OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A."

Transkrypt

1 Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas kilku ostatnich miesięcy statystyki wielkości rynku obligacji korporacyjnych nie uległy większym zmianom, jednocześnie przyjmując dłuższy horyzont czasowy można zauważyć stały wzrost tego segmentu. Na koniec maja 2014 roku wartość wszystkich emisji na rynku Catalyst wyniosła 57,4 mld zł, podczas gdy na początku 2012 roku było to 34,7 mld zł (wzrost o ponad 65%). W analizowanym okresie blisko 2,5 lat liczba emitentów oraz ilość notowanych serii uległy praktycznie podwojeniu. W styczniu 2012 roku na Catalyst obecnych było 74 emitentów, a na koniec maja już 142, natomiast ilość notowanych serii wzrosła z poziomu 155 do 323 na koniec maja bieżącego roku. Wzrost przedstawionych statystyk świadczy o rosnącym zainteresowaniu rynkiem dłużnych papierów wartościowych zarówno ze strony inwestorów jaki i spółek poszukujących alternatywnych źródeł finansowania działalności. Emisje obligacji korporacyjnych na Catalyst Wartość wszystkich emisji w mln PLN (lewa skala) Liczba serii (prawa skala) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ciekawie wygląda struktura wartości obligacji, która potwierdza funkcjonowanie zasady Pareto największą część rynku tworzy kilku kluczowych emitentów (BGK, PKO BP, PGNiG, PKN Orlen, PGE, Energa itd.), serie o wartości równej i większej od 200 mln PLN stanowią około 85% rynku. Należy jednak zwrócić uwagę, że duża część tych emisji posiada wartość nominalną jednej obligacji na poziomie 10 tys. lub 100 tys. zł, co ogranicza możliwości inwestycyjne wielu inwestorom indywidualnym. Jak widać na poniższym wykresie, w okresie od stycznia 2012 do maja 2014, wzrosła zarówno wartość obrotów, jak i liczba transakcji sesyjnych (bez uwzględnienia pakietowych). Mediana wartości miesięcznych obrotów za rok 2012 wyniosła 40,3 mln PLN, za rok 2013 było to 93,4 mln PLN, a w okresie styczeń-maj 2014 już 116,6 mln PLN. Mediana miesięcznej liczby transakcji wyniosła natomiast w roku 2012, w roku 2013 oraz w okresie styczeń-maj Powyższe statystyki potwierdzają wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem obligacji korporacyjnych Catalyst.

2 Wartość obrotów (mln PLN) Liczba transakcji OBLIGACJE KORPORACYJNE Wartość obrotów/liczba transakcji Wartość obrotów miesięcznie (mln PLN) - transakcje sesyjne (bez pakietowych) Liczba transakcji w miesiącu - transakcje sesyjne (bez pakietowych) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Poniżej przedstawione zostały podstawowe statystyki na temat obligacji korporacyjnych (nieuwzględniające obligacji zerokuponowych oraz autoryzowanych) o wielkości do 200 mln PLN przygotowane na podstawie danych na koniec maja 2014: średnia wartość emisji wyniosła 29,7 mln PLN, średnie oprocentowanie ważone wielkością emisji wyniosło 6,83%, mediana oprocentowania kształtowała się na poziomie 7,74%, średnia marża na bazie WIBOR 3M i średniego oprocentowania ważonego wielkością emisji wyniosła ok. 4,11%, najmniejszy zaoferowany kupon wyniósł 3,90% (3-letnie obligacje zamienne na akcje Warimpexu o stałym oprocentowaniu), a największy 15% (3-letnie obligacje spółki Ekopaliwa Chełm o stałym oprocentowaniu), współczynnik korelacji pomiędzy oprocentowaniem a wielkością emisji wyniósł -0,55, co wskazuje na ujemną zależność (wraz ze wzrostem wielkości emisji, oprocentowanie obligacji spada), jednocześnie nie jest to bardzo silna zależność. Stopy procentowe pozostają bez zmian od lipca 2013 roku, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej dokonała ostatniej obniżki podstawowej stopy referencyjnej do 2,5%, dlatego też w zakresie oprocentowania obligacji korporacyjnych w ostatnim okresie nie wystąpiły znaczące zmiany. Warto dodać, że obniżki stóp procentowych na rynku obligacji widoczne są z pewnym opóźnieniem wynikającym z aktualizacji kuponu dokonywanej przez emitentów w zależności od okresu odsetkowego np. raz na 3 miesiące. Dlatego też na koniec lipca 2013 roku średnie oprocentowanie ważone wielkością emisji wynosiło 7,76%, a efekty ostatniej obniżki stóp procentowych zauważalne były jeszcze w październiku 2013 roku w postaci średniego ważonego kuponu na poziomie 7,20%. Od początku bieżącego roku średnie ważone oprocentowanie oscyluje wokół wartości 7,0%. Poniższa tabela prezentuje zmiany poziomu kuponu dla poszczególnych przedziałów wielkości emisji obligacji korporacyjnych. 2

3 Średnia ważona oprocentowania OBLIGACJE KORPORACYJNE Średnia ważona oprocentowania obligacji 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% serie 0-10 mln PLN serie mln PLN serie mln PLN serie mln PLN serie >200 mln PLN WIBOR 3M - średnia w okresie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 2. Najciekawsze emisje w ostatnim okresie Transakcje DM BDM S.A. W 2013 roku DM BDM przeprowadził 13 publicznych i prywatnych ofert obligacji korporacyjnych i komunalnych na łączną kwotę 132,5 mln zł. Największe z nich dotyczyły emisji obligacji spółki PCC Rokita SA, były to 2 emisje po 25 mln zł każda, które wyemitowane zostały w ramach I Programu Obligacji. W styczniu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny II Programu Obligacji PCC Rokita SA, na podstawie którego spółka w 2014 roku może wyemitować obligacje o wartości do 200 mln zł. W kwietniu br. PCC Rokita przeprowadziła pierwszą emisję obligacji w ramach tego Programu. Publiczna oferta obligacji serii BA o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł podzielona została na 2 transze: Transza Otwarta (5 mln zł) skierowana była do inwestorów indywidualnych, natomiast adresatem Transzy Kaskadowej (17 mln zł) był DM BDM. Obligacje objęte przez DM BDM przeznaczone są do dalszej odsprzedaży inwestorom indywidualnym w ramach ofert kaskadowych pierwsza transza o wartości 4 mln zł uruchomiona została 20 maja br. (pula obligacji wyczerpała się już po dwóch dniach zapisów), a kolejna transza planowana jest jeszcze w drugim kwartale 2014 roku. W grudniu 2013 roku uruchomiony został również Program Emisji Obligacji spółki KRUK SA. Pierwsza seria obligacji T1 wyemitowanych w ramach programu o wartości do 150 mln zł wyniosła 15 mln zł. Zadeklarowany popyt znacznie przewyższył wartość emisji - stopa redukcji wyniosła ponad 66%. W pierwszych miesiącach 2014 r. Grupa KRUK nie emitowała nowych obligacji finansując zakup portfeli wierzytelności ze środków własnych oraz z kredytów bankowych. Realizacja następnych emisji obligacji w ramach wyżej opisanego programu będzie uzależniona od wielkości podaży pakietów wierzytelności w kolejnych miesiącach 2014 r. 3

4 Wybrane emisje na rynku obligacji korporacyjnych Polski Związek Koszykówki pierwsza w historii emisja obligacji przez związek sportowy W kwietniu bieżącego roku Polski Związek Koszykówki (PZKosz) przeprowadził prywatną ofertę obligacji, której celem było pozyskanie kwoty 3 mln zł. Na obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł zapisało się 31 inwestorów, a wartość emisji wyniosła ostatecznie nieco ponad 2 mln zł. Polski Związek Koszykówki to pierwszy związek sportowy w historii, który zdecydował się na pozyskanie środków poprzez emisję obligacji. Wpływy z oferty przeznaczone zostaną na organizację meczów reprezentacji seniorskich w dużych halach oraz podniesienie standardów transmisji telewizyjnych tych meczów, na organizację turniejów koszykarskich 3X3 (Streetball) w przyszłości dyscypliny olimpijskiej, w szczególności w celu uatrakcyjnienia oferty promocyjnej dla sponsorów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje są zabezpieczone, ale w komunikacie PZKosz nie podano szczegółowych informacji ani w zakresie przedmiotu zabezpieczenia ani odnośnie pozostałych parametrów emisji. Zarząd Związku zapowiedział, że będzie ubiegał się o wprowadzenie papierów do obrotu na Catalyst, tak więc informacje te zostaną wkrótce upublicznione. Historyczny charakter emisji wynika nie tylko z faktu, że obligacje wyemitował związek sportowy, ale również dlatego, iż do tej pory żadne stowarzyszenie w Polsce nie przeprowadziło emisji obligacji, choć z prawnego punktu jest to możliwe. Ustawa o obligacjach stwierdza bowiem jedynie, że obligacje mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą i posiadające osobowość prawną, a takie wymagania spełnia PZKosz. PCC Rokita, PKN Orlen, Platinum Properties Group, Admiral Boats, Nordic Development, Certus Capital, Polbrand, PCC Autochem, Blue Tax Group, WDB BU, Poznańska 37 SPV rosnąca popularność stałego kuponu W ostatnim czasie na popularności zyskały obligacje o stałym kuponie. Na 36 serii wprowadzone na Catalyst od początku kwietnia do końca maja br. aż 13, czyli około 35%, to obligacje o stałym oprocentowaniu wartościowo stanowiąc 46% emisji. Należy jednak zaznaczyć, iż po korekcie o ostatnią emisję obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1,3 mld zł, udział wartościowy wynosi 11%. Przyjmując dłuższy horyzont czasowy proporcja ta dotychczas wyglądała nieco inaczej. Na 319 serii notowanych na Catalyst na koniec maja 2014 (bez obligacji zerokuponowych i autoryzowanych) 51 to obligacje o stałym kuponie, co przekłada się na ilościowy udział na poziomie 16% oraz wartościowy 52%. Tak duży udział wartościowy jest również pochodną obligacji BGK (5 emisji na łączną kwotę 26 mld zł). Po wyłączeniu tych serii, udział obligacji o stałym kuponie w ogólnej sumie obligacji notowanych na Catalyst wynosi ilościowo 15%, natomiast wartościowo jest to 2%, co przy porównaniu do wartości za okres kwiecień-maj 2014 (odpowiednio 35% i 11%) wskazuje na istotny wzrost zainteresowania papierami dłużnymi o stałym oprocentowaniu. Obligacje o stałym kuponie cieszą się zainteresowaniem szczególnie w przypadku mniejszych emisji średnia wartość emisji (bez BGK) w tym segmencie wynosi około 11 mln zł, podczas gdy dla obligacji ze zmiennym kuponem jest to 91 mln zł. Kupon, jaki emitenci obligacji o stałym oprocentowaniu muszą zwykle zaoferować inwestorom jest wyższy średni kupon ważony wielkością emisji dla tych papierów (bez BGK) równy jest obecnie 8% w porównaniu do 5,2% dla papierów ze zmiennym oprocentowaniem. 4

5 Od kwietnia br. na Catalyst zadebiutowały dłużne papiery wartościowe z oprocentowaniem stałym firm takich jak: BGK, PCC Rokita, PKN Orlen, Platinum Properties Group, Admiral Boats, Nordic Development, Certus Capital, Polbrand, PCC Autochem, Blue Tax Group, WDB BU, Poznańska 37 SPV. Największą emisją, oprócz wspomnianych obligacji BGK na kwotę 1,3 mld zł, była ostatnia seria PKN Orlen w ramach programu obligacji wartego 1 mld zł (wartość serii F to 100 mln zł), natomiast najmniejszą emisją była oferta spółki Blue Tax Group o wartości 0,5 mln zł. Najwyższy zaoferowany kupon w tej grupie emitentów wyniósł 12% (Nordic Development), a najniższy (nie uwzględniając 4% BGK) 5% (PKN Orlen). Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA euroobligacje Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (ZM Ropczyce), liczący się na rynku polskim i europejskim producent ceramicznych materiałów ogniotrwałych, w maju br. zakończył ofertę pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji denominowanych w euro. Wartość oferty wyniosła 4 mln EUR, obligacje objęte zostały przez klika funduszy inwestycyjnych i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Papiery dłużne spółki ZM Ropczyce będą jedną z trzech serii obligacji notowanych na Catalyst w walucie innej niż złoty polski. Obligacje w euro wyemitował również PKO Finance AB, z tym, że skala ofert jest nieporównywalnie większa. Seria, której wykup przypada na październik 2015 roku posiada wartość 800 mln EUR, a seria z terminem zapadalności w styczniu 2019 roku to 500 mln EUR. Niska popularność obligacji w obcej walucie wynika głównie z niechęci emitentów do podejmowania ryzyka kursowego. Inaczej jednak było w przypadku ZM Ropczyce posiadając nadwyżkę przychodów w wysokości 4 mln euro spółka, bez narażania się na ryzyko walutowe, zdecydowała się na wykorzystanie różnicy w stopach WIBOR i EURIBOR wynoszącej aktualnie 2,3 pkt. proc. (oprocentowanie obligacji wynosi 6M EURIBOR + 3 pkt. proc.). Powodzenie oferty ZM Ropczyce możliwe było pewnie również dzięki skierowaniu jej do inwestorów finansowych, którzy posiadając duży portfel inwestycyjny są bardziej skłonni niż inwestorzy indywidualni do dywersyfikacji walutowej. 3. Wybrani emitenci obligacji korporacyjnych transakcje DM BDM Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pragma Inwestycje należy do Grupy Pragma Inkaso i zajmuje się udzielaniem finansowania dłużnego oraz hybrydowego na projekty inwestycyjne, deweloperskie i transakcje kapitałowe. Spółka finansuje transakcje M&A i transakcje na rynku nieruchomości, refinansuje wymagalne zobowiązania oraz udziela pożyczek na dowolny cel. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z działalności Zarządu Pragma Inkaso (spółki dominującej wobec Pragma Inwestycje) skala działalności Pragma Inwestycje począwszy od 2014 r. jest systematycznie ograniczana, a uwalniane w ten sposób środki Grupa przeznacza na rozwój działalności faktoringowej, tym samym można zakładać, że spółka nie będzie zainteresowana emisją kolejnych serii obligacji. Współpraca spółki Pragma Inwestycje i DM BDM rozpoczęła się w 2012 roku i obejmuje 4 emisje prywatne, każda po 10 mln zł. W ramach obecnie uruchomionego Programu Obligacji o wartości 30 mln zł spółka w październiku ubiegłego roku zrealizowała emisje obligacji serii D o wartości 10 mln zł. 5

6 Zgodnie z raportem opublikowanym w dniu 20 marca br. spółka osiągnęła w 2013 roku 19% wzrost przychodów ze sprzedaży oraz prawie 9% wzrost zysku operacyjnego. Zysk netto emitenta wyniósł 2,2 mln zł, co przekłada się na marżę netto na poziomie blisko 27%. Pragma Faktoring SA Pragma Faktoring to spółka z Grupy Pragma Inkaso, której przedmiotem działalności są przede wszystkim usługi faktoringowe, a także udzielanie krótkoterminowych pożyczek na finansowanie kapitału obrotowego. DM BDM rozpoczął współpracę ze spółką w 2011 roku i dotychczas przeprowadził dla niej 4 prywatne emisje obligacji na łączną kwotę 65 mln zł. W ramach Programu Obligacji o wartości 100 mln zł do wyemitowania pozostają obligacje do łącznej kwoty 75 mln zł (w pierwszym kwartale 2013 roku spółka wyemitowała 2 serie obligacji o wartości 25 mln zł). Na grudzień br. przypada termin wykupu obligacji serii B o łącznej wartości 15 mln zł, spółka jednak nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie rolowowania tych papierów dłużnych. W 2013 r. spółka koncentrowała się na przeprowadzeniu zmiany modelu biznesowego, między innymi w zakresie faktoringu obniżone zostały wynagrodzenia spółki z jednoczesnym skierowaniem usług do nowych grup klientów, posiadających zdywersyfikowane i regularnie generowane należności. Zdaniem zarządu pozwoliło to na zawarcie dużej ilości nowych umów faktoringowych z różnych branż, które pozwolą osiągać powtarzalne przychody i przepływy na rozproszonym portfelu aktywów. W efekcie taki portfel mimo niższych marż wygeneruje docelowo wyższe przychody niż to miało miejsce w przeszłości, ponieważ będzie stabilniejszy i stanowić będzie ważny fundament dla dalszego rozwoju Pragmy Faktoring. Opisana wyżej modyfikacja strategii spółki zaczyna przynosić wymierne efekty. W I kwartale 2014 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4,6 mln zł w porównaniu do 4,0 mln zł w analogicznym okresie 2013 r., natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,3 mln zł vs. 1,6 mln zł w I kwartale Wyniki netto w analizowanych okresach nie są porównywalne ze względu na znaczne aktywo podatkowe rozliczone w wyniku I kwartału 2013 r. Voxel SA Zakres działalności Voxel obejmuje usługi w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (3 pracownie PET-TK, 12 pracowni TK i 12 pracowni MR), a także usługi w obszarze teleradiologii i outsourcingu usług medycznych. Ponadto, w 2012 roku Spółka uruchomiła produkcję radiofarmaceutyków na własne potrzeby, a w połowie 2013 r. uzyskała pozwolenie na sprzedaż wyprodukowanych znaczników firmom zewnętrznym. DM BDM współpracuje ze spółką Voxel od 2011 roku zarówno w obszarze emisji akcji jak i obligacji. W 2012 roku spółka za pośrednictwem DM BDM przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW oraz wyemitowała obligacje o wartości 12 mln zł. W 2013 roku DM BDM przeprowadził dla spółki 2 emisje obligacji na kwotę 17 mln zł, prywatną emisję akcji o wartości 13 mln zł, a także emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje na blisko 2 mln zł. Spółka w dniu 15 maja 2014 opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IQ2014, zgodnie z którym przychody Grupy Voxel wzrosły o 10,9% do poziomu 21,4 mln PLN, a zysk netto wyniósł 1,3 mln PLN, przy EBITDA na poziomie 5 mln PLN. 6

7 W IQ2014 roku pełną zdolność do świadczenia badań osiągnęły dwie nowe pracownie diagnostyczne PET zlokalizowane w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie oraz w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie. Do chwili obecnej Emitent nie podpisał kontraktu na badania refundowane przez lokalne NFZ. Spółka jest bardzo aktywna w segmencie produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków: 7 stycznia 2014 podpisała z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z siedzibą w Chorzowie umowę o wartości 2,7 mln PLN, której przedmiotem jest sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18 FDG do lutego 2015 roku. W kolejnych postępowaniach z udziałem Voxel SA w trybie zamówień publicznych dokonano wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej w: - Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku - Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie - Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Łączna wartość brutto ofert wybranych jako najkorzystniejsze w powyższych 3 ośrodkach wynosi około 4,8 mln PLN i w przypadku podpisania umów powinna w sposób istotny wpłynąć na wyniki i rentowność Grupy Kapitałowej w roku Zapowiedzi rynkowe odnośnie przyszłych emisji obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA sprzedana pierwsza transza w ofercie kaskadowej o wartości 4 mln zł, kolejna transza spodziewana jest jeszcze w II kwartale 2014 r. PCC Rokita SA to największa spółka z branży chemicznej na Dolnym Śląsku. Producent i dystrybutor ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł tworzyw sztucznych, budowlany, tekstylny, chemiczny). Część międzynarodowej Grupy PCC działającej w segmencie chemii, energii i logistyki. DM BDM współpracuje z PCC Rokita od 2011 roku pełniąc funkcję doradcy finansowego i oferującego dla 9 emisji obligacji spółki na kwotę około 160 mln zł. Z uwagi na duże powodzenie przeprowadzonych ofert emitent zdecydował się na uruchomienie II Programu Emisji Obligacji. W styczniu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, który jest podstawą dla publicznych ofert obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. PCC Rokita udzieliła zgody na sprzedaż swoich obligacji przez DM BDM w drodze oferty publicznej na podstawie zatwierdzonego prospektu. Grupa jako pierwszy podmiot na rynku zdecydowała się wykorzystać w praktyce możliwość przeprowadzania oferty kaskadowej. Dzięki zmianie Ustawy o ofercie DM BDM, po przeprowadzeniu oferty przez emitenta, może publicznie i w sposób ciągły oferować nabyte na własny rachunek obligacje. Obrazowo mówiąc, obligacje dostępne są dla inwestorów indywidualnych w Punktach Obsługi Klienta DM BDM, w podobny sposób jak lokata w okienku bankowym, do wyczerpania transzy przeznaczonej dla tej formy sprzedaży. W kwietniu 2014 roku Emitent przeprowadził pierwszą emisję obligacji w ramach II Programu. Wartość nominalna obligacji serii BA wyniosła 22 mln zł i podzielona została na Transzę Otwartą (5 mln zł) skierowaną do inwestorów indywidualnych oraz Transzę Kaskadową (17 mln zł), której adresatem był DM BDM. Okres zapadalności obligacji BA wynosi 5 lat, a oprocentowanie jest stałe na poziomie 5,5%. Pomimo niskiego kuponu obligacje w Transzy Otwartej cieszyły się dużym zainteresowaniem redukcja wyniosła 57,14%. Obligacje zostały zarejestrowane przez KDPW i dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst. Obligacje objęte przez DM BDM przeznaczone są do dalszej odsprzedaży inwestorom indywidualnym. 7

8 Pierwsza transza obligacji sprzedawanych przez DM BDM w ofercie kaskadowej o wartości 4 mln zł uruchomiona została 20 maja 2014 roku, a zapisy wyczerpały pulę dostępnych obligacji w przeciągu dwóch dni. Obligacje były sprzedawane po cenie uwzględniającej naliczone odsetki, a przydział dokonany został na zasadzie kolejności zapisów z redukcją zapisów złożonych w drugim i ostatnim dniu oferty. Kolejna transza obligacji sprzedawanych w ofercie kaskadowej spodziewane jest jeszcze w drugim kwartale 2014 roku. Według raportu z 12 maja br. Grupa w I kwartale 2014 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 263,5 mln zł w porównaniu do 289,1 mln zł w I kwartale 2013 roku, co spowodowane było uzyskaniem niższych przychodów przez PCC Rokita SA w obszarze obrotu energią elektryczną. W analizowanych okresach odnotowano także spadek rentowności na wszystkich poziomach wyniku finansowego, co wynikało z bardzo dobrych warunków rynkowych w I kwartale 2013 roku, kiedy to w segmencie alkaliów obserwowano wyjątkowo wysokie ceny wskutek obniżonej podaży głównych konkurentów. Suma bilansowa na koniec marca 2014 nie zmieniła się znacząco w porównaniu do wartości z końca 2013 roku (nieznaczny spadek z mln zł do mln zł). W strukturze aktywów również nie odnotowano znaczących zmian nadal około 75% aktywów stanowią aktywa trwałe. Zmiany miały miejsce w strukturze pasywów w związku z podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy kapitał własny uległ zmniejszeniu o 54,2 mln zł, co przy jednoczesnym wzroście zobowiązań ogółem o 44,1 mln zł przełożyło się na zmniejszenie udziału kapitału własnego w sumie pasywów z 51% na koniec roku 2013 do 46% na koniec marca 2014 roku. W obydwu analizowanych okresach Grupa generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, natomiast przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej były ujemne, co przełożyło się na zmniejszenie środków pieniężnych na koniec I kw. w 2013 i 2014 roku. KRUK SA uruchomiony Program Emisji Obligacji na 150 mln zł, kolejne serie obligacji spodziewane w II połowie 2014 r. KRUK to spółka dominująca Grupy KRUK lidera na polskim rynku obrotu wierzytelności (zakup pakietów wierzytelności na własny rachunek) oraz w zakresie świadczenia usług windykacji na zlecenie (inkaso). Grupa świadczy swoje usługi na rynku polskim, rumuńskim, czeskim oraz słowackim. W I kwartale br. spółka wypracowała ponad 120 mln zł przychodów ze sprzedaży (o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.) a zysk netto osiągnął rekordowy poziom w historii spółki, tj. 40 mln zł (103% więcej niż w I kwartale 2013 r.) Również rekordowe były nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup nowych portfeli wierzytelności, które wyniosły 269 mln zł. Spłaty z istniejących portfeli były zgodne z oczekiwaniami spółki i wyniosły 154 mln zł (30% więcej niż rok wcześniej). Doskonała sytuacja finansowa Grupy KRUK zaowocowała także pozyskaniem przez spółkę w I kwartale br. nowego 10-letniego kredytu bankowego na kwotę 260 mln zł. KRUK przeprowadził w 2013 roku emisję obligacji publicznych jako pierwsza firma z branży zarządzania wierzytelnościami. Seria obligacji T1 o wartości 15 mln zł została wyemitowana w ramach uruchomionego w grudniu 2013 roku Programu Emisji Obligacji o wartości do 150 mln zł. Organizatorem emisji był DM BDM S.A. W drugiej połowie 2014 r. planowane są kolejne emisje obligacji w ramach Programu, jednak ich wielkość i częstotliwość będzie bezpośrednio uzależniona od zapotrzebowania spółki na dodatkowe środki finansowe w związku z prowadzonymi i planowanymi zakupami portfeli wierzytelności. 8

9 5. Wyniki BDM Obligo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo jest to fundusz utworzony i zarządzany przez TFI BDM SA. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne. Poniżej przedstawiamy wyniki OBLIGO na tle funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne (dane na koniec marca 2014). Dane w % 3M 6M 12M FIZ BDM Obligo 1,03 2,20 6,57 Trzeci kwartyl 1,30 2,88 5,70 Drugi kwartyl 1,00 2,10 4,50 Pierwszy kwartyl 0,80 1,81 3,55 Średnia dla grupy 0,47 1,52 4,02 Pozycja w grupie 8/19 8/19 3/19 Źródło: Analizy.pl, TFI BDM 6. BDM Obligacje - rachunek inwestycyjny dedykowany obligacjom Dla Klientów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje DM BDM przygotował specjalną ofertę. Bezpłatny rachunek inwestycyjny wraz z aneksem Obligacje BDM Obligacje. BDM Obligacje to rachunek inwestycyjny przeznaczony do gromadzenia i obrotu obligacjami. Na rachunku można nabywać obligacje z publicznych emisji jak również z wtórnego rynku Catalyst. BDM Obligacje daje też możliwość księgowania obligacji przeniesionych z innego rachunku. Więcej na 9

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A. Średnia wartość emisji Mediana wartości emisji Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas kilku ostatnich miesięcy statystyki

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A. 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Na koniec listopada 2014 roku wartość wszystkich emisji na rynku Catalyst wyniosła blisko 53,3 mld zł, podczas gdy na początku 2012 roku było

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A. Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas ostatnich kilku lat zaobserwować można zwiększającą się popularność obligacji korporacyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych 8 MARZEC 213 ROKU Rynek obligacji korporacyjnych miesięcznik, marzec 213 Luty okazał się spokojnym miesiącem na rynku obligacji korporacyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, na rynek trafiły papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu KRUK S.A. Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu Raport analityczny dla inwestorów indywidualnych KRUK S.A. - UPDATE Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3 kw. 2014r.

Podsumowanie wyników za 3 kw. 2014r. Podsumowanie wyników za wybranych spółek Rynek obligacji korporacyjnych 01.12.2014 Podsumowanie wyników za W niniejszym raporcie podsumowaliśmy wyniki finansowe za trzeci kwartał opublikowane przez wybranych

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy komercyjni

Deweloperzy komercyjni Capital Park, Echo Investment, GTC, Rank Progress 02.07.2014 Rentowność obligacji sentyment kontra analiza Data raportu (14 pkt.) W raporcie poddaliśmy analizie czterech emitentów obligacji zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo