POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, KOLNO (086) , fax.(086) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, KOLNO (086) , fax.(086) , SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2014 ROKU MARZEC, 2015 str. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI.STR.3 2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU.STR Struktura organizacyjna 2.2. Zatrudnienie i struktura zatrudnienia 2.3. Szkolenia pracowników 2.4. Kontrole jednostki 2.5. Archiwum zakładowe 2.6. Monitoring obsługi interesantów 2.7. Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia 3. REALIZACJA FORM POMOCY OSŁONOWEJ DLA BEZROBOTNYCH.STR Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 3.2. Świadczenia dla bezrobotnych 3.3. Decyzje administracyjne i zaświadczenia 3.4. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 3.5. Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy 3.6. Inne zadania 4. MONITORING RYNKU PRACY.STR Poziom, stopa i dynamika bezrobocia 4.2 Struktura bezrobotnych 4.3 Bezrobotni wg zawodu 5. USŁUGI RYNKU PRACY STR Pośrednictwo Pracy 5.2. Poradnictwo Zawodowe 5.3. Aktywne poszukiwanie pracy 5.4. Szkolenia dla bezrobotnych 5.5. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY..STR Plan wydatków Funduszu Pracy 6.2. Prace interwencyjne 6.3. Roboty publiczne 6.4. Staż 6.5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 6.7. Finansowanie kosztów przejazdu 6.8. Bony stażowe 6.9. Bony szkoleniowe Bony na zasiedlenie 7. POZOSTAŁE DZIAŁANIA..STR Spłata kredytów mieszkaniowych 7.2 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 7.3 Pozyskiwanie dodatkowych środków Funduszu Pracy 7.4 Współpraca z partnerami rynku pracy 7.5 Realizacja zadań ze środków PFRON 7.6 Kontrole zawartych umów. 8. REALIZACJA PROGRAMÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STR GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM PRACY I BUDŻETEM STR Wydatki budżetowe 9.2. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 9.3. Fundusz Pracy 9.4. Europejski Fundusz Społeczny 10. PODSUMOWANIE..STR.44 str. 2

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOSCI Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu kolneńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Zwierzchni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Kolneński. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny. Swoją działalnością obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego (miasto Kolno oraz gminy: Kolno, Turośl, Stawiski, Mały Płock, Grabowo. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności: 1. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 3. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 5. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; uchylony z dniem r. 6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; 7. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 8. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia. Nowelizacja ustawy z dniem 27 maja 2014r. wprowadziła dodatkowe nowe zdania : 1. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych przez doradców klienta; 2. realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; 3. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 4. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy; 5. realizacja nowych instrumentów m.in. bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy 6. współpraca z gminami w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego. Przy realizacji zadań PUP współpracował z: Zarządem Powiatu, Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego, Powiatową Radą Zatrudnienia, Urzędem Marszałkowskim, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, pracodawcami, organami samorządu terytorialnego. str. 3

4 2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU 2.1. Struktura organizacyjna Podstawą działania Urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/307/09 z dnia 21 grudnia 2009r. oraz uchwałą zmieniającą Nr 20/65/11 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Zmiany dotyczyły włączenia działu Instrumentów Rynku Pracy do Centrum Aktywizacji Zawodowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zatrudnienie i struktura zatrudnienia Według stanu na dzień r. w urzędzie zatrudnionych było ogółem 34 pracowników, w tym 25 na czas nieokreślony i 9 na czas określony (w tym: 3 stanowiska gospodarcze - sprzątaczka, dozorcy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy minimalna liczba pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta ( tzw.,,minimalna liczba doradców klienta ) na rok 2014 wynosi 7 pracowników. Do pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należą pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów. Z dniem r. w/w grupa pracowników otrzymała funkcje doradcy klienta. Na dzień r. liczba zatrudnionych pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta wynosiła 12 pracowników, czyli 35 % ogółem zatrudnionych. Struktura zatrudnienia według w/w grupy stanowisk przedstawiała się następująco: pośrednik pracy - 6 osób doradca zawodowy - 2 osoby specjalista ds. programów - 3 osoby specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 osoba Wśród zatrudnionych przeważają pracownicy z wykształceniem wyższym i stanowią 70,6 % zatrudnionych. Kolejne dwie grupy to pracownicy z wykształceniem średnim zawodowym oraz z wykształceniem policealnym - 20,6 %. Strukturę zatrudnienia wg stażu pracy i wykształcenia szczegółowo przedstawia tabela: Zatrudnienie wg wykształcenia Liczba osób Wyższe 24 Policealne 3 średnie ogólnokształcące 1 średnie zawodowe 4 zasadnicze zawodowe 1 podstawowe 1 Struktura zatrudnienia pracowników według stażu pracy w służbach zatrudnienia przedstawiała się następująco: najliczniejsza grupa 50 % posiada więcej niż 20 lat w publicznych służbach zatrudnienia, druga grupa 26,5 % od lat pracy, trzecia grupa 17,6 % od 5-10 lat pracy a najmniejsza stanowi 6 % czyli od 1 do 5 lat stażu pracy. str. 4

5 2.3. Szkolenia pracowników W związku ze zmieniającymi się przepisami pracownicy uczestniczyli w 25 szkoleniach, między innymi w zakresie: nowych zmian w ZUS nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obsługi systemu CESAR obsługi programu PŁATNIK ustalania kwestionariusza profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (przeszkolono 19-pracowników) implementacja i rozwój systemu informatycznego publicznych służb zatrudnienia (przeszkolono 5 pracowników ) zamknięcia i przygotowania ksiąg rachunkowych kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Większość szkoleń zorganizowanych w 2014r. dotyczyła wprowadzonych zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od r Kontrole jednostki W 2014r. w Urzędzie przeprowadzone zostały 3 kontrole przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w następującym zakresie: pozbawiania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, oceny przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy za okres od r. do r, realizacji projektu w ramach poddziałania Twoje życie - twój wybór. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono Archiwum zakładowe W 2014 roku przekazano do Archiwum Zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 10,5 mb tj. 295 jednostek archiwalnych, w tym: akta kategorii B5 i B10 w ilości 9,7 mb akta kategorii A w ilości 0,6 mb W drugiej połowie roku została przeprowadzona ekspertyza archiwalna dokumentów kategorii BE w ilości 17 teczek, która przekwalifikowała część dokumentacji na kat. archiwalną A. Ekspertyzy dokonało Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży Obecnie w archiwum znajduje się 86,3 mb jednostek akt archiwalnych, czyli w 35,75 % jest zajęta przestrzeń archiwalna ( 241,4 mb ogólny metraż). W 2014 roku przekazano do Archiwum Zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 10,5 mb tj. 295 jednostek archiwalnych, w tym: akta kategorii B5 i B10 w ilości 9,7 mb akta kategorii A w ilości 0,6 mb str. 5

6 Zestawienie dokumentacji przekazanej w 2014r. z poszczególnych działów Lp. Nazwa Działu 1. Organizacyjno - Administracyjny 2. Finansowo Księgowy 3. Instrumenty Rynku Pracy Kategoria Akt B A B A Ilość w mb przekazane 1,3 0,3 2,6 0,3 Zajętość archiwum w mb 12,1 3,0 28,5 1,2 B - 7,4 4. Ewidencja i Świadczenia B 1,3 4,8 5. Centrum Aktywizacji Zawodowej (utworzone ) B 4,5 15,3 6. Dokumentacja związana z projektami EFS B - 14,0 2.6 Monitoring obsługi interesantów ogółem 10,3 86,3 Obsługa interesantów jest monitorowana w Systemie Obsługi Kolejek w dwóch działach : Ewidencji i Świadczeń oraz częściowo w Centrum Aktywizacji Zawodowej tj. monitoring obejmuje stanowiska pracy umiejscowione na parterze budynku 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych pełniących funkcje doradcy klienta od r. W 2014 r. w urzędzie zostało obsłużonych osób bezrobotnych, które pobrały bilety z biletomatu, z czego (39 %) zostało załatwionych przez pracowników Działu Ewidencji i Świadczeń i tak: 3259 osób przyjął specjalista do spraw rejestracji, 1386 osób przyjął specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, 5650 osób przyjęło dwóch pracowników na stanowiskach pomoc administracyjna. W Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej zostało obsłużonych osób, czyli 61 % zarejestrowanych przez System Obsługi Kolejek. Według podziału na stanowiska pracy przedstawiało się to w sposób następujący: osób przyjęli pośrednicy pracy osób przyjęli doradcy zawodowi osób przyjął specjalista ds. rozwoju zawodowego. W systemie ewidencjonowana jest tylko indywidualna obsługa, natomiast usługi świadczone dla grupy np. poradnictwo grupowe (zajęcia prowadzone z grupą bezrobotnych przez doradcę zawodowego) nie są wprowadzane. W urzędzie funkcjonuje system powiadamiania SMS-em osób bezrobotnych o terminach wizyt w PUP w Kolnie. Na dwa dni przed planowaną wizytą osoby te otrzymują wiadomość SMS przypominającą o zbliżającej się wizycie w urzędzie pracy. W przypadku gdy osoba bezrobotna nie stawiła się w wyznaczonym terminie otrzymuje drugiego SMS-a z informacją o konieczności usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie siedmiu dni. Wprowadzenie systemu powiadamiania interesantów urzędu przy pomocy SMS w znacznym stopniu zmniejszyło ilość wyrejestrowań z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecność osób bezrobotnych na obowiązkowych wizytach. str. 6

7 2.7 Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu: terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. W 2014r. członkowie PRZ spotkali się na 4-ch posiedzeniach na których : zaopiniowali sprawozdanie roczne z działalności urzędu w 2013r. zaopiniowali podział środków FP na 2014r. zatwierdzili plan pracy PRZ na 2014r. zapoznali się ze zmianami w zadaniach PUP w zawiązku ze zmianą ustawy. W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w grudniu 2014r. została skrócona kadencja obecnej PRZ wybranej na lata Na ostatnim posiedzeniu PRZ Starosta wręczył wszystkim członkom PRZ podziękowania za aktywny udział w posiedzeniach. 3. REALIZACJA FORM POMOCY OSŁONOWEJ DLA BEZROBOTNYCH 3.1 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy W 2014r. zarejestrowano 2827 osób bezrobotnych i 20 osób posiadających status poszukującego pracy. W grupie osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych było: bezrobotnych rejestrowanych po raz pierwszy, bezrobotnych rejestrowanych po raz kolejny. Wśród wszystkich osób zarejestrowanych było: bezrobotnych z prawem do zasiłku, bezrobotnych poprzednio pracujących, bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, - 82 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, - 63 bezrobotnych po aktywnych formach (prace interwencyjne i roboty publiczne). Spośród zarejestrowanych 82 % to powtórne rejestracje, natomiast 2,22 % stanowiły rejestracje po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. str. 7

8 3.2 Świadczenia dla bezrobotnych W powiecie kolneńskim w 2014r. zasiłek był wypłacany przez okres 6 miesięcy, ponieważ stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznawanego od r. wynosi przez pierwsze trzy miesiące 823,60 zł oraz 646,70 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2013r., poz. 674 późn. zm.). Od 1 czerwca 2014r.zasiłek został zwaloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012r.i wynosi 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 652,60 zł w pozostałych miesiącach (komunikat Prezesa GUS MP z 2013r. poz. 797). Ponadto urząd przyznaje stypendium: z tytułu odbywania stażu u pracodawcy, odbywania szkolenia oraz dodatki aktywizacyjne. W 2014r. prawo do wypłaty świadczeń uzyskały 1224 osoby, w tym: bezrobotnych nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych, bezrobotnych nabyło prawo do wypłaty stypendium z tytułu odbywania stażu, - 61 bezrobotnych nabyło prawo do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, - 39 bezrobotnych nabyło prawo do dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia pracy. W analizowanym okresie średnio miesięcznie wypłacono świadczenia z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego i projektów konkursowych dla 602 osób, w tym zasiłki dla bezrobotnych dla 288 osób, stypendium z tytułu odbywania stażu dla 296 osób. 3.3 Decyzje administracyjne i zaświadczenia W analizowanym okresie wydano 8303 decyzje administracyjne, w tym: decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, - 20 decyzji o odmowie uznania za osobę bezrobotną, decyzji przyznających prawo do stypendium z tytułu stażu, decyzji o utracie prawa do stypendium z tytułu stażu, decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej, decyzje o utracie prawa do zasiłku z powodu maksymalnego okresu jego pobierania, - 61 decyzji o przyznaniu prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, - 56 decyzji o utracie prawa do stypendium szkoleniowego, decyzji o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego dla 39 osób. Spośród wydanych decyzji największy procent (39,4%) dotyczy decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku (33 %). Natomiast najmniejszy udział procentowy stanowią decyzje o utracie prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia. W 2014r. do urzędu nie wpłynęły odwołania od decyzji administracyjnych. str. 8

9 W analizowanym okresie zostało wydanych 5155 zaświadczeń, w tym: w systemie SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) dla ośrodków opieki społecznej o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i o wysokości przysługujących świadczeń, dotyczących okresu pobierania świadczeń zaliczanych do stażu pracy oraz do ustalenia kapitału początkowego. W 2014r. udzielono odpowiedzi na 33 wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych, składanych głównie przez Komendę Powiatową Policji w Kolnie, Inspekcję Pracy, PCPR i inne. Ponadto sporządzono 1121 informacji podatkowych PIT 11 i przekazano drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego w Kolnie Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne W ramach obsługi programu PŁATNIK do ZUS sporządzono zgłoszeń i wyrejestrowań na formularzach ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA. Comiesięcznie sporządzane są deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA i imienne raporty dla bezrobotnych uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego na formularzach ZUS RCA, ZUS RZA. W omawianym wykresie wydano 1530 raportów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla bezrobotnych, którzy zakończyli pobieranie świadczeń oraz sporządzono 12 deklaracji i 234 deklaracje korekcyjne oraz 116 sztuk dokumentów KOA (korekty od maja 2004 r.) 3.5. Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy (z poz. 3.3) W 2014r. wydano 3269 decyzji o wykreśleniu z ewidencji urzędu bezrobotnego,w tym : z powodu podjęcia pracy, z powodu niestawienia się w celu potwierdzenia gotowości, z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, z innych powodów. Najczęstszą przyczyną utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy 32,69 %, niestawienie się w celu potwierdzenia gotowości 9,8 %, a 13,3% zrezygnowało ze statusu na swój wniosek Inne zadania Dział Ewidencji i Świadczeń zajmuje się także naliczaniem i nadawaniem dyspozycji wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wnioski te po wprowadzeniu do systemu SI SYRIUSZ, a wcześniej sprawdzone pod względem merytorycznym w CAZ i przekazywane są do Działu Finansowo Księgowego. W 2014r. dokonano naliczenia 426 wniosków, w tym: wniosków o refundację zorganizowanych robót publicznych, wniosków o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. str. 9

10 4. MONITORING RYNKU PRACY W 2014 roku prowadzono stały monitoring sytuacji na rynku pracy. Podczas bieżącej pracy systematycznie pozyskiwano dane statystyczne, sporządzano zestawienia, sprawozdania i informacje. Sprawozdania w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i półrocznym są przekazywane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Należą do nich między innymi: Lp. Symbol sprawozdania Nazwa sprawozdania Tryb obliczeń 1. MPIPS-01 DZIAŁ 1-1 DZIAŁ 1-2 DZIAŁ 1-3 DZIAŁ 1-4 DZIAŁ 2 DZIAŁ 3 DZIAŁ 4 Struktura bezrobotnych Bilans bezrobotnych Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane miesięczny 2. Statystyka osób niepełnosprawnych miesięczny 3. MPIPS-01 Załącznik 1 Bezrobotni wg. wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy kwartalny 4. MPIPS-01 Załącznik 2 Załącznik 3 5. MPIPS-07 dział 1 dział 2 dział 3 dział 4 Bezrobotni wg. rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni oraz oferty pracy wg. zawodów i specjalności Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych półroczny półroczny 6. Monitoring zawodów Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Uzupełnienie danych dot. absolwentów Półroczny, roczny Informacje o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie w poszczególnych miesiącach umieszczane są na stronie internetowej W 2014 roku sporządzone zostały następujące analizy lokalnego rynku pracy: 1. Sytuacja na lokalnym rynku (miesięczna). 2. Analiza sytuacji osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku i osób bezrobotnych 50 plus zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Ponadto sporządzano niżej wymienione sprawozdania : 1. Sprawozdanie z efektywności programów realizowanych ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku. 2. Wnioski o płatność (postęp rzeczowy i finansowy) dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w 2014 roku. str. 10

11 Dokonane analizy pozwoliły na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań oraz realną ocenę wskaźników efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały wprowadzenie przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację na powiatowym rynku pracy Poziom, stopa i dynamika bezrobocia Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych według stanu na r. wynosiła 2918 osób i była niższa od stanu z dnia r. (3360). Największy poziom bezrobocia odnotowano w miesiącu styczniu, natomiast w miesiącu październiku zarejestrowano najmniej osób bezrobotnych osób. Tendencja spadkowa poniżej 3 tys. osób zaczęła się już od miesiąca maja, najniższą liczbę osób bezrobotnych odnotowano w czerwcu i grudniu. W okresie od stycznia do grudnia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 442 osób bezrobotnych. Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w 2014r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 r. w Powiecie Kolneńskim wyniosła 18,3%, w porównaniu ze wskaźnikami stopy bezrobocia na terenie kraju (12,0%) i województwa podlaskiego (13,6%) jest to wartość znacznie wyższa. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 18,2% dla Powiatu Kolneńskiego i była wyższa od krajowej (11,5%) oraz wojewódzkiej (13,1%). str. 11

12 Kształtowanie się poziomu stopy bezrobocia w 2014r ,5 pow. kolneński woj.podla skie 20,8 19,9 18,3 Polska 18,0 19,0 18,2 17,8 18,2 17,9 18,2 17,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Największa stopa bezrobocia na terenie powiatu kolneńskiego była w styczniu (20,8%), najmniejsza zaś w listopadzie 2014 r. (17,6%). Na zmiany w poziomie bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. miał wpływ większy odpływ z bezrobocia niż napływ do bezrobocia ( różnica 442 osób). W ciągu 12 miesięcy 2014 roku wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 3269 osób, w tym samym okresie zarejestrowano 2827 osób. Napływ bezrobocia i odpływ bezrobocia w 2014r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII napływ bezrobocia odpływ bezrobocia str. 12

13 Największy napływ bezrobocia w ciągu całego 2014 roku nastąpił w miesiącu wrześniu (328 osób), najmniejszy zaś w maju 156 osób. W odniesieniu do odpływu bezrobocia, największy widoczny jest w październiku (399 osób), najmniejszy zaś w listopadzie (169 osób). Wśród 2827 zarejestrowanych w 2014r. było 2320 bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny, którzy stanowili 82,1 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny było 531 osób po stażu, 56 osób po szkoleniu, 14 osoby po pracach interwencyjnych i 49 osób po zakończeniu robót publicznych. Struktura wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 2014r z tyt. podjęcia pra cy rozpocz. sz kolenia rozp. s taż u niepotwierdz. gotowości rez ygnacja z e s tatusu odmowa bez uzasd. prz ycz yny ukończen. 60/65 la t nabycie pra w emeryt. nabycie świadcz. przedem. inne Podstawową przyczyną wyłączeń w okresie 2014r. z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy. Z tego powodu z rejestru bezrobotnych wyłączono 1319 osób, tj. 40,4%, z tego większość to zatrudnienie niesubsydiowane osób. Kolejną znaczącą przyczyną wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych było rozpoczęcie stażu 795 (24,3 % upływu z rejestru). Z tego powodu wyłączono z ewidencji 790 osób bezrobotnych i 5 poszukujących pracy. 4.2 Struktura bezrobotnych Charakterystyczną cechą bezrobocia, niezależnie od tendencji występujących w kształtowaniu się ogólnej liczby bezrobotnych w poszczególnych latach, jest utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia, do których w szczególności należy wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób młodych, długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia. Osoby wg czasu pozostawania bez pracy - długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje, bowiem nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale wpływa również na ich postawę, często prowadzi do bierności zawodowej. Na koniec 2014r. w strukturze osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy dominują osoby pozostające bez pracy dłużej niż str. 13

14 12 miesięcy 1581 osób (w tym 992 osoby powyżej 24 miesięcy), tj. 54,2% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych. Kolejna duża grupa to bezrobotni pozostający bez pracy od 6 do 12 m-cy 589 osób) tj. 20,2 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w końcu 2014r. przedstawia wykres: do 1 m- ca od 1-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m- cy od m-cy pow. 24 m- cy Bezrobotni wg wykształcenia - najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 882 osób (30,2 % ogółu zarejestrowanych), następna grupa to bezrobotni o wykształceniu zasadniczym zawodowym 814 osoby (27,8 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Niski poziom wykształcenia bezrobotnych w zasadniczy sposób decyduje o ich szansach na znalezienie zatrudnienia, co potwierdza struktura bezrobotnych według zawodów i specjalności. W tym samym czasie zarejestrowane były osoby legitymujące się wyższym wykształceniem 277 osób (9,5 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych). Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w 2014r. przedstawia wykres: wyż sze 277 pol icealne i ś red.zawo dowe 557 śred. ogóln oksz tałcące 388 zasad. zawod owe 814 gi manzjal ne i poni żej Osoby bezrobotne wg wieku w końcu ostatniego kwartału 2014r. odnotowano 819 osób bezrobotnych w wieku lata, które stanowiły 28,1 % ogółu bezrobotnych. str. 14

15 Należy podkreślić, że zauważalny jest stopniowy wzrost udziału procentowego bezrobotnych w przedziale wiekowym lata. Na koniec 2014r. zarejestrowanych było 865 osób, tj. 29,6 % ogółu bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych wg wieku w 2014r. przedstawia wykres: 16% 7% 2% 28% % i więcej 30% Osoby dotychczas niepracujące - w końcu 2014r. grupa ta stanowiła 891 osób bezrobotnych, tj. 30,5% ogółu bezrobotnych. Wysoki wskaźnik tej kategorii bezrobotnych świadczy o trudności znalezienia odpowiedniego zatrudnienia głównie przez osoby kończące szkołę. Osoby bezrobotne wg stażu pracy - wśród zarejestrowanych na koniec 2014 r. największą grupę stanowią bezrobotni nie posiadający stażu pracy 891 osób, tj. 30,5 % ogółu zarejestrowanych oraz ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat 749 osoby, tj. 25,7 % ogółem zarejestrowanych. Graficzną strukturę bezrobocia wg stażu pracy w 2014r. przedstawiono poniżej: bez stażu do 1 roku od 1-5 od 5-10 od od lat i więcej Osoby uprawnione do zasiłku - na koniec 2014r. zarejestrowanych było 171 osób posiadających prawo do zasiłku, które stanowiły 5,9 % ogólnej liczby bezrobotnych (na r. pobierało zasiłek 384 osoby bezrobotne - 11,4 % ogólnej liczby bezrobotnych) str. 15

16 Strukturę bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2014r. przedstawia wykres: XII XI X IX VIII 227 VII 245 VI 278 V 297 IV 328 III II I Bezrobotni wg zawodu. Na dzień r. w PUP w Kolnie zarejestrowanych było 2918 osób bezrobotnych, przy czym 1270 osoby (43,5 %) nie posiadały kwalifikacji zawodowych, a 1081 to osoby bez doświadczenia zawodowego (37,1). W analizowanym okresie najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano z grupy zawodowej sprzedawca 208 osoby, stanowili oni 7,1 % ogółu zarejestrowanych. Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na posiadany zawód w końcu 2014 r. przedstawia wykres: fryz jer 36 tech.mechanik 46 śl usarz 47 mech.poj. sam. 51 piek arz 56 krawiec 55 robotnik budowl any 65 robotnik gosp odarczy 81 sprz edawca str. 16

17 5. USŁUGI RYNKU PRACY Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( z dniem r. wykreślono) i organizacja szkoleń. Zadania te są realizowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Wg. standardu prowadzenia usług określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej osoby bezrobotne mają obowiązek zgłaszania się na wyznaczone wizyty u pośrednika pracy bądź doradcy zawodowego pełniących funkcje doradcy klienta w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD). W analizowanym okresie utworzono 3881 IPD, natomiast 3632 jest w trakcie realizacji IPD Pośrednictwo pracy Powiatowy Urząd Pracy realizując swoje zadania w zakresie pośrednictwa pracy koncentruje się przede wszystkim na rzetelnej informacji i pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pomocy pracodawcom w doborze odpowiedniej osoby do oferty pracy. W 2014 r. przyjęto 1016 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 118 to oferty pracy niesubsydiowanej. Oferty pracy, które współfinansowano z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) stanowiły 88,38 % zgłoszonych ofert. Największa liczba ofert finansowanych przez pracodawców w liczbie 25 wpłynęła w miesiącu sierpniu. Natomiast w zakresie miejsc aktywizacji zawodowej najwięcej ofert wpłynęło w miesiącach: marcu 100, wrześniu 147 i ma to związek z posiadaniem przez Urząd środków finansowych Funduszu Pracy i realizacją programów. Napływ ofert przedstawia poniższy diagram: str. 17

18 miej sca aktywiz acji za wodow ej w olne miejsca pracy Biorąc pod uwagę oferty pracy według grup zawodów, najwięcej ofert w 2014 r. zgłoszono w następujących zawodach: robotnik gospodarczy ofert, technik prac biurowych 83 ofert, sprzedawca 80 ofert, pozostali pracownicy obsługi biurowej 49 ofert, sprzątaczka biurowa 42. Z podziału wg branży duża liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pochodziła z sektora: - administracji publicznej w liczbie 238, - handel hurtowy i detaliczny w liczbie 157, - edukacja w liczbie 119, - przetwórstwo przemysłowe w liczbie - 93, - kultura i rekreacja 57, - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 54, - budownictwo- 34, - transport i gospodarka magazynowa 39, - działalność w zakresie usług administrowania str. 18

19 Podział ofert wg. branż przedstawia poniższy diagram: Admini stracja publ iczn a Ha ndel hurtowy i deta licz ny Przetwórstwo przemysłowe Edukacja Tra nsport i gos podarka maga zynowa Kultura i rekrea cja Budownictwo Opieka zdrowo tna i pomoc społeczna Dzi ała lność w za kresie usł ug administrowania Pośrednik pracy współpracuje z pracodawcami m.in. poprzez składanie wizyt w zakładach pracy. W 2014 r. pośrednik pracy nawiązał kontakt z 27 nowymi pracodawcami, którzy dotychczas nie korzystali z usług urzędu. Natomiast w ramach utrzymywania kontaktów z pracodawcami pośrednik przeprowadził 188 wizyt u Pracodawców. Pracodawca jest informowany o usługach świadczonych przez PUP w Kolnie. Każda wizyta u pracodawcy jest odnotowywana w karcie pracodawcy, która jest na bieżąco aktualizowana. W 2014 r. zorganizowano 13 spotkań z pracodawcami, na które wezwano 119 osób. Miesiąc Nazwa Pracodawcy Stanowisko pracy Liczba uczestników II HETMAN ZPCH Pracownik biurowy Pracownik do robienia nadruków II HETMAN ZPCH Pracownik biurowy Pracownik do robienia nadruków IV HETMAN ZPCH Szwaczka Pracownik do robienia nadruków V HETMAN ZPCH Pracownik do robienia nadruków Liczba osób, które podjęły pracę VI STOKROTKA Sp. z o.o. Sprzedawca 10 1 VI PPHU Inter-Tech Spawacz MAG/MIG 12 5 str. 19

20 VIII AGROCENTRUM Kierowca samochodu 12 3 ciężarowego VIII Firma Prywatna KOJA Operator maszyn 5 2 numerycznych VIII HETMAN ZPCH Pracownik do nadruków 6 2 IX Zakład Piekarniczo Sprzedawca 8 2 Cukierniczy w Piątnicy X Piekarnia KURPIOWSKA Sprzedawca 15 1 Serafin X HETMAN ZPCH Szwaczka 1 1 XII Dworek WICENTA Kucharz i kelner 18 2 W efekcie zorganizowanych spotkań z pracodawcami 27 osób podjęło zatrudnienie, czyli 23 % wezwanych. Pozyskane oferty pracy są umieszczane na stronie internetowej urzędu, (www.pupkolno.pl), na tablicach ogłoszeń w PUP, a także publikowane w lokalnych mediach Gazeta Wyborcza - Agora, Radio Nadzieja, Tygodnik Okazje. Ponadto oferty pracy są zamieszczane w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia ( W ramach działań systemu EURES pośrednik pracy umożliwił osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kontakty z pracodawcami zagranicznymi. W roku 2014 r. najwięcej propozycji pracy za granicą napłynęło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Oferty pracy były zgłaszane w zawodach: Kierowcy C+E, pracownik do zbierania owoców, inżynierowie różnych specjalności, elektrycy i elektromonterzy, kucharze, kelnerzy, opiekun osób starszych. Osobom zainteresowanym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania zatrudnienia za granicą. Uniwersalnymi wymaganiami oczekiwanymi wobec osoby wyrażającej chęć podjęcia pracy w ramach EURES jest głównie znajomość języka obcego, wykształcenie oraz doświadczenie w danym zawodzie. W 2014 r. nie zarejestrowano 7 oświadczeń od pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. str. 20

21 5.2. Poradnictwo Zawodowe Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej jest realizowany przez doradców zawodowych. Doradcy zawodowi udzielają pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w formie porad indywidualnych, porad grupowych a także w formie informacji indywidualnej oraz informacji grupowej. W 2014 r. doradcy zawodowi udzielili 170 porad indywidualnych bezrobotnym. Złożyło się na nie 455 wizyt, w tym 156 rozmów wstępnych. Porady te dotyczyły głównie: kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania u osób długotrwale bezrobotnych wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych nauki efektywnych metod docierania do pracodawcy, skutecznego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskiwania zatrudnienia, oceny predyspozycji zawodowych oceny preferowanego kierunku szkolenia. W 2014 r. doradcy zawodowi udzielili 296 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnym oraz 82 osobom nie zarejestrowanym w PUP, wykorzystując posiadane zasoby informacji zawodowych w formie drukowanej lub audiowizualnej. W 2014 r. doradcy zawodowi zorganizowali 24 grupowe spotkania informacyjne dla osób zarejestrowanych pod tytułami: Jak efektywnie poruszać się po rynku pracy?", Zasady poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, "Rynek pracy - prawda a mity", Usługi i instrumenty rynku pracy". Wszystkie spotkania zostały zorganizowane dla osób bezrobotnych zainteresowanych formami zatrudnienia, rodzajami umów o pracę oraz metodami poruszania się po nowoczesnym rynku pracy. Tematy spotkań zostały określone w oparciu o analizę potrzeb i problemów zawodowych bezrobotnych rozpoznanych w trakcie porad indywidualnych oraz wywiadów pośredników pracy. Po r. były to spotkania w celu przedstawienia zakresu i form działania urzędu pracy po wprowadzeniu zmian 5 Nowelizacją Ustawy. W spotkaniach uczestniczyło 335 osób. Ponadto odbyły się 4 spotkania z klasami kolneńskich liceów ogólnokształcących na temat dokonywanych przez młodzież wyborów zawodowych. Wzięło w nich udział 75 osób. W urzędzie pracy pracodawcy mogą uzyskać informacje o możliwościach, sposobie i formach pomocy, które są dostępne w zakresie doboru kandydatów do pracy, w określeniu wymagań niezbędnych i wymagań pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy. W 2014 r. z usługi poradnictwa zawodowego skorzystały łącznie 1243 osoby. str. 21

22 5.3. Aktywne poszukiwanie pracy, z dniem 27 maja 2014r. zadanie zostało wykreślone W I półroczu 2014 zrealizowano 6 zajęć aktywizacyjnych. Dotyczyły one głównie metod poszukiwania pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, ofert na rynku pracy oraz planu poszukiwania pracy. Zajęcia były skierowane do osób, które utraciły motywację do poszukiwania pracy lub chciały powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Uczestnikami zajęć były osoby wskazane przez doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Zakwalifikowano 31 osób, głównie długotrwale bezrobotnych, z znacznie zróżnicowanym wykształceniem. W I półroczu 2014 nie realizowano szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Szkolenia dla bezrobotnych Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub w celu podwyższenia posiadanych kwalifikacji. W 2014 roku do urzędu wpłynęło 26 wniosków na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W analizowanym okresie podpisano 32 umowy w sprawie szkolenia bezrobotnych. W wyniku zawartych umów na szkolenia skierowano 61 bezrobotnych, w tym 30 osób na szkolenia grupowe (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej - 2 grupy). Pozostałe osoby uczestniczyły w szkoleniach indywidualnych takich jak: operator koparko-ładowarki, operator ładowarki, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakresie prawa jazdy kat. CE, spawanie stali metodą MAG, prawo jazdy kat. C, drwal - operator pilarki, operator przecinarki do nawierzchni dróg, operator zagęszczarki, operator CNC, podstawowe strażników gminnych /miejskich, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv W trakcie lub po ukończeniu szkolenia pracę podjęły 23 osoby, a 30 osób zarejestrowało własną działalność gospodarczą. W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował z 10 jednostkami szkoleniowymi, takimi jak: Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Ośrodek Kształcenia Zawodowego TECHNO CAD w Stawiskach, Centrum Szkoleniowe LEKTOR w Radzyminie, Ośrodek Szkolenia str. 22

23 Kierowców PLUS w Kolnie, Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński w Łomży, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Autoszkoła Faworyt Szkolenie Kierowców w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WALOR Sp. z o. o. w Warszawie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży, Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W pierwszym okresie, tj. w r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej. W 2014 roku do urzędu wpłynęło 9 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Podpisano 9 umów o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z poszczególnymi zakładami pracy: Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Kolnie, Szpitalem Ogólnym w Kolnie, KOMATRANS s.c. w Kolnie. Szkoleniami objęto 28 pracowników zatrudnionych w w/w zakładach pracy. 6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Plan wydatków Funduszu Pracy Plan wydatków Funduszu Pracy na 2014 rok po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia i zatwierdzeniu przez Starostę Kolneńskiego obejmował realizację następujących form przeciwdziałania bezrobociu: prace interwencyjne, roboty publiczne, staż szkolenie osób bezrobotnych, refundacja szkoleń pracodawcom str. 23

24 refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywających staż i szkolenie poza miejscem zamieszkania zwrot składki KRUS dla rolników finansowanie kosztów badań lekarskich program specjalny jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej i na utworzenie do spółdzielni socjalnej bony stażowe bony szkoleniowe bony na zasiedlenie. Limit Funduszu Pracy w 2014r. obejmował łącznie kwotę zł,(w tym zł Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zobowiązania przechodzące z 2013r. z tytułu kontynuacji umów w 2014r. wynosiły zł, czyli 8 % kwoty Funduszu Pracy ( zł). Na podstawie art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Organy zatrudnienia (...) mogą zawierać umowy, porozumienia i udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok następny do wysokości 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy ( ). Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków Funduszu Pracy ustaloną na rok następny. W ramach limitu finansowego Funduszu Pracy w 2014r. instrumentami rynku pracy objęto łącznie 1133 osoby bezrobotne, tj. 38 % średniej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w analizowanym okresie (3013 osób). Liczba osób zaktywizowanych w str. 24

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 687 515 64 533 611 588 5891 486 5694 4741 5531 447 5346 439 5384 4341 INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Biuletyn statystyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 17.9. r. BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży?

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? SZKOLENIA To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzebne do znalezienia zatrudnienia. Największe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo