Upadłość konsumencka. poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Upadłość konsumencka. poradnik"

Transkrypt

1 Upadłość konsumencka poradnik

2 Niniejszy poradnik powstał dzięki zaangażowaniu i działalności Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego w przygotowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 września 2014 r.) tzw. nowej upadłości konsumenckiej. Autorzy: adw. dr Patryk Filipiak apl. adw. Maciej Geromin adw. Bartosz Groele sędzia dr hab. Anna Hrycaj sędzia Zbigniew Miczek sędzia Janusz Płoch dr Marek Porzycki sędzia Cezary Zalewski Wydawca: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa ISBN: Broszura ma charakter informacyjny i ma na celu zapoznanie konsumentów z podstawowymi instytucjami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Skład i druk: PPU Multigraf s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk,

3 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Wprowadzenie 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze 1 (dalej jako p.u.n. ), w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Jest to bardzo istotna zmiana, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami. Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym. Każdorazowo konsument musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez rozpatrujący wniosek sąd. Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszej broszurze poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi. Z niniejszego przewodnika dowiesz się: y jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta, y kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, y jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta, y jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, y czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami, y do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Pamiętaj, że opisane tu regulacje dotyczą tylko wniosków złożonych po wejściu w życie nowej ustawy tj. 31 grudnia 2014 r. Czym jest upadłość konsumencka Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: 1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz j.t.) ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306). 3

4 PORADNIK y oddłużenie niewypłacalnego konsumenta umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, y windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Funkcja oddłużeniowa Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy. Funkcja windykacyjna Do wszczęcia postępowania dojdzie tylko w sytuacji, w której konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli. Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i nie wymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który: [a] dokonuje spisu całego majątku konsumenta; [b] weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia; [c] spienięża majątek konsumenta; [d] uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom. Konsekwencje upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje. Jeżeli sąd ogłosi upadłość należy pamiętać o najistotniejszych z nich: 4

5 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA y wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się masą upadłości, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np.: sprzedać samochodu); y upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, co uniemożliwi konsumentowi skorzystania z możliwości oddłużenia w przeciągu następnych dziesięciu lat; y w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; y po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby wyłączonych spod egzekucji. Syndyk będzie więc sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego; y wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne (natychmiastowo płatne) stają się wszelkie (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) zobowiązania konsumenta np.: kredyt wzięty na raty, będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości; y wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka; y po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie; y ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi; do postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, który będzie reprezentował konsumenta i jego interesy. Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która: [a] nie prowadzi działalności gospodarczej lub [b] przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok (art p.u.n. oraz 8 p.u.n.). 5

6 PORADNIK Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć: y spółka; wspólnik spółki osobowej (np.: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej); fundacja; stowarzyszenie; y łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria); y osoba prowadząca działalność gospodarczą choćby niezarejestrowaną. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki. Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierwszym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego, będzie rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał, na podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek. Spełnienie którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta (art p.u.n.), jeżeli: y konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę); y w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta (np.: w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania); y w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu); y konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił (por. art. 20 i n. p.u.n.); y konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane; y w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem; y czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 6

7 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Sporządzając wniosek należy zadbać o rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z tych okoliczności. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić upadłość konsumenta. Należy pamiętać, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami. Pamiętaj, że zarówno od decyzji sądu co do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak i postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Sposób i zasady wnoszenia zażalenia określone są w pouczeniu, które konsument dostanie od sądu o ile działa bez profesjonalnego pełnomocnika. Elementy wniosku Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które zawiera ściśle określone elementy. W każdym wniosku o ogłoszenie upadłości powinno znaleźć się: 1] oznaczenie konsumenta imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania; 2] aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników chodzi o cały majątek, czyli m.in.: nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt RTV i AGD; zgromadzone pieniądze w celu szacunkowej wyceny można posłużyć się średnimi cenami np.: z portali aukcyjnych; 3] wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta (podanie dokładnego adresu); 4] spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (chodzi o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie zaspokoił); 5] spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (chodzi o wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne); 6] listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (chodzi o wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta); 7] wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 8] pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą okoliczności wskazane w w art ust. 2 i 3 p.u.n. negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości. Aby ułatwić pracę sądowi i syndykowi warto również poinformować o toczących się przeciwko konsumentowi lub z jego udziałem postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych z podaniem nazwy sądu, komornika, organu administracyjnego, adresu oraz sygnatury usprawni to całą procedurę. Przepis art ust. 4 pkt 3 p.u.n. wymaga wskazania okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienia. Oznacza to powołanie przez konsumenta wszystkich okoliczności przemawiających za pozytywnym rozpoznaniem wniosku (opis tego, jakie wydarzenia bądź zawarte umowy doprowadziły do niewypłacalności) jak i wskazanie, że nie zachodzą negatywne przesłanki do ogłoszenia upa- 7

8 PORADNIK dłości (albo pomimo ich zajścia, względy słuszności bądź zasady humanitaryzmu przemawiają za ogłoszeniem upadłości). Okoliczności te powinny być uprawdopodobnione, tak aby sąd miał podstawy do uznania, że wskazane przez konsumenta we wniosku zdarzenia, rzeczywiście miały miejsce. Konsument powinien więc do wniosku załączyć dokumenty, wskazujące na zajście danych okoliczności (np.: odpis umowy kredytu, zaświadczenie o trwałej chorobie, dokumenty wskazujące na określone zdarzenia losowe) lub też powołać świadków. Należy jednak pamiętać, że: y opis okoliczności powinien być zwięzły i rzeczowy a przedstawione dokumenty powinny dotyczyć tylko zdarzeń opisanych we wniosku; y konsument powinien podać wszystkie okoliczności i przedstawić wszystkie dokumenty, nawet jeśli w jego ocenie świadczą na jego niekorzyść. Ich późniejsze ujawnienie, może spowodować negatywne dla konsumenta konsekwencje umorzenie postępowania upadłościowego, bez szans na oddłużenie, a w niektórych wypadkach odpowiedzialność karną. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być nadto należycie opłacony. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową najniższą opłatą, o której mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2 (art. 76a w zw. z art. 14 ust. 3). Obecnie wynosi 30 zł. Jej aktualną wysokość znajdziesz w wyżej wskazanej ustawie lub na stronie internetowej sądu. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w kasie sądu albo znakami opłaty sądowej na pierwszej lub ostatniej stronie wniosku albo przelewem na rachunek bankowy sądu. Do wniosku należy dołączyć dowód jej uiszczenia potwierdzenie z kasy sądu albo potwierdzenie dokonania przelewu. Plan spłaty i umorzenie zobowiązań Elementem postępowania upadłościowego, następującym po likwidacji majątku upadłego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Sąd ustala jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie tych wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Plan spłaty jest więc ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta. Jeżeli konsument będzie wykonywał swoje zobowiązania w sposób 2 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz j.t.). 8

9 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA prawidłowy, może liczyć na oddłużenie (umorzenie części albo całości wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości). W okresie wykonywania planu spłaty, nie jest możliwa egzekucja wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli i konsumenta. Sąd nie jest związany propozycjami konsumenta, jednak jeśli konsument przedstawi racjonalne i ekonomicznie uzasadnione propozycje jego wykonania, sąd może wziąć je pod uwagę. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta (następuje oddłużenie konsumenta). Propozycje układowe Alternatywą dla planu spłaty jest możliwość złożenia przez konsumenta propozycji układowych. Propozycje układowe to autorska propozycja konsumenta, w której może przedstawić warunki likwidacji i restrukturyzacji majątku i wierzytelności. Jest to alternatywa dla planu spłaty, w której konsument może przedstawić propozycje bez względu na regulacje dotyczące ustalania i wykonywania planu spłaty. W propozycjach układowych może znaleźć się np.: propozycja rozłożenia wierzytelności na raty na dłuższy okres (renegocjacja kredytu), propozycja zachowania określonego składnika majątkowego czy propozycja odroczenia płatności danej wierzytelności. Propozycje układowe mogą być zasadniczo złożone w każdym czasie, nawet wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale zgromadzenie wierzycieli, na którym te propozycje będą poddane pod głosowanie zostanie zwołane dopiero po ustaleniu listy wierzytelności. Należy pamiętać, że zawarcie przez konsumenta z wierzycielami układu musi być uprawdopodobnione. Oznacza to, że propozycje układowe przede wszystkim powinny być ekonomicznie zasadne i dostosowane do indywidualnej sytuacji konsumenta (np.: jego zdolności zarobkowych). Uprawdopodobnienie oznacza również zaoferowanie sądowi podstaw (dokumentów, informacji), które dadzą podstawę do twierdzenia, że konsument wykona układ. Układ wymaga zwołania zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli będzie głosowało propozycje układowe przedstawione przez konsumenta. Układ zostanie zawarty, jeżeli wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Oznacza to, że konsument, jak i syndyk powinni przed głosowaniem zatroszczyć się o zapoznanie wierzycieli z propozycjami układowymi i w ramach negocjacji nakłonić odpowiednią większość do przyjęcia układu. W warunkach układu, konsument i wierzyciele określą także warunki oddłużenia umorzenia wierzytelności. Na zasadach określonych w p.u.n. zawarty układ może być zmieniany i uchylany w zależności od okoliczności. Przykładowy wniosek Przykładowy wniosek oraz listę załączników możesz znaleźć na stronie16 i na: 9

10 PORADNIK Informacje o sądach Na tę chwilę wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Ich adresy i dane teleadresowe znajdziesz poniżej. Aby upewnić się, czy wniosek zostanie złożony do właściwego sądu zadzwoń do Biura Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego, w którym wskażą Ci istotne informacje o adresie sądu, numerze rachunku bankowego sądu, a po złożeniu wniosku, poinformują Cię o aktualnym stanie sprawy. Adresy: Wydziały gospodarcze sądów rejonowych rozpatrujące wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na dzień 1 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (XV Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Częstochowie (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Elblągu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Sąd Rejonowy w Kaliszu Białystok ul. Mickiewicza 103 (85) Bielsko-Biała ul. Bogusławskiego 24 (33) Bydgoszcz ul. Grudziądzka 45 (52) Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 9/11 (34) Elbląg ul. płk. Stanisława Dąbka 8-12 (55) Gdańsk ul. Piekarnicza 10 (58) Gliwice Gorzów Wielkopolski ul. Powstańców Warszawy 23 (32) ul. Chopina 52 bl. 15 (95) Jelenia Góra ul. Bankowa 18 (75) Kalisz ul. Asnyka 56a (62)

11 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (X Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Rejonowy w Koninie Sąd Rejonowy w Koszalinie (VII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Krośnie Sąd Rejonowy w Legnicy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (IX Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (XIV Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Łomży Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Sąd Rejonowy w Olsztynie Sąd Rejonowy w Opolu Sąd Rejonowy w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Płocku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (XI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Przemyślu Sąd Rejonowy w Radomiu Katowice ul. Lompy 14 (32) Kielce ul. Warszawska 44 (41) Konin ul. Fryderyka Chopina 28 (63) Koszalin ul. Władysława Andersa 34 (94) Kraków ul. Przy Rondzie 7 (12) Krosno ul. Wolności 3 (13) Legnica ul. Złotoryjska 19 (76) Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 (81) Łódź ul. Pomorska 37 (42) Łomża ul. Polowa 1 (86) Nowy Sącz ul. Strzelecka 1a (12) Olsztyn ul. Artyleryjska 3c (89) Opole ul. Ozimska 60a (77) Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 (29) Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 5 (44) Płock al. Kilińskiego 10b (24) Poznań ul. Grochowe Łąki 6 (61) Przemyśl ul. Mickiewicza 14 (16) w. 108 Radom ul. A. Struga 63 (48)

12 PORADNIK Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Rejonowy w Siedlcach Sąd Rejonowy w Sieradzu Sąd Rejonowy w Słupsku (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Suwałkach Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (XII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (VI Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Tarnowie Sąd Rejonowy w Toruniu Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie (X Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy we Włocławku Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu (VIII Wydział Gospodarczy) Sąd Rejonowy w Zamościu Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Rzeszów ul. Kustronia 4 (17) Siedlce ul. bpa I. Świrskiego 26 pok. 6 (25) Sieradz Aleja Zwycięstwa 1 (43) Słupsk ul. Szarych Szeregów 13 (59) Suwałki ul. Przytorowa 2 (87) Szczecin ul. Narutowicza 19 (91) Wałbrzych ul. Słowackiego 10, 11 (74) Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27 (15) Tarnów ul. Dąbrowskiego 27 (12) Toruń ul. Mickiewicza 10/16 (56) Warszawa ul. Czerniakowska 100a (22) Włocławek ul. Kilińskiego 20 (54) Wrocław ul. Poznańska 16 (71) Zamość ul. Partyzantów 10 (84) Zielona Góra Pl. Słowiański 12 (68)

13 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Etapy postępowania Przygotowanie wniosku Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wymaga rzetelnego i kompletnego wniosku oraz załączenia szeregu dokumentów. Warto zadbać o ich przygotowanie na wcześniejszym etapie. Złożenie wniosku do Sądu badanie formalne wniosku ODRZUCENIE albo ZWROT wniosku Sąd odrzuci albo zwróci wniosek jeżeli obarczony jest brakami albo z innych przyczyn jest niedopuszczalny. Od zarządzenia o zwrocie wniosku oraz od postanowienia o odrzuceniu wniosku, przysługuje zażalenie, zgodnie z treścią pouczenia. Sąd może wezwać konsumenta na rozprawę ODDALENIE wniosku Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli zajdzie którakolwiek z negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości. Od postanowienia o oddaleniu wniosku, przysługuje zażalenie zgodnie z treścią pouczenia. 13

14 PORADNIK Konsument posiada majątek i jest w stanie wykonywać plan spłaty Sąd ogłasza upadłość Niniejszy poradnik powstał dzięki zaangażowaniu i działalności Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego w przygotowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach Sąd sądowych wyznacza w sprawach syndyka cywilnych (Dz. U. z dnia 30 września 2014 r.) tzw. nowej upadłości konsumenckiej. Syndyk ustala listę wierzytelności Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności Autorzy: adw. dr Patryk Filipiak apl. adw. Maciej Geromin Syndyk likwiduje majątek konsumenta i wykonuje plan podziału (spłaca wierzycieli) adw. Bartosz Groele sędzia dr hab. Anna Hrycaj sędzia Zbigniew Miczek sędzia Janusz Płoch dr Marek Porzycki sędzia Cezary Zalewski Wydawca: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa Konsument nie posiada majątku, ale jest w stanie wykonywać plan spłaty Sąd ustala plan spłaty Konsument wykonuje plan spłaty ISBN: Po wykonaniu planu spłaty następuje oddłużenie konsumenta Broszura ma charakter informacyjny i ma na celu zapoznanie konsumentów z podstawowymi instytucjami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej. Konsument ani nie posiada majątku, ani nie jest w stanie wykonywać planu spłaty Sąd oddłuża konsumenta Sąd umorzy (zakończy) postępowanie bez oddłużenia, jeżeli konsument nie Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. będzie współpracował z syndykiem, nie będzie wykonywał swoich obowiązków albo któraś z negatywnych przesłanek ujawni się po ogłoszeniu upadłości. Od postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie zgodnie Skład i druk: PPU Multigraf s.c. Rafał z treścią Ellert, Jarosław pouczenia. Tomczuk, 14

15 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Słowniczek Wierzyciel osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług). Podstawą przyjęcia takiej definicji jest art. 353 Kodeksu cywilnego: Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Syndyk po wejściu w życie Ustawy o Licencji Syndyka zawód syndyka stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków. Są specjalistami zarządzania kryzysowego, menadżerami rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z kłopotami finansowymi. Prawo upadłościowe i naprawcze regulujące zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Wymagalność zobowiązania pieniężnego zobowiązanie, co do którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone, a więc możliwe jest żądanie przez wierzyciela jego spłaty. Przedmioty wyłączone spod egzekucji zgodnie z art. 829 i n. Kodeksu postępowania cywilnego, rzeczy wyłączone spod egzekucji to: 1] przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 2] zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; 3] narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych; 4] część wynagrodzenia; 5] część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 15

16 wzór PORADNIK wniosku Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Opłata stała od wniosku: 30 zł Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. Do: Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ul. Czerniakowska 100A Warszawa Dłużnik: Jan Gładki ul. Solna 4/ Warszawa PESEL: Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej) Działając w imieniu własnym, na podstawie art ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 1 (dalej jako: p.u.n. ), wnoszę o: I. ogłoszenie upadłości Dłużnika; II. przeprowadzenie dowodów wskazanych we wniosku, na wskazane w nim okoliczności. UZASADNIENIE I. INFORMACJE O DŁUŻNIKU 1. Na podstawie art ust. 4 p.u.n. wskazuję następujące informacje o Dłużniku. 2. Dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej, nie jest ani nie był wspólnikiem osobowych spółek handlowych ani członkiem organu kapitałowej spółki handlowej. 3. Miejscem zamieszkania Dłużnika jest Warszawa (00-118) ul. Solna 4/2. 1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz t.j.). 16

17 UPADŁOŚĆ wzór KONSUMENCKA wniosku 4. PESEL Dłużnika to Cały majątek Dłużnika znajduje się pod wskazanym adresem zamieszkania. II. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU I ICH UPRAWDOPODOB- NIENIE 1. Dłużnik jest niewypłacalny, bowiem nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.): a) zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy kredytu z bankiem Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu; b) zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy kredytu z bankiem Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie; c) zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy najmu ze spółdzielnią mieszkaniową Gruszka. 2. Dłużnik ma 50 lat. Do dnia 11 kwietnia 2014 r. pracował jako murarz pobierając stałe wynagrodzenie w wysokości zł i zwykle wypracowywał nadgodziny, za które otrzymywał dodatkowo 600 zł. 3. W 2013 r. zaciągnął od banku Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu kredyt w wysokości zł, który został przeznaczony w całości na remont mieszkania, które wynajmował. 4. W dniu 11 kwietnia 2014 r. Dłużnik uległ poważnemu wypadkowi w pracy, w trakcie którego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. 5. Na skutek wypadku, przestał spłacać kredyt i płacić bieżący czynsz najmu, gdyż świadczenie wypadkowe, bez nadgodzin, nie wystarczało na ich pełne regulowanie po opłaceniu drogiej rehabilitacji. 6. W celu opłacenia dalszej rehabilitacji Dłużnik zaciągnął dodatkowy kredyt od banku Złotówka z siedzibą w Krakowie w kwocie zł. 7. Uszczerbek na zdrowiu nie pozwala Dłużnikowi na wykonywanie dotychczasowej pracy. Pracodawca zadeklarował zatrudnienie Dłużnika na innym stanowisku jednak z mniejszym wynagrodzeniem zł. Dowód: umowa kredytu z bankiem Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu; umowa kredytu z bankiem Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie; umowa najmu ze spółdzielnią Gruszka; dokumentacja medyczna; pismo pracodawcy, zawierające propozycję zmiany stanowiska. 8. Dłużnik spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości. Niewypłacalność powstała z przyczyn losowych i niezależnych oraz niezawinionych od Dłużnika. W dniu zawierania umów Dłużnik posiadał zdolność kredytową pozwalającą na spłatę zobowiązań, zaś kredyt w banku Złotówka został wzięty w celu szybszej rekonwalescencji i powrotu do pracy. 9. Dłużnik wskazuje, że posiada oszczędności w kwocie zł w gotówce, które w całości może przeznaczyć na wstępne koszty postępowania upadłościowego. 10. Dłużnik, w razie zainteresowania wierzycieli, widzi możliwość zawarcia układu. /podpis/ 17

18 załączniki PORADNIK do wniosku Załączniki: Dłużnik nie załącza do wniosku spisu wierzytelności spornych, gdyż takie wierzytelności nie istnieją jak również nie składa listy zabezpieczeń, gdyż na jego majątku nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia. 1. Aktualny i zupełny wykaz majątku Dłużnika wraz z szacunkową wyceną; 2. Spis wierzycieli Dłużnika wraz z adresami wierzycieli, wysokością wierzytelności oraz terminami zapłaty; 3. Pisemne oświadczenie Dłużnika, że nie zachodzą względem niego okoliczności wskazane w art ust. 2 i 3 p.u.n.; 4. Umowa kredytu z bankiem Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu; 5. Umowa kredytu z bankiem Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie; 6. Umowa najmu ze spółdzielnią Gruszka; 7. Dokumentacja medyczna; 8. Pismo pracodawcy, zawierające propozycję zmiany stanowiska; 9. 1x odpis wniosku i wszystkich załączników; 10. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł w kasie sądu. Załącznik 1: Aktualny i zupełny wykaz majątku Dłużnika wraz z szacunkową wyceną Lp. Nazwa składnika majątkowego Położenie składnika majątkowego Wycena składnika Podstawa wyceny składnika majątkowego Inne informacje 1. Telewizor 29 cali Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa zł Wycena została dokonana na podstawie cen zawartych w internetowym serwisie aukcyjnym 2. Sprzęt audio Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa zł Wycena została dokonana na podstawie cen zawartych w internetowym serwisie aukcyjnym 3. Komputer PC Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa zł Wycena została dokonana na podstawie cen zawartych w internetowym serwisie aukcyjnym 4. Drobny sprzęt kuchenny, pościel i inne urządzenia codziennej potrzeby Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa 300 zł Wycena została dokonana według cen z serwisu internetowego 5. Gotówka Miejsce zamieszkania Dłużnika: ul. Solna 4/ Warszawa 1500 zł /podpis/ 18

19 UPADŁOŚĆ załączniki KONSUMENCKA do wniosku Załącznik 2: Spis wierzycieli Dłużnika wraz z adresami wierzycieli, wysokością wierzytelności oraz terminami zapłaty Lp. Wierzyciel Adres wierzyciela Grosik S.A. z siedzibą we Wrocławiu Złotówka S.A. z siedzibą w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Gruszka ul. Wejherowska Wrocław ul. Reńska 68D Kraków ul. Kwaśnych Jabłek Warszawa Źródło powstania wierzytelności umowa kredytu nr 1324/32134 umowa kredytu nr / zobowiązania z czynszu najmu Wysokość wierzytelności zł (w tym 500 zł odsetek) stan na dzień 5 stycznia 2014 r zł (w tym 500 zł odsetek) stan na dzień 5 stycznia 2014 r zł (w tym 300 zł odsetek) stan na dzień 5 stycznia 2014 r. Termin zapłaty i cząstkowa kwota zapłaty zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Inne informacje /podpis/ 19

20 załączniki PORADNIK do wniosku Załącznik 3: Pisemne oświadczenie Dłużnika, że nie zachodzą względem niego okoliczności wskazane w art ust. 2 i 3 p.u.n. Oświadczenie Dłużnika Ja niżej podpisany Jan Gładki, oświadczam, że zapoznałem się z treścią art ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1626): Art Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: 1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art , 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. i nie zachodzą względem mojej osoby okoliczności wymienione w art ust. 2 i 3 ustawy tej ustawy. Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. /podpis/ 20

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK dla NIEWYPŁACALNYCH KONSUMENTÓW. Jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką

PORADNIK dla NIEWYPŁACALNYCH KONSUMENTÓW. Jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką PORADNIK dla NIEWYPŁACALNYCH KONSUMENTÓW Jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką 2 S trona Poradnik wydany przy współpracy z PROVIDENT POLSKA S.A. WYDANIE PIERWSZE, maj 2011 COPYRIGHT Konferencja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku 2 Szanowni Państwo! W dniu 14 maja 2012 r., po szeregu spotkań i rozmów, podczas których zapoznałem się

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo