Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD"

Transkrypt

1 Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów, biorących udział w konkursach organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Głównym celem analizy było ustalenie udziału projektów zaliczanych do poszczególnych sekcji PKD w absorpcji środków finansowych RPO WSL po pięciu latach wdrażania przedmiotowego programu. Dla celów niniejszego opracowania weryfikacji poddane zostały trzy kategorie: A. Złożone wnioski o dofinansowanie B. Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL C. Projekty zakończone. Projekty w każdej z ww. kategorii zostały przedstawione w ujęciu tabelarycznym. Ponadto dla kategorii Podpisane umowy została sporządzona analiza udziału projektów sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w subregionach województwa śląskiego. Dla kategorii Podpisane umowy oraz Projekty zakończone została przygotowana szczegółowa analiza z wykorzystaniem klasyfikacji uwzgledniającej Podsekcje PKD. Dane na których opiera się opracowanie pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego i obowiązują na dzień 31 grudnia 2011 r. Wszystkie kwoty w niniejszym opracowaniu podane są w EUR. Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie: 1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, 2. Sekcja F Budownictwo, 3. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 4. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 5. Sekcja J Informacja i komunikacja, 6. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 7. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Sekcje, których udział w ogólnej liczbie projektów jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość analityczną i porównawczą zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą Pozostałe sekcje. 8. Pozostałe sekcje: Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Sekcja S Pozostała działalność usługowa, Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 1

2 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie, Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa, Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa, Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Sekcja P Edukacja. Podmioty Gospodarki Narodowej w Województwie Śląskim Analiza partycypacji podmiotów reprezentujących określone dziedziny działalności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata wymaga wcześniejszej charakterystyki struktury i rozkładu podmiotów gospodarki narodowej. W tym celu posłużono się dokumentem wydanym przez Urząd Statystyczny w Katowicach Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2011 r. Dane przedstawione w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień r. Tabela 1 przedstawia klasyfikację, w której wyszczególnione są wszystkie sekcje obecne w Klasyfikacji PKD. Z kolei wykres 1 przedstawia graficzny rozkład, niemniej podobnie jak to ma miejsce w przedmiotowej analizie RPO WSL mniejsze sekcje zostały sklasyfikowane w jednym obszarze pod nazwą Pozostałe sekcje. Największą branżą w województwie śląskim jest Handel mający zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Stanowi to 30% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie śląskim. Uwagę zwraca, iż jego wielkość jest porównywalna do ilości podmiotów sklasyfikowanych jako Pozostałe sekcje czyli 11 innych branż. Warto również zwrócić uwagę, iż omawiany dział gospodarki narodowej jest ponad dwukrotnie liczniej reprezentowany w województwie śląskim, niż kolejna w klasyfikacji branża budowlana, która reprezentuje podmiotów gospodarczych. Kolejnym obszarem działalności gospodarczej najliczniej reprezentowanym przez przedsiębiorców jest Przetwórstwo przemysłowe, którego wielkość szacowana jest na podmiotów, co stanowi 9,5 %. Z kolei branża, której w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata poświecono osobne poddziałania dla przedsiębiorców, czyli Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Turystyka reprezentowana jest przez podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 3% wszystkich podmiotów ujętych w niniejszej klasyfikacji. Tabela 1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w województwie śląskim Sekcja PKD Liczba podmiotów w woj. śląskim Sekcja A Rolnictwo 5073 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 410 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

3 Tysiące Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Sekcja F Budownictwo Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Sekcja P Edukacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7931 Sekcja S Pozostała działalność usługowa Razem ,24 132,334 51,097 41,871 35,94 20,75 14,762 10,626 Rysunek 1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w województwie śląskim. 3

4 Analiza absorpcji środków RPO WSL z uwzględnieniem dominującej sekcji PKD projektów biorących udział w procedurze konkursowej organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości W analizowanym okresie dominującą sekcją klasyfikacji PKD, zarówno na etapie naboru jak i absorpcji środków finansowych, jest Przetwórstwo przemysłowe sklasyfikowane w sekcji C. Taki stan spowodowany jest faktem, iż zdecydowana większość projektów tworzonych w ramach RPO WSL ma charakter inwestycyjny a projekty z tego obszaru działalności gospodarczej miały głownie taki charakter. Kolejne miejsce wśród branż dominujących w pozyskiwaniu środków w ramach RPO WSL zajmuje Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata zawiera dwa osobne poddziałania skierowane dla przedsiębiorców reprezentujących branżę turystyczną. Jest ona najwyższa spośród wszystkich sekcji PKD sklasyfikowanych w niniejszej analizie. Dla porównania warto przytoczyć najniższą średnią wartość dofinansowania, która przypada w udziale branży sklasyfikowanej w sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,30 EUR. Jeszcze większą uwagę zwraca wysoka średnia wartość projektów reprezentowanych przez branżę turystyczną. Powodem takiego stanu rzeczy, jest fakt iż projekty realizowane w ramach podziałania oraz 3.2.1, nastawione są na rozbudowę bazy noclegowo- gastronomicznej czy też polegają na rozbudowie infrastruktury około turystycznej. To w konsekwencji powoduje, iż są to przeważnie projekty duże i drogie. Dlatego nie powinno dziwić, iż średnia wartość projektu branży turystycznej to ,37 EUR i jest o 110 tys. EUR wyższa od średniej wartości projektów kolejnej w kolejności branży przemysłowej ,66 EUR. Również pewien wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, iż w procedurze naboru biorą udział projekty reprezentowane tylko przez jedną branżę, co wzmaga konkurencję między nimi, a tym samym projekty, aby zdobyć odpowiednie miejsce na liście rankingowej muszą reprezentować wysoką jakość, która generuje wzrost ich wartości. Podsumowując charakterystykę niniejszej branży warto dla porównania zestawić ze sobą liczbę projektów i wartość dofinansowania dwóch sekcji PKD Sekcji I Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle. I tak 172 projekty reprezentowane przez turystykę otrzymały dofinansowanie w wysokości ,65 EUR, natomiast 263 projekty reprezentujące branżę handlową uzyskało ,87 EUR dofinansowania w ramach RPO WSL. Oznacza to, iż sekcja G, której ilość projektów jest o 35% większa niż sekcji I otrzymała wsparcie o 44% mniejsze. Kolejną branżą, której należy się przyjrzeć jest ochrona zdrowia sklasyfikowana w sekcji Q. Obejmuje ona również pomoc społeczną niemniej wśród Beneficjentów RPO WSL dominują zdecydowanie podmioty powiązane jedynie z ochroną zdrowia ludzkiego. W analizowanym okresie czasu podpisano 179 umów o dofinansowanie na kwotę EUR, co daje średnią wartość dofinansowania projektu na poziomie ,46 EUR. Wskazuje to, iż projekty tworzone przez Beneficjentów reprezentujących tę dziedzinę działalności gospodarczej nie są drogie i rozbudowane. Najmniejszą branżą ujętą w niniejszej klasyfikacji jest Sekcja J Informacja i komunikacja, która wygenerowała 93 projekty, ale co jest bardzo ciekawe jest to druga co do wielkości branża biorąc pod uwagę średnią wartość dofinansowania ,50 EUR. Skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach RPO WSL Badanie skuteczności w pozyskiwaniu środków w ramach RPO WSL została przeprowadzona w oparci o analizę złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach danej branży w stosunku do podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie tak przeprowadzonej weryfikacji należy uznać, iż najlepiej środki finansowe pozyskiwała branża przemysłowa, gdzie skuteczność oscyluje wokół 35%, co oznacza, iż co trzeci projekt złożony w naborze uzyskiwał dofinansowanie. Równie dobry wynik 4

5 w tym zestawieniu odnotowała sekcja J Informacja i komunikacja, gdzie wsparcie pozyskał 32% wszystkich podmiotów, które się o nie ubiegały. Najsłabiej w tej analizie wypada branża ujęta w sekcji F Budownictwo. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane jedynie z 19% podmiotów, co oznacza, że co piąty wnioskodawca reprezentujący branżę budowlaną mógł liczyć, iż jego projekt znajdzie uznanie w oczach ekspertów i pozyska dofinansowanie w postaci środków finansowych RPO WSL. Osobne miejsce należy poświęcić na omówienie skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania przez przedsiębiorców z branży turystycznej. Jak to już został wcześniej omówione w niniejszej analizie Sekcja I zajmuje wyjątkową pozycję, ponieważ podmioty z tego obszaru działalności gospodarczej konkurują jedynie ze sobą o pozyskanie dofinansowania. Ma to również wpływ na skuteczność w uzyskaniu wsparcia. Na 733 złożone wnioski o dofinansowanie na dzień r. podpisano 172 umowy o dofinansowanie, co oznacza iż 23% procent wniosków uzyskało wsparcie. W tym miejscu warto przypomnieć, że projekty tej branży są najdroższe i otrzymują największe średnie dofinansowanie, czego konsekwencją jest mniejsza ilość beneficjentów, a tym samym mniejsza skuteczność w pozyskaniu dofinansowania. Skuteczność pozostałych branż kształtuje się następująco: Sekcja Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle 22%, Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 27%, Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 26%, Pozostałe sekcje 15%. Analiza zakończonych projektów Analizując stan realizacji projektów posłużono się zestawieniem podpisanych umów z projektami zakończonymi, co pozwoliło na procentową charakterystykę stopnia ich realizacji. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna to najbardziej zaawansowane w realizacji branże spośród sklasyfikowanych w niniejszym badaniu. Poziom zrealizowanych projektów to 73%. Najmniejszy stopień realizacji projektów 27% odnaleźć można w branży turystycznej. Spowodowane to jest znaczną wartością projektów z tego obszaru co w konsekwencji wydłuża okres ich realizacji. Również niski stopień realizacji projektów odnaleźć można w branży Informatyczno-komunikacyjnej, sklasyfikowanej w sekcji J. Cechą charakterystyczną tych projektów podobnie jak w wyżej omówionej branży jest wysoka średnia wartość projektu, co potwierdza przyjętą wyżej tezę o wolniejszej realizacji projektów rozbudowanych i kapitałochłonnych. 5

6 Tabela 2 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane na podstawie wniosków o dofinansowanie (w EUR) Wnioski o dofinansowanie Sekcja PKD Wartość projektów Koszty własne wnioskodawców Wnioskowane dofinansowanie Ilość projektów Średnia wartość projektu Średnia wartość wnioskowanego dofinansowania Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,24 EUR ,42 EUR ,81 EUR ,96 EUR ,35 EUR ,60 EUR ,78 EUR ,82 EUR ,88 EUR ,61 EUR ,92 EUR ,48 EUR ,44 EUR ,22 EUR ,03 EUR Sekcja F Budownictwo ,22 EUR ,58 EUR ,64 EUR ,04 EUR ,45 EUR Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,30 EUR ,63 EUR ,67 EUR ,08 EUR ,17 EUR ,59 EUR ,60 EUR ,99 EUR ,60 EUR ,98 EUR ,42 EUR ,22 EUR ,20 EUR ,99 EUR ,96 EUR Pozostałe sekcje ,09 EUR ,45 EUR ,65 EUR ,97 EUR ,13 EUR Razem ,38 EUR ,16 EUR ,21 EUR ,12 EUR ,17 EUR 6

7 Tabela 3 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane na podstawie umów o dofinansowanie (w EUR) Umowy o dofinansowanie Sekcja PKD Wartość projektów Koszty własne Beneficjentów Dofinansowanie Ilość projektów Średnia wartość projektu Średnia wartość dofinansowania Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,70 EUR ,99 EUR ,71 EUR ,66 EUR ,99 EUR ,39 EUR ,74 EUR ,66 EUR ,37 EUR ,13 EUR ,14 EUR ,26 EUR ,88 EUR ,51 EUR ,15 EUR Sekcja F Budownictwo ,25 EUR ,71 EUR ,54 EUR ,29 EUR ,85 EUR Sekcja J Informacja i komunikacja ,82 EUR ,01 EUR ,81 EUR ,70 EUR ,50 EUR Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,11 EUR ,39 EUR ,72 EUR ,55 EUR ,46 EUR ,90 EUR ,61 EUR ,29 EUR ,82 EUR ,30 EUR Pozostałe sekcje ,38 EUR ,42 EUR ,96 EUR ,43 EUR ,69 EUR Razem ,69 EUR ,13 EUR ,56 EUR ,96 EUR ,33 EUR 7

8 Tabela 4 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane w oparciu o zakończone projekty (w EUR) Projekty zakończone Sekcja PKD Wartość projektów Koszty własne Beneficjentów Wypłacone dofinansowanie Ilość projektów Średnia wartość projektu Średnia wartość wypłaconego dofinansowania Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,24 EUR ,75 EUR ,49 EUR ,78 EUR ,28 EUR ,86 EUR ,92 EUR ,93 EUR ,93 EUR ,98 EUR ,97 EUR ,51 EUR ,46 EUR ,15 EUR ,44 EUR Sekcja F Budownictwo ,68 EUR ,36 EUR ,04 EUR ,77 EUR ,75 EUR Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,54 EUR ,50 EUR ,04 EUR ,87 EUR ,05 EUR ,99 EUR ,57 EUR ,41 EUR ,79 EUR ,43 EUR ,75 EUR ,32 EUR ,43 EUR ,98 EUR ,80 EUR Pozostałe sekcje ,22 EUR ,42 EUR ,80 EUR ,70 EUR ,51 EUR Razem ,25 EUR ,63 EUR ,62 EUR ,28 EUR ,20 EUR 8

9 Miliony Całkowita wartość projektów 500 EUR 450 EUR 400 EUR 350 EUR 300 EUR 250 EUR 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR 0 EUR Wnioski o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Zakończone projkety Rysunek 2 Całkowita wartość projektów w podziale na sekcje PKD 9

10 Miliony Dofinansowanie w ramach RPO WSL 180 EUR 160 EUR Wnioski o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Projkety zakończone 140 EUR 120 EUR 100 EUR 80 EUR 60 EUR 40 EUR 20 EUR 0 EUR Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Pozostałe sekcje Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Sekcja F Budownictwo Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja J Informacja i komunikacja Rysunek 3 Całkowita wartość dofinansowania w podziale na sekcje PKD 10

11 Tysiące 120 EUR Średnia wartość dofinansowania 100 EUR Wnioski o dofinansowanie Zakończone projkety Umowy o dofinansowanie 80 EUR 60 EUR 40 EUR 20 EUR 0 EUR Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja F Budownictwo Pozostałe sekcje Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Rysunek 4 Średnia wartość dofinansowania w podziale na sekcje PKD 11

12 Subregiony Kolejnym elementem poddanym analizie jest obecność poszczególnych branż realizujących projekty w ramach dofinansowania RPO WSL wśród beneficjentów mających swoją siedzibę w poszczególnych subregionach sklasyfikowanych w województwie śląskim. Podstawą do opracowania danych z tego zakresu stały się umowy o dofinansowanie. Oczywiście tak jak ma to miejsce w klasyfikacji ogólnej, dominującą branżą w każdym spośród czterech subregionów jest Przetwórstwo przemysłowe. Blisko połowa projektów tej branży realizowana jest przez Beneficjentów mających swoją siedzibę w subregionie centralnym. Najmniejszy procentowo udział w tej branży ma subregion zachodni 11%. Branżą, która została najbardziej zdominowana przez subregion centralny jest opieka zdrowotna. Ponad 74% beneficjentów ma swoją siedzibę właśnie w tym regionie a dla porównania w subregionie zachodnim jedynie 6%. Oczywiście przekłada się to również na wielkość nakładów w postaci dofinansowania jakie trafiają do poszczególnych subregionów. W przypadku opieki zdrowotnej do subregionu centralnego trafiło ,399 EUR, z kolei do subregionu zachodniego jedynie ,65 EUR. Równie mocno zdominowaną przez subregion centralny branżą jest handel. Ponad 70% Beneficjentów reprezentujących ten obszar działalności gospodarczej ma swoją siedzibę na obszarze tego subregionu. Kolejny w kolejności subregion Południowy ma jedynie 13% przedstawicieli w niniejszej klasyfikacji. Najmniejszy udział ma w tym przypadku subregion Północny 7% Najmniejsza dysproporcja w przedstawicielstwie poszczególnych subregionów występuje w przypadku branży turystycznej. Duże znaczenie w tym wypadku ma fakt, iż zdecydowana większość atrakcji turystycznych województwa śląskiego znajduje się w jego południowej części. Dlatego subregion południowy reprezentuje 24% Beneficjentów tej branży przy 48% z subregionu centralnego. W związku z powyższym również dysproporcja w rozkładzie środków finansowych stanowiących dofinansowanie jest mniejsza i wynosi odpowiednio ,12 EUR dla subregionu centralnego i ,88 EUR dla subregionu południowego. Kolejną branżą jest budownictwo. 60% beneficjentów reprezentujących tę branżę w RPO WSL ma swoją siedzibę w subregionie centralnym. Równo bo po 15% rozkłada się udział beneficjentów z Subregionu Południowego i Północnego. Najsłabiej wypada w tym przypadku zachodnia część województwa. Warto również nadmienić iż, 38 projektów jest realizowanych przez Beneficjentów mających swoją siedzibę poza województwem śląskim. Najliczniej reprezentowana jest w tym przypadku branża turystyczna mająca 10 projektów. Z kolei następna w kolejności jest działalność przemysłowa 8 projektów. Łączna wartość dofinansowania dla projektów Beneficjentów z poza Województwa Śląskiego to ,69 EUR. 12

13 Tabela 5 Subregion Centralny w podziale na sekcje PKD Sekcje PKD Centralny Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,51 EUR ,17 EUR 478 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,81 EUR ,12 EUR 84 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,79 EUR ,91 EUR 186 Sekcja F Budownictwo ,89 EUR ,01 EUR 58 Sekcja J Informacja i komunikacja ,85 EUR ,51 EUR 75 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,85 EUR ,40 EUR 133 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,49 EUR ,63 EUR 94 Pozostałe sekcje ,14 EUR ,33 EUR 105 Razem ,33 EUR ,09 EUR

14 Miliony Dofinansowanie - Subregion Centralny 35 EUR EUR EUR EUR 15 EUR EUR 5 EUR EUR Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Pozostałe sekcje Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja F Budownictwo Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 Dofinansowanie Liczba projktów Rysunek 5 Dofinansowanie w podziale na sekcje PKD w Subregionie Centralnym 14

15 Tabela 6 Subregion Południowy w podziale na sekcje PKD Sekcje PKD Południowy Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,96 EUR ,24 EUR 183 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,10 EUR ,89 EUR 42 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,21 EUR ,89 EUR 36 Sekcja F Budownictwo ,57 EUR ,26 EUR 15 Sekcja J Informacja i komunikacja ,24 EUR ,49 EUR 9 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,46 EUR ,42 EUR 17 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,65 EUR ,47 EUR 34 Pozostałe sekcje ,99 EUR ,83 EUR 19 Razem ,18 EUR ,49 EUR

16 16 EUR 14 EUR 183 Dofinansowanie - Subregion Południowy EUR EUR EUR EUR 80 4 EUR 2 EUR EUR Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Pozostałe sekcje Dofinansowanie Sekcja J Informacja i komunikacja Liczba projketów Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja F Budownictwo Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 Rysunek 6 Dofinansowanie w podziale na sekcje PKD w Subregionie Południowym 16

17 Tabela 6 Subregion Północny w podziale na sekcje PKD Północny Sekcje PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,26 EUR ,32 EUR 180 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,65 EUR ,81 EUR 15 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,90 EUR ,57 EUR 19 Sekcja F Budownictwo ,07 EUR ,55 EUR 15 Sekcja J Informacja i komunikacja ,98 EUR ,26 EUR 3 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,36 EUR ,08 EUR 15 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,51 EUR ,04 EUR 10 Pozostałe sekcje ,64 EUR ,59 EUR 12 Razem ,37 zł ,21 zł

18 9 EUR 8 EUR 180 Dofinansowanie - Subregion Północny EUR EUR EUR 4 EUR EUR 60 2 EUR 1 EUR 0 EUR Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle 12 Pozostałe sekcje Dofinansowanie 3 Sekcja J Informacja i komunikacja Liczba projektów Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja F Budownictwo 10 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Rysunek 7 Dofinansowanie w podziale na sekcje PKD w Subregionie Północnym 18

19 Tabela 8 Subregion Zachodni w podziale na sekcje PKD Sekcje PKD Zachodni Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,45 EUR ,71 EUR 112 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,76 EUR ,15 EUR 21 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,45 EUR ,16 EUR 21 Sekcja F Budownictwo ,51 EUR ,08 EUR 8 Sekcja J Informacja i komunikacja ,19 EUR ,89 EUR 5 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,41 EUR ,65 EUR 11 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,17 EUR ,33 EUR 20 Pozostałe sekcje ,47 EUR ,11 EUR 13 Razem ,41 EUR ,08 EUR

20 7 EUR EUR Dofinansowanie - Subregion Zachodni EUR 80 4 EUR 60 3 EUR 2 EUR 1 EUR EUR Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Pozostałe sekcje Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja F Budownictwo Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 Dofinansowanie Liczba projektów Rysunek 8 Dofinansowanie w podziale na sekcje PKD w Subregionie Zachodnim 20

21 Tabela 9 Obszar poza województwem śląskim w podziale na sekcje PKD Sekcje PKD Poza woj. śląskim Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,51 EUR ,26 EUR 8 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,07 EUR ,69 EUR 10 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,78 EUR ,35 EUR 1 Sekcja F Budownictwo ,22 EUR ,63 EUR 1 Sekcja J Informacja i komunikacja ,40 EUR ,67 EUR 1 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,03 EUR ,17 EUR 3 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,74 EUR ,45 EUR 7 Pozostałe sekcje ,48 EUR ,46 EUR 7 Razem ,21 EUR ,69 EUR 38 21

22 Tysiące Dofinansowanie - poza woj. Ślaskim EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 Dofinansowanie Liczba projketów Rysunek 9 Dofinansowanie w podziale na sekcje PKD na terenie poza województwem śląskim 22

23 Innowacja w branżach gospodarczych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Analizie zostały poddane umowy podpisane z Beneficjentami, którzy znaleźli się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia powstałej w wyniku naboru w ramach poddziałania Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. Do dnia r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zorganizowało dwa konkursy w ramach wyżej wymienionego poddziałania SCP /09 oraz SCP /10 Podobnie jak w przypadku wcześniejszych kategorii analizy, także i w tym przypadku Przetwórstwo przemysłowe zdecydowanie dominuje wśród projektów innowacyjnych. Jego udział we wszystkich projektach to 52%. Następną co do wielkości branżą jest Informacja i komunikacja mająca 14% projektów. Najsłabiej w tym zestawieniu wypada branża turystyczna, jednakże nie jest to żadnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę, iż projekty z tego obszaru działalności gospodarczej nastawione są głownie na rozbudowę infrastruktury. Tabela 10 Projekty innowacyjne w podziale na sekcje PKD Sekcja PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,41 EUR ,97 EUR 158 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,41 EUR ,54 EUR 3 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja F Budownictwo Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Pozostałe sekcje ,01 EUR ,55 EUR ,59 EUR ,57 EUR ,95 EUR ,36 EUR ,48 EUR ,12 EUR ,35 EUR ,32 EUR ,45 EUR ,36 EUR 19 Podsekcje PKD W tej części, analizie poddane zostaną bardziej szczegółowe obszary klasyfikacji PKD, a mianowicie rozkład podsekcji PKD wśród projektów RPO WSL. Pozwoli to na głębszy wgląd w strukturę przeznaczenia dofinansowania udzielanego w ramach RPO WSL. Dla celów niniejszego opracowania dokonano zestawienia zarówno dla podpisanych umów o dofinansowanie jak i dla projektów zakończonych. Całość obrazują tabele poniżej. W pierwszej części przedstawione zostaną projekty na podstawie umów o dofinansowanie a następnie zakończonych projektów. 23

24 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Poligrafia ,11 EUR ,56 EUR 61 Produkcja maszyn i urządzeń ,87 EUR ,16 EUR 134 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,45 EUR ,21 EUR 145 Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli ,76 EUR ,92 EUR 20 Pozostała produkcja wyrobów ,21 EUR ,09 EUR 67 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ,03 EUR ,62 EUR 60 Produkcja mebli ,67 EUR ,93 EUR 39 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ,37 EUR ,42 EUR 95 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ,53 EUR ,21 EUR 22 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ,85 EUR ,77 EUR 32 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych ,88 EUR ,82 EUR 38 Produkcja odzieży ,18 EUR ,08 EUR 30 Produkcja wyrobów budowlanych ,93 EUR ,20 EUR 53 Produkcja artykułów spożywczych ,37 EUR ,36 EUR 44 Produkcja wyrobów chemicznych ,27 EUR ,42 EUR 18 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli ,75 EUR ,79 EUR 17 Produkcja wyrobów powstałych z mineralnych surowców niemetalicznych ,43 EUR ,40 EUR 22 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ,17 EUR ,61 EUR 26 Produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych z wyjątkiem odzieży ,75 EUR ,32 EUR 12 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi ,49 EUR ,89 EUR 5 Produkcja metali ,03 EUR ,25 EUR 16 Produkcja artykułów i nieelektrycznego sprzęty gospodarstwa domowego ,01 EUR ,99 EUR 2 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych ,50 EUR ,58 EUR 3 Razem ,60 EUR ,58 EUR 961 Sekcja F Budownictwo 24

25 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,15 EUR ,62 EUR 22 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ,79 EUR ,63 EUR 41 Roboty budowlane specjalistyczne ,32 EUR ,29 EUR 34 Razem ,25 EUR ,54 EUR 97 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,65 EUR ,37 EUR 50 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,39 EUR ,41 EUR 159 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych ,24 EUR ,65 EUR 49 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą ,86 EUR ,45 EUR 5 Razem ,14 EUR ,88 EUR 263 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Zakwaterowanie Działalność usługowa związana z wyżywieniem Razem ,76 EUR ,57 EUR ,63 EUR ,09 EUR ,39 EUR ,66 EUR

26 Sekcja J Informacja i komunikacja Działalność usługowa w zakresie informacji ,22 EUR ,07 EUR 1 Działalność wydawnicza ,61 EUR ,20 EUR 7 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ,84 EUR ,39 EUR 29 Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video ,00 EUR ,68 EUR 3 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych ,86 EUR ,95 EUR 3 Przetwarzanie danych ,13 EUR ,88 EUR 9 Telekomunikacja ,51 EUR ,64 EUR 41 Sekcja Razem M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,16 EUR ,81 EUR 93 Doradztwo związane z zarządzaniem ,50 EUR ,04 EUR 7 Działalność badawcza i naukowa ,86 EUR ,86 EUR 37 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ,89 EUR ,67 EUR 9 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne ,32 EUR ,58 EUR 54 Działalność weterynaryjna ,34 EUR ,35 EUR 11 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 902,45 EUR 3 394,65 EUR 1 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ,54 EUR ,13 EUR 31 Razem ,90 EUR ,29 EUR 150 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Opieka zdrowotna ,13 EUR ,81 EUR 177 Pomoc społeczna bez zakwaterowania ,98 EUR ,91 EUR 2 Razem ,11 EUR ,72 EUR 179

27 Zakończone projekty Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Poligrafia ,77 EUR ,10 EUR 44 Produkcja maszyn i urządzeń ,00 EUR ,97 EUR 99 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,83 EUR ,87 EUR 101 Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli ,13 EUR ,86 EUR 14 Pozostała produkcja wyrobów ,97 EUR ,97 EUR 48 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ,45 EUR ,86 EUR 43 Produkcja mebli ,59 EUR ,17 EUR 28 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ,56 EUR ,72 EUR 78 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ,36 EUR ,77 EUR 14 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ,17 EUR ,23 EUR 14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych ,16 EUR ,29 EUR 37 Produkcja odzieży ,60 EUR ,15 EUR 21 Produkcja wyrobów budowlanych ,93 EUR ,50 EUR 32 Produkcja artykułów spożywczych ,88 EUR ,61 EUR 32 Produkcja wyrobów chemicznych ,49 EUR ,22 EUR 11 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli ,78 EUR ,94 EUR 10 Produkcja wyrobów powstałych z mineralnych surowców niemetalicznych ,90 EUR ,56 EUR 16 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ,01 EUR ,33 EUR 19 Produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych z wyjątkiem odzieży ,23 EUR ,20 EUR 9 27

28 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi ,38 EUR ,73 EUR 4 Produkcja metali ,13 EUR ,17 EUR 12 Produkcja artykułów i nieelektrycznego sprzęty gospodarstwa domowego ,01 EUR ,40 EUR 2 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych ,38 EUR ,12 EUR 2 Razem ,73 EUR ,77 EUR

29 Sekcja F Budownictwo Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,39 EUR ,30 EUR 16 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ,81 EUR ,35 EUR 28 Roboty budowlane specjalistyczne ,47 EUR ,47 EUR 23 Razem ,68 EUR ,12 EUR 67 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle T Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,04 EUR ,81 EUR 33 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,92 EUR ,26 EUR 121 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych ,86 EUR ,93 EUR 27 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą ,15 EUR ,46 EUR 4 Razem ,97 EUR ,46 EUR

30 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Zakwaterowanie ,91 EUR ,94 EUR 25 Działalność usługowa związana z wyżywieniem ,95 EUR ,00 EUR 23 Razem ,86 EUR ,93 EUR 48 30

31 Sekcja J Informacja i komunikacja Działalność wydawnicza ,67 EUR ,51 EUR 5 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność ,40 EUR powiązana ,19 EUR 19 Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video 4 110,45 EUR 910,78 EUR 2 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych ,63 EUR ,63 EUR 2 Przetwarzanie danych ,87 EUR ,57 EUR 8 Telekomunikacja ,52 EUR ,37 EUR 7 Razem ,54 EUR ,04 EUR 43 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Doradztwo związane z zarządzaniem ,92 EUR ,00 EUR 6 Działalność badawcza i naukowa ,78 EUR ,81 EUR 27 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ,64 EUR ,55 EUR 6 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne ,72 EUR ,24 EUR 40 Działalność weterynaryjna ,86 EUR ,36 EUR 8 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 902,45 EUR 3 205,72 EUR 1 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ,38 EUR ,75 EUR 22 Razem ,75 EUR ,43 EUR 110 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Opieka zdrowotna ,58 EUR ,12 EUR 131 Pomoc społeczna bez zakwaterowania ,30 EUR ,29 EUR 1 Razem ,88 EUR ,41 EUR

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów. Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r. 2014 Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

2012r. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2012r. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2012r. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 1 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Stan wdrażania działań skierowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej Opracowanie: Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania 2 SPIS TREŚCI WSTĘP PODSTAWOWE DANE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 Maj 2013 Rozkłady liczebności

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata SEKCJE PKD PRZYPORZĄDKOWANE DO OBSZARÓW INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI ORAZ OBSZARY INNOWACJI IĘDZYBRANŻOWYCH (W RAACH SART SPECIALISATION) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2017 r. W pierwszej połowie 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 3822 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2014 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo