OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O Gdańsk, 2014 r.

2 1. Zamawiający Zamawiającym jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy ; zł, NIP Adres: ul. Jaśkowa Dolina 2, Gdańsk tel. (058) do 23, fax , 2. Postępowanie 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, nie podlegającego przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. zwanego dalej Regulaminem. Na wniosek Wykonawcy, który pobrał SIWZ, Zamawiający przekazuje odpłatnie Regulamin. Opłata za Regulamin może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania Oznaczenie postępowania Postępowanie oznaczone jest jako Obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. sklasyfikowana jako kompleksowa obsługa bankowa (numer CPV usługi bankowe, usługi udzielania kredytu), w skład której wchodzą następujące elementy: A. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, B. Udostępnieni i korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, C. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, D. Lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight Oferty częściowe i wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty obowiązywania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia winna rozpocząć się 7 czerwca 2014 r. a zakończyć 6 czerwca 2019 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie określone poniżej warunki, tj.: 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania niniejszego zamówienia, 2

3 5.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: Posiadają co najmniej 3 oddziały na terenie Gdańska obsługujące podmioty gospodarcze Dysponują elektronicznym systemem przesyłania przelewów Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: Posiadają fundusze/kapitały własne ogółem na koniec ostatniego roku obrachunkowego (2013 r.) nie niższe niż zł (jeden miliard złotych 00/100) Posiadają współczynnik wypłacalności, obliczony zgodnie ze standardami NBP za lata 2010, 2011 i 2012, nie niższy niż 8 % w każdym z tych lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w każdym z lat za ten okres Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia W przypadku, kiedy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie (Konsorcjum), wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 10 ust.1.pkt.4 Regulaminu, a partnerzy łącznie spełniali warunki określone w pkt. 5.2., Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 SIWZ Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z Regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ Złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 11 ust.1.pkt.4-8 Regulaminu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego określona w 11 ust.1.pkt.9 Regulaminu, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 3

4 podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych, Opinię z badania biegłego rewidenta (bez raportu z badania i części opisowej) albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata 2010, 2011 i 2012 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres Oświadczenie dotyczące funduszy/kapitałów własnych ogółem oraz współczynnika wypłacalności ( Załącznik nr 4 ) Wykaz podwykonawców, wraz ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć (Załącznik nr 2) Dokumenty dotyczące podwykonawców, w zakresie wskazanym w punktach: a) oraz zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym tą część zamówienia, której wykonanie będzie powierzone. b) i c) d) Pisemne zobowiązanie podwykonawców do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego wykonawcę lub wspólnie Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Jeżeli Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt ,6.1.3., (w przypadku podwykonawców zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym tę część zamówienia, której wykonanie będzie powierzone) i 6.1.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Zamiast dokumentu określonego w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 4

5 reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z wyjątkiem dokumentów określonych w pkt który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Wymagania dotyczące wadium 7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: Pieniądzu, Poręczeniach bankowych Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych 7.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr , najpóźniej do upływu terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego 7.5. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności gwarancji, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, jeżeli: Upłynął termin związania ofertą, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5

6 7.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Który został wykluczony z postępowania, Którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Sposób przygotowania oferty 8.1. Wymagania ogólne Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane niniejszą SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty, Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a strony ponumerowane. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, b) Oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. c) Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przez Wykonawcę - jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej formie przewidzianej w pkt d) Komplet oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ Opakowanie oferty Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz Nie otwierać przed dniem godz. 10:00. 6

7 8.4. Tajemnica przedsiębiorstwa Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA, Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 9. Miejsce i termin składania ofert 9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, Gdańsk, w pokoju Termin składania ofert upływa w dniu r., godz Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 3 dni kalendarzowe przed terminem składania ofert. Treść pytania i odpowiedzi Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania Pytania, w formie pisemnej, należy kierować na ręce osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami tj.: w sprawach merytorycznych: Mariola Pertkiewicz, tel. (058) wew w sprawach pozostałych: Dariusz Gładykowski tel. (058) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazane za pomocą faksu na nr uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wskazanego w punkcie 10.2 i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 7

8 11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ oraz całkowitą cenę brutto w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ, Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w złotych polskich. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, Gdańsk, w Sali konferencyjnej (parter). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy, adresy Wykonawców oraz cena. Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert, informacje te zostaną przekazane na ich wniosek. 13. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu lub odrzuceniu, będą oceniane według poniższych kryteriów Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się: w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ: a) cena oferty - 80% w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ: a) cena oferty - 20% Sposób oceny punktowej kryterium wyboru oferty: a) Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej: 8

9 Lp KRYTERIUM WAGA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW, JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA DANE KRYTERIUM 1. Cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A,B i C Załącznika nr 1 do SIWZ - F 2. Cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ - G 80 % 80 punktów 20 % 20 punktów 3. Łączna liczba punktów: 100 punktów OBLICZANIE PUNKTÓW Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ (F) F = cena najniższa cena badana X 8 0 Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ (G) G = cena badana cena najwyższa X 2 0 Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B,C i D Załącznika nr 1 do SIWZ: SUMA PUNKTÓW = F+G Suma punktów będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0, Przez cenę oferty, rozumie się, cenę brutto, określoną w złotych i groszach polskich, (dwa miejsca po przecinku) jaką przez pięcioletni okres obowiązywania umowy, składającej się na przedmiot zamówienia Obsługa bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, poniesie Zamawiający. Na cenę oferty składać się więc będzie suma wszystkich poniesionych kosztów, tj.: a) wszystkich przewidywanych opłat lub/ i prowizji, jakie Wykonawca przez pięć lat pobierze od Zamawiającego, wyliczonych na dzień otwarcia ofert, przy założeniu, iż dla potrzeb w/w wyliczenia, zakłada się, że przewidywane wielkości oraz wartości operacji z tytułu wszystkich usług składających się na przedmiot zamówienia określony w punkcie A i B Załącznika nr 1 niniejszej SIWZ, są wielkościami oraz wartościami docelowymi, branymi jako podstawa tych wyliczeń, b) przewidywanych odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, stanowiącego przedmiot zamówienia określony w punkcie C Załącznika nr 1 niniejszej specyfikacji, jakie Wykonawca przez 5 ( pięć ) lat pobierze od Zamawiającego z tytułu jego udzielenia, wyliczonych na dzień otwarcia ofert, przy założeniu, iż dla potrzeb ich wyliczenia zakłada się, że Zamawiający w okresie 5 ( pięciu ) lat będzie wykorzystywał cały limit kredytu przez 246 dni; oraz wszystkich uzyskanych przychodów, tj.: c) przewidywanych odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków z rachunków na lokatach typu overnight. 9

10 14.4 Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy składającej się na przedmiot zamówienia Obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, będzie mógł pobrać z jej tytułu od Zamawiającego wynagrodzenia podane w swojej ofercie jako: cena oferty (cena brutto) w zakresie punktu A i B Załącznika nr 1 do SIWZ oraz cena oferty ( cena brutto) w zakresie punktu C Załącznika nr 1 do SIWZ W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki w sposób określony w 30, 31 Regulaminu niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko(firmę) oraz adres(siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 15. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; w przypadkach, o których mowa w pkt. 14.8, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. Tryb zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty oraz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Warunki niniejszej specyfikacji stanowić będą integralną część zawartej umowy (m.in. przedmiot zamówienia z jego opisem, termin realizacji, warunki płatności) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10

11 17. Istotne postanowienia umowy Postanowienia ogólne W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Zmiany w umowie Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko na piśmie pod rygorem nieważności Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na niżej podanych warunkach. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych poniżej nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) zmian makroekonomicznych, które umożliwiają obniżenie ceny w stosunku do ceny złożonej w ofercie, b) zmiany obowiązujących stawek VAT, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 38 ust. 6, 8 Regulaminu w szczególności: a) ograniczenie lub zwiększenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, c) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; d) zmiana lub uzupełnienie sposobu zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień dodatkowych i uzupełniających zgodnie z treścią 24 ust.4 i ust. 5 Regulaminu Dopuszcza się wzór umowy przedstawiony przez Wykonawcę pod warunkiem, że nie jest on sprzeczny z warunkami zawartymi w SIWZ W przypadku kontrahenta zagranicznego do umowy będzie zastosowane prawo Rzeczpospolitej Polskiej Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Gdańsku Kary umowne Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w wysokości 30% wartości brutto umowy, za zwłokę w świadczeniu usług dot. przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wysokości 0.1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, 11

12 rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości brutto umowy, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego W przypadku wykonywania zamówienia w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz technicznymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umownej w wysokości 30% wartości brutto umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 18. Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 12

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo