SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dębe Wielkie, dnia r. Nr sprawy: SR po zmianach w dniu r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 tel fax zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym (wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na: KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Rozdział I: Rozdział II: Rozdział III: Załącznik Nr 1: Załącznik Nr 2: Załącznik Nr 3: Załącznik Nr 4: Instrukcja dla Wykonawców. Formularz oferty. Oświadczenia Wykonawcy: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Formularz oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej; Dokumenty finansowe Zamawiającego. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. Strona 1 z 9

2 Instrukcja dla Wykonawców Strona 2 z 9

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Dębe Wielkie Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 tel.: , fax: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy Pzp Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: Usługi udzielania kredytu 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu. a) wysokość kredytu: do kwoty ,00 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł.), b) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy, może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, c) okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do roku. d) rozpoczęcie spłaty kredytu: spłata następować będzie od miesiąca stycznia 2017 roku w cyklach miesięcznych w sposób następujący: - w roku 2017 w 12 ratach po ,00 zł, - w roku 2018 w 12 ratach po ,00 zł, - w roku 2019 w 11 ratach po ,00 zł i 1 rata ,00 zł, - wszystkie raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. e) spłata odsetek w okresach miesięcznych, f) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków płatne do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni po otrzymaniu pisma z banku, g) oprocentowanie kredytu będzie stałe, liczone jako suma stawki WIBOR 1 M z dnia r., powiększone o stałą marżę bankową, określoną na dzień otwarcia oferty, h) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, i) do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia r., j) oferent jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie jednej stawki składającej się ze stopy procentowej WIBOR 1 M oraz marży banku, w skład której wchodzą wszystkie opłaty i prowizje, k) zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dębe Wielkie wraz z deklaracją wekslową, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy, m) celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe - które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ: - sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za III kwartał 2014 roku - sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych za III kwartał 2014 roku. - sprawozdanie Rb - 28 S - z wykonania wydatków budżetowych za III kwartał 2014 roku, - sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za III kwartał 2014 roku, - sprawozdanie Rb - N o należnościach za III kwartał 2014 roku, Strona 3 z 9

4 - Uchwała nr FK.XLVIII Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu, - Uchwała Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty z przez Gminę Dębe Wielkie kredytu długoterminowego w kwocie zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu, - Uchwała Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębe Wielkie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku Sposób obliczenia ceny: 3.1. Do określenia wartości zamówienia zastosowanie mają: - stawka WIBOR 1M z dnia r. - opłaty i prowizje banku - wszystkie koszty związane realizacją przedmiotu zamówienia W ofercie należy podać liczbowo i słownie cenę brutto wg wzoru oferty. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Posiadania wiedzy i doświadczenia Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 6.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wg załącznika nr 1 Rozdział III SIWZ; Strona 4 z 9

5 b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.2. Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 Rozdziału III SIWZ; 6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 3 Rozdziału III SIWZ; 6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1., lit. b, c i d, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa w pkt lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. c i d powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz, z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt i 6.3. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"; dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Strona 5 z 9

6 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje tryb pisemny Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami wg preferencji: pisemnie w formie listownej, faxem lub em: Adres do korespondencji: Urząd Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, Dębe Wielkie, fax , adres Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji jedynie na wniosek Wykonawcy, w terminach określonych w art. 38 ustawy PZP Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia Oświadczenia i dokumenty (z wyłączeniem składanej oferty) można przekazywać w formie faxów i drogą elektroniczną z zastrzeżeniem dostarczenia do Zamawiającego, w umówionym terminie, oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty Do kontaktów z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza pracowników Gminy, tj.: - Bożena Kot Skarbnik Gminy Referat Finansowo Księgowy tel: Justyna Kucharczyk - Insp. ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych, tel: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie wymaga się wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu przewidzianego do składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Zamawiający wymaga, aby oferta złożona była zgodna ze wzorami przesłanymi Wykonawcom co do treści i układu graficznego Do niniejszej SIWZ w rozdziale II załączono formularz oferty oraz w rozdziale III załączniki od 1 do 3 podlegające wypełnieniu i zwrotowi Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty zawiera pkt. 6 SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Strona 6 z 9

7 10.4. Wszystkie strony oferty zawierające tekst (w tym formularze i załączniki) dostarczone przez Zamawiającego jak i opracowane przez Wykonawcę muszą być kolejno ponumerowane a kopie dokumentów muszą posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem poświadczone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub odręcznie literami drukowanymi, nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały i uniemożliwiający dekompletację oferty W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, kopia ta musi być opatrzona dopiskiem lub pieczęcią o treści Za zgodność z oryginałem i podpisana przez Wykonawcę lub Jego uprawomocnionego przedstawiciela. Zamawiający może żądać dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt, iż osobą upoważnioną do podpisywania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy jest tylko ta osoba lub są tylko te osoby, które w wypisie z KRS lub innych dokumentów rejestracji działalności gospodarczej wymienione są jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli lub figurują jako właściciele lub pełnomocnicy w wypisach z rejestrów działalności gospodarczej bądź też w inny prawem określony sposób zostali upoważnieni do składania takich oświadczeń w imieniu Wykonawcy (należy załączyć poświadczoną kopię takiego upoważnienia) Wykonawca zamieści ofertę w zewnętrznej i w wewnętrznej nieprzezroczystej kopercie, które będą: a) koperta zewnętrzna: zaadresowana na adres podany w ogłoszeniu i będzie posiadać oznaczenie Przetarg KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU - NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:10; b) koperta wewnętrzna: zaadresowana na Zamawiającego na adres podany w ogłoszeniu oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia nieterminowego jej wpływu; c) koperty winny być należycie zaklejone Oferta winna być sporządzona w języku polskim Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy przygotowują oferty na własny koszt i własnym staraniem Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca Oferty składa się w jednym egzemplarzu Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Jeżeli treść zapytań Wykonawców oraz udzielanych przez Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi, o których mowa w pkt wpływa na treść składanej oferty, to Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to w składanej przez siebie ofercie. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej specyfikacji należy składać w terminie do r. godz w pokoju nr 34 - sekretariat w siedzibie Zamawiającego lub pocztą. Strona 7 z 9

8 11.2. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, jako termin jej złożenia uznaje się termin, w jakim znalazła się ona w posiadaniu Zamawiającego Każda oferta otrzymana po tym terminie nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować swoją ofertę po jej złożeniu pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie o wycofaniu lub zmianie oferty zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem wyznaczonym na składanie ofert Zawiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty powinno być przygotowane, zapieczętowane i oznakowane jak oferta, z dopiskiem WYCOFANIE lub MODYFIKACJA Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w sali obrad Urzędu Gminy Dębe Wielkie pokój OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = C min C o x 100 pkt gdzie: C min C o C cena brutto oferty najtańszej z ofert nieodrzuconych cena brutto oferty ocenianej punkty za cenę brutto (max 100 pkt) Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz przedstawił najniższą cenę brutto realizacji Zamówienia i otrzymał najwyższą ilość pkt. 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Zawarcie umowy wg wytycznych przedmiotu zamówienia, nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie dotyczy. 15. WZÓR UMOWY Strona 8 z 9

9 Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wytycznych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 16. ZMIANY UMOWY Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zasadami: Zmiany mogą nastąpić w przypadku złożenia: - wniosku zamawiającego o dokonanie wskazanej zmian, - wniosku Zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosku wykonawcy Wniosek musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego. Zamawiający przewiduje także istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty - dopuszczalne w formie aneksu i dotyczące zmiany harmonogramu spłaty kredytu tj. terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat. Każda zmiana postanowień musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy. - zmiana postanowień Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, - w razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa. - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej określone w art g ustawy pzp przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp Środkami ochrony prawnej są: - Odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy pzp; - Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy pzp. 18. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 Nie dotyczy. 19. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Strona 9 z 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI o wartości mniejszej zamówienia niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo