy. 13) Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę. 14) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 15) Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 16) Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. 17) Nieznajomość regulaminu Triathlon Gdańsk nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie. 18) Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie. 19) Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów. 20) Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy. 21) Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 22) Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy. 23) Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy. 24) Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu każdego ze startów. 25) W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg). 26) Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres: 27) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Triathlon Gdańsk.

5 PROGRAM MINUTOWY Sobota :00-15:30 Wydawanie pakietów startowych 14:00-15:30 Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 15:45 Odprawa techniczna 16:00 Start - Fun Race (3-6 lat) 16:15 Start - Dzieci Młodsze (7-9 lat) 16:30 Start - Dzieci Starsze (10-13 lat) 16:45 Start - Młodzicy i Juniorzy Młodsi (14-17 lat) 17:15-18:00 Wydawanie rowerów ze strefy zmian 18:00 Dekoracja zwycięzców oraz zakończenie zawodów

6 ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/podopiecznego:. ( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ); w Triathlon Gdańsk 2015 dla Dzieci, który odbędzie się w dniu 18 lipiec 2015 r. przy Molo Gdańsk Brzeźno, organizowanego przez Gminę Miasto Gdańsk, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Traugutta 29, Gdańsk (dalej jako MOSiR) oraz Radio Gdańsk, Al. Grunwaldzka 18, Gdańsk. Oświadczamy, że: - znany jest nam cel, charakter i regulamin Triathlon Gdańsk 2015 dla Dzieci, - u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Triathlon Gdańsk 2015 dla Dzieci, - wyrażamy zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku lub wypowiedzi naszego dziecka/ podopiecznego oraz jego danych osobowych przez MOSiR w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Triathlon Gdańsk 2015 dla Dzieci i wydarzeniami jemu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach graficznych, - wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego udostępnionych w związku z udziałem w Triathlon Gdańsk 2015 dla Dzieci zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), - wyrażamy zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Triathlon Gdańsk 2015 dla Dzieci oraz na publiczne podanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego w postaci jego imienia i nazwiska. Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: złożone dnia w... Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Zam.. Dowód tożsamości numer seria... czytelny podpis... Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Zam.. Dowód tożsamości numer seria... czytelny podpis

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r.

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. CEL Promocja Triathlonu Popularyzacja aktywności ruchowej wśród branży informatycznej ORGANIZATOR ZAWODÓW Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r.

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Regulamin II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Dystans 10 km - atest PZLA Cele i założenia biegu popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta Gostynia propagowanie

Bardziej szczegółowo

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino REGULAMIN 1. Cel zawodów - Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonie MTB na Pomorzu. - Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. - Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO 1. Cel zawodów 1. Promowanie szlaku Orła Białego. 2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w rejonie Augustowa 3. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport.

I. Organizatorem biegu jest Fundacja Wychowanie przez Sport. REGULAMIN REGULAMIN PKO BIEG CHARYTATYWNY PKO Bieg Charytatywny, zostanie rozegrany w 12 lokalizacjach w Polsce. Aktywność biegaczy biorących udział w Biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN"

REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN" I CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Warszawy i osób odwiedzających Warszawę.

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 20 września 2014 r.

Regulamin. 20 września 2014 r. Regulamin 20 września 2014 r. I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. 3. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r.

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 2. Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.

Bardziej szczegółowo