Upadłość konsumencka. poradnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Upadłość konsumencka. poradnik"

Transkrypt

1 Upadłość konsumencka poradnik

2 Niniejszy poradnik powstał dzięki zaangażowaniu i działalności Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego w przygotowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 września 2014 r.) tzw. nowej upadłości konsumenckiej. Autorzy: adw. dr Patryk Filipiak apl. adw. Maciej Geromin adw. Bartosz Groele sędzia dr hab. Anna Hrycaj sędzia Zbigniew Miczek sędzia Janusz Płoch dr Marek Porzycki sędzia Cezary Zalewski Wydawca: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa ISBN: Broszura ma charakter informacyjny i ma na celu zapoznanie konsumentów z podstawowymi instytucjami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Skład i druk: PPU Multigraf s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk,

3 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Wprowadzenie 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze 1 (dalej jako p.u.n. ), w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Jest to bardzo istotna zmiana, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami. Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym. Każdorazowo konsument musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez rozpatrujący wniosek sąd. Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszej broszurze poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi. Z niniejszego przewodnika dowiesz się: y jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta, y kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, y jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta, y jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, y czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami, y do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Pamiętaj, że opisane tu regulacje dotyczą tylko wniosków złożonych po wejściu w życie nowej ustawy tj. 31 grudnia 2014 r. Czym jest upadłość konsumencka Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: 1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz j.t.) ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306). 3

4 PORADNIK y oddłużenie niewypłacalnego konsumenta umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, y windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Funkcja oddłużeniowa Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy. Funkcja windykacyjna Do wszczęcia postępowania dojdzie tylko w sytuacji, w której konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli. Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i nie wymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który: [a] dokonuje spisu całego majątku konsumenta; [b] weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia; [c] spienięża majątek konsumenta; [d] uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom. Konsekwencje upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje. Jeżeli sąd ogłosi upadłość należy pamiętać o najistotniejszych z nich: 4

5 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA y wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się masą upadłości, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np.: sprzedać samochodu); y upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, co uniemożliwi konsumentowi skorzystania z możliwości oddłużenia w przeciągu następnych dziesięciu lat; y w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; y po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby wyłączonych spod egzekucji. Syndyk będzie więc sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego; y wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne (natychmiastowo płatne) stają się wszelkie (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) zobowiązania konsumenta np.: kredyt wzięty na raty, będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości; y wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka; y po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie; y ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi; do postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, który będzie reprezentował konsumenta i jego interesy. Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która: [a] nie prowadzi działalności gospodarczej lub [b] przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok (art p.u.n. oraz 8 p.u.n.). 5

6 PORADNIK Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć: y spółka; wspólnik spółki osobowej (np.: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej); fundacja; stowarzyszenie; y łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria); y osoba prowadząca działalność gospodarczą choćby niezarejestrowaną. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki. Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierwszym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego, będzie rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał, na podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek. Spełnienie którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta (art p.u.n.), jeżeli: y konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę); y w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta (np.: w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania); y w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu); y konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił (por. art. 20 i n. p.u.n.); y konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane; y w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem; y czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 6

7 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Sporządzając wniosek należy zadbać o rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z tych okoliczności. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić upadłość konsumenta. Należy pamiętać, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami. Pamiętaj, że zarówno od decyzji sądu co do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak i postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Sposób i zasady wnoszenia zażalenia określone są w pouczeniu, które konsument dostanie od sądu o ile działa bez profesjonalnego pełnomocnika. Elementy wniosku Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które zawiera ściśle określone elementy. W każdym wniosku o ogłoszenie upadłości powinno znaleźć się: 1] oznaczenie konsumenta imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania; 2] aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników chodzi o cały majątek, czyli m.in.: nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt RTV i AGD; zgromadzone pieniądze w celu szacunkowej wyceny można posłużyć się średnimi cenami np.: z portali aukcyjnych; 3] wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta (podanie dokładnego adresu); 4] spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (chodzi o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie zaspokoił); 5] spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (chodzi o wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne); 6] listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (chodzi o wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta); 7] wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 8] pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą okoliczności wskazane w w art ust. 2 i 3 p.u.n. negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości. Aby ułatwić pracę sądowi i syndykowi warto również poinformować o toczących się przeciwko konsumentowi lub z jego udziałem postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych z podaniem nazwy sądu, komornika, organu administracyjnego, adresu oraz sygnatury usprawni to całą procedurę. Przepis art ust. 4 pkt 3 p.u.n. wymaga wskazania okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienia. Oznacza to powołanie przez konsumenta wszystkich okoliczności przemawiających za pozytywnym rozpoznaniem wniosku (opis tego, jakie wydarzenia bądź zawarte umowy doprowadziły do niewypłacalności) jak i wskazanie, że nie zachodzą negatywne przesłanki do ogłoszenia upa- 7

8 PORADNIK dłości (albo pomimo ich zajścia, względy słuszności bądź zasady humanitaryzmu przemawiają za ogłoszeniem upadłości). Okoliczności te powinny być uprawdopodobnione, tak aby sąd miał podstawy do uznania, że wskazane przez konsumenta we wniosku zdarzenia, rzeczywiście miały miejsce. Konsument powinien więc do wniosku załączyć dokumenty, wskazujące na zajście danych okoliczności (np.: odpis umowy kredytu, zaświadczenie o trwałej chorobie, dokumenty wskazujące na określone zdarzenia losowe) lub też powołać świadków. Należy jednak pamiętać, że: y opis okoliczności powinien być zwięzły i rzeczowy a przedstawione dokumenty powinny dotyczyć tylko zdarzeń opisanych we wniosku; y konsument powinien podać wszystkie okoliczności i przedstawić wszystkie dokumenty, nawet jeśli w jego ocenie świadczą na jego niekorzyść. Ich późniejsze ujawnienie, może spowodować negatywne dla konsumenta konsekwencje umorzenie postępowania upadłościowego, bez szans na oddłużenie, a w niektórych wypadkach odpowiedzialność karną. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być nadto należycie opłacony. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową najniższą opłatą, o której mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2 (art. 76a w zw. z art. 14 ust. 3). Obecnie wynosi 30 zł. Jej aktualną wysokość znajdziesz w wyżej wskazanej ustawie lub na stronie internetowej sądu. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w kasie sądu albo znakami opłaty sądowej na pierwszej lub ostatniej stronie wniosku albo przelewem na rachunek bankowy sądu. Do wniosku należy dołączyć dowód jej uiszczenia potwierdzenie z kasy sądu albo potwierdzenie dokonania przelewu. Plan spłaty i umorzenie zobowiązań Elementem postępowania upadłościowego, następującym po likwidacji majątku upadłego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Sąd ustala jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie tych wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Plan spłaty jest więc ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta. Jeżeli konsument będzie wykonywał swoje zobowiązania w sposób 2 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz j.t.). 8

9 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA prawidłowy, może liczyć na oddłużenie (umorzenie części albo całości wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości). W okresie wykonywania planu spłaty, nie jest możliwa egzekucja wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli i konsumenta. Sąd nie jest związany propozycjami konsumenta, jednak jeśli konsument przedstawi racjonalne i ekonomicznie uzasadnione propozycje jego wykonania, sąd może wziąć je pod uwagę. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta (następuje oddłużenie konsumenta). Propozycje układowe Alternatywą dla planu spłaty jest możliwość złożenia przez konsumenta propozycji układowych. Propozycje układowe to autorska propozycja konsumenta, w której może przedstawić warunki likwidacji i restrukturyzacji majątku i wierzytelności. Jest to alternatywa dla planu spłaty, w której konsument może przedstawić propozycje bez względu na regulacje dotyczące ustalania i wykonywania planu spłaty. W propozycjach układowych może znaleźć się np.: propozycja rozłożenia wierzytelności na raty na dłuższy okres (renegocjacja kredytu), propozycja zachowania określonego składnika majątkowego czy propozycja odroczenia płatności danej wierzytelności. Propozycje układowe mogą być zasadniczo złożone w każdym czasie, nawet wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale zgromadzenie wierzycieli, na którym te propozycje będą poddane pod głosowanie zostanie zwołane dopiero po ustaleniu listy wierzytelności. Należy pamiętać, że zawarcie przez konsumenta z wierzycielami układu musi być uprawdopodobnione. Oznacza to, że propozycje układowe przede wszystkim powinny być ekonomicznie zasadne i dostosowane do indywidualnej sytuacji konsumenta (np.: jego zdolności zarobkowych). Uprawdopodobnienie oznacza również zaoferowanie sądowi podstaw (dokumentów, informacji), które dadzą podstawę do twierdzenia, że konsument wykona układ. Układ wymaga zwołania zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli będzie głosowało propozycje układowe przedstawione przez konsumenta. Układ zostanie zawarty, jeżeli wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Oznacza to, że konsument, jak i syndyk powinni przed głosowaniem zatroszczyć się o zapoznanie wierzycieli z propozycjami układowymi i w ramach negocjacji nakłonić odpowiednią większość do przyjęcia układu. W warunkach układu, konsument i wierzyciele określą także warunki oddłużenia umorzenia wierzytelności. Na zasadach określonych w p.u.n. zawarty układ może być zmieniany i uchylany w zależności od okoliczności. Przykładowy wniosek Przykładowy wniosek oraz listę załączników możesz znaleźć na stronie16 i na: 9

10 PORADNIK Informacje o sądach Na tę chwilę wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Ich adresy i dane teleadresowe znajdziesz poniżej. Aby upewnić się, czy wniosek zostanie złożony do właściwego sądu zadzwoń do Biura Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego, w którym wskażą Ci istotne informacje o adresie sądu, numerze rachunku bankowego sądu, a po złożeniu wniosku, poinformują Cię o aktualnym stanie sprawy. Adresy: Wydziały gospodarcze sądów rejonowych rozpatrujące wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na dzień 1 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (XV Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Częstochowie (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Elblągu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Sąd Rejonowy w Kaliszu Białystok ul. Mickiewicza 103 (85) Bielsko-Biała ul. Bogusławskiego 24 (33) Bydgoszcz ul. Grudziądzka 45 (52) Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 9/11 (34) Elbląg ul. płk. Stanisława Dąbka 8-12 (55) Gdańsk ul. Piekarnicza 10 (58) Gliwice Gorzów Wielkopolski ul. Powstańców Warszawy 23 (32) ul. Chopina 52 bl. 15 (95) Jelenia Góra ul. Bankowa 18 (75) Kalisz ul. Asnyka 56a (62)

11 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (X Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Rejonowy w Koninie Sąd Rejonowy w Koszalinie (VII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Krośnie Sąd Rejonowy w Legnicy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (IX Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (XIV Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Łomży Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Sąd Rejonowy w Olsztynie Sąd Rejonowy w Opolu Sąd Rejonowy w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Płocku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (XI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Przemyślu Sąd Rejonowy w Radomiu Katowice ul. Lompy 14 (32) Kielce ul. Warszawska 44 (41) Konin ul. Fryderyka Chopina 28 (63) Koszalin ul. Władysława Andersa 34 (94) Kraków ul. Przy Rondzie 7 (12) Krosno ul. Wolności 3 (13) Legnica ul. Złotoryjska 19 (76) Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 (81) Łódź ul. Pomorska 37 (42) Łomża ul. Polowa 1 (86) Nowy Sącz ul. Strzelecka 1a (12) Olsztyn ul. Artyleryjska 3c (89) Opole ul. Ozimska 60a (77) Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 (29) Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 5 (44) Płock al. Kilińskiego 10b (24) Poznań ul. Grochowe Łąki 6 (61) Przemyśl ul. Mickiewicza 14 (16) w. 108 Radom ul. A. Struga 63 (48)

12 PORADNIK Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Rejonowy w Siedlcach Sąd Rejonowy w Sieradzu Sąd Rejonowy w Słupsku (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Suwałkach Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (XII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Tarnowie Sąd Rejonowy w Toruniu Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie (X Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy we Włocławku Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Zamościu Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Rzeszów ul. Kustronia 4 (17) Siedlce ul. bpa I. Świrskiego 26 pok. 6 (25) Sieradz Aleja Zwycięstwa 1 (43) Słupsk ul. Szarych Szeregów 13 (59) Suwałki ul. Przytorowa 2 (87) Szczecin ul. Narutowicza 19 (91) Wałbrzych ul. Słowackiego 10, 11 (74) Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27 (15) Tarnów ul. Dąbrowskiego 27 (12) Toruń ul. Mickiewicza 10/16 (56) Warszawa ul. Czerniakowska 100a (22) Włocławek ul. Kilińskiego 20 (54) Wrocław ul. Poznańska 16 (71) Zamość ul. Partyzantów 10 (84) Zielona Góra Pl. Słowiański 12 (68)

13 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Etapy postępowania Przygotowanie wniosku Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wymaga rzetelnego i kompletnego wniosku oraz załączenia szeregu dokumentów. Warto zadbać o ich przygotowanie na wcześniejszym etapie. Złożenie wniosku do Sądu badanie formalne wniosku ODRZUCENIE albo ZWROT wniosku Sąd odrzuci albo zwróci wniosek jeżeli obarczony jest brakami albo z innych przyczyn jest niedopuszczalny. Od zarządzenia o zwrocie wniosku oraz od postanowienia o odrzuceniu wniosku, przysługuje zażalenie, zgodnie z treścią pouczenia. Sąd może wezwać konsumenta na rozprawę ODDALENIE wniosku Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli zajdzie którakolwiek z negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości. Od postanowienia o oddaleniu wniosku, przysługuje zażalenie zgodnie z treścią pouczenia. 13

14 PORADNIK Konsument posiada majątek i jest w stanie wykonywać plan spłaty Sąd ogłasza upadłość Niniejszy poradnik powstał dzięki zaangażowaniu i działalności Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego w przygotowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach Sąd sądowych wyznacza w sprawach syndyka cywilnych (Dz. U. z dnia 30 września 2014 r.) tzw. nowej upadłości konsumenckiej. Syndyk ustala listę wierzytelności Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności Autorzy: adw. dr Patryk Filipiak apl. adw. Maciej Geromin Syndyk likwiduje majątek konsumenta i wykonuje plan podziału (spłaca wierzycieli) adw. Bartosz Groele sędzia dr hab. Anna Hrycaj sędzia Zbigniew Miczek sędzia Janusz Płoch dr Marek Porzycki sędzia Cezary Zalewski Wydawca: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa Konsument nie posiada majątku, ale jest w stanie wykonywać plan spłaty Sąd ustala plan spłaty Konsument wykonuje plan spłaty ISBN: Po wykonaniu planu spłaty następuje oddłużenie konsumenta Broszura ma charakter informacyjny i ma na celu zapoznanie konsumentów z podstawowymi instytucjami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej. Konsument ani nie posiada majątku, ani nie jest w stanie wykonywać planu spłaty Sąd oddłuża konsumenta Sąd umorzy (zakończy) postępowanie bez oddłużenia, jeżeli konsument nie Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. będzie współpracował z syndykiem, nie będzie wykonywał swoich obowiązków albo któraś z negatywnych przesłanek ujawni się po ogłoszeniu upadłości. Od postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie zgodnie Skład i druk: PPU Multigraf s.c. Rafał z treścią Ellert, Jarosław pouczenia. Tomczuk, 14

15 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Słowniczek Wierzyciel osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług). Podstawą przyjęcia takiej definicji jest art. 353 Kodeksu cywilnego: Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Syndyk po wejściu w życie Ustawy o Licencji Syndyka zawód syndyka stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków. Są specjalistami zarządzania kryzysowego, menadżerami rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z kłopotami finansowymi. Prawo upadłościowe i naprawcze regulujące zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Wymagalność zobowiązania pieniężnego zobowiązanie, co do którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone, a więc możliwe jest żądanie przez wierzyciela jego spłaty. Przedmioty wyłączone spod egzekucji zgodnie z art. 829 i n. Kodeksu postępowania cywilnego, rzeczy wyłączone spod egzekucji to: 1] przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 2] zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; 3] narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych; 4] część wynagrodzenia; 5] część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 15

16 wzór PORADNIK wniosku Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Opłata stała od wniosku: 30 zł Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. Do: Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ul. Czerniakowska 100A Warszawa Dłużnik: Jan Gładki ul. Solna 4/ Warszawa PESEL: Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej) Działając w imieniu własnym, na podstawie art ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 1 (dalej jako: p.u.n. ), wnoszę o: I. ogłoszenie upadłości Dłużnika; II. przeprowadzenie dowodów wskazanych we wniosku, na wskazane w nim okoliczności. UZASADNIENIE I. INFORMACJE O DŁUŻNIKU 1. Na podstawie art ust. 4 p.u.n. wskazuję następujące informacje o Dłużniku. 2. Dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej, nie jest ani nie był wspólnikiem osobowych spółek handlowych ani członkiem organu kapitałowej spółki handlowej. 3. Miejscem zamieszkania Dłużnika jest Warszawa (00-118) ul. Solna 4/2. 1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz t.j.). 16

17 UPADŁOŚĆ wzór KONSUMENCKA wniosku 4. PESEL Dłużnika to Cały majątek Dłużnika znajduje się pod wskazanym adresem zamieszkania. II. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU I ICH UPRAWDOPODOB- NIENIE 1. Dłużnik jest niewypłacalny, bowiem nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.): a) zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy kredytu z bankiem Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu; b) zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy kredytu z bankiem Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie; c) zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy najmu ze spółdzielnią mieszkaniową Gruszka. 2. Dłużnik ma 50 lat. Do dnia 11 kwietnia 2014 r. pracował jako murarz pobierając stałe wynagrodzenie w wysokości zł i zwykle wypracowywał nadgodziny, za które otrzymywał dodatkowo 600 zł. 3. W 2013 r. zaciągnął od banku Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu kredyt w wysokości zł, który został przeznaczony w całości na remont mieszkania, które wynajmował. 4. W dniu 11 kwietnia 2014 r. Dłużnik uległ poważnemu wypadkowi w pracy, w trakcie którego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. 5. Na skutek wypadku, przestał spłacać kredyt i płacić bieżący czynsz najmu, gdyż świadczenie wypadkowe, bez nadgodzin, nie wystarczało na ich pełne regulowanie po opłaceniu drogiej rehabilitacji. 6. W celu opłacenia dalszej rehabilitacji Dłużnik zaciągnął dodatkowy kredyt od banku Złotówka z siedzibą w Krakowie w kwocie zł. 7. Uszczerbek na zdrowiu nie pozwala Dłużnikowi na wykonywanie dotychczasowej pracy. Pracodawca zadeklarował zatrudnienie Dłużnika na innym stanowisku jednak z mniejszym wynagrodzeniem zł. Dowód: umowa kredytu z bankiem Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu; umowa kredytu z bankiem Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie; umowa najmu ze spółdzielnią Gruszka; dokumentacja medyczna; pismo pracodawcy, zawierające propozycję zmiany stanowiska. 8. Dłużnik spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości. Niewypłacalność powstała z przyczyn losowych i niezależnych oraz niezawinionych od Dłużnika. W dniu zawierania umów Dłużnik posiadał zdolność kredytową pozwalającą na spłatę zobowiązań, zaś kredyt w banku Złotówka został wzięty w celu szybszej rekonwalescencji i powrotu do pracy. 9. Dłużnik wskazuje, że posiada oszczędności w kwocie zł w gotówce, które w całości może przeznaczyć na wstępne koszty postępowania upadłościowego. 10. Dłużnik, w razie zainteresowania wierzycieli, widzi możliwość zawarcia układu. /podpis/ 17

18 załączniki PORADNIK do wniosku Załączniki: Dłużnik nie załącza do wniosku spisu wierzytelności spornych, gdyż takie wierzytelności nie istnieją jak również nie składa listy zabezpieczeń, gdyż na jego majątku nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia. 1. Aktualny i zupełny wykaz majątku Dłużnika wraz z szacunkową wyceną; 2. Spis wierzycieli Dłużnika wraz z adresami wierzycieli, wysokością wierzytelności oraz terminami zapłaty; 3. Pisemne oświadczenie Dłużnika, że nie zachodzą względem niego okoliczności wskazane w art ust. 2 i 3 p.u.n.; 4. Umowa kredytu z bankiem Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu; 5. Umowa kredytu z bankiem Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie; 6. Umowa najmu ze spółdzielnią Gruszka; 7. Dokumentacja medyczna; 8. Pismo pracodawcy, zawierające propozycję zmiany stanowiska; 9. 1x odpis wniosku i wszystkich załączników; 10. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł w kasie sądu. Załącznik 1: Aktualny i zupełny wykaz majątku Dłużnika wraz z szacunkową wyceną Lp. Nazwa składnika majątkowego Położenie składnika majątkowego Wycena składnika Podstawa wyceny składnika majątkowego Inne informacje 1. Telewizor 29 cali Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa zł Wycena została dokonana na podstawie cen zawartych w internetowym serwisie aukcyjnym 2. Sprzęt audio Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa zł Wycena została dokonana na podstawie cen zawartych w internetowym serwisie aukcyjnym 3. Komputer PC Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa zł Wycena została dokonana na podstawie cen zawartych w internetowym serwisie aukcyjnym 4. Drobny sprzęt kuchenny, pościel i inne urządzenia codziennej potrzeby Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa 300 zł Wycena została dokonana według cen z serwisu internetowego 5. Gotówka Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa 1500 zł /podpis/ 18

19 UPADŁOŚĆ załączniki KONSUMENCKA do wniosku Załącznik 2: Spis wierzycieli Dłużnika wraz z adresami wierzycieli, wysokością wierzytelności oraz terminami zapłaty Lp. Wierzyciel Adres wierzyciela Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Gruszka ul. Wejherowska Wrocław ul. Reńska 68D Kraków ul. Kwaśnych Jabłek Warszawa Źródło powstania wierzytelności umowa kredytu nr 1324/32134 umowa kredytu nr / zobowiązania z czynszu najmu Wysokość wierzytelności zł (w tym 500 zł odsetek) stan na dzień 5 stycznia 2014 r zł (w tym 500 zł odsetek) stan na dzień 5 stycznia 2014 r zł (w tym 300 zł odsetek) stan na dzień 5 stycznia 2014 r. Termin zapłaty i cząstkowa kwota zapłaty zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Inne informacje /podpis/ 19

20 załączniki PORADNIK do wniosku Załącznik 3: Pisemne oświadczenie Dłużnika, że nie zachodzą względem niego okoliczności wskazane w art ust. 2 i 3 p.u.n. Oświadczenie Dłużnika Ja niżej podpisany Jan Gładki, oświadczam, że zapoznałem się z treścią art ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1626): Art Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: 1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art , 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. i nie zachodzą względem mojej osoby okoliczności wymienione w art ust. 2 i 3 ustawy tej ustawy. Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. /podpis/ 20

Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej WZÓR WNIOSKU Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Opłata stała od wniosku: 30 zł Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. Do: Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ...

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ... Białystok dnia... Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie... CO POWINIEN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa?

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

q NIE (należy przekreślić rubryki od 2.11. do 2.16.) q TAK (należy wypełnić rubryki od 2.11. do 2.16.)

q NIE (należy przekreślić rubryki od 2.11. do 2.16.) q TAK (należy wypełnić rubryki od 2.11. do 2.16.) WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ P o u c z e n i e Data wpływu: Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek. Każdą rubrykę

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (NOWY PROJEKT)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (NOWY PROJEKT) PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (NOWY PROJEKT) Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 1 r. poz. 1112, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Wystąpienie o ogłoszenie upadłości... 3 Niewypłacalność dłużnika... 4 W sądzie... 5 Po rozpatrzeniu wniosku zadłużonego konsumenta... 5 Upadłość małżonków... 6 Ogłoszenie upadłości... 7 Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 535)

USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 535) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 535) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 1. Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej (i) zakres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1306

Dz.U. 2014 poz. 1306 s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 1306 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art.

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Upadłość konsumencka czyli kiedy niewypłacalny dłużnik może złożyć wniosek o upadłość egazety Prawnej

e-poradnik Upadłość konsumencka czyli kiedy niewypłacalny dłużnik może złożyć wniosek o upadłość egazety Prawnej e-poradnik egazety Prawnej Upadłość konsumencka czyli kiedy niewypłacalny dłużnik może złożyć wniosek o upadłość NOWE PRAWO: porady, wzory pism i przepisy dla zadłużonych i niewypłacalnych kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i. Wniosek o ogłoszenie upadłości ii. Zagadnienia proceduralne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE Studium przypadku praktyka Sądu Rejonowego dla m. st. W-wy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) Art.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ I UZYSKAĆ CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ I UZYSKAĆ CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ I UZYSKAĆ CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE PRELEKCJA Prowadzący: Paweł Brych-Kadziński radca prawny Paweł Melka doradca restrukturyzacyjny W dniu 31 grudnia 2014 r. osoby nadmiernie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ P o u c z e n i e Data wpływu: 1. Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek. 2. Każdą

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu /wypełnia sąd/ Pouczenie 1). Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek wierzyciela o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek wierzyciela o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Wrocław 15.10.2010 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Wnioskodawca: TEKTO Sp. z o.o. 50-729 Wrocław, ul. Kamińskiego 99/4 Uczestnik: Witold

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

WNIOSEK o ogłoszenie upadłości konsumenckiej WZÓR NR 95 WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ Do Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Wałbrzychu Wałbrzych, 22 lipca 2009 r. Upadły: Anna Mądrzak, zam. w Wałbrzychu ul. Batorego 12 m. 4 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 23/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika z urzędu na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16.10.2013 r. czy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

Upadłość konsumencka. Olga Piskorska-Zybura

Upadłość konsumencka. Olga Piskorska-Zybura Upadłość konsumencka Olga Piskorska-Zybura 1 Podstawy prawne: Ustawą z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność

Bardziej szczegółowo

Bankructwo, upadłość 2015-06-09 15:46:33

Bankructwo, upadłość 2015-06-09 15:46:33 Bankructwo, upadłość 2015-06-09 15:46:33 2 Postępowanie upadłościowe na Białorusi jest podobne do postępowania upadłościowego w prawie polskim. Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz.

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. 535). Przepisy ustawy stosuje się do dłużników będących

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE Materiał do samodzielnego studiowania tematu z prawa w turystyce i hotelarstwie. Trudne lub niezrozumiałe problemy, studenci będą mogli wyjaśnić z prowadzącym zajęcia, w czasie jego dyżuru. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Wierzchosławice, dnia... (Imię i nazwisko). (adres)... WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE 33-122 WIERZCHOSŁAWICE WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości* lub w części*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie upadłości Justyny K. prowadzącej działalność gospodarczą

POSTANOWIENIE. w sprawie upadłości Justyny K. prowadzącej działalność gospodarczą Sygn. akt IV CSK 410/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Miejsce: Warszawa Termin: 01-002016, poniedziałek - wtorek,

Bardziej szczegółowo

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych JUSTYNA KOT Rejestr dłużników niewypłacalnych Rejestr dłużników niewypłacalnych (zwany dalej RDN) jest jednym z trzech rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Został wprowadzony ustawą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone uchybienia

Stwierdzone uchybienia Szczegółowy wykaz uchybień nadal występujących w poszczególnych Sądach Okręgowych, który został opracowany na podstawie analizy nadesłanych protokołów lustracji przeprowadzonych w 2004r. Okręgi Sądów Apelacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

(telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz

(telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz .. (imię i nazwisko przedsiębiorcy) (miejscowość, data)..... (adres siedziby firmy). (NIP). (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. iii. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH. z dnia 26 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH. z dnia 26 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1097 UCHWAŁA NR XVII.151.2016 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków GWARANCJA JAKOŚCI IA! Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! niewypłacalność konsumenta a możliwości umorzenia długu nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY W KŁOPOTACH FINANSOWYCH AUTORKI OPRACOWANIA radca prawny Kamila Bukowska radca prawny Kinga Klonowska WSTĘP Jeśli jesteś przedsiębiorcą,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. lekiem na dług" !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zbigniew Stańczyk - radca prawny! Stan prawny: styczeń 2017

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. lekiem na dług !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zbigniew Stańczyk - radca prawny! Stan prawny: styczeń 2017 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA lekiem na dług" Zbigniew Stańczyk - radca prawny Stan prawny: styczeń 2017 1 Witam Cię Czytelniku Nazywam się Zbigniew Stańczyk i jestem radcą prawnym, którego zamiłowanie skupiło

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej)

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VIII/ 2015 z dnia 17 marca 2015 roku W związku z tym, iż złożony przeze mnie wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań nie zawiera danych uwiarygodniających

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej aminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta/ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna^ oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-1/4510-305/15/BK Data 2016.03.11 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. Czym jest upadłość konsumencka?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. Czym jest upadłość konsumencka? Bartłomiej Ciechowski, Anna Dudek Recenzja: dr Grzegorz Trojanowski UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest to upadłość osoby fizycznej - dłużnika, który stał się

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 maja 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR LI.631.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 1. Skutki ogłoszenia upadłości 2. Układ (i) treść układu (propozycje układowe) (ii) przyjęcie

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE bnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

z dnia..~3...y.r..~.ę, lnia 2 O 1 O

z dnia..~3...y.r..~.ę, lnia 2 O 1 O RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 OS-\OO Nowy Dwór MazowI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków A CJ N I A! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 278 16061 Poz. 1636 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa

Bardziej szczegółowo

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch A CJ N IA! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI: Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Wykaz majątku z art. 801 k.p.c. Sporządzony dnia r.

Wykaz majątku z art. 801 k.p.c. Sporządzony dnia r. Gdańsk, dnia... r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100 Sygn. akt... Wykaz majątku z art. 801 k.p.c. Sporządzony dnia... 20...

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójto, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna Kielce ..... (miejscowość, data) (imię i nazwisko, adres wnioskodawcy) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2 25-544 Kielce Na podstawie art. 194 ust 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo