Konferencje i Seminaria 2(16)98

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencje i Seminaria 2(16)98"

Transkrypt

1

2 Konferencje i Seminaria 2(16)98 Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz

3 Kancelarii Sejmu Materiały z Seminarium dla posłów III kadencji (23 czerwca 1998 r.) Redaktorzy: Jolanta Szymańczak Redaktor prowadzący: Andrzej Chodyra Projekt okładki: Janina Knap Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 1998 ISSN Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe Warszawa, wrzesień

4 Spis treści Wstęp 5 I - PRZEDSTAWIONE REFERATY Charakterystyka rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - Anna Olejniczuk-Merta 9 Bezpieczeństwo i jakość produktów dla dzieci w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Handlowej - Andrzej Królikowski 21 Techniki oddziaływania i typy przekazu stosowane w reklamie - Dominika Maison 55 Działania marketingowe i reklama a rozwój psycho-społeczny dzieci - Anna Przecławska 81 Ochrona dziecka jako konsumenta - problemy legislacyjne - Ewa Łętowska 91 Działalność organizacji konsumenckiej na rzecz dzieci - Małgorzata Niepokulczycka 115 II - DYSKUSJA 139 III - ANEKS - NADESŁANE UZUPEŁNIENIA Głos w dyskusji - seminarium: Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona - Magdalena Nehring-Gugulska 201 Ochrona dziecka jako konsumenta - działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 203 Wpływ reklamy na zachowania dzieci i młodzieży na rynku - Izabela Sowa 210 IV - LISTA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM 217 3

5 4

6 Wstęp Materiały zawarte w niniejszym tomie serii Konferencje i Seminaria Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek seminarium zatytułowanego Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona, które odbyło się 23 czerwca 1998 r. w Warszawie. Seminarium zostało zorganizowane przez Biuro Studiów i Ekspertyz z inicjatywy Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezentowany tom zawiera teksty referatów zamówionych, nieautoryzowane teksty wystąpień referentów, zapis dyskusji uczestników seminarium oraz teksty wystąpień zgłoszonych do dyskusji, ale nie prezentowanych podczas seminarium. Celem seminarium było przede wszystkim wnikliwe przedyskutowanie problematyki roli dziecka jako konsumenta, w wybranych aspektach: prawnym, pedagogicznym i funkcjonowania rynku. W zaprezentowanych referatach i wystąpieniach scharakteryzowano aktualną sytuację dzieckakonsumenta, podmiotu występującego na funkcjonującym w Polsce rynku. Wskazano również na istniejące zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dzieci, płynące z mechanizmów marketingowych i reklamy oraz wskazano dostępne środki ochrony prawnej. W obradach udział wzięli posłowie, przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci ośrodków naukowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przekazując niniejszy tom czytelnikom, składamy wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w seminarium. Sierpień 1998 Jacek Głowacki Wicedyrektor Biura Studiów i Ekspertyz 5

7 Warszawa, 15 maja 1998 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów OOK Pani/Pan... Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sejmu RP uprzejmie zaprasza Pana/Panią do wzięcia udziału w seminarium - Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona. Seminarium zorganizowane przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu odbędzie się w dniu 23 czerwca 1998 r. w godzinach , w gmachu głównym Sejmu, w sali nr 118. W załączeniu przesyłam program seminarium oraz informację dotyczącą spraw organizacyjnych. Z poważaniem Przewodniczący Komisji Marek Sawicki 6

8 Część I PRZEDSTAWIONE REFERATY 7

9 8

10 Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji Charakterystyka rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Stabilizująca się gospodarka, nasycony rynek, postępujący proces globalizacji rynku i konsumpcji powodują ogromne zmiany na rynku dziecięcym (grupa konsumentów w wieku 0-18 lat). Zmiany te mają charakter zarówno ilościowy (wzrost wartości oferty rynkowej, wzrost różnorodności asortymentu, pojawienie się nowych produktów, a nawet całych grup produktów), jak i jakościowy (poprawa estetyki, nowoczesności oferowanych dóbr, zmiana struktury oferty, a także klientów występujących na tym rynku, dokonujących wyboru i zakupów). Pojawiają się bowiem coraz powszechniej młodzi klienci latkowie, którzy nie tylko współdecydują o swoich zakupach, ale też doradzają rodzicom, a nawet dokonują dla nich zakupów. Zmianom pozytywnym na rynku dziecięcym, tak ilościowym jak i jakościowym, towarzyszą następujące negatywne zjawiska: 1. zliberalizowane warunki dostaw dóbr na rynek dziecięcy, a w ich konsekwencji niskie jakościowo, a jedynie atrakcyjne zewnętrznie oferty produktów wytwórców krajowych jak i zagranicznych, głównie ze Wschodu, 2. silne oddziaływanie reklamy na dzieci, 3. przenikanie z Zachodu nie zawsze korzystnych wzorów zachowań konsumpcyjnych młodych ludzi. Te i inne zjawiska negatywne mogą mieć (i mają) różnorodne następstwa dla zdrowia i rozwoju dzieci. Jak widać, w latach dziewięćdziesiątych problemy rynku dziecięcego nie koncentrują się jedynie na produktach, na ich brakach i wadach, jak to było wcześniej, ale na szeroko pojmowanych jakościowych zmianach tego rynku, odnoszących się do podaży, popytu, 9

11 w tym szczególnie dużych przeobrażeń związanych z aktywizacją młodych klientów (samych dzieci) na rynku. Takie też zagadnienia porusza niniejszy referat mający na celu pokazanie zarówno aktualnej wielkości i charakteru rynku dziecięcego, jak i nowo powstałych na nim zjawisk. Przybliży on następujące grupy zagadnień: 1) wielkość i specyfikę rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 2) charakterystykę podaży, dystrybucji i zachowań rynkowych dzieci w latach dziewięćdziesiątych. Ponadto podjęta będzie próba wskazania zagrożeń i szans dla dzieci, wynikających z przeobrażeń na rynku. I. Wielkość i specyfika rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Rynek dziecięcy obejmujący populację w wieku od 0 do 18 lat, liczy w Polsce prawie 11,5 mln osób. W tym samodzielnie występujących na rynku 7-18-latków (chociaż o mocno zróżnicowanym stopniu samodzielności) jest około 8,3 mln. W ujęciu wartościowym, wielkość rynku 0-18-latków w 1997 roku szacujemy na mln zł, tj. około 16% całej nominalnej wartości rynku detalicznego (szacunki własne). Obejmuje ona sprzedaż wszystkich grup produktów nabywanych i użytkowanych lub konsumowanych przez dzieci w tym wieku. Jest to duży i interesujący segment rynku, głównie ze względu na swoją specyfikę, która wyraża się lub wiąże z następującymi cechami: w rodzinach występują preferencje dla potrzeb dzieci, wyrażające się w gotowości inwestowania w ich pełny rozwój, a co za tym idzie w przeznaczanie na zakupy dóbr dla nich zarówno odpowiednio wysokich kwot, jak i nabywania tych dóbr w pierwszej kolejności, rozwój i wzrastanie młodych organizmów powoduje, że potrzebują one stosunkowo częstego i równocześnie dużego nabywania dóbr, 10

12 dzieci wykazują obecnie wyraźną aktywność na rynku, podyktowaną między innymi pojawieniem się bogatej oferty dóbr dla nich przeznaczonych i towarzyszącymi jej promocją i reklamą, a z drugiej strony posiadaniem własnych pieniędzy, tzw. kieszonkowego (wprawdzie w niskich kwotach), ale coraz częściej i śmielej samodzielnie wydatkowanych. Ponadto dzieci ze względu na swoje cechy psychospołeczne, takie jak: dynamizm, otwartość, chłonność na nowości, ciekawość, chęć upodobnienia się do grupy i jednocześnie wyróżnienia się w niej, relatywnie szybko ulegają wpływom globalizacji konsumpcji, czyli upodobniania się, przenikania konsumpcji w skali ponadnarodowej. Są pierwszymi jaskółkami przenoszącymi wzory konsumpcji i zachowań rynkowych z krajów zachodnich do nas, z wszelkimi tego dodatnimi i negatywnymi konsekwencjami. Do szybkiego rozszerzania się zjawiska globalizacji konsumpcji i rynku w odniesieniu do dzieci, przyczyniają się również aktualne przeobrażenia w otoczeniu społeczno-gospodarczym i technicznym, wyrażające się w: rozwoju telewizji kablowej i satelitarnej, sieci komputerowych i Internetu, współpracy firm prowadzących marketing bezpośredni z przemysłem rozrywkowym i tworzenie m.in. wspólnych sieci telewizji kablowej z programami kierowanymi do młodych, rozwoju turystyki młodzieżowej i innych form międzynarodowych kontaktów grup dzieci, postępie technologicznym w produkcji wielu dóbr, a poprzez to w standaryzacji produktów konsumpcyjnych; w konsekwencji wśród dzieci ma miejsce zanikanie narodowego charakteru konsumpcji i preferencji, tworzeniu i upowszechnianiu sieci handlowej międzynarodowej, nastawionej w dużej mierze również na młodego klienta, ciągłym rozwoju reklamy globalnej, kierowanej także do młodego klienta. Dzieci, a szczególnie starsze nie tylko oddziałują na to, co dzieje się w ich segmencie rynku, ale jak pokazują ostatnie badania, wpły- 11

13 wają na decyzje rodziców o zakupach. Proponują, doradzają, współdecydują o tym, co się kupuje do domu, dla rodziców. Często bywają ekspertami zakupów rodzinnych. Jest to również względnie nowe zjawisko na rynku, szczególnie widoczne w dziedzinie elektroniki i branżach opartych o najnowsze technologie. Taką sytuacje odnotowywali Amerykanie lat temu i określali to następująco: na rynku dzieci są rodzicami dla swoich rodziców. To wskazuje, że wartość rynku - sprzedaż detaliczna dóbr, których zakup dokonywany jest dla dzieci i/lub pod wpływem ich propozycji, doradztwa, uczestnictwa w zakupie, bądź też decyzji o nim jest wyższa, niż wyżej podany udział segmentu rynku dziecięcego w całym rynku. Trudno jest dzisiaj i tę wielkość dokładnie określić. Na podstawie naszych badań szacujemy, że wartość sprzedaży detalicznej szeroko pojętych dóbr konsumpcyjnych dla dorosłych klientów (rodziców i pozostałych domowników), która jest realizowana pod wpływem i przy współudziale młodych klientów sięga 10% wartości rynku (sprzedaży detalicznej), co w 1997 roku szacujemy na 26 mld zł. Abstrahujemy tutaj od stopnia wpływu na decyzje o zakupie, gdyż jak podano, jest on mocno zróżnicowany; zaczyna się od propozycji i doradztwa, a kończy na współdecydowaniu lub decydowaniu o zakupie. II. Charakterystyka podaży, dystrybucji i zachowań rynkowych konsumentów na rynku dziecięcym 1. Kształtowanie podaży dóbr dla dzieci w obecnych, nowych warunkach rynkowych wymaga od wytwórców-importerów takiego organizowania aktywności, w której punktem wyjścia są rynek i potrzeby konsumenta, a nie produkt jako taki. Dla wielu polskich firm obsługujących rynek dziecięcy jest to trudne ponieważ przed wejściem gospodarki na drogę reform, czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa były jego możliwości technicznotechnologiczne oraz udział w realizacji programów operacyjnych i zamówień rządowych. Wysuwanie na plan pierwszy rynkowego aspektu produktu, jego zgodności z oczekiwaniami i potrzebami 12

14 konsumentów wymaga od przedsiębiorstwa badania rynku, a to nie jest silną stroną omawianych firm. Ponadto należy pamiętać, że polskie przedsiębiorstwa wytwarzające na rynek dziecięcy ciągle się wykruszają, nie wytrzymują konkurencji. W większości charakteryzują się dużym zużyciem majątku, które przeciętnie szacowane jest na 48-50%. Tylko co 10-te przedsiębiorstwo odnotowuje przyrost majątku o 15%. Około 50% firm cechuje wskaźnik odnowy majątku na poziomie 5-8%. Ten skromny zakres inwestycji przedsiębiorstw wynika z braku środków własnych, zaś warunki uzyskiwania kredytu nie zachęcają do korzystania zeń. Angażowanie się kapitału zagranicznego w obsługę rynku dziecięcego jest raczej niskie. To sprawia, że rodzima oferta dóbr dla dzieci jest malejąca (w różnym stopniu w poszczególnych branżach, najbardziej w zabawkach, najmniej w żywności), a przy tym mniej atrakcyjna i nowoczesna, sprzedawana bez szerokich akcji promocyjno-reklamowych, co naturalnie ogranicza możliwość zauważenia jej w handlu. Import dóbr dla dzieci sprzyja powiększeniu i rozszerzeniu oferty, jej wzbogaceniu, uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu. Odnosi się to szczególnie do branż: zabawki, artykuły hobbystyczne, sportowe, środki higieniczno-pielęgnacyjne i kosmetyczne. Jednakże bazując tylko na tej podstawie, nie można uznać importu za element wyłącznie sprzyjający rozwojowi rynku. Import z licznych krajów pozaeuropejskich, głównie z Bliskiego i Dalekiego Wschodu w praktyce nie spełnia oczekiwań. Często bowiem jest to towar niepełnowartościowy, a nawet tzw. jednorazowego użytku, niebezpieczny, a i cenowo nie zawsze atrakcyjny. Potwierdzają to wyrażone w naszych badaniach opinie handlowców i rodziców. Innym aspektem oceny importu dóbr dla dzieci jest kwestia przestrzegania obowiązujących norm i wymogów dotyczących ich jakości i warunków wprowadzania na polski rynek. Jest to wieloletni problem, dotychczas nie rozwiązany, nad którym aktualnie pracują zespoły badawcze z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, mające za zadanie m.in. zharmonizowanie norm i wymogów polskich z normami Wspólnoty Europejskiej. 13

15 Inny problem związany z importem, to jego konkurencyjność lub wręcz zagrożenie dla wielu polskich wytwórców. Niektórych z nich import skutecznie mobilizuje do unowocześnienia oferty, innych zaś, zdecydowanie słabszych eliminuje z rynku. Generalnie, regulacje dotyczące importu dóbr dla dzieci są restrykcyjne, tak jak cały system polityki makroekonomicznej. Należałoby sukcesywnie odchodzić od nadmiernego fiskalizmu, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Tak więc import dóbr dla dzieci ma dwustronny wpływ na rynek dziecięcy, z jednej strony jest szansą jego rozwoju, z drugiej zaś towarzyszą mu bariery. Stanowi również pewne zagrożenie dla części słabszych finansowo polskich wytwórców. W sumie, będąca na rynku oferta dóbr dla dzieci w aspekcie ilościowym jest dobrze oceniana. Jednakże wiele dóbr o wysokiej jakości, ze względu na wysokie ceny jest niedostępna dla licznych grup dzieci. Jednocześnie występuje duży udział produktów bez atestów, które nie odpowiadają normom i innym wymogom kwalifikującym je do obrotu (Informacje PIH). 2. Handel jako ogniwo bezpośrednio związane z klientem i pełniące rolę przekazywania mu tego co oferują producenci, winien jak najpełniej i najlepiej przedstawić młodemu klientowi, to co dla niego jest oferowane w sklepie. Jak już podano, oferta dóbr dla młodego klienta jest bogata i różnorodna. Jednocześnie aksjomatem jest, że to właśnie handel jest miejscem, gdzie następuje edukacja młodego klienta w zakresie dokonywania wyboru, zakupu i generalnie zachowań rynkowych. To handel jest miejscem, gdzie młodzi ludzie wyrażają bezpośrednio swoje preferencje, oczekiwania, opinie o produktach. To wreszcie handel jest miejscem, gdzie młodzi klienci wydatkują własne pieniądze i wpływają na kształtowanie wydatków rodzinnych. Aby te wydatki były racjonalne, trafione, a zakup satysfakcjonujący nabywcę, muszą być zapewnione odpowiednie warunki, pozwalające na ocenę oferty, porównanie i spokojne oraz samodzielne (najchętniej) dokonanie wyboru i zakupu. Takie możliwości posiada handel o nowoczesnej, skoncentrowanej i w odpowiednim stopniu wyspecjalizowanej strukturze. Na 14

16 przykład w Niemczech większość sprzedaży detalicznej skoncentrowana jest w hipermarketach, supermarketach i tzw. sklepach dyskontowych: odpowiednio 25% i 40%. Pozostałe sklepy stanowią 35%. W Polsce analogiczne wielkości wynoszą: 1,5% obrotów detalicznych -hipermarkety, 10% - supermarkety/sklepy dyskontowe i ponad 88% - pozostałe sklepy. Ponadto w Niemczech, jak w innych krajach zachodnich, funkcjonują specjalistyczne sklepy dziecięce, zapewniające komfortowe zakupy w wybranych grupach towarów i branż. Często spotykane są również typowo młodzieżowe sklepy typu underground, sklepy firmowe, specjalistyczne. Tymczasem cechą charakterystyczną istniejącej struktury polskiego handlu jest rozdrobnienie i niedostosowanie do potrzeb aktualnego poziomu gospodarki rynkowej, nasycenia i zaopatrzenia rynku. Odnosi się to zarówno do jego struktury organizacyjnej, specjalizacji branżowej, struktury rodzajowej sklepów, jak i do terytorialnego zasięgu działania różnych organizacji handlowych. To samo dotyczy sklepów oferujących towary dla dzieci. Sklepów specjalistycznych, sprzedających dla dzieci jest niewiele. Występują one zaledwie w 18% jednostek handlowych 1. Ponadto typowa jest tu, tak jak w całym handlu, znaczna liczba sklepów o bardzo małych powierzchniach sprzedażowych (przeszło 54% poniżej 60 m 2 powierzchni sprzedażowej). Sklepów o powierzchni powyżej 300 m 2 jest tylko około 9%, w tym zaledwie 0,5% jednostek handlowych specjalistycznych. Można więc wnioskować, że częstokroć oferta dla młodego klienta może zagubić się, być przytłoczona przez szeroką gamę produktów oferowanych dla innych grup klientów. Z faktu, iż rynek młodego klienta obsługują w większości małe placówki, przy tym wielobranżowe i tylko z udziałem asortymentu dla młodego klienta wynika, że ich oferta asortymentowa dla dzieci nie jest bogata. I tak np. w zakresie artykułów żywnościowych prawie 30% sklepów oferuje pozycji asortymentowych i tyleż samo sklepów oferuje 6-10 pozycji. Niewiele ponad 10% sklepów 1 Te i dalsze dane liczbowe są wzięte z mojej publikacji z 1996 r. - Dylematy rynku dziecięcego. 15

17 posiada w ofercie do 50 asortymentów żywnościowych dla najmłodszego klienta. Handel detaliczny artykułami żywnościowymi jest ponadto mało otwarty na nowe wyroby, tylko 27% placówek zamierza wprowadzać do oferty nowe produkty. Sklepy z artykułami nieżywnościowymi to w przeważającej większości sklepy wielobranżowe, sprzedające między innymi artykuły dla młodego klienta; niecałe 20% ma pozycji asortymentowych odzieży, a zaledwie co 4-ta placówka posiada lub więcej pozycji asortymentowych odzieży dla młodego klienta. Do wprowadzania nowości odzieżowych zdecydowany jest prawie co 4-ty sklep, a ponad połowa absolutnie nie odczuwa takiej potrzeby. Niemały też jest odsetek tych detalistów, którzy głównie nastawieni są na obsługę dorosłych, a nie dzieci. Dosyć zbliżona jest sytuacja w pozostałych nieżywnościowych branżach. Innym ważnym problemem handlu detalicznego, obsługującego segment młodego klienta są warunki funkcjonowania tego handlu, jego ograniczony wpływ na obniżkę kosztów funkcjonowania, możliwość podejmowania wspólnych akcji handlowych. Małe i rozproszone sklepy nie stanowią liczącego się partnera dla dostawców. Bez procesów integracyjnych, tak bardzo potrzebnych w całym handlu, analizowany tu segment młodych klientów nie będzie miał szansy na osiągnięcie właściwej sobie pozycji na rynku, a w konsekwencji na pełną i poprawną kontynuację rozwoju rynku dziecięcego również w ogniwie handlu. Kolejnym elementem działań w handlu, bardzo istotnym na rynku dziecięcym jest promocja i reklama. Ich rolą jest poinformowanie klienta o produktach, szczególnie nowych, nieznanych i dotychczas jeszcze nie oferowanych. Tymczasem rozdrobniony i rozproszony handel detaliczny ma w tym zakresie ograniczone możliwości. Z kolei importerzy i producenci, szczególnie zachodni częściej stosują reklamę skłaniającą do zakupu, niż reklamę informacyjną. O tym wiele już napisano, tak samo jak i o wpływie reklamy na rozwój dzieci. Natomiast wyraźnie daje się zauważyć, że im większa jest firma, jednocześnie będąca własnością prywatną, a przy tym jeszcze z 16

18 udziałem kapitału zagranicznego i specjalizująca się w dosyć dużej sprzedaży dla młodego klienta, tym większa jest skala i szerszy zakres wykorzystywania promocji i reklamy. Pozwala to sądzić, że polskich firm nie stać na promocje i reklamę oraz że ich udział na rynku młodego klienta jest powoli wypierany przez firmy zachodnie (sieć super- i hipermarketów, sklepy typu cash and carry, specjalistyczne sklepy wielkopowierzchniowe) w sposób mocno widoczny nastawione na obsługę i ofertę również dla młodego klienta. Aktualne duże przeobrażenia w handlu będą korzystnie wpływać na rozwój rynku młodego klienta. Niemniej należy mieć pełną świadomość, iż nie stanie się to bardzo szybko, bowiem aż 44% sklepów (głównie spożywczych) znajduje się w miejscowościach małych, gdzie nie dotrą super- i hipermarkety. Około 99% miejscowości w Polsce to miejscowości do 5000 mieszkańców; prawie 50% ludności kraju, w tym rodziny z dziećmi mieszka w tych małych miejscowościach. Z wyżej podanych względów handel dziś nie sprzyja w wystarczającym stopniu rozwojowi rynku młodego klienta. Nie stworzy on tej szansy również w najbliższej przyszłości. Pozostaje więc trudny dylemat: co i jak czynić, aby obecny handel polski nie blokował szansy dalszego rozwoju rynku młodego klienta oraz samego młodego klienta. 3. Od niedawna badaną i rozpoznawaną cechą charakterystyczną rynku dziecięcego jest aktywne występowanie na nim samych dzieci, zwłaszcza w wieku od 7 do 18 lat. Wyraża się ono w: uczestnictwie w zakupach dla domu i rodziców, uczestnictwie i współdecydowaniu o tym, co jest kupowane dla nich samych. Przeminęły bowiem już czasy, o których - parafrazując - można by powiedzieć dzieci głosu nie mają. Nie można też zapominać, że bardzo często korzystają one z rad, sugestii rodziców, które jednak nie wykluczają ich wyłącznych decyzji, wzajemnym mobilizowaniu się do zakupów. Potwierdza to szeroka gama dóbr, kupowanych przez dzieci bądź pod wpływem sugestii rówieśników, bądź też w wyniku chęci posiadania tego, co mają rówieśnicy. 17

19 Jak pokazują nasze badania udział dzieci w zakupach dla domu sięga od kilku procent (np. przy zakupie samochodu - 7%), poprzez kilkanaście procent (np. przy zakupie dóbr do wyposażenia łazienki, -ok. 19%), aż do około 45% przy zakupie video, komputera. W tym ostatnim przypadku często właśnie dzieci inicjują zakup i dokonują wyboru z racji lepszego rozeznania na rynku. Dzieci, jak już wcześniej wspomniano, posiadają własne pieniądze, głównie kieszonkowe oraz tzw. fundusze celowe na zakup ściśle określonych dóbr. Otrzymują również stypendia oraz pieniądze od dalszej rodziny. Wprawdzie sumy te nie są wysokie (od 20 zł do 80 zł miesięcznie w przypadku kieszonkowego i funduszy celowych oraz ok. 30 zł nieregularnie otrzymywane od dalszej rodziny), ale sprawiają, że dzieci planują swoje wydatki i je realizują. Najczęściej dokonują racjonalnych zakupów. W 2-3% przyznają się do wydatków na alkohol i papierosy. Natomiast otrzymaną jednorazowo, wysoką kwotę (np zł) 7-9- latkowie wydatkowaliby na sprzęt rekreacyjno-rozrywkowy, latkowie zainwestowaliby w swój wygląd, kupując modną odzież, obuwie i markowe kosmetyki. Dzieci młodsze, w wieku 7-9 lat w odniesieniu do reklam wyrażają dużą aprobatę i zainteresowanie, starze zaś, szczególnie w wieku lat są zdecydowanie bardziej wymagające i wchodzą w okres ostudzenia dziecięcego zapału do oglądania reklam. Jakkolwiek nie jednoznacznie, to można próbować sformułować wniosek, że okres zachłyśnięcia się reklamą jeszcze nie w pełni przeminął, ale jak twierdzą badacze, zbliża się do schyłku. Ponadto regulacje prawne w tym zakresie, aczkolwiek bardzo powoli, przyczyniają się do zmniejszania agresywności reklam i ich szkodliwego wpływu na młodych ludzi. Warto również dodać, że dzieci naśladujące swych rówieśników z krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej zachowują się coraz częściej uwzględniają przy zakupie markę produktu, cenę oraz walory nowoczesności. Młodzi klienci przykładają dużą wagę do marki produktu, jego nowoczesności oraz do mody. Dotyczy to właściwie wszystkich, którzy samodzielnie występują na rynku, przy czym znaczenie to rośnie wraz z wiekiem dzieci. Równocześnie przejmują 18

20 inne cechy zachowań, np. tzw. zakup dla szpanu, a więc nie zawsze pozytywne wzorce. Powyższa charakterystyka rynku dziecięcego w jego głównych wymiarach: potencjału, oferty towarowej, dystrybucji i zachowania konsumentów pokazała, jak sądzę, że przeobrażenia na tym rynku są ogromne. Przeobrażenia uwarunkowane przemianami społecznymi i gospodarczymi, w tym rynkowymi odzwierciedlają zjawiska typowe dla takich okresów przemian. Jednocześnie charakterystyka ta pokazuje, że właśnie rynek dziecięcy jest tym prekursorem, na którym relatywnie najczęściej wprowadzane są przemiany, zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi skutkami. Na zakończenie chcę podać wyraźnie już zauważalne szanse bądź zagrożenia dla dzieci, wynikające z przeobrażeń rynkowych w latach dziewięćdziesiątych. Szanse dla dzieci wynikające z przemian na rynku wyrażają się w: 1. lepszym zaspokajaniu potrzeb dzieci, 2. kształtowaniu pozytywnych zachowań konsumenckich i szybkiej oraz gruntownej edukacji konsumenckiej we wczesnym wieku, kiedy to konsekwencje popełnionych błędów są niższe, 3. zdobywaniu umiejętności wyboru, decydowania, 4. zdobywaniu umiejętności oszczędzania i planowania wydatków. Zagrożenia i bariery dla dzieci tkwiące w obecnych przeobrażeniach, to: 1. występowanie na rynku produktów szkodliwych dla zdrowia lub nawet życia, 2. niedostępność niektórych produktów ze względu na ich wysokie ceny, 3. oferta produktów o bardzo niskiej jakości, narażająca na podwójny wydatek (zakup od nowa), 4. reklama zbyt sugestywnie kierowana do dzieci wymuszająca dokonywanie zakupu, niejednokrotnie rozczarowującego dziecko, 5. brak dostatecznego profesjonalizmu w handlu, co utrudnia młodym klientom efektywną edukację rynkową i staje się przeszkodą w uzyskaniu samodzielności tychże klientów, 19

21 6. wynikające z postępu cywilizacyjnego szybkie przenikanie do nas wzorów zachowań konsumenckich powodujące częstokroć niepożądane postawy konsumenckie i społeczne tzw. cool-style. Właśnie te zagrożenia i szanse dla dzieci winny być przedmiotem szczególnej uwagi, bowiem one wpływać będą pośrednio i bezpośrednio na rozwój dzieci i na ich funkcjonowanie jako dorosłych obywateli. Te szanse, zagrożenia i bariery pokazują, że rynek jako dalsze otoczenie, w którym wychowują się dzieci (poza rodziną i szkołą) również oddziałuje na nie i na ich zachowania. Tworzy się w ten sposób swoiste sprzężenie zwrotne. Jego głębsze poznanie i właściwe kształtowanie będzie długotrwałym procesem już na stałe funkcjonującym w gospodarce rynkowej. 20

22 Andrzej Królikowski Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej Bezpieczeństwo i jakość produktów dla dzieci w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Handlowej Wstęp Konsumentem jest każdy człowiek, także ten najmłodszy, już w momencie zaspokajania swoich podstawowych potrzeb związanych z jedzeniem i ubraniem. Proces zaspokajania potrzeb przebiega w utrwalonych stosunkach wymiany towarowo pieniężnej, w których pozycja stron nie jest równorzędna. Z jednej strony bowiem mamy zawodowca oferującego dobra i usługi, z drugiej zaś konsumenta, który na potrzeby własne lub swojej rodziny nabywa towary lub zamawia usługi. Nie jest z reguły dostatecznie przygotowany, by wiedzy fachowej, a także statusowi majątkowemu profesjonalisty, przeciwstawić równoważne atuty. Tym samym staje się stroną słabszą w relacji: oferent dóbr i usług konsument. W określonej powyżej perspektywie, pozycja dziecka jako konsumenta jest najsłabsza. Często jest ono bezbronne w stosunku do zewnętrznych uwarunkowań, jak również wobec własnych ograniczeń. Najmłodsi konsumenci z reguły nie dokonują sami zakupów. Możliwości wyboru przy nabyciu określonego artykułu albo nie posiadają wcale, bo starsi za nich decydują, albo posiadają je w niewielkim stopniu. Z drugiej strony brak refleksji, uzasadniony oczywiście wiekiem, sprawia, że dzieci, które już w jakiś sposób uczestniczą w procesie nabywania towarów kierują się wyłącznie ich wyglądem, smakiem, a przede wszystkim modą kształtowaną przez reklamę telewizyjną, nie mając pojęcia o bezpieczeństwie użytkowania, walorach odżywczych czy zdrowotnych. Dwa z pięciu praw konsumenckich jakie wprowadza aneks do Rezolucji Rady Wspólnot Europejskich z dnia r. dotyczą- 21

23 cej wstępnego programu polityki ochrony i informowania konsumentów, to prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prawo do informacji i edukacji. Jako podstawowe cele polityki Wspólnotowej wskazuje się zapewnienie skutecznej ochrony przed ryzykiem mogącym naruszyć zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Postuluje się tu, aby na rynku mogły znajdować się wyłącznie produkty i usługi nie zagrażające życiu i zdrowiu konsumentów. W praktyce oznacza to określenie wymogów bezpieczeństwa i właściwe informowanie konsumentów o możliwym ryzyku, wynikającym z użytkowania produktów lub korzystania z usług, a także ochronę konsumentów przed wypadkami. Uznanie prawa do bezpieczeństwa ma istotne znaczenie, przede wszystkim prewencyjne. Pozwala na uruchomienie środków i mechanizmów, których zadaniem jest wykluczenie stanu zagrożenia. I w tym miejscu ściśle łączy się z prawem do informowania i edukacji a więc m.in. do jak najpełniejszej wiedzy o oferowanych towarach i usługach Prawo do bezpiecznych produktów spożywczych i użytkowych winno być oczywiście zagwarantowane wszystkim konsumentom, ale w szczególności tym najmłodszym, ponieważ oni to właśnie narażeni są w stopniu najwyższym na utratę zdrowia w kontakcie z wadliwym wyrobem. Wśród przyczyn zagrożeń zdrowotnych dotyczących dzieci należy wymienić: ciekawość oraz niedojrzałość fizyczną, psychiczną i emocjonalną. Dzieci cierpią za winy nie popełnione zagrożenia dla ich zdrowia i życia wynikają przeważnie z normalnej dla rozwoju aktywności, przy braku doświadczenia, braku umiejętności oceny sytuacji, nieostrożności czy nieuwagi. Ponadto czynnikami rodzącymi niebezpieczeństwo są zarówno niewiedza rodziców o zagrożeniach jakie stwarzają dla dziecka wadliwe wyroby (np. smoczki, zabawki, wózki, meble, buciki, wyroby kosmetyczne itp.), jak i producent czy dystrybutor oferujący często nieodpowiednią żywność i wyroby użytkowe dla dzieci, czasami nieświadomie, ale nierzadko kierując się chęcią osiągnięcia jak najszybciej, największego zysku. W tym celu pomijane są wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa wyrobu. 22

24 Nie bez znaczenia jest sytuacja ekonomiczna wielu rodzin, która zmusza ich często do nabywania artykułów najtańszych i, co przeważnie z tym się wiąże, najniższej jakości. Sprzyja temu dostępność na rynku szerokiej gamy wyrobów importowanych ze Wschodu najczęściej tandetnych, a przez to zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych użytkowników, ale posiadających jedną zaletę, mianowicie niską cenę. Z problemami finansowymi borykają się również instytucje powołane do edukacji i wychowania dzieci. Jakże często jedynym kryterium przy zakupie wyposażenia szkoły czy przedszkola jest jego cena. Przedstawione powyżej argumenty dowodzą wspomnianej na wstępie nierównorzędnej pozycji konsumenta, w naszym przypadku dziecka, w stosunku do pozycji zawodowca oferującego dobra. Z tego też względu szczególnie towary przeznaczone dla dzieci powinny odpowiadać w pełni wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i higieniczności. Prawo konsumenta do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niesie z sobą obowiązek drugiej strony obrotu gospodarczego (tj. producenta, pośrednika, handlowca) przestrzegania norm w zakresie technologii wytwarzania, jakości wyrobów, ich oznaczania i przechowywania. Chodzi tutaj zarówno o przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych, jak również niepisanej etyki zawodowej. Na tym polu działalności gospodarczej istnieją jednak znaczne zaniedbania. Gospodarka wolnorynkowa poza uaktywnieniem licznej grupy społeczeństwa, w wyniku czego powstało wiele nowych przedsiębiorstw, wygenerowała również zjawiska negatywne, a mianowicie: szereg przedsiębiorców poza kapitałem zakładowym nie posiadała wiedzy i doświadczenia w branży, w której podjęli działalność; bezwzględne nastawienie na szybki zysk, przy świadomym braku dbałości o jakość wyrobu bądź nieuczciwym traktowaniu nabywcy. Wymienione czynniki stwarzają realną groźbę permanentnego pojawiania się na rynku artykułów wadliwych, o niskiej jakości i niebezpiecznych dla zdrowia. Złudnym okazało się przeświadczenie, że sam fakt istnienia w społeczeństwie o gospodarce rynkowej wolnej konkurencji rozwiąże 23

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 14 placówek, w tym: - 9 placówek sieci handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 u producenta, 1 w hurtowni i 3 w placówkach detalicznych. Były to następujące firmy:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 u producenta, 1 w hurtowni i 3 w placówkach detalicznych. Były to następujące firmy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, na podstawie wytycznych, zawartych w programie kontroli Nr DIH-81-12(1)/10/AK, udostępnia informację z kontroli prawidłowości oznakowania i

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych przeprowadzonych Zatwierdził: Warszawa Październik 2015 r. I. CEL

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu sprawdzając prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (PRZEPROWADZONEJ W I KWARTALE 2012 R. PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU) Gdańsk, marzec 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O. o towarach paczkowanych, zgodnie z postulatami zawartymi poniżej:

S T A N O W I S K O. o towarach paczkowanych, zgodnie z postulatami zawartymi poniżej: S T A N O W I S K O Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości w sprawie przeglądu funkcjonowania ustawy o towarach paczkowanych pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa rowerów dla dzieci i akcesoriów oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Ponadto w

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH DIH-83- ( )/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH Warszawa, luty 2016 r. I. WSTĘP Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DIH-83-6/15/JK Warszawa, 6.11.2015 r. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH [Podtytuł dokumentu] [DATA] GIIH [Adres firmy] INFORMACJA Z WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

W w/w ubiorach nie stwierdzono obecności wolnego lub uwalniającego się formaldehydu.

W w/w ubiorach nie stwierdzono obecności wolnego lub uwalniającego się formaldehydu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-12-18 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-12-18 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Wyroby konfekcyjne - III kw.2007 r. 29/2007 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Plan prezentacji Znaczenie bezpieczeństwa produktów w zjednoczonej Europie Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA D/KA.ŻG.8361.18.2014 ZPO Poznań, dnia...kwietnia 2014r. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie.

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-01-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-01-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Zabawki - IV kw. 2006 r. 134 Informacja z wyników kontroli wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Bielizna osobista, stołowa i domowa II kw.2006 118 Informacja

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, Ą kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, Ą kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka 1 ) RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, Ą kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/3-1/201 4!MP Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów za II kwartał 2013 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów za II kwartał 2013 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów za II kwartał 2013 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 6 placówek, w tym: - 2 hurtownie,

Bardziej szczegółowo

RZECZY UŻYWANE. 1. Czy przy zakupie rzeczy używanej sprawdzać ją?

RZECZY UŻYWANE. 1. Czy przy zakupie rzeczy używanej sprawdzać ją? RZECZY UŻYWANE Z praktyki Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wynika, że znikoma ilość ze zgłoszonych spraw dotyczy rzeczy używanych. W tym zakresie konsumenci rzadko decydują się

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Co odróżnia sprzedaż konsumencką od zwykłej sprzedaży :

Co odróżnia sprzedaż konsumencką od zwykłej sprzedaży : Lekcja W sklepie jesteśmy Konsumentami i to z licznymi prawami zawiera opis sytuacji jakie zdarzają się w życiu codziennym zarówno dzieciom jak i dorosłym czyli kupowanie w sklepie wraz z podaniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami.

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Sebastian Fabisiak Szef Departamentu Prawa Ochrony Środowiska Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Wiele elektrowni

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i możliwości działań dyrektora w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.

Obowiązki i możliwości działań dyrektora w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Obowiązki i możliwości działań dyrektora w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 r., poz. 35) 1 Zmiany w ustawie 1 września 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci W IV kwartale 2009r. przeprowadzono kontrole 11 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż artykułów i mebli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce TEMAT: Pojęcie potrzeb transportowych jako determinantu zarządzania transportem w przedsiębiorstwie Z punktu widzenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r.

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów, 10 11 czerwca 2010 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek, urządzeń chłodniczych, pralek dla gospodarstw domowych III kw. 2013 r.

Informacja z kontroli etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek, urządzeń chłodniczych, pralek dla gospodarstw domowych III kw. 2013 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Kontrolę przeprowadzono w 10 placówkach. Ogółem kontrolą objęto 89 partii wyrobów o wartości 4.449 zł, w tym: pasty do zębów

Bardziej szczegółowo

Co odróżnia sprzedaż konsumencką od zwykłej sprzedaży :

Co odróżnia sprzedaż konsumencką od zwykłej sprzedaży : Lekcja W sklepie jesteśmy Konsumentami i to z licznymi prawami zawiera opis sytuacji jakie zdarzają się w życiu codziennym zarówno dzieciom jak i dorosłym czyli kupowanie w sklepie wraz z podaniem przepisów

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo