Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót:"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót: BUDOWA BUDYNKU ICL W CZĘŚCI SILO wraz z TECHNOLOGIĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA I KOMPLETACJI w ramach projektu: Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. Etap I: Budowa budynku Inteligentnego Centrum Logistycznego, Zadanie 1: Stan surowy (w części SILO) oraz Etap II: Nabycie środków trwałych, Zadanie 1: System układnic paletowych Zadanie 2: System komisjonowania Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 1. Czy załącznik nr 10 to załącznik o nazwie "Poglądowy schemat stref magazynu i przyjęcia towaru"? Informujemy, że załącznikiem nr 10 jest Poglądowy schemat stref magazynu i przyjęcia towaru. Miejsca, w których odbywały się będą przyjęcia i wydania towarów, zaznaczone są czerwonymi strzałkami. 2. W specyfikacji nie została podana liczba stacji GTM. Dodatkowo brak jest informacji czy odnosi się to do stref GTM dla: - nośników paletowych; - nośników pojemnikowych; Czy można prosić o doprecyzowanie tych ilości. Ile kanałów ma byc pod regały carton flow? Jaka głębokość ma być tych kanałów? Kartony będą znajdować się w regale przepływowym z PTL? Informujemy, że koncepcja organizacji Strefy goods-to-man pozostaje w gestii Oferenta. W tej strefie kompletowane będą towary niestandardowe i wolno rotujące, składowane zarówno na paletach, jak i w pudełkach. Przy kompletacji z palet dopuszcza się zastosowanie koncepcji Man-To-Goods przy użyciu systemu pick-by-light lub pick-by-voice. Kompletacja z pudełek powinna odbywać się na zasadzie goods-to-man. Przy zastosowaniu kanałów pod regały carton flow, ich parametry muszą odpowiadać kartonom używanym w Systemie. Szczegółowe dopracowanie funkcjonalności Strefy goods-to-man przeprowadzone zostanie podczas II etapu niniejszego postępowania. 3. W specyfikacji brak jest informacji odnośnie systemu WMS, który jest nadrzędny w stosunku do MFC a podrzędny w stosunku do Państwa ERP. Brakuje też informacji odnośnie wymaganej:

2 - liczby licencji dla WMS; - zakresu hadrware dla WMS; - liczby terminali RF; Informujemy, że przedmiotem niniejszego postępowania jest moduł MFC, natomiast dostawca systemu WMS wyłoniony zostanie w odrębnym postępowaniu. Sprzęt typu hardware również nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Liczba terminali RF powinna zostać zaproponowana przez Wykonawcę, nie może ona ograniczać wydajności systemu i powinna odpowiadać zakładanym przepływom. 4. Pytania odnośnie stref i ich lokalizacji. Informujemy, że sugerowana lokalizacja poszczególnych stref przedstawiona jest na rysunkach wchodzących w skład załącznika Poglądowy schemat stref magazynu i przyjęcia towaru. Szczegółowe procesy wykonywane w danych strefach i rozmieszczenie urządzeń zaprojektuje Wykonawca. 5. Wilgotność powietrza będzie przekraczać 70%? Czy powinno być maximum 70%? Informujemy, że maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza pracy Systemu musi być nie mniejsza niż 70%. 6. System dwu-kierunkowy zazwyczaj oznacza, możliwość transportu w jedną oraz w przeciwną stronę na tej samej nitce/linii przenośnika. Prawdopodonie w zapytaniu jest informacja o tym aby była możliwość transportu pomiedzy różnymi strefami (dwukierunkowość) ale na różnych liniach przenośnikowych? Informujemy, że system dwukierunkowy, w niniejszym postępowaniu, oznacza możliwość transportu między różnymi strefami w dwóch kierunkach na osobnych liniach przenośników. 7. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt 2.4.f. Poniższy zapis jest niedopuszczalny. Nie sposób przygotować systemu (głównie konstrukcji regałowej), który ma być na tyle elastyczny aby był w stanie wkomponować rozwiązanie (p.poż oraz wentylacje) według projektu przygotowanego później. Takowy projekt musi być kompatybilny z zaprojektowaną technologią, tak więc wymagane są uzgodnienia międzybranżowe. Proponujemy aby dodać zapis na końcu " jest natomiast zobowiązany do wykonania zlecenia w sposób umożliwiający późniejsze wkomponowanie instalacji ppoż i wentylacyjnych pod warunkiem potwierdzenia takowej możliwości przez Wykonawce". Informujemy, że Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wkomponowania standardowych instalacji ppoż. oraz wentylacyjnych. Szczegóły dotyczące tych instalacji zostaną uzgodnione w etapie II niniejszego postępowania. 8. Bramy ppoż. po stronie Wykonawcy? Informujemy, że dostawa i instalacja bram ppoż. w miejscach przejścia Systemu (zwłaszcza urządzeń automatycznego transportu wewnętrznego) z jednej strefy ppoż. do innej, leży po stronie Wykonawcy. 9. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt 2.4.k. (możliwość zastosowania technologii RFID) Jako opcja? Informujemy, że wykonawca powinien zaprojektować i wykonać System w sposób umożliwiający implementacje systemu identyfikacji RFID w etapach następujących po uruchomieniu technologii będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Koszt urządzeń do obsługi RFID nie powinien wchodzić w skład wyceny, może natomiast zostać w przedstawiony dla informacji Zamawiającego.

3 10. W jakim celu palety mają być dostarczane na Poziom 1, czyli do strefy Mini-load? Czy to nie jest pomyłka? (transport układnicą). Informujemy, że transport palet układnicą na Poziom 1 nie jest wymagany, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę alternatywnej, akceptowanej przez Zamawiającego, strategii zasilania Strefy mini-load na wypadek awarii podstawowego systemu zasilania tej strefy w Pojemniki magazynowe (np. systemu transportu pionowego). Dotyczy to również dostarczania palet przy pomocy układnicy na Poziom 2, do Strefy goods-to-man. 11. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt Robot Depaletyzujący Robot będzie odkładał ładunki do pojemników a nie bezpośrednio na urządzenia transportu wewnętrznego (przenośniki); - Nie wskazano zakresu wymiarów kartonów, które będzie depaletyzował robot; Informujemy, że robot powinien mieć możliwość odkładania ładunku zarówno do Pojemników magazynowych jak i bezpośrednio na urządzenie transportu wewnętrznego. Ładunkami ściąganymi z palety mogą być m.in. pudełka kartonowe obsługiwane przez system transportu wewnętrznego oraz przez magazyn mini-load, w takim wypadku umieszczanie ich w dodatkowych pojemnikach jest bezcelowe. Robot powinien mieć możliwość depaletyzacji kartonów w przedziale wymiarowym od 200x100x100 do 600x400x420 [mm]. 12. : Czy chodzi o maksymalny udźwig 100kg czy minimalny? (czy towar będzie cięższy niż 100kg?) Po co robotowi udżwig aż do 100 kg? ( ) Sugerujemy obniżenie do 40 kg. Informujemy, że udźwig maksymalny robota depaletyzującego należy przewidzieć nie mniejszy niż 100kg. Cięższe ładunki nie będą obsługiwane przez robota. 13. W jakim celu zdecydowano się na zastosowanie tacek? Jaka jest ich funkcja? Informujemy, że należy przewidzieć obsługę tacek o wymiarach 600x400x42[mm] przez magazyn mini-load oraz system transportu Pojemników magazynowych. Tacki stosowane będą do obsługi towarów, których składowanie w Pojemnikach 600x400x400 [mm] będzie utrudnione lub bezzasadne. 14. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt g. (Wydajność magazynu drobnych części) To jest wartość podana łącznie dla całego systemu? Informujemy, że podana wartość jest wartością minimalną pracy magazynu mini-load w cyklu mieszanym rozumianym wg. normy FEM Dopuszczalna jest wyższa wydajność, która punktowana będzie według kryteriów podanych w Warunkach Postępowania. 15. W przypadku chęci uzyskania ewentualnego zapasowego miejsca na dołożenie w przyszłości dwóch Mini-loadów na Poziomie 1, należy strefę z PTL wyprowadzić na Poziom 2, celem zrobienia miejsca. Informujemy, że rozmieszczenie urządzeń w poszczególnych strefach musi zapewniać sprawną pracę całego systemy nie ograniczając jego wydajności. Szczegółowy projekt lokalizacji elementów Systemu leży w gestii Wykonawcy. 16. Dotyczy Strefy goods-to-man Proszę o potwierdzenie: - składowanie palet na posadzce? - składowanie kartonów w regałach przepływowych? (carton flow)?

4 Informujemy, że dopuszczalne jest składowanie palet na posadzce oraz składowanie kartonów w regałach przepływowych. 17. GTM dostarczymy regały Jakie regały mają Państwo tutaj na myśli? Informujemy, że Zamawiający dostarczy standardowe regały paletowe o 3 poziomach składowania, w celu zastosowania w Strefie goods-to-man. 18. Prosimy o dodanie jasnej informacji, że system sterowania może być także oparty na CPC (Control PC). Informujemy, że system sterowania oparty na Control PC jest dopuszczalny. 19. Tak krytyczna część jak hardware dla systemu MFC oraz WMS powinien być dostarczany przez Wykonawcę, który będzie brał także odpowiedzialność za ten zakres. Informujemy, że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu szczegółowe wymagania i parametry dotyczące oprogramowania i sprzętu hardware, które dostarczy Zamawiający. Wykonawca może podać cenę dostarczenie sprzętu hardware, jednak koszt ten nie powinien być uwzględniony w wycenie końcowej przedmiotu niniejszego postępowania. 20. Strefa kompletacji kartonów - Chodzi tutaj o strefe kompletacji kartonów przez robota? Informujemy, że w Strefie kompletacji kartonów powinna być przewidziana kompletacja przez robota oraz ręczna na zasadzie goods-to-man. 21. Ile będzie typów wymiarów pustych pudełek? W specyfikacji brakuje informacji odnośnie wymiarów i kartonów które będą kompletowane. Informujemy, że Wykonawca powinien zaproponować dwa wymiary kartonów, które będą obsługiwane przez System. 22. Jak rozumieć obszar odkładczy? Informujemy, że obszar odkładczy to miejsce przeznaczone na tymczasowe gromadzenie pustych pojemników magazynowych, pudełek lub palet, które każdej chwili, na zlecenie modułu MFC, mogą być wprowadzone ponownie do systemu transportu wewnętrznego i skierowane do odpowiedniego elementu Systemu. 23. Urządzenia peryferyjne. Tych urządzeń w tej chwili nie będzie w projekcie? Informujemy, że urządzenia peryferyjne nie są objęte niniejszym postępowaniem. Wykonawca może zaproponować urządzenia, które mogą być zastosowane w systemie. Wykonawca powinien zapewnić możliwość dostawienia tych urządzeń w przyszłości, zapewniając ich optymalne wykorzystanie. W Systemie objętym niniejszym postępowaniem, należy przewidzieć ręczne wykonywanie czynności typu rozkładanie pustych kartonów, naklejanie etykiet itp. 24. Czy można prosić o przesłanie podkładów technologicznych w formie edytowalnej -.dwg. Chodzi o załącznik o nazwie Dokumentacja Techniczna.pdf. Informujemy, że Dokumentacja techniczna w formie edytowalnej jest dostępna na stronie po zalogowaniu. 25. W zapytaniu są informacje odnośnie tego, że w zakresie dostawy Wykonawcy są panele/okładziny do silosa. Brakuje jednak dokładnej specyfikacji tych paneli (jest jedynie

5 informacja że zgodnie z projektem budowlanym - ale brakuje takiego projektu). Czy można prosić o douzupełnienie, ewentualnie wskazanie gdzie taką specyfikacje można pobrać lub skąd uzyskać? Informujemy, że dokładna specyfikacja okładzin ściennych oraz dachowych uzgodniona zostanie w kolejnych etapach niniejszego postępowania. 26. W umowie "Umowa ICL" mowa o załączniku: "Załącznik nr 1 Zakres robót (wraz z Dokumentacją Techniczną przekazaną Wykonawcy w formie elektronicznej)". Czy taki załącznik istnieje? Informujemy, że przez załącznik nr 1 rozumiana jest Specyfikacja techniczna. Zakres robót określony jest w paragrafie nr 3, punkt 2 Warunków Postępowania. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę zostanie uzgodniony w kolejnych etapach niniejszego postępowania. 27. W załączniku numer 2 oraz 5 znajdują się informacje odnośnie potrzeby przedstawienia dodatkowych informacji opisujących układ, np. punkt 2.6 "Wymagania co do informacji opisującej układ" (Załącznik nr 2). W jaki sposób te informacje mają zostać przedstawione? w "stadnardowej" ofercie Wykonawcy czy może w jakiś inny sposób? Informujemy, że wymagana informacje wyszczególniona w dokumentach będących załącznikami do niniejszego postępowania należy przedstawić w ofercie. 28. Czy przewis 5 cm należy założyć z każdej strony palety? Informujemy, że należy założyć 5 cm przewisu z każdej strony palety. 29. : Czy chodzi o maksymalną wagę palety 1200kg czy też palety mogą być cięższe niż 1200kg? Informujemy, że należy założyć maksymalną wagę palet obsługiwanych przez system na poziomie 1200kg. Zamawiający nie przewiduje składowania cięższych palet. Wykonawca powinien natomiast przewidzieć obsługę cięższych palet przez stanowiska kontroli ładunku i nośnika. 30. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt d. O jakie rozwiązanie chodzi? Technologicznie wyposażenie układnicy w zderzaki absorbujące 100% uderzenia wystarczają (podpunkt c). Informujemy, że Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenie przeciw wywrotne lub konstrukcję układnic uniemożliwiającą nadmierne wychylenie urządzenia wzdłuż szyny, które zagrażało by bezpieczeństwu pracowników lub pracy systemu. Jeżeli takie zabezpieczenie lub odpowiednia konstrukcja zostaną zapewnione, będzie to dopuszczone jako technologia alternatywna i tym samym zastosowanie chwytaków przeciw wywrotnych nie jest konieczne. 31. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt h. Czy dokładność robota ma być na poziomie +/- 0,1mm czy może być mniej dokładny np. 0,5 mm z opisu wynika że może. Informujemy, że dokładność pracy robota może być na mniejszym poziomie niż 0,1 [mm], pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności i niezawodności. 32. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt h. Czy waga brutto pojemnika będzie przekraczać 50kg Informujemy, że waga brutto składowanego pojemnika nie będzie przekraczała 50 [kg].

6 33. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt g. Czy przez kontrolę parametrów nośnika i ładunku opakowań wysyłkowych rozumiecie Państwo wagę oraz wymiary czy jeszcze inne parametry? Informujemy, że przez kontrolę parametrów nośnika i ładunku w przypadku opakowań wysyłkowych rozumiana jest tylko waga i wymiary. Natomiast w odniesieniu do palet wprowadzanych do magazynu, kontrolowane muszą być również inne parametry jak ugięcie czy jakość palety. 34. Hamulce (odbojniki) na końcach linii są dla mnie jasne, natomiast o jakie rozwiązanie chodzi na skrzyżowaniach? Czy dotyczy to systemu paletowego czy pojemnikowego przenośników? Takie hamulce stosuje się w przenośnikach pojemnikowych w miejscach transferu poprzecznego pojemnika (jest on zatrzymywany i dopiero odbywa się transport w kierunku poprzecznym). W rozwiązaniach paletowych nie stosuje się tego typu rozwiązań. Informujemy, że hamulce na skrzyżowaniach mają za zadanie zapewnienie bezkolizyjności transportowanego ładunku. Jeżeli zastosowana technologia przenośników spełnia to zadania zastosowanie hamulców na skrzyżowaniach nie jest wymagane. 35. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt 2.1. Czy Ośrodek Badawczo Rozwojowy ma być traktowany tożsamo z produkcją opisaną w punkcie 2.1 Informujemy, że Ośrodek Badawczo Rozwojowy traktowany jest tożsamo z produkcją w przytoczonym punkcie Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji. 36. Chodzi o punkt Specyfikacji wymagań użytkownika dla ICL a dokładnie o specyfikację automatycznego robota kompletacyjnego. Czy wyżej wspomniany automatyczny robot kompletacyjny ma być wyposażony w skaner 2D czy 3D? Informujemy, że robot kompletacyjny musi być wyposażony w skaner 3D oraz dodatkowo w czytnik kodów kreskowych 2D. Szczegółowy opis robota kompletacyjnego znajduje się załączniku nr 9 do Warunków Postępowania (Wypis ze zgłoszenia patentowego Sposób komisjonowania i urządzenie do komisjonowania ). 37. W zakresie naszej wyceny dotyczącej dachu magazynu SILO powinniśmy ując w cenie także klapy RWA, system odprowadzania wody, instalację odgromową, drabinę, oświetlenie? Czy też powinnismy tylko przygotować dach" pod te" instalacje? Informujemy, że w I etapie postępowania Oferent powinien założyć przygotowanie dachu i jego konstrukcji pod wyżej wymienione instalacje, wyłączając z oferty cenę tych urządzeń i koszt ich montażu. Szczegółowe uzgodnienia dokonane zostaną w dalszych etapach postępowania. 38. Czy na tym etapie przetargu możemy przyjąc pokrycia dachowe o grubości 160mm? Informujemy, że w I etapie postępowania dopuszczalne jest przyjęcie pokrycia dachowego o grubości 160 [mm]. 39. Czy w ofercie powinniśmy uwzględnić system ogrzewania oraz oświetlenie? Informujemy, że Oferta Wstępna nie powinna uwzględniać systemu ogrzewania czy też oświetlenia. 40. Czy zakładane jest że na jednej palecie w obrębie strefy buforowej (regały) będzie umieszczony jeden typ produktu?

7 Informujemy, że w Strefie goods-to-man, w stacjonarnym regale paletowym dopuszczalne jest składowanie więcej niż jednego typu produktu na jednej palecie. 41. Ile SKUs/produktów jest przewidzianych do magazynowania łącznie? Informujemy, że z uwagi na dynamiczny rozwój firmy i ciągłe poszerzanie asortymentu, Zamawiający nie zakłada stałej, czy też minimalnej liczby produktów składowanych. 42. Czy istnieje informacja na temat palet o niższej wadze (wiemy ze 1200kg to waga maksymalna) jeśli tak, to czy jest możliwość podania procentowej ilości tych palet? Informujemy, że na I etapie postępowania, należy przyjąć wagę wszystkich palet obsługiwanych przez magazyn Silo na poziomie 1200 kg. 43. Czy pojemność powinna być obliczana dla palet typu Euro czy palet przemysłowych? Informujemy, że pojemność magazynu Silo powinna być obliczona dla palet typu EUR o wymiarach 1200x800 [mm]. 44. Czy zakładany jest procentowy udział palet euro a palet przemysłowych w magazynie SILO? Informujemy, że magazyn Silo musi mieć możliwość obsługi zarówno palet przemysłowych o wymiarach 1200x1000 [mm], jak i palet EUR o wymiarach 1200x800 [mm], we wszystkich miejscach składowania. 45. W punkcie Strefa kompletacji Goods-to-man prosicie Państwo o podanie danych dotyczących regałów, które według punktu e będą dostarczone przez zamawiającego, proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości. Informujemy, że stacjonarne regały paletowe do wyposażenia Strefy goods-to-man dostarczone zostaną przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący regały przepływowe, regały do obsługi kartonów lub inne urządzenia o konstrukcji stalowej przeznaczone do obsługi Strefy goods-to-man, zobowiązany jest do podania koloru ich wykończenia i sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego. 46. W punkcie wspominacie Państwo o (Site Acceptance Test), w opisie tego punktu jest także wzmianka na temat odbioru w "zakładzie", proszę o doprecyzowanie czy jest to zakład Państwa czy dostawcy? Informujemy, że Zakład nadmieniony w wyżej wspomnianym punkcie Specyfikacji technologii automatycznego systemu składowania i kompletacji odnosi się do zakładu pracy Zamawiającego. 47. Jaka jest wymagana pojemność regałów? Informujemy, że łączna ilość palet obsługiwanych przez System, jak również pojemność regałów, powinny być przedstawione przez Oferenta i powinny wynikać z optymalnego wykorzystania zasobów tj. dostępnej przestrzeni i oferowanej technologii. 48. Zgodnie z par. 12 punkt 1, litera (e) Warunków Postępowania, Zamawiający wskazał, że: w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa, kopia DTR lub podpisany przez osobę uprawnioną opis elementu potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Brak informacji na temat spełnienia określonego wymagania będzie

8 traktowany na równi z informacją że wymaganie nie jest spełnione; (zweryfikować treść zapisu w tym podpunkcie). Prosimy o wyjaśnienie treści ( zweryfikować treść zapisu w tym podpunkcie). Zdaniem Wykonawcy jest to oczywista omyłka nie mająca wpływu na treść powyższego punktu. Prosimy o potwierdzenie. Informujemy, że treść: zweryfikować treść zapisu w tym podpunkcie, kończąca ostatnie zdanie podpunktu (e) w punkcie 1 paragrafu 12 Warunków Postępowania, jest oczywistą omyłką nie mającą wpływu na treść wspomnianego punktu i nie wpływa na jego interpretację. 49. Zgodnie z par. 7 punkt 7 Warunków Postepowania, Zamawiający wskazał, że: Wykonawcy ubiegający się łącznie o udzielenie zamówienia mogą wykazać spełnienie łącznie wszystkich wymogów, za wyjątkiem wymogów wskazanych w 5.1(d) oraz 6, które każdy z wykonawców musi spełniać indywidualnie. 50. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wymogi wskazane w paragrafie 5.1.(d) będzie spełniał co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się łącznie o wykonanie zamówienia, w szczególności dotyczące wymogu przychodu netto ze sprzedaży na poziomie mln zł w roku Zdaniem Wykonawcy jednym z podstawowych celów powoływania konsorcjum jest wspólne spełnianie warunków udziału w danym postepowaniu, a obecny zapis powoduje, iż każdy z członków konsorcjum musi legitymować się osobno wymaganym poziomem przychodu. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany tego wymogu tak aby wystarczającym było aby co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum wykazał się przychodem na wymaganym poziomie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia 7 pkt. 7, a zatem wyklucza sytuację, że co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się o łączne wykonanie zamówienia posiada próg dochodowości ze sprzedaży na poziomie ,00 zł za rok Zgodnie z par. 7 punkt 5 Warunków Postepowania, Zamawiający wskazał, że: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania my do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres niezbędny do realizacji zamówienia. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy pod hasłem zdolności finansowe zamawiający rozumie min. Posiadanie przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN przez inny podmiot i czy możliwym jest poleganie na tym zasobie (innego podmiotu) w tym postępowaniu przez Wykonawcę. W stosunku do innych podmiotów gospodarczych podwykonawców nie stawiamy wymogu progu dochodów ze sprzedaży. W interpretacji zapisu należy przyjąć, że zdolność finansową posiadają podwykonawcy: - w stosunku, do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek ZUS. 52. Czy palety trafiające na Magazyn z Produkcji są zawsze pełnymi paletami o pełnych warstwach? Informujemy, że palety przyjmowane z produkcji nie zawsze będą wypełnione do pełnych warstw. Ponadto należy przyjąć, że na palecie może znajdować się niepełne pudełko, które będzie odpowiednio oznaczone.

9 53. Czy palety na produkcji, formowane są w sposób automatyczny czy ręczny? Informujemy, że palety na produkcji formowane są w sposób ręczny. 54. Czy palety z danym produktem formowane są zawsze wg. Określonego wzoru ułożenia opakowań zbiorczych na niej? Informujemy, że formowanie palet nie jest ustandaryzowane, palety nie są formowane wg. wzorów. Dotyczy to również palet zawierających jeden produkt. 55. Czy zastosowanie tacek jako nośników transportowych, jest wymogiem koniecznym, czy leży to w gestii Wykonawcy, w zależności od zastosowanej technologii? Informujemy, że zastosowanie tacek jest wymagane. 56. W dokumencie URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE TECHNOLOGII AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIE I KOMPLETACJI Nutrifarm Sp. z o. o punkt c napisane jest : Przewidzieć możliwość regulacji wysokości miejsc paletowych w przyszłości, po uruchomieniu instalacji. Proszę o informację jaki powinniśmy przyjąć zakres regulacji wysokości miejsc paletowych? Informujemy, że należy przyjąć zakres regulacji miejsc paletowych w przedziale od 1,5 m do 2,4 m. Skok regulacji powinien być nie większy niż 30 cm. 57. Czy Zamawiający wymaga konkretnej liczby stanowisk Goods-To-Man, zarówno do obsługi jednostek paletowych jak i pojemnikowych? Informujemy, że Zamawiający nie określa konkretnej liczby stanowisk goods-to-man. Wymagane jest natomiast podanie wydajności zaproponowanego rozwiązania w jednostce: ilość kartonów/ godzinę. 58. "Deplatyzacja będzie przeprowadzana przez dedykowanego robota a rozpaletyzowany towar trafi do obszarów kompletacji lub składowania." [Pytanie]: Czy Zamawiający także dopuszcza możliwość depaltyzacji np. na stanowiskach znajdujących się przed silosem (stanowiska GTM dla palet?). Technologia umożliwia wykonywanie takich czynności, wydaje się to rozwiązanie zasadne w przypadkach gdy robot depaltyzujący miałby trudności z obsługą danych ładunków. Informujemy, że Zamawiający dopuszcza możliwość depaletyzacji na stanowiskach ręcznych, wspomagających pracę robota depaletyzującego. 59. "Dopuszcza się składowanie i kompletację towarów niestandardowych w strefie Goods-To- Man" [Pytanie]: Bardzo prosimy o krótkie wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie "towary niestandardowe"? Chodzi o towary składowane na paletach czy pojemnikach? czym mają się charakteryzować takie towary niestandardowe? Informujemy, że definicja Towarów niestandardowych zamieszczona jest w Warunkach Postępowania paragraf 2, punkt 1, litera l. Towary te składowane będą na paletach, przy czym na paletach w Strefie Goods-to-man będą znajdowały się również inne towary, nie odbiegające wagowo czy gabarytowo od standardowych obsługiwanych w Systemie. 60. "Na obecnym etapie projekt budynku nie posiada projektów wykonawczych instalacji przeciw pożarowej, ani wentylacyjnej. Wykonawca powinien przewidzieć (projektowo i

10 wykonawczo) możliwość montażu powyższych instalacji w etapach następujących po montażu technologii objetej niniejszą specyfikacją. Wykonawca nie odpowiada za projekt i wykonanie tych instalacjim jest natomiast zobowiązany do wykonania zlecenia w sposób umożliwiajacy późniejsze wkomponwanie instalacji ppoż i wentylacyjnych" [Pytanie]: Nie w sposób przewidzieć w jaki sposób zostanie projektant budynku zaprojektuje instalacje ppoż i wentylacyjną. Zaprojektowane instalacje mogą (choć nie muszą) kolidować z instalacją zaprojektowaną i przewidzianą przez Wykonawce. Żaden z Wykonawców nie jest w stanie przewidzieć "standardowej" instalacji ppoż i wentylacyjnej i na tym etapie potwierdzić zgodność wkomponowania jej w proponowany przez Wykonawce układ. Proponujemy aby do opisu przytoczonego podpunktu f.) dodać zapis "Wykonawca nie odpowiada za projekt i wykonanie tych instalacjim jest natomiast zobowiązany do wykonania zlecenia w sposób umożliwiajacy późniejsze wkomponwanie instalacji ppoż i wentylacyjnych pod warunkiem potwierdzenia takiej możliwości przez Wykonawce". Informujemy, że Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę zgodności wkomponowania instalacji ppoż. i wentylacyjnych na obecnym etapie postępowania. Uzgodnienia międzybranżowe z udziałem Wykonawcy, dotyczące szczegółowego projektu wspomnianych instalacji przeprowadzone zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu. Treść Specyfikacji technologii automatycznego systemu składowania i kompletacji podpunkt 2.4 litera f pozostaje bez zmian. 61. "Wykonawca ma zapewnić odgrodzenie przeciwpożarowe w miejscach przejścia automatycznego sytemu transportowego do innej strefy przeciwpożarowej - zgodnie ze standardami NFPA" [Pytanie]: W takim razie bramy ppoż. mają być po stronie Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie gdzie dokładnie mamy do czynienia z przejściem pomiędzy różnymi strefami obciążenia pożarowego? Czy chodzi o wszystkie poniższe wymienione strefy? Strefa dekompletacji/strefa kompletacji palet <--> produkcja? Strefa dekompletacji/strefa kompletacji palet <--> Strefa przyjęć? Strefa silo <--> Strefa GTM? Strefa silo <--> Strefa Mini-load? Informujemy, że w obiekcie ICL wydzielone zostaną następujące strefy ppoż.: - strefa 1 "SILO (magazyn wysokiego składowania)" - strefa PM (produkcyjno-magazynowa) o obciążeniu ogniowym Qd > 4000 MJ/m2 (Strefa silo); w ramach tej strefy znajdzie się również 1A, czyli Strefa dekompletacji oraz Strefa kompletacji palet; - strefa 2 - "Kompletacja", strefa PM o obciążeniu ogniowym 1000<Qd<2000 MJ/m2, obejmująca wszystkiej trzy poziomy kompletacji (0,000 +7,000 oraz +15,800 m) tj. Strefa przyjęcia, Strefa wydania do transportu, Strefa buforowania konsolidacji, Strefa mini-load, Strefa kompletacji kartonów, Strefa Goods-to-man; - strefa 3 - "Część socjalno-biurowa", strefa ZL III (zagrożenia ludzi) - strefa 4 - "Część socjalna 2", strefa ZLIII - strefa 5 - "Pomieszczenia techniczne", strefa PM o obciążeniu ogniowym 1000<Qd<2000 MJ/m2, obejmująca obie kondygnacje z pomieszczeniami technicznymi, tzn. 0,000 oraz +6,400 m Każde przejście przez element oddzielenia pożarowego (ścianę, strop) wymaga zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odporności pożarowej. Urządzenia odgrodzenia ppoż. powinny być wyposażone w odpowiedni system zasilania awaryjnego. Dotyczy to oczywiście również przebić technologicznych. Wszystkie ściany ppoż. zostały opisane w dokumentacji technicznej parametrami klasy odporności pożarowej (np. REI 240 dla ścian, R240 dla konstrukcji nośnej lub EI 120 dla drzwi). 62. "Wszystkie urządzenia powinny mieć możliwość kalibracji" [Pytanie]: Wydaje nam się, że treść podpunktu nie jest do końca jednoznaczna, Czy możemy

11 prosić o 2-3 zdania opisu? Informujemy, że urządzenia lub grupy urządzeń powinny mieć możliwość regulacji nastaw, dostosowania parametrów do warunków pracy. 63. " Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Należy podać rodzaj zabezpieczenia oraz kolor lub kolory wykończenia" [Pytanie]: W jaki sposób taka informacja ma zostać przedstawiona? Proponujemy aby oprócz podpisanej "Oferty Wstępnej" Dostawca dostarczył także swoją pełną ofertę techniczną wraz z opisami. W takim dokumencie znajdują się informacje o które Zamawiający pyta w tym jak i w innych punktach. Informujemy, że powyższe informacje (oraz inne, wyszczególnione w dokumentach załączonych do niniejszego postępowania) należy zawrzeć w Ofercie do niniejszego postępowania. Nie jest dozwolone ofertowanie wariantowe, natomiast oferent może przedstawić swoją pełną ofertę techniczną dla wiadomości Zamawiającego Robot depaletyzujący, podpunkt d.) "Przewidzieć udźwig znamionowy nie mniejszy niż 100 kg" [Pytanie]: Jaki jest cel udźwigu robota nie mniejszego niż 100 kg? Waga pojemników wynosić będzie 50 kg, zatem pewne jest, że obsługiwane kartony nie będą mieć tak dużej wagi, a już tym bardziej pojedyncze kartony. Wydaje nam się takowe zastosowanie udżwigu nie optymalne. Sugerujemy możliwość udźwigu robota nie mniejszą niż 50 kg. Informujemy, że udźwig maksymalny robota depaletyzującego należy przewidzieć nie mniejszy niż 100kg. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wymagań odnośnie maksymalnego udźwigu robota depaletyzującego w kolejnych etapach postępowania Strefa kompletacji Goods-To-Man, podpunkt e.) "Regały magazynowe dostarczy Zamawiający" [Pytanie]; Zamawiający ma tutaj na myśli tylko i wyłącznie regał paletowy w strefie Goods-To- Man? Pozostałe użyte regały są w zakresie Wykonawcy? Informujemy, że Zamawiający dostarczy we własnym zakresie tylko stacjonarne regały paletowe do wyposażenia Strefy goods-to-man. Pozostałe regały i urządzenia dostarczy Wykonawca Strefa kompletacji Goods-To-Man, podpunkt h.) "Przewidzieć wyposażenie strefy w system pick-by-light lub pick-by-voice" [Pytanie]: Systemami pick-by-light oraz pick-by-voice zarządza system WMS a nie MFC. By przydzielać konkretne zadania dynamicznego pobierania artykułów potrzebna jest logika oraz baza danych, takowe posiada system WMS. Regał jest hardware`owo przygotowany pod instalacje np. systemu PTL ale wszelkie urządzenia powinny być dobrane tak aby były wspierane przez dany system WMS, dlatego też konkretny system PTL powinien być w zakresie dostawcy PTL. Informujemy, że dostawa systemu pick by-light lub pick-by-voice z uwzględnieniem urządzeń i oprogramowania (tzw. middleware) pozostaje po stronie Wykonawcy niniejszego Zamówienia. 67. "Podstawowe funkcjonalności MFC:" [Pytanie]: Prosimy o dodanie po 2-3 zdania opisów do każdej z funkcjonalności MFC. W chwili obecnej różnie można interpretować wykonywane funkcje danych procesów. Informujemy, że nadrzędnymi funkcjonalnościami modułu MFC są optymalna i elastyczna realizacja

12 procesów zadanych przez WMS oraz skuteczna wymiana informacji z tym systemem. Zamawiający nie narzuca szczegółowych rozwiązań zastosowanych w MFC, które pozostają w gestii Wykonawcy. MFC musi niemniej uwzględniać zastosowanie odpowiednich metod przywracania sprawności systemu na wypadek awarii. 68. Podstawowe funkcjonalności wizualizacji: - Możliwość wyszukiwania jednostek ładunkowych za pomocą okna dialogowego oraz przedstawienie ich graficznej pozycji na technice transportowej" [Pytanie]: Pragniemy doprecyzować. System MFC nie posiada bazy danych, stąd też nie przechowuje rekordów/danych (tzw, atrybutów logistycznych) odnośnie obsługiwanych aktualnie jednostek. Jest natomiast możliwość w czasie rzeczywistym edytowania każdej poruszającej się po systemie transportowym/technice jednostki i uzyskania informacji odnośnie numeru transportu, ID palety oraz stacji źródłowej i docelową transportu. Prosimy o potwierdzenie. Informujemy, że możliwość wyszukiwania i edytowania w czasie rzeczywistym każdej jednostki znajdującej się w Systemie, z podaniem jej dokładnej lokacji; dostęp do numeru transportu, ID palety oraz stacji źródłowej i docelowej uznane zostaną za spełnienie powyższego punktu. 69. "Moduł MFC powinien być w pełni integrowalny z systemem klasy WMS, powinien mieć możliwość obsługi wielofirmowości oraz obsługi wielu SKU w lokalizacjach magazynowych oraz w lokalizacjach typu miejsce paletowe/miejsce pojemnikowe" [Pytanie]: Pragniemy uściśnić punkt. Moduł MFC jest w pełni integrowalny z systemem klasy WMS. Odbywa się to za pomocą interfejsu bazo-danowego. Wspieranymi środowiskami są: ORACLE, MsSQL, MySQL. Natomiast samo zarządzanie indeksami (SKU), wielofirmowością oraz lokalizacjami magazynowymi to jest stricte zadanie systemu WMS, który posiada baze danych, logike oraz algorytmy decyzyjne pozwalające np. przydzielać dane lokacje magazynowe danym jednostkom w czasie rzeczywistym. Informujemy, że zarządzanie indeksami, wielofirmowością i lokacjami magazynowymi będą należały do funkcjonalności systemu WMS, natomiast moduł MFC powinien być skonstruowany w sposób umożliwiający zastosowanie tych rozwiązań. 70. Wymagania co do informacji opisującej układ. [Pytanie]: W tym punkcie Zamawiający prosi o podanie szeregu informacji odnoszących się do proponowanego systemu/układu. Tak jak poprzednio (w przypadku punktu 2.4 Wymagania dla urządzeń wchodzących w skład układu. podpunkt o.) sugerujemy aby odpowiedzi na pytania z tego punktu zawarte były w załączonej ofercie Dostawcy. Prosimy o potwierdzenie. Pytanie nr Zaprojektowanie i budowę magazynu Silo z uwzględnieniem konstrukcji i pokrycia dachowego, konstrukcji i okładzin ściennych (wg. projektu budowlanego Zamawiającego) oraz z regałami wysokiego składowania palet (konstrukcja silosowa). Konstrukcja musi uwzględniać wszelkie obciążenia statyczne i dynamiczne na jakie może być narażona. Z wyłączeniem płyty fundamentowej oraz ściany żelbetowej oddzielającej magazyn Silo od części kompletacyjnej - projekt i wykonanie leżą po stronie Zamawiającego." [Pytanie]: Zgodnie z wymogami Zamawiającego z projektu budowlanego parametry okładzin dachowych i ściennych powinny być następujące, Prosimy o potwierdzenie aby minimalne wytyczne obowiązywały każdego z potencjalnych Wykonawców".

13 ściany - 15cm PŁYTA WARSTWOWA KINGSPAN, KOLOR RAL9006 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, NRO. dach - 20cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA KINGSPAN Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, NRO. Informujemy, że w I etapie postępowania dopuszczalne jest przyjęcie pokrycia dachowego o grubości 160 [mm], dotyczy to wszystkich Oferentów. Zaznaczamy tym samym, że Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia podobnych odstępstw od dokumentacji technicznej w kolejnych etapach niniejszego postępowania. Informujemy, że w kolejnych etapach postępowania, dokumentacja techniczna może ulec pewnym zmianom. 72.Czy palety trafiające z produkcji będą zawierały towar pakowany tylko i wyłącznie w kartonach, czy też w pojemnikach również? Jeśli w pojemnikach, to jakie ma być przeznaczenie tak pakowanego towaru, i jakiego typu opakowania będą się znajdować w ich środku opakowania jednostkowe czy zbiorcze? Informujemy, że towary trafiające na magazyn z produkcji mogą być pakowane w pudełka lub pojemniki, jak również na paletach mogą sporadycznie pojawiać się opakowania jednostkowe. 73. W dokumencie URS-Specyfikacja Wymagań w punkcie Automatyczne urządzenia obsługujące regały paletowe podpunkt [h] jest napisane: odpowiednie zabezpieczenia ppoż. zgodne z NFPA, mając na uwagę, że każda ze stref (strefa Silo, mini-load, Goods-to-man) jest oddzielną strefą pożarową. Ten punkt wprawdzie dotyczy połączenia paletowego np. strefy Silo ze strefą Goods-to-man, ale to by jednocześnie znaczyło, że takie same warunki musiałyby być obowiązujące dla połączeń pomiędzy strefami które znajdują się na różnych piętrach. Tam gdzie odbywa się transport poziomy zostało wyjaśnione kto jest odpowiedzialny za dostarczenie techniki. W wypadku transportu pionowego (n. p. windy) będzie koniecznie zabudowanie otworu w posadzce ścianą ognioodporną aby na niej zamontować bramę przeciwpożarową. Dlatego moje pytanie: czy mój tok rozumowania jest prawidłowy i jeżeli tak to kto jest odpowiedzialny za wybudowanie takiej ściany (obudowy windy). Oczywiście dostarczenie bramy przeciwpożarowej jest po stronie dostawcy technologii. Informujemy, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 61 wszystkie 3 poziomy tj. Strefa przyjęcia, Strefa wydania do transportu, Strefa buforowania konsolidacji, Strefa mini-load, Strefa kompletacji kartonów oraz Strefa Goods-to-man stanowią jedną strefę ppoż. Zamawiający odpowiada za dostarczenie i odpowiednie zabezpieczenie ppoż. dwóch wind zaznaczonych w dokumentacji technicznej (ze ścianami obudowy obu wind włącznie). Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja dodatkowych urządzeń transportu pionowego wraz z ich obudową należą do Wykonawcy. 74. W Warunkach postępowania (plik: 003_SIWZ- ICL Technologia) paragraf 12 Zawartość Ofert, punkt 1e) jest napisane: (e) w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa, kopia DTR lub podpisany przez osobę uprawnioną opis elementu potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Brak informacji na temat spełnienia określonego wymagania będzie traktowany na równi z informacją że wymaganie nie jest spełnione; Czy można prosić o krótkie wyjaśnienie formy przedstawienia tego dokumentu? W jaki sposób taka informacja powinna zostać przedstawiona i które konkretnie wymagania mają Państwo tutaj na myśli?

14 Informujemy, że wszystkie wymagania odnośnie urządzeń i całego Systemu opisane w Warunkach Postępowania oraz Specyfikacji technologii automatycznego systemu kompletacji i składowania (m.in. wydajności, parametry urządzeń, warunki pracy itd.) muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Potwierdzenie spełnienia każdego z wymagań powinno zostać przedstawione w formie karty katalogowej urządzeń, kopii DTR (załączonych do Oferty) lub powinno zostać opisane w Ofercie do niniejszego postępowania opatrzonej podpisem osoby uprawionej. Brak informacji na temat spełnienia któregokolwiek z wymagań będzie traktowany na równi z informacją że wymaganie nie jest spełnione.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o.

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o. 1. CEL OPRACOWANIA Specyfikacja Wymagań Użytkownika ma na celu określenie wymagań stawianych przez Nutrifarm Sp. z o.o., Nagawczyna 107a, 39-200 Dębica odnośnie Systemu inertyzacji dla budynku Silo ICL.

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 09.03.12r. L.dz. 33 /III/PLL-LK/2012

Lublin, dn. 09.03.12r. L.dz. 33 /III/PLL-LK/2012 Lublin, dn. 09.03.12r. L.dz. 33 /III/PLL-LK/2012 Dotyczy: Dostawa i instalację systemu łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dn. 28.02.2012r. pod nr 59376-2012r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo