Konferencje i Seminaria 2(16)98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencje i Seminaria 2(16)98"

Transkrypt

1

2 Konferencje i Seminaria 2(16)98 Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz

3 Kancelarii Sejmu Materiały z Seminarium dla posłów III kadencji (23 czerwca 1998 r.) Redaktorzy: Jolanta Szymańczak Redaktor prowadzący: Andrzej Chodyra Projekt okładki: Janina Knap Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 1998 ISSN Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe Warszawa, wrzesień

4 Spis treści Wstęp 5 I - PRZEDSTAWIONE REFERATY Charakterystyka rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - Anna Olejniczuk-Merta 9 Bezpieczeństwo i jakość produktów dla dzieci w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Handlowej - Andrzej Królikowski 21 Techniki oddziaływania i typy przekazu stosowane w reklamie - Dominika Maison 55 Działania marketingowe i reklama a rozwój psycho-społeczny dzieci - Anna Przecławska 81 Ochrona dziecka jako konsumenta - problemy legislacyjne - Ewa Łętowska 91 Działalność organizacji konsumenckiej na rzecz dzieci - Małgorzata Niepokulczycka 115 II - DYSKUSJA 139 III - ANEKS - NADESŁANE UZUPEŁNIENIA Głos w dyskusji - seminarium: Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona - Magdalena Nehring-Gugulska 201 Ochrona dziecka jako konsumenta - działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 203 Wpływ reklamy na zachowania dzieci i młodzieży na rynku - Izabela Sowa 210 IV - LISTA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM 217 3

5 4

6 Wstęp Materiały zawarte w niniejszym tomie serii Konferencje i Seminaria Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek seminarium zatytułowanego Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona, które odbyło się 23 czerwca 1998 r. w Warszawie. Seminarium zostało zorganizowane przez Biuro Studiów i Ekspertyz z inicjatywy Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezentowany tom zawiera teksty referatów zamówionych, nieautoryzowane teksty wystąpień referentów, zapis dyskusji uczestników seminarium oraz teksty wystąpień zgłoszonych do dyskusji, ale nie prezentowanych podczas seminarium. Celem seminarium było przede wszystkim wnikliwe przedyskutowanie problematyki roli dziecka jako konsumenta, w wybranych aspektach: prawnym, pedagogicznym i funkcjonowania rynku. W zaprezentowanych referatach i wystąpieniach scharakteryzowano aktualną sytuację dzieckakonsumenta, podmiotu występującego na funkcjonującym w Polsce rynku. Wskazano również na istniejące zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dzieci, płynące z mechanizmów marketingowych i reklamy oraz wskazano dostępne środki ochrony prawnej. W obradach udział wzięli posłowie, przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci ośrodków naukowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przekazując niniejszy tom czytelnikom, składamy wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w seminarium. Sierpień 1998 Jacek Głowacki Wicedyrektor Biura Studiów i Ekspertyz 5

7 Warszawa, 15 maja 1998 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów OOK Pani/Pan... Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sejmu RP uprzejmie zaprasza Pana/Panią do wzięcia udziału w seminarium - Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona. Seminarium zorganizowane przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu odbędzie się w dniu 23 czerwca 1998 r. w godzinach , w gmachu głównym Sejmu, w sali nr 118. W załączeniu przesyłam program seminarium oraz informację dotyczącą spraw organizacyjnych. Z poważaniem Przewodniczący Komisji Marek Sawicki 6

8 Część I PRZEDSTAWIONE REFERATY 7

9 8

10 Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji Charakterystyka rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Stabilizująca się gospodarka, nasycony rynek, postępujący proces globalizacji rynku i konsumpcji powodują ogromne zmiany na rynku dziecięcym (grupa konsumentów w wieku 0-18 lat). Zmiany te mają charakter zarówno ilościowy (wzrost wartości oferty rynkowej, wzrost różnorodności asortymentu, pojawienie się nowych produktów, a nawet całych grup produktów), jak i jakościowy (poprawa estetyki, nowoczesności oferowanych dóbr, zmiana struktury oferty, a także klientów występujących na tym rynku, dokonujących wyboru i zakupów). Pojawiają się bowiem coraz powszechniej młodzi klienci latkowie, którzy nie tylko współdecydują o swoich zakupach, ale też doradzają rodzicom, a nawet dokonują dla nich zakupów. Zmianom pozytywnym na rynku dziecięcym, tak ilościowym jak i jakościowym, towarzyszą następujące negatywne zjawiska: 1. zliberalizowane warunki dostaw dóbr na rynek dziecięcy, a w ich konsekwencji niskie jakościowo, a jedynie atrakcyjne zewnętrznie oferty produktów wytwórców krajowych jak i zagranicznych, głównie ze Wschodu, 2. silne oddziaływanie reklamy na dzieci, 3. przenikanie z Zachodu nie zawsze korzystnych wzorów zachowań konsumpcyjnych młodych ludzi. Te i inne zjawiska negatywne mogą mieć (i mają) różnorodne następstwa dla zdrowia i rozwoju dzieci. Jak widać, w latach dziewięćdziesiątych problemy rynku dziecięcego nie koncentrują się jedynie na produktach, na ich brakach i wadach, jak to było wcześniej, ale na szeroko pojmowanych jakościowych zmianach tego rynku, odnoszących się do podaży, popytu, 9

11 w tym szczególnie dużych przeobrażeń związanych z aktywizacją młodych klientów (samych dzieci) na rynku. Takie też zagadnienia porusza niniejszy referat mający na celu pokazanie zarówno aktualnej wielkości i charakteru rynku dziecięcego, jak i nowo powstałych na nim zjawisk. Przybliży on następujące grupy zagadnień: 1) wielkość i specyfikę rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 2) charakterystykę podaży, dystrybucji i zachowań rynkowych dzieci w latach dziewięćdziesiątych. Ponadto podjęta będzie próba wskazania zagrożeń i szans dla dzieci, wynikających z przeobrażeń na rynku. I. Wielkość i specyfika rynku dziecięcego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Rynek dziecięcy obejmujący populację w wieku od 0 do 18 lat, liczy w Polsce prawie 11,5 mln osób. W tym samodzielnie występujących na rynku 7-18-latków (chociaż o mocno zróżnicowanym stopniu samodzielności) jest około 8,3 mln. W ujęciu wartościowym, wielkość rynku 0-18-latków w 1997 roku szacujemy na mln zł, tj. około 16% całej nominalnej wartości rynku detalicznego (szacunki własne). Obejmuje ona sprzedaż wszystkich grup produktów nabywanych i użytkowanych lub konsumowanych przez dzieci w tym wieku. Jest to duży i interesujący segment rynku, głównie ze względu na swoją specyfikę, która wyraża się lub wiąże z następującymi cechami: w rodzinach występują preferencje dla potrzeb dzieci, wyrażające się w gotowości inwestowania w ich pełny rozwój, a co za tym idzie w przeznaczanie na zakupy dóbr dla nich zarówno odpowiednio wysokich kwot, jak i nabywania tych dóbr w pierwszej kolejności, rozwój i wzrastanie młodych organizmów powoduje, że potrzebują one stosunkowo częstego i równocześnie dużego nabywania dóbr, 10

12 dzieci wykazują obecnie wyraźną aktywność na rynku, podyktowaną między innymi pojawieniem się bogatej oferty dóbr dla nich przeznaczonych i towarzyszącymi jej promocją i reklamą, a z drugiej strony posiadaniem własnych pieniędzy, tzw. kieszonkowego (wprawdzie w niskich kwotach), ale coraz częściej i śmielej samodzielnie wydatkowanych. Ponadto dzieci ze względu na swoje cechy psychospołeczne, takie jak: dynamizm, otwartość, chłonność na nowości, ciekawość, chęć upodobnienia się do grupy i jednocześnie wyróżnienia się w niej, relatywnie szybko ulegają wpływom globalizacji konsumpcji, czyli upodobniania się, przenikania konsumpcji w skali ponadnarodowej. Są pierwszymi jaskółkami przenoszącymi wzory konsumpcji i zachowań rynkowych z krajów zachodnich do nas, z wszelkimi tego dodatnimi i negatywnymi konsekwencjami. Do szybkiego rozszerzania się zjawiska globalizacji konsumpcji i rynku w odniesieniu do dzieci, przyczyniają się również aktualne przeobrażenia w otoczeniu społeczno-gospodarczym i technicznym, wyrażające się w: rozwoju telewizji kablowej i satelitarnej, sieci komputerowych i Internetu, współpracy firm prowadzących marketing bezpośredni z przemysłem rozrywkowym i tworzenie m.in. wspólnych sieci telewizji kablowej z programami kierowanymi do młodych, rozwoju turystyki młodzieżowej i innych form międzynarodowych kontaktów grup dzieci, postępie technologicznym w produkcji wielu dóbr, a poprzez to w standaryzacji produktów konsumpcyjnych; w konsekwencji wśród dzieci ma miejsce zanikanie narodowego charakteru konsumpcji i preferencji, tworzeniu i upowszechnianiu sieci handlowej międzynarodowej, nastawionej w dużej mierze również na młodego klienta, ciągłym rozwoju reklamy globalnej, kierowanej także do młodego klienta. Dzieci, a szczególnie starsze nie tylko oddziałują na to, co dzieje się w ich segmencie rynku, ale jak pokazują ostatnie badania, wpły- 11

13 wają na decyzje rodziców o zakupach. Proponują, doradzają, współdecydują o tym, co się kupuje do domu, dla rodziców. Często bywają ekspertami zakupów rodzinnych. Jest to również względnie nowe zjawisko na rynku, szczególnie widoczne w dziedzinie elektroniki i branżach opartych o najnowsze technologie. Taką sytuacje odnotowywali Amerykanie lat temu i określali to następująco: na rynku dzieci są rodzicami dla swoich rodziców. To wskazuje, że wartość rynku - sprzedaż detaliczna dóbr, których zakup dokonywany jest dla dzieci i/lub pod wpływem ich propozycji, doradztwa, uczestnictwa w zakupie, bądź też decyzji o nim jest wyższa, niż wyżej podany udział segmentu rynku dziecięcego w całym rynku. Trudno jest dzisiaj i tę wielkość dokładnie określić. Na podstawie naszych badań szacujemy, że wartość sprzedaży detalicznej szeroko pojętych dóbr konsumpcyjnych dla dorosłych klientów (rodziców i pozostałych domowników), która jest realizowana pod wpływem i przy współudziale młodych klientów sięga 10% wartości rynku (sprzedaży detalicznej), co w 1997 roku szacujemy na 26 mld zł. Abstrahujemy tutaj od stopnia wpływu na decyzje o zakupie, gdyż jak podano, jest on mocno zróżnicowany; zaczyna się od propozycji i doradztwa, a kończy na współdecydowaniu lub decydowaniu o zakupie. II. Charakterystyka podaży, dystrybucji i zachowań rynkowych konsumentów na rynku dziecięcym 1. Kształtowanie podaży dóbr dla dzieci w obecnych, nowych warunkach rynkowych wymaga od wytwórców-importerów takiego organizowania aktywności, w której punktem wyjścia są rynek i potrzeby konsumenta, a nie produkt jako taki. Dla wielu polskich firm obsługujących rynek dziecięcy jest to trudne ponieważ przed wejściem gospodarki na drogę reform, czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa były jego możliwości technicznotechnologiczne oraz udział w realizacji programów operacyjnych i zamówień rządowych. Wysuwanie na plan pierwszy rynkowego aspektu produktu, jego zgodności z oczekiwaniami i potrzebami 12

14 konsumentów wymaga od przedsiębiorstwa badania rynku, a to nie jest silną stroną omawianych firm. Ponadto należy pamiętać, że polskie przedsiębiorstwa wytwarzające na rynek dziecięcy ciągle się wykruszają, nie wytrzymują konkurencji. W większości charakteryzują się dużym zużyciem majątku, które przeciętnie szacowane jest na 48-50%. Tylko co 10-te przedsiębiorstwo odnotowuje przyrost majątku o 15%. Około 50% firm cechuje wskaźnik odnowy majątku na poziomie 5-8%. Ten skromny zakres inwestycji przedsiębiorstw wynika z braku środków własnych, zaś warunki uzyskiwania kredytu nie zachęcają do korzystania zeń. Angażowanie się kapitału zagranicznego w obsługę rynku dziecięcego jest raczej niskie. To sprawia, że rodzima oferta dóbr dla dzieci jest malejąca (w różnym stopniu w poszczególnych branżach, najbardziej w zabawkach, najmniej w żywności), a przy tym mniej atrakcyjna i nowoczesna, sprzedawana bez szerokich akcji promocyjno-reklamowych, co naturalnie ogranicza możliwość zauważenia jej w handlu. Import dóbr dla dzieci sprzyja powiększeniu i rozszerzeniu oferty, jej wzbogaceniu, uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu. Odnosi się to szczególnie do branż: zabawki, artykuły hobbystyczne, sportowe, środki higieniczno-pielęgnacyjne i kosmetyczne. Jednakże bazując tylko na tej podstawie, nie można uznać importu za element wyłącznie sprzyjający rozwojowi rynku. Import z licznych krajów pozaeuropejskich, głównie z Bliskiego i Dalekiego Wschodu w praktyce nie spełnia oczekiwań. Często bowiem jest to towar niepełnowartościowy, a nawet tzw. jednorazowego użytku, niebezpieczny, a i cenowo nie zawsze atrakcyjny. Potwierdzają to wyrażone w naszych badaniach opinie handlowców i rodziców. Innym aspektem oceny importu dóbr dla dzieci jest kwestia przestrzegania obowiązujących norm i wymogów dotyczących ich jakości i warunków wprowadzania na polski rynek. Jest to wieloletni problem, dotychczas nie rozwiązany, nad którym aktualnie pracują zespoły badawcze z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, mające za zadanie m.in. zharmonizowanie norm i wymogów polskich z normami Wspólnoty Europejskiej. 13

15 Inny problem związany z importem, to jego konkurencyjność lub wręcz zagrożenie dla wielu polskich wytwórców. Niektórych z nich import skutecznie mobilizuje do unowocześnienia oferty, innych zaś, zdecydowanie słabszych eliminuje z rynku. Generalnie, regulacje dotyczące importu dóbr dla dzieci są restrykcyjne, tak jak cały system polityki makroekonomicznej. Należałoby sukcesywnie odchodzić od nadmiernego fiskalizmu, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Tak więc import dóbr dla dzieci ma dwustronny wpływ na rynek dziecięcy, z jednej strony jest szansą jego rozwoju, z drugiej zaś towarzyszą mu bariery. Stanowi również pewne zagrożenie dla części słabszych finansowo polskich wytwórców. W sumie, będąca na rynku oferta dóbr dla dzieci w aspekcie ilościowym jest dobrze oceniana. Jednakże wiele dóbr o wysokiej jakości, ze względu na wysokie ceny jest niedostępna dla licznych grup dzieci. Jednocześnie występuje duży udział produktów bez atestów, które nie odpowiadają normom i innym wymogom kwalifikującym je do obrotu (Informacje PIH). 2. Handel jako ogniwo bezpośrednio związane z klientem i pełniące rolę przekazywania mu tego co oferują producenci, winien jak najpełniej i najlepiej przedstawić młodemu klientowi, to co dla niego jest oferowane w sklepie. Jak już podano, oferta dóbr dla młodego klienta jest bogata i różnorodna. Jednocześnie aksjomatem jest, że to właśnie handel jest miejscem, gdzie następuje edukacja młodego klienta w zakresie dokonywania wyboru, zakupu i generalnie zachowań rynkowych. To handel jest miejscem, gdzie młodzi ludzie wyrażają bezpośrednio swoje preferencje, oczekiwania, opinie o produktach. To wreszcie handel jest miejscem, gdzie młodzi klienci wydatkują własne pieniądze i wpływają na kształtowanie wydatków rodzinnych. Aby te wydatki były racjonalne, trafione, a zakup satysfakcjonujący nabywcę, muszą być zapewnione odpowiednie warunki, pozwalające na ocenę oferty, porównanie i spokojne oraz samodzielne (najchętniej) dokonanie wyboru i zakupu. Takie możliwości posiada handel o nowoczesnej, skoncentrowanej i w odpowiednim stopniu wyspecjalizowanej strukturze. Na 14

16 przykład w Niemczech większość sprzedaży detalicznej skoncentrowana jest w hipermarketach, supermarketach i tzw. sklepach dyskontowych: odpowiednio 25% i 40%. Pozostałe sklepy stanowią 35%. W Polsce analogiczne wielkości wynoszą: 1,5% obrotów detalicznych -hipermarkety, 10% - supermarkety/sklepy dyskontowe i ponad 88% - pozostałe sklepy. Ponadto w Niemczech, jak w innych krajach zachodnich, funkcjonują specjalistyczne sklepy dziecięce, zapewniające komfortowe zakupy w wybranych grupach towarów i branż. Często spotykane są również typowo młodzieżowe sklepy typu underground, sklepy firmowe, specjalistyczne. Tymczasem cechą charakterystyczną istniejącej struktury polskiego handlu jest rozdrobnienie i niedostosowanie do potrzeb aktualnego poziomu gospodarki rynkowej, nasycenia i zaopatrzenia rynku. Odnosi się to zarówno do jego struktury organizacyjnej, specjalizacji branżowej, struktury rodzajowej sklepów, jak i do terytorialnego zasięgu działania różnych organizacji handlowych. To samo dotyczy sklepów oferujących towary dla dzieci. Sklepów specjalistycznych, sprzedających dla dzieci jest niewiele. Występują one zaledwie w 18% jednostek handlowych 1. Ponadto typowa jest tu, tak jak w całym handlu, znaczna liczba sklepów o bardzo małych powierzchniach sprzedażowych (przeszło 54% poniżej 60 m 2 powierzchni sprzedażowej). Sklepów o powierzchni powyżej 300 m 2 jest tylko około 9%, w tym zaledwie 0,5% jednostek handlowych specjalistycznych. Można więc wnioskować, że częstokroć oferta dla młodego klienta może zagubić się, być przytłoczona przez szeroką gamę produktów oferowanych dla innych grup klientów. Z faktu, iż rynek młodego klienta obsługują w większości małe placówki, przy tym wielobranżowe i tylko z udziałem asortymentu dla młodego klienta wynika, że ich oferta asortymentowa dla dzieci nie jest bogata. I tak np. w zakresie artykułów żywnościowych prawie 30% sklepów oferuje pozycji asortymentowych i tyleż samo sklepów oferuje 6-10 pozycji. Niewiele ponad 10% sklepów 1 Te i dalsze dane liczbowe są wzięte z mojej publikacji z 1996 r. - Dylematy rynku dziecięcego. 15

17 posiada w ofercie do 50 asortymentów żywnościowych dla najmłodszego klienta. Handel detaliczny artykułami żywnościowymi jest ponadto mało otwarty na nowe wyroby, tylko 27% placówek zamierza wprowadzać do oferty nowe produkty. Sklepy z artykułami nieżywnościowymi to w przeważającej większości sklepy wielobranżowe, sprzedające między innymi artykuły dla młodego klienta; niecałe 20% ma pozycji asortymentowych odzieży, a zaledwie co 4-ta placówka posiada lub więcej pozycji asortymentowych odzieży dla młodego klienta. Do wprowadzania nowości odzieżowych zdecydowany jest prawie co 4-ty sklep, a ponad połowa absolutnie nie odczuwa takiej potrzeby. Niemały też jest odsetek tych detalistów, którzy głównie nastawieni są na obsługę dorosłych, a nie dzieci. Dosyć zbliżona jest sytuacja w pozostałych nieżywnościowych branżach. Innym ważnym problemem handlu detalicznego, obsługującego segment młodego klienta są warunki funkcjonowania tego handlu, jego ograniczony wpływ na obniżkę kosztów funkcjonowania, możliwość podejmowania wspólnych akcji handlowych. Małe i rozproszone sklepy nie stanowią liczącego się partnera dla dostawców. Bez procesów integracyjnych, tak bardzo potrzebnych w całym handlu, analizowany tu segment młodych klientów nie będzie miał szansy na osiągnięcie właściwej sobie pozycji na rynku, a w konsekwencji na pełną i poprawną kontynuację rozwoju rynku dziecięcego również w ogniwie handlu. Kolejnym elementem działań w handlu, bardzo istotnym na rynku dziecięcym jest promocja i reklama. Ich rolą jest poinformowanie klienta o produktach, szczególnie nowych, nieznanych i dotychczas jeszcze nie oferowanych. Tymczasem rozdrobniony i rozproszony handel detaliczny ma w tym zakresie ograniczone możliwości. Z kolei importerzy i producenci, szczególnie zachodni częściej stosują reklamę skłaniającą do zakupu, niż reklamę informacyjną. O tym wiele już napisano, tak samo jak i o wpływie reklamy na rozwój dzieci. Natomiast wyraźnie daje się zauważyć, że im większa jest firma, jednocześnie będąca własnością prywatną, a przy tym jeszcze z 16

18 udziałem kapitału zagranicznego i specjalizująca się w dosyć dużej sprzedaży dla młodego klienta, tym większa jest skala i szerszy zakres wykorzystywania promocji i reklamy. Pozwala to sądzić, że polskich firm nie stać na promocje i reklamę oraz że ich udział na rynku młodego klienta jest powoli wypierany przez firmy zachodnie (sieć super- i hipermarketów, sklepy typu cash and carry, specjalistyczne sklepy wielkopowierzchniowe) w sposób mocno widoczny nastawione na obsługę i ofertę również dla młodego klienta. Aktualne duże przeobrażenia w handlu będą korzystnie wpływać na rozwój rynku młodego klienta. Niemniej należy mieć pełną świadomość, iż nie stanie się to bardzo szybko, bowiem aż 44% sklepów (głównie spożywczych) znajduje się w miejscowościach małych, gdzie nie dotrą super- i hipermarkety. Około 99% miejscowości w Polsce to miejscowości do 5000 mieszkańców; prawie 50% ludności kraju, w tym rodziny z dziećmi mieszka w tych małych miejscowościach. Z wyżej podanych względów handel dziś nie sprzyja w wystarczającym stopniu rozwojowi rynku młodego klienta. Nie stworzy on tej szansy również w najbliższej przyszłości. Pozostaje więc trudny dylemat: co i jak czynić, aby obecny handel polski nie blokował szansy dalszego rozwoju rynku młodego klienta oraz samego młodego klienta. 3. Od niedawna badaną i rozpoznawaną cechą charakterystyczną rynku dziecięcego jest aktywne występowanie na nim samych dzieci, zwłaszcza w wieku od 7 do 18 lat. Wyraża się ono w: uczestnictwie w zakupach dla domu i rodziców, uczestnictwie i współdecydowaniu o tym, co jest kupowane dla nich samych. Przeminęły bowiem już czasy, o których - parafrazując - można by powiedzieć dzieci głosu nie mają. Nie można też zapominać, że bardzo często korzystają one z rad, sugestii rodziców, które jednak nie wykluczają ich wyłącznych decyzji, wzajemnym mobilizowaniu się do zakupów. Potwierdza to szeroka gama dóbr, kupowanych przez dzieci bądź pod wpływem sugestii rówieśników, bądź też w wyniku chęci posiadania tego, co mają rówieśnicy. 17

19 Jak pokazują nasze badania udział dzieci w zakupach dla domu sięga od kilku procent (np. przy zakupie samochodu - 7%), poprzez kilkanaście procent (np. przy zakupie dóbr do wyposażenia łazienki, -ok. 19%), aż do około 45% przy zakupie video, komputera. W tym ostatnim przypadku często właśnie dzieci inicjują zakup i dokonują wyboru z racji lepszego rozeznania na rynku. Dzieci, jak już wcześniej wspomniano, posiadają własne pieniądze, głównie kieszonkowe oraz tzw. fundusze celowe na zakup ściśle określonych dóbr. Otrzymują również stypendia oraz pieniądze od dalszej rodziny. Wprawdzie sumy te nie są wysokie (od 20 zł do 80 zł miesięcznie w przypadku kieszonkowego i funduszy celowych oraz ok. 30 zł nieregularnie otrzymywane od dalszej rodziny), ale sprawiają, że dzieci planują swoje wydatki i je realizują. Najczęściej dokonują racjonalnych zakupów. W 2-3% przyznają się do wydatków na alkohol i papierosy. Natomiast otrzymaną jednorazowo, wysoką kwotę (np zł) 7-9- latkowie wydatkowaliby na sprzęt rekreacyjno-rozrywkowy, latkowie zainwestowaliby w swój wygląd, kupując modną odzież, obuwie i markowe kosmetyki. Dzieci młodsze, w wieku 7-9 lat w odniesieniu do reklam wyrażają dużą aprobatę i zainteresowanie, starze zaś, szczególnie w wieku lat są zdecydowanie bardziej wymagające i wchodzą w okres ostudzenia dziecięcego zapału do oglądania reklam. Jakkolwiek nie jednoznacznie, to można próbować sformułować wniosek, że okres zachłyśnięcia się reklamą jeszcze nie w pełni przeminął, ale jak twierdzą badacze, zbliża się do schyłku. Ponadto regulacje prawne w tym zakresie, aczkolwiek bardzo powoli, przyczyniają się do zmniejszania agresywności reklam i ich szkodliwego wpływu na młodych ludzi. Warto również dodać, że dzieci naśladujące swych rówieśników z krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej zachowują się coraz częściej uwzględniają przy zakupie markę produktu, cenę oraz walory nowoczesności. Młodzi klienci przykładają dużą wagę do marki produktu, jego nowoczesności oraz do mody. Dotyczy to właściwie wszystkich, którzy samodzielnie występują na rynku, przy czym znaczenie to rośnie wraz z wiekiem dzieci. Równocześnie przejmują 18

20 inne cechy zachowań, np. tzw. zakup dla szpanu, a więc nie zawsze pozytywne wzorce. Powyższa charakterystyka rynku dziecięcego w jego głównych wymiarach: potencjału, oferty towarowej, dystrybucji i zachowania konsumentów pokazała, jak sądzę, że przeobrażenia na tym rynku są ogromne. Przeobrażenia uwarunkowane przemianami społecznymi i gospodarczymi, w tym rynkowymi odzwierciedlają zjawiska typowe dla takich okresów przemian. Jednocześnie charakterystyka ta pokazuje, że właśnie rynek dziecięcy jest tym prekursorem, na którym relatywnie najczęściej wprowadzane są przemiany, zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi skutkami. Na zakończenie chcę podać wyraźnie już zauważalne szanse bądź zagrożenia dla dzieci, wynikające z przeobrażeń rynkowych w latach dziewięćdziesiątych. Szanse dla dzieci wynikające z przemian na rynku wyrażają się w: 1. lepszym zaspokajaniu potrzeb dzieci, 2. kształtowaniu pozytywnych zachowań konsumenckich i szybkiej oraz gruntownej edukacji konsumenckiej we wczesnym wieku, kiedy to konsekwencje popełnionych błędów są niższe, 3. zdobywaniu umiejętności wyboru, decydowania, 4. zdobywaniu umiejętności oszczędzania i planowania wydatków. Zagrożenia i bariery dla dzieci tkwiące w obecnych przeobrażeniach, to: 1. występowanie na rynku produktów szkodliwych dla zdrowia lub nawet życia, 2. niedostępność niektórych produktów ze względu na ich wysokie ceny, 3. oferta produktów o bardzo niskiej jakości, narażająca na podwójny wydatek (zakup od nowa), 4. reklama zbyt sugestywnie kierowana do dzieci wymuszająca dokonywanie zakupu, niejednokrotnie rozczarowującego dziecko, 5. brak dostatecznego profesjonalizmu w handlu, co utrudnia młodym klientom efektywną edukację rynkową i staje się przeszkodą w uzyskaniu samodzielności tychże klientów, 19

21 6. wynikające z postępu cywilizacyjnego szybkie przenikanie do nas wzorów zachowań konsumenckich powodujące częstokroć niepożądane postawy konsumenckie i społeczne tzw. cool-style. Właśnie te zagrożenia i szanse dla dzieci winny być przedmiotem szczególnej uwagi, bowiem one wpływać będą pośrednio i bezpośrednio na rozwój dzieci i na ich funkcjonowanie jako dorosłych obywateli. Te szanse, zagrożenia i bariery pokazują, że rynek jako dalsze otoczenie, w którym wychowują się dzieci (poza rodziną i szkołą) również oddziałuje na nie i na ich zachowania. Tworzy się w ten sposób swoiste sprzężenie zwrotne. Jego głębsze poznanie i właściwe kształtowanie będzie długotrwałym procesem już na stałe funkcjonującym w gospodarce rynkowej. 20

22 Andrzej Królikowski Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej Bezpieczeństwo i jakość produktów dla dzieci w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Handlowej Wstęp Konsumentem jest każdy człowiek, także ten najmłodszy, już w momencie zaspokajania swoich podstawowych potrzeb związanych z jedzeniem i ubraniem. Proces zaspokajania potrzeb przebiega w utrwalonych stosunkach wymiany towarowo pieniężnej, w których pozycja stron nie jest równorzędna. Z jednej strony bowiem mamy zawodowca oferującego dobra i usługi, z drugiej zaś konsumenta, który na potrzeby własne lub swojej rodziny nabywa towary lub zamawia usługi. Nie jest z reguły dostatecznie przygotowany, by wiedzy fachowej, a także statusowi majątkowemu profesjonalisty, przeciwstawić równoważne atuty. Tym samym staje się stroną słabszą w relacji: oferent dóbr i usług konsument. W określonej powyżej perspektywie, pozycja dziecka jako konsumenta jest najsłabsza. Często jest ono bezbronne w stosunku do zewnętrznych uwarunkowań, jak również wobec własnych ograniczeń. Najmłodsi konsumenci z reguły nie dokonują sami zakupów. Możliwości wyboru przy nabyciu określonego artykułu albo nie posiadają wcale, bo starsi za nich decydują, albo posiadają je w niewielkim stopniu. Z drugiej strony brak refleksji, uzasadniony oczywiście wiekiem, sprawia, że dzieci, które już w jakiś sposób uczestniczą w procesie nabywania towarów kierują się wyłącznie ich wyglądem, smakiem, a przede wszystkim modą kształtowaną przez reklamę telewizyjną, nie mając pojęcia o bezpieczeństwie użytkowania, walorach odżywczych czy zdrowotnych. Dwa z pięciu praw konsumenckich jakie wprowadza aneks do Rezolucji Rady Wspólnot Europejskich z dnia r. dotyczą- 21

23 cej wstępnego programu polityki ochrony i informowania konsumentów, to prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prawo do informacji i edukacji. Jako podstawowe cele polityki Wspólnotowej wskazuje się zapewnienie skutecznej ochrony przed ryzykiem mogącym naruszyć zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Postuluje się tu, aby na rynku mogły znajdować się wyłącznie produkty i usługi nie zagrażające życiu i zdrowiu konsumentów. W praktyce oznacza to określenie wymogów bezpieczeństwa i właściwe informowanie konsumentów o możliwym ryzyku, wynikającym z użytkowania produktów lub korzystania z usług, a także ochronę konsumentów przed wypadkami. Uznanie prawa do bezpieczeństwa ma istotne znaczenie, przede wszystkim prewencyjne. Pozwala na uruchomienie środków i mechanizmów, których zadaniem jest wykluczenie stanu zagrożenia. I w tym miejscu ściśle łączy się z prawem do informowania i edukacji a więc m.in. do jak najpełniejszej wiedzy o oferowanych towarach i usługach Prawo do bezpiecznych produktów spożywczych i użytkowych winno być oczywiście zagwarantowane wszystkim konsumentom, ale w szczególności tym najmłodszym, ponieważ oni to właśnie narażeni są w stopniu najwyższym na utratę zdrowia w kontakcie z wadliwym wyrobem. Wśród przyczyn zagrożeń zdrowotnych dotyczących dzieci należy wymienić: ciekawość oraz niedojrzałość fizyczną, psychiczną i emocjonalną. Dzieci cierpią za winy nie popełnione zagrożenia dla ich zdrowia i życia wynikają przeważnie z normalnej dla rozwoju aktywności, przy braku doświadczenia, braku umiejętności oceny sytuacji, nieostrożności czy nieuwagi. Ponadto czynnikami rodzącymi niebezpieczeństwo są zarówno niewiedza rodziców o zagrożeniach jakie stwarzają dla dziecka wadliwe wyroby (np. smoczki, zabawki, wózki, meble, buciki, wyroby kosmetyczne itp.), jak i producent czy dystrybutor oferujący często nieodpowiednią żywność i wyroby użytkowe dla dzieci, czasami nieświadomie, ale nierzadko kierując się chęcią osiągnięcia jak najszybciej, największego zysku. W tym celu pomijane są wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa wyrobu. 22

24 Nie bez znaczenia jest sytuacja ekonomiczna wielu rodzin, która zmusza ich często do nabywania artykułów najtańszych i, co przeważnie z tym się wiąże, najniższej jakości. Sprzyja temu dostępność na rynku szerokiej gamy wyrobów importowanych ze Wschodu najczęściej tandetnych, a przez to zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych użytkowników, ale posiadających jedną zaletę, mianowicie niską cenę. Z problemami finansowymi borykają się również instytucje powołane do edukacji i wychowania dzieci. Jakże często jedynym kryterium przy zakupie wyposażenia szkoły czy przedszkola jest jego cena. Przedstawione powyżej argumenty dowodzą wspomnianej na wstępie nierównorzędnej pozycji konsumenta, w naszym przypadku dziecka, w stosunku do pozycji zawodowca oferującego dobra. Z tego też względu szczególnie towary przeznaczone dla dzieci powinny odpowiadać w pełni wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i higieniczności. Prawo konsumenta do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niesie z sobą obowiązek drugiej strony obrotu gospodarczego (tj. producenta, pośrednika, handlowca) przestrzegania norm w zakresie technologii wytwarzania, jakości wyrobów, ich oznaczania i przechowywania. Chodzi tutaj zarówno o przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych, jak również niepisanej etyki zawodowej. Na tym polu działalności gospodarczej istnieją jednak znaczne zaniedbania. Gospodarka wolnorynkowa poza uaktywnieniem licznej grupy społeczeństwa, w wyniku czego powstało wiele nowych przedsiębiorstw, wygenerowała również zjawiska negatywne, a mianowicie: szereg przedsiębiorców poza kapitałem zakładowym nie posiadała wiedzy i doświadczenia w branży, w której podjęli działalność; bezwzględne nastawienie na szybki zysk, przy świadomym braku dbałości o jakość wyrobu bądź nieuczciwym traktowaniu nabywcy. Wymienione czynniki stwarzają realną groźbę permanentnego pojawiania się na rynku artykułów wadliwych, o niskiej jakości i niebezpiecznych dla zdrowia. Złudnym okazało się przeświadczenie, że sam fakt istnienia w społeczeństwie o gospodarce rynkowej wolnej konkurencji rozwiąże 23

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 14 placówek, w tym: - 9 placówek sieci handlowych

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 u producenta, 1 w hurtowni i 3 w placówkach detalicznych. Były to następujące firmy:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 u producenta, 1 w hurtowni i 3 w placówkach detalicznych. Były to następujące firmy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, na podstawie wytycznych, zawartych w programie kontroli Nr DIH-81-12(1)/10/AK, udostępnia informację z kontroli prawidłowości oznakowania i

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r.

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. INFORMACJA w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. Zgodnie z Programem kontroli planowej nr GI-GNK-400-16/09 w zakresie jakości handlowej pr zetworów rybnych

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r.

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych przeprowadzonych Zatwierdził: Warszawa Październik 2015 r. I. CEL

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (PRZEPROWADZONEJ W I KWARTALE 2012 R. PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU) Gdańsk, marzec 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu sprawdzając prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kwartale 2010 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2009 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Pierogi ruskie (1 kg) z partii 6 kg w cenie 15,80zł/kg wartości 94,80zł, Pierogi z mięsem (1 kg) z partii 5 kg w cenie 17,20zł/kg wartości 86zł,

Pierogi ruskie (1 kg) z partii 6 kg w cenie 15,80zł/kg wartości 94,80zł, Pierogi z mięsem (1 kg) z partii 5 kg w cenie 17,20zł/kg wartości 86zł, Informacja z wyników kontroli jakości handlowej wyrobów wyprodukowanych w sklepach (głównie w super i hipermarketach) oraz w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby we własnych sklepach na rynku

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, tj. : 2 hurtowniach:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O. o towarach paczkowanych, zgodnie z postulatami zawartymi poniżej:

S T A N O W I S K O. o towarach paczkowanych, zgodnie z postulatami zawartymi poniżej: S T A N O W I S K O Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości w sprawie przeglądu funkcjonowania ustawy o towarach paczkowanych pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził:

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził: Zatwierdził: I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci używanych w trakcie spożywania posiłków: wysokich krzesełek, krzesełek montowanych do stołu, siedzisk

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - III kw. 2009

Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - III kw. 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Ryby - III kwartał 2009 r. 18/2009 Informacja z kontroli jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną,

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną, Informacja z kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, pod kątem spełniania: - wymagań w zakresie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (LVD), - przepisów określających ograniczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Ustawa traci moc z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo