PAMIETNIK LITERACKI CZASOPISMO KPPARTALNE TOWARZYSTWO LITERACKIE ADAMA MICKTEWICZA POSWI~CONE HISTORY1 I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ TADEUSZA PINIEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAMIETNIK LITERACKI CZASOPISMO KPPARTALNE TOWARZYSTWO LITERACKIE ADAMA MICKTEWICZA POSWI~CONE HISTORY1 I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ TADEUSZA PINIEGO."

Transkrypt

1 PAMETNK LTERACK C, CZASOPSMO KPPARTALNE POSW~CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATURY POLSKEJ WYDAWANE PRZEZ TOWARZYSTWO LTERACKE ADAMA MCKTEWCZA POD -BBDAKOYA TADEUSZA PNEGO.

2 5 Mieczyslaw Schreiber: Ze study6w nad dawnym dramatern Niemiec i Polski.. 1, 146 S t an i s l a w Do b r z y c k i : Przyroda w literctturze polskiej w epoce Odrodzenia.. 19, 125 Bronislaw Czarnik: Sp6r literacki o,jana z TgczynaLL. 27 Boleslaw Pochmarski: Rolz w iycii~ i tw6rczoici J. Slonaokiego (Fragment z rozwaiali nrid AnheMirn). 167 A n t o n i Po to c k i : 0 wzajemnoiici sztuki i literatury Eupeniusz Kuchnreki: Fredro j~ko romnntpk. 267, 393 S tefa nia ''a t a r6 w n a : Slowacki i Kietzsche (Krbl- duch a nadcslowiek).. 287, 406 ~. Zygmuut Nelewski: Poezya czynu Notatki. Bronislaw Chi-ski: W kwestyi autorstwa piehi,,o zburzeniu Sodomyu.. 64 S t a n i s la w D o L r z y c k i : Pierjli Kochanowskiego na obczyinie Lu d m i k Be rn a c k i :,Klopoty pan6wu, komedya ks. Fr. Bohomolca,. 69 A. D r o g o s z e w s k i : Czy Krasiriski jest aatorem, Doliny Klonthal"?.. 62 G a h r ye 1 K o r b u t : Sfalszowany tekst,pan& Tedenszau. 64 F r a n c i s z e k K r 6 e k : Telrst pelny pieini :,,Naryja, panno szlachetnau L u d w i k Be rn a c k i : Motyw z,,romea i JuliiU Szelrspira w dyalogu jezuickim z r Tad e us z D 3 b r o w s k i : Dwie notatki do,samuela ZborowskiegoU J. Slowackiego Hieronim Lopacidski: Dwie przer6bki z XV, figlika Reja:,Co Bmiotank~ s chusta, zgadl" Aleksander Brtickner: Dodatki i poprawki do V. i V. tomu,,pamietnika literackiegou. 310 Stanislaw Dobrzycki: Kochanowski w,roksolsnkachu. 312 Jace k K os tka: Piotr Baryka czy Samuel Twardowski?. 324 b6

3

4 : iogra cznej. 434 loicki, tragedya z By ona w,re-, 469 r61a uchau : Sen fach., 464 Spis ombmionych ksiqzek i rozpralv. rok 1b04. zestawil Stabn4 pr.ginacy ). Btr. Str. Bieder Edmund: Komedye Fran- Kallenbach J6zef: Lata szkolne ciszka Zablockiego na tle epoki. Zygmunta Krasidskiego. Nowe ma- (V.' t a d. J a n k o w s k i) teryaly. (S t. K o s s o w s k i) Bielinski J6zef: J6zef Golu- Kantor J.: Stanislaw Stupski. chowski. (Pierwszy pobyt w War- (Szkic biograficzno - literacki). (K. szawie. Pierwsza profesura). (S t. Jarecki) Wasylewski) a 246 Dr. KbrLsek J6zef:,Slavische [Biernat z Lublina], Spraua Literaturgeschichte" w zbiorze GSa lekarstun konskie przez Conrada schena (. Ftarsza lite- Krolewskiego r wala doiwiadczo- ratura ai do odrodzenia. 11. Stune: nowo s pi1 i' osczig przeloione, lecie dziewietnaste). (Jan M a- a napirwey o poznaniu dobrego ko- giera) nia. (La Bernacki) Kazimier czak J.: dealizm Slo- Brodzki Zbigniew: Samuelu! wackiego (W. Hahn) (J. Slowackiego,,Samuel Zborow- K 1 e i n e r J u 1 i u s z : Patryotyzm akiu):w.hahn) Slowackiego (Kazimierz Ja-.... Chmielowski Piotr: Krytyczno- recki). 249 por6wnawczy przeglgd dziejow pi- K 11 r p i e 1 A. h. D r. : Cztery listy Bmiennictwa polskiego (B. C h 1 e- Lukasza G6rnickiego (W. H a hn) 612 bowski) Kwietniewski J.: Nickiemicz czy D. J.: Slowo o Adamie Asnyku. Czeczot? Kto jest autorem ballady Odczyt niewygloszony. ('. Pi ni) ~.S~~~~~akuKol~~czewskim"?(T. Dziama Leszek Marya. Jan Pini) Gawinski. Studyum literackie. (K a- X. o p a c i xi s 1; i H i e r o n i m : Trzeciezimierz Jarec ki) ski (Trzycieski) Andrzej (L. M. G. J.: Materyaly do dziej6w Aka- Dziama) demii Polockiej i szk61 od niej Luck i A 1 e k sand e r : Listy kazaleinych (Lu d w i k J an ow ski) 236 zimierza Brodziliskiego do stryje- Galle Henryk:,.Ballad~naU J. cznej siostry Szczesnej. (S t a n. hiowackiego. Objairil...(H. Ha hn) 118 K o s s o w s k i) G6rski Artur: Zawisza Czarny, Makowski Waclaw: Godzina dramat J. Slowackiego, z autografu pogardy. (Wraienia). (W. H ah n) 627 wydal... (T. D abr ow ski).. 97 M an s u y A. : Un Ronsardisant Grabowski Tadeusz: ~lodosi oubhe - Jean Kochanowski (K. Slowackiego (W. Jarecki) Matuszewski 1.zob. Slowacki J. Hahn)... - Z dziej6w literatury kalwinskiej M 6 yet L e op o 1 d : Przekreilone stro- ( )(A.Briickner).497 fy(w.hahn) Hoesick Ferdynand zob. Slo- - Sf6wko wyjasnienia (W. H ah n) 118 wacki. szczupak Koldyczewski (T. Pini) 957 Jan k o w s ki Cz es la w : Na margi- - Nowo odnaleziona ballada Mickienesie literatury. Szkice i wraienia. wicza (T. Pini) zob. Slowacki J. 01. German)...

5 Str. Mi cid a ki Tadeusz : Slowacki i,,stowacki Juliusz". Wydanie ilustro- Calderon (W. Hahn) wane. Pod redakcyq?. Hoesicka - Kr61-Duch Jazn ( W. Hahn) i L. Mbyeta. Z przedrnowa gn. Mickiewicz Adam: la tribune Matuszewskiego (W. Hahn) dee Peu~les Par... (K. J a r e c k i). 621 S te n J. : Szkice krytyczne. (L. Mikulski J6zef: J. Slowacki: German) Beatrix Cenci (W. Hahn) Studzi6akidyrylDr.:Pamiatki Morawski Szczesny: Arpnie polemicznoho pyimenstwa kincia Polscy (Al. Briickn e r). 497 xv. i pocz. XV. w.) (A e k 8. Niemojewski A.: Gdzie lot ko~i- Briickner) C~J'J' nieszcz(sne kay' ' (W: 120 S t rz e 1 ec k i A. : Szczupak Kqldy- Hahn) czewski (T. Pi n i) P e re tz W. Dr.: Ukraidskie pyta-, nie w obwitleniu polskoho poeta XV. wika (L. M. a a). 613 Petzold Emil: Reminiecencye z Tiecka w,,dziadachll. (KO n 8 t. Wojciechowaki) Pienigiek Czeslaw: 0 iycin 1 dzielach Mikolaja Rejs z Naglo- a pisnia, zapadnoruskij pamiatnik W. :,-&hd;alhsl;ajr; XY. wieka. (A. Briickner) SzyjkowskiM.:SlowackiaCal- deron (W. H ah n) '.. : 619 TrzpisH.: Krytyczna ocenacha- rakteru Kordyana (W. Ha h n). 117 wio (M. Reiter) Uzieblo Lacyan: Glos prof. Pol Win centy : Dziela poetyckie, Goladskiego i Euzebiusz Slowacki opracaaali i w objainienia zaopa- (W. Hahn): trzyli Jbzef Sroczy6ski i >laksy. V0d l ik B.: Franjo &arltovid. (3. milian Wiiniov;iecki.(hJ. N.) Magiera) pro k ch M, 1. : slowacki przed W arm i 6 s k i Xis. Dr.. : Aildrzej dem krytyki naukowej (W. Hahn) Samuel i Jan Seklucyan (Aleks. Przew6zka M C.: Eliza Orze- -. Brltckner) szkowa. (K. Wojciechowski). 364 Wasilewski Zygmnnt: ~ladami Sarrazin Gabriel: Lea grands Mickiewicea. Szkice i przyczynki poetes romantiques de la Pologne: do dziej6w romantyzmu (W. Hahn) 96 Alickiewicz - Slomacki - Kra- - Sp6r o Stowackiego jako zagad- sinski (K az imi erz J a r e c k i) 122 nienie nanki i kultnry (W. Ha hn) 116 Sierzputowski Tad.: Polska Wiiniowiecki M. zob. Pol Li. poeeya romantyczna (W. Hahn). 117 Zimm crm an 1C az.: J. Slowackie- Sroczynski J. zob. Pol W. 1 go,;beniowski" (W. Hahn) ' -

6 ' - PAMETNK LTERACK C, CZASOPSMO KWARTALNE POSWE;CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATLTRY POLSKEJ TOWARZYSTWO LTERACKE MENA ADAMA MCKTEWCZA POD EED&ECY$ TADEUSZA PNEGO.....,y* Lv a$%:..,, NAlUADFa, TOW: LTE~~&KLEG~ m. b. MCKEWCZA. z. ).ifw~oi~a3br&i&;o:~+nk, <Lic&~~dqo. 4. '., - * - -,. ~,.....;Q&, ': : :.. ' *., ' s... :- *.:. <,.,..,..... /. '.. -. *

7 SPS RZECZY. i kcyjn stanowili : Jareck ski. ' F 14 - L Rozprawy. str.... Jon Gwalbert Pawlikowski: ~rbdla i pokrewielistwa towianizmu i mistyki,slowackiego 1, 143, 826, 447 1, n d w i k B e r n a c k i : Zrbdla niektbrych komedyi Fr. Zablo. ~kiego , 176, 310 Maryan Zdzjechowski: FilozofiaKrasiliskiego W l a d y s l a w C wi k : Mikolaj Sqp Szarzyliski. kywot i dziela 279, 426. Notatki. Aleksander Briickner: Uwagi i dodatki..,.. 61 S t a n i s l a w Do br z y c k i :,Zwrbcenie Matyasza z PodolaU w literaturze ludowej Leszek Marya Dziama: Dwie,,Fortuny" L u d w i k B ern a c k i : Urywek dziennika gnacego Krasickiego 71 F e 1 i k s P r z y j e m s k i : Kilka nieznanych doknment6w odnoszqcych sig do Mickiewicza.. 74 Zdzislaw Jachimecki: Karol Loewe jako twdrca muzyki do ballad A. Mickiewicza Wladyslaw Jankowski: Do genezy,pana TadeuszaU. 80 Tad eu s z D 3 b r ow ski :.Samuel Zborowski",,BeniowskiU 86 Konstanty Wojciechomski: Towialiczycy miedzy soba,. 89 X. Kazimierz Miaskowski: Z teki bibliograficznej 202, 970 C a z i m i e r z J a re c k i : Motyw,,MiloBci i 4mierci" w poezyi polskiej Libelt jako krytyk literacki W i k to r H s h n: ~aml Lud w i k B ern a c k i : Nieznana praca Jane z Koszyczek Aleksander Briickner: Kto jest autorem,proteusa albo OdmiedcaU Ludw i k Zalews ki: Kto jest autorem artvkulu o ~oezyi, zawartym w,,zbiorze p~trzebniejsz~ch vwiadomo~ci" r A. M. K u r p ie 1 : Prawa rgka ks. biskupa warmihskiego.. Konstanty Wojciechowski: Utopia i satyrs w ks. Krajewskiego.Wojciechu Zdarzy6skimu a Swifts,,Podrb&e GaliweraU

8

9 pis omdwionych ksiqiek i rozpraw. Str. Belaa Stanislaw: Ojczyzna w KostkaJacek:Fragmentlozanski pierwszych poezyach Mickiewicza Dziad6w (St. Dobrzycki) (T. Pini) Kubik Wincenty: Jak powstat bbckiego na tle epoki (St. W a- lewski) eylewski) Knpfer Elizar: ~iima und~ich-... let" Wyspianskiego (T. Dnbr o- KvaEala Jan: Prielomy vo viere w ski) Komenskhho a Mickiewicza (Al.... Bieder Edmund: Komedye Za- Farys Mickiewicza? (9 t. W as y- Brzozowski Stanislaw:,,Ham- tung (M. 8chreiber) 86 Chrzanoweki gnacy: Historya liriickner) 622 literatury polskiej (A. B riickner) 112 Lack S tani sl aw: St. Wyspiab- C z u b e k J an : Pisma polityczne skiego,,lelewel" (T.D tj b r o w s ki) 129 z czas6w pierwezego bezkr6lewia T en i e : 0 malarskich dzielach Wy- (A.Briickner).....,402 spiadskiego(t.dgbrowski).29 DobrzyckiStanielaw:Zdziej6w Tenie:Rozbidrdramat6wWpspi&- literatury polskiej (K. J are ck i) 121 skiego (T. Dqb rows ki) Doleian Wiktor: lustrowane MaurerHenryk:OtragedyiMiedzieje literatury polskiej (A. Br ti- czystawa Romanowskiego p. t. Pockner) pie1 i Piast (T. Pini) Grabow ski Tadeusz: Metody- Maykowski Stanislaw: Usttp ka historyi literatury z szczeg6lnem z monografii p. t.,,maya Konopuwzglednieniem hist. lit. polskiej nicka'. (St. Wasylewski) (St. Wasylewski) Mazanoweki Antoni: Stanishw 11 n h n UT i li t or : Literatura drama- Wyepianski (T. Dnbrowski). 129 tyczna w Polsce XV. wieku (A. Missona Kazimierz:,,Wesele" llrtickner). r Ryepianskiego(T.Dtjbrowski)129 J anik M ichal: 'Literatura polska TenBe:,,WyzwolenieU Wyspianskie- aybery.isl;a(w.hahn) go(t.d+bronski)....,129 J?~orskiTadeusz:deaprzewodnia w dramatach Wyspianskie- 0rtwinOstap:Konstrukcyateatru Wyspiadskiego (T. Dqbrow- 129 go.wesele',,,wyzwolenie",.a- ski)... kropolisu (T. Dgbrowski) Ostroweki Wladyslaw: Osixi- KO r 01 E.: Wplyw greckiej literatu- skiego kurs literatury powszechry na fraszki J. Kochanowskiego nej (St. Wasylewski) (St. Wasylemski) Pa1uchowskiStanislaw:Knia- Kossowski Stanislaw: Brodziri- inin i Zablocki w stosunku do skiego ttumaczenia pieini ludowych siebie i dodworu Czartoryskich (St. (lvt. Dropiowski) Wasylewski)

10 Rageot Qaaton: Le soccbs. Au- str'szyjkowski Maryan: Tomasza

11 PAMETNK LTERACK 6 CZASOPSMO KPPARTALNE POSWTE;CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATURY POLSW WYDAWrn Pmz TOWARZYSTWO LTERACKE rhcmm ADAMA MCKJEWCZA POD FtEDA.KOYB, LUDW KA BERNACK EGO. F ROCZNK V. - j

12 : x - SPS RZECZY. rryjn stanowili : t Dr jdze f Kallen 6 a ch, X onstanty Wojciecho wski. vy s p i axi s k i Stanislaw : swigty Staniszaw.,..,. Rozprawy. F i j a l e k Jan ks. dr. : Noderniici katoliccy Kobciole, Lwowskiego m wieku XV....,,.,,,.. 8, J a r e c k i Kazimierz : Pierwsze polskie tl6maczenie Anakreonta.,..,,,.,.,,,.67, K a 11 e n b a c h J6zef: 0 nieznanvch utworach mlodziedczych Adama Mickiewicza..., , P e m 1 i k o w s k i Jan Gwalbert : ~r6dls i pokrewielistwa tovis- nizmu i mistyki Slowackiego,..,, 90, Lack Stanislaw: Wyspiahski (Fragmenty).,,... Jan i k Michal: Z dziejbw wymowy w wieku XV i XV 265, 0 8 t o m s k i U'a1ei.y : Arcytwbr dramatyczny Wyspiariskiego,,Wesele".,,,.,., str. 1 U. Notatki. Nia s k o ws k i Kazimierz ks. : Z teki bibliograficznej (V-X) 134, 316 K r 6 e k Franciszek dr. : Nieznana kolenda (Okruchy hymnologiczne ).,.,.,.., % S i m o n 6 w n a Aliq a : Piedli Kochanowskiego,,Nadziei nie trzeba tracid'l w tlbmaczeniu niemieckiem z XV wieku 139 Pa on Stanislaw : re mi^' icencye m,,monachomachii" i, Wojnie ~llocimskiejll Krasickiego , voj c i e c ho w s k i Konstanty :,,Polak w ParykuU a,,nowa HeloizalL (Sad o dramacie francuskim i operze) j W a 8 y 1 e w s k i Stanislaw :,,Klub pf8mienniczyu Tylnona Zab~rowshie~o,..,,,,...,.. 164! k i Franciszek:,,Katechizm Brzeskiu r. (Notatka bihli~~raficzna; z oimioma podobiznami).,... 82U ' b r 0 w s k i Tadeusz : Koleada,,Powiedzcie pasterze miliu L (Przypisek do r. V. Pam. Lit. s )

13

14 1!,,... a Spis ocenionych irsigheli, rozpraw i artyknlbw ). str. Dzleje llteratury polsklej. Przeglqd M i c h i e w i c z Kladyalarv : zob. Rickiewicz Adanl. krytyczn~ la 907 (***) * Jo$eicki Hellryk. JJTilno i \yap F~ld tuna \Yilllelrn : J\'spd?czesna szawa w,,dziadachu Rickiedcza literrturn pdi~n Te n e: \Y:llis!. z literstury polskiej Ten z e : zob. Czarnocki Richa. cmd~\r najno\~szyeli (A. Biackner) 684 N i rn wi julian ursyn : Pula- 6r 8 k i Artur : 3onsalwat (A. Dro- (\\'. Kozichi). 362 (F., przyjernski) Fraszek (St. Turowski)

15

16 PAMETNK & LTERACK CZASOPSlO KVARTBLNE POSW$CONE HSTORY1 KRYTYCE LTERATURY POLSKEJ WYDAWANE PBZEZ TOWARZYSTWO LTERACKE mxma ADAMA MCKEWCZA. - POD BEDARCY4 LUDWKA BERNACK EGO ROCZNK V.

17 -1V Pini T. 9 -V; Pli. Po lak R 9 -V; Polo- -V; Poradowski L. 9 11; 8 :-V; i'uszczyliskj E..r N ; Roes1 ~'1. lel i V; Saslii St. 'er E V; Schneider V; S~dzimir J. 9 -V; ; Sol.;ys T ; Sroka- -1V; Steczkowski J. K, 9 'pa Br. 9 -V; Strusi6ski 3zkolr, handl. m. Kielce 9 ystwc pedagogiczne ; Wasilewski 21. 'iniarz A. na zal. 4 kor. ; ki 9 11-V; Woleriski B. t. 9 :--; Zagajewski K. V, Zathey St V, 3. 9 ; Zuber R V; Auravski K tladki w kwocie kor. t ialn ladyslaw, Belza Staruk oleslaw, D4browski 3kie Mons, Kolo T. 9. L. Miecz slaw, Lewicki Kaziin, Sz ola handl. m. w Kieljczysla, Uczeli Jdzef, Zrgtern 1 ). i J6zef Zaleski ekarbnik. rackie 0'' uprasza z a m i e j- sylani wkladek za poiredlonkow miejecowi racsa, '9 k u r s ore Towarzystwa. L Rozprawy. SPS RZECZY. 8tr. L u to s l a w s k i Wincenty : Dzieje jaini u Slowackiego., 9 P a w 1 i k o w s k i Jan Gwalbert: Slowacki o przyszlym czlowieku 22 S c h ne i d e r Stanislaw: Slowacki jako gnostyk..,, 46 K 1 e i n e r Juliusz : Kr61 Duch, Zasadnicze pierwiastki tre6ci i ich ewolucya w tw6rczoici Slowackiego.,,.. 66 G r a bo w s k i Tadeusz : Slowacki w okresie powstania,,lambrau 98 D 4 brows ki Tadeusz: 0 Tr6jcy w,kr6lu. DuohuU, \ L Notatki. H e h n Wiktor : Xilka notatek o Euzebiuszu Slowackim M o 6 c i o k i Henryk : J6zef Massalski - guwerner Slowackiego 140 Jan ko w s k i Wladyslaw: Z emigranckiej doli S t r o 6.8 k i Stanielaw : Wplyw Dantego w,,grobie Agamemnona" 162 Ha h n Wiktor :,,Smutno mi BoBeu Juliusza Slowackiego w poezyi polskiej , R y n i e wi c z Antoni: Nowe objadnienie tytulu Anhellego Z a w a d z k i Stefan : 0 nieznanem francuskiem tlbmaczeniu Anhellego T u row s k i Stanislaw : Geneza narodu w,,lilli WenedzieU. 170 G e r man Juliusz : Projekt uzupelnienia,,zlotej Czaszkiu H a h n Wiktor : Tl6maczenie niemieckie,,genezis z DuchalL. 197 M 4 c z e w s k i Przemyslaw : Wernyhora Ha h n Wiktor : W sprawie kartki z autografu,,kr61a Duchaii 210 K 1 ei n er Juliusz: Zborowski jako,,kefaloforosu D 9 b rows k i Tadeuez : W4B saturnowy....,,. 218 Grab o w s k i Tadeusz Stanislaw : Slowacki o pi6miennictwach slowiadskich C h y bi ds k i Adolf: Juliusz Slowacki w muzyce polskiej.. 226

18

19 Btr. lius\a Sloweokiego 228 rgk pis6w po Slo :im Muzeum im. tab1 cami) dr mat6w Slowa Str., Ei p k a Karl dr. : Maria Stuart im Drama der JVeltlitemtnr (Albert Zipper), , V. Bibliograflrt. Bibliografia o Juliuszu Slowackim za rok 1909 zestawil dr. Wiktor H ah n, , Poprawki i uzupefnienk.,., sz S1 wackiego. 266,Gene is z DuchaiL 267 i

20 Spis reprobukcyi bolqczonych na osobnych tablicach. -. Portret Eozebiusza Slowackiego. 11, Portret Salomei Slowackiej. 111, Portret Salomei Slowackiej (miniature). V. J. Rustem: J. Slowacki w postaci amorka. V, T. Byczkowski: Juliuss Slowacki.. V, J. Kurowski - J. Hopwood : Juliusz Slowacki. V. M. (3aszybski: Teofil i Hersylia Januszewscy w Ubieniu. V Qbra Bony w Krzemielicu. - Rysunek Juliusza Slowackiego. X. Projekt na grobowiec dla Januszewskich. - Rysunek Juliusza Slowackiego. X. Qwi4tynia w Edfu nad Nilem - Rysunek J. Slowackiego (Album podrbty na Wschbd, K. 3). X. E6di na Nilu. - Ryeunek J, Slowackiego. (Album podr62y na Wschdd, K. 4). X. Widoczek z nad Nilu. - Rysunek J. Slowackiego. (Albnm podr6ty na Wsch6d, K. 13). X. Widoczek z nad Nilu. - Rysunek J. Slowackiego. (Albnm podrbiy na Wschbd, K. 16). XV. Pos4gi Memnona. - Rysunek J. Slowsckiego. (Album podr&y na Wschbd, K. 19). XV.,,SzkatulkacL podr62na J. Slowackiego.

21

22 i ' an i k M i c h a 1, Z dziejbw wyrnowy w wieku XV i XV 1 J a n k o w s k i W l ad y sl a w, Geneza i dzieje,,spiew6w histo- 1 ' rycznych" Nierncewicza.. 52 Fi j ale k J a n ks., Modernilci katoliccy ~oiciola iwow;kiego w wieku XV W a sy ewski St an i slaw,,,u lwitu romantyzmu".. Edward Lubornirski., 214 Br uc h n a lski W i l h e l rn, Przyczynki do genezy,,dziad6wll wileriskich Sinko Tadeusz, Antyk w,,krblu Duchu" K l e i n e r J u l i u sz,,,tragedyea Ochina., 397 D y n o w s k a M ar y a, Hieronirn Morsztyn i jego rqkopikmienna spuscizna. 419 Gawrofiski Franciszek Rawita, Andrzej Towialiskii Jan Andrzej Ram,. 442 ( D y b o s k i R om a n, ~omant~im a' kryt;ka d;isi&za w knglii Notatki. MiaskowskiKazimierzks.,ZtekibibliograficznejX. 72 S i rn on d w n a A 1 i c y a, Wiersze niemiecko-polskie. J are c k i Ka z i m i e r z, Polskie tlbmaczenia i przerdbki Ana- kreonta.. 75 B r ii c k n e r A l e k n a n d ; r, z dziej6w ;atyri pokiej 'XV rnantycznolci we wzgledzie filozoficznym" (1822).. 94 S z p o t a li ski S t a n is law, Pisrna Maurycego Mochnackiego. 97 Fis ch er Adam, Kornedya o Morilindzie (1671). B ern a cki L u d w i k, Autor wiersza,,na odjazd Niemcewi~za'~ 291 J en se n A f r e d, Polonica w szwedzkiej literaturze. 292, 491 K a l en b a c h J 6 z e f, Nieznane wydanie tomu pierwszego,,poezyiu A. Mickiewicza (Wilno, 1823).

23

24 str. Biernata z Lublina Ezop (Biblioteka pisarzbw polskich nr. 55) wydal gnacy Chrzanowski (A. Briickner) 579 Bogdalski CzeJaw 0. Br. mk, Szkice z dziej6w humanizmu w XV stuleciu (T. Sinko)., Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen. Von Th. Wotschke (A. Brtickner) B u g ie 1 Wtodzimierz dr., Un celebre mkdecin polonais au " XV-e s. J. Strussius. Nasz najznakomitszy lekarz Odrodzenia, J. StruS (WL Szumowski) By t k o w s k i Sigmund, Gerhart Hauptmanns Naturalismus und Drama (J. Kretz) 390 Chrzanowski gnacy,zdziejbw satyry polskiej XVl wieku (Wl. Jankowski) Chrzanowski lgnacy iba-. b i aczy k Adam, Wladyslaw Nehring (Br. Gubrynowicz) 389 Dy a1 o g Palinura z Charonem, utwbr Pseudo - Lukiana w tlumaczeniu B i e r n at a z L u b l i n a (Collectanea Biblioteki ord. Krasiriskich 2) wydal Fr. Pulaski (A. Briickner) ' E 1 e u s i s T. V. Rozprawy i wyznania Elsbw o Juliuszu slr. Slowackim (J. Ujejski) Fr a n c ew W. A., Polskoje slawjanowiedienije (A. Brtickner) G r a b o w s k i Ambroty, Wspomnienia (L. Dziama) 362 GF a b o w s k i Tadeusz, Literatura Aryariska w Polsce (A Briickner) 125 Jacimirskij A. J., Nowiejszaja polskaja litieratura ot wozstanija 1863 goda do naszych dniej (A. Brtickner) 161 J en i k e Ludwik, Ze wspomnieri (M. Gawalewicz) K at e c h i zm Brzeski r. (Collectanea Biblioteki ord. Krasitiskich 1) wydal Fr. Pulaski (A. Briickner) T o i (A. Woyde) K o t Stanislaw, Andrzej Frycz z Modrzewa o wychowaniu i szkole (A. Briickner) Te n t e, Szkola lewartowska (A. Brtickner) Kotarbiriski Jbzef, Pogrobowiec romantyzmu (P. Mqczewski) Krasicki gnacy, SatyryiListy. Wydanie krytyczne L. -, Bernackiego (1. Kleiner). 145

25 etr. L a m e n t chlopski na pany (Biale kruki 1) wydal J. Kallenbach (A. Brtickner). 140 Pawlikowski Jan Gwalbert, Study6w nad Krblem - Duchem, czgsc pierwsza. Mistykaslowackiego (J. Ujejski) 367 Pietrzycki Jan, Powstanie listopad owe w dramatach Stanistawa Wyspiatiskiego (Br. Pawlowski) Polakowski Zygmunt Se- weryn, Hektor tragedya Franciszka Dyonizego Kniatnina (W. Hahn) R e i n h o l d J., Ze study6w porbwnawczych nad Sredniowiecznq epika:, Berte aus grans pies w literaturach ' germatiskich i romaliskich rtr (St. Stroirski) S i n k o Tadeusz, Polski glosiciel,stanu naturyk w poczqtku XV wieku (A. Brtickner) T e n 2 e, Hellenirm juliusza Stowackiego (St. Schneider) W r 6 b 1 e w sk i Karol, Achilleis, Sceny dramatyczne Stanidawa Wyspiairskiego. ObjaSnil (J. Kleiner) V 6 1 k e r Karl, Der Protestantismus in Polen auf Grund der einheimischen Ge- q schichtsschreibung. dargestellt (A. Brtickner)

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ".

TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO . /So TYDZIEŃ DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 POD REDAKCJĄ B O L E S Ł A W A W Y SŁO U C H A. ROCZNIK XIV. LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ". Z DRUKARNI POWSZECHNEJ, UL.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC PAR~A OPERA WE WROCłAWIU AdolpheC G 6 maja 1945 - kapitulacja Wrocławia 9 maja 1945 - zakończenie Il Wojny $wiatowej 10 czerwca 1945 - pierwszy nwner gazety Nasz Wrocław" e 16 czerwca 1945 - pierwszy seans

Bardziej szczegółowo

LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI

LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI FEB 2 8 ^977j P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTÜT BADAN LITERA U5fi0!t2c H If LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI Z Dziejöw Form Artystycznijch IV Literaturze Polsklej SPIS TRESCI Janusz SlawlAski

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84.

SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84. i:::::.':::::. SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w GRUDNIU Wrocław s kie Promocje Dobrych K s i ąże k....... 1 Muzea na Dolnym

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 418 WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 1084. Antoniewicz Jan Bołoz. Wojna Artura Grottgera. Kraków 1911. Druk W. L. Anczyca i Spółki, s. 56, tabl. ilustr. 3,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173)

Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173) AkAdemickie Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173) Noworoczne spotkania z emerytowanymi pracownikami Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi Pamiątkowa fotografia JM rektor swoje wystąpienie zilustrował

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY 31 LIPCA 6 SIERPNIA MARS PRINGLES KRZYŻÓWKA W ZESTAWIE TANIEJ STRONY 6 12. nr 8(77)/sierpień 2015 W ZESTAWIE TANIEJ

TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY 31 LIPCA 6 SIERPNIA MARS PRINGLES KRZYŻÓWKA W ZESTAWIE TANIEJ STRONY 6 12. nr 8(77)/sierpień 2015 W ZESTAWIE TANIEJ TYGODNIOWY PROGRAM TV TELEWIZYJNY 31 LIPCA 6 SIERPNIA STRONY 6 12 nr 8(77)/sierpień 2015 MARS W ZESTAWIE TANIEJ STRONA 2 PRINGLES W ZESTAWIE TANIEJ STRONA 4 KRZYŻÓWKA STRONA 14 15 r e k l a m a W ZESTAWIE

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja,

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

..". ""'~ ~ ~ / '! ~ ; ~"'~ l===1 ~

... '~ ~ ~ / '! ~ ; ~'~ l===1 ~ I o ~! o..". ~ / '! ~ ; ~"'~ ~ ~ ~ l===1 ~ ""'~ ~ SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w fadzierniku SPAM, Akademia Mu zyczna....

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków 2 Opracowanie katalogu: Anna Stecka Na okładce repr. poz. 517 REGULAMIN AUKCJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Urszula KOWALCZYK Archiwum m.st. Warszawy Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej

Bardziej szczegółowo

DODFITCK LITERACKO MA U KO WY. POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO"

DODFITCK LITERACKO MA U KO WY. POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO TSDZ1BÓ DODFITCK LITERACKO MA U KO WY KURJERFS LWOWSKIEGO" POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO" Z Drukarni Udziałowej" we Lwowie, ul. Lindego

Bardziej szczegółowo

2011 HONZA ZAMOJSKI ENGLISH P A G E S

2011 HONZA ZAMOJSKI ENGLISH P A G E S WIOSNA 2012 B E E T H O V E N Nr 14 m a g a z i n e 2011 HONZA ZAMOJSKI ENGLISH P A G E S HOME CONCEPT LIKUS CONCEPT STORE BAR 13 VINOTEKA 13 DELIKATESY 13 RESTAURACJA CONCEPT 13 ALEXANDER McQUEEN McQ

Bardziej szczegółowo

11 nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o. Z. lilij., ... " "I' 'blls,,

11 nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o. Z. lilij., ...  I' 'blls,, Z. lilij., :/~- "'i1ft mur Nr. 246. t.j:x~_ ~~~ Cena poledyńczego numer u 25 fen. "01.ftJOCł:.OSZB~: P~z.dtek.ł.m.lub w~ł.kal>i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j.11... m.t.r.ka

Bardziej szczegółowo