SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania:"

Transkrypt

1 Nasz znak: ON ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) , fax (068) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) poniżej euro dla usługi prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego. Cybinka, dnia r. Gmina Cybinka Strona 1 z 20

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział I - INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Gmina Cybinka ul. Szkolna Cybinka Strona WWW - tel./fax (068) / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych: 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. Nr 87, poz. 506) 5. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie użyte słowo lub zwrot: - Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia Gmina Cybinka Strona 2 z 20

3 Rozdział II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia: Nr wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV Przedmiotem zamówienia jest Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy. 1) okres kredytowania 121 miesięcy od grudnia 2012 r. do grudnia 2022 r. 2) przewidywana kwota kredytu ,00 złotych 3) uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, wg potrzeb Zamawiającego; 4) zastrzega się prawo do zmiany kwoty zaciągniętego kredytu, ostateczna kwota kredytu uzależniona jest od wyniku rozstrzygnięć przetargów związanych z wyłonieniem wykonawców planowanych inwestycji i może ulec zmniejszeniu; 5) oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu; 6) spłata oprocentowania kredytu będzie następowała miesięcznie, od pierwszego miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu w 121 ratach miesięcznych, czyli do końca grudnia 2022 roku; 7) spłata kapitału nastąpi od stycznia 2013 roku, w 40 ratach, czyli do końca grudnia 2022 roku, według załączonego harmonogramu; 8) kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu; 9) oprocentowanie kredytu: 1 miesięczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres za który naliczane są odsetki, powiększony o marżę banku; 10) jednorazowa prowizja bankowa pobrana w dniu udzielania kredytu; 11) kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco. 13) zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności zmiany harmonogramu spłaty. Gmina Cybinka Strona 3 z 20

4 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 2. Opis części zamówienia dotyczący składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ III - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Opis sposobu przygotowania ofert. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie w języku polskim sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka, w którym oferta jest złożona. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdz. III pkt SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być czytelna, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Wszystkie strony oferty winny być podpisane, ponumerowane i zszyte w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Gmina Cybinka Strona 4 z 20

5 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy Oferta musi być w całości spięta w teczkę lub zszyta. Oferta powinna być złożona w następujący sposób: Ofertę należy złożyć w podwójnym opakowaniu (opieczętowanym w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tzn. GMINA CYBINKA ul. Szkolna Cybinka oraz napis: OFERTA NA: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy Nie otwierać przed terminem otwarcia Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymogami SIWZ. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych: ZMIANA OFERTY NA: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert z napisem na kopercie zewnętrznej: Wycofanie oferty przetargowej na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wszystkie dokumenty stanowiące i tworzące ofertę winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli jakaś część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. Gmina Cybinka Strona 5 z 20

6 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 2.1. Opis warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, c) o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji, d) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia, e) zrealizują zamówienie w ustalonym terminie (Rozdział III pkt. 4 SIWZ), f) przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, g) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, h) nie będą pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale III pkt SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od wykonawców postawionych w Rozdziale III pkt SIWZ. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP 17 na zasadzie spełnia nie spełnia, czyli zerojedynkowo. Gmina Cybinka Strona 6 z 20

7 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert), d) w przypadku gdy oferta zostanie podpisana przez inną osobę lub osoby nie wynikające z dokumentów rejestrowych należy przedstawić pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 4. Termin wykonania zamówienia. Okres kredytowania 121 miesięcy. 5. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 100 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru: 1) oprocentowanie kredytu 90 %, WIBOR 1M + Mkn x 100 pkt. x 90% WIBOR 1M+ Mkb Gmina Cybinka Strona 7 z 20

8 2) prowizja jednorazowa od przyznanego limitu kredytowego 10 %, 1 + Pjn x 100 pkt x 10% 1 + Pjb gdzie: Mkn marża banku podana w punktach procentowych najniższa ze wszystkich ważnych ofert, Mkb marża banku podana w punktach procentowych badanej oferty, Pjn prowizja jednorazowa podana w punktach procentowych najniższa ze wszystkich ważnych ofert, Pjb prowizja jednorazowa podana w punktach procentowych badanej oferty, WIBOR 1M na potrzeby oferty należy przyjąć wartość WIBOR 1M za dzień r Opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. a) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. III pkt. 2.1 i 3.1 niniejszej specyfikacji. b) O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty. c) Ocena oferty zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1), który zawiera w sobie formularz cenowy uwzględniający wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. oprocentowanie kredytu oraz prowizja bankowa może być tylko jedna. Nie dopuszcza się ich wariantowości. 7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą. W realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza się rozliczenia pieniężne w PLN. Gmina Cybinka Strona 8 z 20

9 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 8. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.1. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie, pok. Nr 6 Urzędu Miejskiego w Cybince ul. Szkolna 5, nie później niż do dnia r. do godz. 10:00 W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej pok. nr 9 (1 piętro). 10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwoływać zebranie wykonawców. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówień bez ujawnienia źródła zapytania. Zamawiający nie przewiduje możliwość zwołania zebrania z wszystkimi Wykonawcami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ. 11. Termin związania ofertą. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. Gmina Cybinka Strona 9 z 20

10 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 12. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert, otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda, nazwy (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Powyższe informacje, Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Skiba tel Skarbnik Gminy - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia Łaszczuk-Krygier Jolanta tel Inspektor - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia Dariusz Kuczyński Sekretarz Gminy w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych w siedzibie gminy w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek piątek 7:30-15: Nie dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną. Gmina Cybinka Strona 10 z 20

11 Rozdział IV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz SIWZ. Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. W dniu zawarcia umowy zamawiający przekaże Wykonawcy weksel in blanco. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Gmina Cybinka Strona 11 z 20

12 Rozdział V ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy. Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przepisów, przysługują środki odwoławcze: protest (art ustawy), Załącznikami do SIWZ są: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 3. Oświadczenie o zastrzeżeniu ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej. 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 5. Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2012 r. 6. Opinie RIO w sprawie: - opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010, - opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011, - opinii o projekcie budżetu na rok 2012, - opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP. 9. Sprawozdania: - Rb NDS, Rb Z, Rb N 2010 r. - Rb NDS, Rb Z, Rb N 2011 r. - Rb NDS, Rb Z, Rb N - III kw r. 10. Harmonogram spłat rat kredytu. Gmina Cybinka Strona 12 z 20

13 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY: NIP... NIP... Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Oferujemy następującą cenę na wykonanie niniejszego zamówienia: 1.1.odsetki stanowiące sumę WIBOR 1M za dzień 30 listopada 2012 r. oraz marży bankowej podane w punktach procentowych... % p.p. (słownie procent:...) 1.2.jednorazowa prowizja bankowa podana w punktach procentowych liczona od kwoty udzielonego kredytu... % p.p. (słownie procent:...) 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty. 3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez 30 dni. 4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Gmina Cybinka Strona 13 z 20

14 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 5. Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy:** (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część integralną). 6. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr... Ofertę podpisali :... /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/..., dnia... ** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, muszą być one czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ) Gmina Cybinka Strona 14 z 20

15 Wzór formularza Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel...., nr fax.... Oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonania działalności będącej przedmiotem zamówienia, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych: Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Gmina Cybinka Strona 15 z 20

16 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt ) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ich dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; Gmina Cybinka Strona 16 z 20

17 Przetarg nieograniczony Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy 14) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;..., dnia /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ Gmina Cybinka Strona 17 z 20

18 /pieczątka Wykonawcy/ Załącznik nr 3 ZASTRZEŻENIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I TAJEMNICY HANDLOWEJ I. W imieniu naszej firmy stwierdzamy, że: - nie zgłaszamy zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w stosunku do informacji zawartych w naszej ofercie*, - zgłaszamy zastrzeżenie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w zakresie*: * niepotrzebne skreślić , dnia /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy Gmina Cybinka Strona 18 z 20

19 Harmonogram spłat rat kredytu : Załącznik nr 10 Kolejność rat Kwota w zł : Termin zapłaty : I rata II rata III rata IV rata V rata VI rata VII rata VIII rata IX rata X rata XI rata XII rata XIII rata XIV rata XV rata XVI rata XVII rata XVIII rata XIX rata XX rata XXI rata XXII rata XXIII rata XXIV rata XXV rata XXVI rata XXVII rata XXVIII rata XXIX rata XXX rata XXXI rata XXXII rata Gmina Cybinka Strona 19 z 20

20 XXXIII rata XXXIV rata XXXV rata XXXVI rata XXXVII rata XXXVIII rata XXXIX rata XL rata OGÓŁEM : Gmina Cybinka Strona 20 z 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33 fax. 0-61 4423589 e-mail:nowytomysl@home.pl

ZARZĄD POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33 fax. 0-61 4423589 e-mail:nowytomysl@home.pl ZARZĄD POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33 fax. 0-61 4423589 e-mail:nowytomysl@home.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Poniżej 60000 EURO UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GGiOŚ.271.4.2013.IL Czeremcha, dnia 05.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Zam.P.341/28 /06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Nazwa i adres zamawiającego:

Zam.P.341/28 /06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Nazwa i adres zamawiającego: Zam.P.341/28 /06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie Ul. Rynek 1 Tel. 0-627331581, fax. 0-627333892 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

KREDYT DŁUGOTERMINOWY

KREDYT DŁUGOTERMINOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 23.200.000,- zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strzelin.

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 23.200.000,- zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strzelin. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, tel. 071 39 21 971, fax. 39 21 303, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przedłużenie usługi asysty technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GK.271/13/12 Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka tel. 085 682-98-80, fax. 085 682-98-85 strona internetowa poczta www.narewka.pl gmina@narewka.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wynajmu autobusu

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN.

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN. ŁZK.04/ZP/2014 Łańcut, dnia 29.08.2014 r. I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut TEL. (+48 17) 225 72 92, FAX.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA WĄSEWO ul. Zastawska 13 07-311 WĄSEWO FN 3421/1/2010 Wąsewo, dnia 07.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, ŚREDNIEGO DLA GMINY ŁAZISKA Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP W BRACIEJOWICACH

DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, ŚREDNIEGO DLA GMINY ŁAZISKA Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP W BRACIEJOWICACH G M I N A Ł A Z I S K A Łaziska 76 24 335 Łaziska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA UREGULOWANIE BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA UREGULOWANIE BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Grodzisk Mazowiecki, dn. 2015.09.18 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 tel. 0-22 755-91-15; fax. 0-22 755-91-10

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Gołdap, dnia 2 stycznia 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

Zatwierdzam: Gołdap, dnia 2 stycznia 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Zatwierdzam: Gołdap, dnia 2 stycznia 2007 r.... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nz. R.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie samochodów, przyczep i łodzi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ubezpieczenie samochodów, przyczep i łodzi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Strona 1 z 15 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: poznan@pios.gov.pl NIP 972-05-27-579

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Świadczenie usług transportowych dwoma samochodami ciężarowymi Wykaz dokumentów Rozdział 1 : Rozdział 2: Instrukcja dla wykonawców wraz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu Zarząd Powiatu w Piszu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Piszu Na wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt bankowy

Bardziej szczegółowo

2.2.8 Spłata kredytu jednorazowo, do dnia 31.12.2015 roku w formie przelewu na rachunek kredytowy.

2.2.8 Spłata kredytu jednorazowo, do dnia 31.12.2015 roku w formie przelewu na rachunek kredytowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 500 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy woj. śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości

Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości ROG.271.3.2011 ZATWIERDZAM Zębowice, 29.08.2011 r. Wójt Gminy Zębowice POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra tel.744-40-31 do 33 fax. 744-28-57 UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GGiOŚ.271.6.2011.IL Czeremcha, dnia 29.08.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

PZD-DT-0343/06/10 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

PZD-DT-0343/06/10 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno PZD-DT-0343/06/10 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. (13) 4375796 fax. (13) 4366027 e-mail: pzdkrosno@pro.onet.pl www.pzdkrosno.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo