Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Projektu Daj im szansę. Informacje wstępne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Projektu Daj im szansę. Informacje wstępne."

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Projektu Daj im szansę. Informacje wstępne. W grudniu 2008 r. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków złożyła wniosek o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej Reklama Dzieciom 2008 na Projekt opracowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP pt. Daj im szansę. XVI edycja akcji Reklama Dzieciom prowadzona przez Telewizję Polską S.A., tak jak poprzednie zakładała przeznaczenie dochodu z reklam emitowanych w wigilijny wieczór po Wieczorynce na rzecz instytucji i organizacji, które prowadzą działalność opiekuńczą, wychowawczą i zdrowotną na rzecz dzieci. Założenia akcji charytatywnej Reklama Dzieciom okazały się zbieżnymi z celami działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, które jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych m. in.: - w ramach Programu PEAD objęła bezpłatną pomocą żywnościową ok. 3,5 tys. mieszkańców miasta; - systematycznie uczestniczy w publicznych zbiórkach żywności pn. Podziel się Posiłkiem organizowanych przez Bank Żywności pod patronatem Fundacji Polsat Dzieciom i Firmy Danone; - jest organizatorem cyklicznych imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i dorosłych. To właśnie kilkuletnie doświadczenie w pracy na rzecz ludzi i dzieci potrzebujących opieki i wsparcia pozwoliło na zgłoszenie w ramach akcji Reklama Dzieciom Projektu Daj im szansę opracowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP.

2 Jego główny cel określono jako akceptację przez młodego człowieka swojej osoby oraz ukształtowanie w nim samym postawy aktywnej, umożliwiającej mu pozytywny udział w życiu społeczności młodych tj. dzieci i młodzieży. Przytoczony powyżej główny cel projektu wymagał określenia także następujących celów szczegółowych takich jak: - podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w kwestii korzyści płynących z integracji społeczności lokalnych; - kształtowanie postawy współdziałania i konieczności komunikowania się w grupie; - wzrost otwartości na współpracę w grupie; - pokazanie możliwości samorealizacji, - rozwój osobowy uczestników, ich aktywności, poszerzenia horyzontów, rozbudzenie ich zainteresowań; - kształtowanie postawy szacunku dla życia i zdrowia; - rozbudzenie aktywności ruchowo-fizycznej; - rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska naturalnego i rozumienie jego znaczenia w życiu człowieka. Realizacja Projektu została zaplanowana na okres od 15 maja do 12 grudnia 2009 r. tj. siedem miesięcy z uwzględnieniem następujących etapów działań: - przygotowania organizacyjne; - przeprowadzenie 14 zajęć informacyjno-edukacyjnych; - przeprowadzenie 6 zajęć rozbudzających aktywność ruchowo-fizyczną; - udział w 2 plenerach; - udział w imprezie plenerowej w dn. Św. Huberta, (3 listopada 2009 r.), stanowiącej podsumowanie Projektu; - działania ewaluacyjne. Zajęcia rozbudzające aktywność ruchowo-fizyczną, udział w plenerach oraz w imprezie w dn. Św. Huberta zaplanowano przeprowadzić w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Rancho Natura Plus w Kotowicach. W ramach Projektu działaniami o których mowa powyżej zaplanowano objąć 30-cioro dzieci w wieku od 12 do 17 lat, spośród tych rodzin, którym w 2008 r. Stowarzyszenie Inicjatywa RP udzielało pomocy żywnościowej, rzeczowej czy też wsparci psychologicznego. Zaplanowany kosztorys Projektu zamknął się kwotą 89,120,00 złotych, która to kwota zapewniała pełną realizację zaplanowanych w nim działań. Na początku kwietnia 2009 r. Telewizja Polska S.A. poinformowała, że w ramach XVI edycji akcji charytatywnej Reklama Dzieciom w wigilijnym bloku reklamowym zebrana została kwota 1, , 00 złotych. W ramach XVI edycji akcji do Telewizji Polskiej S.A. wpłynęło prawie 400 wniosków na łączną kwotę ok. 15 milionów złotych. W związku z powyższym Komisja ds. darowizn ustaliła, że pieniądze powinny trafić przede wszystkim do instytucji oraz placówek opiekuńczych, które pomagają

3 systematycznie dużej liczbie dzieci. Dofinansowanie przeznaczono m.in. na leczenie dzieci ciężko chorych, niepełnosprawnych ruchowo, całoroczną rehabilitację, wyposażenie specjalistycznych pomieszczeń oraz zakup sprzętu do rehabilitacji, budowę placów zabaw i remonty placówek opiekuńczych, turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup, pomoc psychopedagogiczną, działalność świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz zajęcia z psychoterapii i hipoterapii. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków jako jedna ze 150 instytucji, stowarzyszeń i organizacji w maju 2009 r. otrzymała informację, że jego wniosek o wsparcie finansowe w ramach akcji Reklama Dzieciom 2008, został pozytywnie rozpatrzony a Komisja ds. darowizn na realizację Projektu Daj im szansę - akceptacja swojej osoby i znalezienie postawy aktywnej, umożliwiającej pozytywny, czynny udział w życiu społecznym młodych; dzieci i młodzieży, przyznała kwotę 10,000,00 złotych. Do w/w informacji została załączona Umowa Darowizny 63/XVI/TVP/RD/08. W związku z przyznaniem ograniczonej do 10,000,00 złotych kwoty darowizny, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków zwróciło się do p. Agnieszki Sołtan-Łomnickiej, reprezentującej Biuro Zarządu Spraw Korporacyjnych Reklama Dzieciom ze swoimi wątpliwościami dotyczącymi możliwości realizacji Projektu Daj im szansę. W rezultacie przeprowadzonych w w/w sprawie konsultacji, Stowarzyszenie Inicjatywa RP otrzymało informację, że w związku z zaistniałą sytuacją (otrzymanie 1/9 kwoty na realizację Projektu), istnieje możliwość jego częściowej realizacji, ograniczonej do wyboru niektórych z zaplanowanych wcześniej działań. W oparciu o powyższe informacje Stowarzyszenie Inicjatywa RP podjęło decyzję, że w ramach otrzymanej darowizny podejmie się realizacji i rozliczenia części I Projektu oraz Modułu B, na co składają się następujące działania: - przygotowanie organizacyjne; - dokonanie wyboru grupy beneficjentów ostatecznych; - zorganizowanie wyjazdu do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Rancho Natura Plus w Kotowicach; - zorganizowanie zajęć plastycznych; - udział w Festynie Jesteśmy Razem ; - zorganizowanie wystawy fotograficznej z realizacji Projektu. Wyjaśnienie powyższych wątpliwości umożliwiło Stowarzyszeniu Inicjatywa Rozsądnych Polaków podpisanie Umowy Darowizny. Kwota darowizny została w lipcu 2009 r. przelana na konto Stowarzyszenia.

4 Realizacja Projektu. Przygotowanie organizacyjne. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków rozpoczęło realizację Projektu Daj im szansę z dn. 3 sierpnia 2009 r. Koordynatorem Projektu został p. Roman Kępiński nauczyciel, wieloletni dyrektor różnych typów szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi. Prace nad Projektem rozpoczęły się od spotkania Koordynatora z osobami zaproszonymi do współpracy jego realizacji. W trakcie spotkania: - zaprezentowany został nowy sposób realizacji Projektu wynikający z faktu przydziału ograniczonej ilości środków pieniężnych; - opracowano kryteria doboru grupy beneficjentów; - wstępnie określono zakresy czynności związane z pracą nad Projektem; - omówiono szczegóły związane z zasadami dokonywania zakupów niezbędnych do realizacji Projektu. Dokonanie wyboru grupy beneficjentów ostatecznych. Do udziału w Projekcie Daj im szansę jako beneficjenci ostateczni zostało wytypowanych 21 dzieci. Instytucjami dokonującymi wyboru były: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Odział Łódź Śródmieście, - Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Na podstawie przeprowadzonego badania udał się ustalić, że większość dzieci zaproszonych do udziału w Projekcie pochodzi z rodzin wielodzietnych, średnio czworo dzieci w rodzinie., mieszkających w centrum Łodzi. Podobnie także większość z nich jest wychowywana w niepełnej rodzinie. Ich sposób spędzania czasu wolnego najczęściej ogranicza się do gry na komputerze, oglądania telewizji, zabaw rówieśniczych na podwórku swojej kamienicy oraz wypraw do centrów handlowych. Ich rodzice i opiekunowie z bardzo różnych powodów byli klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz byli także objęci pomocą żywnościową organizowaną dla potrzebujących przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP. Dla potrzeb przeprowadzanego naboru została opracowana Informacja nt. Projektu Daj im szansę, przeznaczona dla rodziców i opiekunów. W wyniku naboru do udziału w Projekcie wybrano 21 dzieci w przedziale wiekowym lat. Spotkanie organizacyjne dla uczestników Projektu oraz ich rodziców i opiekunów odbyło się w dn. 19 sierpnia 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa RP.

5 Podczas spotkania jego uczestnicy zostali zapoznani z: - ideą Projektu Daj mi szansę ; - zasadami udziału dzieci w Projekcie; - harmonogramem zaplanowanych działań wynikających z Projektu; - sprawami wychowawczymi związanymi z zaplanowany wyjazdem do Kotowic. Wyjazd do Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego Rancho Natura Plus w Kotowicach. Wyjazd do Kotowic miał miejsce w dn. 21 sierpnia 2009 r. Jego uczestnicy (21 dzieci) zostało podzielonych na trzy grupy. Nad każdą z nich opiekę sprawował jeden wychowawca. Dla każdej z grup przewidziano trzy grupy zajęć: - zajęcia rekreacyjno-sportowe; - zajęcia z psem; - zajęcia z koniem Na każde z zajęć przewidziano ok. 150 minut tj. 2,5 godziny. W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych zawierających przeprowadzono - część wstępną (rozgrzewka), której ćwiczenia przygotowują organizm do określonego typu działań; - część główną (podstawową), w której realizowane są podstawowe cele treningowe; - część końcową, w której następuje uspokojenie organizmu. Prowadzący potrafił tak umiejętnie je dobrać i dostosować do warunków fizycznych uczestników, że wszystkie uczestniczące w nich dzieci mogły: - zaprezentować swoją sprawność fizyczną; - wyzbyć się lęków i obaw związanych z poznaniem i wykonywaniem nowych, nieznanych sobie ćwiczeń; - nauczyć się realizować wspólny cel; - zrozumieć jak ważną rolę w życiu człowieka pełni kultura fizyczna. Zajęcia rekreacyjno-sportowe uzyskały średnią ocenę 4,6 w pięciostopniowej skali. Ich uczestnicy jednoznacznie wskazywali na ich atrakcyjność głównie w odniesieniu do swoich doświadczeń szkolnych. Bardzo istotnym dla wszystkich biorących w nich udział był fakt, że nie byli sami, ponieważ mogli liczyć tak na prowadzącego jak i współuczestników. W ramach zajęć z psem, dzieci po zaakceptowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa mogły zapoznać się z: - rysem historycznym dotyczący udomowienia psa i informacjami na temat występujących ras; - zobaczyć jak wygląda prawidłowa pielęgnacja psa; - poznać podstawowe zasady tresury;

6 - otrzymać informacje nt. wykorzystywania psów do zajęć terapeutycznych z dziećmi. Zajęcia z psem otrzymały również średnią ocenę 4,6 w pięciostopniowej skali. Szczególne zainteresowanie uczestników zajęć wzbudziły informacje dotyczące instruktażu jak można ułożyć i wytresować psa bez użycia przemocy, ponieważ większość dzieci posiada w domu rodzinnym psa lub kota. Najwyżej zostały ocenione zajęcia z udziałem koni średnia 4,9 w pięciostopniowej skali. Ich uczestnicy: - wysłuchali informacji o rasach koni; - poznali sposoby sprawowania opieki nad tym zwierzęciem; - pokonali własne lęki uczestnicząc w pierwszej w swoim życiu samodzielnej jeździe konnej. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że zorganizowanie dla uczestników Projektu wyjazdu do Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego Rancho Natura Plus w Kotowicach i przeprowadzenie tam zajęć o których mowa powyżej przyczyniło się do - poszerzenia wiedzy ich uczestników o zwierzętach, które towarzyszą człowiekowi od zarania jego dziejów; - wzbudzenia zainteresowania sportem i rekreacją; - zaakceptowania samego siebie; - nauczenia się efektywnego współdziałania w grupie. W trakcie zajęć ich uczestnicy i opiekunowie otrzymali całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad). Podsumowaniem pobytu w Kotowicach była kolacja przy ognisku. Zorganizowanie zajęć plastycznych. Kolejny działanie przewidziane Projektem Daj im szansę to przeprowadzenie dla jego uczestników zajęć plastycznych. Zostało ono zrealizowane w dn. 24 sierpnia 2009 r. Zajęcia odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Dzieci biorące udział w Projekcie zostały podzielone na trzy grupy. Każda z grup miała 90 minut na zrealizowanie celu zajęć, czyli przeniesienia na wybrany przez siebie kolorowy papier, za pomocą kredek świecowych swoich wrażeń z pobytu w Kotowicach. Pomimo braku w szkole wystarczającej ilości godzin poświęconych na przedmioty artystyczne, dzieci radziły sobie nadspodziewanie dobrze. Potrafiły dobrać kolor papieru na który zdecydowały się przenieść zapamiętane wrażenia czy sytuacje. Bardzo starały się aby stworzony przez nich rysunek był też zrozumiały i czytelny dla innych uczestników zajęć. Prace uczestników zajęć postanowiono w najbliższym czasie wystawić w Domu Kultury Łódź Śródmieście. Dla uczestników zajęć plastycznych przygotowano poczęstunek.

7 Udział w Festynie Jesteśmy Razem Podumaniem zaplanowanych w Projekcie Daj im szansę działań był dla jego uczestników udział w Festynie cyklicznie organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków Pt. Jesteśmy Razem. Festyn odbył się w dn. 30 sierpnia 2009 r. w parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie. W tym roku Festyn przebiegał pod hasłem Żegnajcie Wakacje Witaj Szkoło. Dzieci-uczestnicy projektu wzięły udział w Festynie pod opieką swoich wychowawców, których poznali w Kotowicach. Do udziału w Festynie zaproszono także ich rodziców i opiekunów. Uczestnicy Projektu uczestniczyli w prawie wszystkich atrakcjach przewidzianych w jego programie a w szczególności: - koncercie Zespołu Reprezentacyjnego Poczty Polskiej; - pozostałych występach artystycznych; - konkursach i zabawach organizowanych przez prowadzącego; - konkursach sportowo rekreacyjnych; - pokazie sprzętu przeciwpożarowego; - pokazie udzielania pierwszej pomocy; - innych atrakcjach. Dla dzieci przygotowano także atrakcje w postaci pieczonej kiełbasy i kaszanki oraz inne smakołyki. Biorący udział w Festynie beneficjenci Projektu stanowili zintegrowaną już grupę, zdolną do realizacji wspólnych celów. Udowodnili, że potrafią działać kolektywnie i osiągać sukcesy. Zorganizowanie Wystawy. Wszystkie opisane powyżej działania przewidziane Projektem Daj im szansę zostały utrwalone w postaci dokumentacji zdjęciowej. Zostało zrobionych ok. czterystu zdjęć. Pozwoliło to na przygotowanie wystawy najciekawszych zdjęć dokumentujących Projekt, którą zaplanowano pokazać w Domu Kultury Łódź Śródmieście. Posiadanie takiej dokumentacji zdjęciowej pozwoli także na przekazanie każdemu z uczestników Projektu jego zdjęć na płycie CD-RW a także umożliwi w najbliższym czasie opracowanie prezentacji pt. Projekt Daj im szansę. Podsumowanie. Projekt Daj im szansę został zakończony w dn. 14 września 2009 r. Działania przyjęte w jego ramach zostały w całości zrealizowane. W ich konsekwencji beneficjenci Projektu:

8 - nauczyli się w sposób pozytywny istnieć w grupie, komunikować się i współdziałać z jej członkami; - wspólnie realizować założone cele; - rozumieć znaczenie jakie środowisko naturalne pełni w życiu człowieka; - wyrażać postawę szacunku dla życia i zdrowia; - przekonać się o wartości aktywności ruchowo-fizycznej. Dzięki różnorodności zaproponowanych i przeprowadzonych zajęć ich uczestnicy otrzymali szansę przełamania codziennej nudy i zyskania możliwości projektowania przez siebie swojego wolnego czasu a w konsekwencji także swojej przyszłości w nowy inny sposób. Realizacja Projektu Daj im szansę udowodniła także sprawność organizacyjną realizatora Projektu Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Wykorzystano: - Wniosek o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej Reklama Dzieciom 2008 opracowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, - Wnioski i podsumowanie badania beneficjentów Projektu Daj im szansę opracowane przez A. Wieczorek, - inne dokumenty związane z realizacją Projektu Daj im szansę. Opracował: Roman Kępiński

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 1 I WSTĘP Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich obszar miasta podzielony jest

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.pl Nr konta: Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo