60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r."

Transkrypt

1 82 Dziennik Ustaw. Poz. 59 i 60. Nr.5~ majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich ze zmianami, wprowadzonemi rozporządzeniem niniejszem, z odpowiednią zmianą numeracji rozdziałów, artykułów i ustępów w tytułach, jak i w treśd. Art Upoważnia się Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych do udzielania na wniosek osób interesowanych zezwoleń na wyłączenie gruntów z nieruchomości ziemskich, należących do ordynacji lub innych gospodarstw wiejskich, związanych węzłami substytucji powierniczej lub ograniczeniami prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanemi, jeżeli wyłączenie to ułatwi spłatę wszelkich długów ordynacji lub gospodarstw oraz ich właścicieli i użytkowników. Przypadki, w których dopuszczalne będzie wyłączanie, oraz tryb postępowania w celu dokonani.a wyłączenia określi rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Art Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia ustalić uproszczony sposób ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na niewchom()ściach ziemskich, nie posiadających uregulowanej hipoteki, craz tryb i koszty takiego postępowania; w szczególności rozporządzenie to może określić kolejność pierwszeństwa zabezpieczenia dla poszczególnych kategoryj wierzytelności. Art Art. 89 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 652) otrzymuje brzmienie następujące: "W postępowaniu sądowem, przewidzianem w rozporządzeniu niniejszem, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w postępowaniu układowem (zapobiega;ącem upadłości). Nadto pobiera się wpis stały w wysokości 20 zł od wniosku wierzyciela o udzielenie odroczenia wypłat dłużnikowi oraz od skarg apelacyjnych na wyroki sądu... Art Ministrowie Skarbu i Sprawiedliwości mogą w. drodze rozporządzeń, każdy w swoim zakresie, zwolnić całkowicie lub cz ęś ciowo od wszelkich opłat stemplowych względnie sądowych (hipotecznych) czynności, które pozostają w związku z wykonaniem przepisów rozporządzenia niniejszego, jak również obniżyć przewidziane w obowiązujących przepisach opłaty stemplowe względni e wynagrodzenie notarjuszów i pisarzy hipotecz.nych za te czynności. Art Rada Ministrów uprawniona jest do ustalania w - drodze rozporządzeń stosunku przep ~ s<>", l ozporządzenia niniejszego do przepisówinny.::h ustaw i rozporządzeń. n o rmujących zagadnienia, objęte rozporządzeniem niniejszem. Art Wykonanie rozporządzenia niniejszego porceza się Ministrom: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Roinictwa i Reform Rolnych. Art Rozporządzenie niniejsze wchogzi w życie z dniem ogłoszenia. 60. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 18 grudnia 1935 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Na podstawie art. 3 pkt. 2 dekretu Prezydenta: Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 449). ogłaszam jednolity tekst ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątk6wychposiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 109, poz. 974), z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych dekretem powyższym. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniato.wski Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z. dnia 18 grudnia 1935 r. (poz. 60). USTAWA Z dnia 28 ma'r'c a 1933 r. O urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Art. 1. (1) Tworzy się urzędy rozjemcze do spraw maj.ątkowych posiada.czy g'osipodarstw wiej,skkh. (2) Do :zakresu dz liajłania ty<:h utzędbw należą sprawy, prz,eka'z'ane im w.rolzpo'j'!z,\!dzen,iu Prezydeinta Rze.czypospoliotejz dni,a 24 paźdz,ie 'fn,ika 1934.r. o k,onwer1sj:j i upolrz:'\!djkowa:niu długów J'!O'l,oi,ezyćh (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 841) maz w,j,nnych pr.zepisa ch prawnych. ROlZd 'ział 1. Organizacja urzędów rozjemczych. Art. 2. (1) UJ'!z ędy rozjemcze d~iabją:. aj przy urzęda ch wojewódzki,ch - wojewódzkie urzędy ro'z.jemcz.e do Sipraw maiątko~ wych po,si,ada'czy go.spoda.,rs t.w wiejskich (woj ewódzkie urzędy :w :zj.emc'ze), b) przy powia:tlowych zwią,zka.ch komuna:!: :nych - powia1towe urzędy l"oziernc:z,e <do spraw majątkowych posiadaczy go'spoaarstw wiej~kich (;powiat'owe urzędy roz1jemcze).... (2;) Pa-z.episy, które mó wią o urzędach.roziem~ obu wymienionych,!'odz1a1ów tych czych, dotyczą urzędów. Art. 3. (1) Dz,iałaln 'ość wo;ewódzki,eg'o urzędu rmjemczegoroz c,iąga się n.a obszar województwa. D:zialał-

2 Nr. 5. Dziennik Ustaw. Poz ność W,ojewód2lkiego Urzędu Rozle;mcz,e~o w Wa!r ISzawie rozciąga się Irównież na 'ohslzalr m. s'l Wa,r- 5zawy.. (.2 1 ) Minister Rrolnidlwai Rdo'I1m Rolnych może w di1oclz,e 'r{)i~pl()!rząclz,eń ztljosić rpos:z'cz,ególne wojewódz:k,ie lub p'owiał'owe UI1zę;dy l'ozjemczie z, iednocz,esnem l'oz,s 'z,er.zen~em wła:śdwlośd wsk,azanych w 't~ " l'ozp'of'ządze,niu ul:zędów!1"ozj,emc2:ych na, teren województw lub pow1a'tów,w iktórychur.ząd,1'ozjemczy 'z iostał znies:~ony. W tym samym t1rybie Minister Rolnktwa i Reform R'olnych może ponownie fwij.rżyć urzędy ro,zjemcze. Art. 4. (1) P'rzewodniczącego wol,ewódzk,iego urz,ędu ~oz:jemozeglo 'OI1'ClIZ jego ZClIStępCoÓ.w mianuje i,odwołuje,l\1:iriister Sprawiedliwoś, c:i w p'o'i1ozum:ie,rijiu z Mini,skem Skarbu or,az, Minis,trem R,oLnidwa i Reform Rolnych., (2) p ' olz!osbłych cdoillków tego urzędu (ł,awn:iików) mianuje iodjwołuj,e prezes sądu apelacyj,ne,go w rpol'oz.umie,tljiu z w01 'ewodą, tlja wniosek CentraIneg,o Bitllr,a do Spraw FinaJIllsloW'o-Rolnych.. (3) W miarę możno-ś:::i!pl:z :ewodmczący i je,go!zastępc,a powinni pos,}adać kwialif,i,kclic,je sędziowskie, oz:łionkorwie z,aś W'ojewódzkieg,o urzędu I1ozjemczego p'owinni w miarę molżności posiadać wy:k'szt,akenie prawn:k:ze. (4) Gz'ł'on ikto-wie urz,ędu roz:jemczego,z wyjąt- 3dem pi1zewo-dnłcz,ąc lego i jeg'o zastępców, muszą być powołani spośród osób, z,amies 'zkałynch na obsziarz,e dzicilania da,nego u~zędu, przytem pro-łlowaz ni'ch spośród osób, których głównym zawoodem l'est g,ospodarka wiejska, a polowa spośród innych osób, z,wbsz,cz,a reprezentujących kr,edyt 'z,or.ganizowany, z,awody przemysł'olwe i handlowe. Art. 5. DZ:LałalnlO'ść porwiarl:'oweg,o' urzędu ro~zijemczego ro'zdąga się na ok'rąg powialtowego z,w liązku komunalnęg:o oraz nami.as'ta, wydzielone z te:gio z'wiązku. Ad. 6. (1) Przewodniczącego, jego zastępców oraz po- 2lostałych 'czł'o:iljków (hwni'ków) powiatowego urzędu xoziemcz,eg'o mianuj,e pre'zes sądu,o'kręgoweg'o na wn~osetk Centralne,go Biura do Spraw Finanso,wo Rolny,ch,spo-śród kandydatów, mających, 'o ile możnoś 'ci, wyksiz'la:kenie prarwnicz,e, pr:zedsltawiloi1ych Centralnemu Biuru przez iprzewodnic :zące l go- wydziału powiatowelg,o. Gzł' onkowie powiał'owego urzędu 1'olzjemozeglo powinni być pow:olani, w miairę możnoścd, spo,śród osób, z,amieszkałych na 'O-bsza,rze działal'lljości tego urzędu, przyczem połowa z nich spooś~ód osób, których głównym z awo-dem jest g'os,ptodclirka wiejska, a połowa spośród innych osób, zwłaszcza' reprezentujących zawody prz,e,my'słlowe i handlowe. (2) Przewodnicząceg 'o, j.e~ozastę!pców orajz pq20stąłych c :zł 'onków (ławników) powiat'owego urzędurozjemcze,go odwołuje preze.s sądu 'Okręgowego na wniosek Centralne~o Biura do Spraw Finansowa R()lnych. Art. 7. (1) Od powołania na 'clz.łonka urzędu 1"'olzjemczego uchylać się mogą jedynie kobiety, duchowni i z!'lkonnicy, wojskowi ifunkcjonarjusze policji pań- ~ :.:..~ '..,- siwowej w s,łużbie czynnej, Ulrzę,dtnicy publiczni,adwokad, 'obroń,cy sądowi, drobni przemysł lowcy i kupcy, osiooby, żyjące z pła,cy dzien'lljej lub tygodnioowej,,osoby, mające po.nad 65 la,t uk' ońqz,onych, oralz 'OS~)~ by, którym stan zdmwianie po'zwala na pełnienie tych obowiązków. (2) O zasadności uchyl~nia s'ię od powołania na czł.onka, wojew:ódzj{iclgo ur,zęd.1ld"oz ;jemczeg~o wzstrzyga o,slateoe,z:uie pre:zes sądu ape1.a'cyj:ne:go, ;.. (3) Oso-ba" ' uchylając:~ się,he'z u:z,asa-cln.i:onej pnt'czyny o-d prlzyjęcia g'odnościcdonkawojewóclzkiego- urzę,du ro'zjemcze,g'o, podlega karze grzyw:ny clo 200,zł'otych.. (4) O zals adn! oś ' cl uchyleui,a s lię 'Od p 'orwołal');ia n.aoz,łon!ka po,wi'atowego urzędu I'oz,jemcz.eg,o roz~ st1"zyga osłate 'cznie pr'e'zes sądu okręgowego. (5) Osoha, uchylająca się bez uza:sadnionej p~zyczyny od przyję,cia gódnościc:zlonka pow:iat'ow.ego ul'zędu r'o'zj,emcze.go, podlega kairze g'i1zywnydo 100 złotych. Art. 8. (1) Czł'orrkowie woj.ewódzkiego lwzędu rozjemczego skł.adają na ręce prezesa sądu a.pelclicyjnego lub sędziego, p.rzez niego wyzna'c:z1ooego, przysięgę, że będągodiwie i belz:stronn.ie pełnili swój urząd i dochowają taj,emnicy urzędowej.. (2). Cz'lonk'owlc powiiatowego urizędu I'oziem~ czeg'o SlHadają przysięgę tej samej treś'c'i na ręce prezesa są,cluokręgo,wego luh 'sędz.ie 'g' o, przez niego wyznacz,oneg,o. Al'it. 9. (1) Cz,ł-OIlikofWiie urzędu il"o'zjemczego, którzy bez nale 'żyte ;go usprawiedl.iwlienia nie przybywają n-a posiedz,enie urzędu, opóźniają s,ię lub uchylają się od pełnienla &woich urzędowych obowiązków, podieg'ają za ka,żdym razem kclirze grzywny, a mianowi,cie: członkowie wojewódzkiego urzędu ro!zjemczego - do 100 z,ł'o<tych, członk,ow1e z,aś powiat'owego u1"izędu rozjemcze,go - do 30 izlł<o,tych. (2) O karze g'rzywny, oznalcz<one'j w art. 7 i w artykule ninie j;slzym, oi1zeka '!ta wni,osek przelwodni,az ącego urzędu,sąd g,rodzki, w.które,goo 'kil"ęgu mieści Silę.sie<lzi:ha urzędu. Orz,e'Clzenie będ:zie wydane po wysłuchaniu zainterelsowaneg'o człol1jka urzędu c'oziemozeg'o i jest ostate'ozue. (3,) Czł'on:kowie urzędu 'wzl'emc'z,ego, 'którzy dopuśdl,i się rażącego.naruszenia ohowią:zlków urzędowych, mogą być usuni ęci z urzędu prz.ez władzę, która ich mianowała. Art. 10. Wys iokość wynagr-odzeni,a przewodnj,c:zącego i jegoza,gtępców ora'z czl ł'onków urzędu l'oz'jemczego ustala Mini,ster Rolnidwa i Reform R,o-Lnych w poro'rumieniu z Ministrami Skarbu, Spr,awleclliwośoi i Spraw Wewnętrznych. Art. 11. Wł,aśdwy mie.jse,owo jest 'tenurz ąd l"ozjemc2y, na k,t6~e 'go obszarze działaniaz:na:jduie s, ję gosopoda1" stwo wiejskie; jeżeii gospodalr1stwo jest pioł,ożon,.e na obsza'rach działalności więcej, niż jednego urzędu,roz,jemc:ze.go, właściwość miejs'con.vą ustala się według położenia miejs 'C'oW'ości, w której znaiduje się 'zarząd gospoda,rstwa.

3 84 Dziennik Ustaw. Poz. 60. Nr. 5. R O'z d z i a ł n. Zespół O'rzekający. l I Art. 12. (1) W skład zesjpołu o,rzekająoe,go wojewódzkiego urz.ędu rozjemczego, o ile SlZc'Ze'gólne Iprzepisy nie stanowią inaczej, wchodzii pięc-iu 'cd'onik6w,,a mianowi'cie: przewo'dn:ic :zący Lub jego Z icijstępca, dwóch ławn.i!ków, których głównym z:a,wodem jest g O'sipo da~ka w iejska, i dwóch ł,awmków spośród innych członków urzędu. W z,ers'p'ole or:zeka'jącym m'11:si zna1dować się przynajmniej jecie,n przedsta,w jóel ' kredyl u zolrgani'zowane,go, Przyna'jmn,iej j eden. z ozł o'llików z,espołu p'owinien mi 'eć wy'ks.z,tak,enne pratwnicz,e. (2) W skład zespołu orz,ekaią.cego powiat'owego' urzędu rq.lljemczeg'q, o ile s';z'czególne prz.~pi,sy nie stanowią i~ht c:zei. wchodzii.til"ze'ch c :ziło IDl, ów, a mia,nowj:cw: przewod.n i:czący tub jeg'o ZCl,st ę pc a, jeden ławnik, któreg,o głównym zawod '2m jes't ~o 'spoda,rka wie,jska, i jeden ławnijk spośród innych,c,zł'o,nków W"zęoo. Art. 13. (1) Do człqnków zes'p'o,łu orz,ekająceg'o mają OcLPQn,V'Loonie z,astoslowanie przc'pi,sy a wył<tczeniu sędziów w sprawa'ch cywilnych. PrzewodniCiZący ze SipO'łu ma prawa przewoon ic.zące,g'o na p os!iedze,uiajch sądowych w sprawa,ch cywilnych.. (2) Narady człolnków z,espolu są tajne. Or'z.ecz,e:nia i postarnqwie.nia 'zeslpolu z,a,padajją WięJ{:slZ lośc:ią głosów i po'winny być wyłus :zcz 'o:ne na piśm; e ci. opawone,podpisami wsz)'lsbki,ch c!zł<ollików zlespołu. (3) JeżeLi któryś z czł,oillkówoclmówi podp~s 'u lub nie może podpi,sać OI"z,ec'zenia, postal.lowienia lub ugody, PO'z'ostąli z.azna<c:zają t'o na s'a'mem orzeczeniu, pos'la,lliowieniu lub ugodz:ie. Orz,e'cze,nie, p'ostarilowienie lub ugoda, podpls'ane prze,z wię :ks Z'O~ ćczłonków zespqłu, ma taką samą moci jak podpisane przez wszys tkich. R 'O Z d z i a ł III. Postępowanie. Art. 14. (1) Urząd rozjemczy dzia'ł.a na wniosek po,slad'a,crm. gu,spodarstwa wie'iskieigo, wierzyciela lub O'bu tych srtl'o..:., a w przypadkach, OIkreślonych w SJz'czególnych pl'zepisa,ch, również na wnj,os,elk k'omitetu k'onwer.syjneg'o, działająceg'o p rzy Bailllku Akce,ptiacyjnym, Sp. Ak,c., władz admin:,s'tjracyjnych :i z urzędu, ol1',a'z _. w granica'ch właśc'i<wo 'ś' oi - na wniosd{ ka'żdej olsloby upm'v.r.n;i'on ej dlo' korzystania z przepisów r,ozponzą;dz,enia Prc:z:ydient.a RzeczYP'ospolitej z din.ia 24 pażdzi<ern,ika 1934 r. 'O!konwe,rsi'i i u,p<o<rząqkowaniu długów l"'olniczyc:h. (2) We wni!oslku należy s 'ZJcZJegóił,oW'O' pr,zedis'ławić stosunki majątkowe dłużnika i powołać się na odpowiednie dowody.. (3) Jeden wuu'os,ek mo 'że 'obeimować spór,z jednym lub większą lic~bą wierz)'icie1i. Art. 15,. (~) Urząd 'rozjemczy może ~ajs,ię :l!nąć opinj.i o,slł: iarue gospodjarc!rym dł'llżn~ka, oraz 'Q wierzycielu od woiewódz:k,i'ch biux do '~praw finanslqr\v'o'-l'olnych. '(2) Zaró'Wll'o dłużnik, iak i wie:rzydelohowiązani są otkaa.ać przedshawici,e'l'owj lub prz'edstawicie- 110m mstytucjj, wslkaz,anej przietz urządroz.jemczy, księg, i, rachunjki, ko.re lsponde.noję i 'W1szYlstkiQ, 00' stwierdza ich,stang'o.s:poda'rczy lub ma związ.ek zdaną sprarwą (3) Urzą,d rozjemczy ma irównież p,r,awo ża.dtać be 'zpośredni,e,go przedstawienia mu dowodów, WISkazanych w ustęp ie poprzcdz,ającym. (4) Jeżeli,od wypelniel1l:a powyższych O'howiązlków uchyla się strona, IMór,a wn:osł.a sprawę, ur:z,ąd X'oz.jemczy 'Odrzuci wniosek. Art. 16. (1) IPrziewodniczący ur,zęduro 'ziemczego lub je,go zas!tępc,a ma prawo zabez,p:i.e 'c'z yć w.n ~ osclk: a) po'stanowi eniem, lliprawn i.ająocm do wmesienia ostrzeżenia (adnqtacji) do wykazu hipotecznego w przyp.adku, gdy wierzytelność j'elst wpisana do hipoteki;. b) p:c,s,ta,l'o'wien:cm, z' li'vhes lz,ają'cem POS!tę'PQwame egzekucyjne przeówk,o d \ł użn,~lk owi.. (2) P'osta,now'lcnia te są osi'a1t,eozne i natychml'ast wykonalne.. (3) Postępowanie, ws 'z lczęt.e 'p'i1zed urzędem TOZ)emczym, powoduje zawiesze'itie pos itępowania sądo':weg'o w t:iźe spraw,ie. Po 'stępowanie sądo 'we będzie następnie umo,rzone, bądź pod : ęte na Il!OWO' zależnie od wynilku sprawy w urzęd~ie a'lo'zlemc 'z~. Art. 17. (1) Urz. ą;d rozjemczy wzywa s,tirony nal'lo'zprawę z z a :gro,ż,en:iem, że niest'aw,ien~e Slię nie wsil'zyma ro!zprawy oraz wydania 'olrz,e'oz,e:nia. RlOzpr,awę należy p['z.eprowadiz :i ć, o ile mo żnośd, w ciąru 21 dni od z.łtoż enia wni:osku. Sprawy, w których 'z:astols'owajl1'o ad; ~6, winny być l'oz,patrywane w ipierwls!zej k'olejnoscl'. '. (2:) Wez;wane,gtrony powinny s Itawić się OIS'OblSC:l~, alho prz,ez pelnomo<:n:lka. Urz.ą,d f'qlzjemc,zy ma Jednak prawo' żądać o'sjohi:s<teglo sta'wiennid<wa st1"on. Strony i ich pełnol!il!ocni,cy powinni zgoo:ni!e 'z prawdą udzielić wyj aśn,ień, żądruny'ch pif'ze'z urząd. (3) Urz'lid I"OIZljemc:zy mo,że przedjsięhr iać wsze,l ~de dochodz,eni,a, potrz'ebne dlo wydania O'rzeCiZenia, a. w. S!Z 'c:zegó'1no'śd ",!'zywać i prze isłruchiwać hez pizy Się g'! lub,pod p.rz)'ls i!ęgą o'soby (świadków,i bieg;łych), które mogą udz:ielić wyjaśnień, jak również może przesłuchiwać ISitrony pod ptilz'y's:ięgą. Art. 18. ( 1 ) Wojewód:zki lwząd 'I1ozj.emc:z.y nakładia,kjllj,ry g'l'zyw.ny do 100 zł, lziajś powl<at,o'wy urząd T,ozjemczy ~ ~o 30 zt'01'y'ch - na IQ:sohy 'wez:warne do, przedstawlen1a dow'odów,lub uc1z,ieleillia wyj,aśnleń za odmówienie złożenia tych wyjaśnień i dowooów, a1.oo 'za nioospra'w'j,ed,liwrone n1els'tarw.i:enillictwio, a tajk.ż,e n.aś~iadków i biegł'y'ch 'za odmówienie z:łaż,enia przy Slęg,!, 'orarz na 'ols'oby za;chowui'ą<ce się mewł,aściwie podcza's: ł'iozprawy.. (2) Postano;wien'ie wojewódzk'iego urz,ędu TOIZjemc:zego, n 'arkład:aiące,grzywnę do 30 złoty'ch, a powia,towe,g'o urzęoo li'ozjemcz.e '~ do 10 zboty'ch - jest os'tate,ozne. (3) Od postanowienia woj0\\"6<łaj1de :~o umędu rolz1emczego, nakł 'adając,egogif'zywnę ponad 30 złot)'lch, i 'Od polsltan'o'wiienla ipowia,towe~o urzędu [,oz.. jemc:zegn, nakładaiącegq,grzywnę ponad! 10złotyoh j służy w ciągu 14 dni 00 d'illia doręczenia postanolwlie~ nia prawo odwołania się do sądu gro'dzkiego,w któ..

4 Nr. S. Dziennik Ustaw. Poz l Tego okręgu ZlnajdU!je się sied:z1:ba urzędu rozjemczego. Orze'ciZenie sądu grod~ie,go jest osta/te'czne. (4) Urzędnik,publicz:ny, we'z/wany dozołlożen~a wyi 'aśnień z tytułu pias,bowanego urz,ędu, odpowiada za czyny lub zaniechania, wym:eu1one w ust. 1, w drodz,e 6łużhowej. Art. 19. Ws'zystkie wł.adze i ul'zędl)' powinny udzjelać urzędowi po'z)emczemu pomo,ey :prawnei. \Y/ s'zlczególności sądy oraz organa egz,ekucyjne winny dostarczać na żądanie urzędu rlozijemc:ze,g'o potrzebnych, aikt. Art. 20. R'OIzprawy są ustne i ja,wne. Jawność najeży wyłączyć na zglodny wni.osek 'obu stron, a na wn i,osek choćby jed,nej S'ttl1ony wówczas, gdy ma'ją być rozpatrywane wydarzema z życia prywatneg'o lub tajemnitce zawodowe. Publiczne ogioszen,ie treśó rozprawy ta1j:nej jels,t WiZbrOln~one. Zrukaz,ten nie dotyczy onzeczenia. A'l't. 21. (1) U1"ząd ooz!j,emc'iy mo 'że dopus!zczać i ptz'eprowadzać dowody nawet n i e:po'wołane.prz,ez str'ony i nie jest zrwi,!!zany żadnemi ustawo'wemi z'as.ad.ami dowodowemi, lecz ma orz 'ekać według swego przekonania, opartego na swobodnej o'cenie wszelki'ch okohc:z:ności., (2) W sz czegól'11lo'ści motte: 1) prz,yjąć i uwz,ględnić dowód z/e św~a,dików l przesłuchania s/kon przec,irw:ko dowodom z dokumentów; 2) w.z.iąć pod uwagę ustn.e pr.zyrzeczenia dane przed, przy lub po Siporzątdzeni.u dolkume.nt'll, chociażby. nie były zgodne z dokumentem.. Art. 22. (1) P,rotOikóły potsiedzeń urzędu l'ozjemczego 'pcyw1'11'fiy być PlQldp~sane prz.ez przewlodnłc:zą'cego i osobę, prowadlząocą pl'o'tolkół. P!rotOtkóły ze 'z,uań świadków oraz pl'zesłuchan, ia biegłych powinny być podp~s,ane również przez te Olsloby. (2) Wypisy postano 'wi,eń, orze 'clzeń ci ugód powtnny być ;l-aopa trzlon e p'odlp'~sem p.r.z.ewod.nilcząceg,o Qnz pieczęcią urzędu. Pisma, we 'zw.a;n~a, z,aświilldczen'ia.i t. p., pochodząoe z Ulrzęduroz1effiCzego.. podpisuje z upoważnienia ipf,z,ewodniczątcego sekretarz teg'o UJ'lzędu. (3) Urzędy rozjemcze używają okrągłych pieczęci z godłem pańs,twowem, naojkoł' o Iktóre,g'O znajduje,się nazwa ur'zędu oj o'z:da"czenie jeg'o siedziby. R o z d z i,a ł IV. Ugody i orzeczenia. Art. 23. (1) Ug:odta, zawarta przed urzędem rozjemczym, jeżeli ją podpisały strony i z,espół Otrzekający, ma moc prawną narówni z wyrokiem sądowym i stanowi tytuł egzekucyjny. (2) Ug'ody, zawarte.przed urzędem ~ym, są wolne od opłat ste.mplowych. rozje1m Art. 24. (1) O rz,eczenie może być wydane dopiero.rwówczrus, gdy st.rony miały możność wy'powiedzeni'a się takclo dook,oi.icznoś c li spralwy, j,ruk i '00 do wyniku przeprowaooonych w danej sprawie dochodzeń. (2) Orz,e'czeni,e n,a.leży s!p'or.z:ąd!z-ić na. piśmie najdalej w <.:iągu trze ch dni po ukooń'czeniu 1"OZiprawy. Ad.25. (1) Orzeczenie ur:zędu 'r/o'z:jemcz,e,g o winno z,awie 'rać: a) miejls ce i datę wydania or:ze czeu'i:a, b) O!zna (;,zenie urzędu,c) imi'ona i nruzwislka,clz1łotrików zle,społu 'orze 1kająceg '0, d) clto lkładne ozna,czenie sbi'o!il, kh ustawowy'ch z.as.tępców i pełnomocnijków w spra~e (irni'ona i nazw.i ska, zawód, miejs'ce zamieszkam'a i stanowisko w sporze), e) Wiskaz,an1e, na czyj wni'osek wyda,no orzec,zenie, f) orz ec'ze.nj.e 'c,o do przedmi'otu sporu i w sprawie ko 'sz;łów, g) k'róttkie p.rzedstćl!wien i e strunu rze'c:zy ~ U!zasadnienie. (2.) Orze C'zenie może nal'ożyć obowiązek zabe zpie'czeni.a wykonania jeg'o POS,z,cIZtególnych postano 'w i eń. (3) Orzlec:z,enie winno być dtoręcz lone stlr'on'om na p iś mie. (4) Orz,ec'z,erria urzędówi'ozjemc:zych są wolne od opłat stemp.lowych. Art. 26. (1) Ol:ze 'CZenłe urzędu.r'o'ziemozego j.es-t ostateczne i ule,ga zaska lrien:~u tylko w przypadkach na- 5 tępujących: 1) jeżeli urządl"o~emcz.y przelkjrqcz:ył zakres swej właściwości, 2) jeżeli pogwałc'ono ist'qltne przepisy postępowania, 3) i 'eżeli orz;e'c'zenie jestt niezi'ozl\l'miał'e lub spl'z,ecz'11e z prawem, 4) j e żeli nie zostały należycie wyświetlone ok 'oh,c!znoś ' ci sprawy, mające wpływ stą;n 'owc:zy na roz.strzygnięde,. 5) jeżeli za,ohodzą przyczyny, które ~tanowlą podstawę do skargi o wznowienie pos 'tę.p~w, ani-a.. (2) Ska irgę Q uchylenie o,rze,c'zenla naiezy wmesc z!a pośrednictwem U!fzędul"o 'zjemcz,eg'o do sądu okręg owego w CJągu dwóch ty'godni od do'rę~ :zeniaorze'cz.enia. Właściwy jeslt sąd ok.ręg,owy, zn.ajdujący się w siedzihi e wojewódzkiego ul'z ędu rozjemczego. (3) Z ol"ze,czeniami ZI1'ów:nane są postau'ow,ienia, koń'czące,pos/tępowanie. Art. 27. (1) Sąd okrę :glowy w,~az:ie uwz!ględnienia ska.!' gi uchyl.a orze'czenie urzędu f'lozj emozeg'o i przekazuje sprawę temu s,a.memu U ('zęcltowi do, po'11owneg,o roz,~ patrzeni,a w innym zespole orzelkają 'cym. (2) Jeżeli sąod okręg'owy uzna, że niema pogwakenia ist'otnych przepi.s6w postępowania, a zachodzi nalrus:zenie prawa mate,rjal'neg'o, może orzec co do p,rzedmiotu sprawy zamiast odesłania sprawy do ponowne,go rozpatrzenia. Przy wydaniu wyroku sąd okręgowy jest 'związany stanem fa"ktyc:znym, ust,alonym w z,as 'karż'onem aorzeczeniu. (3) Na oi1z'e,czenie sądu okręgowego niema zażalenia ani odwołania. (4) Urządrozjemclzy,.kttóremu sprawa została 'Odesłana, zrwiąz 'any jesr! wykładnią Iprawa, z'uwartą w orze czenm s,!!du O!k iręgowego. Nie m'ożna opierać Slka~gi na orz e czeni'e urzędu I'oz,jemczeg'o, wydane po ponownemi'o!z:poznaniu sprawy, na podstawach, s,przeciznych z wykładnią ptawną, ustaloną prz,ez sąd ok,ręgowy.

5 86 Dziennik Ustaw. Poz. 60. Nr. 5. Art. 28. Prawomocne Oil':zec:zenie urzędu r,o'zjemc:zeg'o ma mole pm:w:ną n:a.rów:niz wyroik,iem sądowym i slan'owi tytuł e,gzerkucyjny. Ro'zdział V. Koszty. Art. 29. Koszty, 'związ.ane z ubwor:zeniem i utrzymaniem wojewódzkich urzędów TO'z:jemc:zych, 'P'ok,rywane są z budżetu Minis,te!r,slwa 'Rlolnklwa i Reform Rolnych, kois!z:ty 'z laś,zwi~ane iz u tr:z:ylmani em 'P'Q1wia t,owych urz.ędów ~OIziemc:zych,z. budżetu ip'ow:i,at'owych związków K,omuna.1n-y'ch. A'rt. 30. (1)\Vnioskodawca wnosi koszty postępowania o raiz spe!cialne opłaty od wniosku '0,ro,zpoiznanie sprawy i iod wydanych pl"ze1z urząd roz,jemczy dokumentów. (2) Łączna wysokość opłat, wymienionych w poprzednim ustępie, nie może przenos lić odpowiednkh 'opl,a,t sądowych. Wy!S'orkość i sposób!pobom opł,wt UJs1ala Mini'ster Rolnictw:a ~ R<Cfo!rm Rolnych w porolzumieniu z Minist.rami Skarbu, Sprawi,edliwości i Spraw Wewnętrznych. (3) P 'owyższe kos'z:ty,i O'pła,ty w sprawie przed wo'j,ewórdzik,jm urzędem r'ozjemcz}~m wpływają na dochód budżetu Ministe:rstwa Rolnidwa ci. Refo,rm Ro:lnych, w $IprwWiie Izaś pl"zled rpowiat'owym ul"z.ędem rozjemc:zym - na rzecz po'wiat 'owegozlwiązlku komunalne'g,o na 'Odręhny mchuneik urzędu,rlo'zjemczego, ora'z w 'Obu przy;pad1kach także na,rze'cz CentroJneg,o Biu Ira do Spraw Finansowo-RoLnych według stosunku, który określi :Mrn'isite,r R,O'lnidwa :i Reform Rolnych w po'rozumien.iu Z" Ministrami Ska.rbu i Spra.w Wewnę'tr:znych.,(4) Grzywny, wymierz:ane na podstawie ustawy niniejs:z.ej o:ra'z zaleigłe O'płaty i ko:sz.ty postępowan,la prz:ed Ul,zędem ro!z:jemczym będą ściągane wtrybi,e administracyjnym. Jeżeli grzywny te z,osłały n,ało,żone na c.złq!nkó:w wo'je'wódzkie'g'o ur 1zędu roziemcze,g'o', bądź w sp.rawa:ch, to lcz ących,się p.rzed tym urzędem, wpływają n'a do'chód budżetu Ministerstwa RO'ln1c'trwa i Rdorm R,olnych, ~rzywny natomiast, nał oż'qn,e n,aczlonkórw rpow:i.at'owe.go urz ędu,roz:j emczego', bądź w 5priawa'ch, t ' Q!c:zących się prz,e,d tym urzędem, Wipływają!na dochódbudżelu pow'i:atowe~o związkru komunalnego nia,odręhny r'lljohunelk u:r:zędu ro:zjemc:z.e,go. Art. 31. (1) Je.żeli postępowa'nie przed ul'izędem rozje.mczym z:os:tanie zakoń 'czone ug1odą, Ir'O'z:dz :iał kos'z" tów po:stępowani,a powinien być prz:ewiidziany w tejże ug oazie. (2) W &nnych rwypadka,ch urz ąd IOI~reś'1i, kito i w iakkh częściach ponosli koszty. Art. 32..W postępowaniu ze skarg~ Q uchylenie orzeczenia urzędu,rozjemcz,eig'o.pohie!ra sięopla,ty wedłujg przepisów o koszlach sądowych. Opł.ata są.do'wa od skargi 0 uchylenie wynosi rpołowę wpisu s,t'o,sunk'owego. R O 'zdizi,ał VI. Postanowienia końcowe. Art. 33. Nadzór nad dziablnością urzędów rozjemczych sprawuje Minister Rohl ~ctwa i Reform Rolnych oraz ' Minister SpraJwied1iwośd. Min:isbrowle ci określą w drodze rozporządzenia sposób wykonywania nadz oru. Art. 34. (1) Urzędy r'ozjemcz.e, powst,ałe na podstaw~e roz'p'or,ządz.enia Pre:zydenta R.ze czyposipolitej z dnia 23 s'leirpni,a 1932 LO utworzeniu urzędów roz!jemczychd'o spraw kredyf'olwych ma ł e j własności ro'lnej (Dz. U. R. P. :Nr. 72, PO!z. 653), Is ta'ją się z mocy pr.awa powia1t1owemi urzędami Iroz,jemczemi w,rozumieniu usbiwy D:iniej,szej. (2) Spr.awy, które wchw,ili wejścia w życie us,t'awy n:iniejszeji'oczą się pl:z,ed urzędami 'ro:z.jemczemi do,spraw k'redytowych małej wlas,oośd rolnej, będą za:koń'cz ' one 'w tryhie [pl'z.ep:sów -llsbwy n'iniejszej. Art. 35. \Vykonanie ustawy niniejszej porucza się Minist l'om R'olniotwa i Refo,rm Rolnych, Skarbu, Sprawiedliwości or.az Sipr;aw Wewnętrznych, każdemu we wł'alściwym zakresie dz, i~laa1jia. Art. 36. Ustawa nin.i, ejs~a wchodzi w życie z dnrem ogłoszenia i traci moc ohowią:zrującą "IN łe 'rminie,j na oh IS'Zalra,ch, któ:r,e 'okireśli Rada Min.istrów w drodze ro'z.porządzeń, ustalając jedno-cześnie prz,ep:isy przejśc,1owe. Z :dniem wejścia w życie ustawy niniejszlej kad mq!c ObO iwią:zującą irozpo'rz ądzenie Prezydenta Rz,eczypospO'l]tej z dnia 23 sie.rpnija 1932 r. o utwol'lz eniu urzędów,i'oz;'emczych do spraw rk,redytowych małej wl<lisnoś ' ci 'l'olnej (Dz. U. R. P. Nr. 72, poiz. 653). Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie Cena 75 gr Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należno ci. Reklamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych nu merów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie uwzględnia się. Wszelkie wplaty na Dz. U. R. P. wnosić naleźy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw

Art. 8. Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane także przez sądy polubowne na zasadach, określonych w niniejszym kodeksie.

Art. 8. Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane także przez sądy polubowne na zasadach, określonych w niniejszym kodeksie. id: 10008 Tekst jednolity KPC ogłoszony został obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 934) które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1933 r. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. 228 ) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85 USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 297, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1990 r. Nr 55, poz. 318, z 1996 r. Nr 43, poz. 189. Przepisy wprowadzające Kodeks

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU GIEŁDOWEGO. I. Postanowienia ogólne. 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego

REGULAMIN SĄDU GIEŁDOWEGO. I. Postanowienia ogólne. 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego REGULAMIN SĄDU GIEŁDOWEGO I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego 1 1. Regulamin stosuje się przy rozstrzyganiu sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1 Sąd KoleŜeński Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. 2 1. Sprawę do Sądu

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Giełdowego. (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/20/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.)

Regulamin Sądu Giełdowego. (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/20/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.) Regulamin Sądu Giełdowego (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/20/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.) I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego 1 1. Sąd Giełdowy jest stałym

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Postanowienia ogólne

Regulamin. Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Postanowienia ogólne 1 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie Statutu Stowarzy- szenia Solidarność Walcząca oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Struktura TSUE 1. Trybunał Sprawiedliwości 2. Sąd 3. Sądy wyspecjalizowane: Sąd ds. Służby Publicznej (spory między UE a jej pracownikami,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 34 USTAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 25 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 25 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

U ch w a ła N r X X X I11/262/2009. Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r.

U ch w a ła N r X X X I11/262/2009. Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r. 1 U ch w a ła N r X X X I11/262/2009 Rady M iejskiej w S try ko w ie z dnia 28 k w ie tn ia 2 0 0 9 r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Stryków oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 50 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA. Art. 147.

Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA. Art. 147. Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA Art. 147. 1. Spółdzielnia jest obowiązana przynajmniej raz na 3 lata, a spółdzielnia w likwidacji corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/323/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/323/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/323/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1949 r. Nr 41, poz. 297; 1988 r. Nr 41,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterzecywilnoprawnym, przypadających Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. (tekst ujednolicony)

UCHWAŁA. (tekst ujednolicony) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 września 2006 r.

z dnia 4 września 2006 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU Kierując się zasadami zapisanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego obowiązującego wszystkich rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DO SPRAW SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM

REGULAMIN KOSZTÓW TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DO SPRAW SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM REGULAMIN KOSZTÓW TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DO SPRAW SPORTU PRZY POLSKIM KOMITECIE OLIMPIJSKIM Na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim,

Bardziej szczegółowo

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika Krajowa Rada Komornicza Zakres zmian Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Zbiegi egzekucji Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności Egzekucja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09

Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09 Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09 Okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie nauki w szkole przysposobienia rolniczego podlega zaliczeniu do wymaganego stażu pracy (art. 10 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

brzmienie od Zmiany aktu: M.P Nr 5 poz. 67 art M.P Nr 68 poz. 701 art.

brzmienie od Zmiany aktu: M.P Nr 5 poz. 67 art M.P Nr 68 poz. 701 art. brzmienie od 2007-01-22 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

OD 8 WRZEŚNIA 2016R. PONIŻSZE PRZEPISY STOSUJE SIĘ DO POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY

OD 8 WRZEŚNIA 2016R. PONIŻSZE PRZEPISY STOSUJE SIĘ DO POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY OD 8 WRZEŚNIA 2016R. PONIŻSZE PRZEPISY STOSUJE SIĘ DO POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Art. 132. KPC [Doręczenia między pełnomocnikami profesjonalnymi] 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA ARBITRA BANKOWEGO

REGULAMIN BIURA ARBITRA BANKOWEGO REGULAMIN BIURA ARBITRA BANKOWEGO Część I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin ma zastosowanie przy rozstrzyganiu przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, sporów pomiędzy konsumentami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U ) (wyciąg)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U ) (wyciąg) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U. 1997.133.882) (wyciąg) Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W świetle art. 17 3 prawa prywatnego międzynarodowego samo miejsce zamieszkiwania małżonków może mięć zasadnicze znaczenie dla istniejącego między nimi reżimu majątkowego. Tego rodzaju zależność sprawia,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 205/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Urząd Skarbowy w Bełchatowie Data 2007.09.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe Wyrok: 1. sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem 2. wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, ale sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo (powinna być otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 21/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 20/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 czerwca 2010 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia. 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. 2011 r. Nr 126, poz. 714,

Bardziej szczegółowo