WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r."

Transkrypt

1 WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Działanie nr III Fundusz Grantowy Nabór VII Od r. do r. Projekt Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Program Współpracy Otwarty nabór wniosków 1

2 UWAGA! Wnioski przechodzą dwustopniowy proces oceny, na który składa się: 1. Sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikacja formalna Wniosku 2. Pełna ocena wniosków o dofinansowanie Prosimy zauważyć, że: Pełna ocena wniosku (krok 2) będzie miała miejsce, jeżeli wniosek pozytywnie przejdzie sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikację formalną. Instytucja Realizująca Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator, Operator Dotacji Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator, 2

3 Spis treści Definicje: PROGRAM TŁO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY TŁO PROJEKTU Cele szczegółowe Naboru: ALOKACJA FINANSOWA REGUŁY POSTĘPOWANIA DLA NINIEJSZEGO NABORU KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? Podwykonawstwo Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji JAK APLIKOWAĆ I JAKICH PROCEDUR PRZESTRZEGAĆ Wniosek Dokąd i jak wysłać wniosek Termin składania wniosków Dodatkowe informacje dla wnioskodawców OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW POWIADOMIENIE O WYNIKU OCENY Treść oceny Sugerowany harmonogram WARUNKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ NASTĘPUJĄCYCH PO INFORMACJI O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA Przyznanie dotacji

4 2.5.2 Realizacja zamówień publicznych/ zachowanie zasady konkurencyjności i transparentności Promocja Programu Sprawozdawczość LISTA DOKUMENÓW KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU: ZAŁĄCZNIKI

5 Definicje: Beneficjent Wnioskodawca, z którym zostanie podpisana umowa dotacji. Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą. Całkowita wartość projektu Suma dotacji i tej części wkładu własnego, która jest przeznaczona na koszty kwalifikowalne. Darczyńca Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO). Dolina Karpia Obszar gmin, na którym realizowany jest Projekt KIK/14, tj. Gmina Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka. Dotacja Kwota dotacji wnioskowana przez wnioskodawcę. Nie może ona przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (według danych podanych w punkcie 1.3 niniejszych Wytycznych) całkowitych kosztów kwalifikowalnych i musi mieścić się pomiędzy kwotami minimalnymi i maksymalnymi określonymi w punkcie 1.3. Instytucja Realizująca (IR) Gmina Zator. Komisja Przyznająca Dotacje (KPD) Niezależna komisja powoływana przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o. o. do oceny wniosków o przyznanie dotacji. Koszty kwalifikowane Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, na zasadach określonych w niniejszych wytycznych. Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialne za zarządzanie Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy oraz sprawujące ogólny nadzór nad wykorzystaniem środków w ramach Programu. Nowa firma/podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą Jest to nowy podmiot utworzony i zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez osobę fizyczną po opublikowaniu list rankingowych zatwierdzonych przez WWPE, powstały w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, które ma zostać dofinansowane w ramach niniejszego naboru wniosków. Operator Dotacji (OD) Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. mieszcząca się przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator. Gminna Spółka Komunalna powołana Uchwałą Nr XXI/144/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. m.in. w celu realizacji zadań ujętych w Projekcie KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program 5

6 Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Partner wspierający Podmiot, który ma zaplanowaną rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie może otrzymywać finansowania w ramach Projektu. Produkt bezpośredni, materialny efekt realizacji Projektu mierzony konkretnymi wielkościami osiągnięty w trakcie realizacji projektu. Produkt turystyczny komplet przedmiotów materialnych i usług, które turysta w czasie swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje (według definicji szwajcarskiego znawcy przedmiotu C. Kaspara). Program Szwajcarsko Polski Program Współpracy. Projekt Zestaw działań, które wnioskodawca zamierza prowadzić i realizować. Projekt KIK/14 Projekt pn.: Dolina Karpia Szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Rezultat - należy rozumieć, jako bezpośrednie efekty wynikające z realizacji projektu, osiągnięte przez Wnioskodawcę, mierzone w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu lub jego części. Rezultat obrazuje zakres zmian, jakie wystąpiły bezpośrednio w wyniku realizacji projektu lub jego działań. Rezultaty projektu powinny pojawić się nie później niż 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany zaraportować osiągnięcie zakładanych we wniosku rezultatów w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu podanego w umowie. Po osiągnięciu wskaźników rezultatu, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, Beneficjent składa raport wraz z dokumentami potwierdzającym osiągnięcie założonych wskaźników oraz ewentualnymi wyjaśnieniami dotyczącymi zaistniałych przeszkód w osiągnięciu wskaźników. System raportowania i sprawozdawczości Dokumenty oraz zasady, dotyczące rozliczania oraz raportowania projektów realizowanych w ramach Projektu KIK/14, dostępne na stronie internetowej, pod adresem: 6

7 Trudna sytuacja W rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244 z ). Trwałość projektu - Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez rok od dnia zakończenia jego realizacji. Obowiązek utrzymania trwałości projektu zostanie zrealizowany jeżeli inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom tzn.: a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych. Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. W okresie trwałości projektu Beneficjent nie może zlikwidować ani zawiesić działalności gospodarczej. Wkład własny Część całkowitych kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych Wnioskodawcy lub z zewnętrznych źródeł zgodnie z postanowieniami pkt Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) Instytucja Pośrednicząca dla Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Wniosek Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie przedsiębiorczości wraz z kompletem wymaganych załączników, złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę w odpowiedzi na właściwy nabór ogłoszony przez OD. Wnioskodawca Osoba fizyczna zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą, uprawniony podmiot składający wniosek w odpowiedzi na właściwy nabór ogłoszony przez OD. Wytyczne SPPW Ogół zasad, które zobowiązują Beneficjenta do przestrzegania zasad Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 7

8 1. PROGRAM 1.1 TŁO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz przyczynić się w Polsce do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi i słabymi strukturalnie regionami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej (województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie i województwo małopolskie). Ponadto, Program Współpracy ma pozytywny wpływ na zacieśnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią. Bezzwrotne, finansowe wsparcie Programu Szwajcarskiego opiewa na kwotę 489,02 mln CHF i zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski. 1.2 TŁO PROJEKTU Dokumentem źródłowym opisującym cele i założenia oraz wyniki i rezultaty Projektu KIK/14 Dolina Karpia- szansa na przyszłość... jest STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Dolina Karpia - szansa na przyszłość..., którego wyciąg znajduje się na stronie internetowej: Ogólnym celem Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich jest: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i Regionów Unii Europejskiej. 8

9 Celem działań będących przedmiotem niniejszego naboru jest: rozwój przedsiębiorczości na obszarach rolniczych, w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej Cele szczegółowe Naboru: wzmocnienie i wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu Dolina Karpia w oparciu o jego walory turystyczne, oraz poprzez poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu w działalności komercyjnej, wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem i produktami lokalnymi w szczególności powiązanej z istniejącą ofertą turystyczną, rozwój sektora turystyki i pośredniej obsługi turystycznej, której głównym zakresem działalności jest wspieranie i wykorzystanie istniejącej lokalnej oferty turystycznej, wprowadzenie innowacyjnych i deficytowych dla obszaru Doliny Karpia produktów lub usług. Wnioskodawca jest zobowiązany wybrać i wskazać we wniosku wyłącznie jeden z celów szczegółowych niniejszego naboru, właściwie dobrać do niego działania, rezultaty i produkty oraz odpowiednio je uzasadnić, co podlegać będzie ocenie przez KPD Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, aby je otrzymać winien wykazać i udokumentować we wniosku i projekcie osiągnięcie następujących bezpośrednich rezultatów projektu zgodnych z wybranym celem szczegółowym niniejszego naboru i celami Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość, w tym w szczególności: a) wzmocnienie i wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu Dolina Karpia w oparciu o jego walory turystyczne, oraz poprzez poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu w działalności komercyjnej: Przykładowe, oczekiwane rezultaty projektu: zróżnicowanie komfortu wypoczynku/rekreacji, wzrost bezpieczeństwa wypoczynku/rekreacji, wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających w obszarze turystyki i agroturystyki, wzrost liczby turystów, wzrost liczby osób uprawiających turystykę aktywną, wzrost liczby powtórnych odwiedzin turystów, 9

10 wzrost przychodów w branży turystycznej i okołoturystycznej, podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego, zwiększenie liczby dni pobytu turystów w Dolinie Karpia: wydłużenie czasu pobytu turysty turystyka wielodniowa - stworzenie produktu, który mógłby zatrzymać turystów na dłużej, tworzenie produktów kompleksowej oferty turystycznej (rekreacja + nocleg + gastronomia), wzrost liczby atrakcji turystycznych, wzrost liczby miejsc noclegowych, poprawa standardu miejsc noclegowych, rozwoju bazy noclegowej, wzrost liczby punktów gastronomicznych, wprowadzenie nowej oferty turystycznej lub rozrywkowej, w tym powiązanej z istniejącą infrastrukturą, zmniejszenie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego na terenie Doliny Karpia, wzrost liczby wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych lub związanych z obsługą ruchu turystycznego, przebudowane obiekty turystyczne i rekreacyjne, dopełnienie oferty noclegowej poprzez wzrost liczby świadczonych usług rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, organizacji spotkań, organizacji czasu wolnego itd., promocja obiektów i oferty turystycznej, nowe miejsca pracy w turystyce i jej obsłudze, wzrost liczby urządzeń turystycznych, ośrodków rekreacyjnych i sportowych, kąpielisk, wypożyczalni sprzętu, wyciągów i kolejek, przystani, szlaków wędrówek itp., zwiększenie liczby osób odchodzących z rolnictwa i rozpoczynających działalność gospodarczą. b) wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem i produktami lokalnymi w szczególności powiązanej z istniejącą ofertą turystyczną: Przykładowe, oczekiwane rezultaty projektu: wzrost liczby podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem lub produkcją opartą na lokalnych produktach, 10

11 wzrost liczby podmiotów gospodarczych usługowych powiązanych z przetwórstwem lub produkcją opartą na lokalnych produktach, wzrost podaży/popytu produktów lokalnych, wzrost przychodów w branżach związanych z przetwórstwem i produktami lokalnymi, wzrost dostępności handlowej produktów lokalnych z Doliny Karpia, wzrost liczby produktów przetworzonych z Karpia Zatorskiego i innych produktów lokalnych, wzrost liczby zakładów przetwórstwa rolno spożywczego wykorzystujących Karpia Zatorskiego i inne produkty lokalne, nowe miejsca pracy w przetwórstwie i produkcji produktów lokalnych, liczba nowych markowych produktów turystycznych połączonych z systemem sprzedaży pamiątek, zwiększenie liczby osób odchodzących z rolnictwa i rozpoczynających działalność gospodarczą, wzrost liczby promowanych produktów i marek lokalnych. c) wprowadzenie innowacyjnych oraz deficytowych dla obszaru Doliny Karpia produktów lub usług: Przykładowe, oczekiwane rezultaty projektu: wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających w obszarze innowacyjnym i deficytowym dla lokalnej gospodarki, zwiększenie liczby osób odchodzących z rolnictwa i rozpoczynających działalność gospodarczą, stworzenie nowych miejsc pracy, wzrost liczby innowacyjnych produktów lub usług w Dolinie Karpia, wzrost dostępności do produktów lub usług deficytowych na obszarze Doliny Karpia, wzrost liczby podmiotów gospodarczych wykorzystujących w swoim procesie produkcyjnym lub usługach innowacyjne metody, promowane innowacyjne metody produkcji lub usług, wdrożone innowacje produktowe, wdrożone innowacje procesowe, wdrożone innowacje marketingowe, wdrożone innowacje organizacyjne. 11

12 W ramach niniejszego naboru dotacje przyznawane będą w pierwszej kolejności na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju turystyki w Dolinie Karpia. Wsparcie finansowe dla Wnioskodawcy może zostać przeznaczone na wydatki związane z: a) wprowadzeniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, które przyczynią się do mierzalnego rozwoju firmy oraz w sposób istotny i znaczący wpłyną na wzmocnienie jej pozycji na rynku, b) ze zwiększeniem konkurencyjność rynkowej firmy, w wyniku modernizacja oraz unowocześnienia sposobu działania lub z rozszerzeniem oferty firmy, c) wprowadzeniem nowych środków produkcji lub usług - zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług, modernizację środków produkcji, d) uruchomieniem nowej działalności lub dokonaniem zasadniczej zmiany produkcji lub procesu produkcyjnego, technologicznego, organizacyjnego. * Definicja innowacji: Zgodnie z Oslo Manual, innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (towaru lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej. Istotą innowacji jest jej wdrożenie. Nowy lub udoskonalony produkt zostaje wdrożony w momencie wprowadzenia na rynek. Nowe procesy, metody marketingowe lub metody organizacyjne zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne zastosowanie w działalności firmy. Zgodnie z podręcznikiem, wyróżnia się cztery typy innowacji: innowacja produktowa - wprowadzenie towaru lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań; innowacja procesowa - wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy; innowacja marketingowa - wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej; innowacja organizacyjna - wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania. W wyniku niniejszego naboru dofinansowane zostaną projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów: a) zwiększenie poziomu zatrudnienia jako wskaźnik przyjmuje się liczbę utworzonych podmiotów gospodarczych oraz liczbę bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, w szczególności w branży turystycznej, 12

13 b) wzmocnienie, pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, w szczególności w obszarze działalności turystycznej jako wskaźniki przyjmuje się: liczbę nowych usług, produktów, technologii wprowadzonych przez wnioskodawcę, lub innych wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektu nie później niż do 12 miesięcy od dnia jego zakończenia. 1.3 ALOKACJA FINANSOWA Środki finansowe dostępne w ramach niniejszego naboru ,00 CHF Gmina Zator Brzeźnica Osiek Przeciszów Polanka Wielka Dostępne środki: ,00 CHF ,00 CHF ,00 CHF ,00 CHF ,00 CHF ( ,90 PLN) (81 298,10 PLN) (42 416,40 PLN) (42 416,40 PLN) (42 416,40 PLN) Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. pełniąca rolę Operatora Dotacji, zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich dostępnych środków w danym naborze. Indykatywny podział środków w ramach naboru W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków, Instytucja Realizująca zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy kolejne nabory. Rodzaje i wielkość dotacji Dotacje przyznane w ramach niniejszego naboru wniosków musi zawierać się pomiędzy następującymi minimalnymi i maksymalnymi kwotami Beneficjent dotacji Maksymalny poziom dofinansowania w % Minimalna kwota dofinansowania w PLN Maksymalna kwota dofinansowania w PLN osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą 70% ,00 zł ,00 zł 13

14 Opis działań: nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Różnica pomiędzy wartością projektu i wartością dotacji musi być sfinansowana z zasobów własnych wnioskodawcy lub partnerów lub ze środków zewnętrznych (np. kredyt inwestycyjny). We wniosku należy wskazać źródła pokrycia wkładu własnego. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku zakładane warunki otrzymania kredytu i uzasadnić zdolność do jego otrzymania. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z OD jest wcześniejsze doręczenie podpisanej umowy kredytu. 2. REGUŁY POSTĘPOWANIA DLA NINIEJSZEGO NABORU Wytyczne wyjaśniają reguły składania wniosków, wyboru projektów oraz wdrażania działań w ramach niniejszego naboru. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu pod adresem: 2.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI Istnieją trzy rodzaje kryteriów kwalifikowalności, odnoszących się do: Wnioskodawców którzy mogą złożyć wniosek o dotację (2.1.1), Działań na które można przyznać dotacje (2.1.3), Rodzajów kosztów które mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji (2.1.4). 14

15 2.1.1 Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? (1) ABY KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI, WNIOSKODAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: KRYTERIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NOWY PODMIOT GOSPODARCZY): 1. W dniu ogłoszenia naboru mają ukończone 18 lat, 2. Na dzień złożenia wniosku jest zameldowany na pobyt stały na terenie gmin biorących udział w Projekcie (gmina: Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka), 3. Zamierzają zarejestrować (posiadać siedzibę przedsiębiorstwa) i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Doliny Karpia (gmina: Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka). Nabory będą realizowane (ogłaszane) z wyodrębnieniem alokacji finansowej (podziałem środków) dla podmiotów zarejestrowanych z poszczególnych gmin, określonej w punkcie 1.3, 4. Nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 90 dni przed ogłoszeniem naboru, 5. Nie zamierzają w ramach projektu przejąć działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie), 6. Nie korzystali/korzystają obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7. Korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 8. Nie były karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego Skarbowego. 9. Nie są objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 jest przyznawana danej osobie fizycznej tylko jeden raz w czasie realizacji Projektu. W tracie realizacji projektu oraz jego trwałości podmiot realizujący projekt nie może zmienić formy prawnej, pod którą realizuje projekt. Wniosek wnioskodawcy, który nie odpowiada powyższym definicjom, zostanie odrzucony w trakcie oceny formalnej. Pomoc udzielona w ramach Projektu KIK/14 stanowi pomoc de minimis. 15

16 UWAGA! Ze wsparcia w ramach Projektu nie mogą korzystać, osoby ubezpieczone w KRUS oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w okresie ostatnich 90 dni przed dniem ogłoszenia naboru. Utworzenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną może nastąpić nie wcześniej niż po opublikowaniu list rankingowych zatwierdzonych przez WWPE. W szczególności nie są uprawnieni jako wnioskodawcy (przykłady): osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2. PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz w ramach innych programów krajowych jak i unijnych, wspierających rozpoczęcie działalności gospodarczej; podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.); w razie wątpliwości czy Wnioskodawca uprawniony jest do otrzymania dotacji, decyduje OD. osoby bezpośrednio realizujące lub nadzorujące Projekt KIK/14 zatrudnione w Instytucji Realizującej, w Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. lub w Gminach Partnerach Projektu Podwykonawstwo Podwykonawcy Beneficjenci dotacji mają możliwość udzielenia zamówień podwykonawcom. Umowa o podwykonawstwo może być zawarta z zastrzeżeniem zgodności z polskim Prawem zamówień publicznych oraz zasadami przyjętymi w projekcie SPPW. Całościowe zarządzanie projektem, za które wnioskodawca będzie odpowiedzialny, nie może być zlecone podwykonawcom. Sugeruje się, że udział podwykonawców powinien występować jedynie wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji projektu. Żaden projekt nie może być kontrolowany przez podwykonawców lub być prowadzony w celach komercyjnych. Wnioski, które nie są zgodne z tymi zasadami zostaną odrzucone przez KPD. 16

17 2.1.3 Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować Czas trwania: Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Projekty, których czas trwania nie jest zgodny z podanym powyżej terminem będą odrzucone. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Beneficjentem a Operatorem Dotacji. Wszelkie wydatki dokonywane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie będą kwalifikowalne. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 31 sierpnia 2016 roku. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez rok od dnia jego zakończenia. Lokalizacja: Projekty muszą być realizowane na obszarze Doliny Karpia. Projekty z charakterystyki, których nie będzie jednoznacznie wynikać, iż będą bezpośrednio oddziaływać na obszar Doliny Karpia zostaną odrzucone przez KPD w ramach oceny adekwatności i nie będą poddawane dalszej ocenie merytorycznej. Rodzaje działań: 1. Nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Następujące rodzaje działań nie są kwalifikowalne: Ograniczenia stosowane są jeśli wynikają z niniejszych wytycznych lub przepisów krajowych lub unijnych oraz z zasad Programu. Liczba wniosków i dotacji na jednego wnioskodawcę: W ramach niniejszego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Wniosek objęty dotacją nie może stanowić wkładu własnego innego projektu finansowanego z Programu. 17

18 2.1.4 Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji W ramach przyznanej dotacji mogą być rozliczane wyłącznie koszty kwalifikowane. Należy pamiętać, że koszty kwalifikowane muszą być oparte na kosztach rzeczywistych, a nie ryczałtowych. Budżet projektu powinien być kalkulacją wyłącznie kosztów kwalifikowanych ponoszonych z dotacji oraz stanowiących wkład własny. Pozostałych kosztów, których nie można rozliczyć w ramach projektu nie należy wykazywać. Jeżeli proces weryfikacji budżetu wniosku, który poprzedza podpisanie umowy wykaże konieczność dokonania zmian w budżecie wniosku spowodowanych oceną merytoryczną, OD wprowadza te zmiany na wniosek oceniających po poinformowaniu Wnioskodawcy i zaakceptowaniu tych zmian przez Wnioskodawcę. W razie braku akceptacji dla proponowanych zmian ze strony Wnioskodawcy, wniosek zostaje odrzucony. W wyniku wprowadzonych korekt ani kwota dofinansowania, ani poziom dofinansowania nie może ulec zwiększeniu. W interesie wnioskodawcy jest przedstawienie budżetu realistycznego i efektywnego pod względem kosztów i terminów realizacji. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie: Koszty kwalifikowane w ramach niniejszego naboru muszą być zgodne z postanowieniami Wytycznych kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dostępne na stronie Należy wziąć pod uwagę, że jedynie koszty bezpośrednio niezbędne do realizacji projektów będą kwalifikowalne. Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego, prawa krajowego oraz Programu, c) jest zgodny z obowiązującą Umową Ramową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalna o wdrażaniu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz prawem krajowym, 18

19 d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień Umowy ws. Projektu KIK/14, Umowy ws. Realizacji projektu, bądź z zatwierdzonym budżetem projektu, e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, g) został należycie udokumentowany fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej mocy dowodowej, h) nie podlega wyłączeniem z innych przepisów. Zakup środków transportu: 1. Dopuszcza się zakup środków transportu z zastrzeżeniem ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 2. Wyklucza się przyznanie dotacji na nabycie środków transportu przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarowego. 3. Zakup środka transportu winien być przez Wnioskodawcę dobrze uzasadniony i stanowić integralny oraz niezbędny element projektu (pojazd musi być niezbędny do osiągnięcia głównego celu projektu). 4. Wnioskodawca zobowiązany jest wykorzystywać środek transportu jedynie do celu określonego w projekcie i przedstawić we wniosku wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu na cele projektu. Ponadto należy zadeklarować, że środek transportu będzie używany wyłącznie w celu realizacji projektu i nie będzie wykorzystywany do świadczenia usług transportowych. 5. Przygotowując wniosek, Wnioskodawca musi jednoznacznie wykazać, że bez środka transportu nie uda się osiągnąć zakładanego rezultatu oraz że zakup środka transportu nie jest głównym lub jedynym elementem projektu. 6. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie środki transportu z datą produkcji od 2007r. włącznie. 7. Na zakup środków transportu w projekcie nie można przeznaczyć więcej niż 50% wartości projektu, z zastrzeżeniem pkt

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo