POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, KOLNO (086) , fax.(086) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, KOLNO (086) , fax.(086) , SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2014 ROKU MARZEC, 2015 str. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI.STR.3 2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU.STR Struktura organizacyjna 2.2. Zatrudnienie i struktura zatrudnienia 2.3. Szkolenia pracowników 2.4. Kontrole jednostki 2.5. Archiwum zakładowe 2.6. Monitoring obsługi interesantów 2.7. Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia 3. REALIZACJA FORM POMOCY OSŁONOWEJ DLA BEZROBOTNYCH.STR Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 3.2. Świadczenia dla bezrobotnych 3.3. Decyzje administracyjne i zaświadczenia 3.4. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 3.5. Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy 3.6. Inne zadania 4. MONITORING RYNKU PRACY.STR Poziom, stopa i dynamika bezrobocia 4.2 Struktura bezrobotnych 4.3 Bezrobotni wg zawodu 5. USŁUGI RYNKU PRACY STR Pośrednictwo Pracy 5.2. Poradnictwo Zawodowe 5.3. Aktywne poszukiwanie pracy 5.4. Szkolenia dla bezrobotnych 5.5. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY..STR Plan wydatków Funduszu Pracy 6.2. Prace interwencyjne 6.3. Roboty publiczne 6.4. Staż 6.5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 6.7. Finansowanie kosztów przejazdu 6.8. Bony stażowe 6.9. Bony szkoleniowe Bony na zasiedlenie 7. POZOSTAŁE DZIAŁANIA..STR Spłata kredytów mieszkaniowych 7.2 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 7.3 Pozyskiwanie dodatkowych środków Funduszu Pracy 7.4 Współpraca z partnerami rynku pracy 7.5 Realizacja zadań ze środków PFRON 7.6 Kontrole zawartych umów. 8. REALIZACJA PROGRAMÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STR GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM PRACY I BUDŻETEM STR Wydatki budżetowe 9.2. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 9.3. Fundusz Pracy 9.4. Europejski Fundusz Społeczny 10. PODSUMOWANIE..STR.44 str. 2

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOSCI Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu kolneńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Zwierzchni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Kolneński. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny. Swoją działalnością obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego (miasto Kolno oraz gminy: Kolno, Turośl, Stawiski, Mały Płock, Grabowo. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności: 1. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 3. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 5. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; uchylony z dniem r. 6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; 7. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 8. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia. Nowelizacja ustawy z dniem 27 maja 2014r. wprowadziła dodatkowe nowe zdania : 1. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych przez doradców klienta; 2. realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; 3. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 4. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy; 5. realizacja nowych instrumentów m.in. bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy 6. współpraca z gminami w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego. Przy realizacji zadań PUP współpracował z: Zarządem Powiatu, Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego, Powiatową Radą Zatrudnienia, Urzędem Marszałkowskim, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, pracodawcami, organami samorządu terytorialnego. str. 3

4 2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU 2.1. Struktura organizacyjna Podstawą działania Urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/307/09 z dnia 21 grudnia 2009r. oraz uchwałą zmieniającą Nr 20/65/11 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Zmiany dotyczyły włączenia działu Instrumentów Rynku Pracy do Centrum Aktywizacji Zawodowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zatrudnienie i struktura zatrudnienia Według stanu na dzień r. w urzędzie zatrudnionych było ogółem 34 pracowników, w tym 25 na czas nieokreślony i 9 na czas określony (w tym: 3 stanowiska gospodarcze - sprzątaczka, dozorcy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy minimalna liczba pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta ( tzw.,,minimalna liczba doradców klienta ) na rok 2014 wynosi 7 pracowników. Do pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należą pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów. Z dniem r. w/w grupa pracowników otrzymała funkcje doradcy klienta. Na dzień r. liczba zatrudnionych pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta wynosiła 12 pracowników, czyli 35 % ogółem zatrudnionych. Struktura zatrudnienia według w/w grupy stanowisk przedstawiała się następująco: pośrednik pracy - 6 osób doradca zawodowy - 2 osoby specjalista ds. programów - 3 osoby specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 osoba Wśród zatrudnionych przeważają pracownicy z wykształceniem wyższym i stanowią 70,6 % zatrudnionych. Kolejne dwie grupy to pracownicy z wykształceniem średnim zawodowym oraz z wykształceniem policealnym - 20,6 %. Strukturę zatrudnienia wg stażu pracy i wykształcenia szczegółowo przedstawia tabela: Zatrudnienie wg wykształcenia Liczba osób Wyższe 24 Policealne 3 średnie ogólnokształcące 1 średnie zawodowe 4 zasadnicze zawodowe 1 podstawowe 1 Struktura zatrudnienia pracowników według stażu pracy w służbach zatrudnienia przedstawiała się następująco: najliczniejsza grupa 50 % posiada więcej niż 20 lat w publicznych służbach zatrudnienia, druga grupa 26,5 % od lat pracy, trzecia grupa 17,6 % od 5-10 lat pracy a najmniejsza stanowi 6 % czyli od 1 do 5 lat stażu pracy. str. 4

5 2.3. Szkolenia pracowników W związku ze zmieniającymi się przepisami pracownicy uczestniczyli w 25 szkoleniach, między innymi w zakresie: nowych zmian w ZUS nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obsługi systemu CESAR obsługi programu PŁATNIK ustalania kwestionariusza profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (przeszkolono 19-pracowników) implementacja i rozwój systemu informatycznego publicznych służb zatrudnienia (przeszkolono 5 pracowników ) zamknięcia i przygotowania ksiąg rachunkowych kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Większość szkoleń zorganizowanych w 2014r. dotyczyła wprowadzonych zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od r Kontrole jednostki W 2014r. w Urzędzie przeprowadzone zostały 3 kontrole przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w następującym zakresie: pozbawiania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, oceny przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy za okres od r. do r, realizacji projektu w ramach poddziałania Twoje życie - twój wybór. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono Archiwum zakładowe W 2014 roku przekazano do Archiwum Zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 10,5 mb tj. 295 jednostek archiwalnych, w tym: akta kategorii B5 i B10 w ilości 9,7 mb akta kategorii A w ilości 0,6 mb W drugiej połowie roku została przeprowadzona ekspertyza archiwalna dokumentów kategorii BE w ilości 17 teczek, która przekwalifikowała część dokumentacji na kat. archiwalną A. Ekspertyzy dokonało Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży Obecnie w archiwum znajduje się 86,3 mb jednostek akt archiwalnych, czyli w 35,75 % jest zajęta przestrzeń archiwalna ( 241,4 mb ogólny metraż). W 2014 roku przekazano do Archiwum Zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 10,5 mb tj. 295 jednostek archiwalnych, w tym: akta kategorii B5 i B10 w ilości 9,7 mb akta kategorii A w ilości 0,6 mb str. 5

6 Zestawienie dokumentacji przekazanej w 2014r. z poszczególnych działów Lp. Nazwa Działu 1. Organizacyjno - Administracyjny 2. Finansowo Księgowy 3. Instrumenty Rynku Pracy Kategoria Akt B A B A Ilość w mb przekazane 1,3 0,3 2,6 0,3 Zajętość archiwum w mb 12,1 3,0 28,5 1,2 B - 7,4 4. Ewidencja i Świadczenia B 1,3 4,8 5. Centrum Aktywizacji Zawodowej (utworzone ) B 4,5 15,3 6. Dokumentacja związana z projektami EFS B - 14,0 2.6 Monitoring obsługi interesantów ogółem 10,3 86,3 Obsługa interesantów jest monitorowana w Systemie Obsługi Kolejek w dwóch działach : Ewidencji i Świadczeń oraz częściowo w Centrum Aktywizacji Zawodowej tj. monitoring obejmuje stanowiska pracy umiejscowione na parterze budynku 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych pełniących funkcje doradcy klienta od r. W 2014 r. w urzędzie zostało obsłużonych osób bezrobotnych, które pobrały bilety z biletomatu, z czego (39 %) zostało załatwionych przez pracowników Działu Ewidencji i Świadczeń i tak: 3259 osób przyjął specjalista do spraw rejestracji, 1386 osób przyjął specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, 5650 osób przyjęło dwóch pracowników na stanowiskach pomoc administracyjna. W Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej zostało obsłużonych osób, czyli 61 % zarejestrowanych przez System Obsługi Kolejek. Według podziału na stanowiska pracy przedstawiało się to w sposób następujący: osób przyjęli pośrednicy pracy osób przyjęli doradcy zawodowi osób przyjął specjalista ds. rozwoju zawodowego. W systemie ewidencjonowana jest tylko indywidualna obsługa, natomiast usługi świadczone dla grupy np. poradnictwo grupowe (zajęcia prowadzone z grupą bezrobotnych przez doradcę zawodowego) nie są wprowadzane. W urzędzie funkcjonuje system powiadamiania SMS-em osób bezrobotnych o terminach wizyt w PUP w Kolnie. Na dwa dni przed planowaną wizytą osoby te otrzymują wiadomość SMS przypominającą o zbliżającej się wizycie w urzędzie pracy. W przypadku gdy osoba bezrobotna nie stawiła się w wyznaczonym terminie otrzymuje drugiego SMS-a z informacją o konieczności usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie siedmiu dni. Wprowadzenie systemu powiadamiania interesantów urzędu przy pomocy SMS w znacznym stopniu zmniejszyło ilość wyrejestrowań z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecność osób bezrobotnych na obowiązkowych wizytach. str. 6

7 2.7 Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu: terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. W 2014r. członkowie PRZ spotkali się na 4-ch posiedzeniach na których : zaopiniowali sprawozdanie roczne z działalności urzędu w 2013r. zaopiniowali podział środków FP na 2014r. zatwierdzili plan pracy PRZ na 2014r. zapoznali się ze zmianami w zadaniach PUP w zawiązku ze zmianą ustawy. W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w grudniu 2014r. została skrócona kadencja obecnej PRZ wybranej na lata Na ostatnim posiedzeniu PRZ Starosta wręczył wszystkim członkom PRZ podziękowania za aktywny udział w posiedzeniach. 3. REALIZACJA FORM POMOCY OSŁONOWEJ DLA BEZROBOTNYCH 3.1 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy W 2014r. zarejestrowano 2827 osób bezrobotnych i 20 osób posiadających status poszukującego pracy. W grupie osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych było: bezrobotnych rejestrowanych po raz pierwszy, bezrobotnych rejestrowanych po raz kolejny. Wśród wszystkich osób zarejestrowanych było: bezrobotnych z prawem do zasiłku, bezrobotnych poprzednio pracujących, bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, - 82 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, - 63 bezrobotnych po aktywnych formach (prace interwencyjne i roboty publiczne). Spośród zarejestrowanych 82 % to powtórne rejestracje, natomiast 2,22 % stanowiły rejestracje po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. str. 7

8 3.2 Świadczenia dla bezrobotnych W powiecie kolneńskim w 2014r. zasiłek był wypłacany przez okres 6 miesięcy, ponieważ stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznawanego od r. wynosi przez pierwsze trzy miesiące 823,60 zł oraz 646,70 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2013r., poz. 674 późn. zm.). Od 1 czerwca 2014r.zasiłek został zwaloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012r.i wynosi 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 652,60 zł w pozostałych miesiącach (komunikat Prezesa GUS MP z 2013r. poz. 797). Ponadto urząd przyznaje stypendium: z tytułu odbywania stażu u pracodawcy, odbywania szkolenia oraz dodatki aktywizacyjne. W 2014r. prawo do wypłaty świadczeń uzyskały 1224 osoby, w tym: bezrobotnych nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych, bezrobotnych nabyło prawo do wypłaty stypendium z tytułu odbywania stażu, - 61 bezrobotnych nabyło prawo do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, - 39 bezrobotnych nabyło prawo do dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia pracy. W analizowanym okresie średnio miesięcznie wypłacono świadczenia z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego i projektów konkursowych dla 602 osób, w tym zasiłki dla bezrobotnych dla 288 osób, stypendium z tytułu odbywania stażu dla 296 osób. 3.3 Decyzje administracyjne i zaświadczenia W analizowanym okresie wydano 8303 decyzje administracyjne, w tym: decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, - 20 decyzji o odmowie uznania za osobę bezrobotną, decyzji przyznających prawo do stypendium z tytułu stażu, decyzji o utracie prawa do stypendium z tytułu stażu, decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej, decyzje o utracie prawa do zasiłku z powodu maksymalnego okresu jego pobierania, - 61 decyzji o przyznaniu prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, - 56 decyzji o utracie prawa do stypendium szkoleniowego, decyzji o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego dla 39 osób. Spośród wydanych decyzji największy procent (39,4%) dotyczy decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku (33 %). Natomiast najmniejszy udział procentowy stanowią decyzje o utracie prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia. W 2014r. do urzędu nie wpłynęły odwołania od decyzji administracyjnych. str. 8

9 W analizowanym okresie zostało wydanych 5155 zaświadczeń, w tym: w systemie SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) dla ośrodków opieki społecznej o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i o wysokości przysługujących świadczeń, dotyczących okresu pobierania świadczeń zaliczanych do stażu pracy oraz do ustalenia kapitału początkowego. W 2014r. udzielono odpowiedzi na 33 wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych, składanych głównie przez Komendę Powiatową Policji w Kolnie, Inspekcję Pracy, PCPR i inne. Ponadto sporządzono 1121 informacji podatkowych PIT 11 i przekazano drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego w Kolnie Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne W ramach obsługi programu PŁATNIK do ZUS sporządzono zgłoszeń i wyrejestrowań na formularzach ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA. Comiesięcznie sporządzane są deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA i imienne raporty dla bezrobotnych uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego na formularzach ZUS RCA, ZUS RZA. W omawianym wykresie wydano 1530 raportów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla bezrobotnych, którzy zakończyli pobieranie świadczeń oraz sporządzono 12 deklaracji i 234 deklaracje korekcyjne oraz 116 sztuk dokumentów KOA (korekty od maja 2004 r.) 3.5. Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy (z poz. 3.3) W 2014r. wydano 3269 decyzji o wykreśleniu z ewidencji urzędu bezrobotnego,w tym : z powodu podjęcia pracy, z powodu niestawienia się w celu potwierdzenia gotowości, z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, z innych powodów. Najczęstszą przyczyną utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy 32,69 %, niestawienie się w celu potwierdzenia gotowości 9,8 %, a 13,3% zrezygnowało ze statusu na swój wniosek Inne zadania Dział Ewidencji i Świadczeń zajmuje się także naliczaniem i nadawaniem dyspozycji wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wnioski te po wprowadzeniu do systemu SI SYRIUSZ, a wcześniej sprawdzone pod względem merytorycznym w CAZ i przekazywane są do Działu Finansowo Księgowego. W 2014r. dokonano naliczenia 426 wniosków, w tym: wniosków o refundację zorganizowanych robót publicznych, wniosków o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. str. 9

10 4. MONITORING RYNKU PRACY W 2014 roku prowadzono stały monitoring sytuacji na rynku pracy. Podczas bieżącej pracy systematycznie pozyskiwano dane statystyczne, sporządzano zestawienia, sprawozdania i informacje. Sprawozdania w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i półrocznym są przekazywane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Należą do nich między innymi: Lp. Symbol sprawozdania Nazwa sprawozdania Tryb obliczeń 1. MPIPS-01 DZIAŁ 1-1 DZIAŁ 1-2 DZIAŁ 1-3 DZIAŁ 1-4 DZIAŁ 2 DZIAŁ 3 DZIAŁ 4 Struktura bezrobotnych Bilans bezrobotnych Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane miesięczny 2. Statystyka osób niepełnosprawnych miesięczny 3. MPIPS-01 Załącznik 1 Bezrobotni wg. wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy kwartalny 4. MPIPS-01 Załącznik 2 Załącznik 3 5. MPIPS-07 dział 1 dział 2 dział 3 dział 4 Bezrobotni wg. rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni oraz oferty pracy wg. zawodów i specjalności Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych półroczny półroczny 6. Monitoring zawodów Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Uzupełnienie danych dot. absolwentów Półroczny, roczny Informacje o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie w poszczególnych miesiącach umieszczane są na stronie internetowej W 2014 roku sporządzone zostały następujące analizy lokalnego rynku pracy: 1. Sytuacja na lokalnym rynku (miesięczna). 2. Analiza sytuacji osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku i osób bezrobotnych 50 plus zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Ponadto sporządzano niżej wymienione sprawozdania : 1. Sprawozdanie z efektywności programów realizowanych ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku. 2. Wnioski o płatność (postęp rzeczowy i finansowy) dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w 2014 roku. str. 10

11 Dokonane analizy pozwoliły na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań oraz realną ocenę wskaźników efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały wprowadzenie przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację na powiatowym rynku pracy Poziom, stopa i dynamika bezrobocia Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych według stanu na r. wynosiła 2918 osób i była niższa od stanu z dnia r. (3360). Największy poziom bezrobocia odnotowano w miesiącu styczniu, natomiast w miesiącu październiku zarejestrowano najmniej osób bezrobotnych osób. Tendencja spadkowa poniżej 3 tys. osób zaczęła się już od miesiąca maja, najniższą liczbę osób bezrobotnych odnotowano w czerwcu i grudniu. W okresie od stycznia do grudnia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 442 osób bezrobotnych. Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w 2014r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 r. w Powiecie Kolneńskim wyniosła 18,3%, w porównaniu ze wskaźnikami stopy bezrobocia na terenie kraju (12,0%) i województwa podlaskiego (13,6%) jest to wartość znacznie wyższa. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 18,2% dla Powiatu Kolneńskiego i była wyższa od krajowej (11,5%) oraz wojewódzkiej (13,1%). str. 11

12 Kształtowanie się poziomu stopy bezrobocia w 2014r ,5 pow. kolneński woj.podla skie 20,8 19,9 18,3 Polska 18,0 19,0 18,2 17,8 18,2 17,9 18,2 17,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Największa stopa bezrobocia na terenie powiatu kolneńskiego była w styczniu (20,8%), najmniejsza zaś w listopadzie 2014 r. (17,6%). Na zmiany w poziomie bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. miał wpływ większy odpływ z bezrobocia niż napływ do bezrobocia ( różnica 442 osób). W ciągu 12 miesięcy 2014 roku wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 3269 osób, w tym samym okresie zarejestrowano 2827 osób. Napływ bezrobocia i odpływ bezrobocia w 2014r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII napływ bezrobocia odpływ bezrobocia str. 12

13 Największy napływ bezrobocia w ciągu całego 2014 roku nastąpił w miesiącu wrześniu (328 osób), najmniejszy zaś w maju 156 osób. W odniesieniu do odpływu bezrobocia, największy widoczny jest w październiku (399 osób), najmniejszy zaś w listopadzie (169 osób). Wśród 2827 zarejestrowanych w 2014r. było 2320 bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny, którzy stanowili 82,1 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny było 531 osób po stażu, 56 osób po szkoleniu, 14 osoby po pracach interwencyjnych i 49 osób po zakończeniu robót publicznych. Struktura wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 2014r z tyt. podjęcia pra cy rozpocz. sz kolenia rozp. s taż u niepotwierdz. gotowości rez ygnacja z e s tatusu odmowa bez uzasd. prz ycz yny ukończen. 60/65 la t nabycie pra w emeryt. nabycie świadcz. przedem. inne Podstawową przyczyną wyłączeń w okresie 2014r. z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy. Z tego powodu z rejestru bezrobotnych wyłączono 1319 osób, tj. 40,4%, z tego większość to zatrudnienie niesubsydiowane osób. Kolejną znaczącą przyczyną wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych było rozpoczęcie stażu 795 (24,3 % upływu z rejestru). Z tego powodu wyłączono z ewidencji 790 osób bezrobotnych i 5 poszukujących pracy. 4.2 Struktura bezrobotnych Charakterystyczną cechą bezrobocia, niezależnie od tendencji występujących w kształtowaniu się ogólnej liczby bezrobotnych w poszczególnych latach, jest utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia, do których w szczególności należy wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób młodych, długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia. Osoby wg czasu pozostawania bez pracy - długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje, bowiem nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale wpływa również na ich postawę, często prowadzi do bierności zawodowej. Na koniec 2014r. w strukturze osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy dominują osoby pozostające bez pracy dłużej niż str. 13

14 12 miesięcy 1581 osób (w tym 992 osoby powyżej 24 miesięcy), tj. 54,2% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych. Kolejna duża grupa to bezrobotni pozostający bez pracy od 6 do 12 m-cy 589 osób) tj. 20,2 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w końcu 2014r. przedstawia wykres: do 1 m- ca od 1-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m- cy od m-cy pow. 24 m- cy Bezrobotni wg wykształcenia - najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 882 osób (30,2 % ogółu zarejestrowanych), następna grupa to bezrobotni o wykształceniu zasadniczym zawodowym 814 osoby (27,8 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Niski poziom wykształcenia bezrobotnych w zasadniczy sposób decyduje o ich szansach na znalezienie zatrudnienia, co potwierdza struktura bezrobotnych według zawodów i specjalności. W tym samym czasie zarejestrowane były osoby legitymujące się wyższym wykształceniem 277 osób (9,5 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych). Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w 2014r. przedstawia wykres: wyż sze 277 pol icealne i ś red.zawo dowe 557 śred. ogóln oksz tałcące 388 zasad. zawod owe 814 gi manzjal ne i poni żej Osoby bezrobotne wg wieku w końcu ostatniego kwartału 2014r. odnotowano 819 osób bezrobotnych w wieku lata, które stanowiły 28,1 % ogółu bezrobotnych. str. 14

15 Należy podkreślić, że zauważalny jest stopniowy wzrost udziału procentowego bezrobotnych w przedziale wiekowym lata. Na koniec 2014r. zarejestrowanych było 865 osób, tj. 29,6 % ogółu bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych wg wieku w 2014r. przedstawia wykres: 16% 7% 2% 28% % i więcej 30% Osoby dotychczas niepracujące - w końcu 2014r. grupa ta stanowiła 891 osób bezrobotnych, tj. 30,5% ogółu bezrobotnych. Wysoki wskaźnik tej kategorii bezrobotnych świadczy o trudności znalezienia odpowiedniego zatrudnienia głównie przez osoby kończące szkołę. Osoby bezrobotne wg stażu pracy - wśród zarejestrowanych na koniec 2014 r. największą grupę stanowią bezrobotni nie posiadający stażu pracy 891 osób, tj. 30,5 % ogółu zarejestrowanych oraz ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat 749 osoby, tj. 25,7 % ogółem zarejestrowanych. Graficzną strukturę bezrobocia wg stażu pracy w 2014r. przedstawiono poniżej: bez stażu do 1 roku od 1-5 od 5-10 od od lat i więcej Osoby uprawnione do zasiłku - na koniec 2014r. zarejestrowanych było 171 osób posiadających prawo do zasiłku, które stanowiły 5,9 % ogólnej liczby bezrobotnych (na r. pobierało zasiłek 384 osoby bezrobotne - 11,4 % ogólnej liczby bezrobotnych) str. 15

16 Strukturę bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2014r. przedstawia wykres: XII XI X IX VIII 227 VII 245 VI 278 V 297 IV 328 III II I Bezrobotni wg zawodu. Na dzień r. w PUP w Kolnie zarejestrowanych było 2918 osób bezrobotnych, przy czym 1270 osoby (43,5 %) nie posiadały kwalifikacji zawodowych, a 1081 to osoby bez doświadczenia zawodowego (37,1). W analizowanym okresie najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano z grupy zawodowej sprzedawca 208 osoby, stanowili oni 7,1 % ogółu zarejestrowanych. Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na posiadany zawód w końcu 2014 r. przedstawia wykres: fryz jer 36 tech.mechanik 46 śl usarz 47 mech.poj. sam. 51 piek arz 56 krawiec 55 robotnik budowl any 65 robotnik gosp odarczy 81 sprz edawca str. 16

17 5. USŁUGI RYNKU PRACY Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( z dniem r. wykreślono) i organizacja szkoleń. Zadania te są realizowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Wg. standardu prowadzenia usług określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej osoby bezrobotne mają obowiązek zgłaszania się na wyznaczone wizyty u pośrednika pracy bądź doradcy zawodowego pełniących funkcje doradcy klienta w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD). W analizowanym okresie utworzono 3881 IPD, natomiast 3632 jest w trakcie realizacji IPD Pośrednictwo pracy Powiatowy Urząd Pracy realizując swoje zadania w zakresie pośrednictwa pracy koncentruje się przede wszystkim na rzetelnej informacji i pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pomocy pracodawcom w doborze odpowiedniej osoby do oferty pracy. W 2014 r. przyjęto 1016 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 118 to oferty pracy niesubsydiowanej. Oferty pracy, które współfinansowano z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) stanowiły 88,38 % zgłoszonych ofert. Największa liczba ofert finansowanych przez pracodawców w liczbie 25 wpłynęła w miesiącu sierpniu. Natomiast w zakresie miejsc aktywizacji zawodowej najwięcej ofert wpłynęło w miesiącach: marcu 100, wrześniu 147 i ma to związek z posiadaniem przez Urząd środków finansowych Funduszu Pracy i realizacją programów. Napływ ofert przedstawia poniższy diagram: str. 17

18 miej sca aktywiz acji za wodow ej w olne miejsca pracy Biorąc pod uwagę oferty pracy według grup zawodów, najwięcej ofert w 2014 r. zgłoszono w następujących zawodach: robotnik gospodarczy ofert, technik prac biurowych 83 ofert, sprzedawca 80 ofert, pozostali pracownicy obsługi biurowej 49 ofert, sprzątaczka biurowa 42. Z podziału wg branży duża liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pochodziła z sektora: - administracji publicznej w liczbie 238, - handel hurtowy i detaliczny w liczbie 157, - edukacja w liczbie 119, - przetwórstwo przemysłowe w liczbie - 93, - kultura i rekreacja 57, - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 54, - budownictwo- 34, - transport i gospodarka magazynowa 39, - działalność w zakresie usług administrowania str. 18

19 Podział ofert wg. branż przedstawia poniższy diagram: Admini stracja publ iczn a Ha ndel hurtowy i deta licz ny Przetwórstwo przemysłowe Edukacja Tra nsport i gos podarka maga zynowa Kultura i rekrea cja Budownictwo Opieka zdrowo tna i pomoc społeczna Dzi ała lność w za kresie usł ug administrowania Pośrednik pracy współpracuje z pracodawcami m.in. poprzez składanie wizyt w zakładach pracy. W 2014 r. pośrednik pracy nawiązał kontakt z 27 nowymi pracodawcami, którzy dotychczas nie korzystali z usług urzędu. Natomiast w ramach utrzymywania kontaktów z pracodawcami pośrednik przeprowadził 188 wizyt u Pracodawców. Pracodawca jest informowany o usługach świadczonych przez PUP w Kolnie. Każda wizyta u pracodawcy jest odnotowywana w karcie pracodawcy, która jest na bieżąco aktualizowana. W 2014 r. zorganizowano 13 spotkań z pracodawcami, na które wezwano 119 osób. Miesiąc Nazwa Pracodawcy Stanowisko pracy Liczba uczestników II HETMAN ZPCH Pracownik biurowy Pracownik do robienia nadruków II HETMAN ZPCH Pracownik biurowy Pracownik do robienia nadruków IV HETMAN ZPCH Szwaczka Pracownik do robienia nadruków V HETMAN ZPCH Pracownik do robienia nadruków Liczba osób, które podjęły pracę VI STOKROTKA Sp. z o.o. Sprzedawca 10 1 VI PPHU Inter-Tech Spawacz MAG/MIG 12 5 str. 19

20 VIII AGROCENTRUM Kierowca samochodu 12 3 ciężarowego VIII Firma Prywatna KOJA Operator maszyn 5 2 numerycznych VIII HETMAN ZPCH Pracownik do nadruków 6 2 IX Zakład Piekarniczo Sprzedawca 8 2 Cukierniczy w Piątnicy X Piekarnia KURPIOWSKA Sprzedawca 15 1 Serafin X HETMAN ZPCH Szwaczka 1 1 XII Dworek WICENTA Kucharz i kelner 18 2 W efekcie zorganizowanych spotkań z pracodawcami 27 osób podjęło zatrudnienie, czyli 23 % wezwanych. Pozyskane oferty pracy są umieszczane na stronie internetowej urzędu, (www.pupkolno.pl), na tablicach ogłoszeń w PUP, a także publikowane w lokalnych mediach Gazeta Wyborcza - Agora, Radio Nadzieja, Tygodnik Okazje. Ponadto oferty pracy są zamieszczane w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia ( W ramach działań systemu EURES pośrednik pracy umożliwił osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kontakty z pracodawcami zagranicznymi. W roku 2014 r. najwięcej propozycji pracy za granicą napłynęło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Oferty pracy były zgłaszane w zawodach: Kierowcy C+E, pracownik do zbierania owoców, inżynierowie różnych specjalności, elektrycy i elektromonterzy, kucharze, kelnerzy, opiekun osób starszych. Osobom zainteresowanym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania zatrudnienia za granicą. Uniwersalnymi wymaganiami oczekiwanymi wobec osoby wyrażającej chęć podjęcia pracy w ramach EURES jest głównie znajomość języka obcego, wykształcenie oraz doświadczenie w danym zawodzie. W 2014 r. nie zarejestrowano 7 oświadczeń od pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. str. 20

21 5.2. Poradnictwo Zawodowe Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej jest realizowany przez doradców zawodowych. Doradcy zawodowi udzielają pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w formie porad indywidualnych, porad grupowych a także w formie informacji indywidualnej oraz informacji grupowej. W 2014 r. doradcy zawodowi udzielili 170 porad indywidualnych bezrobotnym. Złożyło się na nie 455 wizyt, w tym 156 rozmów wstępnych. Porady te dotyczyły głównie: kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania u osób długotrwale bezrobotnych wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych nauki efektywnych metod docierania do pracodawcy, skutecznego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskiwania zatrudnienia, oceny predyspozycji zawodowych oceny preferowanego kierunku szkolenia. W 2014 r. doradcy zawodowi udzielili 296 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnym oraz 82 osobom nie zarejestrowanym w PUP, wykorzystując posiadane zasoby informacji zawodowych w formie drukowanej lub audiowizualnej. W 2014 r. doradcy zawodowi zorganizowali 24 grupowe spotkania informacyjne dla osób zarejestrowanych pod tytułami: Jak efektywnie poruszać się po rynku pracy?", Zasady poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, "Rynek pracy - prawda a mity", Usługi i instrumenty rynku pracy". Wszystkie spotkania zostały zorganizowane dla osób bezrobotnych zainteresowanych formami zatrudnienia, rodzajami umów o pracę oraz metodami poruszania się po nowoczesnym rynku pracy. Tematy spotkań zostały określone w oparciu o analizę potrzeb i problemów zawodowych bezrobotnych rozpoznanych w trakcie porad indywidualnych oraz wywiadów pośredników pracy. Po r. były to spotkania w celu przedstawienia zakresu i form działania urzędu pracy po wprowadzeniu zmian 5 Nowelizacją Ustawy. W spotkaniach uczestniczyło 335 osób. Ponadto odbyły się 4 spotkania z klasami kolneńskich liceów ogólnokształcących na temat dokonywanych przez młodzież wyborów zawodowych. Wzięło w nich udział 75 osób. W urzędzie pracy pracodawcy mogą uzyskać informacje o możliwościach, sposobie i formach pomocy, które są dostępne w zakresie doboru kandydatów do pracy, w określeniu wymagań niezbędnych i wymagań pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy. W 2014 r. z usługi poradnictwa zawodowego skorzystały łącznie 1243 osoby. str. 21

22 5.3. Aktywne poszukiwanie pracy, z dniem 27 maja 2014r. zadanie zostało wykreślone W I półroczu 2014 zrealizowano 6 zajęć aktywizacyjnych. Dotyczyły one głównie metod poszukiwania pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, ofert na rynku pracy oraz planu poszukiwania pracy. Zajęcia były skierowane do osób, które utraciły motywację do poszukiwania pracy lub chciały powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Uczestnikami zajęć były osoby wskazane przez doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Zakwalifikowano 31 osób, głównie długotrwale bezrobotnych, z znacznie zróżnicowanym wykształceniem. W I półroczu 2014 nie realizowano szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Szkolenia dla bezrobotnych Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub w celu podwyższenia posiadanych kwalifikacji. W 2014 roku do urzędu wpłynęło 26 wniosków na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W analizowanym okresie podpisano 32 umowy w sprawie szkolenia bezrobotnych. W wyniku zawartych umów na szkolenia skierowano 61 bezrobotnych, w tym 30 osób na szkolenia grupowe (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej - 2 grupy). Pozostałe osoby uczestniczyły w szkoleniach indywidualnych takich jak: operator koparko-ładowarki, operator ładowarki, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakresie prawa jazdy kat. CE, spawanie stali metodą MAG, prawo jazdy kat. C, drwal - operator pilarki, operator przecinarki do nawierzchni dróg, operator zagęszczarki, operator CNC, podstawowe strażników gminnych /miejskich, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv W trakcie lub po ukończeniu szkolenia pracę podjęły 23 osoby, a 30 osób zarejestrowało własną działalność gospodarczą. W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował z 10 jednostkami szkoleniowymi, takimi jak: Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Ośrodek Kształcenia Zawodowego TECHNO CAD w Stawiskach, Centrum Szkoleniowe LEKTOR w Radzyminie, Ośrodek Szkolenia str. 22

23 Kierowców PLUS w Kolnie, Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński w Łomży, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Autoszkoła Faworyt Szkolenie Kierowców w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WALOR Sp. z o. o. w Warszawie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży, Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W pierwszym okresie, tj. w r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej. W 2014 roku do urzędu wpłynęło 9 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Podpisano 9 umów o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z poszczególnymi zakładami pracy: Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Kolnie, Szpitalem Ogólnym w Kolnie, KOMATRANS s.c. w Kolnie. Szkoleniami objęto 28 pracowników zatrudnionych w w/w zakładach pracy. 6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Plan wydatków Funduszu Pracy Plan wydatków Funduszu Pracy na 2014 rok po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia i zatwierdzeniu przez Starostę Kolneńskiego obejmował realizację następujących form przeciwdziałania bezrobociu: prace interwencyjne, roboty publiczne, staż szkolenie osób bezrobotnych, refundacja szkoleń pracodawcom str. 23

24 refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywających staż i szkolenie poza miejscem zamieszkania zwrot składki KRUS dla rolników finansowanie kosztów badań lekarskich program specjalny jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej i na utworzenie do spółdzielni socjalnej bony stażowe bony szkoleniowe bony na zasiedlenie. Limit Funduszu Pracy w 2014r. obejmował łącznie kwotę zł,(w tym zł Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zobowiązania przechodzące z 2013r. z tytułu kontynuacji umów w 2014r. wynosiły zł, czyli 8 % kwoty Funduszu Pracy ( zł). Na podstawie art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Organy zatrudnienia (...) mogą zawierać umowy, porozumienia i udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok następny do wysokości 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy ( ). Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków Funduszu Pracy ustaloną na rok następny. W ramach limitu finansowego Funduszu Pracy w 2014r. instrumentami rynku pracy objęto łącznie 1133 osoby bezrobotne, tj. 38 % średniej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w analizowanym okresie (3013 osób). Liczba osób zaktywizowanych w str. 24

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002 roku.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim Kolbuszowa, marzec 2008 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2007 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2014 CENTR UM A KTYWIZ AC JI ZA WODOWE J POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH UL. OSIŃSKA 48, 44-240 ŻORY www.pup.zory.pl TEL. 32 4342 790, EMAIL; kazo@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo