I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ"

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej STAROPOLSKIE SPECJAŁY za rok 2013 Sprawozdanie składa się realizując wytyczne zawarte w art. 55 ust.2 oraz 49 ust.1 ustawy z o rachunkowości Dz. U. Z 2009r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ a) Jednostka dominująca Staropolskie Specjały Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D b) Jednostka zależna EKOFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4C Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Kapitał podstawowy jednostki zależnej Ekofood Sp. z o.o. na dzień r. wynosił ,00zł i dzielił się na udziałów o wartości 300,00 zł każdy. Udziały w 100 % zostały objęte przez Staropolskie Specjały Sp. z o.o..

2 2 Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Do dnia r kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców nie uległa zmianie. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy w spółce wynosi ,00 zł. Ad a. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice - Zdrój Staropolskie Specjały Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 22 sierpnia 2008 roku (REP.A nr 5528/2008) i jest następcą prawnym firmy KONDOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej mieszczącej się przy ulicy Montażowej 7 (Akt notarialny z r). Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: maja 2013 Pan Grzegorz Minczanowski będący udziałowcem w spółce Staropolskie Specjały, po uzyskaniu zgody wspólnika na zbycie udziałów sprzedał Pani Dominice Rąba 10 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Na do dnia dzisiejszego głównymi udziałowcami są: Anna Ewa Warzecha udziałów po 500 zł. 99% (od roku) Dominika Rąba 10 udziałów po 500 zł. 1% (od roku)

3 3 Zarząd Spółki : - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (do dnia ) - Ewa Barbara Łuczyk Prezes Zarządu (od dnia do ) - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (od dnia do chwili obecnej) Ad b. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4C Goczałkowice - Zdrój EKOFOOD Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 12 kwietnia 2010 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od do dnia dzisiejszego są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń: Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Zarząd Spółki : - Rafał Zawisza Prezes Zarządu (od roku 2010 do chwili obecnej)

4 4 3. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK WCHODZĄCY W SKŁAD KONSOLIDACJI Spółka Główny przedmiot działalności Staropolskie Specjały Sp. z.o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Ekofood Sp. z o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 4. PERSONEL Informacje o liczbie zatrudnionych przedstawiono w tabeli. Stan na Stan na Agencja Pracy Tymczasowej Ogółem Kierownicy 4 8 Administracja biurowa/produkcja FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ Głównym bankiem obsługującym Grupę Kapitałową są PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił tys. zł i w stosunku do 2013 roku uległy obniżeniu o kwotę tys. zł. W 2011 roku w związku z realizowanym wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym Grupa Kapitałowa zawarła umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,0 tys. zł ING Bank Śląski S.A. oraz ,9 tys. zł PKO BP S.A - na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W tym samym roku dnia Spółka Staropolskie Specjały Sp. z o.o. oraz dnia roku EKOFOOD Sp. z o.o. podpisały Umowę przyznania pomocy z ARiMR związanej z realizacji w/w wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

5 5 Pomoc ze środków ARiMR, dla Grupy Kapitałowej, wynosić docelowo będzie ,0 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych. 5.A. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ - STAROPOLSKIE SPECJAŁY KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem ING Bank Śląski S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W roku 2013 Aneksem nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego przesunięto spłaty rat kredytowych począwszy od r. W dniu 11 lutego 2014 Aneksem nr 10 zwiększono wartość kredytu o ,00 zł, do kwoty ,00 zł oraz przesunięto spłatę rat kredytowych począwszy od r. Nowy kredyt zostanie w całości przeznaczony na zapłacenie zobowiązań inwestycyjnych. DOTACJA W dniu spółka podpisała Umowę przyznania pomocy nr OR /10 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem pomocy jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie Zakładu Przetwórstwa Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. Agencja zobowiązała się na określonych w umowie warunkach, po złożeniu wniosku o płatność pomoc finansową w wysokości ,00 zł. Spółka pierwszą zaliczkę wysokości ,00 zł otrzymała w dniu r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Ing Bank Śląski S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr KLG/4506/-INT/11 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 lipca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 6 października 2011 do dnia 25 sierpnia Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 sierpnia 2013 do dnia 25 lutego Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 lutego 2014 do dnia 31 lipca 2014.

6 6 OBLIGACJE Obligacje Serii A 22 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki Staropolskie Specjały podjął uchwałę nr 1/04/2013 w przedmiocie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii A. 20 maja 2013 uchwałą nr 3/05/2013 Zarządu dokonano przydziału obligacji serii A. Wyemitowano 7.200,00 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Stawką referencyjną kuponu wypłacanego w okresie kwartalnym dla Obligatariuszy jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 3m plus marża w wysokości 6,50%. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 17 maj 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 17 maj Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwsze kwartały w dniach: lipca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A Uchwałą nr 514/13 przyznał spółce Staropolskie Specjały status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT., oraz zarejestrował w dniu 05 lipca 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii A i nadał im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji Obligacje Serii B 20 sierpnia 2013r. Uchwałą nr 1/08/2013 Zarządu Staropolskie Specjały podjęto decyzję o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 10 października 2013r uchwałą nr 1 Zarząd dokonał przydziału obligacji serii B Obligatariuszom. Wyemitowano obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Oprocentowanie obligacji jest stałe w skali roku i wynosi 9,5%. Płatność odsetek wypłacana jest kwartalnie. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 10 październik 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 09 październik Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwszy kwartał w dniu 09 stycznia W dniu 22 listopada 2013 r. Uchwałą nr 882/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zarejestrowano w dniu 26 listopada 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii B i nadano im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji

7 7 5.B FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI ZALEŻNEJ - EKOFOOD KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcji Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia. Saldo kredytu na wyniosło tys. zł. W roku 2013 wykorzystano w kolejnych transzach tys. Pierwsze raty spłaty kredytu nastąpiły w lipcu Ogółem spłacono 887 tys zł kredytu. Do wykorzystania pozostało tys zł. Kredyt zostanie przeznaczony w całości na spłatę zobowiązań inwestycyjnych pozostających na saldzie r. Ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona do r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr 5/2011 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 czerwca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 czerwca 2011 na datę 31 październik Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 październik 2013 na datę 31 marca Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 marzec na datę 30 września 2014.

8 8 I W roku 2013 Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto w kwocie: tys. zł. Kapitał podstawowy Poniższe tabele prezentują kapitał w poszczególnych spółkach: od ,00 II Kapitał zapasowy ,50 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 Marża na zapasach z 2012 r ,81 Zysk netto za 2010 rok EKOFOOD ,82 Zysk netto za 2011 rok EKOFOOD ,80 Zysk netto za 2012 rok EKOFOOD ,94 III Kapitał rezerwowy ,00 Uchwała z o dopłacie do kapitału w Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,00 Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ,35 strata netto z roku bieżącego ,37 IV Kapitał własny Grupy ,13 Ekofood Sp. z o.o. I Kapitał podstawowy ,00 II Kapitał zapasowy ,56 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,82 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,80 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,94 strata netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,38 III Kapitał rezerwowy ,00 Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Razem kapitał własny ,18 I Kapitał podstawowy od ,00 II Kapitał zapasowy ,65 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 strata netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,10 III Kapitał rezerwowy ,00 Razem kapitał własny ,65

9 9 Zobowiązania krótkoterminowe w Grupie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły: tys. zł W roku 2013 wydatki pieniężne w Grupie na środki trwałe wyniosły tys. zł 5. ŚRODOWISKO NATURALNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 20 marca 2014 przesłał informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w której stwierdził że: nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez Zakład Staropolskie Specjały Sp. z o.o., Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D 6. BADANIA I ROZWÓJ Nie dotyczy 7. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 08 sierpnia 2013 Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Staropolskim Specjałom numer porządkowy budynku nr 4D, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia r wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4D, Goczałkowice- Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego. Najważniejsze wydarzenia w ciągu ostatniego roku, oprócz realizowanej inwestycji budowy nowego zakładu, wiążą się z przygotowaniem zakładu do rozpoczęcia produkcji oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, które spółka otrzymała początkiem 2014 r. W styczniu 2014 r. Spółka otrzymała decyzje; - nr 38/ HŻ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu projektu

10 10 technologicznego zakładu Staropolskie Specjały Sp. z o.o, - nr 40/HŻ/2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu warunkowym do handlu w zakresie rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego w ilości 770 ton tygodniowo składowanie mięsa drobiowego, składowanie usługowe mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz produktów mięsnych w ilości 1244 ton tygodniowo wydano decyzję nr 86/HŻ/2014 ostateczną i bezwarunkową dot. handlu w powyższym zakresie. - nr 42/CHZ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lutego 2014 r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pszczynie wydał opinię stwierdzającą zgodność wykonania obiektu budowlanego zakładu przetwórstwa mięsnego z projektem budowlanym. W tym samym miesiącu po uzyskaniu wszelkich pozwoleń spółka rozpoczęła działalność produkcyjną polegającą na rozbiorze i sprzedaży mięsa produkcyjnego, wykorzystując do tego zaawansowaną technikę i najnowocześniejsze linie produkcyjne i rozbiorowe. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o., r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 98/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Staropolskie Specjały wraz z infrastrukturą na działce nr 2704/1, 2482/1 w Goczałkowicach-Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. W tym samym dniu tj r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Staropolskie Specjały złożyły wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Celem Spółki w roku 2014 w pierwszym półroczu jest skupienie się na rozpoczęciu produkcji, oraz dążenie do zwiększenia wydajności i realizacja założonych mocy produkcyjnych. Planuje się iż stopniowy wzrost efektywności operacyjnej w drugiej połowie 2014 r. pozwoli na polepszenie sytuacji finansowej i osiągnięciu efektywnego wyniku finansowego.

11 11 Ekofood Sp. z o.o Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Spółce Ekofood numer porządkowy budynku nr 4C, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4C, Goczałkowice-Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał warunkową decyzję nr 157/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o i nadać weterynaryjny numer identyfikacyjny po uzyskaniu wszelkich pozwoleń rozpoczęto produkcję i handel wyrobami gotowymi r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał ostateczną decyzję nr 223/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o r Spółka otrzymała od banku PKO BP S.A Aneks nr 3 do gwarancji bankowej nr 5/2011 z , w którym przedłużono termin ważności gwarancji bankowej z daty na datę r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 117/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Ekofood wraz z infrastrukturą na działce nr 2705/1, 2482/1 w Goczałkowicach- Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Do roku Spółka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu złoży wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Spółka w 2014 roku planuje poszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów handlowych oraz pozyskanie nowych rynków zbytu zarówno krajowych jak i zagranicznych. W kwestiach inwestycji firma w maju 2014 r planuje oddać w całości do użytkowania nowoczesny zakład mięsny wraz z wyposażeniem i skupić się głównie na działalności produkcyjnej. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o.,

12 12 II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 1. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej na koniec roku obrotowego : Grupa Kapitałowa na koniec roku 2013 posiada zobowiązania krótkoterminowe : - wobec dostawców i inne : tys. zł - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania finansowe: 270 tys. zł - pozostałe zobowiązania w tym inwestycyjne tys. zł Zobowiązania długoterminowe : - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania inne leasing w kwocie : 80 tys. zł - zobowiązania finansowe obligacje tys. zł Należności od odbiorców kształtują się na poziomie : Stan środków pieniężnych ukształtował się na poziomie tys. zł tys. zł

13 13 2. Stan płynności finansowej i przewidywane zmiany : Główne wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej na koniec 2013 roku osiągnęły następujące wartości: Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Suma bilansowa Kapitał własny Wynik finansowy netto WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 5 6 Rentowność majątku (ROA) Rentowność kapitału (funduszu) własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 aktywa wynik finansowy netto x 100 stan kapitału własnego 0,0% -1,2% 1,0% -42,7% 7 Zyskowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,5% -2,8% 8 Zyskowność brutto sprzedaży wynik na sprzedaży x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2,9% -1,3% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Płynność wskaźnik płynności I Płynność wskaźnik płynności II Płynność wskaźnik płynności III Szybkość obrotu należnościami w dniach Stopień spłaty zobowiązań w dniach aktywa obrotowe ogółem* ) 0,9 0,6 zobowiązania krótkoterminowe aktywa obrotowe ogółem* ) - zapasy zobowiązania krótkoterminowe* ) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe* ) należności z tytułu dostaw i usług x 365 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 koszty działalności operacyjnej 0,6 0,3 0,0 0, Szybkość obrotu zapasów w dniach zapasy x 365 koszty działalności operacyjnej Cykl rotacji (inkasa) gotówki Wskaźnik rotacji: zapasów + należności - zobowiązań ( ) * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

14 14 Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Trwałość struktury finansowania 18 Globalne zadłużenie 19 Wysokość kapitału pracującego WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA kapitał własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe 9% 4% kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe**) 33% 31% suma bilansowa pasywa - kapitał własny suma bilansowa majątek obrotowy* - zobowiązania krótkoterminowe* 95% 97% , ,8 * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy W okresie 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2012 roku o tys. zł. Wzrost przychodów wynikał głównie z rozpoczęcia produkcji, w jednostce zależnej, w okresie 2013 roku, w nowym zakładzie produkcyjnym. Wygenerowana strata na sprzedaży w Grupie Kapitałowej w wysokości (-964 tys. zł) wynikała z kosztów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem produkcji i wdrożeniem procedur produkcyjnych w nowym zakładzie produkcyjnym ( rozruch i przygotowanie produkcyjne). Na poniesiona stratę netto w wysokości (-2 mln zł) oprócz czynników opisanych powyżej miało utworzenie odpisów aktualizujących na zapasy i należności w wysokości 826 tys. zł. W okresie 2013 roku poniesiono nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości tys. zł co bezpośrednio wpłynęło na wzrost sumy bilansowej o 32 mln. zł w stosunku do 2012 roku. Aktywa trwałe są w 4% finansowane kapitałem własnym. Niski poziom finansowania aktywów trwałych w Grupie Kapitałowej wynika z realizacji inwestycji finansowanej kredytem, obligacjami oraz współfinansowanej dotacją. Wartość globalnego zadłużenia Grupy kapitałowej na roku wynosił 97 %. Stan zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, obligacji i leasingu na koniec 2013 roku wynosił tys. zł. W Spółce Ekofood w 2014 roku po oddaniu zakładu do użytkowania spółka skupi się głównie na osiągnięciu zysku z tytułu produkcji i stopniowym osiąganiu lepszych wyników finansowych. Lepsze wyniki zostaną osiągnięte poprzez wiedzę technologiczną, doświadczenie oraz umiejętności zatrudnionych w roku 2014 wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Spółka planuje również zwiększyć w roku 2014 kadrę zarządzającą. Mając na uwadze zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie produkcji w I kw 2014 w spółce Staropolskie Specjały przewiduje się stopniowy wzrost zysku oraz poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych w ramach Grupy.

15 15 8. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W roku 2013 Spółki poniosły koszty inwestycyjne w wysokości : tys. zł.. Razem z kosztami inwestycyjnymi z lat poprzednich wartość inwestycji na wyniosła: tys. zł. Rok obrotowy upłynął na pracach związanych z zakończeniem budowy zakładu produkcyjnego, budowie placów manewrowych, ogrodzeń, parkingów, na instalowaniu i testowaniu maszyn i urządzeń,oraz magazynu wysokiego składowania a także na przygotowaniu zakładu do rozpoczęcia produkcji. W pierwszym kwartale w spółce Staropolskie Specjały 2014 r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1.500,00 tys zł i w dniu dokumentami OT oddano do użytkowania Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w kwocie ,00 tys. zł. Powyższą kwotę rozliczono: Rozliczenie inwestycji na w tys. zł 1 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Staropolskie Specjały ,00 2 Place manewrowe, drogi, parkingi, mury oporowe, ogrodzenie, szlabany 1 409,00 3 Systemy chłodnicze i wentylacyjne 4 227,00 3 Zautomatyzowany magazyn wyrobów z systemem etykietowania. Magazyn przystosowany do ważenia, etykietowania, kartonowania i paletyzowania produktów ,00 4 Nowoczesna linia rozbiorowa 2 918,00 5 Nowoczesna linie pakujące 2 311,00 Systemy komputerowe, serwerownia, system monitoringu, 6 system kontroli dostępu, zestawy komputerowe Pozostałe maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle mięsnym i spożywczym : myjki pojemników, 7 myjki noży, owijarki, myjki dezynfekcyjne, dwuszczotkowe, myjki podeszew 8 Pozostałe wyposażenie; meble, stoły, regały, wózki paletowe, szafy, niskocenne urządzenia techniki biurowej 506,00 289,00 297,00 9 Stacja transformatorowa 396,00 10 Dźwigi, waga samochodowa, portiernia 401,00 RAZEM ,00

16 16 W II kwartale 2014 dokumentami OT do użyłkowania zostaną oddane rzeczowe aktywa trwałe spółki Ekofood. Na 31 marca 2014 oszacowano wartości rzeczowych aktywów trwałych wraz z gruntem wyniosła około tys. zł. 9. PODSTAWOWE ZAGROŻENIE I RYZYKO Do czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla rozwoju grupy można zaliczyć: 1/ trudna i niepewna sytuacja na rynkach finansowych co może spowodować zaostrzeniem polityki kredytowej banków a w konsekwencji zwiększyć koszty finansowania zewnętrznego, 2/ poziom kursu walut, 3/ pomór świń, spowodowany wirusami groźnymi dla konsumenta, którego efektem jest spadek sprzedaży wyrobów gotowych, 4/ trudności ekonomiczne polegające na pogorszeniu standardów życia konsumentów, wzroście bezrobocia oraz wysokiej inflacji, 5/ przepisy unijne określające procesy technologiczne, wymagające dużych nakładów finansowych, 6/ ryzyko odejścia kluczowych pracowników. Stan zakładów mięsnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

17 17 Widok biurowca Ekofood Sp. z o.o. Doki Staropolskie Spejcały

18 18 Linia rozbiorowa Staropolskie Specjały Komory wędzarnicze - Ekofood

19 19 Stołówka pracownicza Goczałkowice Zdrój W imieniu Grupy Kapitałowej Prezes Staropolskich Specjałów Joanna Dziubek

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE 1 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul Uzdrowiskowa 4D wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125470 za rok 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo