60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r."

Transkrypt

1 82 Dziennik Ustaw. Poz. 59 i 60. Nr.5~ majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich ze zmianami, wprowadzonemi rozporządzeniem niniejszem, z odpowiednią zmianą numeracji rozdziałów, artykułów i ustępów w tytułach, jak i w treśd. Art Upoważnia się Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych do udzielania na wniosek osób interesowanych zezwoleń na wyłączenie gruntów z nieruchomości ziemskich, należących do ordynacji lub innych gospodarstw wiejskich, związanych węzłami substytucji powierniczej lub ograniczeniami prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanemi, jeżeli wyłączenie to ułatwi spłatę wszelkich długów ordynacji lub gospodarstw oraz ich właścicieli i użytkowników. Przypadki, w których dopuszczalne będzie wyłączanie, oraz tryb postępowania w celu dokonani.a wyłączenia określi rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Art Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia ustalić uproszczony sposób ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na niewchom()ściach ziemskich, nie posiadających uregulowanej hipoteki, craz tryb i koszty takiego postępowania; w szczególności rozporządzenie to może określić kolejność pierwszeństwa zabezpieczenia dla poszczególnych kategoryj wierzytelności. Art Art. 89 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 652) otrzymuje brzmienie następujące: "W postępowaniu sądowem, przewidzianem w rozporządzeniu niniejszem, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w postępowaniu układowem (zapobiega;ącem upadłości). Nadto pobiera się wpis stały w wysokości 20 zł od wniosku wierzyciela o udzielenie odroczenia wypłat dłużnikowi oraz od skarg apelacyjnych na wyroki sądu... Art Ministrowie Skarbu i Sprawiedliwości mogą w. drodze rozporządzeń, każdy w swoim zakresie, zwolnić całkowicie lub cz ęś ciowo od wszelkich opłat stemplowych względnie sądowych (hipotecznych) czynności, które pozostają w związku z wykonaniem przepisów rozporządzenia niniejszego, jak również obniżyć przewidziane w obowiązujących przepisach opłaty stemplowe względni e wynagrodzenie notarjuszów i pisarzy hipotecz.nych za te czynności. Art Rada Ministrów uprawniona jest do ustalania w - drodze rozporządzeń stosunku przep ~ s<>", l ozporządzenia niniejszego do przepisówinny.::h ustaw i rozporządzeń. n o rmujących zagadnienia, objęte rozporządzeniem niniejszem. Art Wykonanie rozporządzenia niniejszego porceza się Ministrom: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Roinictwa i Reform Rolnych. Art Rozporządzenie niniejsze wchogzi w życie z dniem ogłoszenia. 60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Na podstawie art. 3 pkt. 2 dekretu Prezydenta: Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 449). ogłaszam jednolity tekst ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątk6wychposiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 109, poz. 974), z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych dekretem powyższym. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniato.wski Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z. dnia 18 grudnia 1935 r. (poz. 60). USTAWA Z dnia 28 ma'r'c a 1933 r. O urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Art. 1. (1) Tworzy się urzędy rozjemcze do spraw maj.ątkowych posiada.czy g'osipodarstw wiej,skkh. (2) Do :zakresu dz liajłania ty<:h utzędbw należą sprawy, prz,eka'z'ane im w.rolzpo'j'!z,\!dzen,iu Prezydeinta Rze.czypospoliotejz dni,a 24 paźdz,ie 'fn,ika 1934.r. o k,onwer1sj:j i upolrz:'\!djkowa:niu długów J'!O'l,oi,ezyćh (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 841) maz w,j,nnych pr.zepisa ch prawnych. ROlZd 'ział 1. Organizacja urzędów rozjemczych. Art. 2. (1) UJ'!z ędy rozjemcze d~iabją:. aj przy urzęda ch wojewódzki,ch - wojewódzkie urzędy ro'z.jemcz.e do Sipraw maiątko~ wych po,si,ada'czy go.spoda.,rs t.w wiejskich (woj ewódzkie urzędy :w :zj.emc'ze), b) przy powia:tlowych zwią,zka.ch komuna:!: :nych - powia1towe urzędy l"oziernc:z,e <do spraw majątkowych posiadaczy go'spoaarstw wiej~kich (;powiat'owe urzędy roz1jemcze).... (2;) Pa-z.episy, które mó wią o urzędach.roziem~ obu wymienionych,!'odz1a1ów tych czych, dotyczą urzędów. Art. 3. (1) Dz,iałaln 'ość wo;ewódzki,eg'o urzędu rmjemczegoroz c,iąga się n.a obszar województwa. D:zialał-

2 Nr. 5. Dziennik Ustaw. Poz ność W,ojewód2lkiego Urzędu Rozle;mcz,e~o w Wa!r ISzawie rozciąga się Irównież na 'ohslzalr m. s'l Wa,r- 5zawy.. (.2 1 ) Minister Rrolnidlwai Rdo'I1m Rolnych może w di1oclz,e 'r{)i~pl()!rząclz,eń ztljosić rpos:z'cz,ególne wojewódz:k,ie lub p'owiał'owe UI1zę;dy l'ozjemczie z, iednocz,esnem l'oz,s 'z,er.zen~em wła:śdwlośd wsk,azanych w 't~ " l'ozp'of'ządze,niu ul:zędów!1"ozj,emc2:ych na, teren województw lub pow1a'tów,w iktórychur.ząd,1'ozjemczy 'z iostał znies:~ony. W tym samym t1rybie Minister Rolnktwa i Reform R'olnych może ponownie fwij.rżyć urzędy ro,zjemcze. Art. 4. (1) P'rzewodniczącego wol,ewódzk,iego urz,ędu ~oz:jemozeglo 'OI1'ClIZ jego ZClIStępCoÓ.w mianuje i,odwołuje,l\1:iriister Sprawiedliwoś, c:i w p'o'i1ozum:ie,rijiu z Mini,skem Skarbu or,az, Minis,trem R,oLnidwa i Reform Rolnych., (2) p ' olz!osbłych cdoillków tego urzędu (ł,awn:iików) mianuje iodjwołuj,e prezes sądu apelacyj,ne,go w rpol'oz.umie,tljiu z w01 'ewodą, tlja wniosek CentraIneg,o Bitllr,a do Spraw FinaJIllsloW'o-Rolnych.. (3) W miarę możno-ś:::i!pl:z :ewodmczący i je,go!zastępc,a powinni pos,}adać kwialif,i,kclic,je sędziowskie, oz:łionkorwie z,aś W'ojewódzkieg,o urzędu I1ozjemczego p'owinni w miarę molżności posiadać wy:k'szt,akenie prawn:k:ze. (4) Gz'ł'on ikto-wie urz,ędu roz:jemczego,z wyjąt- 3dem pi1zewo-dnłcz,ąc lego i jeg'o zastępców, muszą być powołani spośród osób, z,amies 'zkałynch na obsziarz,e dzicilania da,nego u~zędu, przytem pro-łlowaz ni'ch spośród osób, których głównym zawoodem l'est g,ospodarka wiejska, a polowa spośród innych osób, z,wbsz,cz,a reprezentujących kr,edyt 'z,or.ganizowany, z,awody przemysł'olwe i handlowe. Art. 5. DZ:LałalnlO'ść porwiarl:'oweg,o' urzędu ro~zijemczego ro'zdąga się na ok'rąg powialtowego z,w liązku komunalnęg:o oraz nami.as'ta, wydzielone z te:gio z'wiązku. Ad. 6. (1) Przewodniczącego, jego zastępców oraz po- 2lostałych 'czł'o:iljków (hwni'ków) powiatowego urzędu xoziemcz,eg'o mianuj,e pre'zes sądu,o'kręgoweg'o na wn~osetk Centralne,go Biura do Spraw Finanso,wo Rolny,ch,spo-śród kandydatów, mających, 'o ile możnoś 'ci, wyksiz'la:kenie prarwnicz,e, pr:zedsltawiloi1ych Centralnemu Biuru przez iprzewodnic :zące l go- wydziału powiatowelg,o. Gzł' onkowie powiał'owego urzędu 1'olzjemozeglo powinni być pow:olani, w miairę możnoścd, spo,śród osób, z,amieszkałych na 'O-bsza,rze działal'lljości tego urzędu, przyczem połowa z nich spooś~ód osób, których głównym z awo-dem jest g'os,ptodclirka wiejska, a połowa spośród innych osób, zwłaszcza' reprezentujących zawody prz,e,my'słlowe i handlowe. (2) Przewodnicząceg 'o, j.e~ozastę!pców orajz pq20stąłych c :zł 'onków (ławników) powiat'owego urzędurozjemcze,go odwołuje preze.s sądu 'Okręgowego na wniosek Centralne~o Biura do Spraw Finansowa R()lnych. Art. 7. (1) Od powołania na 'clz.łonka urzędu 1"'olzjemczego uchylać się mogą jedynie kobiety, duchowni i z!'lkonnicy, wojskowi ifunkcjonarjusze policji pań- ~ :.:..~ '..,- siwowej w s,łużbie czynnej, Ulrzę,dtnicy publiczni,adwokad, 'obroń,cy sądowi, drobni przemysł lowcy i kupcy, osiooby, żyjące z pła,cy dzien'lljej lub tygodnioowej,,osoby, mające po.nad 65 la,t uk' ońqz,onych, oralz 'OS~)~ by, którym stan zdmwianie po'zwala na pełnienie tych obowiązków. (2) O zasadności uchyl~nia s'ię od powołania na czł.onka, wojew:ódzj{iclgo ur,zęd.1ld"oz ;jemczeg~o wzstrzyga o,slateoe,z:uie pre:zes sądu ape1.a'cyj:ne:go, ;.. (3) Oso-ba" ' uchylając:~ się,he'z u:z,asa-cln.i:onej pnt'czyny o-d prlzyjęcia g'odnościcdonkawojewóclzkiego- urzę,du ro'zjemcze,g'o, podlega karze grzyw:ny clo 200,zł'otych.. (4) O zals adn! oś ' cl uchyleui,a s lię 'Od p 'orwołal');ia n.aoz,łon!ka po,wi'atowego urzędu I'oz,jemcz.eg,o roz~ st1"zyga osłate 'cznie pr'e'zes sądu okręgowego. (5) Osoha, uchylająca się bez uza:sadnionej p~zyczyny od przyję,cia gódnościc:zlonka pow:iat'ow.ego ul'zędu r'o'zj,emcze.go, podlega kairze g'i1zywnydo 100 złotych. Art. 8. (1) Czł'orrkowie woj.ewódzkiego lwzędu rozjemczego skł.adają na ręce prezesa sądu a.pelclicyjnego lub sędziego, p.rzez niego wyzna'c:z1ooego, przysięgę, że będągodiwie i belz:stronn.ie pełnili swój urząd i dochowają taj,emnicy urzędowej.. (2). Cz'lonk'owlc powiiatowego urizędu I'oziem~ czeg'o SlHadają przysięgę tej samej treś'c'i na ręce prezesa są,cluokręgo,wego luh 'sędz.ie 'g' o, przez niego wyznacz,oneg,o. Al'it. 9. (1) Cz,ł-OIlikofWiie urzędu il"o'zjemczego, którzy bez nale 'żyte ;go usprawiedl.iwlienia nie przybywają n-a posiedz,enie urzędu, opóźniają s,ię lub uchylają się od pełnienla &woich urzędowych obowiązków, podieg'ają za ka,żdym razem kclirze grzywny, a mianowi,cie: członkowie wojewódzkiego urzędu ro!zjemczego - do 100 z,ł'o<tych, członk,ow1e z,aś powiat'owego u1"izędu rozjemcze,go - do 30 izlł<o,tych. (2) O karze g'rzywny, oznalcz<one'j w art. 7 i w artykule ninie j;slzym, oi1zeka '!ta wni,osek przelwodni,az ącego urzędu,sąd g,rodzki, w.które,goo 'kil"ęgu mieści Silę.sie<lzi:ha urzędu. Orz,e'Clzenie będ:zie wydane po wysłuchaniu zainterelsowaneg'o człol1jka urzędu c'oziemozeg'o i jest ostate'ozue. (3,) Czł'on:kowie urzędu 'wzl'emc'z,ego, 'którzy dopuśdl,i się rażącego.naruszenia ohowią:zlków urzędowych, mogą być usuni ęci z urzędu prz.ez władzę, która ich mianowała. Art. 10. Wys iokość wynagr-odzeni,a przewodnj,c:zącego i jegoza,gtępców ora'z czl ł'onków urzędu l'oz'jemczego ustala Mini,ster Rolnidwa i Reform R,o-Lnych w poro'rumieniu z Ministrami Skarbu, Spr,awleclliwośoi i Spraw Wewnętrznych. Art. 11. Wł,aśdwy mie.jse,owo jest 'tenurz ąd l"ozjemc2y, na k,t6~e 'go obszarze działaniaz:na:jduie s, ję gosopoda1" stwo wiejskie; jeżeii gospodalr1stwo jest pioł,ożon,.e na obsza'rach działalności więcej, niż jednego urzędu,roz,jemc:ze.go, właściwość miejs'con.vą ustala się według położenia miejs 'C'oW'ości, w której znaiduje się 'zarząd gospoda,rstwa.

3 84 Dziennik Ustaw. Poz. 60. Nr. 5. R O'z d z i a ł n. Zespół O'rzekający. l I Art. 12. (1) W skład zesjpołu o,rzekająoe,go wojewódzkiego urz.ędu rozjemczego, o ile SlZc'Ze'gólne Iprzepisy nie stanowią inaczej, wchodzii pięc-iu 'cd'onik6w,,a mianowi'cie: przewo'dn:ic :zący Lub jego Z icijstępca, dwóch ławn.i!ków, których głównym z:a,wodem jest g O'sipo da~ka w iejska, i dwóch ł,awmków spośród innych członków urzędu. W z,ers'p'ole or:zeka'jącym m'11:si zna1dować się przynajmniej jecie,n przedsta,w jóel ' kredyl u zolrgani'zowane,go, Przyna'jmn,iej j eden. z ozł o'llików z,espołu p'owinien mi 'eć wy'ks.z,tak,enne pratwnicz,e. (2) W skład zespołu orz,ekaią.cego powiat'owego' urzędu rq.lljemczeg'q, o ile s';z'czególne prz.~pi,sy nie stanowią i~ht c:zei. wchodzii.til"ze'ch c :ziło IDl, ów, a mia,nowj:cw: przewod.n i:czący tub jeg'o ZCl,st ę pc a, jeden ławnik, któreg,o głównym zawod '2m jes't ~o 'spoda,rka wie,jska, i jeden ławnijk spośród innych,c,zł'o,nków W"zęoo. Art. 13. (1) Do człqnków zes'p'o,łu orz,ekająceg'o mają OcLPQn,V'Loonie z,astoslowanie przc'pi,sy a wył<tczeniu sędziów w sprawa'ch cywilnych. PrzewodniCiZący ze SipO'łu ma prawa przewoon ic.zące,g'o na p os!iedze,uiajch sądowych w sprawa,ch cywilnych.. (2) Narady człolnków z,espolu są tajne. Or'z.ecz,e:nia i postarnqwie.nia 'zeslpolu z,a,padajją WięJ{:slZ lośc:ią głosów i po'winny być wyłus :zcz 'o:ne na piśm; e ci. opawone,podpisami wsz)'lsbki,ch c!zł<ollików zlespołu. (3) JeżeLi któryś z czł,oillkówoclmówi podp~s 'u lub nie może podpi,sać OI"z,ec'zenia, postal.lowienia lub ugody, PO'z'ostąli z.azna<c:zają t'o na s'a'mem orzeczeniu, pos'la,lliowieniu lub ugodz:ie. Orz,e'cze,nie, p'ostarilowienie lub ugoda, podpls'ane prze,z wię :ks Z'O~ ćczłonków zespqłu, ma taką samą moci jak podpisane przez wszys tkich. R 'O Z d z i a ł III. Postępowanie. Art. 14. (1) Urząd rozjemczy dzia'ł.a na wniosek po,slad'a,crm. gu,spodarstwa wie'iskieigo, wierzyciela lub O'bu tych srtl'o..:., a w przypadkach, OIkreślonych w SJz'czególnych pl'zepisa,ch, również na wnj,os,elk k'omitetu k'onwer.syjneg'o, działająceg'o p rzy Bailllku Akce,ptiacyjnym, Sp. Ak,c., władz admin:,s'tjracyjnych :i z urzędu, ol1',a'z _. w granica'ch właśc'i<wo 'ś' oi - na wniosd{ ka'żdej olsloby upm'v.r.n;i'on ej dlo' korzystania z przepisów r,ozponzą;dz,enia Prc:z:ydient.a RzeczYP'ospolitej z din.ia 24 pażdzi<ern,ika 1934 r. 'O!konwe,rsi'i i u,p<o<rząqkowaniu długów l"'olniczyc:h. (2) We wni!oslku należy s 'ZJcZJegóił,oW'O' pr,zedis'ławić stosunki majątkowe dłużnika i powołać się na odpowiednie dowody.. (3) Jeden wuu'os,ek mo 'że 'obeimować spór,z jednym lub większą lic~bą wierz)'icie1i. Art. 15,. (~) Urząd 'rozjemczy może ~ajs,ię :l!nąć opinj.i o,slł: iarue gospodjarc!rym dł'llżn~ka, oraz 'Q wierzycielu od woiewódz:k,i'ch biux do '~praw finanslqr\v'o'-l'olnych. '(2) Zaró'Wll'o dłużnik, iak i wie:rzydelohowiązani są otkaa.ać przedshawici,e'l'owj lub prz'edstawicie- 110m mstytucjj, wslkaz,anej przietz urządroz.jemczy, księg, i, rachunjki, ko.re lsponde.noję i 'W1szYlstkiQ, 00' stwierdza ich,stang'o.s:poda'rczy lub ma związ.ek zdaną sprarwą (3) Urzą,d rozjemczy ma irównież p,r,awo ża.dtać be 'zpośredni,e,go przedstawienia mu dowodów, WISkazanych w ustęp ie poprzcdz,ającym. (4) Jeżeli,od wypelniel1l:a powyższych O'howiązlków uchyla się strona, IMór,a wn:osł.a sprawę, ur:z,ąd X'oz.jemczy 'Odrzuci wniosek. Art. 16. (1) IPrziewodniczący ur,zęduro 'ziemczego lub je,go zas!tępc,a ma prawo zabez,p:i.e 'c'z yć w.n ~ osclk: a) po'stanowi eniem, lliprawn i.ająocm do wmesienia ostrzeżenia (adnqtacji) do wykazu hipotecznego w przyp.adku, gdy wierzytelność j'elst wpisana do hipoteki;. b) p:c,s,ta,l'o'wien:cm, z' li'vhes lz,ają'cem POS!tę'PQwame egzekucyjne przeówk,o d \ł użn,~lk owi.. (2) P'osta,now'lcnia te są osi'a1t,eozne i natychml'ast wykonalne.. (3) Postępowanie, ws 'z lczęt.e 'p'i1zed urzędem TOZ)emczym, powoduje zawiesze'itie pos itępowania sądo':weg'o w t:iźe spraw,ie. Po 'stępowanie sądo 'we będzie następnie umo,rzone, bądź pod : ęte na Il!OWO' zależnie od wynilku sprawy w urzęd~ie a'lo'zlemc 'z~. Art. 17. (1) Urz. ą;d rozjemczy wzywa s,tirony nal'lo'zprawę z z a :gro,ż,en:iem, że niest'aw,ien~e Slię nie wsil'zyma ro!zprawy oraz wydania 'olrz,e'oz,e:nia. RlOzpr,awę należy p['z.eprowadiz :i ć, o ile mo żnośd, w ciąru 21 dni od z.łtoż enia wni:osku. Sprawy, w których 'z:astols'owajl1'o ad; ~6, winny być l'oz,patrywane w ipierwls!zej k'olejnoscl'. '. (2:) Wez;wane,gtrony powinny s Itawić się OIS'OblSC:l~, alho prz,ez pelnomo<:n:lka. Urz.ą,d f'qlzjemc,zy ma Jednak prawo' żądać o'sjohi:s<teglo sta'wiennid<wa st1"on. Strony i ich pełnol!il!ocni,cy powinni zgoo:ni!e 'z prawdą udzielić wyj aśn,ień, żądruny'ch pif'ze'z urząd. (3) Urz'lid I"OIZljemc:zy mo,że przedjsięhr iać wsze,l ~de dochodz,eni,a, potrz'ebne dlo wydania O'rzeCiZenia, a. w. S!Z 'c:zegó'1no'śd ",!'zywać i prze isłruchiwać hez pizy Się g'! lub,pod p.rz)'ls i!ęgą o'soby (świadków,i bieg;łych), które mogą udz:ielić wyjaśnień, jak również może przesłuchiwać ISitrony pod ptilz'y's:ięgą. Art. 18. ( 1 ) Wojewód:zki lwząd 'I1ozj.emc:z.y nakładia,kjllj,ry g'l'zyw.ny do 100 zł, lziajś powl<at,o'wy urząd T,ozjemczy ~ ~o 30 zt'01'y'ch - na IQ:sohy 'wez:warne do, przedstawlen1a dow'odów,lub uc1z,ieleillia wyj,aśnleń za odmówienie złożenia tych wyjaśnień i dowooów, a1.oo 'za nioospra'w'j,ed,liwrone n1els'tarw.i:enillictwio, a tajk.ż,e n.aś~iadków i biegł'y'ch 'za odmówienie z:łaż,enia przy Slęg,!, 'orarz na 'ols'oby za;chowui'ą<ce się mewł,aściwie podcza's: ł'iozprawy.. (2) Postano;wien'ie wojewódzk'iego urz,ędu TOIZjemc:zego, n 'arkład:aiące,grzywnę do 30 złoty'ch, a powia,towe,g'o urzęoo li'ozjemcz.e '~ do 10 zboty'ch - jest os'tate,ozne. (3) Od postanowienia woj0\\"6<łaj1de :~o umędu rolz1emczego, nakł 'adając,egogif'zywnę ponad 30 złot)'lch, i 'Od polsltan'o'wiienla ipowia,towe~o urzędu [,oz.. jemc:zegn, nakładaiącegq,grzywnę ponad! 10złotyoh j służy w ciągu 14 dni 00 d'illia doręczenia postanolwlie~ nia prawo odwołania się do sądu gro'dzkiego,w któ..

4 Nr. S. Dziennik Ustaw. Poz l Tego okręgu ZlnajdU!je się sied:z1:ba urzędu rozjemczego. Orze'ciZenie sądu grod~ie,go jest osta/te'czne. (4) Urzędnik,publicz:ny, we'z/wany dozołlożen~a wyi 'aśnień z tytułu pias,bowanego urz,ędu, odpowiada za czyny lub zaniechania, wym:eu1one w ust. 1, w drodz,e 6łużhowej. Art. 19. Ws'zystkie wł.adze i ul'zędl)' powinny udzjelać urzędowi po'z)emczemu pomo,ey :prawnei. \Y/ s'zlczególności sądy oraz organa egz,ekucyjne winny dostarczać na żądanie urzędu rlozijemc:ze,g'o potrzebnych, aikt. Art. 20. R'OIzprawy są ustne i ja,wne. Jawność najeży wyłączyć na zglodny wni.osek 'obu stron, a na wn i,osek choćby jed,nej S'ttl1ony wówczas, gdy ma'ją być rozpatrywane wydarzema z życia prywatneg'o lub tajemnitce zawodowe. Publiczne ogioszen,ie treśó rozprawy ta1j:nej jels,t WiZbrOln~one. Zrukaz,ten nie dotyczy onzeczenia. A'l't. 21. (1) U1"ząd ooz!j,emc'iy mo 'że dopus!zczać i ptz'eprowadzać dowody nawet n i e:po'wołane.prz,ez str'ony i nie jest zrwi,!!zany żadnemi ustawo'wemi z'as.ad.ami dowodowemi, lecz ma orz 'ekać według swego przekonania, opartego na swobodnej o'cenie wszelki'ch okohc:z:ności., (2) W sz czegól'11lo'ści motte: 1) prz,yjąć i uwz,ględnić dowód z/e św~a,dików l przesłuchania s/kon przec,irw:ko dowodom z dokumentów; 2) w.z.iąć pod uwagę ustn.e pr.zyrzeczenia dane przed, przy lub po Siporzątdzeni.u dolkume.nt'll, chociażby. nie były zgodne z dokumentem.. Art. 22. (1) P,rotOikóły potsiedzeń urzędu l'ozjemczego 'pcyw1'11'fiy być PlQldp~sane prz.ez przewlodnłc:zą'cego i osobę, prowadlząocą pl'o'tolkół. P!rotOtkóły ze 'z,uań świadków oraz pl'zesłuchan, ia biegłych powinny być podp~s,ane również przez te Olsloby. (2) Wypisy postano 'wi,eń, orze 'clzeń ci ugód powtnny być ;l-aopa trzlon e p'odlp'~sem p.r.z.ewod.nilcząceg,o Qnz pieczęcią urzędu. Pisma, we 'zw.a;n~a, z,aświilldczen'ia.i t. p., pochodząoe z Ulrzęduroz1effiCzego.. podpisuje z upoważnienia ipf,z,ewodniczątcego sekretarz teg'o UJ'lzędu. (3) Urzędy rozjemcze używają okrągłych pieczęci z godłem pańs,twowem, naojkoł' o Iktóre,g'O znajduje,się nazwa ur'zędu oj o'z:da"czenie jeg'o siedziby. R o z d z i,a ł IV. Ugody i orzeczenia. Art. 23. (1) Ug:odta, zawarta przed urzędem rozjemczym, jeżeli ją podpisały strony i z,espół Otrzekający, ma moc prawną narówni z wyrokiem sądowym i stanowi tytuł egzekucyjny. (2) Ug'ody, zawarte.przed urzędem ~ym, są wolne od opłat ste.mplowych. rozje1m Art. 24. (1) O rz,eczenie może być wydane dopiero.rwówczrus, gdy st.rony miały możność wy'powiedzeni'a się takclo dook,oi.icznoś c li spralwy, j,ruk i '00 do wyniku przeprowaooonych w danej sprawie dochodzeń. (2) Orz,e'czeni,e n,a.leży s!p'or.z:ąd!z-ić na. piśmie najdalej w <.:iągu trze ch dni po ukooń'czeniu 1"OZiprawy. Ad.25. (1) Orzeczenie ur:zędu 'r/o'z:jemcz,e,g o winno z,awie 'rać: a) miejls ce i datę wydania or:ze czeu'i:a, b) O!zna (;,zenie urzędu,c) imi'ona i nruzwislka,clz1łotrików zle,społu 'orze 1kająceg '0, d) clto lkładne ozna,czenie sbi'o!il, kh ustawowy'ch z.as.tępców i pełnomocnijków w spra~e (irni'ona i nazw.i ska, zawód, miejs'ce zamieszkam'a i stanowisko w sporze), e) Wiskaz,an1e, na czyj wni'osek wyda,no orzec,zenie, f) orz ec'ze.nj.e 'c,o do przedmi'otu sporu i w sprawie ko 'sz;łów, g) k'róttkie p.rzedstćl!wien i e strunu rze'c:zy ~ U!zasadnienie. (2.) Orze C'zenie może nal'ożyć obowiązek zabe zpie'czeni.a wykonania jeg'o POS,z,cIZtególnych postano 'w i eń. (3) Orzlec:z,enie winno być dtoręcz lone stlr'on'om na p iś mie. (4) Orz,ec'z,erria urzędówi'ozjemc:zych są wolne od opłat stemp.lowych. Art. 26. (1) Ol:ze 'CZenłe urzędu.r'o'ziemozego j.es-t ostateczne i ule,ga zaska lrien:~u tylko w przypadkach na- 5 tępujących: 1) jeżeli urządl"o~emcz.y przelkjrqcz:ył zakres swej właściwości, 2) jeżeli pogwałc'ono ist'qltne przepisy postępowania, 3) i 'eżeli orz;e'c'zenie jestt niezi'ozl\l'miał'e lub spl'z,ecz'11e z prawem, 4) j e żeli nie zostały należycie wyświetlone ok 'oh,c!znoś ' ci sprawy, mające wpływ stą;n 'owc:zy na roz.strzygnięde,. 5) jeżeli za,ohodzą przyczyny, które ~tanowlą podstawę do skargi o wznowienie pos 'tę.p~w, ani-a.. (2) Ska irgę Q uchylenie o,rze,c'zenla naiezy wmesc z!a pośrednictwem U!fzędul"o 'zjemcz,eg'o do sądu okręg owego w CJągu dwóch ty'godni od do'rę~ :zeniaorze'cz.enia. Właściwy jeslt sąd ok.ręg,owy, zn.ajdujący się w siedzihi e wojewódzkiego ul'z ędu rozjemczego. (3) Z ol"ze,czeniami ZI1'ów:nane są postau'ow,ienia, koń'czące,pos/tępowanie. Art. 27. (1) Sąd okrę :glowy w,~az:ie uwz!ględnienia ska.!' gi uchyl.a orze'czenie urzędu f'lozj emozeg'o i przekazuje sprawę temu s,a.memu U ('zęcltowi do, po'11owneg,o roz,~ patrzeni,a w innym zespole orzelkają 'cym. (2) Jeżeli sąod okręg'owy uzna, że niema pogwakenia ist'otnych przepi.s6w postępowania, a zachodzi nalrus:zenie prawa mate,rjal'neg'o, może orzec co do p,rzedmiotu sprawy zamiast odesłania sprawy do ponowne,go rozpatrzenia. Przy wydaniu wyroku sąd okręgowy jest 'związany stanem fa"ktyc:znym, ust,alonym w z,as 'karż'onem aorzeczeniu. (3) Na oi1z'e,czenie sądu okręgowego niema zażalenia ani odwołania. (4) Urządrozjemclzy,.kttóremu sprawa została 'Odesłana, zrwiąz 'any jesr! wykładnią Iprawa, z'uwartą w orze czenm s,!!du O!k iręgowego. Nie m'ożna opierać Slka~gi na orz e czeni'e urzędu I'oz,jemczeg'o, wydane po ponownemi'o!z:poznaniu sprawy, na podstawach, s,przeciznych z wykładnią ptawną, ustaloną prz,ez sąd ok,ręgowy.

5 86 Dziennik Ustaw. Poz. 60. Nr. 5. Art. 28. Prawomocne Oil':zec:zenie urzędu r,o'zjemc:zeg'o ma mole pm:w:ną n:a.rów:niz wyroik,iem sądowym i slan'owi tytuł e,gzerkucyjny. Ro'zdział V. Koszty. Art. 29. Koszty, 'związ.ane z ubwor:zeniem i utrzymaniem wojewódzkich urzędów TO'z:jemc:zych, 'P'ok,rywane są z budżetu Minis,te!r,slwa 'Rlolnklwa i Reform Rolnych, kois!z:ty 'z laś,zwi~ane iz u tr:z:ylmani em 'P'Q1wia t,owych urz.ędów ~OIziemc:zych,z. budżetu ip'ow:i,at'owych związków K,omuna.1n-y'ch. A'rt. 30. (1)\Vnioskodawca wnosi koszty postępowania o raiz spe!cialne opłaty od wniosku '0,ro,zpoiznanie sprawy i iod wydanych pl"ze1z urząd roz,jemczy dokumentów. (2) Łączna wysokość opłat, wymienionych w poprzednim ustępie, nie może przenos lić odpowiednkh 'opl,a,t sądowych. Wy!S'orkość i sposób!pobom opł,wt UJs1ala Mini'ster Rolnictw:a ~ R<Cfo!rm Rolnych w porolzumieniu z Minist.rami Skarbu, Sprawi,edliwości i Spraw Wewnętrznych. (3) P 'owyższe kos'z:ty,i O'pła,ty w sprawie przed wo'j,ewórdzik,jm urzędem r'ozjemcz}~m wpływają na dochód budżetu Ministe:rstwa Rolnidwa ci. Refo,rm Ro:lnych, w $IprwWiie Izaś pl"zled rpowiat'owym ul"z.ędem rozjemc:zym - na rzecz po'wiat 'owegozlwiązlku komunalne'g,o na 'Odręhny mchuneik urzędu,rlo'zjemczego, ora'z w 'Obu przy;pad1kach także na,rze'cz CentroJneg,o Biu Ira do Spraw Finansowo-RoLnych według stosunku, który określi :Mrn'isite,r R,O'lnidwa :i Reform Rolnych w po'rozumien.iu Z" Ministrami Ska.rbu i Spra.w Wewnę'tr:znych.,(4) Grzywny, wymierz:ane na podstawie ustawy niniejs:z.ej o:ra'z zaleigłe O'płaty i ko:sz.ty postępowan,la prz:ed Ul,zędem ro!z:jemczym będą ściągane wtrybi,e administracyjnym. Jeżeli grzywny te z,osłały n,ało,żone na c.złq!nkó:w wo'je'wódzkie'g'o ur 1zędu roziemcze,g'o', bądź w sp.rawa:ch, to lcz ących,się p.rzed tym urzędem, wpływają n'a do'chód budżetu Ministerstwa RO'ln1c'trwa i Rdorm R,olnych, ~rzywny natomiast, nał oż'qn,e n,aczlonkórw rpow:i.at'owe.go urz ędu,roz:j emczego', bądź w 5priawa'ch, t ' Q!c:zących się prz,e,d tym urzędem, Wipływają!na dochódbudżelu pow'i:atowe~o związkru komunalnego nia,odręhny r'lljohunelk u:r:zędu ro:zjemc:z.e,go. Art. 31. (1) Je.żeli postępowa'nie przed ul'izędem rozje.mczym z:os:tanie zakoń 'czone ug1odą, Ir'O'z:dz :iał kos'z" tów po:stępowani,a powinien być prz:ewiidziany w tejże ug oazie. (2) W &nnych rwypadka,ch urz ąd IOI~reś'1i, kito i w iakkh częściach ponosli koszty. Art. 32..W postępowaniu ze skarg~ Q uchylenie orzeczenia urzędu,rozjemcz,eig'o.pohie!ra sięopla,ty wedłujg przepisów o koszlach sądowych. Opł.ata są.do'wa od skargi 0 uchylenie wynosi rpołowę wpisu s,t'o,sunk'owego. R O 'zdizi,ał VI. Postanowienia końcowe. Art. 33. Nadzór nad dziablnością urzędów rozjemczych sprawuje Minister Rohl ~ctwa i Reform Rolnych oraz ' Minister SpraJwied1iwośd. Min:isbrowle ci określą w drodze rozporządzenia sposób wykonywania nadz oru. Art. 34. (1) Urzędy r'ozjemcz.e, powst,ałe na podstaw~e roz'p'or,ządz.enia Pre:zydenta R.ze czyposipolitej z dnia 23 s'leirpni,a 1932 LO utworzeniu urzędów roz!jemczychd'o spraw kredyf'olwych ma ł e j własności ro'lnej (Dz. U. R. P. :Nr. 72, PO!z. 653), Is ta'ją się z mocy pr.awa powia1t1owemi urzędami Iroz,jemczemi w,rozumieniu usbiwy D:iniej,szej. (2) Spr.awy, które wchw,ili wejścia w życie us,t'awy n:iniejszeji'oczą się pl:z,ed urzędami 'ro:z.jemczemi do,spraw k'redytowych małej wlas,oośd rolnej, będą za:koń'cz ' one 'w tryhie [pl'z.ep:sów -llsbwy n'iniejszej. Art. 35. \Vykonanie ustawy niniejszej porucza się Minist l'om R'olniotwa i Refo,rm Rolnych, Skarbu, Sprawiedliwości or.az Sipr;aw Wewnętrznych, każdemu we wł'alściwym zakresie dz, i~laa1jia. Art. 36. Ustawa nin.i, ejs~a wchodzi w życie z dnrem ogłoszenia i traci moc ohowią:zrującą "IN łe 'rminie,j na oh IS'Zalra,ch, któ:r,e 'okireśli Rada Min.istrów w drodze ro'z.porządzeń, ustalając jedno-cześnie prz,ep:isy przejśc,1owe. Z :dniem wejścia w życie ustawy niniejszlej kad mq!c ObO iwią:zującą irozpo'rz ądzenie Prezydenta Rz,eczypospO'l]tej z dnia 23 sie.rpnija 1932 r. o utwol'lz eniu urzędów,i'oz;'emczych do spraw rk,redytowych małej wl<lisnoś ' ci 'l'olnej (Dz. U. R. P. Nr. 72, poiz. 653). Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie Cena 75 gr Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należno ci. Reklamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych nu merów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie uwzględnia się. Wszelkie wplaty na Dz. U. R. P. wnosić naleźy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia.... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-73-14 Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 309)

Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 309) brzmienie od 1967-05-20 obowiązywał do: 1982-09-30 Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 309) Zmiany aktu: 1967-05-20 Dz.U. 1967 Nr 13 poz. 55 1964-01-01 Art. 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 7 849 Poz. 45 45 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I

REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rozdział I 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY.

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. Dz.U.64.43.296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo