POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, KOLNO (086) , fax.(086) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, KOLNO (086) , fax.(086) , SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2014 ROKU MARZEC, 2015 str. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI.STR.3 2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU.STR Struktura organizacyjna 2.2. Zatrudnienie i struktura zatrudnienia 2.3. Szkolenia pracowników 2.4. Kontrole jednostki 2.5. Archiwum zakładowe 2.6. Monitoring obsługi interesantów 2.7. Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia 3. REALIZACJA FORM POMOCY OSŁONOWEJ DLA BEZROBOTNYCH.STR Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 3.2. Świadczenia dla bezrobotnych 3.3. Decyzje administracyjne i zaświadczenia 3.4. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 3.5. Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy 3.6. Inne zadania 4. MONITORING RYNKU PRACY.STR Poziom, stopa i dynamika bezrobocia 4.2 Struktura bezrobotnych 4.3 Bezrobotni wg zawodu 5. USŁUGI RYNKU PRACY STR Pośrednictwo Pracy 5.2. Poradnictwo Zawodowe 5.3. Aktywne poszukiwanie pracy 5.4. Szkolenia dla bezrobotnych 5.5. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY..STR Plan wydatków Funduszu Pracy 6.2. Prace interwencyjne 6.3. Roboty publiczne 6.4. Staż 6.5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 6.7. Finansowanie kosztów przejazdu 6.8. Bony stażowe 6.9. Bony szkoleniowe Bony na zasiedlenie 7. POZOSTAŁE DZIAŁANIA..STR Spłata kredytów mieszkaniowych 7.2 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 7.3 Pozyskiwanie dodatkowych środków Funduszu Pracy 7.4 Współpraca z partnerami rynku pracy 7.5 Realizacja zadań ze środków PFRON 7.6 Kontrole zawartych umów. 8. REALIZACJA PROGRAMÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STR GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM PRACY I BUDŻETEM STR Wydatki budżetowe 9.2. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 9.3. Fundusz Pracy 9.4. Europejski Fundusz Społeczny 10. PODSUMOWANIE..STR.44 str. 2

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOSCI Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu kolneńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Zwierzchni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Kolneński. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny. Swoją działalnością obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego (miasto Kolno oraz gminy: Kolno, Turośl, Stawiski, Mały Płock, Grabowo. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności: 1. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 3. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 5. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; uchylony z dniem r. 6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; 7. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 8. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia. Nowelizacja ustawy z dniem 27 maja 2014r. wprowadziła dodatkowe nowe zdania : 1. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych przez doradców klienta; 2. realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; 3. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 4. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy; 5. realizacja nowych instrumentów m.in. bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy 6. współpraca z gminami w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego. Przy realizacji zadań PUP współpracował z: Zarządem Powiatu, Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego, Powiatową Radą Zatrudnienia, Urzędem Marszałkowskim, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, pracodawcami, organami samorządu terytorialnego. str. 3

4 2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZĘDU 2.1. Struktura organizacyjna Podstawą działania Urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/307/09 z dnia 21 grudnia 2009r. oraz uchwałą zmieniającą Nr 20/65/11 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Zmiany dotyczyły włączenia działu Instrumentów Rynku Pracy do Centrum Aktywizacji Zawodowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zatrudnienie i struktura zatrudnienia Według stanu na dzień r. w urzędzie zatrudnionych było ogółem 34 pracowników, w tym 25 na czas nieokreślony i 9 na czas określony (w tym: 3 stanowiska gospodarcze - sprzątaczka, dozorcy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy minimalna liczba pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta ( tzw.,,minimalna liczba doradców klienta ) na rok 2014 wynosi 7 pracowników. Do pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należą pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów. Z dniem r. w/w grupa pracowników otrzymała funkcje doradcy klienta. Na dzień r. liczba zatrudnionych pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcje doradcy klienta wynosiła 12 pracowników, czyli 35 % ogółem zatrudnionych. Struktura zatrudnienia według w/w grupy stanowisk przedstawiała się następująco: pośrednik pracy - 6 osób doradca zawodowy - 2 osoby specjalista ds. programów - 3 osoby specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 osoba Wśród zatrudnionych przeważają pracownicy z wykształceniem wyższym i stanowią 70,6 % zatrudnionych. Kolejne dwie grupy to pracownicy z wykształceniem średnim zawodowym oraz z wykształceniem policealnym - 20,6 %. Strukturę zatrudnienia wg stażu pracy i wykształcenia szczegółowo przedstawia tabela: Zatrudnienie wg wykształcenia Liczba osób Wyższe 24 Policealne 3 średnie ogólnokształcące 1 średnie zawodowe 4 zasadnicze zawodowe 1 podstawowe 1 Struktura zatrudnienia pracowników według stażu pracy w służbach zatrudnienia przedstawiała się następująco: najliczniejsza grupa 50 % posiada więcej niż 20 lat w publicznych służbach zatrudnienia, druga grupa 26,5 % od lat pracy, trzecia grupa 17,6 % od 5-10 lat pracy a najmniejsza stanowi 6 % czyli od 1 do 5 lat stażu pracy. str. 4

5 2.3. Szkolenia pracowników W związku ze zmieniającymi się przepisami pracownicy uczestniczyli w 25 szkoleniach, między innymi w zakresie: nowych zmian w ZUS nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obsługi systemu CESAR obsługi programu PŁATNIK ustalania kwestionariusza profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (przeszkolono 19-pracowników) implementacja i rozwój systemu informatycznego publicznych służb zatrudnienia (przeszkolono 5 pracowników ) zamknięcia i przygotowania ksiąg rachunkowych kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Większość szkoleń zorganizowanych w 2014r. dotyczyła wprowadzonych zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od r Kontrole jednostki W 2014r. w Urzędzie przeprowadzone zostały 3 kontrole przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w następującym zakresie: pozbawiania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, oceny przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy za okres od r. do r, realizacji projektu w ramach poddziałania Twoje życie - twój wybór. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono Archiwum zakładowe W 2014 roku przekazano do Archiwum Zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 10,5 mb tj. 295 jednostek archiwalnych, w tym: akta kategorii B5 i B10 w ilości 9,7 mb akta kategorii A w ilości 0,6 mb W drugiej połowie roku została przeprowadzona ekspertyza archiwalna dokumentów kategorii BE w ilości 17 teczek, która przekwalifikowała część dokumentacji na kat. archiwalną A. Ekspertyzy dokonało Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży Obecnie w archiwum znajduje się 86,3 mb jednostek akt archiwalnych, czyli w 35,75 % jest zajęta przestrzeń archiwalna ( 241,4 mb ogólny metraż). W 2014 roku przekazano do Archiwum Zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 10,5 mb tj. 295 jednostek archiwalnych, w tym: akta kategorii B5 i B10 w ilości 9,7 mb akta kategorii A w ilości 0,6 mb str. 5

6 Zestawienie dokumentacji przekazanej w 2014r. z poszczególnych działów Lp. Nazwa Działu 1. Organizacyjno - Administracyjny 2. Finansowo Księgowy 3. Instrumenty Rynku Pracy Kategoria Akt B A B A Ilość w mb przekazane 1,3 0,3 2,6 0,3 Zajętość archiwum w mb 12,1 3,0 28,5 1,2 B - 7,4 4. Ewidencja i Świadczenia B 1,3 4,8 5. Centrum Aktywizacji Zawodowej (utworzone ) B 4,5 15,3 6. Dokumentacja związana z projektami EFS B - 14,0 2.6 Monitoring obsługi interesantów ogółem 10,3 86,3 Obsługa interesantów jest monitorowana w Systemie Obsługi Kolejek w dwóch działach : Ewidencji i Świadczeń oraz częściowo w Centrum Aktywizacji Zawodowej tj. monitoring obejmuje stanowiska pracy umiejscowione na parterze budynku 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych pełniących funkcje doradcy klienta od r. W 2014 r. w urzędzie zostało obsłużonych osób bezrobotnych, które pobrały bilety z biletomatu, z czego (39 %) zostało załatwionych przez pracowników Działu Ewidencji i Świadczeń i tak: 3259 osób przyjął specjalista do spraw rejestracji, 1386 osób przyjął specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, 5650 osób przyjęło dwóch pracowników na stanowiskach pomoc administracyjna. W Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej zostało obsłużonych osób, czyli 61 % zarejestrowanych przez System Obsługi Kolejek. Według podziału na stanowiska pracy przedstawiało się to w sposób następujący: osób przyjęli pośrednicy pracy osób przyjęli doradcy zawodowi osób przyjął specjalista ds. rozwoju zawodowego. W systemie ewidencjonowana jest tylko indywidualna obsługa, natomiast usługi świadczone dla grupy np. poradnictwo grupowe (zajęcia prowadzone z grupą bezrobotnych przez doradcę zawodowego) nie są wprowadzane. W urzędzie funkcjonuje system powiadamiania SMS-em osób bezrobotnych o terminach wizyt w PUP w Kolnie. Na dwa dni przed planowaną wizytą osoby te otrzymują wiadomość SMS przypominającą o zbliżającej się wizycie w urzędzie pracy. W przypadku gdy osoba bezrobotna nie stawiła się w wyznaczonym terminie otrzymuje drugiego SMS-a z informacją o konieczności usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie siedmiu dni. Wprowadzenie systemu powiadamiania interesantów urzędu przy pomocy SMS w znacznym stopniu zmniejszyło ilość wyrejestrowań z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecność osób bezrobotnych na obowiązkowych wizytach. str. 6

7 2.7 Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu: terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. W 2014r. członkowie PRZ spotkali się na 4-ch posiedzeniach na których : zaopiniowali sprawozdanie roczne z działalności urzędu w 2013r. zaopiniowali podział środków FP na 2014r. zatwierdzili plan pracy PRZ na 2014r. zapoznali się ze zmianami w zadaniach PUP w zawiązku ze zmianą ustawy. W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w grudniu 2014r. została skrócona kadencja obecnej PRZ wybranej na lata Na ostatnim posiedzeniu PRZ Starosta wręczył wszystkim członkom PRZ podziękowania za aktywny udział w posiedzeniach. 3. REALIZACJA FORM POMOCY OSŁONOWEJ DLA BEZROBOTNYCH 3.1 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy W 2014r. zarejestrowano 2827 osób bezrobotnych i 20 osób posiadających status poszukującego pracy. W grupie osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych było: bezrobotnych rejestrowanych po raz pierwszy, bezrobotnych rejestrowanych po raz kolejny. Wśród wszystkich osób zarejestrowanych było: bezrobotnych z prawem do zasiłku, bezrobotnych poprzednio pracujących, bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, - 82 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, - 63 bezrobotnych po aktywnych formach (prace interwencyjne i roboty publiczne). Spośród zarejestrowanych 82 % to powtórne rejestracje, natomiast 2,22 % stanowiły rejestracje po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. str. 7

8 3.2 Świadczenia dla bezrobotnych W powiecie kolneńskim w 2014r. zasiłek był wypłacany przez okres 6 miesięcy, ponieważ stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznawanego od r. wynosi przez pierwsze trzy miesiące 823,60 zł oraz 646,70 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2013r., poz. 674 późn. zm.). Od 1 czerwca 2014r.zasiłek został zwaloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012r.i wynosi 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 652,60 zł w pozostałych miesiącach (komunikat Prezesa GUS MP z 2013r. poz. 797). Ponadto urząd przyznaje stypendium: z tytułu odbywania stażu u pracodawcy, odbywania szkolenia oraz dodatki aktywizacyjne. W 2014r. prawo do wypłaty świadczeń uzyskały 1224 osoby, w tym: bezrobotnych nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych, bezrobotnych nabyło prawo do wypłaty stypendium z tytułu odbywania stażu, - 61 bezrobotnych nabyło prawo do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, - 39 bezrobotnych nabyło prawo do dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia pracy. W analizowanym okresie średnio miesięcznie wypłacono świadczenia z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego i projektów konkursowych dla 602 osób, w tym zasiłki dla bezrobotnych dla 288 osób, stypendium z tytułu odbywania stażu dla 296 osób. 3.3 Decyzje administracyjne i zaświadczenia W analizowanym okresie wydano 8303 decyzje administracyjne, w tym: decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, - 20 decyzji o odmowie uznania za osobę bezrobotną, decyzji przyznających prawo do stypendium z tytułu stażu, decyzji o utracie prawa do stypendium z tytułu stażu, decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej, decyzje o utracie prawa do zasiłku z powodu maksymalnego okresu jego pobierania, - 61 decyzji o przyznaniu prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, - 56 decyzji o utracie prawa do stypendium szkoleniowego, decyzji o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego dla 39 osób. Spośród wydanych decyzji największy procent (39,4%) dotyczy decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku (33 %). Natomiast najmniejszy udział procentowy stanowią decyzje o utracie prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia. W 2014r. do urzędu nie wpłynęły odwołania od decyzji administracyjnych. str. 8

9 W analizowanym okresie zostało wydanych 5155 zaświadczeń, w tym: w systemie SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) dla ośrodków opieki społecznej o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i o wysokości przysługujących świadczeń, dotyczących okresu pobierania świadczeń zaliczanych do stażu pracy oraz do ustalenia kapitału początkowego. W 2014r. udzielono odpowiedzi na 33 wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych, składanych głównie przez Komendę Powiatową Policji w Kolnie, Inspekcję Pracy, PCPR i inne. Ponadto sporządzono 1121 informacji podatkowych PIT 11 i przekazano drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego w Kolnie Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne W ramach obsługi programu PŁATNIK do ZUS sporządzono zgłoszeń i wyrejestrowań na formularzach ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA. Comiesięcznie sporządzane są deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA i imienne raporty dla bezrobotnych uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego na formularzach ZUS RCA, ZUS RZA. W omawianym wykresie wydano 1530 raportów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla bezrobotnych, którzy zakończyli pobieranie świadczeń oraz sporządzono 12 deklaracji i 234 deklaracje korekcyjne oraz 116 sztuk dokumentów KOA (korekty od maja 2004 r.) 3.5. Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy (z poz. 3.3) W 2014r. wydano 3269 decyzji o wykreśleniu z ewidencji urzędu bezrobotnego,w tym : z powodu podjęcia pracy, z powodu niestawienia się w celu potwierdzenia gotowości, z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, z innych powodów. Najczęstszą przyczyną utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy 32,69 %, niestawienie się w celu potwierdzenia gotowości 9,8 %, a 13,3% zrezygnowało ze statusu na swój wniosek Inne zadania Dział Ewidencji i Świadczeń zajmuje się także naliczaniem i nadawaniem dyspozycji wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wnioski te po wprowadzeniu do systemu SI SYRIUSZ, a wcześniej sprawdzone pod względem merytorycznym w CAZ i przekazywane są do Działu Finansowo Księgowego. W 2014r. dokonano naliczenia 426 wniosków, w tym: wniosków o refundację zorganizowanych robót publicznych, wniosków o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. str. 9

10 4. MONITORING RYNKU PRACY W 2014 roku prowadzono stały monitoring sytuacji na rynku pracy. Podczas bieżącej pracy systematycznie pozyskiwano dane statystyczne, sporządzano zestawienia, sprawozdania i informacje. Sprawozdania w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i półrocznym są przekazywane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Należą do nich między innymi: Lp. Symbol sprawozdania Nazwa sprawozdania Tryb obliczeń 1. MPIPS-01 DZIAŁ 1-1 DZIAŁ 1-2 DZIAŁ 1-3 DZIAŁ 1-4 DZIAŁ 2 DZIAŁ 3 DZIAŁ 4 Struktura bezrobotnych Bilans bezrobotnych Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane miesięczny 2. Statystyka osób niepełnosprawnych miesięczny 3. MPIPS-01 Załącznik 1 Bezrobotni wg. wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy kwartalny 4. MPIPS-01 Załącznik 2 Załącznik 3 5. MPIPS-07 dział 1 dział 2 dział 3 dział 4 Bezrobotni wg. rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni oraz oferty pracy wg. zawodów i specjalności Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych półroczny półroczny 6. Monitoring zawodów Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Uzupełnienie danych dot. absolwentów Półroczny, roczny Informacje o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie w poszczególnych miesiącach umieszczane są na stronie internetowej W 2014 roku sporządzone zostały następujące analizy lokalnego rynku pracy: 1. Sytuacja na lokalnym rynku (miesięczna). 2. Analiza sytuacji osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku i osób bezrobotnych 50 plus zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Ponadto sporządzano niżej wymienione sprawozdania : 1. Sprawozdanie z efektywności programów realizowanych ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku. 2. Wnioski o płatność (postęp rzeczowy i finansowy) dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w 2014 roku. str. 10

11 Dokonane analizy pozwoliły na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań oraz realną ocenę wskaźników efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały wprowadzenie przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację na powiatowym rynku pracy Poziom, stopa i dynamika bezrobocia Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych według stanu na r. wynosiła 2918 osób i była niższa od stanu z dnia r. (3360). Największy poziom bezrobocia odnotowano w miesiącu styczniu, natomiast w miesiącu październiku zarejestrowano najmniej osób bezrobotnych osób. Tendencja spadkowa poniżej 3 tys. osób zaczęła się już od miesiąca maja, najniższą liczbę osób bezrobotnych odnotowano w czerwcu i grudniu. W okresie od stycznia do grudnia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 442 osób bezrobotnych. Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w 2014r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 r. w Powiecie Kolneńskim wyniosła 18,3%, w porównaniu ze wskaźnikami stopy bezrobocia na terenie kraju (12,0%) i województwa podlaskiego (13,6%) jest to wartość znacznie wyższa. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 18,2% dla Powiatu Kolneńskiego i była wyższa od krajowej (11,5%) oraz wojewódzkiej (13,1%). str. 11

12 Kształtowanie się poziomu stopy bezrobocia w 2014r ,5 pow. kolneński woj.podla skie 20,8 19,9 18,3 Polska 18,0 19,0 18,2 17,8 18,2 17,9 18,2 17,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Największa stopa bezrobocia na terenie powiatu kolneńskiego była w styczniu (20,8%), najmniejsza zaś w listopadzie 2014 r. (17,6%). Na zmiany w poziomie bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. miał wpływ większy odpływ z bezrobocia niż napływ do bezrobocia ( różnica 442 osób). W ciągu 12 miesięcy 2014 roku wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 3269 osób, w tym samym okresie zarejestrowano 2827 osób. Napływ bezrobocia i odpływ bezrobocia w 2014r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII napływ bezrobocia odpływ bezrobocia str. 12

13 Największy napływ bezrobocia w ciągu całego 2014 roku nastąpił w miesiącu wrześniu (328 osób), najmniejszy zaś w maju 156 osób. W odniesieniu do odpływu bezrobocia, największy widoczny jest w październiku (399 osób), najmniejszy zaś w listopadzie (169 osób). Wśród 2827 zarejestrowanych w 2014r. było 2320 bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny, którzy stanowili 82,1 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny było 531 osób po stażu, 56 osób po szkoleniu, 14 osoby po pracach interwencyjnych i 49 osób po zakończeniu robót publicznych. Struktura wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 2014r z tyt. podjęcia pra cy rozpocz. sz kolenia rozp. s taż u niepotwierdz. gotowości rez ygnacja z e s tatusu odmowa bez uzasd. prz ycz yny ukończen. 60/65 la t nabycie pra w emeryt. nabycie świadcz. przedem. inne Podstawową przyczyną wyłączeń w okresie 2014r. z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy. Z tego powodu z rejestru bezrobotnych wyłączono 1319 osób, tj. 40,4%, z tego większość to zatrudnienie niesubsydiowane osób. Kolejną znaczącą przyczyną wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych było rozpoczęcie stażu 795 (24,3 % upływu z rejestru). Z tego powodu wyłączono z ewidencji 790 osób bezrobotnych i 5 poszukujących pracy. 4.2 Struktura bezrobotnych Charakterystyczną cechą bezrobocia, niezależnie od tendencji występujących w kształtowaniu się ogólnej liczby bezrobotnych w poszczególnych latach, jest utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia, do których w szczególności należy wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób młodych, długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia. Osoby wg czasu pozostawania bez pracy - długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje, bowiem nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale wpływa również na ich postawę, często prowadzi do bierności zawodowej. Na koniec 2014r. w strukturze osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy dominują osoby pozostające bez pracy dłużej niż str. 13

14 12 miesięcy 1581 osób (w tym 992 osoby powyżej 24 miesięcy), tj. 54,2% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych. Kolejna duża grupa to bezrobotni pozostający bez pracy od 6 do 12 m-cy 589 osób) tj. 20,2 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w końcu 2014r. przedstawia wykres: do 1 m- ca od 1-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m- cy od m-cy pow. 24 m- cy Bezrobotni wg wykształcenia - najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 882 osób (30,2 % ogółu zarejestrowanych), następna grupa to bezrobotni o wykształceniu zasadniczym zawodowym 814 osoby (27,8 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Niski poziom wykształcenia bezrobotnych w zasadniczy sposób decyduje o ich szansach na znalezienie zatrudnienia, co potwierdza struktura bezrobotnych według zawodów i specjalności. W tym samym czasie zarejestrowane były osoby legitymujące się wyższym wykształceniem 277 osób (9,5 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych). Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w 2014r. przedstawia wykres: wyż sze 277 pol icealne i ś red.zawo dowe 557 śred. ogóln oksz tałcące 388 zasad. zawod owe 814 gi manzjal ne i poni żej Osoby bezrobotne wg wieku w końcu ostatniego kwartału 2014r. odnotowano 819 osób bezrobotnych w wieku lata, które stanowiły 28,1 % ogółu bezrobotnych. str. 14

15 Należy podkreślić, że zauważalny jest stopniowy wzrost udziału procentowego bezrobotnych w przedziale wiekowym lata. Na koniec 2014r. zarejestrowanych było 865 osób, tj. 29,6 % ogółu bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych wg wieku w 2014r. przedstawia wykres: 16% 7% 2% 28% % i więcej 30% Osoby dotychczas niepracujące - w końcu 2014r. grupa ta stanowiła 891 osób bezrobotnych, tj. 30,5% ogółu bezrobotnych. Wysoki wskaźnik tej kategorii bezrobotnych świadczy o trudności znalezienia odpowiedniego zatrudnienia głównie przez osoby kończące szkołę. Osoby bezrobotne wg stażu pracy - wśród zarejestrowanych na koniec 2014 r. największą grupę stanowią bezrobotni nie posiadający stażu pracy 891 osób, tj. 30,5 % ogółu zarejestrowanych oraz ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat 749 osoby, tj. 25,7 % ogółem zarejestrowanych. Graficzną strukturę bezrobocia wg stażu pracy w 2014r. przedstawiono poniżej: bez stażu do 1 roku od 1-5 od 5-10 od od lat i więcej Osoby uprawnione do zasiłku - na koniec 2014r. zarejestrowanych było 171 osób posiadających prawo do zasiłku, które stanowiły 5,9 % ogólnej liczby bezrobotnych (na r. pobierało zasiłek 384 osoby bezrobotne - 11,4 % ogólnej liczby bezrobotnych) str. 15

16 Strukturę bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2014r. przedstawia wykres: XII XI X IX VIII 227 VII 245 VI 278 V 297 IV 328 III II I Bezrobotni wg zawodu. Na dzień r. w PUP w Kolnie zarejestrowanych było 2918 osób bezrobotnych, przy czym 1270 osoby (43,5 %) nie posiadały kwalifikacji zawodowych, a 1081 to osoby bez doświadczenia zawodowego (37,1). W analizowanym okresie najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano z grupy zawodowej sprzedawca 208 osoby, stanowili oni 7,1 % ogółu zarejestrowanych. Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na posiadany zawód w końcu 2014 r. przedstawia wykres: fryz jer 36 tech.mechanik 46 śl usarz 47 mech.poj. sam. 51 piek arz 56 krawiec 55 robotnik budowl any 65 robotnik gosp odarczy 81 sprz edawca str. 16

17 5. USŁUGI RYNKU PRACY Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( z dniem r. wykreślono) i organizacja szkoleń. Zadania te są realizowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Wg. standardu prowadzenia usług określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej osoby bezrobotne mają obowiązek zgłaszania się na wyznaczone wizyty u pośrednika pracy bądź doradcy zawodowego pełniących funkcje doradcy klienta w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD). W analizowanym okresie utworzono 3881 IPD, natomiast 3632 jest w trakcie realizacji IPD Pośrednictwo pracy Powiatowy Urząd Pracy realizując swoje zadania w zakresie pośrednictwa pracy koncentruje się przede wszystkim na rzetelnej informacji i pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pomocy pracodawcom w doborze odpowiedniej osoby do oferty pracy. W 2014 r. przyjęto 1016 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 118 to oferty pracy niesubsydiowanej. Oferty pracy, które współfinansowano z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) stanowiły 88,38 % zgłoszonych ofert. Największa liczba ofert finansowanych przez pracodawców w liczbie 25 wpłynęła w miesiącu sierpniu. Natomiast w zakresie miejsc aktywizacji zawodowej najwięcej ofert wpłynęło w miesiącach: marcu 100, wrześniu 147 i ma to związek z posiadaniem przez Urząd środków finansowych Funduszu Pracy i realizacją programów. Napływ ofert przedstawia poniższy diagram: str. 17

18 miej sca aktywiz acji za wodow ej w olne miejsca pracy Biorąc pod uwagę oferty pracy według grup zawodów, najwięcej ofert w 2014 r. zgłoszono w następujących zawodach: robotnik gospodarczy ofert, technik prac biurowych 83 ofert, sprzedawca 80 ofert, pozostali pracownicy obsługi biurowej 49 ofert, sprzątaczka biurowa 42. Z podziału wg branży duża liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pochodziła z sektora: - administracji publicznej w liczbie 238, - handel hurtowy i detaliczny w liczbie 157, - edukacja w liczbie 119, - przetwórstwo przemysłowe w liczbie - 93, - kultura i rekreacja 57, - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 54, - budownictwo- 34, - transport i gospodarka magazynowa 39, - działalność w zakresie usług administrowania str. 18

19 Podział ofert wg. branż przedstawia poniższy diagram: Admini stracja publ iczn a Ha ndel hurtowy i deta licz ny Przetwórstwo przemysłowe Edukacja Tra nsport i gos podarka maga zynowa Kultura i rekrea cja Budownictwo Opieka zdrowo tna i pomoc społeczna Dzi ała lność w za kresie usł ug administrowania Pośrednik pracy współpracuje z pracodawcami m.in. poprzez składanie wizyt w zakładach pracy. W 2014 r. pośrednik pracy nawiązał kontakt z 27 nowymi pracodawcami, którzy dotychczas nie korzystali z usług urzędu. Natomiast w ramach utrzymywania kontaktów z pracodawcami pośrednik przeprowadził 188 wizyt u Pracodawców. Pracodawca jest informowany o usługach świadczonych przez PUP w Kolnie. Każda wizyta u pracodawcy jest odnotowywana w karcie pracodawcy, która jest na bieżąco aktualizowana. W 2014 r. zorganizowano 13 spotkań z pracodawcami, na które wezwano 119 osób. Miesiąc Nazwa Pracodawcy Stanowisko pracy Liczba uczestników II HETMAN ZPCH Pracownik biurowy Pracownik do robienia nadruków II HETMAN ZPCH Pracownik biurowy Pracownik do robienia nadruków IV HETMAN ZPCH Szwaczka Pracownik do robienia nadruków V HETMAN ZPCH Pracownik do robienia nadruków Liczba osób, które podjęły pracę VI STOKROTKA Sp. z o.o. Sprzedawca 10 1 VI PPHU Inter-Tech Spawacz MAG/MIG 12 5 str. 19

20 VIII AGROCENTRUM Kierowca samochodu 12 3 ciężarowego VIII Firma Prywatna KOJA Operator maszyn 5 2 numerycznych VIII HETMAN ZPCH Pracownik do nadruków 6 2 IX Zakład Piekarniczo Sprzedawca 8 2 Cukierniczy w Piątnicy X Piekarnia KURPIOWSKA Sprzedawca 15 1 Serafin X HETMAN ZPCH Szwaczka 1 1 XII Dworek WICENTA Kucharz i kelner 18 2 W efekcie zorganizowanych spotkań z pracodawcami 27 osób podjęło zatrudnienie, czyli 23 % wezwanych. Pozyskane oferty pracy są umieszczane na stronie internetowej urzędu, (www.pupkolno.pl), na tablicach ogłoszeń w PUP, a także publikowane w lokalnych mediach Gazeta Wyborcza - Agora, Radio Nadzieja, Tygodnik Okazje. Ponadto oferty pracy są zamieszczane w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia ( W ramach działań systemu EURES pośrednik pracy umożliwił osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kontakty z pracodawcami zagranicznymi. W roku 2014 r. najwięcej propozycji pracy za granicą napłynęło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Oferty pracy były zgłaszane w zawodach: Kierowcy C+E, pracownik do zbierania owoców, inżynierowie różnych specjalności, elektrycy i elektromonterzy, kucharze, kelnerzy, opiekun osób starszych. Osobom zainteresowanym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania zatrudnienia za granicą. Uniwersalnymi wymaganiami oczekiwanymi wobec osoby wyrażającej chęć podjęcia pracy w ramach EURES jest głównie znajomość języka obcego, wykształcenie oraz doświadczenie w danym zawodzie. W 2014 r. nie zarejestrowano 7 oświadczeń od pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. str. 20

21 5.2. Poradnictwo Zawodowe Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej jest realizowany przez doradców zawodowych. Doradcy zawodowi udzielają pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w formie porad indywidualnych, porad grupowych a także w formie informacji indywidualnej oraz informacji grupowej. W 2014 r. doradcy zawodowi udzielili 170 porad indywidualnych bezrobotnym. Złożyło się na nie 455 wizyt, w tym 156 rozmów wstępnych. Porady te dotyczyły głównie: kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania u osób długotrwale bezrobotnych wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych nauki efektywnych metod docierania do pracodawcy, skutecznego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskiwania zatrudnienia, oceny predyspozycji zawodowych oceny preferowanego kierunku szkolenia. W 2014 r. doradcy zawodowi udzielili 296 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnym oraz 82 osobom nie zarejestrowanym w PUP, wykorzystując posiadane zasoby informacji zawodowych w formie drukowanej lub audiowizualnej. W 2014 r. doradcy zawodowi zorganizowali 24 grupowe spotkania informacyjne dla osób zarejestrowanych pod tytułami: Jak efektywnie poruszać się po rynku pracy?", Zasady poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, "Rynek pracy - prawda a mity", Usługi i instrumenty rynku pracy". Wszystkie spotkania zostały zorganizowane dla osób bezrobotnych zainteresowanych formami zatrudnienia, rodzajami umów o pracę oraz metodami poruszania się po nowoczesnym rynku pracy. Tematy spotkań zostały określone w oparciu o analizę potrzeb i problemów zawodowych bezrobotnych rozpoznanych w trakcie porad indywidualnych oraz wywiadów pośredników pracy. Po r. były to spotkania w celu przedstawienia zakresu i form działania urzędu pracy po wprowadzeniu zmian 5 Nowelizacją Ustawy. W spotkaniach uczestniczyło 335 osób. Ponadto odbyły się 4 spotkania z klasami kolneńskich liceów ogólnokształcących na temat dokonywanych przez młodzież wyborów zawodowych. Wzięło w nich udział 75 osób. W urzędzie pracy pracodawcy mogą uzyskać informacje o możliwościach, sposobie i formach pomocy, które są dostępne w zakresie doboru kandydatów do pracy, w określeniu wymagań niezbędnych i wymagań pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy. W 2014 r. z usługi poradnictwa zawodowego skorzystały łącznie 1243 osoby. str. 21

22 5.3. Aktywne poszukiwanie pracy, z dniem 27 maja 2014r. zadanie zostało wykreślone W I półroczu 2014 zrealizowano 6 zajęć aktywizacyjnych. Dotyczyły one głównie metod poszukiwania pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, ofert na rynku pracy oraz planu poszukiwania pracy. Zajęcia były skierowane do osób, które utraciły motywację do poszukiwania pracy lub chciały powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Uczestnikami zajęć były osoby wskazane przez doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Zakwalifikowano 31 osób, głównie długotrwale bezrobotnych, z znacznie zróżnicowanym wykształceniem. W I półroczu 2014 nie realizowano szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Szkolenia dla bezrobotnych Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub w celu podwyższenia posiadanych kwalifikacji. W 2014 roku do urzędu wpłynęło 26 wniosków na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W analizowanym okresie podpisano 32 umowy w sprawie szkolenia bezrobotnych. W wyniku zawartych umów na szkolenia skierowano 61 bezrobotnych, w tym 30 osób na szkolenia grupowe (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej - 2 grupy). Pozostałe osoby uczestniczyły w szkoleniach indywidualnych takich jak: operator koparko-ładowarki, operator ładowarki, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakresie prawa jazdy kat. CE, spawanie stali metodą MAG, prawo jazdy kat. C, drwal - operator pilarki, operator przecinarki do nawierzchni dróg, operator zagęszczarki, operator CNC, podstawowe strażników gminnych /miejskich, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv W trakcie lub po ukończeniu szkolenia pracę podjęły 23 osoby, a 30 osób zarejestrowało własną działalność gospodarczą. W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował z 10 jednostkami szkoleniowymi, takimi jak: Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Ośrodek Kształcenia Zawodowego TECHNO CAD w Stawiskach, Centrum Szkoleniowe LEKTOR w Radzyminie, Ośrodek Szkolenia str. 22

23 Kierowców PLUS w Kolnie, Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński w Łomży, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Autoszkoła Faworyt Szkolenie Kierowców w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WALOR Sp. z o. o. w Warszawie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży, Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W pierwszym okresie, tj. w r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej. W 2014 roku do urzędu wpłynęło 9 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Podpisano 9 umów o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z poszczególnymi zakładami pracy: Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Kolnie, Szpitalem Ogólnym w Kolnie, KOMATRANS s.c. w Kolnie. Szkoleniami objęto 28 pracowników zatrudnionych w w/w zakładach pracy. 6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Plan wydatków Funduszu Pracy Plan wydatków Funduszu Pracy na 2014 rok po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia i zatwierdzeniu przez Starostę Kolneńskiego obejmował realizację następujących form przeciwdziałania bezrobociu: prace interwencyjne, roboty publiczne, staż szkolenie osób bezrobotnych, refundacja szkoleń pracodawcom str. 23

24 refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywających staż i szkolenie poza miejscem zamieszkania zwrot składki KRUS dla rolników finansowanie kosztów badań lekarskich program specjalny jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej i na utworzenie do spółdzielni socjalnej bony stażowe bony szkoleniowe bony na zasiedlenie. Limit Funduszu Pracy w 2014r. obejmował łącznie kwotę zł,(w tym zł Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zobowiązania przechodzące z 2013r. z tytułu kontynuacji umów w 2014r. wynosiły zł, czyli 8 % kwoty Funduszu Pracy ( zł). Na podstawie art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Organy zatrudnienia (...) mogą zawierać umowy, porozumienia i udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok następny do wysokości 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy ( ). Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków Funduszu Pracy ustaloną na rok następny. W ramach limitu finansowego Funduszu Pracy w 2014r. instrumentami rynku pracy objęto łącznie 1133 osoby bezrobotne, tj. 38 % średniej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w analizowanym okresie (3013 osób). Liczba osób zaktywizowanych w str. 24

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 30 listopada 2014 r. Mińsk Mazowiecki, 15.12.2014 I. Poziom bezrobocia Na koniec listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Przyznawanie bonów stażowych odbywa się na podstawie: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Kontrola została

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy Informacja o cieszyńskim rynku pracy Listopad 2015 rok 1. Dane statystyczne. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie październik listopad różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2014 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku. ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie art. 66n Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki finansowe na realizację:

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki finansowe na realizację: Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Centrum Aktywizacji Zawodowej Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna Tel. (81) 752 11 58, Fax. (81) 752 10 31 NIP 713-214-98-95, REGON 431202490 e-mail: lule@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 3685 osób i była niższa o 480 osób w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY 1 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który działają Powiatowe Urzędy Pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo