GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU RZESZÓW, DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU

2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie zawiera: 1. INFORMACJE OGÓLNE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA MAKARONY POLSKIE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY MAKARONY POLSKIE Grupa Makarony Polskie ( Grupa ) składa się z dwóch spółek: Makarony Polskie SA ( Spółka, spółka dominująca ) Stoczek Natura Sp. z o.o. ( spółka zależna, jednostka zależna ) Aktualna organizacja Grupy przedstawia się następująco Makarony Polskie SA jest producentem szerokiej gamy makaronów; wytwarzanych w technologii tłoczonej i walcowanej. Spółka oferuje makarony w wielu różnorodnych formach: świderki, kolanka, nitki, muszelki, spaghetti, pióra - wytwarzane zarówno na bazie mąki durum, jak też mąki makaronowej z pszenicy krajowej. Podstawowe oferowane marki makaronów to Makarony Polskie, Sorenti i Abak. Pod marką Sorenti oferowane są również sosy do makaronów. Stoczek Natura Sp. z o.o. jest producentem dań gotowych, pasztetów, smalców i przetworów warzywno-owocowych oferowanych pod marką Stoczek. Od 25 lutego 2011 roku spółka Stoczek jest również właścicielem marki Tenczynek, w której ofercie znajdują się dżemy, powidła, marynaty, sałatki oraz syropy. Do dnia sporządzenia raportu nie nastąpiły zmiany organizacyjne w ramach Grupy Makarony Polskie. 3

4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku 1.2. DANE ORGANIZACYJNE Makarony Polskie SA Siedziba: Rzeszów, ul. Podkarpacka 15, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS , Kapitał zakładowy: zł, Regon: , NIP: Stoczek Natura Sp. z o.o. Siedziba: Stoczek Łukowski, ul. Dwernickiego 5, Sąd Gospodarczy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Numer KRS: , Kapitał zakładowy: zł, Regon: , NIP: , 100% udziałów w kapitale zakładowym Stoczek Natura Sp. z o.o. jest własnością firmy Makarony Polskie SA. Na dzień 30 września 2014 roku udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników, będący w posiadaniu spółki dominującej w jednostce zależnej, jest równy udziałowi w kapitale tej jednostki. STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU W GRUPIE MAKARONY POLSKIE PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO: Makarony Polskie SA 157 pracowników, Stoczek Natura Sp. z o.o. 49 pracowników. SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W dniu 30 września 2014 roku oraz w dniu przekazania raportu Prezesem Zarządu Makarony Polskie SA jest Zenon Daniłowski. 4

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku Liczba i wartość nominalna akcji firmy Makarony Polskie SA, będąca w posiadaniu Członków Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania: ZARZĄD Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu na dzień sporządzenia raportu za III kw roku za I półrocze 2014 rok liczba akcji wartość nominalna liczba akcji wartość nominalna Zenon Daniłowski Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie III kwartału 2014 roku i w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez Zarząd. SKŁAD RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W dniu 30 września 2014 roku oraz w dniu publikacji sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Roman Sobiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grzegorz Słomkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Jankowski Członek Rady Nadzorczej, Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej, Wiesław Wasilewski Członek Rady Nadzorczej Liczba i wartość nominalna akcji Makarony Polskie SA oraz udziałów w jednostkach Grupy Makarony Polskie będąca w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): RADA NADZORCZA Akcje będące w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu za III kw roku za I półrocze 2014 rok liczba akcji wartość nominalna liczba akcji wartość nominalna Grzegorz Słomkowski* Wiesław Wasilewski Marek Rocki Roman Sobiecki Tomasz Jankowski * Łączna liczba akcji, będąca w posiadaniu Pana Grzegorza Słomkowskiego (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) i jego małżonki Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie III kwartału 2014 roku i w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez Członków Rady Nadzorczej. WALNE ZGROMADZENIE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Kapitał zakładowy firmy Makarony Polskie SA na dzień 30 września 2014 roku wynosił zł i był podzielony na akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wielkość kapitału zakładowego nie zmieniła się do dnia przekazania niniejszego sprawozdania. 5

6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): AKCJONARIUSZE Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział % w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Agro-Technika SA % % Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy % % Marek Jutkiewicz, w tym: % % - pośrednio poprzez T.G. BEWA Sp. z o.o.* % % - bezpośrednio % % Krzysztof Moska % % Leszek Sobik % % Pozostali akcjonariusze % % RAZEM % % * Spółka T.G. BEWA Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Pana Marka Jutkiewicza, który zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami posiada akcji spółki Makarony Polskie SA stanowiących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów z tych akcji stanowiących 3,66% ogólnej liczby głosów Spółki; Spółka nie posiada innych informacji, niż wykazane w punkcie niniejszego sprawozdania, które wskazywałyby na zmiany w liczbie akcji, posiadanych przez znaczących akcjonariuszy (posiadających pakiety akcji powyżej 5%). SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. działa w składzie dwuosobowym: Adam Ławnik Prezes Zarządu Magdalena Oleszczuk Wiceprezes Zarządu. PUBLIKACJA ORAZ ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze skrócone skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe nie podlegały przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych; zostały zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 13 listopada 2014 roku. 6

7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku 1.3. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ORAZ PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych MSSF ), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy oraz Spółki dominującej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. Zasady prezentacji niniejszego sprawozdania regulują również przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.). b) PODSTAWA WYCENY Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem wyceny do wartości godziwej niektórych aktywów tj. składników majątku zakupionych w ramach transakcji nabycia składników majątku w ramach transakcji zakupu aktywów trwałych służących do produkcji wyrobów pod marką Tenczynek, spółki Stoczek, w tym powstałej w ramach transakcji wartości firmy, składników majątku zakupionych w ramach transakcji zakupu Abak Sp. z o.o. oraz gruntów inwestycyjnych. c) WALUTA FUNKCJONALNA I PREZENTACYJNA Walutą pomiaru Grupy, uwzględnioną w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. d) ZASTOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku (opublikowanego w dniu 18 marca 2014 roku). 7

8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym spółek Grupy jest rok kalendarzowy. Jednostka dominująca - Makarony Polskie SA oraz jednostka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. sporządzają sprawozdania finansowe wg MSR/MSSF. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. Czas trwania działalności Makarony Polskie SA oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. nie jest ograniczony. e) OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W ODNIESIENIU DO ŚRÓDROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY Działalność Grupy nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. f) ZMIANY ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W III kwartale 2014 roku nie wystąpiły zmiany w zasadach wyceny stosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. g) NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym: stawki amortyzacyjne, utrata wartości aktywów (w tym należności), wartość rezerw, składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego (spółki rozpoznają składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie; pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione). wycena aktywów o nieokreślonym okresie użytkowania (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istnieją przesłanki do odpisu wartości firmy Stoczek oraz wartości marki Abak i Tenczynek. Stosowne testy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zostały wykonane według stanu na koniec 31 grudnia 2013 roku.) Założenia dotyczące przyszłości oraz przyjęte szacunki są spójne z założeniami i szacunkami przyjętymi przez Grupę w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 h) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej spółek Grupy, w dającej się przewidzieć przyszłości 8

9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku i w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Grupa nie prowadziła działalności, która została zaniechana w okresie III kwartału 2014 roku. W roku 2014 Grupa skoncentrowała swoje działania na następujących kierunkach: Zwiększenie udziałów i wzrost poziomu dystrybucji na rynku krajowym wzmocnienie pozycji produktów brandowych poprzez strategię koncentracji na kluczowym brandzie Makarony Polskie i optymalizację portfela pozostałych marek, doskonalenie mechanizmów i przyśpieszenie trwających procesów regionalizacji marek w segmencie przetworów mięsno-warzywnych, warzywnych i owocowych, co zoptymalizuje koszty dystrybucji produktów i radykalnie zwiększy dystrybucję ważoną, optymalizacja i poprawa efektywności struktur sprzedaży, wprowadzenie do sprzedaży: a. nowych gramatur opakowań makaronu, b. makaronów z dodatkami funkcjonalnymi (kwasy omega i błonnik), c. poszerzonej oferty makaronów razowych, d. poszerzonej linii przetworów mięsno-tłuszczowych, e. dań gotowych o zmienionej recepturze, np.: z dodatkiem ziół z upraw ekologicznych, f. poszerzonej linii dżemów wysokosłodzonych ze zwiększoną zawartością owoców, - weryfikacja współpracy z siecią dystrybucji na poszczególnych krajowych rynkach lokalnych, Rozwój eksportu kontynuacja procesu globalizacji firmy poprzez zwiększenie ilości partnerów na rynkach docelowych, rozszerzenie współpracy poprzez oferowanie zarówno produktów markowych, jak i private label, wzrost liczby odbiorców na rynku europejskim: Austria, Niemcy, Ukraina, Litwa, Łotwa i Białoruś oraz na rynkach daleko wschodnich: Chiny, Wietnam, Hongkong i Singapur, rozpoczęcie projektów i współpracy na rynkach: Czechy, Słowacja, Węgry, kraje Beneluxu, Rozwój kanału sprzedaży B2B, HORECA i Instytucji rozwój kategorii makaronów, przetworów mięsno-warzywnych i owocowych dostosowanych do oczekiwań klientów tego kanału, nawiązanie relacji kooperacyjnych, indywidualizowanie oferty i poprzez to zwiększenie konkurencyjności, wykorzystanie potencjału produkcyjnego spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. w zakresie usługowego konfekcjonowania produktów, wprowadzenie do oferty farszy słonych i nadzień słodkich dedykowanych bezpośrednio do zakładów produkcyjnych, np.: cukiernie, piekarnie, poszerzenie oferty o posiłki regeneracyjne skierowane bezpośrednio do klienta B2B, 9

10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku Budowanie przewagi technologicznej i produkcyjnej poprzez inwestycje w innowacje i automatyzacje rozwój działalności R&D w obszarze innowacyjnych produktów: żywności funkcjonalnej, prozdrowotnej (m.in. z kwasami omega, z błonnikiem) oraz dedykowanej do konkretnie nazwanych grup docelowych np. dzieci i seniorzy, dostosowanie się do globalnych trendów produkcji żywności: produkty convenience, produkty prozdrowotne i produkty pakowane w atmosferze modyfikowanej, instalacja nowoczesnych linii do produkcji i pakowania makaronu w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie pozwalających na wdrażanie innowacji organizacyjnych i produktowych, instalacja nowoczesnej etykieciarki w zakładzie produkcyjnym, w Stoczku Łukowskim obsługującej szeroką gamę opakowań stosowanych obecnie na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz pozwalającej na zastosowanie zróżnicowanych form etykiet, W ocenie Zarządu Makarony Polskie SA obecna sytuacja finansowa Grupy daje możliwości konsekwentnej realizacji przedstawionych powyżej kierunków rozwoju i nie stwarza zagrożeń w kontynuacji działalności Grupy. i) ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ W okresie III kwartału 2014 roku nie wystąpiły tego typu nietypowe zdarzenia. j) STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKACJI PROGNOZ WYNIKÓW GRUPY Grupa Makarony Polskie nie publikowała prognoz finansowych na 2014 rok. k) ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ W okresie III kwartału 2014 roku nie wystąpiły tego typu nietypowe zdarzenia. l) CZYNNIKI I RYZYKA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE 2014 ROKU I W KOLEJNYCH OKRESACH ZMIANA WARUNKÓW DOSTAW SUROWCÓW Znaczna poprawa zdolności do regulowania zobowiązań pozwoliła na zmianę podejścia do współpracy z kontrahentami: realizacja zakupów za gotówkę surowców produkcyjnych sięgająca do 20% zapotrzebowania przełożyła się bezpośrednio na niższe ceny zakupów i wzrost marżowości Grupy. 10

11 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku PORZĄDKOWANIE PORTFOLIO PRODUKTÓW BRANDOWYCH Zmiany w produktach brandowych zostały zapoczątkowane w 2013 roku, a proces jest kontynuowany w 2014 roku. Wprowadzenie na rynek marki makaronów Makarony Polskie produktu skierowanego do szerokiego kręgu konsumentów spotkało się z przychylnym przyjęciem przez odbiorców. W II półroczu spółka rozszerzyła produkcję głównego brandu o produkty innowacyjno-prozdrowotne (kwasy omega i błonnik), zgodne z oczekiwaniami konsumentów PROJEKTY I DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD OD 2012 ROKU Projekty i działania przeprowadzone przez Zarząd od 2012 roku tj. redukcja zatrudnienia w obszarze sprzedaży i produkcji, zamknięcie zakładu w Płocku, likwidacja magazynu centralnego w Płocku, przeniesienie biura sprzedaży z Warszawy do Ząbek, przyczyniły się do poprawy wyniku finansowego. m) ZAGROŻENIA I RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY W POZOSTAŁYCH MIESIĄCACH 2014 ROKU W ocenie Zarządu Makarony Polskie SA obecna sytuacja finansowa Grupy jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa stwarzają szanse dla dalszego rozwoju. Istnieje jednak wiele czynników, szczególnie o charakterze zewnętrznym, które bezpośrednio bądź pośrednio mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane w następnym kwartale. RYZYKO ZMIAN TENDENCJI RYNKOWYCH Ryzykiem mogą być ewentualne zmiany nawyków konsumentów, np. ze względu na rosnące ceny lub publikowane powszechnie informacje nt. walorów zdrowotnych danej kategorii produktów. Aktualne trendy rynkowe są monitorowane na bieżąco. Spółki Grupy szybko i elastycznie dopasowują do nich swoją ofertę, zarówno pod kątem samych produktów, jak i technologii ich wytworzenia. Aktualna oferta produktowa Grupy jest modyfikowana zgodnie z tendencjami rynkowymi. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI CEN SUROWCÓW Istnieje ryzyko zmian cen surowców, w tym przede wszystkim ceny mąki i jaj, które są podstawowymi surowcami do produkcji makaronu. Długoterminowy charakter współpracy z odbiorcami skutkuje tym, że utrudnione jest podnoszenie cen oferowanych produktów spowodowane wzrostem kosztów ich wytworzenia. Nowe cenniki wprowadzane są z opóźnieniem czasowym w stosunku do zmian cen surowcowych w związku z czym wzrost cen surowca nie może być w pełni kompensowany proporcjonalnym wzrostem cen sprzedaży oferowanych przez Grupę produktów. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KURSÓW WALUT Spółka Makarony Polskie jest importerem semoliny i eksporterem wyrobów gotowych. Ceny sprzedaży produktów Grupy są każdorazowo ustalane i uwzględniają aktualną wysokość kursów walutowych tak, aby zapewnić satysfakcjonującą rentowność sprzedaży. 11

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku Osłabienie złotego może mieć negatywny wpływ na poziom rentowności prowadzonej przez Grupę działalności jako importera. Celem minimalizacji ryzyka zmian kursów walutowych środki uzyskiwane przez Grupę ze sprzedaży eksportowej są wykorzystywane na zakup surowców poza granicami Polski. Dążymy również do minimalizacji ryzyka walutowego poprzez zabezpieczanie kursów. W 2014 roku wartość eksportu i importu Grupy Makarony Polskie powinny się zrównoważyć co ograniczy ryzyko kursowe. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ Wszystkie obszary działalności Grupy Makarony Polskie należą do segmentów silnie konkurencyjnych. Istnieje ryzyko, iż nasilone działania konkurentów, przejawiające się głównie w pogarszaniu warunków handlowych wpłyną na rentowność i przychody Grupy co może wpłynąć na realizację zakładanych celów. Wszystkie działania otoczenia konkurencyjnego są na bieżąco monitorowane i precyzyjnie analizowane przez dział marketingu Grupy, co pozwala na szybkie reagowanie w zakresie ewentualnych zagrożeń. 2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA MAKARONY POLSKIE Wybrane dane finansowe w EURO zostały przedstawione zgodnie z 87 ust.7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (30 września 2014r. 1 EUR= zł; 31 grudnia 2013r. 1 EUR = zł) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I, II i III kwartału 2014 roku = zł oraz na koniec każdego miesiąca I, II i III kwartału 2013 roku = zł. Niniejsze skrócone skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe nie podlegały przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych; zostały zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 13 listopada 2014 roku. Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 30 września 2014 roku ( w tys. ) 30 września 2013 roku ( w tys.) 30 września 2014 roku (w tys. EURO) 30 września 2013 roku (w tys. EURO) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej EBIT

13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku EBITDA (EBIT + amortyzacja) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa razem *** Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** Zobowiązania długoterminowe *** Zobowiązania krótkoterminowe *** Kapitał własny *** Kapitał podstawowy *** Liczba akcji (w sztukach) Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) * Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) ** * Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy *** Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku 13

14 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku 3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES III kwartał r r III kwartał r rprzekształcone Przychody ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów Koszt własny Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy- część bieżąca Podatek dochodowy- część odroczona Zysk (strata) netto W tym przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Podstawowy wynik netto przypadający na jedną akcję w złotych Rozwodniony wynik netto przypadający na jedną akcję w złotych Inne całkowite dochody/straty netto Całkowite dochody netto ogółem Całkowite dochody netto przypadające na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące 14

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone roku 3.1. SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NETTO- ZASTOSOWANIE RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ ZA OKRES III kwartał r r III kwartał r r Całkowite dochody netto Zysk/strata z tyt. zastosowania rachunkowości zabezpieczeń Całkowite dochody netto ogółem

16 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone roku 4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA 30 września 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 30 września 2013 rokuprzekształcone AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Inne wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa- długoterminowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności krótkoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Udzielone pożyczki 470 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa- krótkoterminowe AKTYWA DO ZBYCIA SUMA AKTYWÓW PASYWA 30 września 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 30 września2013 rokuprzekształcone KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) Wynik netto ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (długoterminowe) Przychody przyszłych okresówdługoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - Przychody przyszłych okresówkrótkoterminowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (krótkoterminowe) Pozostałe rezerwy krótkoterminowe ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM SUMA PASYWÓW

17 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone roku 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ZA OKRES r r r r przekształcone Zysk/ strata przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy od osób prawnych Inne korekty Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy z tytułu odsetek 6 4 Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wpływy z tytułu spłaty pożyczek 110 Udzielone pożyczki Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zapłacone odsetki Inne wpływy finansowe Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończone roku 6. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Wynik roku bieżącego Zysk/strata z lat ubiegłych Razem Stan na 1 stycznia 2014 roku Podział zysku/pokrycie straty Zysk/strata z tyt. zastosowania rachunkowości zabezpieczeń Wynik netto po III kwartale 2014 roku Stan na 31 marca 2014 roku W tabelach poniżej zaprezentowane zostały wartości skorygowane w skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym na dzień 30 września 2013 roku. Korekta dotyczy wyniku netto Grupy za rok kwota korekty wynosi 88 tys. zł. Za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - przekształcone Kapitał podstawo wy Pozostałe kapitały Wynik roku bieżącego Zysk/strata z lat ubiegłych Razem Stan na 1 stycznia 2013 roku Podział zysku/pokrycie straty Zysk/strata z tyt. zastosowania rachunkowości zabezpieczeń Wynik netto po III kwartale 2013 roku Stan na 30 września 2013 roku Za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - przed korektą Kapitał podstawo wy Pozostałe kapitały Wynik roku bieżącego Zysk/strata z lat ubiegłych Razem Stan na 1 stycznia 2013 roku Podział zysku/pokrycie straty Zysk/strata z tyt. zastosowania rachunkowości zabezpieczeń Wynik netto po III kwartale 2013 roku Stan na 30 września 2013 roku

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. WYNIKI OSIĄGNIĘTE W 2015 ROKU (NA PODSTAWIE WYBRANYCH DANYCH i INFORMACJI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI)

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE

GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU RZESZÓW, DNIA 12 LISTOPADA 2013 ROKU Skonsolidowane skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo