DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI NA OKAZICIELA SERII E CASH FLOW SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI NA OKAZICIELA SERII E CASH FLOW SA"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI NA OKAZICIELA SERII E CASH FLOW SA grudzień 2012

2 Niniejszy Dokument informacyjny, zawierający informacje o Emitencie, jest zaproszeniem do złożenia deklaracji nabycia warrantów serii C spółki Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Podstawą do objęcia warrantów jest m.in. właściwe wypełnienie deklaracji nabycia warrantów. Odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność zaprezentowanych w opracowaniu danych ponoszą władze Spółki. W oparciu o niniejszy Dokument informacyjny oferowanych jest do objęcia 5 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C Cash Flow SA po cenie ,00 zł za jeden warrant, każdy uprawniający do złożenia zapisu na akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda po cenie emisyjnej 1,15 zł każda. Dokument informacyjny został przygotowany przez Zarząd Cash Flow SA w celu przedstawienia go potencjalnym Inwestorom rozważającym objęcie warrantów serii C i akcji serii E Spółki. O ile nie zaznaczono inaczej, Dokument informacyjny został sporządzony według stanu na dzień 31 października 2012 roku. Dom Maklerski IDM SA informuje, że świadczy różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz Emitenta w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów inwestorów. Przede wszystkim, Dom Maklerski IDM SA, jako podmiot oferujący warranty i akcje jest zainteresowany uzyskaniem odpowiedniego wynagrodzenia za świadczone usługi. Część wynagrodzenia Domu Maklerskiego IDM SA uzależniona jest od powodzenia oferty akcji, zatem jest zainteresowany jej powodzeniem, rozumianym także jako objęcie jak największej liczby warrantów serii C oraz akcji serii E. Obowiązki prawne nakładają na Dom Maklerski IDM SA obowiązek zarządzania potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów inwestorów. W celu zarządzania takimi sytuacjami Dom Maklerski wdrożył Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDM SA, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: Dokument informacyjny został przygotowany z zachowaniem należytej staranności zawodowej, jako materiał prezentujący Spółkę oraz proces emisji i objęcia warrantów i akcji Spółki. Cash Flow SA oraz Oferujący zaznaczają, że Dokument informacyjny nie powinien być jedyną podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez potencjalnego Inwestora. Oferujący nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego Dokumentu informacyjnego. 2

3 Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5 I.1. INFORMACJE ADRESOWE...5 I.2. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA...5 I.3. KAPITAŁ PODSTAWOWY I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA...8 I.4. OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I.5. ZESTAWIENIE KREDYTÓW EMITENTA I.6. KONCEPCJA ROZWOJU I.7. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE I.7.1. Władze Spółki I.7.2. Zatrudnienie I.7.3. Toczące się postępowania sądowe II. GŁÓWNE RYNKI III. CZYNNIKI RYZYKA III.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM, W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT III.1.1. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych III.1.2. Ryzyko upadłości znacznego dłużnika/klienta Emitenta III.1.3. Ryzyko związane z rozwojem działalności finansowej Emitenta III.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z EMITENTEM III.2.1. Ryzyko związane z konfliktem z rodziną Kazimierskich III.2.2. Ryzyko utraty płynności finansowej Emitenta III.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM III.3.1. Ryzyko niedojścia emisji akcji serii E do skutku III.3.2. Ryzyko związane z opłaceniem zapisu III.3.3. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji III.3.4. Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego III.3.5. Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu akcji serii E do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji serii E III.3.6. Ryzyko naruszenia art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powodujące wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań III.3.7. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami III.3.8. Ryzyko naruszenia przepisów powodujące wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego III.3.9. Ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o ofercie oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi IV. SPRAWOZDANIA FINANSOWE IV.1. ZAKRES PRZEDSTAWIONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH IV.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE CASH FLOW SA ZA LATA 2010 I 2011 ORAZ ZA III KWARTAŁY 2012 R.42 V. ZASADY NABYWANIA WARRANTÓW I AKCJI V.1. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE

4 V.2. DEFINICJE V.3. DYSTRYBUCJA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO V.4. PODSTAWA EMISJI WARRANTÓW I AKCJI V.5. PROPONOWANE DO NABYCIA WARRANTY I AKCJE V.6. ZAMIERZENIA EMITENTA DOTYCZĄCE WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU NA RYNEK REGULOWANY 52 V.7. OSOBY, DO KTÓRYCH JEST ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA DEKLARACJI NABYCIA V.8. TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ WARRANTÓW I AKCJI V.9. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW OBJĘCIA AKCJI V.10. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKI PRAWNE NIE DOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ V.11. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA V.12. NIEDOJŚCIE EMISJI AKCJI DO SKUTKU V.13. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU ZAŁĄCZNIK 1 STATUT CASH FLOW SA ZAŁĄCZNIK 2 UCHWAŁY ZARZĄDU EMITENTA ZAŁĄCZNIK 3 DEKLARACJA NABYCIA WARRANTÓW SERII C CASH FLOW SA ZAŁĄCZNIK 4 ZAPIS NA AKCJE ZAŁĄCZNIK 5 UMOWA OBJĘCIA AKCJI ZAŁĄCZNIK 6 DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI ZAŁĄCZNIK 7 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA DM IDMSA PRZYJMUJĄCYCH DEKLARACJE NABYCIA WARRANTÓW, ORAZ UMOWY OBJĘCIA AKCJI

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I.1. Informacje adresowe Pełna nazwa CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA Adres siedziby ul. Perla Dąbrowa Górnicza Forma prawna spółka akcyjna Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS REGON NIP Fax Telefon Strona internetowa (32) (32) I.2. Historia i rozwój Emitenta Cash Flow SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Polska). Spółka została utworzona 29 grudnia 2000 roku i kontynuuje działalność spółki cywilnej pod nazwą Cash Flow s.c., która została zawiązana w 1997 roku. Podstawowa działalność Emitenta polega na świadczeniu usług służących poprawie płynności finansowej klientów. Główne, oferowane przez Spółkę usługi można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią usługi pozwalające Klientom na uzyskiwanie środków pieniężnych przed terminem zapłaty należności. Są to usługi faktoringu i kupna wierzytelności. Drugą grupę stanowią usługi windykacji wierzytelności, kupna wierzytelności oraz inkasa wierzytelności. Służą one rozwiązywaniu problemów związanych z należnościami przeterminowanymi. Emitent koncentruje swoją działalność na obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zajmuje się głównie należnościami tych podmiotów. Usługi dotyczą przede wszystkim wierzytelności o wartości przekraczającej 20 tys. zł. Potrzebę korzystania z usług faktoringowych czy windykacyjnych przedsiębiorcy wyraźnie dostrzegli wraz z narastającym w latach problemem złych długów. Obecnie panuje już wysoka świadomość roli środków płynnych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie niekorzystne zdarzenia mogą być w porę przewidziane, a w razie ich zaistnienia należy działać szybko, zdecydowanie i profesjonalnie, w związku z czym popyt na usługi windykacyjne stale rośnie. Rośnie również popyt na usługi faktoringowe. Wciąż jednak jest to usługa nowa i nie znana wszystkim przedsiębiorcom. Pozwala ona na dość szybkie otrzymanie do swojej dyspozycji środków pochodzących z niewymagalnych jeszcze należności. Warunki finansowe ich pozyskania są nieco mniej korzystne niż koszt kredytu bankowego, jednakże procedura pozyskania należności jest znacznie krótsza i prostsza, a wymagane zabezpieczenie 5

6 znacznie niższe. Sprawia to, że faktoring jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, gdzie obrót środków następuje szybko (na przykład w handlu) oraz dla wszystkich, którzy potrzebują bardzo szybkiego zwiększenia poziomu płynnych środków obrotowych. Od 2002 roku największy udział w przychodach Spółki mają przychody z usług windykacji wierzytelności w oparciu o umowę powierniczego przelewu wierzytelności. Usługi te stanowią obecnie podstawową działalności Emitenta. Znaczący udział w przychodach mają również przychody z usług faktoringowych i handlu wierzytelnościami. Cash Flow SA w 2006 roku przeprowadził publiczną ofertę akcji, w ramach której zaoferował inwestorom giełdowym akcji serii C, które po objęciu przez inwestorów stanowią 33 procent kapitału akcyjnego Spółki. Oferta publiczna została przeprowadzona na podstawie Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S. A. z 16 lutego 2006 roku. Prospekt emisyjny został zatwierdzony decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 marca 2006 r. Od tego czasu Cash Flow S. A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Poniżej przedstawiono kluczowe daty związane z rozwojem Grupy Kapitałowej Emitenta: CASH FLOW zostaje spółką akcyjną - Firma została utworzona w formie spółki akcyjnej i wpisana do rejestru RHB pod numerem w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału akcyjnego wynosiła zł. - W związku z dynamicznym i wielokierunkowym rozwojem w grudniu 2000 roku firma Cash Flow przeniosła się do nowej siedziby Większy kapitał akcyjny - Wysokość kapitału akcyjnego została podniesiona do wysokości zł. - Oferta windykacji wierzytelności i skupu wierzytelności została poszerzona o kolejną usługę pożyczki krótkoterminowe dla firm Budowa infrastruktury informatycznej - Wdrożony został nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą. Oprócz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, system ten przedstawia pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej firmy, stanowi wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy integrując w sobie funkcjonalność CRM, INTRANET i EKSTRANET Doskonalenie naszych rozwiązań - Uruchomiony został interaktywny portal internetowy o nazwie SERWIS KLIENTA. - Realizacja kampanii reklamowej pt. REWOLUCJA W WINDYKACJI. - Uzyskanie prawa do umieszczania nazw dłużników w Krajowym Rejestrze Długów. - Otrzymanie tytułu i certyfikatu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2004 w VII edycji Programu Promocji Kultury i Przedsiębiorczości. - Wprowadzenie innowacyjnego systemu sprawnego zarządzania obiegiem dokumentów IntraDOK Dynamiczny wzrost przed giełdą 6

7 - Do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Cash Flow SA. - Realizacja kampanii reklamowej pod hasłem :"WYCIĄGNIEMY CIĘ Z DOŁKA". - ŚLĄSKI KLUB BIZNESU wyróżnił Cash Flow SA nagrodą ŚLĄSKIEGO ORŁA BIZNESU za łączenie zasad fair play z wysoką skutecznością działania CASH FLOW SA debiutuje na giełdzie - 29 marca 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. - W dniach kwietnia została przeprowadzona oferta publiczna, w ramach której inwestorzy mogli zapisać się na akcji serii C. Popyt był tak duży, że w dniu przydziału (25 kwietnia 2006 r.) została zanotowana trzecia największa redukcja zapisów w historii ofert publicznych - w przypadku inwestorów indywidulanych wyniosła aż 96,5 procent, a zamówienia inwestorów instytucjonalnych zostały zredukowane o 84,5 procent maja Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z kursem wyższym o 21,25 procent od ceny emisyjnej. - Zysk netto Spółki wyniósł 4,021 mln złotych przy obrotach na poziomie 46,229 mln złotych. - CASH FLOW SA został wyróżniony Złotym Certyfikatem "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" w ramach Gali IX edycji programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play Pierwszy rok na giełdzie - Puls Biznesu we współpracy z Coface Poland przyznał Cash Flow SA tytuł Gazeli Biznesu Tytuł Gazeli Biznesu oznacza uznanie przedsiębiorstwa za dynamiczną firmę przyczyniającą się do wzrostu polskiego Produktu Krajowego Brutto, notującą stały wzrost wyników finansowych i potrafiącą elastycznie podchodzić do wymagań rynku. - Gazeta Prawna po przeprowadzeniu szeregu analiz zaliczyła Cash Flow SA do "Wehikułów czasu" czyli najzdrowszych i najdynamiczniejszych przedsiębiorstw operujących na polskim rynku. Kondycja finansowa i rynkowa każdego "Wehikułu czasu" jest skrupulatnie sprawdzana pod kątem wzrostu zysku, zmian stopy zwrotu z kapitału, wzrostu sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem, zmian w zatrudnieniu i wielu innych. - Uruchomiona została windykacja międzynarodowa na terenie: Federacji Rosyjskiej, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, Gruzji, Kirgizji, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Windykacja jest prowadzona we współpracy z firmą Coface IGK Litwa. - Wdrożony został nowy, bardziej intuicyjny Serwis klienta pozwalający naszym zleceniodawcom na monitorowanie postępów windykacji lub faktoringu w trybie on-line przez 24 godziny na dobę Dalszy rozwój firmy - Zmiana nazwy z "Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW SA" na "CASH FLOW SA". Zmiana jest odzwierciedleniem nowej strategii Spółki zorientowanej na zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw w oparciu o szereg usług począwszy od windykacji, poprzez finansowanie, po usługi konsultingowe. - Business Journal - w opublikowanym rankingu Book of Lists uznał Cash Flow SA za firmę windykacyjną numer 1. Wyróżnienie jest tym większe, że Book of Lists 2008 sklasyfikował około tys. firm. - Zakup nieruchomości w ścisłym centrum Dąbrowy Górniczej (pod adresem 3 maja 11), której celem jest dalszy rozwój Spółki. 7

8 - Po raz pierwszy w historii firmy przeprowadzona została internetowa transmisja obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co można uznać za jednoznaczne dążenie Spółki do osiągania coraz wyższych standardów korporacyjnych. - Zaoferowanie polskim przedsiębiorcom możliwości windykowania dłużników na terenie całego świata w ramach współpracy z Atradius Collections B.V., oddział Polska. - Razem z Raiffeisen Leasing Polska SA i Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. został uruchomiony pierwszy w Polsce monitoring wierzytelności dla klientów leasingowych Lider branży windykacyjnej Emitent w prestiżowym rankingu Warsaw Business Journal "Book of Lists 2009", pozostaje liderem branży windykacyjnej, a w rankingu factoringowym pozostaje w ścisłej czołówce Emisja obligacji Pierwsza emisja obligacji Emitenta o wartości 13,5 mln zł przeprowadzona przy współpracy z Domem Maklerskim IDMSA. Cash Flow SA zostaje licencjonowanym uczestnikiem programu "Rzetelna firma" realizowanym przez Krajowy Rejestr Długów. Otrzymany przez Emitenta certyfikat poświadcza, że Cash Flow współpracując z KRD przyczynia się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw oraz popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej Uruchomienie oddziału Emitenta w Warszawie W drugim kwartale 2011 roku miało miejsce otwarcie oddziału Emitenta w Warszawie, przy ul. Londyńskiej 4/5. Aktywność jednostki koncentruje się w głównej mierze na działalności analitycznej, monitoringu oraz wywiadzie gospodarczym. Oddział zajmuje się obsługą podmiotów polskich jak i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat sytuacji polskich firm. Emisje obligacji Emitenta o łącznej wartości 23 mln zł przeprowadzone przy współpracy z Domem Maklerskim IDMSA Emisje obligacji. - W pierwszym kwartale 2012 roku przeprowadzone zostały emisje na sumę 9,5 mln zł przy współpracy z Domem Maklerskim IDMSA. I.3. Kapitał podstawowy i struktura własnościowa Na dzień 31 października 2012 r. kapitał zakładowy Spółki dzielił się na (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: o akcji imiennych zwykłych serii A; o akcji imiennych zwykłych serii C; o akcji zwykłych na okaziciela serii C; o akcji zwykłych na okaziciela serii C. Znaczącym akcjonariuszem spółki jest Lune Capital Limited należąca do prezesa zarządu Cash Flow SA Grzegorza Gniadego. Rysunek 1. Struktura akcjonariatu udział w kapitale 8

9 Źródło: Emitent Rysunek 2. Struktura akcjonariatu udział w głosach Źródło: Emitent Dane opracowane na podstawie przesłanych do Cash Flow SA zawiadomień z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz zgodnie z danymi podanymi przez osoby zobowiązane. Na dzień 31 października 2012 roku znaczącym akcjonariuszem był Grzegorz Gniady razem z podmiotem kontrolowanym Lune Capital Limited oraz Tarisso Investments Limited. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo zaangażowanie ww. akcjonariusza. 9

10 Tabela 1: Zaangażowanie znaczących akcjonariuszy. Akcjonariusz Grzegorz Gniady razem z podmiotem kontrolowanym Lune Capital Limited Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach ,85% ,85% Tarisso Investments Limited ,00% ,00% Źródło: Emitent I.4. Opis działalności Emitenta Usługi świadczone przez Cash Flow SA są wzajemnie komplementarne, co pozwala Emitentowi na kompleksową i zindywidualizowaną obsługę klienta zgodnie z jego bieżącymi i strategicznymi potrzebami. W obsłudze danego klienta, dłużnika lub sprawy poszczególne usługi są wykorzystywane wymiennie w celu zwiększenia skuteczności działań. Świadczone usługi dotyczą przede wszystkim wierzytelności o wartości przekraczającej 20 tys. zł. Pozwala to Spółce uzyskiwać wynagrodzenie stosowne do zakresu świadczonych usług i ponoszonego ryzyka. Swoją działalność Emitent prowadzi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (usługi windykacji międzynarodowej są prowadzone przez partnerów zagranicznych). Wśród klientów Emitenta dominują podmioty gospodarcze zaliczane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2008 roku problem z windykacją międzynarodową został rozwiązany przez podpisanie umowy o współpracy z Atradius Collections B.V. oddział Polska, stanowiącego część międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-windykacyjnej. Windykacja wierzytelności w oparciu o Umowę powierniczego przelewu wierzytelności Windykacja wierzytelności w oparciu o Umowę powierniczego przelewu wierzytelności jest usługą, która. polega na zawarciu przez Emitenta z klientem umowy, na mocy której klient ceduje na Cash Flow SA swoje wierzytelności, a Spółka zobowiązuje się do działania, którego celem jest ich spieniężenie. Działanie może być prowadzone wszelkimi możliwymi metodami zazwyczaj poprzez postępowanie polubowne, sądowe lub egzekucyjne. Kupno i sprzedaż wierzytelności Zakup wierzytelności dotyczy tylko wybranych wierzytelności, co do których ryzyko braku spłaty jest niewielkie i można je określić z dużym prawdopodobieństwem Wierzytelność będąca przedmiotem nabycia w oparciu o Umowę przelewu wierzytelności powinna być w całości bezsporna, wymagalna oraz wolna od obciążeń i wad prawnych. Emitent skupuje wierzytelności wynikające zarówno z faktur jak i z not odsetkowych. Klient otrzymuje należne środki w terminie 14 dni. Przychodem Emitenta z tytułu tej usługi jest przychód ze zbycia nabytych wierzytelności lub suma środków uzyskanych w wyniku ich windykacji. W sporadycznych przypadkach Emitent zbywa wierzytelności nabyte od swoich klientów jak i również nabywa wierzytelności na zlecenie swoich klientów. Inkaso wierzytelności Inkaso wierzytelności jest usługą dodatkową, stosowaną przez Emitenta w zasadzie tylko w dwóch poniższych przypadkach: 10

11 jeśli umowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zakazuje cesji wierzytelności; jeśli zlecana usługa windykacji dotyczy wierzytelności, co do której wydano już wyrok sądowy i nadano mu klauzulę wykonalności. Jest to usługa będąca formą zlecenia dla Emitenta do podejmowania działań zmierzających do odzyskania kwoty. Podejmowane działania są zbliżone do działań opisanych przy Umowie Powierniczego Przelewu Wierzytelności a główną różnicą jest brak przeniesienia wierzytelności na Emitenta. Faktoring Faktoring jest metodą poprawy płynności poprzez skrócenie terminów otrzymania środków płynnych z tytułu zawartych transakcji sprzedaży dokumentowanych fakturami. Usługa jest świadczona na podstawie umowy faktoringu. Przez umowę faktoringu faktor (w tym przypadku Emitent) zobowiązuje się do zapłaty określonej w umowie kwoty będącej częścią (zazwyczaj 80%) kwoty wierzytelności przedstawionej do faktoringu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Pozostała kwota pomniejszona o należne faktorowi odsetki wypłacana jest po wpływie pełnej kwoty wierzytelności do faktora. Za czynności faktoringowe Emitent pobiera określone w umowie wynagrodzenie w postaci odsetek faktoringowych. Integralną częścią umowy jest cesja wierzytelności będących przedmiotem faktoringu. Wynagrodzenie faktora składa się z dwóch części: stałej opłaty faktoringowej oraz zmiennej opłaty zależnej od okresu trwania umowy. Cash Flow SA świadczy dwa rodzaje faktoringu: z regresem (faktoring niepełny) oraz faktoring mieszany uzupełniony o usługi windykacyjne. W pierwszym przypadku wierzyciel przedstawiając fakturę do faktoringu w całości odpowiada za wypłacalność dłużnika, co oznacza, że faktorowi przysługuje prawo regresu. W drugim przypadku ryzyko faktoranta jest minimalizowane poprzez opcję działań windykacyjnych w przypadku niezapłacenia faktury. Dodatkowo Emitent standardowo weryfikuje wszystkie podmioty objęte usługą faktoringową w ramach bezpłatnego wywiadu gospodarczego. Finansowanie zobowiązań emitenta Finansowanie zobowiązań polega na wykupie zobowiązań klienta od jego kontrahentów zgodnie z wytycznymi klienta i w porozumieniu z jego kontrahentami. W ten sposób Cash Flow SA staje się właścicielem zobowiązań klienta, a wszelkie zobowiązania wobec kontrahentów są regulowane w terminie. Klient spłaca zobowiązania po określonym czasie i w uzgodniony sposób (raty, osobna spłata każdego zobowiązania, spłata jednorazowa całości zobowiązań). Wielkość finansowania jest określana przed podpisaniem umowy i jest uzależniona od szacowanego przez klienta popytu na jego usługi oraz od zastosowanych zabezpieczeń. Zarządzanie wierzytelnościami hipotecznymi Usługa bazuje na wszelkich czynnościach prawnych, windykacyjnych, handlowych wiążących się z hipotekami w ramach obsługi wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Usługa ma za zadanie doprowadzić do rozwiązania wszelkich problemów związanych z hipoteką i umożliwić przejęcie lub sprzedaż nieruchomości w celu spłacenia wierzytelności. Zarządzanie wierzytelnościami hipotecznymi jest realizowane w trzech kierunkach: 1. Ustalenia stanu prawnego nieruchomości obejmuje między innymi analizę stanu prawnego nieruchomości, planów zagospodarowania przestrzennego, sytuacji właścicielskiej, zapisów 11

12 hipotecznych oraz innych czynników mogących ułatwić bądź utrudnić operacje na nieruchomości lub wierzytelności objętej usługą. 2. Konsolidacji zapisów hipotecznych działania polegają między innymi na negocjacji z posiadaczami hipotek na nieruchomości, łączenie zapisów hipotecznych, zmianę struktury własności nieruchomości lub obciążeń hipotecznych, aktywny udział we wszystkich działaniach prawnych osób trzecich związanych z daną nieruchomością (postępowania komornicze, działania wierzycieli itp.). 3. Przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub dalszego wykorzystywania. Usługa Zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi nie była oferowana w poprzednich latach jako osobna usługa. Działania zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi były realizowane w ramach działań windykacyjnych, których przedmiotem jest nieruchomość lub wierzytelność hipoteczna. W dalszej perspektywie usługa będzie rozwijana w następujących kierunkach: niezależnej usługi przeznaczonej dla developerów, usługi przeznaczonej dla banków, inwestorów posiadających lub pozyskujących nieruchomości albo firm zarządzających nieruchomościami, przedsiębiorców posiadających wierzytelności zabezpieczone hipotecznie (zwłaszcza jeżeli hipoteka jest obciążona wieloma zapisami hipotecznymi), integralnej części działań windykacyjnych Cash Flow SA w przypadku kiedy przedmiotem windykacji jest nieruchomość lub wierzytelność zabezpieczona hipotecznie. Sekurytyzacja należności Sekurytyzacja polega na emitowaniu papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami, a następnie przekazaniu wierzytelności w formie sprzedaży (lub subpartycypacji) do podmiotu sekurytyzacyjnego. Rolą firmy windykacyjnej jest obsługa windykacyjna posiadanych przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności. Sekurytyzacja należności jest stosunkowo nową usługą w Polsce ponieważ prawne możliwości prowadzenia sekurytyzacji pojawiły się dopiero w 2004 roku w związku ze zmianami w następujących ustawach: Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (w szczególności art. 92a - 92c oraz art. 104), Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (w szczególności art oraz art. 326). Z punktu widzenia praktyki pierwsza pełna sekurytyzacja w Polsce była możliwa do przeprowadzenia dopiero od lutego 2006 roku, kiedy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) wydała po raz pierwszy zgodę dla firmy windykacyjnej (Kruk S.A. działający na rynku wierzytelności masowych) na obsługę funduszu sekurytyzacyjnego. Bez zgody na obsługiwanie funduszu sekurytyzacyjnego, możliwa była emisja papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami, nabycie przez fundusz wierzytelności, natomiast nie była możliwa dalsza ich obsługa przez wybraną przez fundusz firmę windykacyjną. Pozwolenie dla firmy prowadzącej działalność windykacyjną na obsługę sekurytyzowanych wierzytelności jest udzielane w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego między innymi na podstawie oceny umowy zawartej pomiędzy daną firmą windykacyjną a funduszem sekurytyzacyjnym. Nie jest możliwe uzyskanie generalnego zezwolenia na obsługę dowolnych wierzytelności należących do dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego. Przy ocenie wniosku i dokumentacji składanej do KNF przez firmę prowadzącej działalność windykacyjną kluczowe znaczenie dla firm windykacyjnych mają: Zależności między funduszem a serwiserem (wierzytelności muszą należeć do funduszu sekurytyzacyjnego, a firma windykacyjna nie może ich przejąć na czas prowadzenia windykacji, a jedynie je obsługiwać) 12

13 Katalog czynności na wierzytelnościach wykonywany przez firmę windykacyjną w celu spieniężenia wierzytelności (ściągnięcia długu) jest oceniany pod kątem podejmowania decyzji i działań oznaczających zmianę prawa własności wierzytelności (dyspozycje majątkowe, ugody, wypłaty, umorzenia itp.) Oddzielenia obsługi windykacyjnej posiadanych wierzytelności przez firmę windykacyjną (normalna działalność windykacyjna) od obsługi wierzytelności zleconych przez fundusz sekurytyzacyjny Zapewnienie właściwego przebiegu i wykonania procedur obiegu informacji. Przeprowadzone do tej pory działania sekurytyzacyjne w Polsce obejmują przede wszystkim sekurytyzację bankowych należności pochodzących od osób fizycznych (pożyczki i kredyty zaciągane przez osoby fizyczne), choć zauważalne jest dążenie do zwiększenia udziału wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego (główny przedmiot zainteresowania Cash Flow SA). Z punktu widzenia Cash Flow SA posiadane przez banki wierzytelności są interesujące ze względu na ich stosunkowo dobre zabezpieczenie, wysoką łączną wartość, udokumentowanie wszystkich działań prawnych. Ze względu na funkcjonujące przepisy podatkowe oraz prawo bankowe, sekurytyzacja wypada bardzo korzystnie w porównaniu ze zwykłą sprzedażą wierzytelności. Jeżeli Bank chciałby sprzedać pakiet wierzytelności o wartości 100 mln zł za cenę np. równą 12 procent wartości nominalnej portfela, to po zapłacie podatku (19 procent) od wartości całej transakcji Bank poniósłby stratę w wysokości 7 mln zł. W przypadku sekurytyzacji Bank płaci podatek jedynie od dochodu z transakcji, a cała operacja oznaczałaby dla Banku zysk w wysokości 9,72 mln zł. Dodatkowo pozbycie się trudno ściągalnych wierzytelności wiązałoby się z likwidacją rezerw i możliwością zwiększenia akcji kredytowej Banku. Natomiast firma windykacyjna zyskuje dostęp do dużych portfeli wierzytelności należących do funduszu sekurytyzacyjnego, a więc bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu. Jednym z głównych czynników, które hamowały rozwój sekurytyzacji w Polsce była nadpłynność sektora bankowego, duży stopień trudności przy uruchamianiu procedur sekurytyzacyjnych, ich początkowe koszty nominalne. Kolejnym istotnym czynnikiem był podatek od czynności cywilnoprawnych, któremu podlegają m.in. umowy przenoszące prawa majątkowe w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych, gdzie stroną jest inicjator. Przy programach sekurytyzacyjnych o dużej wartości podatek ten w istotny sposób podwyższa koszty przeprowadzenia transakcji. Przepisy nie mówią, jak alokować cenę sprzedaży między przychody ze zbycia wierzytelności a przychody z odsetek. Ponadto wątpliwości budzi sposób opodatkowania odsetek skapitalizowanych. Można jednak spodziewać się, że przy zwiększonym koszcie pozyskania pieniądza oraz ewentualnymi problemami ze spłatami kredytów hipotecznych, sekurytyzacja stanie się dla banków bardziej atrakcyjnym środkiem pozyskania kapitału. Znaczenie sekurytyzacji dla CASH FLOW SA Sekurytyzacja jest usługą, którą Spółka zainteresowała się po zakończeniu wdrażania w działalność operacyjną środków finansowych pozyskanych w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w 2006 roku. Uruchomienie sekurytyzacji oznaczałoby dla Spółki skokowe zwiększenie obrotów ze sprzedaży usług oraz znaczące powiększenie zysku. O skali możliwości może świadczyć wielkość dotychczas przeprowadzonych transakcji sekurytyzacyjnych (600 mln złotych w przypadku zakupu wierzytelności PKO BP przez TFI PKO/Credit Suisse S-Collect (obecnie TFI PKO S-Collect czy 136 mln zł, sprzedanych przez ING Bank Śląski do TFI BPH Prokura). Wpływ zlecenia od funduszu na zysk netto Cash Flow SA lub rentowność projektu stanowią czynniki trudne do przewidzenia ze względu na konieczność uwzględnienia następujących czynników: 13

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L CASH FLOW S.A. OFERUJĄCY: październik 2012 Niniejszy Dokument informacyjny, zawierający informacje o Emitencie, jest zaproszeniem

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny 2010. Oferujący

Prospekt Emisyjny 2010. Oferujący Prospekt Emisyjny 2010 Oferujący Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Rejestracyjny Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r.

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. str. 1 Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE I PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

MEMORANDUM INFORMACYJNE I PROGRAM EMISJI OBLIGACJI MEMORANDUM INFORMACYJNE MIKROKASA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI I PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 8.000.000 zł Oferujący Doradca ds. oferty publicznej Ventus Asset Management S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Niniejszy dokument informacyjny został

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl MW TRADE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 8 grudnia 2008 roku Dokument Rejestracyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Prospekt Emisyjny ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000.000 Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 1 z 22

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 1 z 22 Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Strona 1 z 22 Strona 2 z 22 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGB INVESTMENTS S.A. 1. Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo