60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r."

Transkrypt

1 82 Dziennik Ustaw. Poz. 59 i 60. Nr.5~ majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich ze zmianami, wprowadzonemi rozporządzeniem niniejszem, z odpowiednią zmianą numeracji rozdziałów, artykułów i ustępów w tytułach, jak i w treśd. Art Upoważnia się Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych do udzielania na wniosek osób interesowanych zezwoleń na wyłączenie gruntów z nieruchomości ziemskich, należących do ordynacji lub innych gospodarstw wiejskich, związanych węzłami substytucji powierniczej lub ograniczeniami prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanemi, jeżeli wyłączenie to ułatwi spłatę wszelkich długów ordynacji lub gospodarstw oraz ich właścicieli i użytkowników. Przypadki, w których dopuszczalne będzie wyłączanie, oraz tryb postępowania w celu dokonani.a wyłączenia określi rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Art Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia ustalić uproszczony sposób ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na niewchom()ściach ziemskich, nie posiadających uregulowanej hipoteki, craz tryb i koszty takiego postępowania; w szczególności rozporządzenie to może określić kolejność pierwszeństwa zabezpieczenia dla poszczególnych kategoryj wierzytelności. Art Art. 89 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 652) otrzymuje brzmienie następujące: "W postępowaniu sądowem, przewidzianem w rozporządzeniu niniejszem, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w postępowaniu układowem (zapobiega;ącem upadłości). Nadto pobiera się wpis stały w wysokości 20 zł od wniosku wierzyciela o udzielenie odroczenia wypłat dłużnikowi oraz od skarg apelacyjnych na wyroki sądu... Art Ministrowie Skarbu i Sprawiedliwości mogą w. drodze rozporządzeń, każdy w swoim zakresie, zwolnić całkowicie lub cz ęś ciowo od wszelkich opłat stemplowych względnie sądowych (hipotecznych) czynności, które pozostają w związku z wykonaniem przepisów rozporządzenia niniejszego, jak również obniżyć przewidziane w obowiązujących przepisach opłaty stemplowe względni e wynagrodzenie notarjuszów i pisarzy hipotecz.nych za te czynności. Art Rada Ministrów uprawniona jest do ustalania w - drodze rozporządzeń stosunku przep ~ s<>", l ozporządzenia niniejszego do przepisówinny.::h ustaw i rozporządzeń. n o rmujących zagadnienia, objęte rozporządzeniem niniejszem. Art Wykonanie rozporządzenia niniejszego porceza się Ministrom: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Roinictwa i Reform Rolnych. Art Rozporządzenie niniejsze wchogzi w życie z dniem ogłoszenia. 60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Na podstawie art. 3 pkt. 2 dekretu Prezydenta: Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 449). ogłaszam jednolity tekst ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątk6wychposiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 109, poz. 974), z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych dekretem powyższym. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniato.wski Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z. dnia 18 grudnia 1935 r. (poz. 60). USTAWA Z dnia 28 ma'r'c a 1933 r. O urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Art. 1. (1) Tworzy się urzędy rozjemcze do spraw maj.ątkowych posiada.czy g'osipodarstw wiej,skkh. (2) Do :zakresu dz liajłania ty<:h utzędbw należą sprawy, prz,eka'z'ane im w.rolzpo'j'!z,\!dzen,iu Prezydeinta Rze.czypospoliotejz dni,a 24 paźdz,ie 'fn,ika 1934.r. o k,onwer1sj:j i upolrz:'\!djkowa:niu długów J'!O'l,oi,ezyćh (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 841) maz w,j,nnych pr.zepisa ch prawnych. ROlZd 'ział 1. Organizacja urzędów rozjemczych. Art. 2. (1) UJ'!z ędy rozjemcze d~iabją:. aj przy urzęda ch wojewódzki,ch - wojewódzkie urzędy ro'z.jemcz.e do Sipraw maiątko~ wych po,si,ada'czy go.spoda.,rs t.w wiejskich (woj ewódzkie urzędy :w :zj.emc'ze), b) przy powia:tlowych zwią,zka.ch komuna:!: :nych - powia1towe urzędy l"oziernc:z,e <do spraw majątkowych posiadaczy go'spoaarstw wiej~kich (;powiat'owe urzędy roz1jemcze).... (2;) Pa-z.episy, które mó wią o urzędach.roziem~ obu wymienionych,!'odz1a1ów tych czych, dotyczą urzędów. Art. 3. (1) Dz,iałaln 'ość wo;ewódzki,eg'o urzędu rmjemczegoroz c,iąga się n.a obszar województwa. D:zialał-

2 Nr. 5. Dziennik Ustaw. Poz ność W,ojewód2lkiego Urzędu Rozle;mcz,e~o w Wa!r ISzawie rozciąga się Irównież na 'ohslzalr m. s'l Wa,r- 5zawy.. (.2 1 ) Minister Rrolnidlwai Rdo'I1m Rolnych może w di1oclz,e 'r{)i~pl()!rząclz,eń ztljosić rpos:z'cz,ególne wojewódz:k,ie lub p'owiał'owe UI1zę;dy l'ozjemczie z, iednocz,esnem l'oz,s 'z,er.zen~em wła:śdwlośd wsk,azanych w 't~ " l'ozp'of'ządze,niu ul:zędów!1"ozj,emc2:ych na, teren województw lub pow1a'tów,w iktórychur.ząd,1'ozjemczy 'z iostał znies:~ony. W tym samym t1rybie Minister Rolnktwa i Reform R'olnych może ponownie fwij.rżyć urzędy ro,zjemcze. Art. 4. (1) P'rzewodniczącego wol,ewódzk,iego urz,ędu ~oz:jemozeglo 'OI1'ClIZ jego ZClIStępCoÓ.w mianuje i,odwołuje,l\1:iriister Sprawiedliwoś, c:i w p'o'i1ozum:ie,rijiu z Mini,skem Skarbu or,az, Minis,trem R,oLnidwa i Reform Rolnych., (2) p ' olz!osbłych cdoillków tego urzędu (ł,awn:iików) mianuje iodjwołuj,e prezes sądu apelacyj,ne,go w rpol'oz.umie,tljiu z w01 'ewodą, tlja wniosek CentraIneg,o Bitllr,a do Spraw FinaJIllsloW'o-Rolnych.. (3) W miarę możno-ś:::i!pl:z :ewodmczący i je,go!zastępc,a powinni pos,}adać kwialif,i,kclic,je sędziowskie, oz:łionkorwie z,aś W'ojewódzkieg,o urzędu I1ozjemczego p'owinni w miarę molżności posiadać wy:k'szt,akenie prawn:k:ze. (4) Gz'ł'on ikto-wie urz,ędu roz:jemczego,z wyjąt- 3dem pi1zewo-dnłcz,ąc lego i jeg'o zastępców, muszą być powołani spośród osób, z,amies 'zkałynch na obsziarz,e dzicilania da,nego u~zędu, przytem pro-łlowaz ni'ch spośród osób, których głównym zawoodem l'est g,ospodarka wiejska, a polowa spośród innych osób, z,wbsz,cz,a reprezentujących kr,edyt 'z,or.ganizowany, z,awody przemysł'olwe i handlowe. Art. 5. DZ:LałalnlO'ść porwiarl:'oweg,o' urzędu ro~zijemczego ro'zdąga się na ok'rąg powialtowego z,w liązku komunalnęg:o oraz nami.as'ta, wydzielone z te:gio z'wiązku. Ad. 6. (1) Przewodniczącego, jego zastępców oraz po- 2lostałych 'czł'o:iljków (hwni'ków) powiatowego urzędu xoziemcz,eg'o mianuj,e pre'zes sądu,o'kręgoweg'o na wn~osetk Centralne,go Biura do Spraw Finanso,wo Rolny,ch,spo-śród kandydatów, mających, 'o ile możnoś 'ci, wyksiz'la:kenie prarwnicz,e, pr:zedsltawiloi1ych Centralnemu Biuru przez iprzewodnic :zące l go- wydziału powiatowelg,o. Gzł' onkowie powiał'owego urzędu 1'olzjemozeglo powinni być pow:olani, w miairę możnoścd, spo,śród osób, z,amieszkałych na 'O-bsza,rze działal'lljości tego urzędu, przyczem połowa z nich spooś~ód osób, których głównym z awo-dem jest g'os,ptodclirka wiejska, a połowa spośród innych osób, zwłaszcza' reprezentujących zawody prz,e,my'słlowe i handlowe. (2) Przewodnicząceg 'o, j.e~ozastę!pców orajz pq20stąłych c :zł 'onków (ławników) powiat'owego urzędurozjemcze,go odwołuje preze.s sądu 'Okręgowego na wniosek Centralne~o Biura do Spraw Finansowa R()lnych. Art. 7. (1) Od powołania na 'clz.łonka urzędu 1"'olzjemczego uchylać się mogą jedynie kobiety, duchowni i z!'lkonnicy, wojskowi ifunkcjonarjusze policji pań- ~ :.:..~ '..,- siwowej w s,łużbie czynnej, Ulrzę,dtnicy publiczni,adwokad, 'obroń,cy sądowi, drobni przemysł lowcy i kupcy, osiooby, żyjące z pła,cy dzien'lljej lub tygodnioowej,,osoby, mające po.nad 65 la,t uk' ońqz,onych, oralz 'OS~)~ by, którym stan zdmwianie po'zwala na pełnienie tych obowiązków. (2) O zasadności uchyl~nia s'ię od powołania na czł.onka, wojew:ódzj{iclgo ur,zęd.1ld"oz ;jemczeg~o wzstrzyga o,slateoe,z:uie pre:zes sądu ape1.a'cyj:ne:go, ;.. (3) Oso-ba" ' uchylając:~ się,he'z u:z,asa-cln.i:onej pnt'czyny o-d prlzyjęcia g'odnościcdonkawojewóclzkiego- urzę,du ro'zjemcze,g'o, podlega karze grzyw:ny clo 200,zł'otych.. (4) O zals adn! oś ' cl uchyleui,a s lię 'Od p 'orwołal');ia n.aoz,łon!ka po,wi'atowego urzędu I'oz,jemcz.eg,o roz~ st1"zyga osłate 'cznie pr'e'zes sądu okręgowego. (5) Osoha, uchylająca się bez uza:sadnionej p~zyczyny od przyję,cia gódnościc:zlonka pow:iat'ow.ego ul'zędu r'o'zj,emcze.go, podlega kairze g'i1zywnydo 100 złotych. Art. 8. (1) Czł'orrkowie woj.ewódzkiego lwzędu rozjemczego skł.adają na ręce prezesa sądu a.pelclicyjnego lub sędziego, p.rzez niego wyzna'c:z1ooego, przysięgę, że będągodiwie i belz:stronn.ie pełnili swój urząd i dochowają taj,emnicy urzędowej.. (2). Cz'lonk'owlc powiiatowego urizędu I'oziem~ czeg'o SlHadają przysięgę tej samej treś'c'i na ręce prezesa są,cluokręgo,wego luh 'sędz.ie 'g' o, przez niego wyznacz,oneg,o. Al'it. 9. (1) Cz,ł-OIlikofWiie urzędu il"o'zjemczego, którzy bez nale 'żyte ;go usprawiedl.iwlienia nie przybywają n-a posiedz,enie urzędu, opóźniają s,ię lub uchylają się od pełnienla &woich urzędowych obowiązków, podieg'ają za ka,żdym razem kclirze grzywny, a mianowi,cie: członkowie wojewódzkiego urzędu ro!zjemczego - do 100 z,ł'o<tych, członk,ow1e z,aś powiat'owego u1"izędu rozjemcze,go - do 30 izlł<o,tych. (2) O karze g'rzywny, oznalcz<one'j w art. 7 i w artykule ninie j;slzym, oi1zeka '!ta wni,osek przelwodni,az ącego urzędu,sąd g,rodzki, w.które,goo 'kil"ęgu mieści Silę.sie<lzi:ha urzędu. Orz,e'Clzenie będ:zie wydane po wysłuchaniu zainterelsowaneg'o człol1jka urzędu c'oziemozeg'o i jest ostate'ozue. (3,) Czł'on:kowie urzędu 'wzl'emc'z,ego, 'którzy dopuśdl,i się rażącego.naruszenia ohowią:zlków urzędowych, mogą być usuni ęci z urzędu prz.ez władzę, która ich mianowała. Art. 10. Wys iokość wynagr-odzeni,a przewodnj,c:zącego i jegoza,gtępców ora'z czl ł'onków urzędu l'oz'jemczego ustala Mini,ster Rolnidwa i Reform R,o-Lnych w poro'rumieniu z Ministrami Skarbu, Spr,awleclliwośoi i Spraw Wewnętrznych. Art. 11. Wł,aśdwy mie.jse,owo jest 'tenurz ąd l"ozjemc2y, na k,t6~e 'go obszarze działaniaz:na:jduie s, ję gosopoda1" stwo wiejskie; jeżeii gospodalr1stwo jest pioł,ożon,.e na obsza'rach działalności więcej, niż jednego urzędu,roz,jemc:ze.go, właściwość miejs'con.vą ustala się według położenia miejs 'C'oW'ości, w której znaiduje się 'zarząd gospoda,rstwa.

3 84 Dziennik Ustaw. Poz. 60. Nr. 5. R O'z d z i a ł n. Zespół O'rzekający. l I Art. 12. (1) W skład zesjpołu o,rzekająoe,go wojewódzkiego urz.ędu rozjemczego, o ile SlZc'Ze'gólne Iprzepisy nie stanowią inaczej, wchodzii pięc-iu 'cd'onik6w,,a mianowi'cie: przewo'dn:ic :zący Lub jego Z icijstępca, dwóch ławn.i!ków, których głównym z:a,wodem jest g O'sipo da~ka w iejska, i dwóch ł,awmków spośród innych członków urzędu. W z,ers'p'ole or:zeka'jącym m'11:si zna1dować się przynajmniej jecie,n przedsta,w jóel ' kredyl u zolrgani'zowane,go, Przyna'jmn,iej j eden. z ozł o'llików z,espołu p'owinien mi 'eć wy'ks.z,tak,enne pratwnicz,e. (2) W skład zespołu orz,ekaią.cego powiat'owego' urzędu rq.lljemczeg'q, o ile s';z'czególne prz.~pi,sy nie stanowią i~ht c:zei. wchodzii.til"ze'ch c :ziło IDl, ów, a mia,nowj:cw: przewod.n i:czący tub jeg'o ZCl,st ę pc a, jeden ławnik, któreg,o głównym zawod '2m jes't ~o 'spoda,rka wie,jska, i jeden ławnijk spośród innych,c,zł'o,nków W"zęoo. Art. 13. (1) Do człqnków zes'p'o,łu orz,ekająceg'o mają OcLPQn,V'Loonie z,astoslowanie przc'pi,sy a wył<tczeniu sędziów w sprawa'ch cywilnych. PrzewodniCiZący ze SipO'łu ma prawa przewoon ic.zące,g'o na p os!iedze,uiajch sądowych w sprawa,ch cywilnych.. (2) Narady człolnków z,espolu są tajne. Or'z.ecz,e:nia i postarnqwie.nia 'zeslpolu z,a,padajją WięJ{:slZ lośc:ią głosów i po'winny być wyłus :zcz 'o:ne na piśm; e ci. opawone,podpisami wsz)'lsbki,ch c!zł<ollików zlespołu. (3) JeżeLi któryś z czł,oillkówoclmówi podp~s 'u lub nie może podpi,sać OI"z,ec'zenia, postal.lowienia lub ugody, PO'z'ostąli z.azna<c:zają t'o na s'a'mem orzeczeniu, pos'la,lliowieniu lub ugodz:ie. Orz,e'cze,nie, p'ostarilowienie lub ugoda, podpls'ane prze,z wię :ks Z'O~ ćczłonków zespqłu, ma taką samą moci jak podpisane przez wszys tkich. R 'O Z d z i a ł III. Postępowanie. Art. 14. (1) Urząd rozjemczy dzia'ł.a na wniosek po,slad'a,crm. gu,spodarstwa wie'iskieigo, wierzyciela lub O'bu tych srtl'o..:., a w przypadkach, OIkreślonych w SJz'czególnych pl'zepisa,ch, również na wnj,os,elk k'omitetu k'onwer.syjneg'o, działająceg'o p rzy Bailllku Akce,ptiacyjnym, Sp. Ak,c., władz admin:,s'tjracyjnych :i z urzędu, ol1',a'z _. w granica'ch właśc'i<wo 'ś' oi - na wniosd{ ka'żdej olsloby upm'v.r.n;i'on ej dlo' korzystania z przepisów r,ozponzą;dz,enia Prc:z:ydient.a RzeczYP'ospolitej z din.ia 24 pażdzi<ern,ika 1934 r. 'O!konwe,rsi'i i u,p<o<rząqkowaniu długów l"'olniczyc:h. (2) We wni!oslku należy s 'ZJcZJegóił,oW'O' pr,zedis'ławić stosunki majątkowe dłużnika i powołać się na odpowiednie dowody.. (3) Jeden wuu'os,ek mo 'że 'obeimować spór,z jednym lub większą lic~bą wierz)'icie1i. Art. 15,. (~) Urząd 'rozjemczy może ~ajs,ię :l!nąć opinj.i o,slł: iarue gospodjarc!rym dł'llżn~ka, oraz 'Q wierzycielu od woiewódz:k,i'ch biux do '~praw finanslqr\v'o'-l'olnych. '(2) Zaró'Wll'o dłużnik, iak i wie:rzydelohowiązani są otkaa.ać przedshawici,e'l'owj lub prz'edstawicie- 110m mstytucjj, wslkaz,anej przietz urządroz.jemczy, księg, i, rachunjki, ko.re lsponde.noję i 'W1szYlstkiQ, 00' stwierdza ich,stang'o.s:poda'rczy lub ma związ.ek zdaną sprarwą (3) Urzą,d rozjemczy ma irównież p,r,awo ża.dtać be 'zpośredni,e,go przedstawienia mu dowodów, WISkazanych w ustęp ie poprzcdz,ającym. (4) Jeżeli,od wypelniel1l:a powyższych O'howiązlków uchyla się strona, IMór,a wn:osł.a sprawę, ur:z,ąd X'oz.jemczy 'Odrzuci wniosek. Art. 16. (1) IPrziewodniczący ur,zęduro 'ziemczego lub je,go zas!tępc,a ma prawo zabez,p:i.e 'c'z yć w.n ~ osclk: a) po'stanowi eniem, lliprawn i.ająocm do wmesienia ostrzeżenia (adnqtacji) do wykazu hipotecznego w przyp.adku, gdy wierzytelność j'elst wpisana do hipoteki;. b) p:c,s,ta,l'o'wien:cm, z' li'vhes lz,ają'cem POS!tę'PQwame egzekucyjne przeówk,o d \ł użn,~lk owi.. (2) P'osta,now'lcnia te są osi'a1t,eozne i natychml'ast wykonalne.. (3) Postępowanie, ws 'z lczęt.e 'p'i1zed urzędem TOZ)emczym, powoduje zawiesze'itie pos itępowania sądo':weg'o w t:iźe spraw,ie. Po 'stępowanie sądo 'we będzie następnie umo,rzone, bądź pod : ęte na Il!OWO' zależnie od wynilku sprawy w urzęd~ie a'lo'zlemc 'z~. Art. 17. (1) Urz. ą;d rozjemczy wzywa s,tirony nal'lo'zprawę z z a :gro,ż,en:iem, że niest'aw,ien~e Slię nie wsil'zyma ro!zprawy oraz wydania 'olrz,e'oz,e:nia. RlOzpr,awę należy p['z.eprowadiz :i ć, o ile mo żnośd, w ciąru 21 dni od z.łtoż enia wni:osku. Sprawy, w których 'z:astols'owajl1'o ad; ~6, winny być l'oz,patrywane w ipierwls!zej k'olejnoscl'. '. (2:) Wez;wane,gtrony powinny s Itawić się OIS'OblSC:l~, alho prz,ez pelnomo<:n:lka. Urz.ą,d f'qlzjemc,zy ma Jednak prawo' żądać o'sjohi:s<teglo sta'wiennid<wa st1"on. Strony i ich pełnol!il!ocni,cy powinni zgoo:ni!e 'z prawdą udzielić wyj aśn,ień, żądruny'ch pif'ze'z urząd. (3) Urz'lid I"OIZljemc:zy mo,że przedjsięhr iać wsze,l ~de dochodz,eni,a, potrz'ebne dlo wydania O'rzeCiZenia, a. w. S!Z 'c:zegó'1no'śd ",!'zywać i prze isłruchiwać hez pizy Się g'! lub,pod p.rz)'ls i!ęgą o'soby (świadków,i bieg;łych), które mogą udz:ielić wyjaśnień, jak również może przesłuchiwać ISitrony pod ptilz'y's:ięgą. Art. 18. ( 1 ) Wojewód:zki lwząd 'I1ozj.emc:z.y nakładia,kjllj,ry g'l'zyw.ny do 100 zł, lziajś powl<at,o'wy urząd T,ozjemczy ~ ~o 30 zt'01'y'ch - na IQ:sohy 'wez:warne do, przedstawlen1a dow'odów,lub uc1z,ieleillia wyj,aśnleń za odmówienie złożenia tych wyjaśnień i dowooów, a1.oo 'za nioospra'w'j,ed,liwrone n1els'tarw.i:enillictwio, a tajk.ż,e n.aś~iadków i biegł'y'ch 'za odmówienie z:łaż,enia przy Slęg,!, 'orarz na 'ols'oby za;chowui'ą<ce się mewł,aściwie podcza's: ł'iozprawy.. (2) Postano;wien'ie wojewódzk'iego urz,ędu TOIZjemc:zego, n 'arkład:aiące,grzywnę do 30 złoty'ch, a powia,towe,g'o urzęoo li'ozjemcz.e '~ do 10 zboty'ch - jest os'tate,ozne. (3) Od postanowienia woj0\\"6<łaj1de :~o umędu rolz1emczego, nakł 'adając,egogif'zywnę ponad 30 złot)'lch, i 'Od polsltan'o'wiienla ipowia,towe~o urzędu [,oz.. jemc:zegn, nakładaiącegq,grzywnę ponad! 10złotyoh j służy w ciągu 14 dni 00 d'illia doręczenia postanolwlie~ nia prawo odwołania się do sądu gro'dzkiego,w któ..

4 Nr. S. Dziennik Ustaw. Poz l Tego okręgu ZlnajdU!je się sied:z1:ba urzędu rozjemczego. Orze'ciZenie sądu grod~ie,go jest osta/te'czne. (4) Urzędnik,publicz:ny, we'z/wany dozołlożen~a wyi 'aśnień z tytułu pias,bowanego urz,ędu, odpowiada za czyny lub zaniechania, wym:eu1one w ust. 1, w drodz,e 6łużhowej. Art. 19. Ws'zystkie wł.adze i ul'zędl)' powinny udzjelać urzędowi po'z)emczemu pomo,ey :prawnei. \Y/ s'zlczególności sądy oraz organa egz,ekucyjne winny dostarczać na żądanie urzędu rlozijemc:ze,g'o potrzebnych, aikt. Art. 20. R'OIzprawy są ustne i ja,wne. Jawność najeży wyłączyć na zglodny wni.osek 'obu stron, a na wn i,osek choćby jed,nej S'ttl1ony wówczas, gdy ma'ją być rozpatrywane wydarzema z życia prywatneg'o lub tajemnitce zawodowe. Publiczne ogioszen,ie treśó rozprawy ta1j:nej jels,t WiZbrOln~one. Zrukaz,ten nie dotyczy onzeczenia. A'l't. 21. (1) U1"ząd ooz!j,emc'iy mo 'że dopus!zczać i ptz'eprowadzać dowody nawet n i e:po'wołane.prz,ez str'ony i nie jest zrwi,!!zany żadnemi ustawo'wemi z'as.ad.ami dowodowemi, lecz ma orz 'ekać według swego przekonania, opartego na swobodnej o'cenie wszelki'ch okohc:z:ności., (2) W sz czegól'11lo'ści motte: 1) prz,yjąć i uwz,ględnić dowód z/e św~a,dików l przesłuchania s/kon przec,irw:ko dowodom z dokumentów; 2) w.z.iąć pod uwagę ustn.e pr.zyrzeczenia dane przed, przy lub po Siporzątdzeni.u dolkume.nt'll, chociażby. nie były zgodne z dokumentem.. Art. 22. (1) P,rotOikóły potsiedzeń urzędu l'ozjemczego 'pcyw1'11'fiy być PlQldp~sane prz.ez przewlodnłc:zą'cego i osobę, prowadlząocą pl'o'tolkół. P!rotOtkóły ze 'z,uań świadków oraz pl'zesłuchan, ia biegłych powinny być podp~s,ane również przez te Olsloby. (2) Wypisy postano 'wi,eń, orze 'clzeń ci ugód powtnny być ;l-aopa trzlon e p'odlp'~sem p.r.z.ewod.nilcząceg,o Qnz pieczęcią urzędu. Pisma, we 'zw.a;n~a, z,aświilldczen'ia.i t. p., pochodząoe z Ulrzęduroz1effiCzego.. podpisuje z upoważnienia ipf,z,ewodniczątcego sekretarz teg'o UJ'lzędu. (3) Urzędy rozjemcze używają okrągłych pieczęci z godłem pańs,twowem, naojkoł' o Iktóre,g'O znajduje,się nazwa ur'zędu oj o'z:da"czenie jeg'o siedziby. R o z d z i,a ł IV. Ugody i orzeczenia. Art. 23. (1) Ug:odta, zawarta przed urzędem rozjemczym, jeżeli ją podpisały strony i z,espół Otrzekający, ma moc prawną narówni z wyrokiem sądowym i stanowi tytuł egzekucyjny. (2) Ug'ody, zawarte.przed urzędem ~ym, są wolne od opłat ste.mplowych. rozje1m Art. 24. (1) O rz,eczenie może być wydane dopiero.rwówczrus, gdy st.rony miały możność wy'powiedzeni'a się takclo dook,oi.icznoś c li spralwy, j,ruk i '00 do wyniku przeprowaooonych w danej sprawie dochodzeń. (2) Orz,e'czeni,e n,a.leży s!p'or.z:ąd!z-ić na. piśmie najdalej w <.:iągu trze ch dni po ukooń'czeniu 1"OZiprawy. Ad.25. (1) Orzeczenie ur:zędu 'r/o'z:jemcz,e,g o winno z,awie 'rać: a) miejls ce i datę wydania or:ze czeu'i:a, b) O!zna (;,zenie urzędu,c) imi'ona i nruzwislka,clz1łotrików zle,społu 'orze 1kająceg '0, d) clto lkładne ozna,czenie sbi'o!il, kh ustawowy'ch z.as.tępców i pełnomocnijków w spra~e (irni'ona i nazw.i ska, zawód, miejs'ce zamieszkam'a i stanowisko w sporze), e) Wiskaz,an1e, na czyj wni'osek wyda,no orzec,zenie, f) orz ec'ze.nj.e 'c,o do przedmi'otu sporu i w sprawie ko 'sz;łów, g) k'róttkie p.rzedstćl!wien i e strunu rze'c:zy ~ U!zasadnienie. (2.) Orze C'zenie może nal'ożyć obowiązek zabe zpie'czeni.a wykonania jeg'o POS,z,cIZtególnych postano 'w i eń. (3) Orzlec:z,enie winno być dtoręcz lone stlr'on'om na p iś mie. (4) Orz,ec'z,erria urzędówi'ozjemc:zych są wolne od opłat stemp.lowych. Art. 26. (1) Ol:ze 'CZenłe urzędu.r'o'ziemozego j.es-t ostateczne i ule,ga zaska lrien:~u tylko w przypadkach na- 5 tępujących: 1) jeżeli urządl"o~emcz.y przelkjrqcz:ył zakres swej właściwości, 2) jeżeli pogwałc'ono ist'qltne przepisy postępowania, 3) i 'eżeli orz;e'c'zenie jestt niezi'ozl\l'miał'e lub spl'z,ecz'11e z prawem, 4) j e żeli nie zostały należycie wyświetlone ok 'oh,c!znoś ' ci sprawy, mające wpływ stą;n 'owc:zy na roz.strzygnięde,. 5) jeżeli za,ohodzą przyczyny, które ~tanowlą podstawę do skargi o wznowienie pos 'tę.p~w, ani-a.. (2) Ska irgę Q uchylenie o,rze,c'zenla naiezy wmesc z!a pośrednictwem U!fzędul"o 'zjemcz,eg'o do sądu okręg owego w CJągu dwóch ty'godni od do'rę~ :zeniaorze'cz.enia. Właściwy jeslt sąd ok.ręg,owy, zn.ajdujący się w siedzihi e wojewódzkiego ul'z ędu rozjemczego. (3) Z ol"ze,czeniami ZI1'ów:nane są postau'ow,ienia, koń'czące,pos/tępowanie. Art. 27. (1) Sąd okrę :glowy w,~az:ie uwz!ględnienia ska.!' gi uchyl.a orze'czenie urzędu f'lozj emozeg'o i przekazuje sprawę temu s,a.memu U ('zęcltowi do, po'11owneg,o roz,~ patrzeni,a w innym zespole orzelkają 'cym. (2) Jeżeli sąod okręg'owy uzna, że niema pogwakenia ist'otnych przepi.s6w postępowania, a zachodzi nalrus:zenie prawa mate,rjal'neg'o, może orzec co do p,rzedmiotu sprawy zamiast odesłania sprawy do ponowne,go rozpatrzenia. Przy wydaniu wyroku sąd okręgowy jest 'związany stanem fa"ktyc:znym, ust,alonym w z,as 'karż'onem aorzeczeniu. (3) Na oi1z'e,czenie sądu okręgowego niema zażalenia ani odwołania. (4) Urządrozjemclzy,.kttóremu sprawa została 'Odesłana, zrwiąz 'any jesr! wykładnią Iprawa, z'uwartą w orze czenm s,!!du O!k iręgowego. Nie m'ożna opierać Slka~gi na orz e czeni'e urzędu I'oz,jemczeg'o, wydane po ponownemi'o!z:poznaniu sprawy, na podstawach, s,przeciznych z wykładnią ptawną, ustaloną prz,ez sąd ok,ręgowy.

5 86 Dziennik Ustaw. Poz. 60. Nr. 5. Art. 28. Prawomocne Oil':zec:zenie urzędu r,o'zjemc:zeg'o ma mole pm:w:ną n:a.rów:niz wyroik,iem sądowym i slan'owi tytuł e,gzerkucyjny. Ro'zdział V. Koszty. Art. 29. Koszty, 'związ.ane z ubwor:zeniem i utrzymaniem wojewódzkich urzędów TO'z:jemc:zych, 'P'ok,rywane są z budżetu Minis,te!r,slwa 'Rlolnklwa i Reform Rolnych, kois!z:ty 'z laś,zwi~ane iz u tr:z:ylmani em 'P'Q1wia t,owych urz.ędów ~OIziemc:zych,z. budżetu ip'ow:i,at'owych związków K,omuna.1n-y'ch. A'rt. 30. (1)\Vnioskodawca wnosi koszty postępowania o raiz spe!cialne opłaty od wniosku '0,ro,zpoiznanie sprawy i iod wydanych pl"ze1z urząd roz,jemczy dokumentów. (2) Łączna wysokość opłat, wymienionych w poprzednim ustępie, nie może przenos lić odpowiednkh 'opl,a,t sądowych. Wy!S'orkość i sposób!pobom opł,wt UJs1ala Mini'ster Rolnictw:a ~ R<Cfo!rm Rolnych w porolzumieniu z Minist.rami Skarbu, Sprawi,edliwości i Spraw Wewnętrznych. (3) P 'owyższe kos'z:ty,i O'pła,ty w sprawie przed wo'j,ewórdzik,jm urzędem r'ozjemcz}~m wpływają na dochód budżetu Ministe:rstwa Rolnidwa ci. Refo,rm Ro:lnych, w $IprwWiie Izaś pl"zled rpowiat'owym ul"z.ędem rozjemc:zym - na rzecz po'wiat 'owegozlwiązlku komunalne'g,o na 'Odręhny mchuneik urzędu,rlo'zjemczego, ora'z w 'Obu przy;pad1kach także na,rze'cz CentroJneg,o Biu Ira do Spraw Finansowo-RoLnych według stosunku, który określi :Mrn'isite,r R,O'lnidwa :i Reform Rolnych w po'rozumien.iu Z" Ministrami Ska.rbu i Spra.w Wewnę'tr:znych.,(4) Grzywny, wymierz:ane na podstawie ustawy niniejs:z.ej o:ra'z zaleigłe O'płaty i ko:sz.ty postępowan,la prz:ed Ul,zędem ro!z:jemczym będą ściągane wtrybi,e administracyjnym. Jeżeli grzywny te z,osłały n,ało,żone na c.złq!nkó:w wo'je'wódzkie'g'o ur 1zędu roziemcze,g'o', bądź w sp.rawa:ch, to lcz ących,się p.rzed tym urzędem, wpływają n'a do'chód budżetu Ministerstwa RO'ln1c'trwa i Rdorm R,olnych, ~rzywny natomiast, nał oż'qn,e n,aczlonkórw rpow:i.at'owe.go urz ędu,roz:j emczego', bądź w 5priawa'ch, t ' Q!c:zących się prz,e,d tym urzędem, Wipływają!na dochódbudżelu pow'i:atowe~o związkru komunalnego nia,odręhny r'lljohunelk u:r:zędu ro:zjemc:z.e,go. Art. 31. (1) Je.żeli postępowa'nie przed ul'izędem rozje.mczym z:os:tanie zakoń 'czone ug1odą, Ir'O'z:dz :iał kos'z" tów po:stępowani,a powinien być prz:ewiidziany w tejże ug oazie. (2) W &nnych rwypadka,ch urz ąd IOI~reś'1i, kito i w iakkh częściach ponosli koszty. Art. 32..W postępowaniu ze skarg~ Q uchylenie orzeczenia urzędu,rozjemcz,eig'o.pohie!ra sięopla,ty wedłujg przepisów o koszlach sądowych. Opł.ata są.do'wa od skargi 0 uchylenie wynosi rpołowę wpisu s,t'o,sunk'owego. R O 'zdizi,ał VI. Postanowienia końcowe. Art. 33. Nadzór nad dziablnością urzędów rozjemczych sprawuje Minister Rohl ~ctwa i Reform Rolnych oraz ' Minister SpraJwied1iwośd. Min:isbrowle ci określą w drodze rozporządzenia sposób wykonywania nadz oru. Art. 34. (1) Urzędy r'ozjemcz.e, powst,ałe na podstaw~e roz'p'or,ządz.enia Pre:zydenta R.ze czyposipolitej z dnia 23 s'leirpni,a 1932 LO utworzeniu urzędów roz!jemczychd'o spraw kredyf'olwych ma ł e j własności ro'lnej (Dz. U. R. P. :Nr. 72, PO!z. 653), Is ta'ją się z mocy pr.awa powia1t1owemi urzędami Iroz,jemczemi w,rozumieniu usbiwy D:iniej,szej. (2) Spr.awy, które wchw,ili wejścia w życie us,t'awy n:iniejszeji'oczą się pl:z,ed urzędami 'ro:z.jemczemi do,spraw k'redytowych małej wlas,oośd rolnej, będą za:koń'cz ' one 'w tryhie [pl'z.ep:sów -llsbwy n'iniejszej. Art. 35. \Vykonanie ustawy niniejszej porucza się Minist l'om R'olniotwa i Refo,rm Rolnych, Skarbu, Sprawiedliwości or.az Sipr;aw Wewnętrznych, każdemu we wł'alściwym zakresie dz, i~laa1jia. Art. 36. Ustawa nin.i, ejs~a wchodzi w życie z dnrem ogłoszenia i traci moc ohowią:zrującą "IN łe 'rminie,j na oh IS'Zalra,ch, któ:r,e 'okireśli Rada Min.istrów w drodze ro'z.porządzeń, ustalając jedno-cześnie prz,ep:isy przejśc,1owe. Z :dniem wejścia w życie ustawy niniejszlej kad mq!c ObO iwią:zującą irozpo'rz ądzenie Prezydenta Rz,eczypospO'l]tej z dnia 23 sie.rpnija 1932 r. o utwol'lz eniu urzędów,i'oz;'emczych do spraw rk,redytowych małej wl<lisnoś ' ci 'l'olnej (Dz. U. R. P. Nr. 72, poiz. 653). Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie Cena 75 gr Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należno ci. Reklamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych nu merów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie uwzględnia się. Wszelkie wplaty na Dz. U. R. P. wnosić naleźy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Postanowienia ogólne

Regulamin. Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Postanowienia ogólne 1 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie Statutu Stowarzy- szenia Solidarność Walcząca oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1949 r. Nr 41, poz. 297; 1988 r. Nr 41,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

U ch w a ła N r X X X I11/262/2009. Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r.

U ch w a ła N r X X X I11/262/2009. Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r. 1 U ch w a ła N r X X X I11/262/2009 Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Stryków oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU Kierując się zasadami zapisanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego obowiązującego wszystkich rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/915/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/915/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/915/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.) Artykuł 1. Postanowienia wstępne 1.1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński (dalej: Sąd) Polskiego Stowarzyszenia Go (dalej: Stowarzyszenia )działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W świetle art. 17 3 prawa prywatnego międzynarodowego samo miejsce zamieszkiwania małżonków może mięć zasadnicze znaczenie dla istniejącego między nimi reżimu majątkowego. Tego rodzaju zależność sprawia,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS Wzór odwołania Podstawą wszczęcia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy lub odwołanie w razie niewydania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 6 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 6 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 436

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 436 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 436 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 96/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa R.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

4. 1. Wszczęcie postępowania o nadanie uprawnień

4. 1. Wszczęcie postępowania o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw Nr 122-4504- Poz. 806 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/411/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18.12.2009 r.

Uchwała Nr XLIII/411/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18.12.2009 r. Uchwała Nr XLIII/411/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18.12.2009 r. w sprawie: warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Zabierzów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR w Opatowie

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR w Opatowie Projekt z dnia 21 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR w Opatowie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14 Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 12 lutego 1944 r. Nr. 3 Część I DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.: 4 z dnia 4 lutego 1944 r. o egzaminach sędziowskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości...

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r.

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-1-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: Regulaminu określającego tryb postępowania w zakresie windykacji należności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO Szczecin, 9 lipca 2013 r. w SZCZECINIE Kd-1102-13/13 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE I. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CSK 319/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo