PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU Opracowała: Wanda Paul

2 2 I. Wstęp W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską powinno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. (...) troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieżowych jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. [Jan Paweł II: Familiaris consortio 26] Świetlica Socjoterapeutyczna, zwana potocznie środowiskową, powstała w październiku 1995 roku dzięki fundacji Pro Scholam. Ta bardzo wartościowa inicjatywa skierowana była głównie do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Szczególną opieką otoczono dzieci podatne na destruktywne wpływy środowiska oraz dzieci sprawiające problemy wychowawcze. Niniejszy program jest zgodny z wytycznymi do spraw wychowawczych MEN. Opracowany został w oparciu o: Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Elblągu; Program Wychowawczy Szkoły; literaturę z zakresu wychowania, profilaktyki i resocjalizacji. Program Świetlicy Środowiskowej jest programem zarówno terapeutycznym, jak i twórczym, Zadaniem programu jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, korekta dysfunkcyjnych zachowań i postaw oraz świadome i aktywne przygotowanie do życia w dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.

3 3 II. Zadania świetlicy w świetle Statutu Szkoły Świetlica Środowiskowa prowadzi działalność opiekuńczowychowawczą o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym w dniach i godzinach zgodnych z potrzebami środowiska. Zadaniem świetlicy jest: 1. tworzenie właściwych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, 2. korygowanie zaburzeń rozwojowych w zakresie sfery intelektualnej, emocjonalnej i sprawnościowej, 3. łagodzenie niedostatków wychowawczych, 4. wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom, 5. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 6. zapewnienie właściwej opieki psychologicznej i pedagogicznej dziecku i rodzinie. Świetlica zapewnia swoim wychowankom: pomoc w odrabianiu lekcji; udział w zajęciach specjalistycznych; pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; dożywianie (jeden posiłek). Praca świetlicy opiera się o ramowy rozkład dnia oraz treści programowe korelujące z programem wychowawczym szkoły. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 wychowanków. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w zespołach liczących od 6 do 12 wychowanków. Zespoły zainteresowań i zajęcia specjalistyczne trwają 45 minut. Świetlica działając w najbliższym środowisku lokalnym dziecka: wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji; zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami; współpracuje ze szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, świetlica kieruje się w szczególności: dobrem dziecka; poszanowaniem Konwencji Praw Dziecka; koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez rozwój zainteresowań i indywidualizację oddziaływań wychowawczych; poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.

4 4 III. Cele wychowania Zasadniczym celem programu zajęć w świetlicy środowiskowej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, przygotowanie do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Ukształtowanie osobowości zgodnej z uznawanymi społecznie normami i wartościami można osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych. Cele szczegółowe wychowania: Wychowywać tak, aby dziecko: potrafiło znaleźć swoje miejsce w grupie i w niej działać; poznało normy dobrego zachowania i starało się według nich postępować; potrafiło zachować się w sytuacji trudnej; poznało swoje mocne i słabe strony, potrafiło przewidzieć skutki swoich działań; dokonywało oceny własnych osiągnięć i możliwości; uczyło się samorządności, odpowiedzialności, demokracji; potrafiło komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi; uczyło się wrażliwości i zrozumienia dla potrzeb innego człowieka; czuło się Polakiem w zjednoczonej Europie; rozumiało konieczność dbania o środowisko przyrodnicze; przygotowało się do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

5 5 IV. Zadania nauczyciela wychowującego Realizując cele i zadania wychowawcze nauczyciel kieruje się dobrem wychowanków, troską o ich rozwój intelektualny, zdrowie i bezpieczeństwo. W swoich działaniach zawsze kieruje się zasadą poszanowania godności osobistej wychowanka, nawet wówczas, gdy on sam nie zawsze jej przestrzega w stosunku do nauczyciela, rówieśników czy samego siebie. Do zadań nauczyciela wychowującego należy: kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszelkie sfery swojej osobowości; kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną zabawę, zajęcia, wybór właściwych form spędzania czasu wolnego; budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę; zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych; uczenie właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób; kształcenie umiejętności słuchania innych, rozumienia ich poglądów; uczenie i wychowywanie w duchu patriotycznym; uwrażliwienie na zagrożenia współczesnego świata. Wychowawca tworzy atmosferę sprzyjającą wprowadzaniu dzieci i młodzieży w życie, w sprawne funkcjonowanie grupy. Niezwykle ważna jest postawa wychowawcy, który nie osądza, chwali za dobre czyny, a mniej mówi o złych. Dba o jakość komunikatów, jakie członkowie grupy otrzymują od siebie nawzajem i od wychowawcy. Każdy z wychowawców powinien cechować się stanowczością, a zarazem dobrocią i cierpliwością. W działalności ukierunkowanej na integralny rozwój dziecka, celem czyni nie tyle karanie zła, co wspieranie w kierunku dobra. Realizuje to zadanie dobrem, łagodnością, akceptacją i ciepłem. Dobry wychowawca potrafi rozładować sytuacje konfliktowe, zauważa problemy i potrzeby każdego dziecka, dostosowuje organizację zajęć do specyfiki poszczególnych grup i etapów ich rozwoju.

6 6 V. Struktura programu Świadomość, że praca wychowawcza jest procesem długofalowym, prowadzącym do wewnętrznego zharmonizowania młodego człowieka, wymaga od wychowawcy dużej czujności i elastyczności w działaniu. Program został podzielony na obszary tematyczne: 1. Moja grupa. 2. Rodzina w życiu człowieka. 3. Ja w społeczeństwie, czyli warto dobrym być. 4. Rola autorytetu w moim życiu. 5. Budujemy zdrowy obraz samego siebie. 6. Moja twórczość. 7. Konkursy i uroczystości okolicznościowe. 8. Drogi i bezdroża, czyli współczesne zagrożenia. 9. Środki informacji. 10. Kultura wolnego czasu. 11. Przyroda wokół nas. 12. Zdrowy tryb życia.

7 7 VI. i planowane osiągnięcia wychowanków Obszar tematyczny: Moja grupa - ustalenie regulaminu dla młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej, ustalenie celów indywidualnych poszczególnym wychowankom i celów zajęć; - sposoby komunikowania się w grupie; - korzyści i zagrożenia, jakie niosą ze sobą związki koleżeńskie: pomoc wzajemna, wspólne zabawy, wspólna nauka, pozytywne wzorce zachowań; - presja w grupie umiejętność odmawiania, w każdej sytuacji powinno się pozostać sobą, żyć w zgodzie z własnym odczuciem dobra i zła; - asertywność sposób na bycie sobą bez krzywdzenia innych; - cechy dobrego kolegi: rzetelność, prawdomówność, uczynność, życzliwość itd.; - pojęcie empatii i jej znaczenie w rozwoju przyjaźni; - rówieśnicy koleżeństwo, przyjaźń, więzi emocjonalne. - otwarcie wyraża swoje zdanie; - dostosowuje się do panujących reguł w grupie; - prawidłowo porozumiewa się z grupą rówieśniczą i otoczeniem; - uświadamia sobie pozytywne znaczenie więzi koleżeńskich; - umie rozróżniać sytuacje, w których występuje presja grupy; - nabywa umiejętność mówienia nie ; - podnosi własną samoocenę; - potrafi zastosować model asertywności jako sposób rozwiązywania konfliktów; - dojrzewa do stwierdzenia, że o wartości człowieka nie decyduje pełen portfel; - wczuwa się w przeżycia drugiej osoby; - zdaje sobie sprawę, że przyjaźń jest konstruktywną więzią wzbogacającą obie strony. Obszar tematyczny: Rodzina w życiu człowieka - rodzina jako wspólnota osób; - funkcja rodziny; - dom może być skromny, ale szczęśliwy, miejsce, do którego się wraca, by zregenerować siły fizyczne i duchowe; - znaczenie rodziny w życiu człowieka, zapewnienie bytu jej członkom, urodzenie i wychowanie potomstwa, wzajemne obdarzanie miłością, pomoc i opieka, nauka życia we wspólnocie, przekaz kultury i tradycji; - pielęgnowanie więzi rodzinnych; - źródła konfliktów i sposoby ich przezwyciężania; - docenia wysiłki rodziców i współdomowników w tworzeniu więzi rodzinnej; - zna zakres obowiązków swoich aktualnie oraz jako przyszłego rodzica; - dostrzega, że w domu najważniejsza jest atmosfera, którą tworzy między innymi dobre słowo; - ma świadomość współodpowiedzialności za swoją rodzinę; - zna sposoby wzmacniania więzi rodzinnej; - rozumie znaczenie relacji pomiędzy członkami rodziny dla własnego dobra; - uświadamia sobie, że system wartości,

8 8 - odpowiedzialność młodych za kierowanie swoim rozwojem poprzez dokonywanie własnych wyborów zgodnie z przyjętym systemem wartości. który otrzymał przekaże kiedyś swoim dzieciom, patrzy na tradycję i zwyczaje, jako na niezaprzeczalne wartości. Obszar tematyczny: Ja w społeczeństwie, czyli warto być dobrym - nabywanie umiejętności planowej, dokładnej i rzetelnej pracy prowadzącej do osiągnięcia celu; - uczestniczenie dzieci i młodzieży w planowaniu i wykonywaniu prac i zajęć; - współpraca z kolegami w zespole, dyskusje, ustalanie wspólnych wyników; - przewidywanie skutków swojego postępowania, dostrzeganie zależności: przyczyna-skutek; - ponawianie prób, mimo niepowodzeń, które zakończą się powodzeniem. - kształtowanie postaw przygotowujących do życia w społeczeństwie; - rozwijanie umiejętności współpracy z innymi i współodpowiedzialności za uzyskane wyniki pracy; - nabywanie umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania; - wyrabianie dyscypliny wewnętrznej i wytrwałości w dążeniu do celu. Obszar tematyczny: Rola autorytetu w moim życiu - czym się kierować w wyborze autorytetu? jak odróżniać przemijającą modę od autorytetu, który zaważy na dalszym życiu człowieka? idol a autorytet; - autorytety i ich wpływ na moją osobowość; - sylwetka Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, laureaci nagrody Nobla (wybór); - ludzie zasłużeni dla mojego środowiska lokalnego i regionu; - co zyskujemy wybierając taki lub inny autorytet? - rozumie, że nie wszystko, co jest atrakcyjne jest dobre; - potrafi określić system wartości oraz wkład pracy sławnych ludzi dla dobra ludzkości; - okazywanie szacunku dla ludzi i ich pracy; - umie zdecydować o prymacie jednych wartości nad innymi i to uzasadnić. Obszar tematyczny: Budujemy zdrowy obraz samego siebie - wartość okresu młodzieńczego jako czasu tworzenia własnej osobowości; - poznawanie siebie (zainteresowania, zdolności i sukcesy); - akceptacja siebie a także mobilizacja do pracy nad własnym rozwojem; - poczucie własnej wartości; - radzenie sobie z własnymi problemami i szukanie sposobów ich przezwyciężania. - dostrzega pozytywne cechy swojej osobowości; - potrafi przyjmować życzliwe uwagi, rady otoczenia i wyciągać z nich wnioski; - akceptuje siebie, swoją indywidualność i niepowtarzalność osoby ludzkiej; - zna sposoby negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy i agresji; - w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje.

9 9 Obszar tematyczny: Moja twórczość - aktywność plastyczna i techniczna; - elementy dekoracyjne; - teatr, drama, inscenizacje, improwizacje; - aktywność muzyczna, słuchanie muzyki, tworzenie muzyki, nauka piosenek; - improwizacje taneczne. - posługuje się technikami plastycznymi dla wyrażenia własnych przeżyć, emocji, spostrzeżeń; - projektuje i wykonuje płaską lub przestrzenną formę użytkową z wykorzystaniem dowolnych materiałów; - wyraża swoje emocje i uczucia za pomocą gestu, mimiki, ruchu; - potrafi cieszyć się z aktywności muzycznej. Obszar tematyczny: Konkursy i uroczystości okolicznościowe - propozycje konkursów: - konkurs piosenki i tańca; - konkurs na plakat; - uroczystości okolicznościowe (np. Wieczór Andrzejkowy, Mikołajki, Wigilia Świetlicowa, spotkania z seniorami itd.). - przyjmuje porażki i wie, że są one nieodłącznym elementem życia; - uznaje, że każdy człowiek ma prawo do błędów; - umie właściwie zachować się podczas różnych uroczystości; - bierze aktywny udział w przygotowaniu i przebiegu uroczystości. Obszar tematyczny: Drogi i bezdroża, czyli współczesne zagrożenia - zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym; - iluzja opakowań i reklamy a rzeczywistość; - papierosy i druga strona medalu ; - szybkie tempo uzależnienia alkoholowego w młodości; - piękne obietnice narkotyków, a w finale tragedia, narkotyki jako komponent imprez; - odmawiam czy to tylko słowa maminsynka? - przemoc, agresja. - świadomie podnosi swoją wiedzę w zakresie znajomości kodeksu drogowego; - zna mechanizmy działania używek i ich szkodliwość; - uodparnia się bardziej na ofertę świata ; - nabywa pewności, że odmawiając demonstruje siłę charakteru; - docenia ostrożność i zdystansowanie wobec złudnych miraży świata; - wyraża swoje emocje negatywne w społecznie uznawany sposób.

10 10 Obszar tematyczny: Środki informacji - TV nie musi być wrogiem, jeśli się uruchomi rozsądek i ma poczucie czasu oraz obowiązku; - bogactwo czasopism młodzieżowych, przedstawienie oferty periodyków wspierających wszechstronny rozwój młodego człowieka; - reklamy i ich oddziaływanie na odbiorcę, rozróżnienie między faktami a opiniami zawartymi w reklamach; - książki, które warto przeczytać. - nabywa odporności, aby nie oglądać telewizji zachłannie i bezmyślnie; - stara się poprawnie wartościować i wybierać programy; - zdobywa rozeznanie i potrafi odróżnić czasopismo płytkie od ambitnego i ciekawego poznawczo; - wzmacnia postawę asertywną wobec ofert; - rozumie, że reklama promuje postawy hedonistyczne; - potrafi wyjaśnić wpływ reklamy na styl życia; - rozumie pozytywny wpływ literatury na osobowość człowieka. Obszar tematyczny: Kultura wolnego czasu - sposoby spędzania wolnego czasu, jego planowanie i zorganizowanie; - konieczność aktywnego odpoczynku jako antidotum na siedzący tryb życia w szkole i w domu; - portret człowieka zubożonego (pilot od TV i myszka w ręce) natłok informacji i obrazów, brak czasu na refleksję, znieruchomienie wyobraźni; - wybór najlepszych programów i gier komputerowych dowodem rozsądku; - Kto czyta nie błądzi czyli o potędze dobrej lektury (bogacenie słownictwa, praca własnej wyobraźni, twórcze myślenie, indywidualna interpretacja tekstu itp.); - interesujące i mądre spędzanie wolnego czasu. - wzbudza potrzebę panowania nad własnym czasem; - zdobywa umiejętność rezygnacji z gier komputerowych i mało wartościowych programów; - mobilizuje się do pracy nad swoją wolą; - staje się świadomym kreatorem własnej osobowości poprzez odrzucanie lub przyjmowanie oferty masmediów.

11 11 Obszar tematyczny: Przyroda wokół nas - zmiany w przyrodzie wynikające z działalności człowieka; - zanieczyszczenia, zagrożenia i przeciwdziałanie im; - cechy charakterystyczne ekosystemu w moim regionie; - wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Obszar tematyczny: Zdrowy tryb życia - gry zespołowe; - zabawy rekreacyjne; - gry terenowe; - nauka właściwej organizacji pracy i wypoczynku; - szczepienie przeciwko chorobom; - higiena osobista. - dostrzega swój udział w działalności na rzecz poszanowania przyrody; - rozumie wpływ przyrody na życie człowieka; - dostrzega terapeutyczny wpływ przyrody na człowieka; - dostrzega cechy charakterystyczne ekosystemu w swoim regionie; - zachowuje się racjonalnie w kontakcie z przyrodą. - umie zorganizować proste formy wypoczynku w świetlicy i poza nią; - wyraża swoje emocje i uczucia za pomocą ruchu; - wie, jak dbać o swoją kondycję psychofizyczną.

12 12 VII. Procedury osiągania celów 1. Metody pracy: - gry i zabawy, - burza mózgów, - dyskusje na forum grupy, - pogadanki, - twórczość artystyczna dzieci, - psychodrama, - socjodrama, - seanse filmowe, - przedstawienia teatralne, - spotkania z ciekawymi ludźmi, - imprezy integracyjne z udziałem zaproszonych gości, - wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 2. Formy pracy: - praca w zespołach zadaniowych, - praca w grupach, - praca indywidualna, - praca w parach (binarna) 3. Problematyka terapeutyczna Praca wychowawcza powinna polegać na kształtowaniu stosunku młodych ludzi do świata i ludzi, ich przekonań i postaw, wartości i celu życia. Zasadniczym celem tego programu jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka. Działania terapeutyczne są uzależnione od potrzeb uczestników grupy. Wychowawca decyduje, na jakie tematy należy położyć nacisk. W pracy terapeutycznej, aby osiągnąć sukcesy, należy stosować pochwały, nagrody. Do budowania silnej osobowości wychowanka potrzebne jest jego poczucie własnej wartości, które pozwala skutecznie opierać się naciskom kolegów i środowiska np. w sprawie palenia papierosów, eksperymentów z narkotykami czy alkoholem. W kształtowaniu właściwej postawy wychowanków ważny jest stosunek do samego siebie, a ciepła i serdeczna atmosfera w grupie wzmacnia ten szacunek. Niezwykle ważna jest postawa wychowawcy i zorganizowanie czasu zajęć. Na wzrost poczucia własnej wartości ma wpływ działalność twórcza. Zajęcia świetlicowe mają za zadanie propagować zdrowy styl życia, który jest źródłem sukcesu, podstawą do budowania własnego człowieczeństwa.

13 Dzieci i młodzież mają dążyć do samowychowania i samooceny. Jest to konieczność ciągłego, świadomego doskonalenia się oraz kontroli własnych działań i związanych z nimi emocji. Wszelkie działania wychowawcze zmierzają do wykreowania osoby: - odpowiedzialnej za swój rozwój ludzki i duchowo-religijny, - zdolnej do samooceny i samorealizacji, - otwartej na problemy innych, - mającej refleksyjny stosunek do siebie, - przekonanej o konieczności kierowania własnym rozwojem, - wrażliwej na potrzeby innych, - uwzględniającej potrzeby innych ludzi i służenia im, - bogacącej życie wewnętrzne i potrzeby uczuciowe, - akceptującej siebie, - poprawnie komunikującej się z otoczeniem, - dążącej do samodoskonalenia i poszerzenia własnych zainteresowań, - świadomej zagrożeń dla jej zdrowia i życia, - dojrzale podejmującej decyzje, - rozwijającej swą wolność, spontaniczność, pomysłowość i twórczość, - świadomie korzystającej z dorobku kultury narodowej. 13

14 14 VIII. Harmonogram realizacji programu rok szkolny 2006/2007 Termin wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec Realizowana tematyka 1. Witaj Szkoło! ustalenie regulaminu świetlicy. 2. Wspominamy wakacje. 3. Bezpieczna droga do szkoły. 4. Świetlica jak dom. 1. Barwy jesieni. 2. Dzień Edukacji Narodowej. 3. Czy nasza grupa jest zgrana? sposoby komunikowania się w grupie. 4. Rozpoznajemy i nazywamy swoje uczucia. 1. Czy wierzę w siebie? 2. Święto Niepodległości. 3. My i dorośli źródła konfliktów i sposoby ich przezwyciężania. 4. Zawody naszych rodziców. 5. Andrzejkowe Wróżby. 1. Rola rodziny w życiu człowieka. 2. Papierosy i alkohol wrogiem człowieka. 3. Co to znaczy być asertywnym? 4. Spotkanie wigilijne. Udział dzieci w przedstawieniu jasełkowym. 1. Moje mocne i słabe strony. 2. Bal karnawałowy. 3. Gościmy seniorów w naszej świetlicy. 4. Czy jestem sobą? presja w grupie a umiejętność odmawiania. 1. Znaczenie empatii w rozwoju koleżeństwa i przyjaźni. 2. Strategie umiejętnego gospodarowania czasem wolnym Ferie zimowe. 4. Bezpieczne zabawy na śniegu. 1. Wpływ telewizji i reklamy na postawę młodego człowieka. 2. Piękne obietnice narkotyków fakty i mity. 3. Człowiek sprzymierzeńcem czy wrogiem przyrody? 4. Powitanie wiosny.

15 15 kwiecień maj czerwiec 1. W zdrowym ciele zdrowy duch. 2. Idol czy autorytet odróżniamy przemijającą modę od autorytetu. 3. Wielkanocne tradycje. 4. Jak radzić sobie ze stresem? 1. Dzień Strażaka. 2. Przemoc i agresja a sposoby negocjacji i rozwiązywania konfliktów. 3. Kto czyta nie błądzi. 4. Dzień Matki. 1. Dzień Dziecka. 2. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza. 3. Bezpieczne wakacje. 4. Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy. IX. Uwagi końcowe Program ma na celu pomóc nauczycielom wychowawcom świetlicy środowiskowej w rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym młodego człowieka, jego osobowości i znalezieniu swojego miejsca w dzisiejszym świecie, w którym istnieje tak wiele zagrożeń. W celu dokonania oceny efektywności podjętych działań w świetlicy będzie przeprowadzona systematyczna ewaluacja programu poprzez: - rejestrowanie na bieżąco działań wpis do dziennika zajęć; - obserwację uczestników zajęć; - ankietę ewaluacyjną.

16 16 Literatura Carnegie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Warszawa Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Lublin Cooper P.J., Sprawne porozumiewanie się, Warszawa Dimoff T., Carper S., Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki, Warszawa Eicher J., Sztuka komunikowania się, Łódź Filipczuk H., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Warszawa Gaś Z., Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Warszawa Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa Hamlin S., Jak mówić, żeby nas słuchali, Warszawa Houghton B.L., Dobre dziecko. Jak sprawić, by nasze dzieci odróżniały dobro od zła, Poznań Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa Król T., Wędrując ku dorosłości, Kraków Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków Leite J., Parrish J., Wychowanie skuteczne, Warszawa Markiewicz A., Środki odurzające a młodzież, Koszalin Maxwell R., Dzieci, alkohol, narkotyki, Gdańsk Mendel M., Edukacja społeczna, Olsztyn Ostrowska K., Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Warszawa Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa Rylke H., Gry i ćwiczenia grupowe, Warszawa Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa Vopel K.W., Gry i zabawy interakcyjne dla młodzieży i dzieci (cz. 1-4), Kielce Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Kraków Zajączkowski K., Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, Warszawa Dokumenty Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Elblągu. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Elblągu.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU. Rok 2016

PROGRAM PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU. Rok 2016 PROGRAM PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU Rok 2016 OPRACOWAŁA: mgr Krystyna Panczykowska WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest miejscem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

WARTO DOBRYM BYĆ! Program wychowawczy świetlic środowiskowych w WądroŜu Wielkim, Mierczycach i Gądkowie dla dzieci i młodzieŝy

WARTO DOBRYM BYĆ! Program wychowawczy świetlic środowiskowych w WądroŜu Wielkim, Mierczycach i Gądkowie dla dzieci i młodzieŝy WARTO DOBRYM BYĆ! Program wychowawczy świetlic środowiskowych w WądroŜu Wielkim, Mierczycach i Gądkowie dla dzieci i młodzieŝy WSTĘP W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską powinno być otoczone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w KOPRZYWNICY rok szkolny 2011/2012 1. Cele pracy opiekuńczo wychowawczej: - zapewnienie uczniom zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM WSTĘP Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas VI

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, 2013 r. 1 KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia programowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy:

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowany w szkole Program Profilaktyki dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, opisuje w

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej Nr 24 we Wrocławiu

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej Nr 24 we Wrocławiu SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej Nr 24 we Wrocławiu Postawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami) 2. Program

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r. Plan działań wychowawczych w klasie VI a oparty został na zapisach Programu Wychowawczego Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA III E WYCHOWAWCA: mgr Anna Kubicka Rok szkolny 2013/2014 ZAGADNIENIA Uczeń jako członek społeczności lokalnej i narodu TEMATYKA GODZIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU AKTY PRAWNE Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 2. Bezpieczny pobyt w szkole 3. Jacy jesteśmy wobec siebie?

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach Celem pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 jest zapewnienie opieki uczniom wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lipinach Górnych PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w swoim założeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE na lata 2013 2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE 1 Podstawy prawne szkolnego programy wychowawczego Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień Plan pracy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie na rok szkolny 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Odpowiedzialni 1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki,

Bardziej szczegółowo

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch Program sportowy W zdrowym ciele zdrowy duch dla Wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana de La Salle w Częstochowie Opracował Dorożański Tomasz Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii. 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych w klasie I LP

Tematyka godzin wychowawczych w klasie I LP Tematyka godzin wychowawczych w klasie I LP Wstęp Rozkład materiału przeznaczony do realizacji na godzinach wychowawczych ma na celu wprowadzenie edukacji zdrowotnej w proces nauczania i wychowania młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo