I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ"

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej STAROPOLSKIE SPECJAŁY za rok 2013 Sprawozdanie składa się realizując wytyczne zawarte w art. 55 ust.2 oraz 49 ust.1 ustawy z o rachunkowości Dz. U. Z 2009r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ a) Jednostka dominująca Staropolskie Specjały Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D b) Jednostka zależna EKOFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4C Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Kapitał podstawowy jednostki zależnej Ekofood Sp. z o.o. na dzień r. wynosił ,00zł i dzielił się na udziałów o wartości 300,00 zł każdy. Udziały w 100 % zostały objęte przez Staropolskie Specjały Sp. z o.o..

2 2 Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Do dnia r kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców nie uległa zmianie. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy w spółce wynosi ,00 zł. Ad a. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice - Zdrój Staropolskie Specjały Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 22 sierpnia 2008 roku (REP.A nr 5528/2008) i jest następcą prawnym firmy KONDOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej mieszczącej się przy ulicy Montażowej 7 (Akt notarialny z r). Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: maja 2013 Pan Grzegorz Minczanowski będący udziałowcem w spółce Staropolskie Specjały, po uzyskaniu zgody wspólnika na zbycie udziałów sprzedał Pani Dominice Rąba 10 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Na do dnia dzisiejszego głównymi udziałowcami są: Anna Ewa Warzecha udziałów po 500 zł. 99% (od roku) Dominika Rąba 10 udziałów po 500 zł. 1% (od roku)

3 3 Zarząd Spółki : - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (do dnia ) - Ewa Barbara Łuczyk Prezes Zarządu (od dnia do ) - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (od dnia do chwili obecnej) Ad b. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4C Goczałkowice - Zdrój EKOFOOD Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 12 kwietnia 2010 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od do dnia dzisiejszego są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń: Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Zarząd Spółki : - Rafał Zawisza Prezes Zarządu (od roku 2010 do chwili obecnej)

4 4 3. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK WCHODZĄCY W SKŁAD KONSOLIDACJI Spółka Główny przedmiot działalności Staropolskie Specjały Sp. z.o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Ekofood Sp. z o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 4. PERSONEL Informacje o liczbie zatrudnionych przedstawiono w tabeli. Stan na Stan na Agencja Pracy Tymczasowej Ogółem Kierownicy 4 8 Administracja biurowa/produkcja FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ Głównym bankiem obsługującym Grupę Kapitałową są PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił tys. zł i w stosunku do 2013 roku uległy obniżeniu o kwotę tys. zł. W 2011 roku w związku z realizowanym wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym Grupa Kapitałowa zawarła umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,0 tys. zł ING Bank Śląski S.A. oraz ,9 tys. zł PKO BP S.A - na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W tym samym roku dnia Spółka Staropolskie Specjały Sp. z o.o. oraz dnia roku EKOFOOD Sp. z o.o. podpisały Umowę przyznania pomocy z ARiMR związanej z realizacji w/w wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

5 5 Pomoc ze środków ARiMR, dla Grupy Kapitałowej, wynosić docelowo będzie ,0 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych. 5.A. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ - STAROPOLSKIE SPECJAŁY KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem ING Bank Śląski S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W roku 2013 Aneksem nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego przesunięto spłaty rat kredytowych począwszy od r. W dniu 11 lutego 2014 Aneksem nr 10 zwiększono wartość kredytu o ,00 zł, do kwoty ,00 zł oraz przesunięto spłatę rat kredytowych począwszy od r. Nowy kredyt zostanie w całości przeznaczony na zapłacenie zobowiązań inwestycyjnych. DOTACJA W dniu spółka podpisała Umowę przyznania pomocy nr OR /10 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem pomocy jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie Zakładu Przetwórstwa Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. Agencja zobowiązała się na określonych w umowie warunkach, po złożeniu wniosku o płatność pomoc finansową w wysokości ,00 zł. Spółka pierwszą zaliczkę wysokości ,00 zł otrzymała w dniu r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Ing Bank Śląski S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr KLG/4506/-INT/11 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 lipca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 6 października 2011 do dnia 25 sierpnia Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 sierpnia 2013 do dnia 25 lutego Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 lutego 2014 do dnia 31 lipca 2014.

6 6 OBLIGACJE Obligacje Serii A 22 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki Staropolskie Specjały podjął uchwałę nr 1/04/2013 w przedmiocie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii A. 20 maja 2013 uchwałą nr 3/05/2013 Zarządu dokonano przydziału obligacji serii A. Wyemitowano 7.200,00 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Stawką referencyjną kuponu wypłacanego w okresie kwartalnym dla Obligatariuszy jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 3m plus marża w wysokości 6,50%. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 17 maj 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 17 maj Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwsze kwartały w dniach: lipca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A Uchwałą nr 514/13 przyznał spółce Staropolskie Specjały status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT., oraz zarejestrował w dniu 05 lipca 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii A i nadał im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji Obligacje Serii B 20 sierpnia 2013r. Uchwałą nr 1/08/2013 Zarządu Staropolskie Specjały podjęto decyzję o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 10 października 2013r uchwałą nr 1 Zarząd dokonał przydziału obligacji serii B Obligatariuszom. Wyemitowano obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Oprocentowanie obligacji jest stałe w skali roku i wynosi 9,5%. Płatność odsetek wypłacana jest kwartalnie. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 10 październik 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 09 październik Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwszy kwartał w dniu 09 stycznia W dniu 22 listopada 2013 r. Uchwałą nr 882/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zarejestrowano w dniu 26 listopada 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii B i nadano im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji

7 7 5.B FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI ZALEŻNEJ - EKOFOOD KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcji Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia. Saldo kredytu na wyniosło tys. zł. W roku 2013 wykorzystano w kolejnych transzach tys. Pierwsze raty spłaty kredytu nastąpiły w lipcu Ogółem spłacono 887 tys zł kredytu. Do wykorzystania pozostało tys zł. Kredyt zostanie przeznaczony w całości na spłatę zobowiązań inwestycyjnych pozostających na saldzie r. Ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona do r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr 5/2011 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 czerwca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 czerwca 2011 na datę 31 październik Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 październik 2013 na datę 31 marca Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 marzec na datę 30 września 2014.

8 8 I W roku 2013 Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto w kwocie: tys. zł. Kapitał podstawowy Poniższe tabele prezentują kapitał w poszczególnych spółkach: od ,00 II Kapitał zapasowy ,50 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 Marża na zapasach z 2012 r ,81 Zysk netto za 2010 rok EKOFOOD ,82 Zysk netto za 2011 rok EKOFOOD ,80 Zysk netto za 2012 rok EKOFOOD ,94 III Kapitał rezerwowy ,00 Uchwała z o dopłacie do kapitału w Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,00 Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ,35 strata netto z roku bieżącego ,37 IV Kapitał własny Grupy ,13 Ekofood Sp. z o.o. I Kapitał podstawowy ,00 II Kapitał zapasowy ,56 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,82 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,80 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,94 strata netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,38 III Kapitał rezerwowy ,00 Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Razem kapitał własny ,18 I Kapitał podstawowy od ,00 II Kapitał zapasowy ,65 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 strata netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,10 III Kapitał rezerwowy ,00 Razem kapitał własny ,65

9 9 Zobowiązania krótkoterminowe w Grupie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły: tys. zł W roku 2013 wydatki pieniężne w Grupie na środki trwałe wyniosły tys. zł 5. ŚRODOWISKO NATURALNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 20 marca 2014 przesłał informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w której stwierdził że: nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez Zakład Staropolskie Specjały Sp. z o.o., Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D 6. BADANIA I ROZWÓJ Nie dotyczy 7. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 08 sierpnia 2013 Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Staropolskim Specjałom numer porządkowy budynku nr 4D, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia r wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4D, Goczałkowice- Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego. Najważniejsze wydarzenia w ciągu ostatniego roku, oprócz realizowanej inwestycji budowy nowego zakładu, wiążą się z przygotowaniem zakładu do rozpoczęcia produkcji oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, które spółka otrzymała początkiem 2014 r. W styczniu 2014 r. Spółka otrzymała decyzje; - nr 38/ HŻ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu projektu

10 10 technologicznego zakładu Staropolskie Specjały Sp. z o.o, - nr 40/HŻ/2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu warunkowym do handlu w zakresie rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego w ilości 770 ton tygodniowo składowanie mięsa drobiowego, składowanie usługowe mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz produktów mięsnych w ilości 1244 ton tygodniowo wydano decyzję nr 86/HŻ/2014 ostateczną i bezwarunkową dot. handlu w powyższym zakresie. - nr 42/CHZ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lutego 2014 r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pszczynie wydał opinię stwierdzającą zgodność wykonania obiektu budowlanego zakładu przetwórstwa mięsnego z projektem budowlanym. W tym samym miesiącu po uzyskaniu wszelkich pozwoleń spółka rozpoczęła działalność produkcyjną polegającą na rozbiorze i sprzedaży mięsa produkcyjnego, wykorzystując do tego zaawansowaną technikę i najnowocześniejsze linie produkcyjne i rozbiorowe. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o., r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 98/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Staropolskie Specjały wraz z infrastrukturą na działce nr 2704/1, 2482/1 w Goczałkowicach-Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. W tym samym dniu tj r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Staropolskie Specjały złożyły wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Celem Spółki w roku 2014 w pierwszym półroczu jest skupienie się na rozpoczęciu produkcji, oraz dążenie do zwiększenia wydajności i realizacja założonych mocy produkcyjnych. Planuje się iż stopniowy wzrost efektywności operacyjnej w drugiej połowie 2014 r. pozwoli na polepszenie sytuacji finansowej i osiągnięciu efektywnego wyniku finansowego.

11 11 Ekofood Sp. z o.o Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Spółce Ekofood numer porządkowy budynku nr 4C, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4C, Goczałkowice-Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał warunkową decyzję nr 157/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o i nadać weterynaryjny numer identyfikacyjny po uzyskaniu wszelkich pozwoleń rozpoczęto produkcję i handel wyrobami gotowymi r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał ostateczną decyzję nr 223/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o r Spółka otrzymała od banku PKO BP S.A Aneks nr 3 do gwarancji bankowej nr 5/2011 z , w którym przedłużono termin ważności gwarancji bankowej z daty na datę r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 117/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Ekofood wraz z infrastrukturą na działce nr 2705/1, 2482/1 w Goczałkowicach- Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Do roku Spółka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu złoży wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Spółka w 2014 roku planuje poszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów handlowych oraz pozyskanie nowych rynków zbytu zarówno krajowych jak i zagranicznych. W kwestiach inwestycji firma w maju 2014 r planuje oddać w całości do użytkowania nowoczesny zakład mięsny wraz z wyposażeniem i skupić się głównie na działalności produkcyjnej. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o.,

12 12 II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 1. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej na koniec roku obrotowego : Grupa Kapitałowa na koniec roku 2013 posiada zobowiązania krótkoterminowe : - wobec dostawców i inne : tys. zł - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania finansowe: 270 tys. zł - pozostałe zobowiązania w tym inwestycyjne tys. zł Zobowiązania długoterminowe : - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania inne leasing w kwocie : 80 tys. zł - zobowiązania finansowe obligacje tys. zł Należności od odbiorców kształtują się na poziomie : Stan środków pieniężnych ukształtował się na poziomie tys. zł tys. zł

13 13 2. Stan płynności finansowej i przewidywane zmiany : Główne wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej na koniec 2013 roku osiągnęły następujące wartości: Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Suma bilansowa Kapitał własny Wynik finansowy netto WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 5 6 Rentowność majątku (ROA) Rentowność kapitału (funduszu) własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 aktywa wynik finansowy netto x 100 stan kapitału własnego 0,0% -1,2% 1,0% -42,7% 7 Zyskowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,5% -2,8% 8 Zyskowność brutto sprzedaży wynik na sprzedaży x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2,9% -1,3% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Płynność wskaźnik płynności I Płynność wskaźnik płynności II Płynność wskaźnik płynności III Szybkość obrotu należnościami w dniach Stopień spłaty zobowiązań w dniach aktywa obrotowe ogółem* ) 0,9 0,6 zobowiązania krótkoterminowe aktywa obrotowe ogółem* ) - zapasy zobowiązania krótkoterminowe* ) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe* ) należności z tytułu dostaw i usług x 365 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 koszty działalności operacyjnej 0,6 0,3 0,0 0, Szybkość obrotu zapasów w dniach zapasy x 365 koszty działalności operacyjnej Cykl rotacji (inkasa) gotówki Wskaźnik rotacji: zapasów + należności - zobowiązań ( ) * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

14 14 Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Trwałość struktury finansowania 18 Globalne zadłużenie 19 Wysokość kapitału pracującego WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA kapitał własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe 9% 4% kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe**) 33% 31% suma bilansowa pasywa - kapitał własny suma bilansowa majątek obrotowy* - zobowiązania krótkoterminowe* 95% 97% , ,8 * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy W okresie 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2012 roku o tys. zł. Wzrost przychodów wynikał głównie z rozpoczęcia produkcji, w jednostce zależnej, w okresie 2013 roku, w nowym zakładzie produkcyjnym. Wygenerowana strata na sprzedaży w Grupie Kapitałowej w wysokości (-964 tys. zł) wynikała z kosztów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem produkcji i wdrożeniem procedur produkcyjnych w nowym zakładzie produkcyjnym ( rozruch i przygotowanie produkcyjne). Na poniesiona stratę netto w wysokości (-2 mln zł) oprócz czynników opisanych powyżej miało utworzenie odpisów aktualizujących na zapasy i należności w wysokości 826 tys. zł. W okresie 2013 roku poniesiono nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości tys. zł co bezpośrednio wpłynęło na wzrost sumy bilansowej o 32 mln. zł w stosunku do 2012 roku. Aktywa trwałe są w 4% finansowane kapitałem własnym. Niski poziom finansowania aktywów trwałych w Grupie Kapitałowej wynika z realizacji inwestycji finansowanej kredytem, obligacjami oraz współfinansowanej dotacją. Wartość globalnego zadłużenia Grupy kapitałowej na roku wynosił 97 %. Stan zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, obligacji i leasingu na koniec 2013 roku wynosił tys. zł. W Spółce Ekofood w 2014 roku po oddaniu zakładu do użytkowania spółka skupi się głównie na osiągnięciu zysku z tytułu produkcji i stopniowym osiąganiu lepszych wyników finansowych. Lepsze wyniki zostaną osiągnięte poprzez wiedzę technologiczną, doświadczenie oraz umiejętności zatrudnionych w roku 2014 wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Spółka planuje również zwiększyć w roku 2014 kadrę zarządzającą. Mając na uwadze zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie produkcji w I kw 2014 w spółce Staropolskie Specjały przewiduje się stopniowy wzrost zysku oraz poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych w ramach Grupy.

15 15 8. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W roku 2013 Spółki poniosły koszty inwestycyjne w wysokości : tys. zł.. Razem z kosztami inwestycyjnymi z lat poprzednich wartość inwestycji na wyniosła: tys. zł. Rok obrotowy upłynął na pracach związanych z zakończeniem budowy zakładu produkcyjnego, budowie placów manewrowych, ogrodzeń, parkingów, na instalowaniu i testowaniu maszyn i urządzeń,oraz magazynu wysokiego składowania a także na przygotowaniu zakładu do rozpoczęcia produkcji. W pierwszym kwartale w spółce Staropolskie Specjały 2014 r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1.500,00 tys zł i w dniu dokumentami OT oddano do użytkowania Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w kwocie ,00 tys. zł. Powyższą kwotę rozliczono: Rozliczenie inwestycji na w tys. zł 1 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Staropolskie Specjały ,00 2 Place manewrowe, drogi, parkingi, mury oporowe, ogrodzenie, szlabany 1 409,00 3 Systemy chłodnicze i wentylacyjne 4 227,00 3 Zautomatyzowany magazyn wyrobów z systemem etykietowania. Magazyn przystosowany do ważenia, etykietowania, kartonowania i paletyzowania produktów ,00 4 Nowoczesna linia rozbiorowa 2 918,00 5 Nowoczesna linie pakujące 2 311,00 Systemy komputerowe, serwerownia, system monitoringu, 6 system kontroli dostępu, zestawy komputerowe Pozostałe maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle mięsnym i spożywczym : myjki pojemników, 7 myjki noży, owijarki, myjki dezynfekcyjne, dwuszczotkowe, myjki podeszew 8 Pozostałe wyposażenie; meble, stoły, regały, wózki paletowe, szafy, niskocenne urządzenia techniki biurowej 506,00 289,00 297,00 9 Stacja transformatorowa 396,00 10 Dźwigi, waga samochodowa, portiernia 401,00 RAZEM ,00

16 16 W II kwartale 2014 dokumentami OT do użyłkowania zostaną oddane rzeczowe aktywa trwałe spółki Ekofood. Na 31 marca 2014 oszacowano wartości rzeczowych aktywów trwałych wraz z gruntem wyniosła około tys. zł. 9. PODSTAWOWE ZAGROŻENIE I RYZYKO Do czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla rozwoju grupy można zaliczyć: 1/ trudna i niepewna sytuacja na rynkach finansowych co może spowodować zaostrzeniem polityki kredytowej banków a w konsekwencji zwiększyć koszty finansowania zewnętrznego, 2/ poziom kursu walut, 3/ pomór świń, spowodowany wirusami groźnymi dla konsumenta, którego efektem jest spadek sprzedaży wyrobów gotowych, 4/ trudności ekonomiczne polegające na pogorszeniu standardów życia konsumentów, wzroście bezrobocia oraz wysokiej inflacji, 5/ przepisy unijne określające procesy technologiczne, wymagające dużych nakładów finansowych, 6/ ryzyko odejścia kluczowych pracowników. Stan zakładów mięsnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

17 17 Widok biurowca Ekofood Sp. z o.o. Doki Staropolskie Spejcały

18 18 Linia rozbiorowa Staropolskie Specjały Komory wędzarnicze - Ekofood

19 19 Stołówka pracownicza Goczałkowice Zdrój W imieniu Grupy Kapitałowej Prezes Staropolskich Specjałów Joanna Dziubek

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE 1 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul Uzdrowiskowa 4D wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125470 za rok 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA...

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... I. OPIS EMITENTA... 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 4 5. SYTUACJA KADROWA I

Bardziej szczegółowo

GRUPA PAMAPOL S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

GRUPA PAMAPOL S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPA PAMAPOL S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Rusiec, 15 maja 2013 roku Spis treści 1. Opis Grupy Kapitałowej PAMAPOL... 4 1.1. Informacje o Grupie Kapitałowej PAMAPOL... 4 1.2. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia 2012 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415. 1. Opis Emitenta Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA...

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... I. Opis Emitenta 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 4 5. SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5

SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 5 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS ORGANIZACJI SPÓŁKI... 5 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne..3 1.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA ROK 2012 Marzec 2013 WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A.... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.) Lublin, 22 sierpnia 2014r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A.

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2007 roku. Kielce, 14 sierpnia 2007 roku Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo