OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGOBHP EKSPERT MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGOBHP EKSPERT MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym."

Transkrypt

1 OŚRODEK DOSKONALENIA KURSY I SZKOLENIA szkolenia BHP dla wszystkich stanowisk szkolenia ppoż. metodyka prowadzenia szkoleń BHP kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. III WJO, II WJO, I WJO kurs operatora wciągów i wciągarek kat. II W i IW kurs operatora podestów ruchomych kat. I P (samojezdne, montowane na pojeździe, przewoźne) kurs operatora żurawi HDS kat. II Ż kurs operatora suwnic z kabiny i podestu roboczego II S i I S (stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne) kurs obsługi dźwigów towarowo osobowych II D i I D kurs napełniania ciśnieniowych zbiorników o pojemności powyżej 350 cm 3 napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG) kursy na uprawnienia energetyczne gr. I, gr. II, gr. III kursy branży leśnej: o drwa-pilarz o obsługa pilarek spalinowych o obsługa kos spalinowych szkolenie do pracy w charakterze hakowego sygnalisty szkolenie wysokościowe szkolenie dla osób pracujących w kontakcie z azbestem szkolenie z zakresu konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy kurs obsługi kas fiskalnych kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolenie z zakresu pierwszej pomocy najnowsze zmiany kodeksu pracy szkolenie z zakresu autoprezentacji i wywierania pozytywnego wpływu praktyczny trening asertywności szkolenia dla zawodowych kierowców z zakresu czasu pracy ZAWODOWEGOBHP EKSPERT MATERIAŁY SZKOLENIOWE Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym OPRACOWANIE MATERIAŁU: Bartłomiej Daroszewski Hubert Kapuściński Kwiecień

2 TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Podział wózków jezdniowych wg. rodzaju napędu i sposobu pracy wózka Wózki jezdniowe napędzane W Podział wózków jezdniowych z napędem silnikowym ze względu na rodzaj napędu: Wózki z napędem elektrycznym sieciowym Wózki z napędem elektrycznym akumulatorowym Wózki z napędem spalinowym niskoprężnym Wózki z napędem spalinowym wysokoprężnym ( z zapłonem samoczynnym) Wózki z napędem z innym napędem E A B D I Typy wózków jezdniowych z napędem silnikowym : Wózki naładowne N Izoterma, chłodnia, wywrotka Wózki unoszące U Wózki unoszące służą do unoszenia ładunków na nieznaczna wysokość, to jest od 0,1 m do 0,15 m we współpracy z innymi środkami transportu. 2

3 Najczęściej spotykanym napędem w wózkach unoszących jest napęd elektryczny zasilany z akumulatorów. Wózki unoszące podestowe: Wózek unoszący prowadzony: Wózki podnośnikowe P Wózki podnośnikowe stanowią najbardziej urozmaiconą konstrukcyjnie grupę wózków jezdniowych napędzanych. Wózki te wyposażone są w odpowiedni mechanizm podnoszenia, mogą podnosić ładunki na wysokość do 10 m i znajdują zastosowanie do obsługi magazynów wysokiego składu. Specyficznym rozwiązaniem konstrukcyjnym wózków podnośnikowych jest mechanizm przesuwu wideł w płaszczyźnie poziomej. Wszystkie odmiany wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem technicznym. Wózki podnośnikowe czołowe: terenowy 3

4 Trójkołowy Wózki ciągnikowe C Wózki specjalne S Wózek specjalny ze zmiennym wysięgiem do przeładunku kontenerów 4

5 Podział wózków jezdniowych według rodzaju kierowania: Wózki prowadzone kierowca kieruje wózkiem, idąc przed nim lub za nim Wózki podestowe kierowca kieruje wózkiem, stojąc na podeście umieszczonym na wózku Wózki z fotelem dla kierowcy kierowca kieruje wózkiem, siedząc na fotelu umieszczonym na wózku Wózki zdalnie sterowane wózek sterowany jest pośrednio przez operatora będącego poza obszarem pracy wózka Udźwig nominalny wózka podnośnikowego wyrażona w kilogramach jest to największa dopuszczalna masa ładunku jaką wózek gotowy do pracy może podnieść na wysokość do 3300 mm przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł, określonej dla danego udźwigu nominalnego. 5

6 Udźwig zredukowany jest to największa dopuszczalna masa ładunku jaką może podnieść wózek gotowy do pracy powyżej 3300mm przy odległości c środka ciężkości ładunku od czoła wideł określonej dla danego ładunku nominalnego, oraz w całym zakresie podnoszenia przy, przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł większej niż określona dla danego udźwigu nominalnego. Nominalne odległości środka ciężkości od czoła wideł wg norm międzynarodowych: mm dla wózków o udźwigu nominalnym do 999 kg 500 mm dla wózków o udźwigu nominalnym od 1000 do 4999 kg 600 mm dla wózków o udźwigu nominalnym od 5000 do kg 6

7 Prędkość podnoszenia ładunku (dla wózków podnośnikowych) wyrażona w m/s, zawiera się w granicach od około 0,2 do 0,7 m/s. Prędkość opuszczania ładunku wyrażona w m/s, która dla ładunku nominalnego nie może być większa od 1,0 m/s, w przypadku awarii nie większa niż 0,6 m/s. Wysokość podnoszenia wózków podnośnikowych czyli odległość mierzona przy pionowo ustawionym mechanizmie podnoszenia od podłoża do górnej powierzchni poziomej zęba wideł na jaką wózek może podnieść ładunek. Wysokość swobodnego podnoszenia wózków podnośnikowych czyli wysokość na którą można podnieść widły bez zwiększenia gabarytowej wysokości wózka. Parametrami odnoszącymi się do wózków jezdniowych naładownych, jak i podnośnikowych, są: Prędkość jazdy z obciążeniem i bez obciążenia wyrażona w km/h, Zdolność pokonywania wzniesień podawana w procentach pochylenia terenu jazdy, które musi wózek pokonać. 7

8 WIADOMOŚCI O DOZORZE TECHNICZNYM Rodzaje aktów prawnych: Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu z dnia 16 lipca 2002 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29 października 2003 r. Dokumentacje techniczno- ruchowe wózków jezdniowych (DTR). Ustawa o dozorze technicznym określa: zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz organy właściwe do jego wykonywania. Organami dozoru technicznego są: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i podległe mu terenowe oddziały UDT specjalistyczne jednostki dozoru technicznego Transportowy Dozór Techniczny (TDT) i Wojsko Dozór Techniczny (WDT) Dozór techniczny określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem technicznym. W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrole stanu technicznego urządzenia, wykonuje okresowe i doraźne badania oraz sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenie. Formy dozoru technicznego: Dozór techniczny pełny, badania: odbiorcze, okresowe i doraźne, sprawdzenie kwalifikacji Dozór techniczny ograniczony, badania: odbiorcze i doraźne, sprawdzenie kwalifikacji Dozór techniczny uproszczony: badania typu, stosowane materiały, kontrola jakości urządzeń. 8

9 Organ dozoru technicznego przeprowadza następujące rodzaje badań technicznych Urządzeń transportu bliskiego UTB: RODZAJE BADAŃ TECHNICZNYCH UTB odbiorcze doraźne okresowe eksploatacyjne poawaryjne kontrolne powypadkowe wynikające z bieżących potrzeb odbiorcze - wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. okresowe - wykonywane w toku eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w terminach określonych dla danego rodzaju UTB. doraźne - eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w terminach wynikających z bieżących potrzeb. Badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia. Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Organy jednostek dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób, sprawdza kwalifikacje, w drodze postępowania kwalifikacyjnego. 9

10 Udźwig - nominalna, maksymalna wielkość obciążenia wyrażona w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę. Niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową niezdolność do pracy osób narażonych. Osoba narażona - osoba znajdująca się w strefie niebezpiecznej. Strefa niebezpieczna - strefa w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego. Ogólne warunki eksploatacji UTB: UTB powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacyjną. Eksploatujący powinien wyposażyć UTB w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego. W celu bezpiecznej eksploatacji UTB eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB. Eksploatujący powinien dla każdego UTB założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonywane czynności. Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych Urządzenie transportu bliskiego Wózki jezdniowe z wysięgnikiem Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem Termin przeglądu konserwacyjnego 30 dni 30 dni Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia Podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego Prowadzone i zdalnie sterowane 30 dni 60 dni 10

11 Rodzaje zakres i terminy badań technicznych Zgłaszający UTB do badań przedkłada, w zależności od rodzaju badania, odpowiednią dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania badania. UTB przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji. Eksploatujący, zgłaszając UTB do badań, powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz oprzyrządowanie do przeprowadzenia badań. Badania UTB przeprowadzane u eksploatującego powinny być wykonywane w obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach badań: odbiorczych, doraźnych eksploatacyjnych przeprowadza próby: statyczną i dynamiczną. Próba statyczna UTB jest wykonywana z przeciążeniem utrzymywanym w czasie nie krótszym niż 60 minut. Wielkość przeciążenia podczas tej próby odpowiada udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako: 1,5 - dla UTB z napędem ręcznym, 1,25 - dla pozostałych UTB wyposażonych w napęd inny niż ręczny. Po zakończeniu próby należy potwierdzić, że nie nastąpiły żadne uszkodzenia ani trwałe odkształcenia UTB Próbę dynamiczną UTB przeprowadza się z przeciążeniem, wykonując ruchy robocze pojedyncze oraz kojarzone, zgodnie z instrukcją eksploatacji. Próba powinna być przeprowadzona przy takich prędkościach roboczych, które nie zagrażają bezpieczeństwu przeprowadzania badania. Wielkość przeciążenia powinna odpowiadać udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako 1,1, o ile zastosowane specyfikacje techniczne nie określają inaczej. Przeprowadzona próba powinna potwierdzić, że sterowanie UTB i ruchy robocze, urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne funkcjonują prawidłowo oraz że po jej zakończeniu nie nastąpiły żadne uszkodzenia i trwałe odkształcenia. 11

12 Formy dozoru technicznego UTB oraz terminy i rodzaje (badań okresowych i doraźnych kontrolnych) Urządzenie transportu bliskiego Forma dozoru technicznego Termin i rodzaj badania Okresowe Doraźne kontrolne Wózki jezdniowe z wysięgnikiem Pełny Co 1 rok Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem Pełny Co 1 rok Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia Podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego Prowadzone i zdalnie sterowane Pełny Ograniczony Co 1 rok Co 2 lata 12

13 OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI WÓZKÓW Bezpieczna i długotrwała praca wózka zależy od sposobu eksploatacji, a w szczególności od użytkowania wózka w sposób i w zakresie ustalonym przez jego wytwórcę. Całość spraw związanych z użytkowaniem (eksploatacją) wózka winna być zawarta w instrukcji eksploatacji. Użytkowanie wózka powinno odbywać się zgodnie z tą instrukcją. Do obowiązków użytkownika należy przede wszystkim: Wyposażenie wózka w stanowiskowa instrukcje obsługi, Założenie i przechowywanie dziennika konserwacji prowadzonego przez konserwatora, w którym odnotowywane są wykonywane czynności, Zapewnienie właściwej ( z uprawnieniami) obsługi i konserwacji wózka, Przestrzeganie by wózek był eksploatowany zgodnie z instrukcja eksploatacji, Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o dozorze technicznym prz wózkach objętych takim dozorem, Przechowywanie księgi rewizyjnej wózka. Czynności kierowcy operatora przy obsłudze wózka Do obowiązków kierowcy operatora wózka należy przede wszystkim przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi wózka oraz instrukcji stanowiskowej. Dotyczy to w szczególności czynności, które producent wózka w DTR-ce zaliczył do czynności codziennej obsługi. Są to na ogół czynności sprawdzające. Czynności kierowcy operatora przed rozpoczęciem pracy: Sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorowej Sprawdzić działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej poprzez ich kolejne włączanie Hamulec zasadniczy: poziom płynu hamulcowego, skok jałowy pedału hamulca, Hamulec pomocniczy ręczny, Układ kierowniczy sprawdzenie luzu kierownicy Stacyjka i wyłącznik masy Stan ogumienia kół, ciśnienie powietrza, zamocowanie kół, Układ hydrauliczny: stan płynu hydraulicznego, elementy układu, czy nie ma wycieków, Poziom oleju w misce olejowej, Układ chłodzenia poziom cieczy w układzie chłodzenia, Sprzęgło, Osprzęt roboczy wykonywanie ruchów roboczych w pełnym zakresie bez obciążenia, Ogólny stan wózka, Przeprowadzić smarowanie i wykonać inne czynności sprawdzające podane w DTR wózka jako czynności codzienne, Odnotować sprawność wózka w Codziennym raporcie technicznym wózka jezdniowego lub innym dokumencie, 13

14 Zauważone usterki i zagrożenia, do usunięcia których operator nie posiada, kwalifikacji, zgłaszać przełożonemu celem ich usunięcia, Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież i obuwie robocze oraz kask ochronny (jeśli przepisy wewnątrzzakładowe wprowadzają taki wymóg), Każdorazowo przemyśleć bezpieczny przebieg pracy (przebieg drogi przejazdu, podnoszenia i przemieszczania ładunku). Uwaga: W razie stwierdzenia, że stan bhp nie odpowiada przepisom lub zasadom bhp należy niezwłocznie przerwać pracę i poinformować przełożonego. W czasie pracy do obowiązków kierowcy operatora należy: Obsługa wózka zgodnie z instrukcją wytwórcy i z zasadami bezpieczeństwa pracy obowiązującymi w danym miejscu pracy, Kontrola działania wszystkich układów i zespołów wózka, Zaprzestanie pracy wózkiem w przypadku wystąpienia usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu jego układów, mechanizmów lub innych elementów mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pracy albo poważniejsze uszkodzenie wózka, Zgłaszanie zaistniałych zakłóceń odpowiednim przełożonym. Obowiązki kierowcy po zakończeniu pracy: Odprowadzić wózek i ustawić w miejscu wyznaczonym do jego postoju, Widły opuścić w dolne położenie, a maszt odchylić do przodu tak, aby końce wideł oparły się o podłoże, Dźwignię kierunku jazdy ustawić w położeniu neutralnym, Zaciągnąć ręczny hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę, Jeżeli jest to wózek zasilany gazem to przed wyłączeniem stacyjki należy zamknąć zawór butli aby silnik wypalił gaz znajdujący się w instalacji. Ważnym zagadnieniem podczas eksploatacji wózka jest jego bieżąca konserwacja. Do zakresu konserwacji należy: Wykonywanie przeglądów przed i po pracy, Dokonywanie przeglądów okresowych, Naprawa poszczególnych podzespołów i części, Wymiana oleju i smaru. Wszystkie czynności zaliczane w DTR do przeglądu okresowego winno być wykonywane przez warsztat lub serwis. Czynności i zabiegi konserwacyjne w wózkach objętych dozorem technicznym mogą być wykonywane tylko przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia konserwatora wydane przez UDT. 14

15 Cykl pracy wózka podnośnikowego: 15

16 Czynności podnoszenia, opuszczania i pochylania wykonuje się po zatrzymaniu wózka. Zabrania się wykonywanie tych czynności podczas jazdy. 16

17 OGÓLNE WIADOMOŚCI O BUDOWIE WÓZKA Podstawowe elementy wózka: Rama Układ jezdny Układ hamulcowy Blok napędowy Układy hydrauliczne osprzętu roboczego Kabina Elementy sygnalizacyjne i sterujące Specjalnie do napędu wózków zostały opracowane silniki spalinowe tzw. przyjazne dla środowiska. Są to silniki wysokoprężne - zasilane olejem napędowym, lub niskoprężne na gaz płynny propan-butan (LPG). Produktem spalania gazu jest praktycznie tylko dwutlenek węgla. Wózki z silnikami wysokoprężnymi dzięki dokładnemu spalaniu oraz zastosowanym katalizatorom i filtrom spalin mogą być z powodzeniem stosowane w większych pomieszczeniach, jak magazyny, hale targowe i hale produkcyjne. 1 - tłok, 2 pierścienie tłokowe, 3 sworzeń tłoka, 4 korbowód, 5 wał korbowy, 6 koło zamachowe, 7 cylinder, 8 kadłub, 17

18 9 głowica, 10 miska olejowa, 11 wałek rozrządu, 12 krzywki, 13 koło zębate, 14 popychacz zaworu, 15 zawory, 16 sprężyny, 17 koło pasowe napędu wentylatora, 18 koło zębate pompy olejowej, 19 świeca zapłonowa. Układ chłodzenia Układ smarowania Przeniesienie napędu Współczesne wózki rzadko mają klasyczną skrzynię biegów z dźwignią do włączania kolejnych biegów, zwykle bowiem są wyposażone w przekładnie hydrodynamiczne lub hydrostatyczne. Przekładnia hydrodynamiczna, to zamknięta w jednej masywnej obudowie przekładnia hydrokinetyczna z automatyczną skrzynią biegów (przód-tył) połączona z przekładnią zębatą i mechanizmem różnicowym (mechanizm umożliwiający obracanie się kół napędowych: lewego i prawego z różną prędkością podczas skręcania). Głównym elementem tego typu przekładni jest wysokociśnieniowa pompa osiowa, która podaje olej na dwa silniki hydrauliczne, przy czym prędkość jazdy jest sterowana niezależnie od obrotów silnika. Przekładnia hydrokinetyczna pozwala m. in. na łączenie szybkiego podnoszenia z jazdą bardzo powolną, pełzającą, przy równoczesnych wysokich obrotach silnika dających dużą moc podnoszenia. 18

19 Z kolei napęd hydrostatyczny dobrze znosi nagłe zmiany kierunku jazdy przód-tył, dużą siłę ciągu. Przekładnia automatycznie hamuje wózek z chwilą zdjęcia stropy z pedału gazu. Układ kierowniczy Bardzo ważny jest układ kierowniczy, bowiem przy obsłudze wózków widłowych i innych kierowca musi dużo kręcić kierownicą podczas manewrowania wózkiem, np. przy załadunku, układaniu czy rozładunku. Przełożenia mechanizmu kierowniczego są tak dobrane, żaby zapewnić jak największą zwrotność wózka. Zadanie to wydatnie ułatwia hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Układ podnoszenia To zespół podnoszący, składający się z: ramy zewnętrznej (stałej), ramy wewnętrznej (ruchomej), karetki, łańcuchów, siłowników, wideł (oraz ew. innego osprzętu), kraty osłonowej odgradzającej kierowcę od ładunku (opcja dodatkowa). Część pionowa (maszt) posiada możliwość przechylenia w przód i tył w zakresie ok

20 Układ hamulcowy Układy elektryczne wózka Budowa silnika prądu stałego jarzmo, wirnik, komutator, bieguny główne, uzwojenie wirnika, jarzmo szczotkowe, uzwojenie wzbudzające. Budowa i działanie alternatora: prądnica prądu stałego podczas ruchu obrotowego wirnika do uzwojenia wirnika wytwarzany jest prąd przemienny, który jest przetwarzany na prąd stały przez prostownik i potem doprowadzony do akumulatora. Budowa i zastosowanie akumulatora W wózkach spalinowych źródłem napędu prądu stałego jest akumulator doładowywany przez prądnice lub alternator napędzany przez silnik spalinowy. Rozrusznik urządzenie do uruchamiania silnika spalinowego. Rozrusznik elektryczny to silnik prądu stałego, który służy do obracania wału korbowego silnika i nadawania mu odpowiedniej prędkości obrotowej, przy której silnik może samodzielnie rozpocząć pracę. Rozrusznik silnika spalinowego jest odbiornikiem pobierającym najwięcej energii elektrycznej z akumulatora, lecz tylko w krótkich okresach podczas uruchamiania silnika. Jaki prąd stosowany jest w wózkach z napędem elektrycznym akumulatorowym prąd stały znajdują zastosowanie w wózkach z napędem elektrycznym akumulatorowym 20

21 do zasilania silników napędowych, oświetlenia, sygnalizacji i pozostałego wyposażenia elektrycznego. Układ hydrauliczny 4a. Układ hydrauliczny 7. Filtr hydrolu 8. Zawór przelewowy (bezpieczeństwa) wyregulowany na ciśnienie robocze 21

22 WIADOMOŚCI Z ZAKRESU ŁADUNKOZNAWSTWA Zadania opakowania ładunku - Chroni otoczenie przed ładunkiem i odwrotnie oraz informuje o przewożonym towarze. Paleta jest to urządzenie przeznaczone do układania w nim lub na nim ładunków i dostosowane do mecha-nicznego przemieszczania Podział palet: Ze względu na materiał z jakiego paleta jest wykonana: drewniane, metalowe, plastikowe Rodzaje palet : płaskie, skrzyniowe, słupkowe, Wymiary palety EURO - 120x80x16cm Ładunek - jest to określona masa surowców półfabrykatów lub wyrobów gotowych znajdujących się w procesie przemieszczania transportu. Sposoby składowania jednostek ładunkowych Składowanie dynamiczne w tym sposobie jednostki ładunkowe w czasie składania mogą być przemieszczane wraz z regałami bądź pozostają na środkach transportowych będących w ruchu (regały przesuwne, przejezdne, okrężne. Składowanie statyczne jednostki ładunkowe w czasie składowania w magazynach nie są przemieszczane ( stosy rzędowe, stosy blokowe, regały pułkowe niskie i piętrowe, regały ramowe paletowe, pojemnikowe. Układanie worków w stosy. Worki umieszczone powinny być na palecie stosując składowanie przemienne, a następnie owijamy folią strecz dla zapewnienia stateczności. Stateczność wózka ma decydujące znaczenie przy składowaniu i podnoszeniu ładunków, zależy od masy i odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł i wysokości na którą podnosimy. Cięższy ładunek sprawia, że środek ciężkości wózka widłowego przesuwa się ku przodowi, z kolei podnoszenie ciężkiego ładunku w górę jednocześnie powoduje przesunięcie środka ciężkości również ku górze. W takiej sytuacji stateczność wózka widłowego jest znacznie mniejsza i wykonywanie gwałtownych ruchów może doprowadzić do jego przewrócenia. 22

23 BEZPIECZNA OBSŁUGA I WYMIANA BUTLI Z GAZEM PROPAN BUTAN (LPG) Instalacja gazowa w wózku składa się z: butli 11 kilogramowej z płynnym gazem propan butan (mieszanina B), elektrozaworu do odcinania dopływu gazu, reduktora ciśnienia gazu, dławika przepływu gazu, mieszalnika (miksera i/lub gaźnika), przewodów miedzianych lub gumowych zbrojonych w oplocie ochronnym. Butla gazowa ma konstrukcję przystosowaną do użytkowania w pozycji poziomej. Zabrania się stosowania w wózkach butli domowych. Właściwości fizyko chemiczne gazu propan butan Gaz propan butan stanowi mieszaninę gazowych węglowodorów, głównie propanu i butanu w postaci skroplonej. Jest gazem bezbarwnym, charakteryzującym się bardzo słabą wonią, co powoduje, że jest trudno wykrywalny. Jest gazem palnym o temperaturze zapłonu 80 C. W połączeniu z powietrzem staje się mieszaniną wybuchową, w dużym zakresie stężeń. Temperatura samozapłonu LPG ~ 365 C. Mieszanina gazu z powietrzem w proporcji 19% jest gazem wybuchowym. Nie jest gazem trującym, ale wykazuje działanie narkotyczne, którego objawami są: wymioty, zwężenie źrenic, ból głowy, głęboka senność prowadząca nawet do utraty przytomności. W fazie gazowej jest prawie dwukrotnie (G = 1,9 g/cm 3 ) cięższy od powietrza i dlatego spływa do najniżej położonych miejsc. Pary czystego butanu są 2,1 razy cięższe od powietrza. Gaz propan butan zalicza się do 1 klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Butle gazowe Napełnianie butli gazowych może odbywać się wyłącznie w rozlewniach gazu płynnego. Każda butla powinna mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą w szczególności : nazwę uprawnionego wytwórcy, numer fabryczny, pojemność dopuszczalną, maksymalny stopień napełniania 80%, 23

24 datę następnego badania dopuszczającego do użytkowania. 24

25 ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP Napięcie bezpieczne dla człowieka - Najskuteczniejszą ochroną przed porażeniem jest obniżenie napięcia do 24V, a w szczególnych wypadkach do 12V ( napięcie bezpieczne). Zasady bhp podczas urządzeń elektrycznych: Nie wolno używać urządzeń z uszkodzoną obudową przewodem lub wtyczką Postępować zgodnie z opracowaną instrukcją. W razie porażenia prądem należ w pierwszej kolejności odłączyć dopływ prądu Podstawowe obowiązki kierowcy wózka jezdniowego napędzanego: Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy układ kierowniczy, hamulcowy, napędowy Sprawdzić mechanizm podnoszenia, oświetlenia i sygnalizacji Zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz przemieszczających się osób Wózek prowadzić z prędkością dostosowaną do warunków występujących na drodze ruchu, zapewniającą bezpieczną jazdę Czynności zabronione kierowcy wózka ze względu na bezpieczeństwo: Przewozić osób na nie przystosowanych do tego wózkach Obciążać wózek ponad jego nośność wjeżdżać na pomosty Wykonywać ostrych zakrętów Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy wózkiem podnośnikowym: Nie wolno gwałtownie skręcać ani gwałtownie hamować Nie wolno podnosić ładunku niezgodnego z wykresem udźwigu Przy jeździe z rampy lub innej pochyłości jeździć tyłem Nie wolno pozostawiać wózka z podniesionymi widłami W czasie pracy na wózku nie wolno nikomu przebywać poza operatorem W czasie jazdy widły powinny być uniesione około 300mm ponad powierzchnię Nie wolno dokonywać napraw lub regulować mechanizmów wózka Zasady bezpieczeństwa pracy wózkiem z napędem elektrycznym akumulatorowym: Przełączać na jazdę wył i przód i na położenie zerowe wykonywać podczas postoju Podczas postoju zaciągnąć hamulec ręczny i wyciągnąć kluczyk Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów elektrycznych Przed rozpoczęciem doładowania baterii należy podnieść pokrywę i powyjmować korki z otworów odpowietrzających W przypadku sklejenia się styków wyłączyć wyłącznik awaryjny. Wózkiem należy jeździć tyłem po pochyłym terenie w raz z ładunkiem, lub podczas utraty widoczności spowodowanej transportem przed-miotów o dużych gabarytach. Poruszanie się wózkiem po pochyłościach terenu Maksymalne pochylenie dróg transportowych wynosi 5% i podjazdów na rampę 8%. 25

26 Czynności pracownika podczas przewracania się wózka - silnie trzymać się, pozostać na siedzeniu. Podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice, bosaki, piasek, koc gaśniczy, hydranty. Zastosowanie gaśnic: A pożar drewna, papieru, tkanin płynne, pianowe B pożar cieczy, substancji palnych płynne, pianowe, proszkowe C pożary gazów palnych, urządzeń pod napięciem proszkowe, śniegowe D pożar metali lekkich, magnez, potas, sód proszkowe. 26

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści.

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści. Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, 2015 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU UDT PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

PYTANIA DO EGZAMINU UDT PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE PYTANIA DO EGZAMINU UDT PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE 1 1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?? Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Vademecum BHP Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO oddział w Poznaniu Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa i adres instytucji szkolącej: Nazwa kursu: Miejsce realizacji: HARMONOGRAM SZKOLENIA Grupa CARGO Sp. z o.o. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej Termin realizacji szkolenia: Łódź,

Bardziej szczegółowo

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I

ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I 1.Imienne zezwolenie do prowadzenia wózka kierujący otrzymuje: a po zdaniu egzaminu ze znajomości obsługi wózka, przed zakładową komisją b po ukończeniu kursu

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Liczba godzin lekcyjnych

PROGRAM SZKOLENIA. Liczba godzin lekcyjnych PROGRAM SZKOLENIA KURS KIEROWCY I OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WRAZ Z BEZPIECZNĄ OBSŁUGĄ I WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH WRAZ Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI GRUPY I Lp. 1. Tematyka Typy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 18.01.2013 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 października 2003 r. Dz.U.03.193.1890 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prace transportowe z użyciem maszyn

Prace transportowe z użyciem maszyn Prace transportowe z użyciem maszyn 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce

Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce Zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń dźwignicowych stosowanych w energetyce zawodowej Doświadczenia UDT w eksploatacji urządzeń dźwignicowych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Obsługa wózka jezdniowego

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Obsługa wózka jezdniowego Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Obsługa wózka jezdniowego Spis treści: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych. 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych. 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych : podręcznik do kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Michał Markowski, Zbigniew Stanik. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9 Spis treści do książki pt. "URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE Suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń" autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski Spis treści Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń: DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów Uczeń: 1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia; 2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

Bardziej szczegółowo

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1. Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych 11 1.1 Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.2 Zagrożenia występujące podczas konserwacji nadwozia i drobnych prac

Bardziej szczegółowo

3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1. tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 O F E R T A WSPÓŁPRACY. w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM

3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1. tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 O F E R T A WSPÓŁPRACY. w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM 3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1 tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 www.botus.com.pl mail:botus@botus.com.pl O F E R T A WSPÓŁPRACY w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM Lubzina 2011 W imieniu

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, Spis treści

Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, Spis treści Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, 2016 Spis treści Wstęp 11 1. Tryb uzyskiwania kwalifikacji dla zawodu operatora maszyn do robót ziemnych 12 2. Ogólne wiadomości o

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony Spalinowy wózek widłowy 3.5-5.0 tony 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5 tony Specyfikacja wózka 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Napęd

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM. Lubzina 2014

O F E R T A. KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM. Lubzina 2014 39 102 LUBZINA 311 tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 www.botus.com.pl mail:botus@botus.com.pl O F E R T A KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM Lubzina 2014 Szanowni Państwo! Wychodząc

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy ton

Spalinowy wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5-8.0 ton Spalinowy wózek widłowy 3.5-4.0 ton Specyfikacja wózka 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus GWARANCJA TONA Sp. z o.o. tel.: 32 289 95 33 fax: 32 380 30 80 www.tona.com.pl Załącznik nr 1. Zakres przedłużonej gwarancji HELP Koparki Główne komponenty Standard Plus Power Train pompa główna pompa

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady bhp obowiązujące przy obsłudze i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego. Dozór techniczny. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych. UWAGA Prace transportowe wiążą się

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

BEZPIECZNA OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA BEZPIECZNA OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA CZERWIEC 2014 Wydawca: Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa tel. 22 57 22 100 udt@udt.gov.pl,

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO The operator of power truck. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO The operator of power truck. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO The operator of power truck www.orent.pl 1 Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67

Bardziej szczegółowo

3.1. Budowa pojazdu samochodowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Poziom wymagań programowych

3.1. Budowa pojazdu samochodowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Poziom wymagań programowych 1. Technologia napraw pojazdów samochodowych 3.1. udowa pojazdu samochodowego 3.2. iagnozowanie stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego 3.3. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdu

Bardziej szczegółowo

Terminy przeglądów konserwacyjnych I

Terminy przeglądów konserwacyjnych I Lp. Wykaz urządzeń dźwignicowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów przewidzianych do przeglądów Nazwa urządzenia konserwacyjnych w 2015r. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

DŹWIGNIKI NOŻYCOWE HYDRAULICZNE PNEMATYCZNE PRZENOSNIKI ROLKOWE PODNOŚNIKI NOZYCOWE I PRZENOŚNIKI ROLKOWE

DŹWIGNIKI NOŻYCOWE HYDRAULICZNE PNEMATYCZNE PRZENOSNIKI ROLKOWE PODNOŚNIKI NOZYCOWE I PRZENOŚNIKI ROLKOWE WWW. DŹWIGNIKI NOŻYCOWE HYDRAULICZNE PNEMATYCZNE PRZENOSNIKI ROLKOWE KATALOG PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWYCH I PRZENOŚNIKÓW ROLKOWYCH 1 PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY DP udźwig do 150 kg Pneumatyczny stół montażowy DP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ Nr. Rej. 4/PN/2011 PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Pompa wodna: 1.1. demontaż pompy i weryfikacja części, 1.2. wymiana: a) łożysk b) reperaturki

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl Szanowni Państwo! Miło nam przedstawić ofertę na dostawę wózka widłowego Hyundai, który pozwoli Państwu usprawnić procesy transportu wewnątrzzakładowego. Wózek widłowy, który poniżej przedstawiamy, dobraliśmy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 156 9254 Poz. 932 932 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania,

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA-OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH

KIEROWCA-OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH Kazimierz Buczek KIEROWCA-OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH ISBN 83-89387-33-6 Wydawnictwo KaBe Krosno 2009 Uwaga! Powielanie niniejszej płyty w części lub w całości bez zgody właściciela majątkowych

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto Dozer mini rama naprawcza 2 449,00 zł Długość: 300 cm Długość ramienia pionowego: 157 cm Długośc belki poziomej: 185 cm Min. długość siłownika: 48 cm Max. Długość siłownika: 62 cm W zestawie dwa łańcuchy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Season Spotkanie serwisowe Temat: PRZEGLĄDY SERWISOWE STIGA PARK.

Season Spotkanie serwisowe Temat: PRZEGLĄDY SERWISOWE STIGA PARK. Spotkanie serwisowe 2007 Temat: PRZEGLĄDY SERWISOWE STIGA PARK PRZEGLĄD OKRESOWE STIGA PARK PIERWSZY PRZEGLĄD SERWISOWY: około 5m/godz. (wszystkie typy urządzeń) PRZEGLĄD POŚREDNI: - Park Diesel: co 100m/godz.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe Uwagi Zalecana wartość Zmierzona wartość Identyfikacja samochodu Liczba cylindrów Typ 4/OHC Pojemność skokowa (podatek) ccm 1389 Stopień sprężania :1 9,4 Przystosowany do benzyny bezołowiowej Tak Minimalna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok 1 Krok 1 zrozumienie sytuacji: ocena dostępnych informacji: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

Warunki Gwarancji Toyota BT wózki używane Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. z dnia

Warunki Gwarancji Toyota BT wózki używane Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. z dnia Warunki Gwarancji Toyota BT wózki używane z dnia 2016-11-01 1. Gwarancja 1.1 Sprzedający udziela gwarancji na zakupione wózki używane: L.P Marka / Typ 1 2 3 Nr. seryjny czas / mth Od stanu licznika Data

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM. Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 20 do Umowy UM. 2 z 8 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ

SPIS TREŚCI INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ SPIS TREŚCI INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 1. Identyfikacja zagrożeń... 2 2. Wymagania ogólne i kwalifikacje zawodowe pracowników... 2 3. Nadzór nad prowadzonymi robotami... 3 4. Obowiązki pracowników...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: caz@puplubartow.pl

Bardziej szczegółowo

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1 ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-99 z dnia 24-04-2012 r. ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³ WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki 0.7-1.8 m³ Komfort i produktywność Ładowarka kołowa WL55 punktuje dzięki wysokości podnoszenia 3,41 m. W ten sposób można załadować praktycznie każdą ciężarówkę.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 18.01.2013 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej.

Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej. 1 2 Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE GÓRA 2013 I. Podstawy Prawne 1. Dozór techniczny W ostatnich latach w Polsce, w związku

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Technika w szczegółach.

Technika w szczegółach. w szczegółach. ładunku (LSP) 00 mm z blokadą osi z blokadą osi ładunku (LSP) 00 mm bez blokady osi bez blokady osi 0,0 LSP 00 w szczegółach. SCORPION 70 SCORPION 700 ładunku (LSP) 00 mm SCORPION 70 SCORPION

Bardziej szczegółowo