Konferencje i Seminaria 2(16)98

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencje i Seminaria 2(16)98"

Transkrypt

1

2 Konferencje i Seminaria 2(16)98 Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz

3 Kancelarii Sejmu Materiały z Seminarium dla posłów III kadencji (23 czerwca 1998 r.) Redaktorzy: Jolanta Szymańczak Redaktor prowadzący: Andrzej Chodyra Projekt okładki: Janina Knap Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 1998 ISSN Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe Warszawa, wrzesień

4 Spis treści Wstęp 5 I - PRZEDSTAWIONE REFERATY Charakterystyka rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - Anna Olejniczuk-Merta 9 Bezpieczeństwo i jakość produktów dla dzieci w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Handlowej - Andrzej Królikowski 21 Techniki oddziaływania i typy przekazu stosowane w reklamie - Dominika Maison 55 Działania marketingowe i reklama a rozwój psycho-społeczny dzieci - Anna Przecławska 81 Ochrona dziecka jako konsumenta - problemy legislacyjne - Ewa Łętowska 91 Działalność organizacji konsumenckiej na rzecz dzieci - Małgorzata Niepokulczycka 115 II - DYSKUSJA 139 III - ANEKS - NADESŁANE UZUPEŁNIENIA Głos w dyskusji - seminarium: Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona - Magdalena Nehring-Gugulska 201 Ochrona dziecka jako konsumenta - działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 203 Wpływ reklamy na zachowania dzieci i młodzieży na rynku - Izabela Sowa 210 IV - LISTA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM 217 3

5 4

6 Wstęp Materiały zawarte w niniejszym tomie serii Konferencje i Seminaria Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek seminarium zatytułowanego Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona, które odbyło się 23 czerwca 1998 r. w Warszawie. Seminarium zostało zorganizowane przez Biuro Studiów i Ekspertyz z inicjatywy Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezentowany tom zawiera teksty referatów zamówionych, nieautoryzowane teksty wystąpień referentów, zapis dyskusji uczestników seminarium oraz teksty wystąpień zgłoszonych do dyskusji, ale nie prezentowanych podczas seminarium. Celem seminarium było przede wszystkim wnikliwe przedyskutowanie problematyki roli dziecka jako konsumenta, w wybranych aspektach: prawnym, pedagogicznym i funkcjonowania rynku. W zaprezentowanych referatach i wystąpieniach scharakteryzowano aktualną sytuację dzieckakonsumenta, podmiotu występującego na funkcjonującym w Polsce rynku. Wskazano również na istniejące zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dzieci, płynące z mechanizmów marketingowych i reklamy oraz wskazano dostępne środki ochrony prawnej. W obradach udział wzięli posłowie, przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci ośrodków naukowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przekazując niniejszy tom czytelnikom, składamy wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w seminarium. Sierpień 1998 Jacek Głowacki Wicedyrektor Biura Studiów i Ekspertyz 5

7 Warszawa, 15 maja 1998 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów OOK Pani/Pan... Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sejmu RP uprzejmie zaprasza Pana/Panią do wzięcia udziału w seminarium - Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona. Seminarium zorganizowane przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu odbędzie się w dniu 23 czerwca 1998 r. w godzinach , w gmachu głównym Sejmu, w sali nr 118. W załączeniu przesyłam program seminarium oraz informację dotyczącą spraw organizacyjnych. Z poważaniem Przewodniczący Komisji Marek Sawicki 6

8 Część I PRZEDSTAWIONE REFERATY 7

9 8

10 Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji Charakterystyka rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Stabilizująca się gospodarka, nasycony rynek, postępujący proces globalizacji rynku i konsumpcji powodują ogromne zmiany na rynku dziecięcym (grupa konsumentów w wieku 0-18 lat). Zmiany te mają charakter zarówno ilościowy (wzrost wartości oferty rynkowej, wzrost różnorodności asortymentu, pojawienie się nowych produktów, a nawet całych grup produktów), jak i jakościowy (poprawa estetyki, nowoczesności oferowanych dóbr, zmiana struktury oferty, a także klientów występujących na tym rynku, dokonujących wyboru i zakupów). Pojawiają się bowiem coraz powszechniej młodzi klienci latkowie, którzy nie tylko współdecydują o swoich zakupach, ale też doradzają rodzicom, a nawet dokonują dla nich zakupów. Zmianom pozytywnym na rynku dziecięcym, tak ilościowym jak i jakościowym, towarzyszą następujące negatywne zjawiska: 1. zliberalizowane warunki dostaw dóbr na rynek dziecięcy, a w ich konsekwencji niskie jakościowo, a jedynie atrakcyjne zewnętrznie oferty produktów wytwórców krajowych jak i zagranicznych, głównie ze Wschodu, 2. silne oddziaływanie reklamy na dzieci, 3. przenikanie z Zachodu nie zawsze korzystnych wzorów zachowań konsumpcyjnych młodych ludzi. Te i inne zjawiska negatywne mogą mieć (i mają) różnorodne następstwa dla zdrowia i rozwoju dzieci. Jak widać, w latach dziewięćdziesiątych problemy rynku dziecięcego nie koncentrują się jedynie na produktach, na ich brakach i wadach, jak to było wcześniej, ale na szeroko pojmowanych jakościowych zmianach tego rynku, odnoszących się do podaży, popytu, 9

11 w tym szczególnie dużych przeobrażeń związanych z aktywizacją młodych klientów (samych dzieci) na rynku. Takie też zagadnienia porusza niniejszy referat mający na celu pokazanie zarówno aktualnej wielkości i charakteru rynku dziecięcego, jak i nowo powstałych na nim zjawisk. Przybliży on następujące grupy zagadnień: 1) wielkość i specyfikę rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 2) charakterystykę podaży, dystrybucji i zachowań rynkowych dzieci w latach dziewięćdziesiątych. Ponadto podjęta będzie próba wskazania zagrożeń i szans dla dzieci, wynikających z przeobrażeń na rynku. I. Wielkość i specyfika rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Rynek dziecięcy obejmujący populację w wieku od 0 do 18 lat, liczy w Polsce prawie 11,5 mln osób. W tym samodzielnie występujących na rynku 7-18-latków (chociaż o mocno zróżnicowanym stopniu samodzielności) jest około 8,3 mln. W ujęciu wartościowym, wielkość rynku 0-18-latków w 1997 roku szacujemy na mln zł, tj. około 16% całej nominalnej wartości rynku detalicznego (szacunki własne). Obejmuje ona sprzedaż wszystkich grup produktów nabywanych i użytkowanych lub konsumowanych przez dzieci w tym wieku. Jest to duży i interesujący segment rynku, głównie ze względu na swoją specyfikę, która wyraża się lub wiąże z następującymi cechami: w rodzinach występują preferencje dla potrzeb dzieci, wyrażające się w gotowości inwestowania w ich pełny rozwój, a co za tym idzie w przeznaczanie na zakupy dóbr dla nich zarówno odpowiednio wysokich kwot, jak i nabywania tych dóbr w pierwszej kolejności, rozwój i wzrastanie młodych organizmów powoduje, że potrzebują one stosunkowo częstego i równocześnie dużego nabywania dóbr, 10

12 dzieci wykazują obecnie wyraźną aktywność na rynku, podyktowaną między innymi pojawieniem się bogatej oferty dóbr dla nich przeznaczonych i towarzyszącymi jej promocją i reklamą, a z drugiej strony posiadaniem własnych pieniędzy, tzw. kieszonkowego (wprawdzie w niskich kwotach), ale coraz częściej i śmielej samodzielnie wydatkowanych. Ponadto dzieci ze względu na swoje cechy psychospołeczne, takie jak: dynamizm, otwartość, chłonność na nowości, ciekawość, chęć upodobnienia się do grupy i jednocześnie wyróżnienia się w niej, relatywnie szybko ulegają wpływom globalizacji konsumpcji, czyli upodobniania się, przenikania konsumpcji w skali ponadnarodowej. Są pierwszymi jaskółkami przenoszącymi wzory konsumpcji i zachowań rynkowych z krajów zachodnich do nas, z wszelkimi tego dodatnimi i negatywnymi konsekwencjami. Do szybkiego rozszerzania się zjawiska globalizacji konsumpcji i rynku w odniesieniu do dzieci, przyczyniają się również aktualne przeobrażenia w otoczeniu społeczno-gospodarczym i technicznym, wyrażające się w: rozwoju telewizji kablowej i satelitarnej, sieci komputerowych i Internetu, współpracy firm prowadzących marketing bezpośredni z przemysłem rozrywkowym i tworzenie m.in. wspólnych sieci telewizji kablowej z programami kierowanymi do młodych, rozwoju turystyki młodzieżowej i innych form międzynarodowych kontaktów grup dzieci, postępie technologicznym w produkcji wielu dóbr, a poprzez to w standaryzacji produktów konsumpcyjnych; w konsekwencji wśród dzieci ma miejsce zanikanie narodowego charakteru konsumpcji i preferencji, tworzeniu i upowszechnianiu sieci handlowej międzynarodowej, nastawionej w dużej mierze również na młodego klienta, ciągłym rozwoju reklamy globalnej, kierowanej także do młodego klienta. Dzieci, a szczególnie starsze nie tylko oddziałują na to, co dzieje się w ich segmencie rynku, ale jak pokazują ostatnie badania, wpły- 11

13 wają na decyzje rodziców o zakupach. Proponują, doradzają, współdecydują o tym, co się kupuje do domu, dla rodziców. Często bywają ekspertami zakupów rodzinnych. Jest to również względnie nowe zjawisko na rynku, szczególnie widoczne w dziedzinie elektroniki i branżach opartych o najnowsze technologie. Taką sytuacje odnotowywali Amerykanie lat temu i określali to następująco: na rynku dzieci są rodzicami dla swoich rodziców. To wskazuje, że wartość rynku - sprzedaż detaliczna dóbr, których zakup dokonywany jest dla dzieci i/lub pod wpływem ich propozycji, doradztwa, uczestnictwa w zakupie, bądź też decyzji o nim jest wyższa, niż wyżej podany udział segmentu rynku dziecięcego w całym rynku. Trudno jest dzisiaj i tę wielkość dokładnie określić. Na podstawie naszych badań szacujemy, że wartość sprzedaży detalicznej szeroko pojętych dóbr konsumpcyjnych dla dorosłych klientów (rodziców i pozostałych domowników), która jest realizowana pod wpływem i przy współudziale młodych klientów sięga 10% wartości rynku (sprzedaży detalicznej), co w 1997 roku szacujemy na 26 mld zł. Abstrahujemy tutaj od stopnia wpływu na decyzje o zakupie, gdyż jak podano, jest on mocno zróżnicowany; zaczyna się od propozycji i doradztwa, a kończy na współdecydowaniu lub decydowaniu o zakupie. II. Charakterystyka podaży, dystrybucji i zachowań rynkowych konsumentów na rynku dziecięcym 1. Kształtowanie podaży dóbr dla dzieci w obecnych, nowych warunkach rynkowych wymaga od wytwórców-importerów takiego organizowania aktywności, w której punktem wyjścia są rynek i potrzeby konsumenta, a nie produkt jako taki. Dla wielu polskich firm obsługujących rynek dziecięcy jest to trudne ponieważ przed wejściem gospodarki na drogę reform, czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa były jego możliwości technicznotechnologiczne oraz udział w realizacji programów operacyjnych i zamówień rządowych. Wysuwanie na plan pierwszy rynkowego aspektu produktu, jego zgodności z oczekiwaniami i potrzebami 12

14 konsumentów wymaga od przedsiębiorstwa badania rynku, a to nie jest silną stroną omawianych firm. Ponadto należy pamiętać, że polskie przedsiębiorstwa wytwarzające na rynek dziecięcy ciągle się wykruszają, nie wytrzymują konkurencji. W większości charakteryzują się dużym zużyciem majątku, które przeciętnie szacowane jest na 48-50%. Tylko co 10-te przedsiębiorstwo odnotowuje przyrost majątku o 15%. Około 50% firm cechuje wskaźnik odnowy majątku na poziomie 5-8%. Ten skromny zakres inwestycji przedsiębiorstw wynika z braku środków własnych, zaś warunki uzyskiwania kredytu nie zachęcają do korzystania zeń. Angażowanie się kapitału zagranicznego w obsługę rynku dziecięcego jest raczej niskie. To sprawia, że rodzima oferta dóbr dla dzieci jest malejąca (w różnym stopniu w poszczególnych branżach, najbardziej w zabawkach, najmniej w żywności), a przy tym mniej atrakcyjna i nowoczesna, sprzedawana bez szerokich akcji promocyjno-reklamowych, co naturalnie ogranicza możliwość zauważenia jej w handlu. Import dóbr dla dzieci sprzyja powiększeniu i rozszerzeniu oferty, jej wzbogaceniu, uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu. Odnosi się to szczególnie do branż: zabawki, artykuły hobbystyczne, sportowe, środki higieniczno-pielęgnacyjne i kosmetyczne. Jednakże bazując tylko na tej podstawie, nie można uznać importu za element wyłącznie sprzyjający rozwojowi rynku. Import z licznych krajów pozaeuropejskich, głównie z Bliskiego i Dalekiego Wschodu w praktyce nie spełnia oczekiwań. Często bowiem jest to towar niepełnowartościowy, a nawet tzw. jednorazowego użytku, niebezpieczny, a i cenowo nie zawsze atrakcyjny. Potwierdzają to wyrażone w naszych badaniach opinie handlowców i rodziców. Innym aspektem oceny importu dóbr dla dzieci jest kwestia przestrzegania obowiązujących norm i wymogów dotyczących ich jakości i warunków wprowadzania na polski rynek. Jest to wieloletni problem, dotychczas nie rozwiązany, nad którym aktualnie pracują zespoły badawcze z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, mające za zadanie m.in. zharmonizowanie norm i wymogów polskich z normami Wspólnoty Europejskiej. 13

15 Inny problem związany z importem, to jego konkurencyjność lub wręcz zagrożenie dla wielu polskich wytwórców. Niektórych z nich import skutecznie mobilizuje do unowocześnienia oferty, innych zaś, zdecydowanie słabszych eliminuje z rynku. Generalnie, regulacje dotyczące importu dóbr dla dzieci są restrykcyjne, tak jak cały system polityki makroekonomicznej. Należałoby sukcesywnie odchodzić od nadmiernego fiskalizmu, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Tak więc import dóbr dla dzieci ma dwustronny wpływ na rynek dziecięcy, z jednej strony jest szansą jego rozwoju, z drugiej zaś towarzyszą mu bariery. Stanowi również pewne zagrożenie dla części słabszych finansowo polskich wytwórców. W sumie, będąca na rynku oferta dóbr dla dzieci w aspekcie ilościowym jest dobrze oceniana. Jednakże wiele dóbr o wysokiej jakości, ze względu na wysokie ceny jest niedostępna dla licznych grup dzieci. Jednocześnie występuje duży udział produktów bez atestów, które nie odpowiadają normom i innym wymogom kwalifikującym je do obrotu (Informacje PIH). 2. Handel jako ogniwo bezpośrednio związane z klientem i pełniące rolę przekazywania mu tego co oferują producenci, winien jak najpełniej i najlepiej przedstawić młodemu klientowi, to co dla niego jest oferowane w sklepie. Jak już podano, oferta dóbr dla młodego klienta jest bogata i różnorodna. Jednocześnie aksjomatem jest, że to właśnie handel jest miejscem, gdzie następuje edukacja młodego klienta w zakresie dokonywania wyboru, zakupu i generalnie zachowań rynkowych. To handel jest miejscem, gdzie młodzi ludzie wyrażają bezpośrednio swoje preferencje, oczekiwania, opinie o produktach. To wreszcie handel jest miejscem, gdzie młodzi klienci wydatkują własne pieniądze i wpływają na kształtowanie wydatków rodzinnych. Aby te wydatki były racjonalne, trafione, a zakup satysfakcjonujący nabywcę, muszą być zapewnione odpowiednie warunki, pozwalające na ocenę oferty, porównanie i spokojne oraz samodzielne (najchętniej) dokonanie wyboru i zakupu. Takie możliwości posiada handel o nowoczesnej, skoncentrowanej i w odpowiednim stopniu wyspecjalizowanej strukturze. Na 14

16 przykład w Niemczech większość sprzedaży detalicznej skoncentrowana jest w hipermarketach, supermarketach i tzw. sklepach dyskontowych: odpowiednio 25% i 40%. Pozostałe sklepy stanowią 35%. W Polsce analogiczne wielkości wynoszą: 1,5% obrotów detalicznych -hipermarkety, 10% - supermarkety/sklepy dyskontowe i ponad 88% - pozostałe sklepy. Ponadto w Niemczech, jak w innych krajach zachodnich, funkcjonują specjalistyczne sklepy dziecięce, zapewniające komfortowe zakupy w wybranych grupach towarów i branż. Często spotykane są również typowo młodzieżowe sklepy typu underground, sklepy firmowe, specjalistyczne. Tymczasem cechą charakterystyczną istniejącej struktury polskiego handlu jest rozdrobnienie i niedostosowanie do potrzeb aktualnego poziomu gospodarki rynkowej, nasycenia i zaopatrzenia rynku. Odnosi się to zarówno do jego struktury organizacyjnej, specjalizacji branżowej, struktury rodzajowej sklepów, jak i do terytorialnego zasięgu działania różnych organizacji handlowych. To samo dotyczy sklepów oferujących towary dla dzieci. Sklepów specjalistycznych, sprzedających dla dzieci jest niewiele. Występują one zaledwie w 18% jednostek handlowych 1. Ponadto typowa jest tu, tak jak w całym handlu, znaczna liczba sklepów o bardzo małych powierzchniach sprzedażowych (przeszło 54% poniżej 60 m 2 powierzchni sprzedażowej). Sklepów o powierzchni powyżej 300 m 2 jest tylko około 9%, w tym zaledwie 0,5% jednostek handlowych specjalistycznych. Można więc wnioskować, że częstokroć oferta dla młodego klienta może zagubić się, być przytłoczona przez szeroką gamę produktów oferowanych dla innych grup klientów. Z faktu, iż rynek młodego klienta obsługują w większości małe placówki, przy tym wielobranżowe i tylko z udziałem asortymentu dla młodego klienta wynika, że ich oferta asortymentowa dla dzieci nie jest bogata. I tak np. w zakresie artykułów żywnościowych prawie 30% sklepów oferuje pozycji asortymentowych i tyleż samo sklepów oferuje 6-10 pozycji. Niewiele ponad 10% sklepów 1 Te i dalsze dane liczbowe są wzięte z mojej publikacji z 1996 r. - Dylematy rynku dziecięcego. 15

17 posiada w ofercie do 50 asortymentów żywnościowych dla najmłodszego klienta. Handel detaliczny artykułami żywnościowymi jest ponadto mało otwarty na nowe wyroby, tylko 27% placówek zamierza wprowadzać do oferty nowe produkty. Sklepy z artykułami nieżywnościowymi to w przeważającej większości sklepy wielobranżowe, sprzedające między innymi artykuły dla młodego klienta; niecałe 20% ma pozycji asortymentowych odzieży, a zaledwie co 4-ta placówka posiada lub więcej pozycji asortymentowych odzieży dla młodego klienta. Do wprowadzania nowości odzieżowych zdecydowany jest prawie co 4-ty sklep, a ponad połowa absolutnie nie odczuwa takiej potrzeby. Niemały też jest odsetek tych detalistów, którzy głównie nastawieni są na obsługę dorosłych, a nie dzieci. Dosyć zbliżona jest sytuacja w pozostałych nieżywnościowych branżach. Innym ważnym problemem handlu detalicznego, obsługującego segment młodego klienta są warunki funkcjonowania tego handlu, jego ograniczony wpływ na obniżkę kosztów funkcjonowania, możliwość podejmowania wspólnych akcji handlowych. Małe i rozproszone sklepy nie stanowią liczącego się partnera dla dostawców. Bez procesów integracyjnych, tak bardzo potrzebnych w całym handlu, analizowany tu segment młodych klientów nie będzie miał szansy na osiągnięcie właściwej sobie pozycji na rynku, a w konsekwencji na pełną i poprawną kontynuację rozwoju rynku dziecięcego również w ogniwie handlu. Kolejnym elementem działań w handlu, bardzo istotnym na rynku dziecięcym jest promocja i reklama. Ich rolą jest poinformowanie klienta o produktach, szczególnie nowych, nieznanych i dotychczas jeszcze nie oferowanych. Tymczasem rozdrobniony i rozproszony handel detaliczny ma w tym zakresie ograniczone możliwości. Z kolei importerzy i producenci, szczególnie zachodni częściej stosują reklamę skłaniającą do zakupu, niż reklamę informacyjną. O tym wiele już napisano, tak samo jak i o wpływie reklamy na rozwój dzieci. Natomiast wyraźnie daje się zauważyć, że im większa jest firma, jednocześnie będąca własnością prywatną, a przy tym jeszcze z 16

18 udziałem kapitału zagranicznego i specjalizująca się w dosyć dużej sprzedaży dla młodego klienta, tym większa jest skala i szerszy zakres wykorzystywania promocji i reklamy. Pozwala to sądzić, że polskich firm nie stać na promocje i reklamę oraz że ich udział na rynku młodego klienta jest powoli wypierany przez firmy zachodnie (sieć super- i hipermarketów, sklepy typu cash and carry, specjalistyczne sklepy wielkopowierzchniowe) w sposób mocno widoczny nastawione na obsługę i ofertę również dla młodego klienta. Aktualne duże przeobrażenia w handlu będą korzystnie wpływać na rozwój rynku młodego klienta. Niemniej należy mieć pełną świadomość, iż nie stanie się to bardzo szybko, bowiem aż 44% sklepów (głównie spożywczych) znajduje się w miejscowościach małych, gdzie nie dotrą super- i hipermarkety. Około 99% miejscowości w Polsce to miejscowości do 5000 mieszkańców; prawie 50% ludności kraju, w tym rodziny z dziećmi mieszka w tych małych miejscowościach. Z wyżej podanych względów handel dziś nie sprzyja w wystarczającym stopniu rozwojowi rynku młodego klienta. Nie stworzy on tej szansy również w najbliższej przyszłości. Pozostaje więc trudny dylemat: co i jak czynić, aby obecny handel polski nie blokował szansy dalszego rozwoju rynku młodego klienta oraz samego młodego klienta. 3. Od niedawna badaną i rozpoznawaną cechą charakterystyczną rynku dziecięcego jest aktywne występowanie na nim samych dzieci, zwłaszcza w wieku od 7 do 18 lat. Wyraża się ono w: uczestnictwie w zakupach dla domu i rodziców, uczestnictwie i współdecydowaniu o tym, co jest kupowane dla nich samych. Przeminęły bowiem już czasy, o których - parafrazując - można by powiedzieć dzieci głosu nie mają. Nie można też zapominać, że bardzo często korzystają one z rad, sugestii rodziców, które jednak nie wykluczają ich wyłącznych decyzji, wzajemnym mobilizowaniu się do zakupów. Potwierdza to szeroka gama dóbr, kupowanych przez dzieci bądź pod wpływem sugestii rówieśników, bądź też w wyniku chęci posiadania tego, co mają rówieśnicy. 17

19 Jak pokazują nasze badania udział dzieci w zakupach dla domu sięga od kilku procent (np. przy zakupie samochodu - 7%), poprzez kilkanaście procent (np. przy zakupie dóbr do wyposażenia łazienki, -ok. 19%), aż do około 45% przy zakupie video, komputera. W tym ostatnim przypadku często właśnie dzieci inicjują zakup i dokonują wyboru z racji lepszego rozeznania na rynku. Dzieci, jak już wcześniej wspomniano, posiadają własne pieniądze, głównie kieszonkowe oraz tzw. fundusze celowe na zakup ściśle określonych dóbr. Otrzymują również stypendia oraz pieniądze od dalszej rodziny. Wprawdzie sumy te nie są wysokie (od 20 zł do 80 zł miesięcznie w przypadku kieszonkowego i funduszy celowych oraz ok. 30 zł nieregularnie otrzymywane od dalszej rodziny), ale sprawiają, że dzieci planują swoje wydatki i je realizują. Najczęściej dokonują racjonalnych zakupów. W 2-3% przyznają się do wydatków na alkohol i papierosy. Natomiast otrzymaną jednorazowo, wysoką kwotę (np zł) 7-9- latkowie wydatkowaliby na sprzęt rekreacyjno-rozrywkowy, latkowie zainwestowaliby w swój wygląd, kupując modną odzież, obuwie i markowe kosmetyki. Dzieci młodsze, w wieku 7-9 lat w odniesieniu do reklam wyrażają dużą aprobatę i zainteresowanie, starze zaś, szczególnie w wieku lat są zdecydowanie bardziej wymagające i wchodzą w okres ostudzenia dziecięcego zapału do oglądania reklam. Jakkolwiek nie jednoznacznie, to można próbować sformułować wniosek, że okres zachłyśnięcia się reklamą jeszcze nie w pełni przeminął, ale jak twierdzą badacze, zbliża się do schyłku. Ponadto regulacje prawne w tym zakresie, aczkolwiek bardzo powoli, przyczyniają się do zmniejszania agresywności reklam i ich szkodliwego wpływu na młodych ludzi. Warto również dodać, że dzieci naśladujące swych rówieśników z krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej zachowują się coraz częściej uwzględniają przy zakupie markę produktu, cenę oraz walory nowoczesności. Młodzi klienci przykładają dużą wagę do marki produktu, jego nowoczesności oraz do mody. Dotyczy to właściwie wszystkich, którzy samodzielnie występują na rynku, przy czym znaczenie to rośnie wraz z wiekiem dzieci. Równocześnie przejmują 18

20 inne cechy zachowań, np. tzw. zakup dla szpanu, a więc nie zawsze pozytywne wzorce. Powyższa charakterystyka rynku dziecięcego w jego głównych wymiarach: potencjału, oferty towarowej, dystrybucji i zachowania konsumentów pokazała, jak sądzę, że przeobrażenia na tym rynku są ogromne. Przeobrażenia uwarunkowane przemianami społecznymi i gospodarczymi, w tym rynkowymi odzwierciedlają zjawiska typowe dla takich okresów przemian. Jednocześnie charakterystyka ta pokazuje, że właśnie rynek dziecięcy jest tym prekursorem, na którym relatywnie najczęściej wprowadzane są przemiany, zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi skutkami. Na zakończenie chcę podać wyraźnie już zauważalne szanse bądź zagrożenia dla dzieci, wynikające z przeobrażeń rynkowych w latach dziewięćdziesiątych. Szanse dla dzieci wynikające z przemian na rynku wyrażają się w: 1. lepszym zaspokajaniu potrzeb dzieci, 2. kształtowaniu pozytywnych zachowań konsumenckich i szybkiej oraz gruntownej edukacji konsumenckiej we wczesnym wieku, kiedy to konsekwencje popełnionych błędów są niższe, 3. zdobywaniu umiejętności wyboru, decydowania, 4. zdobywaniu umiejętności oszczędzania i planowania wydatków. Zagrożenia i bariery dla dzieci tkwiące w obecnych przeobrażeniach, to: 1. występowanie na rynku produktów szkodliwych dla zdrowia lub nawet życia, 2. niedostępność niektórych produktów ze względu na ich wysokie ceny, 3. oferta produktów o bardzo niskiej jakości, narażająca na podwójny wydatek (zakup od nowa), 4. reklama zbyt sugestywnie kierowana do dzieci wymuszająca dokonywanie zakupu, niejednokrotnie rozczarowującego dziecko, 5. brak dostatecznego profesjonalizmu w handlu, co utrudnia młodym klientom efektywną edukację rynkową i staje się przeszkodą w uzyskaniu samodzielności tychże klientów, 19

21 6. wynikające z postępu cywilizacyjnego szybkie przenikanie do nas wzorów zachowań konsumenckich powodujące częstokroć niepożądane postawy konsumenckie i społeczne tzw. cool-style. Właśnie te zagrożenia i szanse dla dzieci winny być przedmiotem szczególnej uwagi, bowiem one wpływać będą pośrednio i bezpośrednio na rozwój dzieci i na ich funkcjonowanie jako dorosłych obywateli. Te szanse, zagrożenia i bariery pokazują, że rynek jako dalsze otoczenie, w którym wychowują się dzieci (poza rodziną i szkołą) również oddziałuje na nie i na ich zachowania. Tworzy się w ten sposób swoiste sprzężenie zwrotne. Jego głębsze poznanie i właściwe kształtowanie będzie długotrwałym procesem już na stałe funkcjonującym w gospodarce rynkowej. 20

22 Andrzej Królikowski Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej Bezpieczeństwo i jakość produktów dla dzieci w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Handlowej Wstęp Konsumentem jest każdy człowiek, także ten najmłodszy, już w momencie zaspokajania swoich podstawowych potrzeb związanych z jedzeniem i ubraniem. Proces zaspokajania potrzeb przebiega w utrwalonych stosunkach wymiany towarowo pieniężnej, w których pozycja stron nie jest równorzędna. Z jednej strony bowiem mamy zawodowca oferującego dobra i usługi, z drugiej zaś konsumenta, który na potrzeby własne lub swojej rodziny nabywa towary lub zamawia usługi. Nie jest z reguły dostatecznie przygotowany, by wiedzy fachowej, a także statusowi majątkowemu profesjonalisty, przeciwstawić równoważne atuty. Tym samym staje się stroną słabszą w relacji: oferent dóbr i usług konsument. W określonej powyżej perspektywie, pozycja dziecka jako konsumenta jest najsłabsza. Często jest ono bezbronne w stosunku do zewnętrznych uwarunkowań, jak również wobec własnych ograniczeń. Najmłodsi konsumenci z reguły nie dokonują sami zakupów. Możliwości wyboru przy nabyciu określonego artykułu albo nie posiadają wcale, bo starsi za nich decydują, albo posiadają je w niewielkim stopniu. Z drugiej strony brak refleksji, uzasadniony oczywiście wiekiem, sprawia, że dzieci, które już w jakiś sposób uczestniczą w procesie nabywania towarów kierują się wyłącznie ich wyglądem, smakiem, a przede wszystkim modą kształtowaną przez reklamę telewizyjną, nie mając pojęcia o bezpieczeństwie użytkowania, walorach odżywczych czy zdrowotnych. Dwa z pięciu praw konsumenckich jakie wprowadza aneks do Rezolucji Rady Wspólnot Europejskich z dnia r. dotyczą- 21

23 cej wstępnego programu polityki ochrony i informowania konsumentów, to prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prawo do informacji i edukacji. Jako podstawowe cele polityki Wspólnotowej wskazuje się zapewnienie skutecznej ochrony przed ryzykiem mogącym naruszyć zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Postuluje się tu, aby na rynku mogły znajdować się wyłącznie produkty i usługi nie zagrażające życiu i zdrowiu konsumentów. W praktyce oznacza to określenie wymogów bezpieczeństwa i właściwe informowanie konsumentów o możliwym ryzyku, wynikającym z użytkowania produktów lub korzystania z usług, a także ochronę konsumentów przed wypadkami. Uznanie prawa do bezpieczeństwa ma istotne znaczenie, przede wszystkim prewencyjne. Pozwala na uruchomienie środków i mechanizmów, których zadaniem jest wykluczenie stanu zagrożenia. I w tym miejscu ściśle łączy się z prawem do informowania i edukacji a więc m.in. do jak najpełniejszej wiedzy o oferowanych towarach i usługach Prawo do bezpiecznych produktów spożywczych i użytkowych winno być oczywiście zagwarantowane wszystkim konsumentom, ale w szczególności tym najmłodszym, ponieważ oni to właśnie narażeni są w stopniu najwyższym na utratę zdrowia w kontakcie z wadliwym wyrobem. Wśród przyczyn zagrożeń zdrowotnych dotyczących dzieci należy wymienić: ciekawość oraz niedojrzałość fizyczną, psychiczną i emocjonalną. Dzieci cierpią za winy nie popełnione zagrożenia dla ich zdrowia i życia wynikają przeważnie z normalnej dla rozwoju aktywności, przy braku doświadczenia, braku umiejętności oceny sytuacji, nieostrożności czy nieuwagi. Ponadto czynnikami rodzącymi niebezpieczeństwo są zarówno niewiedza rodziców o zagrożeniach jakie stwarzają dla dziecka wadliwe wyroby (np. smoczki, zabawki, wózki, meble, buciki, wyroby kosmetyczne itp.), jak i producent czy dystrybutor oferujący często nieodpowiednią żywność i wyroby użytkowe dla dzieci, czasami nieświadomie, ale nierzadko kierując się chęcią osiągnięcia jak najszybciej, największego zysku. W tym celu pomijane są wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa wyrobu. 22

24 Nie bez znaczenia jest sytuacja ekonomiczna wielu rodzin, która zmusza ich często do nabywania artykułów najtańszych i, co przeważnie z tym się wiąże, najniższej jakości. Sprzyja temu dostępność na rynku szerokiej gamy wyrobów importowanych ze Wschodu najczęściej tandetnych, a przez to zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych użytkowników, ale posiadających jedną zaletę, mianowicie niską cenę. Z problemami finansowymi borykają się również instytucje powołane do edukacji i wychowania dzieci. Jakże często jedynym kryterium przy zakupie wyposażenia szkoły czy przedszkola jest jego cena. Przedstawione powyżej argumenty dowodzą wspomnianej na wstępie nierównorzędnej pozycji konsumenta, w naszym przypadku dziecka, w stosunku do pozycji zawodowca oferującego dobra. Z tego też względu szczególnie towary przeznaczone dla dzieci powinny odpowiadać w pełni wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i higieniczności. Prawo konsumenta do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niesie z sobą obowiązek drugiej strony obrotu gospodarczego (tj. producenta, pośrednika, handlowca) przestrzegania norm w zakresie technologii wytwarzania, jakości wyrobów, ich oznaczania i przechowywania. Chodzi tutaj zarówno o przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych, jak również niepisanej etyki zawodowej. Na tym polu działalności gospodarczej istnieją jednak znaczne zaniedbania. Gospodarka wolnorynkowa poza uaktywnieniem licznej grupy społeczeństwa, w wyniku czego powstało wiele nowych przedsiębiorstw, wygenerowała również zjawiska negatywne, a mianowicie: szereg przedsiębiorców poza kapitałem zakładowym nie posiadała wiedzy i doświadczenia w branży, w której podjęli działalność; bezwzględne nastawienie na szybki zysk, przy świadomym braku dbałości o jakość wyrobu bądź nieuczciwym traktowaniu nabywcy. Wymienione czynniki stwarzają realną groźbę permanentnego pojawiania się na rynku artykułów wadliwych, o niskiej jakości i niebezpiecznych dla zdrowia. Złudnym okazało się przeświadczenie, że sam fakt istnienia w społeczeństwie o gospodarce rynkowej wolnej konkurencji rozwiąże 23

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie

10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie 10 (60) Listopad 2003 Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny żywnością w Polsce

Handel detaliczny żywnością w Polsce Małgorzata Kosicka-Gębska Agnieszka Tul-Krzyszczuk Jerzy Gębski Handel detaliczny żywnością w Polsce Wydanie II Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 Wydanie II, poprawione

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Strona 1 EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Grudziądz, wrzesień 2010 Strona 2 Serdeczne podziękowanie za pomoc merytoryczną i cenne wskazówki naukowe wykorzystane podczas

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice KRS 0000410818 jujubee.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 830.000

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Pakt dla edukacji Warszawa, grudzień 2011 r. 2 Spis treści Słowo wstępu...4 I. Prowadzenie szkół... 6 1. Wzmocnienie pozycji publicznych szkół samorządowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo:

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki Technologie i biznes: INGLOT droga do jakości doskonałej 04, Bezpieczenstwo: Meble

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo