PAMIETNIK LITERACKI CZASOPISMO KPPARTALNE TOWARZYSTWO LITERACKIE ADAMA MICKTEWICZA POSWI~CONE HISTORY1 I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ TADEUSZA PINIEGO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAMIETNIK LITERACKI CZASOPISMO KPPARTALNE TOWARZYSTWO LITERACKIE ADAMA MICKTEWICZA POSWI~CONE HISTORY1 I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ TADEUSZA PINIEGO."

Transkrypt

1 PAMETNK LTERACK C, CZASOPSMO KPPARTALNE POSW~CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATURY POLSKEJ WYDAWANE PRZEZ TOWARZYSTWO LTERACKE ADAMA MCKTEWCZA POD -BBDAKOYA TADEUSZA PNEGO.

2 5 Mieczyslaw Schreiber: Ze study6w nad dawnym dramatern Niemiec i Polski.. 1, 146 S t an i s l a w Do b r z y c k i : Przyroda w literctturze polskiej w epoce Odrodzenia.. 19, 125 Bronislaw Czarnik: Sp6r literacki o,jana z TgczynaLL. 27 Boleslaw Pochmarski: Rolz w iycii~ i tw6rczoici J. Slonaokiego (Fragment z rozwaiali nrid AnheMirn). 167 A n t o n i Po to c k i : 0 wzajemnoiici sztuki i literatury Eupeniusz Kuchnreki: Fredro j~ko romnntpk. 267, 393 S tefa nia ''a t a r6 w n a : Slowacki i Kietzsche (Krbl- duch a nadcslowiek).. 287, 406 ~. Zygmuut Nelewski: Poezya czynu Notatki. Bronislaw Chi-ski: W kwestyi autorstwa piehi,,o zburzeniu Sodomyu.. 64 S t a n i s la w D o L r z y c k i : Pierjli Kochanowskiego na obczyinie Lu d m i k Be rn a c k i :,Klopoty pan6wu, komedya ks. Fr. Bohomolca,. 69 A. D r o g o s z e w s k i : Czy Krasiriski jest aatorem, Doliny Klonthal"?.. 62 G a h r ye 1 K o r b u t : Sfalszowany tekst,pan& Tedenszau. 64 F r a n c i s z e k K r 6 e k : Telrst pelny pieini :,,Naryja, panno szlachetnau L u d w i k Be rn a c k i : Motyw z,,romea i JuliiU Szelrspira w dyalogu jezuickim z r Tad e us z D 3 b r o w s k i : Dwie notatki do,samuela ZborowskiegoU J. Slowackiego Hieronim Lopacidski: Dwie przer6bki z XV, figlika Reja:,Co Bmiotank~ s chusta, zgadl" Aleksander Brtickner: Dodatki i poprawki do V. i V. tomu,,pamietnika literackiegou. 310 Stanislaw Dobrzycki: Kochanowski w,roksolsnkachu. 312 Jace k K os tka: Piotr Baryka czy Samuel Twardowski?. 324 b6

3

4 : iogra cznej. 434 loicki, tragedya z By ona w,re-, 469 r61a uchau : Sen fach., 464 Spis ombmionych ksiqzek i rozpralv. rok 1b04. zestawil Stabn4 pr.ginacy ). Btr. Str. Bieder Edmund: Komedye Fran- Kallenbach J6zef: Lata szkolne ciszka Zablockiego na tle epoki. Zygmunta Krasidskiego. Nowe ma- (V.' t a d. J a n k o w s k i) teryaly. (S t. K o s s o w s k i) Bielinski J6zef: J6zef Golu- Kantor J.: Stanislaw Stupski. chowski. (Pierwszy pobyt w War- (Szkic biograficzno - literacki). (K. szawie. Pierwsza profesura). (S t. Jarecki) Wasylewski) a 246 Dr. KbrLsek J6zef:,Slavische [Biernat z Lublina], Spraua Literaturgeschichte" w zbiorze GSa lekarstun konskie przez Conrada schena (. Ftarsza lite- Krolewskiego r wala doiwiadczo- ratura ai do odrodzenia. 11. Stune: nowo s pi1 i' osczig przeloione, lecie dziewietnaste). (Jan M a- a napirwey o poznaniu dobrego ko- giera) nia. (La Bernacki) Kazimier czak J.: dealizm Slo- Brodzki Zbigniew: Samuelu! wackiego (W. Hahn) (J. Slowackiego,,Samuel Zborow- K 1 e i n e r J u 1 i u s z : Patryotyzm akiu):w.hahn) Slowackiego (Kazimierz Ja-.... Chmielowski Piotr: Krytyczno- recki). 249 por6wnawczy przeglgd dziejow pi- K 11 r p i e 1 A. h. D r. : Cztery listy Bmiennictwa polskiego (B. C h 1 e- Lukasza G6rnickiego (W. H a hn) 612 bowski) Kwietniewski J.: Nickiemicz czy D. J.: Slowo o Adamie Asnyku. Czeczot? Kto jest autorem ballady Odczyt niewygloszony. ('. Pi ni) ~.S~~~~~akuKol~~czewskim"?(T. Dziama Leszek Marya. Jan Pini) Gawinski. Studyum literackie. (K a- X. o p a c i xi s 1; i H i e r o n i m : Trzeciezimierz Jarec ki) ski (Trzycieski) Andrzej (L. M. G. J.: Materyaly do dziej6w Aka- Dziama) demii Polockiej i szk61 od niej Luck i A 1 e k sand e r : Listy kazaleinych (Lu d w i k J an ow ski) 236 zimierza Brodziliskiego do stryje- Galle Henryk:,.Ballad~naU J. cznej siostry Szczesnej. (S t a n. hiowackiego. Objairil...(H. Ha hn) 118 K o s s o w s k i) G6rski Artur: Zawisza Czarny, Makowski Waclaw: Godzina dramat J. Slowackiego, z autografu pogardy. (Wraienia). (W. H ah n) 627 wydal... (T. D abr ow ski).. 97 M an s u y A. : Un Ronsardisant Grabowski Tadeusz: ~lodosi oubhe - Jean Kochanowski (K. Slowackiego (W. Jarecki) Matuszewski 1.zob. Slowacki J. Hahn)... - Z dziej6w literatury kalwinskiej M 6 yet L e op o 1 d : Przekreilone stro- ( )(A.Briickner).497 fy(w.hahn) Hoesick Ferdynand zob. Slo- - Sf6wko wyjasnienia (W. H ah n) 118 wacki. szczupak Koldyczewski (T. Pini) 957 Jan k o w s ki Cz es la w : Na margi- - Nowo odnaleziona ballada Mickienesie literatury. Szkice i wraienia. wicza (T. Pini) zob. Slowacki J. 01. German)...

5 Str. Mi cid a ki Tadeusz : Slowacki i,,stowacki Juliusz". Wydanie ilustro- Calderon (W. Hahn) wane. Pod redakcyq?. Hoesicka - Kr61-Duch Jazn ( W. Hahn) i L. Mbyeta. Z przedrnowa gn. Mickiewicz Adam: la tribune Matuszewskiego (W. Hahn) dee Peu~les Par... (K. J a r e c k i). 621 S te n J. : Szkice krytyczne. (L. Mikulski J6zef: J. Slowacki: German) Beatrix Cenci (W. Hahn) Studzi6akidyrylDr.:Pamiatki Morawski Szczesny: Arpnie polemicznoho pyimenstwa kincia Polscy (Al. Briickn e r). 497 xv. i pocz. XV. w.) (A e k 8. Niemojewski A.: Gdzie lot ko~i- Briickner) C~J'J' nieszcz(sne kay' ' (W: 120 S t rz e 1 ec k i A. : Szczupak Kqldy- Hahn) czewski (T. Pi n i) P e re tz W. Dr.: Ukraidskie pyta-, nie w obwitleniu polskoho poeta XV. wika (L. M. a a). 613 Petzold Emil: Reminiecencye z Tiecka w,,dziadachll. (KO n 8 t. Wojciechowaki) Pienigiek Czeslaw: 0 iycin 1 dzielach Mikolaja Rejs z Naglo- a pisnia, zapadnoruskij pamiatnik W. :,-&hd;alhsl;ajr; XY. wieka. (A. Briickner) SzyjkowskiM.:SlowackiaCal- deron (W. H ah n) '.. : 619 TrzpisH.: Krytyczna ocenacha- rakteru Kordyana (W. Ha h n). 117 wio (M. Reiter) Uzieblo Lacyan: Glos prof. Pol Win centy : Dziela poetyckie, Goladskiego i Euzebiusz Slowacki opracaaali i w objainienia zaopa- (W. Hahn): trzyli Jbzef Sroczy6ski i >laksy. V0d l ik B.: Franjo &arltovid. (3. milian Wiiniov;iecki.(hJ. N.) Magiera) pro k ch M, 1. : slowacki przed W arm i 6 s k i Xis. Dr.. : Aildrzej dem krytyki naukowej (W. Hahn) Samuel i Jan Seklucyan (Aleks. Przew6zka M C.: Eliza Orze- -. Brltckner) szkowa. (K. Wojciechowski). 364 Wasilewski Zygmnnt: ~ladami Sarrazin Gabriel: Lea grands Mickiewicea. Szkice i przyczynki poetes romantiques de la Pologne: do dziej6w romantyzmu (W. Hahn) 96 Alickiewicz - Slomacki - Kra- - Sp6r o Stowackiego jako zagad- sinski (K az imi erz J a r e c k i) 122 nienie nanki i kultnry (W. Ha hn) 116 Sierzputowski Tad.: Polska Wiiniowiecki M. zob. Pol Li. poeeya romantyczna (W. Hahn). 117 Zimm crm an 1C az.: J. Slowackie- Sroczynski J. zob. Pol W. 1 go,;beniowski" (W. Hahn) ' -

6 ' - PAMETNK LTERACK C, CZASOPSMO KWARTALNE POSWE;CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATLTRY POLSKEJ TOWARZYSTWO LTERACKE MENA ADAMA MCKTEWCZA POD EED&ECY$ TADEUSZA PNEGO.....,y* Lv a$%:..,, NAlUADFa, TOW: LTE~~&KLEG~ m. b. MCKEWCZA. z. ).ifw~oi~a3br&i&;o:~+nk, <Lic&~~dqo. 4. '., - * - -,. ~,.....;Q&, ': : :.. ' *., ' s... :- *.:. <,.,..,..... /. '.. -. *

7 SPS RZECZY. i kcyjn stanowili : Jareck ski. ' F 14 - L Rozprawy. str.... Jon Gwalbert Pawlikowski: ~rbdla i pokrewielistwa towianizmu i mistyki,slowackiego 1, 143, 826, 447 1, n d w i k B e r n a c k i : Zrbdla niektbrych komedyi Fr. Zablo. ~kiego , 176, 310 Maryan Zdzjechowski: FilozofiaKrasiliskiego W l a d y s l a w C wi k : Mikolaj Sqp Szarzyliski. kywot i dziela 279, 426. Notatki. Aleksander Briickner: Uwagi i dodatki..,.. 61 S t a n i s l a w Do br z y c k i :,Zwrbcenie Matyasza z PodolaU w literaturze ludowej Leszek Marya Dziama: Dwie,,Fortuny" L u d w i k B ern a c k i : Urywek dziennika gnacego Krasickiego 71 F e 1 i k s P r z y j e m s k i : Kilka nieznanych doknment6w odnoszqcych sig do Mickiewicza.. 74 Zdzislaw Jachimecki: Karol Loewe jako twdrca muzyki do ballad A. Mickiewicza Wladyslaw Jankowski: Do genezy,pana TadeuszaU. 80 Tad eu s z D 3 b r ow ski :.Samuel Zborowski",,BeniowskiU 86 Konstanty Wojciechomski: Towialiczycy miedzy soba,. 89 X. Kazimierz Miaskowski: Z teki bibliograficznej 202, 970 C a z i m i e r z J a re c k i : Motyw,,MiloBci i 4mierci" w poezyi polskiej Libelt jako krytyk literacki W i k to r H s h n: ~aml Lud w i k B ern a c k i : Nieznana praca Jane z Koszyczek Aleksander Briickner: Kto jest autorem,proteusa albo OdmiedcaU Ludw i k Zalews ki: Kto jest autorem artvkulu o ~oezyi, zawartym w,,zbiorze p~trzebniejsz~ch vwiadomo~ci" r A. M. K u r p ie 1 : Prawa rgka ks. biskupa warmihskiego.. Konstanty Wojciechowski: Utopia i satyrs w ks. Krajewskiego.Wojciechu Zdarzy6skimu a Swifts,,Podrb&e GaliweraU

8

9 pis omdwionych ksiqiek i rozpraw. Str. Belaa Stanislaw: Ojczyzna w KostkaJacek:Fragmentlozanski pierwszych poezyach Mickiewicza Dziad6w (St. Dobrzycki) (T. Pini) Kubik Wincenty: Jak powstat bbckiego na tle epoki (St. W a- lewski) eylewski) Knpfer Elizar: ~iima und~ich-... let" Wyspianskiego (T. Dnbr o- KvaEala Jan: Prielomy vo viere w ski) Komenskhho a Mickiewicza (Al.... Bieder Edmund: Komedye Za- Farys Mickiewicza? (9 t. W as y- Brzozowski Stanislaw:,,Ham- tung (M. 8chreiber) 86 Chrzanoweki gnacy: Historya liriickner) 622 literatury polskiej (A. B riickner) 112 Lack S tani sl aw: St. Wyspiab- C z u b e k J an : Pisma polityczne skiego,,lelewel" (T.D tj b r o w s ki) 129 z czas6w pierwezego bezkr6lewia T en i e : 0 malarskich dzielach Wy- (A.Briickner).....,402 spiadskiego(t.dgbrowski).29 DobrzyckiStanielaw:Zdziej6w Tenie:Rozbidrdramat6wWpspi&- literatury polskiej (K. J are ck i) 121 skiego (T. Dqb rows ki) Doleian Wiktor: lustrowane MaurerHenryk:OtragedyiMiedzieje literatury polskiej (A. Br ti- czystawa Romanowskiego p. t. Pockner) pie1 i Piast (T. Pini) Grabow ski Tadeusz: Metody- Maykowski Stanislaw: Usttp ka historyi literatury z szczeg6lnem z monografii p. t.,,maya Konopuwzglednieniem hist. lit. polskiej nicka'. (St. Wasylewski) (St. Wasylewski) Mazanoweki Antoni: Stanishw 11 n h n UT i li t or : Literatura drama- Wyepianski (T. Dnbrowski). 129 tyczna w Polsce XV. wieku (A. Missona Kazimierz:,,Wesele" llrtickner). r Ryepianskiego(T.Dtjbrowski)129 J anik M ichal: 'Literatura polska TenBe:,,WyzwolenieU Wyspianskie- aybery.isl;a(w.hahn) go(t.d+bronski)....,129 J?~orskiTadeusz:deaprzewodnia w dramatach Wyspianskie- 0rtwinOstap:Konstrukcyateatru Wyspiadskiego (T. Dqbrow- 129 go.wesele',,,wyzwolenie",.a- ski)... kropolisu (T. Dgbrowski) Ostroweki Wladyslaw: Osixi- KO r 01 E.: Wplyw greckiej literatu- skiego kurs literatury powszechry na fraszki J. Kochanowskiego nej (St. Wasylewski) (St. Wasylemski) Pa1uchowskiStanislaw:Knia- Kossowski Stanislaw: Brodziri- inin i Zablocki w stosunku do skiego ttumaczenia pieini ludowych siebie i dodworu Czartoryskich (St. (lvt. Dropiowski) Wasylewski)

10 Rageot Qaaton: Le soccbs. Au- str'szyjkowski Maryan: Tomasza

11 PAMETNK LTERACK 6 CZASOPSMO KPPARTALNE POSWTE;CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATURY POLSW WYDAWrn Pmz TOWARZYSTWO LTERACKE rhcmm ADAMA MCKJEWCZA POD FtEDA.KOYB, LUDW KA BERNACK EGO. F ROCZNK V. - j

12 : x - SPS RZECZY. rryjn stanowili : t Dr jdze f Kallen 6 a ch, X onstanty Wojciecho wski. vy s p i axi s k i Stanislaw : swigty Staniszaw.,..,. Rozprawy. F i j a l e k Jan ks. dr. : Noderniici katoliccy Kobciole, Lwowskiego m wieku XV....,,.,,,.. 8, J a r e c k i Kazimierz : Pierwsze polskie tl6maczenie Anakreonta.,..,,,.,.,,,.67, K a 11 e n b a c h J6zef: 0 nieznanvch utworach mlodziedczych Adama Mickiewicza..., , P e m 1 i k o w s k i Jan Gwalbert : ~r6dls i pokrewielistwa tovis- nizmu i mistyki Slowackiego,..,, 90, Lack Stanislaw: Wyspiahski (Fragmenty).,,... Jan i k Michal: Z dziejbw wymowy w wieku XV i XV 265, 0 8 t o m s k i U'a1ei.y : Arcytwbr dramatyczny Wyspiariskiego,,Wesele".,,,.,., str. 1 U. Notatki. Nia s k o ws k i Kazimierz ks. : Z teki bibliograficznej (V-X) 134, 316 K r 6 e k Franciszek dr. : Nieznana kolenda (Okruchy hymnologiczne ).,.,.,.., % S i m o n 6 w n a Aliq a : Piedli Kochanowskiego,,Nadziei nie trzeba tracid'l w tlbmaczeniu niemieckiem z XV wieku 139 Pa on Stanislaw : re mi^' icencye m,,monachomachii" i, Wojnie ~llocimskiejll Krasickiego , voj c i e c ho w s k i Konstanty :,,Polak w ParykuU a,,nowa HeloizalL (Sad o dramacie francuskim i operze) j W a 8 y 1 e w s k i Stanislaw :,,Klub pf8mienniczyu Tylnona Zab~rowshie~o,..,,,,...,.. 164! k i Franciszek:,,Katechizm Brzeskiu r. (Notatka bihli~~raficzna; z oimioma podobiznami).,... 82U ' b r 0 w s k i Tadeusz : Koleada,,Powiedzcie pasterze miliu L (Przypisek do r. V. Pam. Lit. s )

13

14 1!,,... a Spis ocenionych irsigheli, rozpraw i artyknlbw ). str. Dzleje llteratury polsklej. Przeglqd M i c h i e w i c z Kladyalarv : zob. Rickiewicz Adanl. krytyczn~ la 907 (***) * Jo$eicki Hellryk. JJTilno i \yap F~ld tuna \Yilllelrn : J\'spd?czesna szawa w,,dziadachu Rickiedcza literrturn pdi~n Te n e: \Y:llis!. z literstury polskiej Ten z e : zob. Czarnocki Richa. cmd~\r najno\~szyeli (A. Biackner) 684 N i rn wi julian ursyn : Pula- 6r 8 k i Artur : 3onsalwat (A. Dro- (\\'. Kozichi). 362 (F., przyjernski) Fraszek (St. Turowski)

15

16 PAMETNK & LTERACK CZASOPSlO KVARTBLNE POSW$CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATURY POLSKEJ WYDAWANE PBZEZ TOWARZYSTWO LTERACKE mxma ADAMA MCKEWCZA. - POD BEDARCY4 LUDWKA BERNACK EGO ROCZNK V.

17 -1V Pini T. 9 -V; Pli. Po lak R 9 -V; Polo- -V; Poradowski L. 9 11; 8 :-V; i'uszczyliskj E..r N ; Roes1 ~'1. lel i V; Saslii St. 'er E V; Schneider V; S~dzimir J. 9 -V; ; Sol.;ys T ; Sroka- -1V; Steczkowski J. K, 9 'pa Br. 9 -V; Strusi6ski 3zkolr, handl. m. Kielce 9 ystwc pedagogiczne ; Wasilewski 21. 'iniarz A. na zal. 4 kor. ; ki 9 11-V; Woleriski B. t. 9 :--; Zagajewski K. V, Zathey St V, 3. 9 ; Zuber R V; Auravski K tladki w kwocie kor. t ialn ladyslaw, Belza Staruk oleslaw, D4browski 3kie Mons, Kolo T. 9. L. Miecz slaw, Lewicki Kaziin, Sz ola handl. m. w Kieljczysla, Uczeli Jdzef, Zrgtern 1 ). i J6zef Zaleski ekarbnik. rackie 0'' uprasza z a m i e j- sylani wkladek za poiredlonkow miejecowi racsa, '9 k u r s ore Towarzystwa. L Rozprawy. SPS RZECZY. 8tr. L u to s l a w s k i Wincenty : Dzieje jaini u Slowackiego., 9 P a w 1 i k o w s k i Jan Gwalbert: Slowacki o przyszlym czlowieku 22 S c h ne i d e r Stanislaw: Slowacki jako gnostyk..,, 46 K 1 e i n e r Juliusz : Kr61 Duch, Zasadnicze pierwiastki tre6ci i ich ewolucya w tw6rczoici Slowackiego.,,.. 66 G r a bo w s k i Tadeusz : Slowacki w okresie powstania,,lambrau 98 D 4 brows ki Tadeusz: 0 Tr6jcy w,kr6lu. DuohuU, \ L Notatki. H e h n Wiktor : Xilka notatek o Euzebiuszu Slowackim M o 6 c i o k i Henryk : J6zef Massalski - guwerner Slowackiego 140 Jan ko w s k i Wladyslaw: Z emigranckiej doli S t r o 6.8 k i Stanielaw : Wplyw Dantego w,,grobie Agamemnona" 162 Ha h n Wiktor :,,Smutno mi BoBeu Juliusza Slowackiego w poezyi polskiej , R y n i e wi c z Antoni: Nowe objadnienie tytulu Anhellego Z a w a d z k i Stefan : 0 nieznanem francuskiem tlbmaczeniu Anhellego T u row s k i Stanislaw : Geneza narodu w,,lilli WenedzieU. 170 G e r man Juliusz : Projekt uzupelnienia,,zlotej Czaszkiu H a h n Wiktor : Tl6maczenie niemieckie,,genezis z DuchalL. 197 M 4 c z e w s k i Przemyslaw : Wernyhora Ha h n Wiktor : W sprawie kartki z autografu,,kr61a Duchaii 210 K 1 ei n er Juliusz: Zborowski jako,,kefaloforosu D 9 b rows k i Tadeuez : W4B saturnowy....,,. 218 Grab o w s k i Tadeusz Stanislaw : Slowacki o pi6miennictwach slowiadskich C h y bi ds k i Adolf: Juliusz Slowacki w muzyce polskiej.. 226

18

19 Btr. lius\a Sloweokiego 228 rgk pis6w po Slo :im Muzeum im. tab1 cami) dr mat6w Slowa Str., Ei p k a Karl dr. : Maria Stuart im Drama der JVeltlitemtnr (Albert Zipper), , V. Bibliograflrt. Bibliografia o Juliuszu Slowackim za rok 1909 zestawil dr. Wiktor H ah n, , Poprawki i uzupefnienk.,., sz S1 wackiego. 266,Gene is z DuchaiL 267 i

20 Spis reprobukcyi bolqczonych na osobnych tablicach. -. Portret Eozebiusza Slowackiego. 11, Portret Salomei Slowackiej. 111, Portret Salomei Slowackiej (miniature). V. J. Rustem: J. Slowacki w postaci amorka. V, T. Byczkowski: Juliuss Slowacki.. V, J. Kurowski - J. Hopwood : Juliusz Slowacki. V. M. (3aszybski: Teofil i Hersylia Januszewscy w Ubieniu. V Qbra Bony w Krzemielicu. - Rysunek Juliusza Slowackiego. X. Projekt na grobowiec dla Januszewskich. - Rysunek Juliusza Slowackiego. X. Qwi4tynia w Edfu nad Nilem - Rysunek J. Slowackiego (Album podrbty na Wschbd, K. 3). X. E6di na Nilu. - Ryeunek J, Slowackiego. (Album podr62y na Wschdd, K. 4). X. Widoczek z nad Nilu. - Rysunek J. Slowackiego. (Albnm podr6ty na Wsch6d, K. 13). X. Widoczek z nad Nilu. - Rysunek J. Slowackiego. (Albnm podrbiy na Wschbd, K. 16). XV. Pos4gi Memnona. - Rysunek J. Slowsckiego. (Album podr&y na Wschbd, K. 19). XV.,,SzkatulkacL podr62na J. Slowackiego.

21

22 i ' an i k M i c h a 1, Z dziejbw wyrnowy w wieku XV i XV 1 J a n k o w s k i W l ad y sl a w, Geneza i dzieje,,spiew6w histo- 1 ' rycznych" Nierncewicza.. 52 Fi j ale k J a n ks., Modernilci katoliccy ~oiciola iwow;kiego w wieku XV W a sy ewski St an i slaw,,,u lwitu romantyzmu".. Edward Lubornirski., 214 Br uc h n a lski W i l h e l rn, Przyczynki do genezy,,dziad6wll wileriskich Sinko Tadeusz, Antyk w,,krblu Duchu" K l e i n e r J u l i u sz,,,tragedyea Ochina., 397 D y n o w s k a M ar y a, Hieronirn Morsztyn i jego rqkopikmienna spuscizna. 419 Gawrofiski Franciszek Rawita, Andrzej Towialiskii Jan Andrzej Ram,. 442 ( D y b o s k i R om a n, ~omant~im a' kryt;ka d;isi&za w knglii Notatki. MiaskowskiKazimierzks.,ZtekibibliograficznejX. 72 S i rn on d w n a A 1 i c y a, Wiersze niemiecko-polskie. J are c k i Ka z i m i e r z, Polskie tlbmaczenia i przerdbki Ana- kreonta.. 75 B r ii c k n e r A l e k n a n d ; r, z dziej6w ;atyri pokiej 'XV rnantycznolci we wzgledzie filozoficznym" (1822).. 94 S z p o t a li ski S t a n is law, Pisrna Maurycego Mochnackiego. 97 Fis ch er Adam, Kornedya o Morilindzie (1671). B ern a cki L u d w i k, Autor wiersza,,na odjazd Niemcewi~za'~ 291 J en se n A f r e d, Polonica w szwedzkiej literaturze. 292, 491 K a l en b a c h J 6 z e f, Nieznane wydanie tomu pierwszego,,poezyiu A. Mickiewicza (Wilno, 1823).

23

24 str. Biernata z Lublina Ezop (Biblioteka pisarzbw polskich nr. 55) wydal gnacy Chrzanowski (A. Briickner) 579 Bogdalski CzeJaw 0. Br. mk, Szkice z dziej6w humanizmu w XV stuleciu (T. Sinko)., Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen. Von Th. Wotschke (A. Brtickner) B u g ie 1 Wtodzimierz dr., Un celebre mkdecin polonais au " XV-e s. J. Strussius. Nasz najznakomitszy lekarz Odrodzenia, J. StruS (WL Szumowski) By t k o w s k i Sigmund, Gerhart Hauptmanns Naturalismus und Drama (J. Kretz) 390 Chrzanowski gnacy,zdziejbw satyry polskiej XVl wieku (Wl. Jankowski) Chrzanowski lgnacy iba-. b i aczy k Adam, Wladyslaw Nehring (Br. Gubrynowicz) 389 Dy a1 o g Palinura z Charonem, utwbr Pseudo - Lukiana w tlumaczeniu B i e r n at a z L u b l i n a (Collectanea Biblioteki ord. Krasiriskich 2) wydal Fr. Pulaski (A. Briickner) ' E 1 e u s i s T. V. Rozprawy i wyznania Elsbw o Juliuszu slr. Slowackim (J. Ujejski) Fr a n c ew W. A., Polskoje slawjanowiedienije (A. Brtickner) G r a b o w s k i Ambroty, Wspomnienia (L. Dziama) 362 GF a b o w s k i Tadeusz, Literatura Aryariska w Polsce (A Briickner) 125 Jacimirskij A. J., Nowiejszaja polskaja litieratura ot wozstanija 1863 goda do naszych dniej (A. Brtickner) 161 J en i k e Ludwik, Ze wspomnieri (M. Gawalewicz) K at e c h i zm Brzeski r. (Collectanea Biblioteki ord. Krasitiskich 1) wydal Fr. Pulaski (A. Briickner) T o i (A. Woyde) K o t Stanislaw, Andrzej Frycz z Modrzewa o wychowaniu i szkole (A. Briickner) Te n t e, Szkola lewartowska (A. Brtickner) Kotarbiriski Jbzef, Pogrobowiec romantyzmu (P. Mqczewski) Krasicki gnacy, SatyryiListy. Wydanie krytyczne L. -, Bernackiego (1. Kleiner). 145

25 etr. L a m e n t chlopski na pany (Biale kruki 1) wydal J. Kallenbach (A. Brtickner). 140 Pawlikowski Jan Gwalbert, Study6w nad Krblem - Duchem, czgsc pierwsza. Mistykaslowackiego (J. Ujejski) 367 Pietrzycki Jan, Powstanie listopad owe w dramatach Stanistawa Wyspiatiskiego (Br. Pawlowski) Polakowski Zygmunt Se- weryn, Hektor tragedya Franciszka Dyonizego Kniatnina (W. Hahn) R e i n h o l d J., Ze study6w porbwnawczych nad Sredniowiecznq epika:, Berte aus grans pies w literaturach ' germatiskich i romaliskich rtr (St. Stroirski) S i n k o Tadeusz, Polski glosiciel,stanu naturyk w poczqtku XV wieku (A. Brtickner) T e n 2 e, Hellenirm juliusza Stowackiego (St. Schneider) W r 6 b 1 e w sk i Karol, Achilleis, Sceny dramatyczne Stanidawa Wyspiairskiego. ObjaSnil (J. Kleiner) V 6 1 k e r Karl, Der Protestantismus in Polen auf Grund der einheimischen Ge- q schichtsschreibung. dargestellt (A. Brtickner)

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

TRESC ZESZYTU 1. Dokumenty opublikomane w zwirlzku ze bmierciq J6;efa 2. 0 pracach naukomych J6zefa Stdina. Stalina. I. ROZPRAWP 1. Maria Amigrodz ka, Walka o realizm m estetyce i krytyce literackiej kraju

Bardziej szczegółowo

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s.

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s. R O K 2009 - R O K IE M JU L IU SZ A SŁ O W A CK IE G O 200. R O CZ N ICA U R O D Z IN PO E T Y BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ZWARTYCH UTWORÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO, DZIEŁ KRYTYCZNYCH ORAZ BIOGRAFII OPRACOWANA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

I,UD3171K BERSACKJ. ITILHELM HRUCHNALSKI, IGSACP CHRZXSO\VSk'I

I,UD3171K BERSACKJ. ITILHELM HRUCHNALSKI, IGSACP CHRZXSO\VSk'I PAMIQTNIK i CZASOPISMO IIWARTALNE PoSWIQCOSE HISTORJI I KRYTYCE LITERATCRY F'0LSILIE.I! KEDAKrOKO\VIE I I,UD3171K BERSACKJ. ITILHELM HRUCHNALSKI, IGSACP CHRZXSO\VSk'I I LWOW : WACLADEM TOWAKZYSTWA LITERACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPlS RZECZV. I. ROZPRAWY I. Zygmunt Lempicki, Tw6rca i dzielo w poezji.. 2. Z o f i a S z m y d t o w a, Odprawa posldw greckicll.

SPlS RZECZV. I. ROZPRAWY I. Zygmunt Lempicki, Tw6rca i dzielo w poezji.. 2. Z o f i a S z m y d t o w a, Odprawa posldw greckicll. JNY.. IVIKTOR HANN.NIA SKWARCZYASKA (W LODZI] :OMAN POLLAK (W POZNANIU) SPlS RZECZV I. ROZPRAWY I. Zygmunt Lempicki, Tw6rca i dzielo w poezji.. 2. Z o f i a S z m y d t o w a, Odprawa posldw greckicll.

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (1894-1980): życie i twórczość

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (1894-1980): życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (1894-1980): życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90.

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90. Konstanty LEWICKI 1..1722..1747 Laszki Murowane mieszczanin Aft..1776 Occu-2 Descr -3-4 Res 's father 1 M 2 M 3 M 4 M 5 F 's mother 5.02.1747 Laszki Murowane Marianna KILAROWICZ 5..1747 Laszki Murowane

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Potomkowie (Descendants of)

Potomkowie (Descendants of) 1. Konstanty LEWICKI (b...1722;d.aft..1776) sp: Marianna KILAROWICZ (b...0001;m.5.02.1747) 2. Stanislaw (Kostka) LEWICKI (b.21.11.1747-laszki Murowane) sp: Katarzyna ŻARNOWSKA (b...0001;m.6.02.1774) 2.

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 1970 1. Związkowa Organizacja Zakładowa, [w:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945 1970,

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Klubu Książki

Spis lektur Klubu Książki Spis lektur Klubu Książki Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 2. Balzac Honore Ojciec Goriot 2139 3. Balzac Honore Ojciec Goriot 2138 4. Balzac Honore Ojciec Goriot 2235 5. Balzac

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

I BIBLIOGRAFIA JAN GAWALKIEWICZ. i' i. SZKICEM,,POWOJENNE DZIEJE BPAMI&TNIKA LITERACKIEGOa. WROCLAW-w ARSZAWA-KRAKOW BOGDAN ZAKRZEWSKI I

I BIBLIOGRAFIA JAN GAWALKIEWICZ. i' i. SZKICEM,,POWOJENNE DZIEJE BPAMI&TNIKA LITERACKIEGOa. WROCLAW-w ARSZAWA-KRAKOW BOGDAN ZAKRZEWSKI I 1: N S T Y T U T B A D A R L T E R A C K C H is j ] P O L S K E J A K A D E M N A U K. r' 1 JAN GAWALKEWCZ BBLOGRAFA 1946-1962 99 PAMETNKA LTERACKEGO" SZKCEM,,POWOJENNE DZEJE BPAM&TNKA LTERACKEGOa l! BOGDAN

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa, ul. Płużnicka 4, Warszawa Tel./fax (022)

Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa, ul. Płużnicka 4, Warszawa Tel./fax (022) Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa, 19.12.2016 ul. Płużnicka 4, 03-184 Warszawa Tel./fax (022) 811 26 08 Dyrektorzy Gimnazjów Warszawa Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Białołęka oraz Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok 2013/14 P. O. S. M. I st. im. Emila Młynarskiego

Szkolny zestaw podręczników na rok 2013/14 P. O. S. M. I st. im. Emila Młynarskiego Szkolny zestaw podręczników na rok 2013/14 Klasa I Pakiet "Bug's World 1 " Mac Millan 30/1/2009 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Michał Kęska Nowa Era 2012 228/1/2009 podręcznik z ćwiczeniami Śpiewam, słucham, gram.

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Johann Wolfgang Goethe Król elfów" 9. Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9. UJ Streszczenie.

SPIS TREŚCI. Johann Wolfgang Goethe Król elfów 9. Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9. UJ Streszczenie. SPIS TREŚCI Johann Wolfgang Goethe Król elfów" 9 Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9 UJ Streszczenie. 10 l Adam Mickiewicz - - Ballady i romanse" 11 Powstanie ballad

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011 Poczty w Armii Hallera 1917-1920 Ciechocinek 2011 Komitet Narodowy Polski 15.8.1917 16.1.1919 1. Przywódcy: R. Dmowski, J. Paderewski, 2. Uznany przez rządy Francji, Włoch, W. Brytanii i USA, 3. Po 16.1.19

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Borkowo + ul.przyjazna (Żukowo) 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 WT ŚR CZ PT SO 4 5 6 7 ND WT ŚR CZ PT 4 5 6 SO ND Babi Dół +Glincz +Rutki WT ŚR CZ PT SO 4 5 7 8 9 10 25 26 27 4 5 6 7 4 5 6 ND Żukowo Rejon 1 ŻUKOWO

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wolne elekcje.

Pierwsze wolne elekcje. Literka.pl Pierwsze wolne elekcje. Data dodania: 2004-12-04 09:39:42 Prezentuję scenariusz lekcji dotyczącej pierwszych wolnych elekcji w Polsce.Wolna elekcja- wybór króla przez szlachtę w Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda DOI: 10.15503/onis2013-294-302 Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda Maria Wa czak U J ll m. l @ f.pl A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m O l : m p j l

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok)

Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce

Bardziej szczegółowo

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W HALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W HALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W HALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KLASA 0 W. Żaba - Żabińska - ABC smyka. Wyd. Mac Edukacja red. E. Osewska, ks. J. Stal - Kocham

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo