PL B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE WUP 07/13. rzecz. pat.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat."

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. B65G 1/02 ( ) A47B 96/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Mobilny regał, zwłaszcza dla standardowych palet ładunkowych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 11/07 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 07/13 (73) Uprawniony z patentu: Nawojczyk Roman, Malmö, SE (72) Twórca(y) wynalazku: ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marek Passowicz

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest mobilny regał, zwłaszcza dla standardowych palet ładunkowych. Regał jest przeznaczony głównie do składowania na nim i pod nim standardowych palet ładunkowych, a także do ustawiania na nim (sztaplowania) piętrowo następnych takich samych regałów. Niniejszy regał jest przystosowany do szybkiego i częstego manipulowania nim za pomocą wózka widłowego podnośnikowego, dlatego jest nazywany mobilnym regałem. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do typowych regałów paletowych stosowanych obecnie w magazynach, ponieważ nie są one przystosowane do częstego i szybkiego przestawiania. Regał jest przewidziany do zastosowania na stanowiskach produkcyjnych, w magazynach wstępnych oraz w innych miejscach gdzie do tej pory nie stosowano typowych regałów paletowych tylko stawiano palety na podłodze. W halach fabrycznych często dostarcza się towary do stanowisk pracy na paletach ładunkowych. Zwykle ustawiane się te palety na podłodze, jedna obok drugiej. Powoduje to, że często jest zgromadzona duża ilość palet ładunkowych wokół stanowisk pracy. Palety te zabierają dużo miejsca na hali a jednocześnie utrudniają dostęp do nich samych i też do maszyn. Powoduje to szereg zagrożeń dla pracowników, utrudnia utrzymanie porządku i komunikacji pomiędzy stanowiskami pracy. Znany jest z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego numer regał paletowy składający się z pomostu ze stopkami nośnymi, kolumn i poziomych łączników, wykonanych z rur o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym. Pomost w górnej części zakończony jest gniazdami blokującymi, a stopki nośne są wyposażone w gniazda oporowo-ustalające. Kolumny mają w dolnej części usytuowane na stałe elementy oporowo-ustalające oraz elementy przegubowych blokad usytuowane na stałe powyżej poziomej osi symetrii kolumny. Łączniki poziome zakończone są pionowymi sworzniami, które za pośrednictwem elementów przegubowych blokad łączą ze sobą dwie równoległe kolumny. Również z polskiego opisu ochronnego wzoru użytkowego numer znany jest stojak do palet, który ma ramę z umieszczonymi w narożach rurowymi wspornikami zakończonymi w dolnej części stożkowymi stopkami. Rama jest wykonana z kształtowników w kształcie litery C o bokach skierowanych do środka podstawy stojaka. Wewnątrz ramy znajduje się kratownica, której poprzeczki wykonane są z kształtownika w kształcie litery C, które wchodzą w kształtowniki ramy. Stojak może być układany w stos Jeden nad drugim, przy czym końce wsporników rurowych wchodzą w gniazda stożkowych stopek. Jeszcze inne rozwiązanie regału znane jest z japońskiego patentu numer JP Regał paletowy, składa się z półki ładunkowej w kształcie kratownicy o prostokątnej ramie, wykonanej ze skrzynkowych profili metalowych o przekroju poprzecznym prostokątnym. Półka jest połączona trwale z czterema kolumnami nośnymi wykonanymi z prostokątnych profili, które w dolnej części z trzech stron połączone są ze sobą takimi samymi profilami, przy czym czwarta strona regału w płaszczyźnie pionowej jest otwarta. Profile poprzeczne dochodzące do otwartej strony mają od spodu prowadnice korytkowe wykonane z ceownika, którego grzbiet jest połączony z profilem poprzecznym. Na profilach poprzecznych półki ładunkowej, dochodzących do otwartej strony regału zamocowane są po dwa korytkowe kliny ustalające. Regał można ustawiać w stos, jeden nad drugim, wsuwając prowadnice korytkowe na kliny ustalające półki ładunkowej. Istota mobilnego regału według wynalazku, zawierającego co najmniej jedną półkę połączoną rozłącznie z czterema kolumnami z rur kwadratowych, polega na tym, że jego półka ma kształt kwadratu i składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek wewnętrznych, dwóch belek zewnętrznych oraz czterech par belek dystansowych, do których zamocowane są trwale górnymi częściami wykonane z rury kwadratowej przelotowe gniazda, w których z kolei są zamocowane rozłącznie kolumny. Korzystnym jest gdy każda półka ma cztery gniazda, przy czym są one rozstawione względem siebie jak wierzchołki kwadratu i w odległości, która jest większa od odległości, które występują pomiędzy zewnętrznymi ścianami belek. Korzystnym jest także gdy odległość pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek wewnętrznych oraz odległość pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek zewnętrznych są sobie równe i odpowiadają w przybliżeniu szerokości standardowej palety ładunkowej. Dalej korzystnym jest gdy belki zewnętrzne są dłuższe od belek wewnętrznych, co tworzy dwie wnęki boczne w półce oraz, że zamocowane na końcach belek zewnętrznych cztery pary belek dy-

3 PL B1 3 stansowych tworzą dwie wnęki boczne w ramie półki, przy czym szerokość wnęk bocznych jest taka sama jak szerokość wnęk bocznych. Korzystnym jest także gdy w środku półki w dolnej powierzchni do belek wewnętrznych i belek zewnętrznych przymocowane są trwale cztery węzłówki. Korzystnym jest gdy każda para belek dystansowych składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek o różnych długościach i różnych przekrojach, tak dobranych, że na zewnętrznych narożnikach tworzy się prostokątny równoramienny uskok, w którym jest trwale zamocowany narożnik gniazda. Dalej korzystnym jest gdy górne powierzchnie belek wewnętrznych, belek zewnętrznych, par belek dystansowych oraz gniazd leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast górne powierzchnie węzłówek są usytuowane poniżej górnej powierzchni półki. Korzystnym jest gdy dolne powierzchnie belek wewnętrznych, belek zewnętrznych oraz par belek dystansowych leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast dolne części gniazd są znacznie obniżone w stosunku do dolnej powierzchni półki. Korzystnym jest także gdy gniazda mają na dwóch zewnętrznych bokach po dwa nagwintowane otwory montażowe i jeden nagwintowany otwór zespalający, w których wkręcone są wkręty dociskowe, przy czym otwory te są umieszczone jeden nad drugim tak, że nagwintowany otwór zespalający znajduje się najwyżej, w pobliżu górnych krawędzi gniazd. Dalej korzystnym jest gdy kolumny wykonane są z rur przekroju poprzecznym kwadratowym i posiadają na dwóch zewnętrznych ściankach otwory ustalające rozmieszczone na całej długości na wspólnej osi w równych odległościach, przy czym skrajne otwory ustalające położone na obydwóch końcach kolumn znajdują się w jednakowej odległości x od płaszczyzn czołowych tych kolumn. Korzystnym jest także gdy rozstaw nagwintowanych otworów montażowych w gnia zdach odpowiada rozstawowi otworów ustalających w kolumnach natomiast odległość pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi a najbliżej nich położonymi, nagwintowanymi otworami montażowymi wynosi 2 x. Dalej korzystnym jest gdy do jego montażu można stosować zestawy kolumn o różnych wysokościach, przy czym każdy zestaw składa się z czterech kolumn o takiej samej wysokości. Korzystnym jest gdy dodatkowym wyposażeniem regału są cztery łączniki, służące do łączenia w pionie ze sobą górnych i dolnych kolumn, wykonane z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym takim samym jak gniazd. Korzystnym jest także gdy na dwóch bocznych ścianach łączników znajdują się po dwa nagwintowane otwory łącznikowe, w których są wkręcone wkręty dociskowe, przy czym te nagwintowane otwory łącznikowe umieszczone są jeden nad drugim w odległości między ich osiami wynoszącej 2 x. Dalej korzystnym jest gdy kolumny można zamocować w gniazdach tak, że górne płaszczyzny czołowe tych kolumn znajdują się pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi, a najbliżej nich położonymi górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi, natomiast w przestrzeniach powyżej tych płaszczyzn można osadzić dolne końce kolumn górnej półki i zamocować wkrętami dociskowymi w nagwintowanych otworach zespalających. Ponadto korzystnym jest gdy regał z jedną półką z zamocowanymi czterema kolumnami stanowi podzespół do montażu regałów kilku półkowych poprzez nastawianie piętrowo dowolnej ilości regałów na siebie luźno lub połączenie ich ze sobą rozłącznie poprzez wkręty dociskowe w nagwintowanych otworach zespalających gniazd. Wymiary półki regału mogą być dostosowane do różnych standardowych palet ładunkowych, przy zachowaniu głównych cech obecnego rozwiązania. Wynalazek zostanie bliżej opisany na podstawie przykładu wykonania pokazanego na rysunku, na którym poszczególne figury przedstawiają: Fig. 1 - regał jednopółkowy w widoku perspektywicznym, Fig. 2 - regał jednopółkowy w widoku z góry, Fig. 3 - regał jednopółkowy w widoku z boku, Fig. 4 - fragment z Fig. 2 w powiększeniu, obrazujący narożnik regału w widoku z góry, Fig. 5 - fragment z Fig. 4 w półprzekroju płaszczyzną A-A i półwidoku, obrazujący sposób zamocowania kolumny w gnieździe, Fig. 6 - dwa regały jednopółkowe nastawione piętrowo jeden na drugim w widoku z boku, Fig. 7 - fragment B-B z Fig. 6 w przekroju wzdłużnym, w powiększeniu, obrazujący sposób osadzenia i zamocowania kolumny górnego regału w gnieździe dolnego regału,

4 4 PL B1 Fig. 8 - widok z góry regału jednopałkowego, załadowanego standardową europaletą, z zakreskowaną powierzchnią podparcia dolnych desek standardowej europalety na półce, Fig. 9 - widok z góry regału jednopałkowego, załadowanego standardową europaletą, ładunkową ustawioną poprzecznie do ustawienia z Fig. 8, z zakreskowaną powierzchnią podparcia dolnych desek standardowej europalety ładunkowej na półce, Fig widok z boku regału jednopółkowego załadowanego standardową europaletą ładunkową z Fig. 8, Fig. 11 przedstawia w widoku z boku regał jednopółkowy załadowany standardową europaletą ładunkową z Fig. 9, Fig dwa regały jednopółkowe nastawione piętrowo jeden na drugim w widoku z boku, gdzie półka dolnego regału jest zamocowana w środkowej części kolumn a na ich górnych końcach zamocowane są łączniki. W łącznikach tych są też zamocowane dolne krawędzie kolumn górnego regału, Fig łącznik w powiększeniu w widoku z boku, Fig trzypółkowy regał w widoku z boku, przy czym wszystkie trzy półki są zamocowane do czterech wysokich kolumn, Fig widok z boku jednopółkowego regału z wysokimi kolumnami, gdzie na półce regału i pod nim umieszczone są standardowe europalety ładunkowe z ładunkami, przy czym dolna i górna standardowa europaleta ładunkowa są ustawione w przeciwnych kierunkach. Regał składa się, z co najmniej jednej kwadratowej półki 1, do której zamocowane są rozłącznie cztery kolumny 9. Półka 1 składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek wewnętrznych 3, dwóch belek zewnętrznych 4 oraz czterech par belek dystansowych 5, do których są trwale przymocowane górnymi częściami cztery gniazda 2. Powoduje to, że dolne części gniazd 2 wystają znacznie w dół. W gniazdach 2 są zamocowane rozłącznie kolumny 9 zawierające otwory ustalające 10. W półce 1 belki wewnętrzne 3, belki zewnętrzne 4 oraz pary belek dystansowych 5 są wykonane z rur o przekroju poprzecznym prostokątnym. Obie belki wewnętrzne 3 i obie belki zewnętrzne 4, są ze sobą zamocowane trwale tak, że tworzą kwadrat. Odległość Lw pomiędzy zewnętrznymi skrajnymi ścianami dwóch belek wewnętrznych 3 oraz odległość Lz pomiędzy zewnętrznymi skrajnymi ścianami dwóch belek zewnętrznych 4 są sobie równe i odpowiadają w przybliżeniu szerokości standardowej palety ładunkowej P. W półce 1 do czterech końców obu belek zewnętrznych 4 po zewnętrznych stronach są trwale zamocowane cztery pary belek dystansowych 5, do których zamocowane są trwale cztery gniazda 2. Każda para belek dystansowych 5 składa się z dwóch belek o przekroju poprzecznym prostokątnym trwale połączonych ze sobą, przy czym belki te różnią się długościami i przekrojami poprzecznymi. Belki te są ze sobą trwale połączone tak, że mają w narożniku zewnętrznym prostokątny równoramienny uskok, w którym jest trwale zamocowany narożnik gniazda 2. Dzięki czterem parom belek dystansowych 5 cztery gniazda 2 mają kwadratowy rozstaw i są rozstawione względem siebie w jednakowych odległościach Lg. Odległość Lg jest większa od odległości Lw i Lz, jakie występują pomiędzy zewnętrznymi ścianami belek 3 i 4 a tym samym większa od szerokości standardowej palety P. Po zamocowaniu kolumn 9 w gniazdach 2 umożliwia to położenie standardowej palety ładunkowej P na lub pod regał. Gniazda 2 są wykonane z rur o przekroju porzecznym kwadratowym większym od przekroju poprzecznego kwadratowego kolumn 9. Powoduje to, że kolumny 9 można luźno przesuwać wewnątrz gniazd 2. Na dwóch bocznych zewnętrznych ściankach gniazd 2 znajdują się po dwa nagwintowane otwory montażowe 6 i jeden zespalający 7, w których są wkręcone wkręty dociskowe 8. Powoduje to, że każde gniazdo 2 ma cztery nagwintowane otwory montażowe 6 i dwa nagwintowane otwory zespalające 7. Wkręty dociskowe 8 w nagwintowanych otworach montażowych 6 służą do rozłącznego zamocowania kolumn 9 w gniazdach 2. Nagwintowane otwory montażowe 6 położone są jeden nad drugim na wspólnej osi, w odległości od siebie takiej samej jak rozstaw otworów ustalających 10 w kolumnach 9. Przez nagwintowane otwory montażowe 6 wkręty dociskowe 8 wchodzą w otwory ustalające 10 w kolumnach 9 i mocują je w ustalonym położeniu względem półki 1. W trakcie wkręcania wkrętów dociskowych 8. wszystkie te cztery wkręty dociskowe 8 dociskają kolumnę 9 do dwóch wewnętrznych ścianek gniazda 2 powodując bardzo pewne rozłączne zamocowanie. W gniazdach 2 nad górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi 6 znajdują się nagwintowane otwory zespalające 7, po jednym nagwintowanym otworze zespalającym 7 na jednej ściance zewnętrznej gniazda 2. Odległość pomiędzy osiami górnych nagwintowanych otworów montażowych 6 a osiami

5 PL B1 5 nagwintowanych otworów zespalających 7 jest równa 2x, to znaczy dwa razy większa od odległości osi skrajnych otworów ustalających 10 od płaszczyzn czołowych kolumn 9. Wkręty dociskowe 8 w nagwintowanych otworach zespalających 7 służą do rozłącznego zamocowania dolnych końców kolumn 9 górnego regału, jaki można nastawić na dolnym regale. W przedstawionej na rysunkach wersji wykonania regału nad wszystkimi nagwintowanymi otworami 6 i 7 są trwale zamocowane tulejki służące do wydłużenia gwintów. W półce 1 belki zewnętrzne 4 są dłuższe od belek wewnętrznych 3, co tworzy dwie wnęki boczne La pomiędzy belkami zewnętrznymi 4 a belkami wewnętrznymi 3. Zamocowane trwale na końcach belek zewnętrznych 4 pary belek dystansowych 5 tworzą dwie wnęki boczne Lb. Te dwie wnęki boczne Lb są jednakowe jak dwie wnęki boczne La znajdujące się pomiędzy belkami zewnętrznymi 4 i wewnętrznymi 3. Powoduje to, że półka 1 ma cztery jednakowe wnęki boczne po jednej z każdej strony. Wnęki boczne La i Lb umożliwiają łatwiejsze zbliżenie się do środkowej części półki 1 a tym samym do leżącej na niej palety. Jest to też bardzo istotne w przypadku, gdy regały są nastawione na siebie piętrowo i są na nich położone palety, wówczas wszystkie wnęki ułatwiają wkładanie lub wyjmowanie towarów z palet. W półce 1 górne powierzchnie belek wewnętrznych 3, belek zewnętrznych 4, par belek dystansowych 5 oraz gniazd 2 leżą w jednej płaszczyźnie, co umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie palety. Dolne powierzchnie belek wewnętrznych 3, belek zewnętrznych 4 oraz par belek dystansowych 5, też leżą w jednej płaszczyźnie, co umożliwia łatwe podnoszenie regału widłami wózków podnośnikowych oraz bezkolizyjne wkładanie towarów pod półkę. Natomiast dolne części gniazd 2 wystają znacznie w dół, co umożliwia dobre zamocowanie w nich kolumn 9. W środku półki 1 - w jej dolnej powierzchni - do belek wewnętrznych 3 i zewnętrznych 4 przymocowane są trwale cztery węzłówki 14. Węzłówki 14 wzmacniają połączenie belek wewnętrznych 3 z belkami zewnętrznymi 4 i jednocześnie umożliwiają położenie na nie płyty. Węzłówki 14 mają otwory umożliwiające przykręcenie od dołu płyty do węzłówek 14. Górne powierzchnie węzłówek 14 leżą znacznie poniżej górnej powierzchni półki 1, co umożliwia, zaślepienie przestrzeni pomiędzy belkami 3 i 4 odpowiednio dociętą płytą. Zaślepienie takie może być przydatne, gdy chcemy szybko przekształcić regał w stół pomocniczy. Płyta ta może być cienka lub gruba. Cienka płyta utworzy zagłębienie, którego krawędzie tworzą belki 3 i 4. Zagłębienie to może być nieraz przydatne gdyż można w nie wkładać różne elementy, bez ryzyka stoczenia się ich z półki 1. Natomiast, jeżeli tą przestrzeń zaślepimy odpowiednio grubą płytą, otrzymamy górną płaszczyznę równą ze wszystkimi belkami półki 1, co utworzy swego rodzaju stół do różnych celów. Taka budowa półki 1, jaką przedstawiono w obecnym opisie powoduje, że po położeniu standardowej europalety ładunkowej P na półkę 1 w kierunku jak na Fig. 8 i Fig. 10 jej boczne deski podstawy mają prawie pełne podparcie a środkowa deska podstawy ma dwupunktowe częściowe podparcie. Podparcie to oznaczono zakreskowaną powierzchnią na Fig. 8. Podobnie, po położeniu standardowej europalety ładunkowej P na półkę 1 w kierunku obróconym o 90, jak na Fig. 9 i Fig. 11, jej boczne deski podstawy mają prawie pełne podparcie a środkowa deska podstawy ma dwupunktowe częściowe podparcie. Podparcie to oznaczono zakreskowaną powierzchnię na Fig. 9. Powierzchnie podparcia desek podstawy standardowej europalety ładunkowej P na półce 1 są jednakowe w obu kierunkach. Kolumny 9 wykonane są z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym. Obydwa końce kolumn 9 są zamknięte stopkami 11 w postaci korków z kołnierzami wykonanych z tworzywa sztucznego. Kolumny 9 mogą być o różnych wysokościach, po cztery sztuki w zestawie do jednego regału. W zależności od potrzeb do półki 1 można zamontować rozłącznie zestaw czterech jednakowych kolumn 9, które mogą być np. niskie, średnie lub wysokie. Wysokie kolumny 9 zastosujemy w przypadku, gdy chcemy umieścić pod regałem paletę z wysokim ładunkiem lub, gdy chcemy zmontować regał kilkupółkowy. Kolumny 9 mają na dwóch bocznych ściankach otwory ustalające 10 rozmieszczone na wspólnej osi wzdłużnej, w stałych odstępach pomiędzy ich osiami. Skrajne otwory ustalające 10, położone na obydwóch końcach kolumn 9 znajdują się w jednakowej odległości x od płaszczyzn czołowych tych kolumn 9. Rozstaw osi otworów ustalających 10 w kolumnach 9 jest taki sam jak rozstaw osi nagwintowanych otworów montażowych 6 w gniazdach 2. Takie rozmieszczenie otworów ustalających 10 w kolumnach 9 oraz nagwintowanych otworów montażowych 6 w gniazdach 2 pozwala na skokową regulację wysunięcia kolumn 9 w dół lub w górę w gniazdach 2. A więc umożliwia to rozłączne zamocowanie kolumn 9 do półki 1 na dowolnej wysokości. To z kolei umożliwia regulację położenia półki 1 nad poziomem podłogi. Kolumny 9 można zamocować w gniazdach 2 tak, że ich górne płasz-

6 6 PL B1 czyzny czołowe będą znajdować się w środku odległości, jaka jest między nagwintowanymi otworami zespalającymi 7, a najbliżej nich położonymi górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi 6. Jest to najniższe możliwe zamocowanie kolumn 9 w gniazdach 2 i przedstawiono to na Fig. 3 i Fig. 5. Przy takim zamocowaniu kolumn 9, w gniazdach 2 w przestrzeniach powyżej płaszczyzn czołowych kolumn 9 powstają wolne przestrzenie. Przestrzenie te służą jako gniazdo osadcze, w które można osadzić dolne końce kolumn 9 górnego regału. W trakcie nastawiania górnego regału na dolny, cztery dolne końce kolumn 9 górnego regału trafiają w wolne przestrzenie w czterech gniazdach 2 dolnego regału. Wówczas cztery dolne końce kolumn 9 górnego regału staną na czterech górnych końcach kolumn 9 dolnego regału w czterech gniazdach 2. Takie osadzenie jednej kolumny 9 górnego regału w gnieździe 2 dolnego regału przedstawiono na Fig. 7. Takie rozwiązanie umożliwia nastawienie górnego regału na dolny regał w taki sposób, że górny regał stoi nie zamocowany, ale zablokowany przed ześlizgnięciem się z dolnego regału. Zablokowanie to powodują górne części ścianek gniazd 2 dolnego regału. W takim stanie można też rozłącznie zamocować oba regały ze sobą za pomocą wkrętów dociskowych 8 w nagwintowanych otworach zespalających 7. Jest to możliwe, ponieważ dolne skrajne otwory ustalające 10 w kolumnach 9 górnego regału pasują do nagwintowanych otworów zespalających 7 w gniazdach 2 dolnego regału. Jeden regał może mieć kilka półek 1 połączonych ze sobą czterema kolumnami 9. W przypadku, gdy chcemy zmontować regał kilkupółkowy, otwory ustalające 10 w kolumnach 9, umożliwiają rozstawienie półek 1 względem siebie na różnych wysokościach stosownie do potrzeb. Taki przypadek przedstawiono na Fig. 14, gdzie regał składa się z trzech półek 1 i czterech wysokich kolumn 9. W takim przypadku każda kolumna 9 przechodzi przez wnętrze trzech gniazd 2 trzech półek 1. Każda kolumna 9 jest wówczas zamocowana rozłącznie za pomocą czterech wkrętów dociskowych 8 w każdym gnieździe 2. Powoduje to, że jedna kolumna jest zamocowana rozłącznie łącznie dwunastoma wkrętami dociskowymi 8. Przy takim zmontowaniu regału, wkręty dociskowe 8 we wszystkich otworach zespalających 7 we wszystkich gniazdach 2 są niedokręcone. Kolumny 9 można zamocować w gniazdach 2 też tak, że górne końce kolumn 9 będą wystawały w górę ponad gniazda 2, przedstawiono to na Fig. 12. W takim przypadku złożenia regału można na cztery górne końce kolumn 9 zamocować rozłącznie cztery łączniki 12, które są w zestawie do regału. Służą one do łączenia w pionie w razie potrzeby górnych i dolnych kolumn 9 np. w celu ich przedłużenia. Łączniki 12 są wykonane z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym takim samym jak gniazd 2 a więc większym od przekroju poprzecznego kwadratowego kolumn 9. Powoduje to, że kolumny 9 można przesuwać wewnątrz łączników 12. Na dwóch bocznych ścianach łączników 12 znajdują się po dwa nagwintowane otwory łącznikowe 13, w których są wkręcone wkręty dociskowe 8. Nagwintowane otwory łącznikowe 13 położone są na wspólnej osi w odległości między ich osiami wynoszącej 2x. Odległość pomiędzy osiami dwóch nagwintowanych otworów łącznikowych 13 w łącznikach 12 jest taka sama, jaka występuje w gniazdach 2 pomiędzy osiami górnych nagwintowanych otworów montażowych 6 a osiami nagwintowanych otworów zespalających 7. Za pomocą dwóch dolnych wkrętów dociskowych 8 można zamocować rozłącznie łącznik 12 na dolnej kolumnie 9. Natomiast za pomocą dwóch górnych wkrętów dociskowych 8 można zamocować rozłącznie górną kolumnę 9 w łączniku 12. Sposób mocowania kolumn 9 w łączniku 12 jest podobny do mocowania kolumn 9 w gniazdach 2. W przedstawionej na rysunkach wersji wykonania łącznika 12 nad wszystkimi nagwintowanymi otworami łącznikowymi 13 są trwale zamocowane tulejki służące do wydłużenia gwintów. Zastosowanie opisanego tu regału powoduje, że w miejscu gdzie stała jedna paleta ładunkowa można umieścić piętrowo na regałach dwie lub więcej palet ładunkowych za pomocą wózka widłowego podnośnikowego. Jednocześnie dostęp do tychże palet ładunkowych jest dobry gdyż można do nich podejść z czterech stron. Mimo, że budowa regału dostosowana jest głównie do standardowych palet ładunkowych można też na nim z powodzeniem stawiać inne niestandardowe palety ładunkowe lub inne towary. Regał według wynalazku umożliwia składowanie piętrowe palet z towarami w halach fabrycznych przy stanowiskach produkcyjnych. Regał nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie używa się palet ładunkowych i często się je przestawia. Regał zajmuje mało miejsca i zapewnia obsłudze stanowiska produkcyjnego łatwy dostęp do towarów z czterech stron. Regał jest wygodny w transporcie fabrycznym, ponieważ operator wózka widłowego podnośnikowego ma dostęp do palety z ładunkiem i do regału, z czterech stron, co ułatwia manipulowanie paletami ładunkowymi, a także całym regałem załadowanym paletami ładunkowymi. Regał może być stosowany w wersji jednopółkowej lub kilkupółkowej. Montaż i demontaż kolumn do półki jest bardzo łatwy i szybki, co umożliwia wymianę

7 PL B1 7 kolumn na inne lub zamocowanie półki na innej wysokości, a więc można zmieniać odstępy między półkami dostosowując je odpowiednio do wysokości ładunku. Regały nastawione na siebie piętrowo można szybko rozdzielić na regały jednopółkowe poprzez podniesienie do góry regału górnego. Jeżeli regały były wcześniej skręcone ze sobą za pomocą wkrętów dociskowych w nagwintowanych otworach zespalających to trzeba je poluzować. Na podłogę pod regał między kolumny można wstawić standardową paletę ładunkową dzięki temu, że rozstaw kolumn jest większy niż szerokość standardowej palety ładunkowej. W wielu okolicznościach regały mogą być tylko nastawiane na siebie piętrowo, bez skręcania ich ze sobą, za pomocą wkrętów dociskowych w nagwintowanych otworach zespalających, ponieważ ich osadzenie w gniazdach jest stabilne i zabezpieczone przed ześlizgnięciem się z siebie. Osadzenie kolumn górnego regału w gniazdach dolnego regału jest wystarczająco głębokie i pozwala na przewożenie za pomocą wózka widłowego podnośnikowego regałów nieskręconych ze sobą. W każdej chwili można łatwo wyjąć paletę ładunkową z dowolnej półki i wstawić na jej miejsce inną. Paletę ładunkową można wstawić na półkę regału z czterech kierunków po to aby była ustawiona poprzecznie lub wzdłużnie względem stanowiska pracy w zależności od potrzeby. W obu położeniach palety ładunkowej, poprzecznym i wzdłużnym jest do niej dobry dostęp. Ważne jest również to, że regał zajmuje mało miejsca przy składowaniu nieużywanych aktualnie regałów oraz w transporcie zewnętrznym, ponieważ regały można składować jeden na drugim. Składowanie polega na położeniu półki na półkę bez demontażu kolumn. Jest to możliwe, gdy górną półkę obrócimy o pewien kąt względem dolnej półki, wówczas kolumny górnego regału mijają się z kolumnami dolnego regału. Po zdemontowaniu kolumn z regałów możemy też składować półki jedna na drugiej. W takim przypadku zajmują one jeszcze mniej przestrzeni. Zastrzeżenia patentowe 1. Mobilny regał, zwłaszcza dla standardowych palet ładunkowych, zawierający co najmniej jedną półkę połączoną rozłącznie z czterema kolumnami z rur kwadratowych, znamienny tym, że półka (1) ma kształt kwadratu i składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek wewnętrznych (3), dwóch belek zewnętrznych (4) oraz czterech par belek dystansowych (5), do których zamocowane są trwale górnymi częściami wykonane z rury kwadratowej przelotowe gniazda (2), w których z kolei są zamocowane rozłącznie kolumny (9). 2. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że każda półka (1) ma cztery gniazda (2), przy czym są one rozstawione względem siebie jak wierzchołki kwadratu i w odległości (Lg), która jest większa od odległości (Lw) i (Lz), jakie występują pomiędzy zewnętrznymi ścianami belek (3) i (4). 3. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że odległość (Lw) pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek wewnętrznych (3) oraz odległość (Lz) pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek zewnętrznych (4) są sobie równe i odpowiadają w przybliżeniu szerokości (Lp) standardowej palety ładunkowej (P). 4. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że belki zewnętrzne (4) są dłuższe od belek wewnętrznych (3), co tworzy dwie wnęki boczne (La) w półce (1) oraz, że zamocowane na końcach belek zewnętrznych (4) cztery pary belek dystansowych (5) tworzą dwie wnęki boczne (Lb) w ramie półki (1), przy czym szerokość wnęk bocznych (Lb) jest taka sama jak szerokość wnęk bocznych (La). 5. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że w środku półki (1) w dolnej powierzchni do belek wewnętrznych (3) i belek zewnętrznych (4) przymocowane są trwale cztery węzłówki (14). 6. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że każda para belek dystansowych (5) składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek o różnych długościach i różnych przekrojach, tak dobranych, że na zewnętrznych narożnikach tworzy się prostokątny równoramienny uskok, w którym jest trwale zamocowany narożnik gniazda (2). 7. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że górne powierzchnie belek wewnętrznych (3), belek zewnętrznych (4), par belek dystansowych (5) oraz gniazd (2) leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast górne powierzchnie węzłówek (14) leżą poniżej górnej powierzchni półki (1). 8. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że dolne powierzchnie belek wewnętrznych (3), belek zewnętrznych (4) oraz par belek dystansowych (5) leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast dolne części gniazd (2) są znacznie obniżone w stosunku do dolnej powierzchni półki (1).

8 8 PL B1 9. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że gniazda (2) mają na dwóch zewnętrznych bokach po dwa nagwintowane otwory montażowe (6) i jeden w nagwintowany otwór zespalający (7), w których wkręcone są wkręty dociskowe (8), przy czym otwory te są umieszczone jeden nad drugim tak, że nagwintowany otwór zespalający (7) znajduje się najwyżej, w pobliżu górnych krawędzi gniazd (2). 10. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że kolumny (9) wykonane są z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym i posiadają na dwóch zewnętrznych ściankach otwory ust a- lające (10) rozmieszczone na całej długości na wspólnej osi w równych odległościach, przy czym skrajne otwory ustalające (10) położone na obydwóch końcach kolumn (9) znajdują się w jednakowej odległości (x) od płaszczyzn czołowych tych kolumn (9). 11. Mobilny regał według zastrz. 1 albo 10, znamienny tym, że rozstaw nagwintowanych otworów montażowych (6) w gniazdach (2) odpowiada rozstawowi otworów ustalających (10) w kolumnach (9), natomiast odległość pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi (7) a najbliżej nich położonymi, nagwintowanymi otworami montażowymi (6) wynosi 2(x). 12. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że do jego montażu można stosować zestawy kolumn (9) o różnych wysokościach, przy czym każdy zestaw składa się z czterech kolumn (9) o takiej samej wysokości. 13. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowym wyposażeniem regału są cztery łączniki (12), służące do łączenia w pionie ze sobą górnych i dolnych kolumn (9), wykonane z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym takim samym jak gniazd (2). 14. Mobilny regał według zastrz. 1 albo 10, znamienny tym, że na dwóch bocznych ścianach łączników (12) znajdują się po dwa nagwintowane otwory łącznikowe (13), w których są wkręcone wkręty dociskowe (8), przy czym te nagwintowane otwory łącznikowe (13) umieszczone są jeden nad drugim w odległości między ich osiami wynoszącej 2(x). 15. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że kolumny (9) można zamocować w gniazdach (2) tak, że górne płaszczyzny czołowe kolumn (9) znajdują się pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi (7), a najbliżej nich położonymi górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi (6), natomiast w przestrzeniach powyżej tych płaszczyzn można osadzić dolne końce kolumn (9) górnej półki (1) i zamocować wkrętami dociskowymi (8) w nagwintowanych otworach zespalających (7). 16. Mobilny regał według zastrz. 16, znamienny tym, że regał z jedną półką (1) z zamocowanymi czterema kolumnami (9) stanowi podzespół do montażu regałów kilku półkowych poprzez nastawianie piętrowo dowolnej ilości regałów na siebie luźno lub połączenie ich ze sobą rozłącznie poprzez wkręty dociskowe (8) w nagwintowanych otworach zespalających (7) gniazd (2).

9 PL B1 9 Rysunki

10 10 PL B1

11 PL B1 11

12 12 PL B1

13 PL B1 13

14 14 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT)

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

ABC połączeń w drewnie

ABC połączeń w drewnie ABC połączeń w drewnie Spis treści ABC połączeń w drewnie Spis treści Strona ABC połączeń w drewnie wolfcraft Połączenia w drewnie Wstęp do łączenia kołkami 3 Kołki meblowe 4 Urządzenie do połączeń kołkowych

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

Zestawienie elementów,okuć i akcesoriów oraz sposób montażu szafki. Dotyczy szafki wiszącej o wymiarach zewnętrznych:

Zestawienie elementów,okuć i akcesoriów oraz sposób montażu szafki. Dotyczy szafki wiszącej o wymiarach zewnętrznych: Zestawienie elementów,okuć i akcesoriów oraz sposób montażu szafki. Dotyczy szafki wiszącej o wymiarach zewnętrznych: wysokość szerokość głębokość 950 1200 300 wykonanej z płyty meblowej laminowanej,na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

// Nowe sterowania i uszczelnienia bram. Technika przeładunku Systemy logistyczne z jednej ręki

// Nowe sterowania i uszczelnienia bram. Technika przeładunku Systemy logistyczne z jednej ręki // Nowe sterowania i uszczelnienia bram Technika przeładunku Systemy logistyczne z jednej ręki 2 Spis treści Systemy logistyczne z jednej ręki 4-5 Rampy przeładunkowe ze składaną lub wysuwaną klapą 6-7

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu szafy sterownicze

Rozbudowa systemu szafy sterownicze Rozbudowa systemu szafy sterownicze Podłoga Cokół Flex-Block...540 Cokół TS...542 Cokół...550 Podłoga...555 Ściany Ściany boczne...567 Ściany działowe/grodziowe...57 Blokada rozłącznika...575 Technika

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK. Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa

Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK. Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa Transport materiałów ponad podłogą Instalacje torowe i suwnicowe

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo