PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: Na podstawie Prospektu wprowadza się do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda; od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; od do Praw do Akcji serii B. Na podstawie Prospektu oferowanych jest do nabycia w ramach publicznej subskrypcji: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda; akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja Akcji serii B dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej sztuk akcji. Liczba wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B zależna będzie od liczby faktycznie objętych w ramach Publicznej Oferty Akcji serii B. Publiczna Oferta składa się z: Transzy Indywidualnej, w ramach której Emitent oferuje Akcji serii B w dniach stycznia 2008 roku, oraz Transzy Instytucjonalnej, w ramach której Emitent oferuje Akcji serii B oraz Wprowadzający oferuje Akcji serii A w dniach stycznia 2008 roku. Szczegóły Oferty opisano w pkt 1 10 Dokumentu Ofertowego. Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona w ramach przedziału cenowego wynoszącego od 2,50 do 3,50 zł. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów Księgi Popytu. Informacja o poziomie ceny Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 10 stycznia 2008 roku. Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta oraz Oferującego w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, o których Emitent powziął wiadomość po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie. Podmiotem pełniącym funkcję Oferującego Akcje jest Dom Maklerski PKO BP S.A., ul. Puławska 15, Warszawa. Podmiotem pełniącym funkcję Doradcy Finansowego jest Wrocławski Dom Maklerski S.A., ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław. Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 grudnia 2007 r. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

2 Spis treœci SPIS TREŒCI CZÊŒÆ I PODSUMOWANIE WPROWADZENIE CZ ONKOWIE ZARZ DU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZ DZAJ CE WY SZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIOR CY UDZIA WSPORZ DZENIUPROSPEKTUEMISYJNEGO,BIEGLIREWIDENCI STATYSTYKAOFERTYIPRZEWIDYWANYHARMONOGRAM PRZYCZYNYOFERTYIWYKORZYSTANIEWP YWÓWPIENIÊ NYCH WYBRANEDANEFINANSOWE CZYNNIKIRYZYKA INFORMACJEDOTYCZ CEEMITENTA CZÊŒÆ II CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKIRYZYKA Czynnikiryzykazwi¹zanezdzia³alnoœci¹operacyjn¹Emitenta Czynnikiryzykazwi¹zanezotoczeniem,wjakimEmitentprowadzidzia³alnoœæ Czynnikiryzykazwi¹zanezrynkiemkapita³owym CZÊŒÆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY CZYNNIKIRYZYKA OSOBYODPOWIEDZIALNEZAINFORMACJEZAWARTEWPROSPEKCIE Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym Podmiotysporz¹dzaj¹ceProspektEmisyjny BIEGLIREWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy bieg³ych rewidentów Emitenta w okresie objêtym historycznymi informacjami finansowymi(wrazzopisemichprzynale noœcidoorganizacjizawodowych) Informacjenatematrezygnacji,zwolnienialubzmianybieg³egorewidenta WYBRANEINFORMACJEFINANSOWE WybranehistoryczneinformacjefinansoweEmitenta INFORMACJEOEMITENCIE HistoriairozwójEmitenta Inwestycje ZARYSOGÓLNYDZIA ALNOŒCI Dzia³alnoœæpodstawowa G³ównerynki Wskazaniewszystkichistotnychnowychproduktówlubus³ug,którezosta³ywprowadzonenarynek Czynniki nadzwyczajne wp³ywaj¹ce na informacje podane w pkt 6.1 Dzia³alnoœæ podstawowa oraz 6.2 G³ówne rynki Podsumowanie podstawowych informacji dotycz¹cych uzale nienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemys³owych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych, je elijesttoistotnezpunktuwidzeniadzia³alnoœcilubrentownoœciemitenta Za³o enia wszelkich stwierdzeñ, oœwiadczeñ lub komunikatów Emitenta dotycz¹cych jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURAORGANIZACYJNA OpisGrupy,doktórejnale yemitent ŒRODKITRWA E Informacjedotycz¹ceznacz¹cychrzeczowychaktywówtrwa³ych Opis zagadnieñ i wymogów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, które mog¹ mieæ wp³yw na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowychaktywówtrwa³ych

3 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. 9. PRZEGL DSYTUACJIOPERACYJNEJIFINANSOWEJ Sytuacjaoperacyjnaifinansowa Przyczynyznacz¹cychzmianwsprzeda ynettolubprzychodachnettoemitenta ZASOBYKAPITA OWE Informacjedotycz¹ceŸróde³kapita³uEmitenta Przep³ywy œrodków pieniê nych Emitenta PotrzebykredytoweorazstrukturafinansowaniaEmitenta Informacje dotycz¹ce przewidywanych Ÿróde³ funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowi¹zañ przedstawionych wczêœciprospektudotycz¹cejinwestycjiorazœrodkówtrwa³ych BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe Patenty i licencje posiadane przez Emitenta INFORMACJEOTENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio wystêpuj¹ce tendencje w produkcji, sprzeda y i zapasach oraz kosztach i cenach sprzeda y zaokresoddatyzakoñczeniaostatniegorokuobrachunkowegododatyzatwierdzeniaprospektu Informacje na temat tendencji, niepewnych elementów, ¹dañ, zobowi¹zañ lub zdarzeñ, które mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na perspektywy Emitenta PROGNOZYWYNIKÓWLUBWYNIKISZACUNKOWE Oœwiadczenie wskazuj¹ce podstawowe za³o enia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Raportniezale negobieg³egorewidenta ORGANYADMINISTRACYJNE,ZARZ DZAJ CEINADZORCZEORAZOSOBYZARZ DZAJ CEWY SZEGOSZCZEBLA Informacjeocz³onkachorganuzarz¹dzaj¹cegoEmitenta Informacjeocz³onkachorganunadzorczegoEmitenta Osobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych oraz wœród osób zarz¹dzaj¹cych wy szegoszczebla Wszystkie umowy i porozumienia ze znacz¹cymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby opisane w pozycji 14.1, 14.2, 14.3 zosta³y wybrane na cz³onków organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cychlubnadzorczychalbonaosobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla Szczegó³owe informacje na temat ograniczeñ uzgodnionych przez osoby, o których mowa w pozycji 14.1, 14.2, 14.3, w zakresie zbycia w okreœlonym czasie posiadanych przez nie papierów wartoœciowych Emitenta WYNAGRODZENIEIINNEŒWIADCZENIA Wynagrodzenie i inne œwiadczenia PRAKTYKIORGANUADMINISTRACYJNEGO,ZARZ DZAJ CEGOINADZORUJ CEGO Datazakoñczeniakadencjicz³onkóworganówadministracyjnych,zarz¹dzaj¹cychinadzorczych Umowy o œwiadczenie us³ug cz³onków organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zale nym okreœlaj¹ce œwiadczenia wyp³acane w chwili rozwi¹zania stosunku pracy Komisjads.audytuikomisjads.wynagrodzeñEmitenta Procedury³adukorporacyjnego PRACOWNICY FormyzatrudnieniapracownikówEmitenta Posiadane akcje i opcje na akcje dla ka dej z osób wymienionych w punkcie 15 Organy administracyjne, zarz¹dzaj¹ce inadzorczeorazosobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla Opisustaleñdotycz¹cychuczestnictwapracownikówwkapitaleEmitenta G ÓWNIAKCJONARIUSZE Informacjeog³ównychakcjonariuszachEmitenta Informacja na temat osób innych ni cz³onkowie organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych, które w sposób bezpoœredni lub poœredni maj¹ udzia³y w kapitale Emitenta lub prawa g³osu podlegaj¹ce zg³oszeniu na mocy prawa krajowego, wraz z podaniem wielkoœci udzia³u ka dej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oœwiadczenie potwierdzaj¹ce ten fakt Informacja o innych prawach g³osu posiadanych przez g³ównych akcjonariuszy Emitenta

4 Spis treœci 18.4 Informacjenatematpodmiotudominuj¹cegowobecEmitentalubpodmiotusprawuj¹cegokontrolênadEmitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleñ, których realizacja mo e w póÿniejszej dacie spowodowaæ zmiany wsposobiekontroliemitenta TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI INFORMACJEFINANSOWE Historyczneinformacjefinansowe Badanie historycznych informacji finansowych Opiniebieg³ychrewidentów Politykadywidendy Postêpowanias¹doweiarbitra owe Znacz¹cezmianywsytuacjifinansowejEmitenta INFORMACJEDODATKOWE Kapita³akcyjny StatutEmitenta ISTOTNEUMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŒWIADCZENIA EKSPERTÓW, OŒWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGA OWANIU DOKUMENTYUDOSTÊPNIONEDOWGL DU INFORMACJA O UDZIA ACH W INNYCH PRZEDSIÊBIORSTWACH CZÊŒÆ IV DOKUMENT OFERTOWY OSOBYODPOWIEDZIALNE CZYNNIKIRYZYKA PODSTAWOWEINFORMACJE Oœwiadczenie Zarz¹du Emitenta o kapitale obrotowym Kapita³yizad³u enie Interesyosóbfizycznychiprawnychzaanga owanychwemisjêlubofertê Przyczyny Oferty i opis wykorzystania wp³ywów pieniê nych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Podstawowedanedotycz¹ceoferowanychpapierówwartoœciowych Przepisyprawne,namocyktórychzosta³yutworzonepapierywartoœciowe Informacjenatematrodzajuiformyoferowanychpapierówwartoœciowych Walutaemitowanychpapierówwartoœciowych Opispraw,w³¹czniezewszystkimiograniczeniami,zwi¹zanychzakcjamiorazprocedurywykonaniatychpraw Podstawaprawnaemisjiakcji Przewidywanadataemisjiakcji Opis ograniczeñ w swobodzie przenoszenia akcji Obowi¹zuj¹ce regulacje dotycz¹ce obowi¹zkowych ofert przejêcia lub przymusowego wykupu i odkupu wodniesieniudoakcji Wskazanie publicznych ofert przejêcia w stosunku do kapita³u Emitenta dokonanych przez osoby trzecie wci¹guostatniegorokuobrotowegoorazbie ¹cegorokuobrotowego Informacjenatematpotr¹ceniauŸród³apodatkówoddochodu INFORMACJEOWARUNKACHOFERTYAKCJIOFEROWANYCH WarunkiiwielkoœæOferty PrzewidywanyharmonogramOfertyPublicznej Cenaakcji Plasowanieigwarantowanie Podmiotyuprawnionedoudzia³uwOfercie Zasady sk³adania zapisów Wp³atynaakcje Wycofaniezapisu

5 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. 5.9 Przydzia³akcji Rozliczeniewp³at Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznoœciach Oferta Publiczna mo e zostaæ wycofana lub zawieszona orazczywycofaniemo ewyst¹piæporozpoczêciuofertyj Dostarczenieakcji Og³oszeniewynikówsubskrypcji Inneinformacje DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZ CE TRANSAKCJI Rynekregulowany Je eli jednoczeœnie lub prawie jednoczeœnie z utworzeniem papierów wartoœciowych, co do których oczekuje siê dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym s¹ papiery wartoœciowe tej same klasy lub je eli tworzone s¹ papiery wartoœciowe innej klasy w zwi¹zku z plasowaniem o charakterze publicznym lub prywatnym, szczegó³owe informacje na temat charakteru takich operacji oraz liczba i cechy papierów wartoœciowych, których operacje te dotycz¹ Podmioty posiadaj¹ce wi¹ ¹ce zobowi¹zania do zapewnienia p³ynnoœci za pomoc¹ kwotowania ofert kupna i sprzeda y Inneinformacje INFORMACJE NA TEMAT W AŒCICIELI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OBJÊTYCH SPRZEDA Danenatematoferuj¹cychakcjedosprzeda y LiczbairodzajAkcjiOferowanychprzezka degozesprzedaj¹cych Umowyzakazusprzeda yakcjitypu lock-up KOSZTYEMISJILUBOFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJEDODATKOWEDOTYCZ CEOFERTY Opiszakresudzia³añdoradcówzwi¹zanychzemisj¹ Wskazanie innych informacji, które zosta³y zbadane lub przejrzane przez uprawnionych bieg³ych rewidentów orazwodniesieniudoktórychsporz¹dzilioniraport Danenatemateksperta Potwierdzenie, einformacjeuzyskaneodosóbtrzecich,zosta³ydok³adniepowtórzone;ÿród³atychinformacji ZA CZNIKI Za³¹czniknr1.Definicjeiobjaœnieniaskrótów Za³¹czniknr2.Statut

6 CZÊŒÆ I Podsumowanie CZÊŒÆ I PODSUMOWANIE 1. WPROWADZENIE Podsumowanie stanowi wstêp do Prospektu Emisyjnego. Ka da decyzja dotycz¹ca inwestycji w papiery wartoœciowe Emitenta powinna byæ oparta na informacjach zawartych w ca³oœci Prospektu Emisyjnego. W przypadku wyst¹pienia do s¹du z powództwem odnosz¹cym siê do treœci Prospektu Emisyjnego, inwestor wnosz¹cy powództwo ponosi koszty ewentualnego t³umaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Zgodnie z art. 23 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej osoby sporz¹dzaj¹ce dokument podsumowuj¹cy lub podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu Emisyjnego sporz¹dzonego w formie jednolitego dokumentu, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy dokument podsumowuj¹cy wprowadza w b³¹d, jest niedok³adny lub sprzeczny z innymi czêœciami Prospektu Emisyjnego. 2. CZ ONKOWIE ZARZ DU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZ DZAJ CE WY SZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIOR CY UDZIA W SPORZ DZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Zarz¹d Emitenta Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu w sk³ad Zarz¹du Emitenta wchodz¹: Pawe³ Lisowski Marek Kobak Zbigniew Zajdel Prezes Zarz¹du Wiceprezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du Rada Nadzorcza Emitenta Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu cz³onkami Rady Nadzorczej Emitenta s¹: Jacek So³tys W³odzimierz Paw³owski Miros³aw Serwatka Andrzej B¹baœ Andrzej Dribko Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Doradcy bior¹cy udzia³ w sporz¹dzeniu Prospektu Emisyjnego Oferuj¹cy Doradca finansowy Doradca Prawny Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzib¹ w Warszawie Wroc³awski Dom Maklerski S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd z siedzib¹ w Jaœle Bieg³y Rewident MOORE STEPHENS Józef Król Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie, wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów pod numerem STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawie Prospektu oferowanych jest przez Spó³kê z wy³¹czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy do nabycia w ramach publicznej subskrypcji: akcji zwyk³ych na okaziciela serii A o wartoœci nominalnej 1,00 z³ ka da; akcji zwyk³ych na okaziciela serii B o wartoœci nominalnej 1,00 z³ ka da. Emisja Akcji serii B dojdzie do skutku w przypadku nale ytego subskrybowania co najmniej sztuk akcji. Na podstawie Prospektu wprowadza siê do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych: akcji zwyk³ych na okaziciela serii A o wartoœci nominalnej 1,00 z³ ka da; od do akcji zwyk³ych na okaziciela serii B o wartoœci nominalnej 1,00 z³ ka da; od do Praw do Akcji serii B. 5

7 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji serii B oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych (w tym Akcji serii B oraz Akcji serii A) Tabela 1. Przewidywany harmonogram Oferty Budowa Ksiêgi Popytu Podanie do publicznej wiadomoœci Ceny Akcji Oferowanych OTWARCIE PUBLICZNEJ SUBSKRYPCJI AKCJI OFEROWANYCH Rozpoczêcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej Rozpoczêcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej Zakoñczenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej Zakoñczenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej ZAMKNIÊCIE PUBLICZNEJ SUBSKRYPCJI AKCJI OFEROWANYCH Cena Akcji Oferowanych Maksymalna cena Akcji Oferowanych zosta³a ustalona na 3,50 z³. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczêciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów Ksiêgi Popytu. Cena Akcji Oferowanych bêdzie podana do publicznej wiadomoœci przed rozpoczêciem subskrypcji w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona w ramach przedzia³u cenowego wynosz¹cego od 2,50 3,50 z³. Cena emisyjna Akcji serii B i cena sprzeda y Akcji Sprzedawanych jest równa i okreœlona jako Cena Akcji Oferowanych. Oferuj¹cy oraz miejsca sk³adania zapisów Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Pu³awskiej 15, Warszawa w ramach Oferty pe³ni funkcjê Oferuj¹cego. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sposobu dystrybucji Akcji Oferowanych zosta³y opisane w pkt 5 Dokumentu Ofertowego. Inwestorzy bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy na Akcje Oferowane w Punktach Obs³ugi Klientów DM PKO BP S.A. Wykaz POK przyjmuj¹cych zapisy na akcje zawiera pkt 5 Dokumentu Ofertowego. Przydzia³ akcji Przydzia³ Akcji Oferowanych zostanie dokonany w ci¹gu 5 dni roboczych od zamkniêcia Publicznej Oferty. Podstawê przydzia³u Akcji Oferowanych stanowi prawid³owo z³o ony i op³acony zapis, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym. Minimalna wielkoœæ pojedynczego przydzia³u to 1 akcja. Przydzia³ Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej, w ramach której Emitent oferuje Akcji serii B, zostanie dokonany zgodnie z prawid³owo z³o onymi i op³aconymi zapisami. W przypadku gdy liczba akcji, na jakie z³o ono zapisy w Transzy Indywidualnej, bêdzie wiêksza od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do objêcia w tej transzy, z zastrze eniem ewentualnych przesuniêæ pomiêdzy transzami, akcje przydzielone zostan¹ na zasadzie proporcjonalnej redukcji. W przypadku przydzielania na zasadzie proporcjonalnej redukcji, liczba przydzielonych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zaokr¹glona w dó³ do liczby ca³kowitej, a pozostaj¹ce pojedyncze akcje zostan¹ przydzielone inwestorom, którzy z³o yli prawid³owe zapisy na najwiêksz¹ liczbê akcji. W Transzy Indywidualnej brak jest jakichkolwiek preferencji przy nabyciu Akcji serii B. W Transzy Instytucjonalnej, w ramach której Emitent oferuje Akcji serii B oraz Wprowadzaj¹cy oferuje Akcji serii A, w pierwszej kolejnoœci zostan¹ wstêpnie przydzielone oferowane w tej transzy Akcje serii B, z zastrze eniem ewentualnych przesuniêæ Akcji serii B pomiêdzy transzami, a nastêpnie, gdy popyt zg³aszany przez Inwestorów w Transzy Instytucjonalnej nie zostanie zaspokojony poprzez 6

8 CZÊŒÆ I Podsumowanie wstêpny przydzia³ Akcji serii B, zostan¹ wstêpnie przydzielone oferowane Akcje Sprzedawane proporcjonalnie do popytu zg³aszanego przez inwestorów. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy uczestnicz¹cy w Publicznej Ofercie mogli jak najwczeœniej obracaæ objêtymi papierami wartoœciowymi. W tym celu planowane jest wprowadzenie do notowañ praw do Akcji serii B ( PDA ) oraz Akcji serii A niezw³ocznie po spe³nieniu odpowiednich przes³anek przewidzianych prawem. Natomiast wprowadzenie do notowañ gie³dowych Akcji serii B zostanie dokonane niezw³oczne po zarejestrowaniu emisji Akcji serii B. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. zosta³y opisane w pkt 6 Dokumentu Ofertowego. Rozwodnienie Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu akcjonariat KROSGLASS S.A. przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Tabela 2. Struktura akcjonariatu KROSGLASS S.A. przed emisj¹ Akcji serii B Akcjonariusz Liczba akcji Udzia³ w kapitale zak³adowym (%) Liczba g³osów na Walnym Zgromadzeniu Udzia³ w ogólnej liczbie g³osów na Walnym Zgromadzeniu (%) Krosno S.A ,00% ,00% Pozostali akcjonariusze 0 0,00% 0 0,00% Razem ,00% ,00% ród³o: Emitent W ramach serii B Emitent zamierza wyemitowaæ od do akcji zwyk³ych na okaziciela oraz Wprowadzaj¹cy zamierza sprzedaæ Akcji serii A. W przypadku sprzeda y Akcji serii A oraz objêcia emisji Akcji serii B przez nowych akcjonariuszy, akcje ulegn¹ rozwodnieniu w sposób przedstawiony poni ej: Tabela 3. Struktura akcjonariatu KROSGLASS S.A. po emisji Akcji serii B Akcjonariusz Liczba akcji Udzia³ w kapitale zak³adowym (%) Liczba g³osów na Walnym Zgromadzeniu Udzia³ w ogólnej liczbie g³osów na Walnym Zgromadzeniu (%) Ze sprzeda ¹ akcji Wprowadzaj¹cego Krosno S.A ,18% ,18% Pozostali akcjonariusze ,82% ,82% w tym: nabywcy Akcji serii A ,49% ,49% w tym: nabywcy Akcji serii B ,33% ,33% Razem ,00% ,00% Bez sprzeda y akcji Wprowadzaj¹cego Krosno S.A ,67% ,67% Pozostali akcjonariusze ,33% ,33% Razem ,00% ,00% ród³o: Emitent 4. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WP YWÓW PIENIÊ NYCH Celem Oferty Publicznej jest pozyskanie œrodków na realizacjê programu inwestycyjnego na lata Program inwestycyjny dotyczyæ bêdzie wszystkich etapów procesów wytwarzania produktów Emitenta, przy czym 80% nak³adów inwestycyjnych przeznaczonych zostanie na funkcjê produkcyjn¹ KROSGLASS. Informacje o ca³kowitej wartoœci opisanych ni ej inwestycji przedstawiono w pkt str Prospektu. Efektem realizacji programu inwestycyjnego w Spó³ce bêdzie: dwukrotne zwiêkszenie mocy produkcyjnych, rozszerzenie oferty produktowej, poprawa efektywnoœci kosztowej, poprawa warunków pracy. 7

9 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. Emitent przewiduje w ramach podstawowych zadañ inwestycyjnych w 2008 r. nastêpuj¹c¹ alokacjê nak³adów finansowych w procesie produkcji: 1. Magazynowanie surowców i materia³ów 2,00 mln z³: budowa silosów na kaolin, budowa magazynu kartonów. 2. Przygotowanie produkcji 0,20 mln z³: wykonanie systemu sporz¹dzania i dystrybucji preparacji. 3. Produkcja 44,80 mln z³: budowa wanny szklarskiej do produkcji w³ókna szklanego o powierzchni 44 m 2, zakup maszyn i urz¹dzeñ, roboty budowlane w hali wannowej, modernizacja oraz budowa instalacji niezbêdnych do funkcjonowania Spó³ki po rozbudowie mocy wytwórczych, m.in.: wykonanie nowej instalacji wodnej do ch³odzenia urz¹dzeñ z platyny oraz pozosta³ych urz¹dzeñ technologicznych pracuj¹cych z wykorzystaniem zamkniêtego obiegu ch³odniczego, budowa ca³kowicie nowej instalacji gazowej i tlenu gazowego na potrzeby wanny szklarskiej, modernizacja instalacji sprê onego powietrza do odbieralek, budowa nowej instalacji klimatyzacji wydzia³u formowania, budowa nowych rozdzielni elektrycznych oraz pomieszczenia kontrolingu. 4. Przetwórstwo 1,04 mln z³: modernizacja maszyny do produkcji mat, wykonanie wózków oraz zawiesi hakowych. 5. Magazyn wyrobów gotowych 1,10 mln z³: budowa rega³ów z wind¹ do sk³adowania wyrobów gotowych. 6. Zadania wspieraj¹ce 2,14 mln z³: budowa oczyszczalni œcieków, linii energetycznych, wytwórni tlenu, zakup i wdro enie systemu informatycznego, zakup wózków wid³owych. Do najwa niejszych dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji wymienionych inwestycji nale ¹: podpisanie umowy z firm¹ Lipex na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektu nowej wanny, podpisanie listu intencyjnego z firm¹ Lipex na dostawê maszyn i urz¹dzeñ oraz nadzór nad budow¹ wanny w 2008 roku, podpisanie listu intencyjnego z firm¹ SKANSKA na kompleksowe wykonanie prac modernizacyjnych. Emitent otrzyma³ ju dokumentacjê techniczn¹ na wannê szklarsk¹, czêœciow¹ dokumentacjê na konstrukcje stalowe, silosy przywannowe, schematy wody ch³odniczej, preparacji oraz dane wejœciowe do zamówienia czêœci maszyn i urz¹dzeñ. Emitent otrzyma³ tak e pozytywn¹ decyzjê z Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu Miasta Krosna na przebudowê dachu jako warunku niezbêdnego przeprowadzenia inwestycji. Spó³ka zawar³a umowy na wykonanie projektów elektrycznych budowy zasilania wytwórni tlenu gazowego oraz dogrzewu elektrycznego na wannê szklarsk¹ oraz finalizuje podpisanie umowy na budowê zak³adu wytwarzania tlenu gazowego metod¹ sit molekularnych. Emitent przeprowadza obecnie finalne rozmowy z g³ównym dostawc¹ materia³ów ogniotrwa³ych oraz podstawowych urz¹dzeñ do formowania w³ókna szklanego (odbieralek). Spó³ka jest na etapie wyboru generalnego wykonawcy oczyszczalni œcieków. Szacowane nak³ady na inwestycje w roku 2008 kszta³tuj¹ siê na poziomie 51,3 mln z³. Zak³ada siê nastêpuj¹ce Ÿród³a pochodzenia œrodków na sfinansowanie nak³adów inwestycyjnych przy za³o eniu emisji Akcji serii B: wp³ywy z emisji akcji szacowane na 40,2 mln z³, pozyskanie ok. 2,7 mln z³ z obcych Ÿróde³ finansowania: kredyt bankowy, leasing maszyn i urz¹dzeñ, faktoring nale noœci, sfinansowanie inwestycji z wypracowanego zysku za lata w wysokoœci 8,4 mln z³. Przy za³o eniu emisji Akcji serii B oraz minimalnej ceny emisyjnej Akcji serii B na poziomie 2,50 z³/szt. wp³ywy z emisji wynios¹ 24,4 mln z³ (przy kosztach emisji na poziomie 700 tys. z³). Uwzglêdniaj¹c powy szy scenariusz, Spó³ka bêdzie musia³a pozyskaæ dodatkowe œrodki na sfinansowanie programu inwestycyjnego w wysokoœci 18,5 mln z³ z kredytu bankowego lub leasingu maszyn i urz¹dzeñ. Do czasu wykorzystania wp³ywów z emisji Akcji serii B Emitent mo e pozyskane œrodki inwestowaæ w formie lokat bankowych, bonów skarbowych, obligacji skarbowych lub komercyjnych d³u nych papierów wartoœciowych z gwarancj¹ wykupu. 8

10 CZÊŒÆ I Podsumowanie 5. WYBRANE DANE FINANSOWE Poni sze zestawienie zosta³o przygotowane na podstawie sprawozdañ finansowych Emitenta za lata oraz I pó³rocze 2007 sporz¹dzonych wed³ug Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (MSR) i Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF) oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. przekszta³conego do MSR/MSSF, poddanych badaniu przez niezale nego bieg³ego rewidenta. Spó³ka sporz¹dzi³a po raz pierwszy sprawozdanie finansowe wed³ug MSR/MSSF za I kwarta³ Dla zachowania porównywalnoœci danych przekszta³ceniu podlega³y dane porównawcze za odpowiednie okresy 2004 r. Spó³ka by³a zobowi¹zana do pe³nego retrospektywnego zastosowania standardów do bilansu otwarcia za 2004 r. Tabela 4. Wybrane dane finansowe Emitenta Wyszczególnienie I pó³ I pó³ Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów, materia³ów Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci finansowej Przep³ywy pieniê ne netto razem Aktywa razem Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe (bez rozliczeñ miêdzyokresowych) Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) netto na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³) 0,11 0,08 0,14 0,11 0,11 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)* 0,07 0,05 0,09 0,07 0,07 ród³o: Emitent * Przy za³o eniu, e wszystkie Akcje Oferowane zostan¹ objête/nabyte w Ofercie 6. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ Emitenta Ryzyko zmiany koniunktury w bran y odbiorców Ryzyko zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska naturalnego Ryzyko zwi¹zane z procesem produkcyjnym Ryzyko zwi¹zane z uzale nieniem od Kroœnieñskich Hut Szk³a Krosno S.A. Ryzyko zwi¹zane z przerw¹ remontow¹ Ryzyko zwi¹zane z uzale nieniem od g³ównych dostawców surowców produkcyjnych Ryzyko zwi¹zane z uzale nieniem od g³ównych odbiorców Ryzyko zwi¹zane z zapasami Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ryzyko po arowe Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ na rynku Emitenta Ryzyko zwi¹zane ze zobowi¹zaniami gwarancyjnymi Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia³alnoœæ Ryzyko zmian tendencji rynkowych Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Ryzyko zwi¹zane z przepisami prawnymi Ryzyko zwi¹zane ze zmianami cen metali szlachetnych wykorzystywanych w procesie produkcji 9

11 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. Ryzyko stóp procentowych Ryzyko zmian kursu walutowego Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem kapita³owym Ryzyko niedojœcia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko zwi¹zane z wyd³u eniem czasu przyjmowania zapisów Ryzyko opóÿnienia we wprowadzeniu Akcji serii A i Akcji serii B do obrotu gie³dowego lub odmowa wprowadzenia Akcji serii A i Akcji serii B do obrotu gie³dowego Ryzyko zwi¹zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Ryzyko zwi¹zane z notowaniem Praw do Akcji serii B Ryzyko kszta³towania siê przysz³ego kursu akcji Emitenta i p³ynnoœci obrotu Ryzyko zwi¹zane z ewentualnym naruszeniem przepisów prawnych w zwi¹zku z ubieganiem siê o dopuszczenie Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko zwi¹zane z ewentualnym naruszeniem przepisów prawnych w zwi¹zku z obrotem na rynku regulowanym Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B Ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ niewype³nienia lub naruszenia okreœlonych obowi¹zków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego Ryzyko wyst¹pienia poda y akcji ze strony dotychczasowych akcjonariuszy Ryzyko wynikaj¹ce ze stanowiska Zarz¹du Gie³dy w sprawie szczegó³owych warunków dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu gie³dowego niektórych instrumentów finansowych. Szczegó³owy opis czynników ryzyka znajduje siê w czêœci II Prospektu. 10

12 CZÊŒÆ I Podsumowanie 7. INFORMACJE DOTYCZ CE EMITENTA Tabela 5. Siedziba i adres Emitenta Firma: Krosglass S.A. Siedziba: Krosno Adres: Krosno, ul. Tysi¹clecia 17 Telefon: +48 (13) Faks: +48 (13) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: ród³o: Emitent Emitent posiada znan¹ i cenion¹ markê wœród podmiotów zajmuj¹cych sie produkcj¹, przetwórstwem i dystrybucj¹ w³ókna szklanego z bezalkalicznego boroglinokrzemowego szk³a typu E. Spó³ka jest jedynym w Polsce producentem w³ókna szklanego ze szk³a tego rodzaju. Dzia³alnoœæ oraz know-how Emitenta opiera siê na trzydziestoletnim doœwiadczeniu funkcjonowania w strukturach KHS Krosno S.A. Zak³adu W³ókna Szklanego, który zajmowa³ siê z sukcesem produkcj¹ w³ókna szklanego od 1971 roku. Podstawow¹ dzia³alnoœæ Spó³ki stanowi sprzeda wyrobów. Pozosta³e Ÿród³a przychodów mia³y w analizowanym okresie marginalny charakter. Stosunkowo wysoka wartoœæ przychodów ze sprzeda y materia³ów (14% w 2006 roku) pochodzi z odsprzeda y z³omu metali szlachetnych po dokonywanej okresowo likwidacji narzêdzi wykonanych z platyny i rodu, wykorzystywanych przez Emitenta w procesie produkcji w³ókna szklanego. Tabela 6. Struktura geograficzna przychodów ze sprzeda y produktów, us³ug i materia³ów Wartoœæ (tys. z³) I po³owa Struktura (%) Wartoœæ (tys. z³) Struktura (%) Wartoœæ (tys. z³) Struktura (%) Wartoœæ (tys. z³) Struktura (%) Produkty ,6% ,3% ,3% ,6% Kraj ,0% ,6% ,0% ,4% Eksport ,6% ,7% ,4% ,2% Materia³y (kraj) ,4% ,6% ,6% ,4% Us³ugi (kraj) 6 0,0% 35 0,1% 25 0,0% 12 0,0% Przychody razem ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: Emitent W ofercie Emitenta znajduj¹ siê nastêpuj¹ce grupy produktowe: Maty szklane Rowingi szklane Tkaniny rowingowe Wyroby z laminatów, w tym profile poliestrowo-szklane. Oprócz tego Emitent uzyskuje przychody ze sprzeda y w³ókna pozagatunkowego i izolacyjnego, które zosta³y zaprezentowane w poni szej tabeli jako grupa: Pozosta³e w³ókno. Do tej grupy zaliczono równie jedwab szklany, którego produkcja jest wygaszana. Udzia³ poszczególnych grup asortymentowych produkowanych i sprzedawanych przez Spó³kê w sprzeda y produktów ogó³em przedstawiony jest poni ej. Tabela 7. Struktura przychodów ze sprzeda y produktów w podziale na grupy asortymentowe Wyszczególnienie Wartoœæ wtys.z³ I po³owa Struktura (%) Wartoœæ wtys.z³ Struktura (%) Wartoœæ wtys.z³ Struktura (%) Wartoœæ wtys.z³ Struktura (%) Maty szklane ,8% ,0% ,5% ,9% Rowingi szklane ,5% ,8% ,9% ,8% ciêty ,1% ,0% ,8% ,8% bezpoœredni 6 0,0% 209 0,4% ,0% ,5% przewijany ,3% ,4% ,1% ,6% 11

13 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. Wyszczególnienie Wartoœæ wtys.z³ I po³owa Struktura (%) Wartoœæ wtys.z³ Struktura (%) Wartoœæ wtys.z³ Struktura (%) Wartoœæ wtys.z³ Struktura (%) Tkaniny rowingowe ,4% ,1% ,0% ,9% Pozosta³e w³ókno 363 1,1% 540 1,0% 978 1,8% ,5% Wyroby z laminatów ,2% ,2% ,8% ,9% profile 444 1,4% 840 1,5% 527 1,0% 534 0,9% pozosta³e 604 1,8% 970 1,7% ,8% 587 1,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ród³o: Emitent Strategia rozwoju Emitenta sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: 1. Rozbudowa mocy produkcyjnych i gruntowna modernizacja zak³adu zgodnie z programem inwestycyjnym Emitenta. 2. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez politykê jakoœci. 3. Ekspansja na rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej. 4. Zwiêkszenie udzia³u sprzeda y do klientów koñcowych. 12

14 CZÊŒÆ II Czynniki ryzyka CZÊŒÆ II CZYNNIKI RYZYKA 1. CZYNNIKI RYZYKA 1.1 Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ Emitenta Ryzyko zmiany koniunktury w bran y odbiorców Produkty Emitenta trafiaj¹ do odbiorców dzia³aj¹cych w ró nych sektorach, takich jak: przemys³ stoczniowy, motoryzacyjny, lotniczy, budownictwo, budownictwo drogowe, przemys³ chemiczny, elektrotechniczny i wiele innych. Do wiod¹cych kontrahentów Emitenta nale ¹ odbiorcy z bran y stoczniowej; w wiêkszoœci przypadków s¹ to stocznie jachtowe produkuj¹ce luksusowe dobra konsumpcyjne motorówki, jachty itd. Popyt na te produkty jest silnie skorelowany z koniunktur¹ gospodarcz¹ i zale y przede wszystkim od stopnia zamo noœci spo³eczeñstwa. Du a czêœæ produkcji zaopatrywanych przez Emitenta stoczni przeznaczona jest na eksport, co ogranicza ich wra liwoœæ na wahania koniunkturalne na poziomie krajowym. Istotn¹ grup¹ wœród odbiorców Emitenta s¹ podmioty z bran y budowlanej oraz budownictwa drogowego. Dobra koniunktura na rynku tych bran sprzyja popytowi na produkty Emitenta. Nale y mieæ na uwadze, i w przypadku pogorszenia koniunktury w bran ach odbiorców Emitenta mo e nast¹piæ zmniejszenie zapotrzebowania na produkty Spó³ki i pogorszenie jej wyników finansowych. Znaczna dywersyfikacja bran owa sprzeda y Emitenta jest istotnym czynnikiem zabezpieczaj¹cym przed omawianym ryzykiem. Ró norodnoœæ zastosowañ w³ókna szklanego oraz aktywne poszukiwanie nowych rynków zbytu pozwala Emitentowi na dalsze zmniejszanie wp³ywu dekoniunktury na rynkach pojedynczych grup odbiorców. Ryzyko zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska naturalnego Ze wzglêdu na charakter dzia³alnoœci Emitent podlega wielu regulacjom z zakresu ochrony œrodowiska. Dostosowanie siê w przysz³oœci do tych regulacji i ich zmian mo e wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹ poniesienia znacz¹cych kosztów, a ich naruszanie mo e spowodowaæ sankcje, takie jak na³o enie kar pieniê nych, nakaz czasowego lub sta³ego wstrzymania produkcji lub powstanie odpowiedzialnoœci karnej. Ponadto organy w³adzy publicznej mog¹ zawiesiæ dzia³alnoœæ Spó³ki lub odmówiæ wydania b¹dÿ przed³u enia odpowiednich zezwoleñ cz¹stkowych, na podstawie których Spó³ka dzia³a³a do tej pory. W celu ograniczenia ryzyka zwi¹zanego z wymogami w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego, Emitent podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które eliminuje koniecznoœæ uzyskiwania i odnawiania pozwoleñ cz¹stkowych dotycz¹cych poszczególnych rodzajów zanieczyszczeñ. Ryzyko zwi¹zane z procesem produkcyjnym Dzia³alnoœæ Emitenta nara ona jest na ryzyko zak³óceñ procesu produkcyjnego Spó³ki spowodowanych zdarzeniami losowymi i awariami urz¹dzeñ, które mog¹ skutkowaæ nieterminowymi dostawami produktów Spó³ki dla jej odbiorców i w rezultacie negatywnie wp³yn¹æ na wizerunek Emitenta jako rzetelnego i terminowego dostawcy. Powodem wspomnianych zak³óceñ mog¹ byæ w szczególnoœci: przerwy w dostawie gazu proces wytopu masy szklanej z zestawu i produkcji w³ókna szklanego opiera siê w istotny sposób na gazie ziemnym. Emitent posiada umowê z KHS Krosno S.A. na dostarczanie gazu ziemnego i korzysta z wewnêtrznej sieci grupy kapita³owej KHS Krosno S.A. W zakresie dostaw gazu zak³ad jest uzale niony od dostaw gazu z Rosji, istnieje wiêc potencjalne ryzyko zmiany cen przez aktualnego dostawcê lub w ostatecznoœci zaprzestanie dostaw. W dotychczasowej historii Spó³ki nie zdarzy³a siê przerwa w dostawie gazu; przerwy w dostawie pr¹du dla utrzymania procesu produkcyjnego konieczne s¹ sta³e dostawy energii elektrycznej. Emitent posiada umowê z KHS Krosno S.A. na dostarczanie energii elektrycznej i korzysta z wewnêtrznej sieci grupy kapita³owej tego podmiotu. Przerwy w dostawach energii elektrycznej wynikaj¹ce z awarii wewnêtrznej sieci przesy³owej usuwane s¹ przez w³asne s³u by utrzymania ruchu w celu zminimalizowania czasu przestoju urz¹dzeñ; przerwy w dostawie sprê onego powietrza Spó³ka korzysta z sieci ogólnozak³adowej KHS Krosno S.A. Emitent posiada w³asn¹, rezerwow¹ kompresorowniê, która uruchamiana jest w przypadku awarii sieci ogólnozak³adowej; awarie mechaniczne urz¹dzeñ wszystkie g³ówne systemy zapewniaj¹ce stabiln¹ produkcjê posiadaj¹ urz¹dzenia rezerwowe. Emitent posiada w³asne s³u by utrzymania ruchu minimalizuj¹ce czas przestoju w produkcji w przypadku awarii; wycieki szk³a z wanny i zasilaczy ryzyko wycieku szk³a z wanny i zasilaczy istnieje wy³¹cznie w ostatnim okresie pracy wanien szklarskich. Obowi¹zuj¹cy system przegl¹dów technicznych agregatów szklarskich pozwala wczeœniej wykryæ zagro enia i skutecznie im zapobiega. Drobne wycieki usuwane przez w³asne s³u by utrzymania ruchu lub s³u by specjalistyczne grupy kapita³owej KHS Krosno S.A. mog¹ powodowaæ chwilowy spadek wydajnoœci wanny. Ryzyko zwi¹zane z uzale nieniem od Kroœnieñskich Hut Szk³a Krosno S.A. Zak³ad Emitenta zosta³ wydzielony ze struktury organizacyjnej KHS Krosno S.A., jednak nadal pozostaje w obrêbie infrastruktury KHS Krosno S.A. Najistotniejsze powi¹zania wystêpuj¹ w zakresie infrastruktury energetycznej. Uzale nienie Emitenta od wymienionego wy ej podmiotu w zakresie dostaw gazu i energii stanowi zagro enie wynikaj¹ce z braku wp³ywu na niektóre wydarzenia ekonomiczne i organizacyjne KHS Krosno S.A. Powi¹zanie Emitenta z KHS Krosno S.A. wi¹ e siê równie z wieloma korzyœciami dla Emitenta, takimi jak np. mo liwoœæ korzystania ze s³u b ratunkowo-po arniczych czy silniejsza pozycja przy negocjowaniu warunków dostaw wspólnych 13

15 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. mediów. KHS Krosno S.A. jest najwiêkszym pod wzglêdem wartoœci obrotów dostawc¹ Emitenta w 2006 roku udzia³ tego przedsiêbiorstwa w ogólnej wartoœci dostaw Emitenta wyniós³ 34%. Ryzyko zwi¹zane z przerw¹ remontow¹ Emitent szacuje, e planowana przerwa remontowa, niezbêdna do przeprowadzenia inwestycji bêd¹cej g³ównym celem emisji, spowoduje przestój w produkcji przez oko³o 5 miesiêcy. W tym czasie celem utrzymania ci¹g³oœci sprzeda y planowany jest zakup w³ókna z importu oraz ewentualne uprzednie zwiêkszenie w³asnych zapasów. Na ryzyko zwi¹zane z przerw¹ remontow¹ sk³adaj¹ siê w szczególnoœci: mo liwoœæ nieterminowego oddania linii produkcyjnych lub opóÿnienia w osi¹gniêciu pe³nych mocy wytwórczych. Emitent bêdzie d¹ y³ do minimalizacji tego ryzyka poprzez dobór wiarygodnych i doœwiadczonych firm wykonawczych i projektowych oraz poprzez umieszczenie w umowach z tymi podmiotami odpowiednich zapisów zabezpieczaj¹cych przed nieterminowym lub nieodpowiadaj¹cym umowie wykonaniem zleconych prac. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent podpisa³ list intencyjny z firm¹ SKANSKA na kompleksowe wykonanie prac modernizacyjnych oraz z firm¹ Lipex na dostawê maszyn i urz¹dzeñ oraz nadzór nad budow¹ nowej wanny szklarskiej; ryzyko braku dostêpu do wystarczaj¹cej na pokrycie zapotrzebowania rynkowego iloœci w³ókna szklanego z importu. W zwi¹zku z niedoborem w³ókna szklanego na rynkach œwiatowych istnieje ryzyko niedostarczenia na czas w³ókna z importu. Ze wzglêdu na cenê oraz brak mo liwoœci zakupu u konkurentów europejskich w³ókno to bêdzie importowane z Dalekiego Wschodu. Dla zapewnienia odpowiedniej iloœci i jakoœci importowanego w czasie przerwy remontowej w³ókna szklanego Emitent w 2006 roku rozpocz¹³ proces poszukiwania i weryfikowania potencjalnych dostawców, który zakoñczyæ siê ma do koñca 2007 roku podpisaniem umów na dostawy materia³ów w po ¹danej przez Emitenta iloœci. Obecnie trwaj¹ negocjacje z trzema dostawcami: chiñskimi JUSHI, CNBM oraz KCC z Korei Po³udniowej. Realizacja wy ej wymienionych ryzyk mo e doprowadziæ do utraty czêœci udzia³u Emitenta w rynku i obni enia wyniku finansowego. Ryzyko zwi¹zane z uzale nieniem od g³ównych dostawców surowców produkcyjnych W procesie produkcji zu ywane s¹ ró norodne surowce, które Spó³ka nabywa od podmiotów zewnêtrznych. Tym samym Emitent jest nara ony na potencjalne ryzyko uzale nienia od g³ównych dostawców surowców szklarskich i surowców do przygotowania preparacji. Na rynku niewiele jest podmiotów oferuj¹cych wspomniane surowce. Silna pozycja dostawców wynikaj¹ca z tego faktu mo e skutkowaæ wzrostem cen surowców wykorzystywanych do produkcji lub ograniczeniem ich dostêpnoœci. W celu minimalizowania potencjalnych skutków rzeczowego ryzyka Emitent prowadzi politykê dywersyfikacji Ÿróde³ zakupów. Dzia³aj¹c zgodnie z przyjêtymi procedurami Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000, Emitent nawi¹zuje i utrzymuje wspó³pracê z dostawcami, którzy po spe³nieniu œciœle okreœlonych wymogów umieszczani s¹ na liœcie kwalifikowanych dostawców. Spó³ka d¹ y do realizacji zasady, zgodnie z któr¹ na ka dy materia³, us³ugê lub wyrób przypada nie mniej ni dwóch dostawców. Systematyczne zakupy surowców i materia³ów dokonywane s¹ u dostawców wpisanych na listê dostawców kwalifikowanych. Z g³ównymi dostawcami Spó³ka zawiera d³ugoterminowe umowy, które w zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê warunkami otoczenia zewnêtrznego s¹ corocznie renegocjowane w celu dostosowania do aktualnych wymogów rynku. Ka dorazowo przy dokonywaniu zakupów Emitent bierze pod uwagê cenê, okres realizacji i termin p³atnoœci. Spó³ka ma tak e mo liwoœæ zakupu surowców i materia³ów od innych dostawców znajduj¹cych siê na liœcie dostawców rezerwowych, je eli kontrahenci kwalifikowani nie s¹ w stanie dostarczyæ danego surowca lub materia³u na czas wskazany przez Emitenta lub oferuj¹ mniej korzystne warunki handlowe. Ryzyko zwi¹zane z uzale nieniem od g³ównych odbiorców Odbiorcami produktów Emitenta s¹ liczne podmioty dzia³aj¹ce w ró norodnych bran ach. W opinii Emitenta istnieje istotne powi¹zanie sytuacji Emitenta z jednym z klientów, firm¹ C-L Sp. z o.o., ul. Szczeciñska 58B, S³upsk dystrybutorem materia³ów i urz¹dzeñ do produkcji kompozytów. Obroty Emitenta z C-L Sp. z o.o. w latach stanowi³y œrednio jedn¹ czwart¹ przychodów ze sprzeda y Spó³ki. Dotychczasowa wspó³praca nie wskazuje na mo liwoœæ utraty odbiorcy w krótkim czasie. Nie mo na jednak wykluczyæ ryzyka zakoñczenia lub znacznego zmniejszenia skali wspó³pracy z g³ównym odbiorc¹ w d³u szej perspektywie, co mo e doprowadziæ do chwilowego spadku sprzeda y i wzrostu zapasów, czego konsekwencj¹ mo e byæ koniecznoœæ obni enia produkcji, cen, wzrost kosztów i w konsekwencji obni enie zysku Emitenta. Emitent prowadzi dzia³ania, by zmniejszyæ uzale nienie od g³ównego odbiorcy poprzez realizacjê polityki sprzeda y, której celem jest dywersyfikacja rynków zbytu. Spó³ka realizuje dostawy partii testowych wyrobów g³ównie do firm z bran y budowlanej i tworzyw sztucznych. Po zwiêkszeniu mo liwoœci produkcyjnych i zoptymalizowaniu kosztów produkcji sprzeda do firm ze wskazanych bran mo e siê zwiêkszyæ. Emitent penetruje krajowe i zagraniczne rynki zbytu w poszukiwaniu potencjalnych odbiorców jej produktów. W ostatnich latach rozpoczêto sprzeda do klientów w Rosji, Chorwacji, Bu³garii i na Wêgrzech. Sprzeda eksportowa jest jednak ograniczona ze wzglêdu na posiadane moce produkcyjne. W przypadku zmniejszenia popytu krajowego w opinii Emitenta istnieje mo liwoœæ znacznego zwiêkszenia sprzeda y dla klientów zagranicznych. 14

16 CZÊŒÆ II Czynniki ryzyka Wy³¹czaj¹c C-L Sp. z o.o., struktura odbiorców Emitenta jest znacznie zdywersyfikowana w 2006 roku tylko w przypadku trzech podmiotów udzia³ w strukturze przychodów przekracza³ 5%, przy czym jednak udzia³ ka dego z odbiorców by³ ni szy ni 9%. Ryzyko zwi¹zane z zapasami Z dzia³alnoœci¹ Spó³ki wi¹ e siê ryzyko nadmiernego wzrostu zapasów wyrobów gotowych w szczególnoœci z powodu za³amania popytu na produkty Emitenta, utraty g³ównego odbiorcy lub niedopasowania wielkoœci produkcji Spó³ki do potrzeb rynkowych. Istnieje tak e mo liwoœæ pojawienia siê ryzyka zbyt wysokiego poziomu zapasów materia³ów i surowców, zarówno zbyt wysokiego, jak i braku zapasu zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo w utrzymaniu ruchu w Spó³ce spowodowanego niedotrzymywaniem przez dostawców terminów dostaw. Dla ograniczenia omawianego ryzyka Spó³ka realizuje program optymalizacji ³añcucha dostaw. W tym celu podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do wyodrêbnienia w strukturze organizacyjnej dzia³u logistyki i podjêto decyzjê o zaimplementowaniu odpowiednich modu³ów systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie SAP. Emitent koordynuje pracê s³u b handlowych i produkcyjnych w zakresie informacji o potrzebach i zamówieniach klientów. Dziêki ci¹g³ej analizie tendencji na rynku i bie ¹cemu monitoringowi stanów magazynowych Spó³ka p³ynnie reaguje na wszelkie zmiany w tym zakresie. Ze wzglêdu na specyfikê produkcji Emitent ma ograniczone mo liwoœci sterowania jej wielkoœci¹ bez znacznego wzrostu kosztu jednostkowego. Przy koniecznoœci znacznego zmniejszenia produkcji ze wzglêdu na nadmierne stany magazynowe istnieje ryzyko podjêcia decyzji o ograniczeniu produkcji lub czasowym jej przerwaniu, co w konsekwencji mo e niekorzystnie wp³yn¹æ na wynik finansowy Emitenta. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Dzia³alnoœæ Emitenta wymaga utrzymania doœwiadczonych pracowników zarówno na szczeblu dozoru, produkcji oraz utrzymania ruchu. Odejœcie cz³onka wy szego kierownictwa Emitenta odpowiedzialnego za realizacjê procesu modernizacji produkcji mo e mieæ negatywny wp³yw na jej zgodnoœæ z planowanym harmonogramem. Emitent stara siê zapobiegaæ migracji pracowników poprzez stwarzanie atrakcyjnych warunków wynagrodzenia oraz poprzez efektywne systemy szkoleñ. Przygotowuj¹c siê na naturaln¹ wymianê pokoleñ wœród pracowników, Emitent z kilkuletnim wyprzedzeniem planuje karierê zawodow¹ kluczowych mened erów z kadry rezerwowej. Ryzyko po arowe Z uwagi na realizowany przez Emitenta proces produkcji Emitent nara ony jest na ryzyko po arowe, szczególnie w fazie formowania w³ókna. Skutkiem realizacji tego ryzyka mog¹ byæ kilkugodzinne przestoje w produkcji. W celu minimalizacji tego ryzyka wszelkie prace prowadzone w zak³adzie, powoduj¹ce zagro enie po arowe (np. prace spawalnicze) Emitent wykonuje z asekuracj¹ zak³adowej s³u by ratowniczej KHS Krosno S.A. Technologia produkcji w³ókien szklanych oraz laminatów wymaga u ycia surowców ³atwopalnych, jak kleje i ywice. Emitent posiada instrukcje postêpowania w sytuacji zagro eñ po arowych oraz przeszkolony w tym zakresie personel. Emitent posiada tak e odpowiednie polisy ubezpieczeniowe na wypadek wyst¹pienia szkody. W dotychczasowej historii Spó³ki na terenie zak³adu produkcyjnego zanotowano piêæ przypadków zap³onu, które nie wywo³a³y jednak istotnych strat materialnych. Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ na rynku Emitenta Dzia³alnoœæ Spó³ki jest nara ona na ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹. Na wyniki Spó³ki mo e mieæ istotny wp³yw polityka cenowa konkurencji polegaj¹ca na oferowaniu produktów porównywalnych jakoœciowo do oferowanych przez Spó³kê w ni szej cenie. Powy sze dzia³ania mog¹ spowodowaæ koniecznoœæ dalszego obni ania cen oferowanych wyrobów przez Spó³kê, realizacjê ni szej mar y, a w konsekwencji obni enie wyniku finansowego Emitenta. Istotnym aspektem tego ryzyka jest ekspansja producentów azjatyckich, którzy oferuj¹ produkty tañsze ni producenci europejscy. Konkurencja w bran y Emitenta wymusza tak e koniecznoœæ ponoszenia dodatkowych kosztów na podnoszenie kompetencji handlowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, co równie mo e mieæ wp³yw na obni enie wyniku finansowego Spó³ki. Odpowiedzi¹ Emitenta na wyzwania rosn¹cej konkurencji jest program inwestycyjny, który Spó³ka zamierza zrealizowaæ w najbli szych latach, a który umo liwiæ ma istotne zmniejszenie kosztów wytwarzania, poprawê jakoœci produktów oraz poszerzenie oferty asortymentowej. Ryzyko zwi¹zane ze zobowi¹zaniami gwarancyjnymi Emitent jest stron¹ umowy kredytowej pomiêdzy Fortis Bankiem a Kroœnieñskimi Hutami Szk³a Krosno, Hut¹ Szk³a Gospodarczego TARNÓW oraz Hut¹ Szk³a w Jaœle. Zabezpieczeniem sp³aty kredytu udzielonego KHS Krosno S.A. przez Fortis Bank jest solidarne porêczenie ka dego kredytobiorcy do wysokoœci limitu kredytowego 30 mln z³. Zabezpieczeniem kredytu ze strony Emitenta jest przelew wierzytelnoœci z tytu³u istniej¹cych i przysz³ych nale noœci przys³uguj¹cych od d³u ników: Mennica Metale Szlachetne Sp. z o.o., MARKOS Sp. z o.o. Ka dy z kredytobiorców zobowi¹za³ siê poddaæ egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. 15

17 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. W dniu 22 paÿdziernika 2007 r. Emitent zawar³ umowê kredytow¹ z PKO BP S.A. Œrodki finansowe z pozyskanego kredytu w wysokoœci z³ zosta³y przeznaczone na sp³atê kredytu wynikaj¹cego z umowy kredytowej z Fortis Bankiem (w czêœci, w jakiej Emitent w niej partycypowa³) i zwolnienie siê tym samym Emitenta ze wszystkich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tej umowy. W dniu 27 listopada 2007 r. œrodki zosta³y przedstawione do dyspozycji Emitenta. Emitent 27 listopada 2007 r. z³o y³ dyspozycjê sp³aty kredytu. Zgodnie z oœwiadczeniem Fortis Banku z dnia 19 listopada 2007 r. po dokonaniu ca³kowitej sp³aty kredytu wraz z odsetkami dokona zwolnienia Emitenta ze wszystkich prawnych zabezpieczeñ ustanowionych dla zabezpieczenia nale noœci wynikaj¹cych z umowy kredytowej. Analogiczne czynnoœci zosta³y podjête przez KHS Krosno S.A. wzglêdem HS w Jaœle i HSG TARNÓW w Tarnowie. Emitent nie jest obci¹ ony ryzykiem pokrycia zobowi¹zañ innych podmiotów z grupy Krosno. 1.2 Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia³alnoœæ Ryzyko zmian tendencji rynkowych Analizuj¹c globalne zapotrzebowanie na surowce bran y, w której dzia³a Emitent, mo na stwierdziæ rosn¹cy wzrost zapotrzebowania przy jednoczesnym zwiêkszaniu wielkoœci produkcyjnych. Ceny na rynku w³ókna szklanego w ci¹gu ostatnich lat wykazywa³y tendencjê spadkow¹. G³ówn¹ przyczyn¹ spadku cen by³y: wzrost konkurencji spowodowany otwarciem granic po wejœciu do UE, wzrost mocy produkcyjnych konkurentów Emitenta, ekspansja producentów z Dalekiego Wschodu. W ci¹gu 2007 r. nast¹pi³o odwrócenie tendencji zanotowano kilkunastoprocentowy wzrost cen spowodowany spadkiem poda y wyrobów z rynków azjatyckich. Rynek w³ókna szklanego w Europie Centralnej i Wschodniej rozwija siê bardzo dynamicznie. Œwiadczy o tym wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych zak³adów w Europie po³¹czone z rosn¹cym importem z krajów azjatyckich. Analiza rynku wskazuje na utrzymanie tendencji wzrostowej w najbli szych latach m.in. ze wzglêdu na rozwój bran, dla których w³ókno szklane jest jednym z podstawowych surowców, tj. przemys³u stoczniowego, budownictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych. Emitent nie mo e jednak zagwarantowaæ, e w przysz³oœci tendencje rynkowe bêd¹ sprzyja³y dzia³alnoœci prowadzonej przez Spó³kê. Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Bezpoœredni i poœredni wp³yw na wyniki finansowe uzyskane przez Emitenta maj¹ m.in. czynniki, takie jak: dynamika wzrostu PKB, poziom inflacji, polityka monetarna i podatkowa poszczególnych pañstw i grup pañstw, poziom inwestycji przedsiêbiorstw, wysokoœæ dochodów gospodarstw domowych, wysokoœæ popytu konsumpcyjnego. Obecna dobra koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom przedsiêbiorstw, wzrostowi zamo noœci spo³eczeñstw, a tym samym wzrostowi popytu konsumpcyjnego. Istnieje jednak ryzyko, e w przypadku pogorszenia siê w przysz³oœci tempa rozwoju gospodarczego lub niekorzystnego kszta³towania siê innych spoœród wymienionych powy ej czynników pozycja rynkowa lub sytuacja finansowa Emitenta ulegn¹ pogorszeniu. Ryzyko zwi¹zane z przepisami prawnymi Brak precyzji w obowi¹zuj¹cych regulacjach podatkowych, ich niestabilnoœæ w po³¹czeniu z d³ugimi okresami przedawniania zobowi¹zañ utrudnia planowanie podatkowe oraz kwalifikacjê podatkow¹ transakcji. Zakwestionowanie przez organy podatkowe kwalifikacji podatkowej transakcji dokonywanych przez Emitenta mo e negatywnie wp³yn¹æ na wyniki finansowe Spó³ki. W dotychczasowej historii Emitenta dochodzi³o do kwestionowania rozliczeñ podatkowych Spó³ki, szczególnie w zakresie podatku VAT, jednak w¹tpliwoœci organów podatkowych dotyczy³y niewielkich kwot. Ryzyko zwi¹zane ze zmianami cen metali szlachetnych wykorzystywanych w procesie produkcji Sk³adnikiem niektórych elementów wykorzystywanych przez Emitenta w procesie produkcji s¹ metale szlachetne platyna i rod. Ceny tych metali ustalane s¹ na rynkach gie³dowych, st¹d podlegaj¹ naturalnym wahaniom i zmianom cen wynikaj¹cym z mechanizmów rynkowych, które mog¹ jednak byæ znacz¹ce. Istnieje zatem ryzyko, e Emitent bêdzie zmuszony dokonaæ transakcji zakupu wymienionych metali w niesprzyjaj¹cych warunkach cenowych. Emitent ogranicza ryzyko zwi¹zane z wahaniem cen platyny i rodu na œwiatowych gie³dach poprzez sprzeda odzyskanego metalu (z³omu) zawartego w dotychczas u ywanych formach i innych elementach agregatu do topienia szk³a i formowania w³ókna szklanego. Ryzyko stóp procentowych W dzia³alnoœci Emitenta obecne jest ryzyko stóp procentowych. Spó³ka posiada zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, których oprocentowanie ustalone jest w oparciu o zmienne stopy procentowe. Stopy bazowe wykorzystywane przy ustalaniu wysokoœci oprocentowania to: WIBOR 1M dla kredytów z³otowych i EURIBOR 1M dla kredytu denominowanego w euro. W przypadku wzrostu stóp procentowych na rynku mo liwy jest wzrost kosztów finansowych Emitenta i obni enie wyniku finansowego. 16

18 CZÊŒÆ II Czynniki ryzyka Ryzyko zmian kursów walutowych Oko³o 30% przychodów Spó³ki generowanych jest przez sprzeda eksportow¹, w zwi¹zku z czymspó³kajestnara onanaryzykozmiany kursów walutowych. Os³abienie siê polskiej waluty wzglêdem waluty obcej mo e sprzyjaæ op³acalnoœci eksportu i odwrotnie. Koszt materia³ów i surowców importowanych przez Spó³kê, wyra ony w polskich z³otych, mo e wzrastaæ pod wp³ywem deprecjacji polskiego z³otego wzglêdem waluty, w której realizowana jest transakcja importowa. Ryzyko zmian kursu walutowego zwi¹zane z handlem zagranicznym jestograniczanewznacznymstopniuwsposóbnaturalnypoprzez finansowanie zakupów surowców i materia³ów z importu wp³ywami ze sprzeda y eksportowej w obrêbie tej samej strefy walutowej. Ponadto Spó³ka stara siê zabezpieczaæ przed ryzykiem kursowym poprzez zawieranie transakcji terminowych typu forward. Spó³ka posiada równie kredyt zaci¹gniêty w walucie obcej (euro). Deprecjacja polskiej waluty wobec euro mo e wp³yn¹æ na wzrost kosztów kredytu i w konsekwencji na obni enie wyniku finansowego. W zwi¹zku z planowan¹ ekspansj¹ zagraniczn¹ zamiarem Spó³ki jest opracowanie spójnej strategii zarz¹dzania ryzykiem ograniczaj¹cej wp³yw zmian kursów walut na wyniki Spó³ki. 1.3 Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem kapita³owym Ryzyko niedojœcia Publicznej Oferty do skutku Emisja Akcji serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: do dnia zamkniêcia Publicznej Oferty nie zostan¹ z³o one i prawid³owo op³acone zapisy na przynajmniej Akcji serii B lub Zarz¹d Spó³ki nie zg³osi do S¹du wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii B w terminie 6 miesiêcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu, lub uprawomocni siê postanowienie S¹du Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki w wyniku emisji Akcji serii B. W powy szych przypadkach mo e to spowodowaæ zamro enie œrodków finansowych na pewien czas i utratê potencjalnych korzyœci przez inwestorów, bowiem wp³acone kwoty zostan¹ zwrócone subskrybentom bez adnych odsetek i odszkodowañ. Ryzyko zwi¹zane z wyd³u eniem czasu przyjmowania zapisów Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarz¹d Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty Publicznej, w tym wyd³u enia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mog¹ odbywaæ siê tylko w okresie wa noœci Prospektu. W przypadku gdy po rozpoczêciu przyjmowania zapisów do publicznej wiadomoœci zosta³ udostêpniony aneks do niniejszego Prospektu dotycz¹cy zdarzenia lub okolicznoœci zaistnia³ych przed dokonaniem przydzia³u Akcji Oferowanych, o których Emitent powzi¹³ wiadomoœæ przed tym przydzia³em, osoba, która z³o y³a zapis na Akcje Oferowane przed udostêpnieniem aneksu, mo e wycofaæ zapis, sk³adaj¹c w POK Oferuj¹cego oœwiadczenie na piœmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostêpnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowi¹zany do odpowiedniej zmiany terminu przydzia³u Akcji Oferowanych w celu umo liwienia inwestorowi uchylenia siê od skutków prawnych z³o onego zapisu. Wyd³u enie terminu przyjmowania zapisów na oferowane akcje mo e spowodowaæ zamro enie na pewien okres œrodków finansowych wniesionych przez inwestorów w formie wp³at na akcje. Ryzyko opóÿnienia we wprowadzeniu Akcji serii A i Akcji serii B do obrotu gie³dowego lub odmowa wprowadzenia Akcji serii A i Akcji serii B do obrotu gie³dowego Emitent bêdzie dok³ada³ wszelkich starañ, aby wprowadzenie Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B do obrotu gie³dowego nast¹pi³o w mo liwie krótkim terminie. W tym celu Emitent bêdzie dokonywa³ wszelkich czynnoœci zmierzaj¹cych do wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B do obrotu gie³dowego niezw³ocznie po zaistnieniu okolicznoœci, które to umo liwi¹. Zarz¹d Emitenta planuje, i pierwsze notowanie Akcji serii A oraz Praw do Akcji serii B bêdzie mo liwe w I kwartale 2008 roku. Wprowadzenie Akcji serii B do obrotu gie³dowego zwi¹zane jest z uprzednim uzyskaniem rejestracji s¹dowej podwy szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji serii B oraz zarejestrowaniem Akcji serii B w KDPW i ich asymilacj¹ z Akcjami serii A. Ewentualne przed³u anie siê okresu rejestracji Akcji serii B przez s¹d, w szczególnoœci z przyczyn le ¹cych po stronie Emitenta, mo e wp³yn¹æ na przesuniêcie za³o onych terminów. Maj¹c na uwadze stanowisko Zarz¹du Gie³dy w sprawie szczegó³owych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu gie³dowego niektórych instrumentów finansowych z dnia 12 wrzeœnia 2006 r., zgodnie z którym decyzje w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu gie³dowego jednoczeœnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji ju istniej¹cych podejmowane s¹ po analizie obejmuj¹cej w szczególnoœci wysokoœæ i strukturê oferty, strukturê w³asnoœci, ewentualne umowne zakazy sprzeda y oraz inne okolicznoœci zwi¹zane z wnioskiem, nale y liczyæ siê z dopuszczeniem Akcji serii A do notowañ nie wczeœniej ni po rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji serii B i ich asymilacji z Akcjami serii A. Mo e równie wyst¹piæ sytuacja, w której zarz¹d GPW odmówi dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B lub Praw do Akcji serii B do obrotu gie³dowego. Zgodnie z 11 Regulaminu Gie³dy Papierów Wartoœciowych Zarz¹d Gie³dy mo e uchyliæ uchwa³ê o dopuszczeniu 17

19 Prospekt Emisyjny Akcji KROSGLASS S.A. instrumentów finansowych do obrotu gie³dowego, je eli w terminie 6 miesiêcy od dnia jej wydania nie zostanie z³o ony wniosek o wprowadzenie do obrotu gie³dowego tych instrumentów finansowych. Ryzyko zwi¹zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Inwestor nabywaj¹cy Akcje Oferowane powinien zdawaæ sobie sprawê, e ryzyko bezpoœredniego inwestowania w akcje na rynku kapita³owym jest zdecydowanie wiêksze od inwestycji w papiery skarbowe czy te jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co zwi¹zane jest z nieprzewidywalnoœci¹ zmian kursów akcji tak w krótkim, jak i w d³ugim okresie. W przypadku polskiego rynku kapita³owego ryzyko to jest relatywnie wiêksze ni na rynkach rozwiniêtych, co zwi¹zane jest z pocz¹tkow¹ faza jego rozwoju, a co za tym idzie znacznymi wahaniami cen i stosunkowo niewielk¹ p³ynnoœci¹. Ryzyko zwi¹zane z notowaniem Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B Rozpoznaj¹c wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu gie³dowego, Zarz¹d Gie³dy bierze pod uwagê: 1) sytuacjê finansow¹ Emitenta i jej prognozê, a zw³aszcza rentownoœæ, p³ynnoœæ i zdolnoœæ do obs³ugi zad³u enia, jak równie inne czynniki maj¹ce wp³yw na wyniki finansowe Emitenta, 2) perspektywy rozwoju Emitenta, a zw³aszcza ocenê mo liwoœci realizacji zamierzeñ inwestycyjnych z uwzglêdnieniem Ÿróde³ ich finansowania, 3) doœwiadczenie oraz kwalifikacje cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych Emitenta, 4) warunki, na jakich emitowane by³y instrumenty finansowe i ich zgodnoœæ z zasadami, o których mowa w 35, 5) bezpieczeñstwo obrotu gie³dowego i interes jego uczestników. Akcje Emitenta bêd¹ dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych po spe³nieniu przez Emitenta warunków, o których mowa w 2 i 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14 paÿdziernika 2005 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakie musi spe³niaæ rynek oficjalnych notowañ gie³dowych oraz emitenci papierów wartoœciowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku. Spó³ka zamierza spe³niæ wszystkie kryteria dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu gie³dowego Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, i w sytuacji niedojœcia do skutku emisji Akcji serii B, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot œrodków w wysokoœci iloczynu liczby PDA znajduj¹cych siê na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii B. Dla inwestorów, którzy nabêd¹ PDA na GPW, mo e oznaczaæ to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jak¹ zap³ac¹ oni na rynku wtórnym za PDA, bêdzie wy sza od ceny emisyjnej Akcji serii B. Ryzyko kszta³towania siê przysz³ego kursu akcji Emitenta i p³ynnoœci obrotu Kurs akcji i p³ynnoœæ obrotu akcjami spó³ek notowanych na GPW zale y od zleceñ kupna i sprzeda y sk³adanych przez inwestorów gie³dowych. Nie mo na wiêc zapewniæ, i osoba nabywaj¹ca Akcje Oferowane bêdzie mog³a je zbyæ w dowolnym terminie i po satysfakcjonuj¹cej cenie. Ryzyko zwi¹zane z ewentualnym naruszeniem przepisów prawnych w zwi¹zku z ubieganiem siê o dopuszczenie Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwi¹zku z Ofert¹ Publiczn¹ lub w zwi¹zku z ubieganiem siê o dopuszczenie papierów wartoœciowych do obrotu na rynku regulowanym przez Emitenta, Wprowadzaj¹cego lub inne podmioty uczestnicz¹ce w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub Wprowadzaj¹cego albo uzasadnionego podejrzenia, e takie naruszenie mo e nast¹piæ, KNF mo e: nakazaæ wstrzymanie rozpoczêcia Oferty Publicznej lub przerwanie jej przebiegu na okres nie d³u szy ni 10 dni roboczych lub zakazaæ rozpoczêcia Oferty Publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazaæ dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, lub opublikowaæ, na koszt Emitenta lub Wprowadzaj¹cego, informacjê o niezgodnym z prawem dzia³aniu w zwi¹zku z Ofert¹ Publiczn¹ lub w zwi¹zku z ubieganiem siê o dopuszczenie papierów wartoœciowych do obrotu na rynku regulowanym. Stosownie do art. 18 Ustawy o Ofercie Komisja mo e zastosowaæ œrodki, o których mowa w art. 16 lub 17 tej ustawy, tak e w przypadku, gdy z treœci Prospektu Emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, sk³adanych do KNF lub przekazywanych do wiadomoœci publicznej, wynika, e: Oferta Publiczna papierów wartoœciowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znacz¹cy sposób narusza³yby interesy inwestorów, utworzenie Emitenta nast¹pi³o z ra ¹cym naruszeniem prawa, którego skutki pozostaj¹ w mocy, dzia³alnoœæ Emitenta by³a lub jest prowadzona z ra ¹cym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostaj¹ w mocy, lub status prawny papierów wartoœciowych jest niezgodny z przepisami prawa. 18

20 CZÊŒÆ II Czynniki ryzyka Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym W przypadku gdy Emitent nie wykonuje obowi¹zków albo wykonuje nienale ycie obowi¹zki, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej wart.14ust.2,art.15ust.2,art.37ust.4i5,art.38ust.1i5,art.39ust.1,art.42ust.1i6,art.44ust.1,art.45,art.46,art.47ust.1,2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, art. 66 i art. 70, lub nie wykonuje albo wykonuje nienale ycie obowi¹zki wynikaj¹ce z art. 42 ust. 5 w zwi¹zku z art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, nie wykonuje lub wykonuje nienale ycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowawart.16pkt2,lubniewykonujealbowykonujenienale ycieobowi¹zki,októrychmowawart.22ust.4i7,art.26ust.5i7,art.27, art i art. 33 rozporz¹dzenia Komisji (WE) 809/2004, KNF mo e: wydaæ decyzjê o wykluczeniu, na czas okreœlony lub bezterminowo, papierów wartoœciowych z obrotu na rynku regulowanym albo na³o yæ, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci sytuacjê finansow¹ podmiotu, na który kara jest nak³adana, karê pieniê n¹ do wysokoœci z³, albo zastosowaæ obie sankcje ³¹cznie. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na ¹danie Komisji spó³ka prowadz¹ca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisjê papiery wartoœciowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagra a w sposób istotny prawid³owemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeñstwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Ryzyko zwi¹zane z ewentualnym naruszeniem przepisów prawnych w zwi¹zku z obrotem na rynku regulowanym Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby wymaga³o tego bezpieczeñstwo obrotu na rynku regulowanym lub by³by zagro ony interes inwestorów, GPW, na ¹danie KNF, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczêcie notowañ akcji Emitenta na okres nie d³u szy ni 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami Emitenta by³ dokonywany w okolicznoœciach wskazuj¹cych na mo liwoœæ zagro enia prawid³owego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeñstwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na ¹danie KNF, GPW zawiesi obrót tymi papierami na okres nie d³u szy ni miesi¹c. Ponadto na ¹danie KNF GPW wykluczy z obrotu akcje Emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagra a³ w sposób istotny prawid³owemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeñstwu obrotu na tym rynku albo powodowa³ naruszenie interesów inwestorów. Ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ niewype³nienia lub naruszenia okreœlonych obowi¹zków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego Zgodnie z 30 ust. 1 Regulaminu Gie³dy Papierów Wartoœciowych Zarz¹d Gie³dy mo e zawiesiæ obrót papierami wartoœciowymi na okres do trzech miesiêcy na wniosek Emitenta, a tak e, je eli uzna, e wymaga tego interes i bezpieczeñstwo uczestników obrotu lub je eli Emitent naruszy przepisy obowi¹zuj¹ce na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Ponadto zgodnie z 31 Regulaminu Gie³dy Papierów Wartoœciowych Zarz¹d Gie³dy wyklucza papiery wartoœciowe z obrotu gie³dowego: je eli ich zbywalnoœæ sta³a siê ograniczona, na ¹danie KNF zg³oszone zgodnie z przepisami Ustawy, w przypadku zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez w³aœciwy organ nadzoru. Oprócz wy ej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin Gie³dy Papierów Wartoœciowych przewiduje poni sze sytuacje, gdy Zarz¹d Gie³dy mo e zadecydowaæ o wykluczeniu papierów wartoœciowych z obrotu gie³dowego: je eli przesta³y spe³niaæ inne warunki dopuszczenia do obrotu gie³dowego, ni te bêd¹ce podstaw¹ do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartoœciowych z obrotu gie³dowego, je eli Emitent uporczywie narusza przepisy obowi¹zuj¹ce na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych, na wniosek Emitenta, wskutek og³oszenia upad³oœci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s¹d wniosku o og³oszenie upad³oœci z powodu braku œrodków w maj¹tku Emitenta na zaspokojenie kosztów postêpowania, je eli Zarz¹d GPW uzna, e wymaga tego interes i bezpieczeñstwo uczestników obrotu, wskutek podjêcia decyzji o po³¹czeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekszta³ceniu, je eli w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy nie dokonano adnych transakcji gie³dowych na danym papierze wartoœciowym, wskutek podjêcia przez Emitenta dzia³alnoœci zakazanej przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Nie ma pewnoœci, e wymienione powy ej sytuacje nie wyst¹pi¹ w przysz³oœci w odniesieniu do Akcji Oferowanych. 19

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19 ALIOR BANK S.A. (spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 wpisana do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000305178) ANEKS NR 1 do prospektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku do kwartalnego Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku Poznań, 13 maja 2016 roku 1. Informacje ogólne Dane Emitent firma: Labo Print Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł.

Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł. Warszawa, 8 listopada 2007 r. KOMUNIKAT PRASOWY Oferta publiczna akcji spółki WIELTON S.A. Przedmiotem oferty publicznej akcji WIELTON S.A. jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach 43. Programy motywacyjne oparte na akcjach Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku, podejmując stosowną uchwałę, wyraziło

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo