DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH)"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DO SYSTEMU REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Rewizja: 00 Data: ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/ Modlnica k.krakowa, Modlnica 6B tel./fax tel./fax tel.kom

2 DO SYSTEMU REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Definicje i określenia Charakterystyka produktu Producent Charakterystyka Instrukcja montaŝu Dokładność montaŝu Wymagania ogólne Transport elementów UŜytkowanie... 6 Wszystkie elementy uszkodzone naleŝy bezzwłocznie wymienić!!! Sposób składowania towaru Parametry wytrzymałościowo ruchowe Maksymalna strzałka ugięcia Dopuszczalne obciąŝenia Dopuszczalne obciąŝenia podestów paletowych Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Załączniki Normy i dokumenty związane PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 2 z 14

3 1. Definicje i określenia Określenia przyjęto zgodnie z normami PN-M-78320, PN-M-78321,PN-89/M/78322, PN-91/M-78323, PN-M92/M nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem uŝywanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania pełniący rolę Ośrodka Normalizacyjnego do 1997r. Podest Paletowy (Krata pomostowa) konstrukcja zabezpieczająca przeznaczona do zabezpieczenia przestrzeni między trawersami regału magazynowego, Uchwyt mocujący (pozycjonujący) element konstrukcyjny podestu paletowego w kształcie kątownika, ObciąŜenie regału masa ładunku umieszczona na module regału, ObciąŜenie nogi masa ładunku umieszczona na pojedynczej nodze, ObciąŜenie maksymalne podestu maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczonego na podeście, ObciąŜenie maksymalne regału - maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczona na podeście, Trawers regału element konstrukcyjny regału magazynowego 2. Charakterystyka produktu 2.1. Producent Producentem Systemu krat pomostowych jest firma ALLEGRO Aleksander Kowalski zwana dalej Producentem 2.2. Charakterystyka System krat pomostowych zwany równieŝ systemem podestów zabezpieczających to doskonały sposób na bezpieczne składowanie towarów na regałach paletowych przy pomocy standardowych palet i opakowań zbiorczych. Idea systemu polega na częściowym zabezpieczeniu przed bezpośrednim upadkiem towaru w przypadku uszkodzenia palety badź opakowania. Elementami nośnymi konstrukcji są płaskowniki i/lub pręty zgrzane w kształcie kraty/podestu włącznie z elementami umoŝliwiającymi montaŝ na regale. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 3 z 14

4 Rys. 1. Przykładowa krata pomostowa a) typu TR (trawers 100x40, 80x40,60x400) b)typu DW (trawers dwuteowy I100) Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów obsługiwanych jezdnymi wózkami podnośnikowymi naleŝy przewidzieć właściwą przestrzeń manewrową (wg PN-M-78321) oraz odpowiednie podłoŝe w obrębie umiejscowienia regału. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 4 z 14

5 3. Instrukcja montaŝu MontaŜ moŝe się odbyć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem obiektu. Wszelkie prace prowadzić naleŝy zgodnie z PN-B (klasa 3) oraz instrukcjami Producenta. UWAGA! NIEDOPUSZCZALNY JEST MONTAś PODESTÓW W SPOSÓB NIE ZAPEWNIAJĄCY SPOCZYWANIA UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH / POZYCJONUJĄCYCH NA TRAWERSACH REGAŁU ORAZ W SPOSÓB NIESYMETRYCZNY Rys.2 Przykłady nieprawidłowego i prawidłowego umieszczenia podestów na regale. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 5 z 14

6 4. Dokładność montaŝu 4.1. Wymagania ogólne MontaŜ powinien być wykonywany zgodnie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa montaŝu z zastosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo wykonywanych robót. Właściciel obiektu ma obowiązek zapewnić odpowiednią nośność i wytrzymałość regału do planowanego obciąŝenia. Właściciel obiektu odpowiada za wypoziomowanie / pionowanie wszsystkich elementów regału na którym będą uŝyte pomosty Transport elementów Ze względu na cięŝar elementów naleŝy zachować szczególną ostroŝność przy załadunku i rozładunku. Podesty muszą być umieszczone na paletach. Elementy muszą być zabezpieczone podczas transportu pasami lub taśmami spinającymi. Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji. Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki powstałe w czasie transportu naleŝy niezwłocznie uzupełnić. 5. UŜytkowanie UWAGA! Konstrukcja podestów nie została przystosowana do przenoszenia obciąŝeń innych niŝ wynikające z normalnej eksploatacji tj. składowania elementów znajdujących się na paletach / opakowaniach zbiorczych. Wszystkie inne zastosowania podestów są niedopuszczalne bez wcześniejszej konsultacji z Producentem. Podczas eksploatacji zabrania się: - osłabiania konstrukcji dodatkowymi otworami oraz wycięciami, - uderzania w podest wózkami paletowymi, - wykorzystania podestów jako konstrukcji wsporczych lub oporowych, - składowania palet / opakowań zbiorczych z towarem w sposób nie zapewniający posadowienie elementów nośnych palety / opakowania zbiorczego bezpośrednio nad trawersem regału, - przesuwania podestów pod obciąŝeniem,. Producent zaleca wykonywanie corocznych przeglądów, które powinny obejmować: - sprawdzenie połączeń spawanych i zagniatanych, - sprawdzenie uszkodzeń powłoki zabezpieczającej przed korozją, - sprawdzenie konstrukcji pod względem wystąpienia trwałych odkształceń wynikłych z niewłaściwego uŝytkowania, Wszystkie elementy uszkodzone naleŝy bezzwłocznie wymienić!!! PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 6 z 14

7 5.1. Sposób składowania towaru ObciąŜenia podestu nie moŝe przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego obciąŝenia określonego typu podestu wyspecyfikowanego w punkcie 7.1. Palety / opakowania zbiorcze muszą być składowane tak, aby główne elementy przenoszące obciąŝenie spoczywały na trawersach regału. Inny rozkład obciąŝenia powoduje zmniejszenie nośności podestu o 60% obciąŝenia normalnego. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 7 z 14

8 Rys 3. Sposób składowania towaru na podeście 6. Parametry wytrzymałościowo ruchowe 6.1. Maksymalna strzałka ugięcia Strzałka ugięcia to cecha opisująca zachowanie się podestu pod wpływem działania pionowych sił charakteryzująca moŝliwość maksymalnego dopuszczalnego ugięcia podestu paletowego. Maksymalna dopuszczalna strzałka ugięcia dla podestów wynosi: 5,6 mm dla podestu o max obciąŝeniu 800 kg oraz 3,5 mm dla podestu o max obciąŝeniu 2000 kg. W przypadku stwierdzenia przekroczenia parametru, natychmiast naleŝy odciąŝyć podest i poddać go kontroli. Rys 5. Dopuszczalna odchyłka (strzałka ugiecia) podestu przy maksymalnym dopuszczalnym obciąŝeniu PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 8 z 14

9 Uwagi ogólne: - regał, na którym stosowane są podesty musi spełniać normy branŝowe oraz Producenta, - za prawidłowe parametry regału odpowiada osoba na zlecenie której są stosowane podesty Niedopuszczalne jest obciąŝanie podestu siłami poprzecznymi. NaleŜy równieŝ zabezpieczyć podest przed uderzeniem wózka widłowego. 7. Dopuszczalne obciąŝenia 7.1. Dopuszczalne obciąŝenia podestów paletowych Dopuszczalne obciąŝenie podestów paletowych według załączonej tabeli (główne elementy nośne palety spoczywają na trawersach regału): Legenda: 1 dan = 1 KG Fv - wartość obciąŝenia ciąglego (dan/m 2 ) fv - strzalka ugięcia (cm) od obciąŝenia Fv Fp - wartość obciąŝenia skupionego (dan) na powierzchnię 200 x 200 mm fp - strzałka ugięcia (cm) od obciąŝenia Fp NapręŜenia dopuszczalne dla stali: 1600 dan/cm 2 Współczynnik bezpieczeństwa do granicy plastyczności: 1,5 Współczynnik bezpieczeństwa do granicy wytrzymałości na rozrywanie: 2,35 Podparcie kraty = wysokość kraty (nie mniej niŝ 30 mm) Zakres zalecany przez Producenta. W tym zakresie, ugięcie spręŝyste nie przekracza 1/200 rozstawu podpór i jest mniejsze od 4 mm przy pojedynczym obciąŝeniu ruchomym 150 dan na powierzchnie naporu 200 x 200 mm w dowolnym miejscu kraty. W tym zakresie, krata moŝe przyjąć obciąŝenie ruchome 150 dan na powierzchnię naporu 200 x 200 mm w dowolnym miejscu kraty przy maksymalnym ugięciu 1/200 rozstawu podpór. W tym zakresie, ugięcie przy obciąŝeniu ciągłym wynoszącym 500 dan/m 2 wynosi maksymalnie 4 mm. W tym zakresie, przy obciąŝeniu ciągłym wynoszącym 500 dan/m 2, maksymalne ugięcie wynosi 1/200 rozstawu podpór. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 9 z 14

10 Warunki obciąŝeń zostały wyznaczone zgodnie z: [1] PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. [2] PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. [3] PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Warunki obciąŝeń zostały wyznaczone zgodnie z: [1] PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. [2] PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. [3] PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 10 z 14

11 8. Eksploatacja 8.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji Dla zapewnienia podstaw bezpiecznej eksploatacji uŝytkownik powinien przestrzegać wszystkich poniŝszych wytycznych: - przeczytać i zrozumieć Dokumentację Techniczno Ruchową, - bezwzględnie stosować wytyczne i wskazówki zawarte w niniejszej dokumentacji, - podesty mogą być uŝywane tylko zgodnie z określanym przeznaczeniem, - w trakcie eksploatacji stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, - podesty, przez cały okres eksploatacji powinny być kompletne, wszystkie elementy powinny być pozbawione uszkodzeń mechanicznych, a połączenia rozłączne nie powinny wykazywać luzów, - zabrania się przebywania ludzi na i pod podestem, w czasie składowania zapasów z wyjątkiem okresu przeprowadzania niezbędnych przeglądów i konserwacjiz - podczas montaŝu, okresowych przeglądów i konserwacji naleŝy przestrzegać odpowiednie przepisy BHP, - przy składowaniu materiałów uŝytkownik jest zobowiązany do: o przestrzegania zasad bezpieczeństwa składowania, o zapewnienia, aby masa składowanego ładunku, nie przekraczała dopuszczalnych obciąŝeń urządzeń przeznaczonych do składowania, o zapewnienia centrycznego rozkładu masy składowanych zapasów, o zapewnienia, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciąŝenia podłóg i stropów, regałów, itp., na których odbywa się składowanie, o podczas eksploatacji jezdniowymi wózkami podnośnikowymi naleŝy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne składowanie towarów, ZABRANIA SIĘ ZRZUCANIA TOWARU NA PODESTY UWAGA! Wszelkie prace konserwacyjne na wysokości powyŝej 2 m uwaŝa się za pracę na wysokości. W takim przypadku pracowników wykonujących prace konserwacyjne (takŝe montaŝowe) naleŝy wyposaŝyć w szelki ochronne Warunki bezpiecznego składowania Zasady bezpiecznego składowania określa punkt 5.1. KaŜdy inny sposób rozmieszczania ładunku spowoduje znaczne obniŝenie nośności konstrukcji. - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa eksploatacji wymagaja przestrzegania zasad bezpiecznego składowania, - do składowania towarów z uŝyciem palet, naleŝy uŝywać palet w dobrym stanie technicznym, o odpowiednio dobranych wymiarach i nośności zapewniających pewne utrzymanie towaru, - palety znajdujące się na podeście powinny być posadowione w taki sposób, Ŝeby główne elementy przenoszące cięŝar w palecie spoczywały na trawersach regału. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 11 z 14

12 JeŜeli warunek ten nie jest spełniony, cięŝar towarów składowanych na jednym poziomie nie moŝe przekroczyć 60% obciąŝenia dopuszczalnego określonego dla pojedynczego podestu, - palety naleŝy układać na trawersach regału w taki sposób, aby zapewnić stabilne składowanie towaru, - zapasy powinny być składowane tak aby nie wystąpiło ryzyko zsunięcia przedmiotów pod wpływem grawitacji lub moŝliwych wstrząsów i drgań wywołanych np. pracą maszyn. W przypadku moŝliwości zsunięcia się towaru naleŝy zabezpieczyć składowane elementy Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji W ramach okresowych przeglądów i konserwacji Producent zaleca uŝytkownikowi podestów co 12 miesięcy sprawdzać stan posadowienia, tj.: - stan trawersów nośnych regału; upewnić się, czy nie występują widoczne pęknięcia, zarysowania w pobliŝu umieszczenia podestu. W przypadkach znacznego pogorszenia stanu trawersu naleŝy przeprowadzić niezbędne naprawy i renowacje, - W przypadku intensywnego uŝytkowania podestów zaleca się przeprowadzenie kontroli 2 razy w roku, - Stan połączeń spawnych, zagniatanych. W przypadku stwierdzenia pęknięcia spawu lub zniszczenia połączenia zagniatanego niezwłocznie odciąŝyć podest i dokonać wymiany uszkodzonego elementu, - Stan elementów podestu pod względem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu niezwłocznie odciąŝyć podest i wymienić uszkodzony element Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Firma ALLEGRO nie przewiduje sytuacji krytycznych i awarii podestów pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji określonych w tej dokumentacji, a przede wszystkim: - dopuszczalnego obciąŝenia podestu, - ostroŝnego załadunku i rozładunku zapasów z podestu, - zapewnienia wymaganej nośności regału / trawersów regału dla przewidywanego obciąŝenia, - zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wózków jezdnych obsługujących regał, - dotrzymaniu warunków przeglądów i konserwacji. W przypadku trwałego odkształcenia któregokolwiek elementu podestu, uszkodzenia spawu i / lub połączenia zagniatanego naleŝy bezzwłocznie odciąŝyć i wymienić uszkodzony podest. UWAGA! Wszystkie uszkodzone elementy naleŝy bezwzględnie złomować, gdyŝ w Ŝadnym przypadku nie nadają się one do naprawy. PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 12 z 14

13 9. Załączniki OBLICZENIA STATYCZNE KRAT ZGRZEWANYCH 10. Normy i dokumenty związane PN-82/B PN-82/B PN-90/B PN-B-06200:2002 BN PN-B PN-E ,03,04 PN-IEC PN-H PN-H ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Kształtowniki zamknięte prostokątne. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Dwuteowniki walcowane na gorąco Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. PN-H Ochrona przed korozją. pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. PN-M Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. PN-M PN-M PN-M PN-EN 13382:2005 Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania. Urządzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. Regały magazynowe grawitacyjne. Wymagania i badania. Palety ładunkowe płaskie. Parametry podstawowe PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 13 z 14

14 PN- N01255 PN-N Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa. Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa, Regały magazynowe stałe K/ ,113/2000, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Warszawa 2000 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych, Dz.U. nr13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, Dz.U.nr 129 PODESTY PALETOWE (KRATOWNICOWE) Strona 14 z 14

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-1 SPIS STWiORB M.01.00.00.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE STRADUNIA, UL. OPOLSKA działka nr 694 k.m. 8 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,KONTROLI I ODBIORU 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE - Tomasz Jaworski 50-566 Wrocław, ul. Śliczna 5/6. Strona 1

BIURO INśYNIERSKIE - Tomasz Jaworski 50-566 Wrocław, ul. Śliczna 5/6. Strona 1 Strona 1 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Cel i zakres opracowania... 4 4. Charakterystyka obiektu... 4 5. Instalacja gazowa... 4 5.1. Przewody miedziane... 6

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA ZAPLECZE SOCJALNE SPP PRZY ul. PIOTRA SKARGI 20 w SZCZECINIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 i nr 2 Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23a 87-720

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU CPV 45333000-0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026)

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026) Instrukcja montażu i użytkowania Regały MONOS 25 (026) My: MAGO S.A. z siedzibą: Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn POLSKA deklarujemy, z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt: DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo