Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek, w której uczestniczyli: Radni Gminy w pełnym składzie 15 osób, Wójt, zastępca Wójta, Skarbnik, Sekretarz Gminy, Radca Prawny, pracownicy Urzędu Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi wsi, przedstawiciele prasy. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Ad.1 Przewodniczący Rady, Pan Jan Drzazgowski otworzył III Sesję Rady Gminy, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Ad.2 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 3. Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Gminy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na 2015 rok: 1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3) Odczytanie opinii Komisji Gospodarczej. 4) Debata budżetowa. 5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Samorządowego zakładu budżetowego w Pomiechówku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w Nowym Modlinie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz nadania mu statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Pomiechówek. 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy. 12. Interpelacje i zapytania Radnych, sprawy różne. 13. Zamknięcie sesji. Ad.3 Radni przyjęli protokół z I i II Sesji Rady Gminy. Ad.4 Przystąpiono do podjęcia Uchwały budżetowej na 2015 rok. 1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały budżetowej po wniesieniu

2 autopoprawek. Skarbnik Gminy, Pani Kamila Gronczewska odczytała projekt uchwały budżetowej w wersji przygotowanej do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. 2) Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Opinia ta jest pozytywna. 3) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Pani Teresa Cieślińska odczytała opinię Komisji Gospodarczej w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 r. Opinia Komisji Gospodarczej w sprawie projektu budżetu Gminy Pomiechówek na 2015 rok Komisja Gospodarcza analizowała projekt budżetu gminy na 2015 rok na dwóch posiedzeniach, w dniu r. wspólnie z Komisją Rewizyjną oraz w dniu r. Drugie posiedzenie odbyło się z udziałem Przewodniczących pozostałych Komisji Rady Gminy, którzy przedstawili opinie wypracowane na swoich komisjach. W każdej z nich projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie, nie przedstawiono żadnych wniosków. Komisja Gospodarcza stwierdziła, że: 1) projekt budżetu wpłynął do Rady Gminy w dniu r. zgodnie z ustawowym terminem i zawiera wszystkie elementy wynikające z art.184 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr LII/299/10 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek. 2) W objaśnieniach omówiono kwoty dochodów z poszczególnych źródeł i podstawy ich kalkulacji oraz udział ważniejszych pozycji w dochodach Gminy. 3) Przedstawiono kwoty planowanych wydatków w działach z uzasadnieniem wysokości kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności i rodzaje wydatków. Omówiono również przychody i rozchody budżetu. 4) Z przedłożonego projektu budżetu wynika, że planowane dochody ogółem wyniosą: ,84 zł, przewidziane wydatki: ,84 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 5) Gmina Pomiechówek w roku 2015 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych. Reasumując powyższe - Komisja stwierdza, że planowane realne dochody budżetu zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań realizowanych w Gminie w 2015 roku. Ponadto w wydatkach ujęto najważniejsze priorytetowe zadania i kontynuację przedsięwzięć istotnych dla rozwoju Gminy. W związku z powyższym Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Pomiechówek na 2015 rok. Do wiadomości: Rada Gminy Pomiechówek Przewodnicząca Komisji Gospodarczej: Teresa Cieślińska

3 4) Przeprowadzono debatę budżetową w trakcie której głos zabrali: Radny Marcin Gągolewski zgłosił wniosek dot. przesunięcia kwoty zł z promocji gminy na budowę ciągu pieszego przy kaplicy w Orzechowie. Radny Artur Bonas przedstawił swoją opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy na 2015 rok. Sołtys wsi Kosewo, Pan Krzysztof Wróblewski poruszył temat składanych wniosków przez sołtysów do projektu budżetu dotyczących zadań do wykonania w swoich miejscowościach. Radna Teresa Cieślińska zaproponowała sołtysom udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej celem przedyskutowania spraw przez nich zgłaszanych. O potrzebach swojej wsi mówiła także sołtys Woli Błędowskiej Pani Agnieszka Winnik. Ponadto sołtysi zwracali uwagę na nierównomierny ich zdaniem podział środków na centrum i pozostałe miejscowości Gminy. W podjętej dyskusji głos zabrał także radny Andrzej Górecki w kwestii zrównoważonego rozwoju gminy, który w tej sprawie miał odmienne zdanie od sołtysów. Radna Urszula Nowakowska podkreśliła dużą rolę funduszu sołeckiego, z którego możliwe jest wykonanie wielu zadań we wsiach. 5) Przegłosowano autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które przyjęto jednogłośnie. Wniosek radnego Marcina Gągolewskiego w wyniku przeprowadzonego głosowania nie został przyjęty. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok: za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wstrzymał się od głosu 1 radny. Ad.5 Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata Ad.6 W wyniku podjętej uchwały ustalono stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w Pomiechówku na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, czyli place zabaw oraz budynek przedszkola i centrum integracji społecznej. Ogólna kwota dotacji wynosi ,00 zł Ad.7 Rada uchwaliła Gminny Programy: - Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Celem uchwalonych programów jest realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na szczeblu gminy. Programy te zawierają wykaz działań w sferze zagadnień społecznych z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz z zakresu rozwiązywania problemów wymienionych uzależnień. Ad.8 Radni w wyniku podjęcia uchwały wyrazili zgodę na przeniesienie na rzecz Gminy Pomiechówek własności nieruchomości położonej w Nowym Modlinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako

4 działka nr 6/78 o powierzchni 0,1092, stanowiącej własność EKO-ZYSK 1 Spółki z o.o. w Nowym Modlinie 45, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Ad.9 Rada Gminy dokonała zmian w Uchwale Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz nadania mu statutu poprzez wprowadzenie w załączniku do tej uchwały stanowiącego statut jednostki zapisu: 2 ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: " 1. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Pomiechówek, ul. Kupiecka 10" " 2. Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz numerem NIP i REGON o treści: Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Kupiecka 10, Pomiechówek". Ad.10 Radni uchwalili ramowy plan pracy Rady Gminy Pomiechówek na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2014 r. RAMOWY PLAN PRACY RADY GMINY NA 2015 ROK Lp. Tematyka obrad: I. Styczeń Luty 1. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach za 2014 rok. 2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy sprawozdanie i ocena za 2014 r. 3. Sprawy bieżące. II. Marzec 1. Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2014r. 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014r. 3. Informacja o działalności Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD. 4. Sprawy bieżące. III. Kwiecień Maj 1. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej Gminy za 2014r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. 2. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalno-oświatowych (biblioteka, GOK). 3. Informacja z działalności opieki zdrowotnej na terenie Gminy, działalność

5 SPZOZ. 4. Sprawy bieżące. IV. Czerwiec Lipiec 1. Sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Sprawy różne. V. Sierpień Wrzesień 1. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej Gminy za I półrocze 2015r. 2. Sprawy bieżące. VI. Październik Listopad 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2. Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. 3. Sprawy bieżące. VII. Grudzień 1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016r. 2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2016r. 3. Sprawy bieżące. Pełne teksty podjętych uchwał znajdują się w BIP-ie Urzędu Gminy Pomiechówek. Ad.11 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami Rady Gminy. WO Pomiechówek, dnia 30 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY POMIECHÓWEK w kadencji w okresie: od 26 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

6 1. Udział w Komisjach Rady Gminy. 2. Przyjmowanie interesantów (w każdą środę). 3. Ogłoszenie przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w Pomiechówku w okresie od 07 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ( r.). 4. Ogłoszenie przetargu pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym w 2015 r. ( r.). 5. Udział w konferencji Nowoczesny Samorząd Zarządzanie i Finanse ( r.). 6. Podpisanie umowy z firmą MARABUT Sp. zo.o na dostawę sprzętu rekreacyjnego tj. kajaków i nart biegowych ( r.). 7. Otwarcie ofert w przetargu na zakup i dostawę sprzętu rekreacyjnego tj. kijków do nordic walking ( r.). 8. Podpisanie aneksów do umów o dofinansowanie budowy świetlic wiejskich we wsi Nowy Modlin i Błędowo ( r.). 9. Otwarcie ofert w przetargu na sukcesywny zakup paliw płynnych w 2015 r. ( r.). 10. Otwarcie ofert w przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w Pomiechówku w 2015 r. ( r.). 11. Pobyt delegacji polskiej w partnerskiej gminie Antrodoco w celu dokonania podsumowań dotyczących realizowanego projektu Europa dla obywateli ( r r.). 12. Udział w spotkaniach wigilijnych z grupami, organizacjami non-profit z terenu gminy Pomiechówek ( r r.). 13. Podpisanie umowy z firmą PKS POLONUS na zakup benzyny bezołowiowej E95 i oleju napędowego na rok 2015 ( r.). 14. Ogłoszenie przetargu na zakup benzyny PB E98 w systemie bezgotówkowym w 2015 r. ( r.). 15. Zakończenie zadania i rozliczenie końcowe dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek ( r.).

7 16. Ogłoszenie przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. ( r.). 17. Wydanie decyzji celu Publicznego dla Inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności Publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek, przy ul. Kilińskiego ( r.). 18. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Aktywnie nad Wkrą rozwój turystyki w gminie Pomiechówek Etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ( r.). 19. Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Pomocnia w formie leasingu zwrotnego ( r.). 20. Udział w IV Spotkaniu Wigilijnym Mieszkańców ( r.). 21. Podpisanie umowy z firmą PKS POLONUS na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w Pomiechówku w 2015 r. ( r.). 22. Ogłoszenie przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. ( r.). 23. Podpisanie i złożenie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S, Rb-28S) ( r.). 24. Otwarcie ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. ( r.). 25. Otwarcie ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. ( r.). 26. Podpisanie umów z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim na udzielenie kredytów dla gminy Pomiechówek ( r.). Ad.12 W punkcie interpelacje i zapytania Radnych, sprawy różne poruszono następujące sprawy: Sołtys wsi Bronisławka, Pan Zbigniew Ponto zgłosił temat dotyczący kursów komunikacji lokalnej do Bronisławki. Sprawa ta, wyjaśnił zastępca Wójta, Pan Mariusz Łempicki będzie kompleksowo rozpatrzona w styczniu 2015 roku. Radny Artur Bonas zabrał głos w kwestii utrzymania porządku przy kontenerach na odzież używaną, ustawionych jak mniemał przez PCK.

8 Pan Piotr Kownacki wyjaśnił, że kontenery ustawione są przez prywatne firmy, jeżeli dotyczy to terenu gminnego istnieje możliwość jakichkolwiek działań w kwestii utrzymania porządku, trudniej jest w przypadku innych terenów. Opłaty za postawienie tych kontenerów nie są pobierane. Radny Marcin Gągolewski zasugerował Przewodniczącemu Rady możliwość zwoływania sesji w godzinach popołudniowych. Poruszył także temat umieszczania protokołów na stronie internetowej gminy. Ustalono, że sprawy te zostaną przedyskutowane na posiedzeniach Komisji Rady. Ponadto Radny Marcin Gągolewski postulował o podjęcie działań w najbliższych latach w kierunku pozyskania środków unijnych na budowę hali sportowej w Orzechowie i Goławicach. Ad.13 Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim życzenia noworoczne i zamknął III Sesję Rady Gminy.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r.

Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r. Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. Ad. 1 Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych

Bardziej szczegółowo