ZACHODNI. PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZACHODNI. PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC"

Transkrypt

1 /i ZACHODNI PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC R o k III M AJ 1935 N r. 5 Do Zarządów Okręgów, Obwodów, K ół i Członków Pol. Związku Zachodniego Dnia 12 maja br. zmarł Pierwszy Marszałek Polski, Z w y cięski W ódz w walce o Niepodległość, W ielki Wychowawca Narodu, Jó zef Piłsudski. Ustało serce, które biło najszlachetniejszą miłością Ojczyzny. Zamknęły się oczy, pilnie i czujne strzegące, by w zagon polski nie worał się pług któregokolwiek z sąsiadów. Zagasła wola twórcza, nieugięta, stojąca na straży siły i bezpieczeństwa Polski. W tego rodzaju momentach m ilkną słowa. Znaczenie poniesionej przez Polskę straty oceni historja. Dzisiaj na wieść żałobną odpowiedzieć m usim y przedewszystkiem mocniejszem zwarciem szeregów, gotowych do w szelkiej walki i ofiary, której wymagać może dobro i ivielkość Polski. Obywatele! W sm utnej dla całego Narodu dobie wzywamy W as do udziału w lokalnych m anifestacjach i uroczystościach żałobnych. Równocześnie wzywam y Was do składania, zamiast wieńców, ofiar na budowę W ielkiego Kopca, w którym zawrzeć się ma symbol niczem niewypowiedzianej wdzięczności Narodu dla swego Wodza. W okresie powszechnej żałoby pochylmy głowę w hołdzie pamięci nieporównanego w dziejow ej zasłudze S yn a Polski. W arszawa, 14 maja 1935 r. Zarząd Główny Polskiego Z w iązku Zachodniego

2 D zieło ży cia i te sta m e n t J ó zefa P iłsu d sk ieg o W ielkość głosił ludowi m ój testam ent! ' (W yspiański K azim ierz W ielki'1) W przytoczonych słowach W y spiańskiego lepiej niżeli w jakichkolwiek innych zam yka się dziedzictwo ducha i myśli Józefa P iłsudskiego. Wielkość oto jedyny cel, w arty dążenia. Józef Piłsudski nie znał kompromisów i haseł połowicznych. Gdy innym cień popraw y, zelżenie kajdan wydawało się w arto ścią istotną, On już wtedy stawiał przed sobą, jako cel realny, pełną Niepodległość, otw arcie przed P o l ską perspektyw historycznych. A później, w czasie W ojny Światowej, gdy rzucił na jedną kartę życie własne i życie oddanej mu g arstki młodzieży, gdy wielkim w ysiłkiem woli, śmiałością decyzyj kartę tę wygrał, tworząc z niczego oddane mu Wojsko Polskie wówczas również nie zaw ahał się przed rzuceniem tej w artości na szalę, by zdobyć to, co było celem istotnym. W dążeniu do Niepodległości poświęca. wszystko, co z takim trudem zdobywał. W imieniu własnem i w imieniu swego żołnierza odmawia paktu z okupantami. Za cenę wolności własnej i wolności swego żołnierza kupuje duszę N arodu, wydobyw a ze społeczeństwa nowe siły, większe i swobodniejsze, niżeli te, które poprzednio wykształcił w zbrojnym wysiłku. Przewidywania i tym razem okazały się słuszne. Przemoc miljonowych arm ij tylko pozornie zniszczyła Legjony. W ola N iepodległości i wola walki wzrosła w społeczeństwie wielokrotnie. Nadszedł nareszcie dzień wyzwolenia. W ięzień M agdeburga powrócił do W arszawy, jako jedyny, który mógł opanować chaos i przezwyciężyć trudności. I wówczas znowu staje wobec pytania, o jaką Polskę m a walczyć. I tu taj również nie zna w ahania. Przezwycięża w społeczeństwie wszystko, cobyło dążeniem do łatwego pokoju. Nie czeka, by w róg narzucił inicjatywę. Nie paktuje z nikim. P rzy j muje walkę o wszystkie granice- Polski. Społeczeństwo jest tą śmiałością częściowo porw ane, częściowo zaskoczone, zaniepokojone. Odzywają się głosy, których nigdy nie zbraknie, gdzie wielkość musi prowadzić walkę z małością. Odzywają się głosy, że Piłsudski walczy o Wilno, bo chce zaprzedać Lwów. Człowiekowi, który prow adzi najw iększą gręo przyszłą wielkość Polski, właśni rodacy gradem rzucają kamienie pod nogi. Dwojąc i trojąc siły Polski w walce o wszystko i n a w szystkich frontach, nie zapom ina Wódz o ziemiach b. zaboru pruskiego. Przew idując, że mimo klęski wojennej Niemcy znajdą możnych obrońców przy zawarciu pokoju, wiedząc, że pewne zwycięstwo jest tylko to, które się o własne siły opiera, nie radzi czekać na spradliwość zwycięzców. P rzez swych

3

4 em isarjuszy rzuca hasło walki 0 natychm iastowe zrzucenie niewoli i własnowolne zakreślenie g ra nic. Hasło to jest podjęte przez społeczeństwo, jednakże zahamowane w pół drogi przez brak zdecydowania przywódców. Powstanie daje rezultaty wielkie, jednakże nie wyzyskuje wszystkich możliwości ówczesnych. W rezultacie nasza g ra nica zachodnia jest dziś granicą największego pokrzywdzenia Polski. W wyniku wojen Polska powstała do nowego życia. Ta Polska była może niezupełnie taką, jaką wyśniła myśl Piłsudskiego. Niemniej była ona potężniejsza, niżeli szły najśm ielsze nadzieje społeczeństwa. Ta nowa Polska miała jednak przed sobą szereg wielkich tru d ności politycznych, gospodarczych 1 społecznych. To pomniejszało jej znaczenie, wywoływało skłonność niedoceniania sił polskich zarówno w samem społeczeństwie, jak przedewszystkiem u obcych. Polska jest traktowana jako kraj narażony na rozliczne niebezpieczeństwo i stąd niezasługujący na to, by stał w swem znaczeniu politycznem narówni z przodującemi państwami E u ropy. I pamiętało lata niewoli, nawet tego rodzaju sytuacja mogła się wydawać czemś usprawiedliwionem, ezemś, z czem należy się pogodzić. Dla M arszałka Piłsudskiego była to jedna z pozostałości niewoli, która musi być przezwyciężona. Pamiętny, że wartość zarówno sprzymierzeńca, jak wroga, mierzy się nietyle jego uległością, ile siłą, czuwał przedewszystkiem nad wzmocnieniem tej siły. A równocześnie przez śm iałą i zdecydowaną politykę narzucał przekonanie, że Polska przestała być państwem słabem. W rezultacie doprowadził do tego, że zarówno na wschodzie, jak na zachodzie, sąsiedzi nietylko musieli wyrzec się żywionych początkowo iluzji o naszej słabości, ale zapragnęli zamanifestowania zmiany swego do nas stosunku przez zawarcie odpowiednich p ak tów. Zm ieniał się równocześnie stosunek do Polski państw innych. W szczególności we wzajemnym stosunku Polski i F rancji Polska przestała być potrzebującym opieki klijentem, staw ała się równorzędnym sojusznikiem. Są to posunięcia lat ostatnich. Są to ostatnie dzieła żywota, którego treść istotna mierzy się właśnie tą wielką drogą, jaką przebyła Polska od okresu hańbiącej niewoli do dzisiejszej potęgi i znaczenia. R ezultaty pracy M arszałka P iłsudskiego są nieporównane. Żaden z polskich władców i mężów stanu nie wykonał pracy tak wielkiej, tak doniosłej, a równocześnie rozpoczynanej w tak ciężkich warunkach. Nawet Bolesław Chrobry, jedyne imię, które narzuca się przy porównywaniu osiągniętych rezultatów, rozpoczynał w w arunkach niewspółmiernie łatwiejszych, znowu społeczeństwu, które mając w swych rękach siłę łatwo zdobytej władzy. Rezultaty są ogromne. Dziś przed społeczeństwem stoi zadanie nietylko utrzym ania wielkiego dziedzictwa, ale i dalszy rozwój dzieła M arszałka Piłsudskiego. Do wypełnienia tego dzieła trzeba przedewszystkiem umiłowania wielkości. Oby testam ent życia M arszałka P iłsudskiego był wysłuchany i wypełniony istotnie!

5 Po zg o n ie M arszałka J. P iłsu d sk ieg o P ośm iertny hołd P olsk iego Związku Z achodniego dla W ielk iego Zm arłego Na wieść o zgonie Pierwszego M arszałka Polski,.Józefa Piłsudskiego, złożyła delegacja Zarządu Głównego Polskiego Związku Z a chodniego hołd zwłokom M arszałka w Belwederze. Delegacja Zarządu Głównego wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych w W arszawie i w K rakowie. Ponadto wystosował Zarząd (Iłówny depesze kondolencyjne do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Pani Marszałkowej Piłsudskiej następującej tre ś c i: Pan P rezydent Rzeczypospolitej Zamek W głębokim, bólu łączymy się z całym narodem w kornym hołdzie pamięci Największego w dziejowej zasłudze Wodza i Męża Stanu Polski. Pani Aleksandra Piłsudska Belweder W obliczu tragicznej śmierci i niędającej się wyrazić w słowach stra ty racz przyjąć, Czcigodna Pani, w yrazy najgłębszego współczucia oraz zapewnienie, ze wraz z całym Narodem łączym y się. w głębokim bólu i kornym hołdzie u trumny największego w dziejowej zasłudze W odza i Męża S ta n u Polski. Polonja w N iem czech w żałob ie Zgon Marszałka Piłsudskiego odbił się głośncm echem wśród ludności polskiej w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech naczelna organizacja polska w Niemczech wydał na wieść o śmierci Marszałka do społeczeństwa. polskiego w Niemczech orędzie następującej treści: W ódz Narodu Polskiego nie żyje. Cały Naród chyli dziś głowy przed Jego trumną i w poważnem skupieniu żałoby, w głębokiej zadumie nad ż y ciem które bez reszty oddane było Polsce nie wolno pozwolić nam sobie ani na chwilę zwątpienia. Muszą sobie serca nasze w obliczu dumnej i wspaniałej Przeszłości ślubować, że niepisany testament, w y ry ty mocarnem istnieniem Narodu Polskiego, tricać będzie zawsze, oparty o wolę wspólną wszystkich na śmiecie Polaków. * Związek Polaków w Niemczech wysłał depesze kondolencyjne na ręce Marszałka Raczkiewicza, Prezesa Światowego Związku Polaków, oraz Pani Marszałkowej P iłsudskiej. W dniu 14 maja przedstawiciele Związku złożyli kondolencje na specjalnej audjencji u Pana Ambasadora R. P. w Berlinie, min. Józefa Lipskiego. Na Rodłach organizacyjnych nałożone zostały na znak żałoby czarni! przepaski. Wszystkie uroczystości i imprezy towarzyskie zostały odwołane. 69

6 B. S. D o źró d eł d ziw n eg o zjaw isk a Od pewnego czasu w prasie polskiej i w opinji publicznej zaczyna pojawiać się zagadnienie, które zdawało się powinno należeć do przeszłości: zagadnienie zachowania się organizacyj niemieckich na terenie niektórych powiatów n a szych ziem zachodnich, w szczególności Pom orza i Wielkopolski. Na czem polega to zagadnienie? O rganizacje niemieckie w P o l sce rozporządzają znacznemi środkami pieniężnemi, otrzymywanemi ze źródeł zagranicznych. Środki te mogą i powinny być zużywane na cele własnych potrzeb kulturalno - oświatowych. Tymczasem w wielu miejscowościach dało się stwierdzić ostatnio, ponad wszelką wątpliwość, że środki te używane są do celów politycznych, wyjątkowo niskiego rzędu, mianowicie do kupowania ludności polskiej dla organizacyj i narodu niemieckiego. M etoda postępow ania je st n a stępująca. K ryzys gospodarczy podniósł ogromnie znaczenie pieniądza, a równocześnie wytworzył znaczne zastępy ludzi, znajdujących się w bardzo ciężkich warunkach m aterjalnych. Do ludzi tych tra fia ją agitatorzy organizacyj niemieckich i podsuwają im następującą perspektyw ę: trzeba tylko złożyć odpowiednią deklarację, że się jest członkiem narodu niemieckiego, albo zapisać się do organizacji niemieckiej, a będzie można wzamian otrzymać zapomogę w wysokości kilkudziesięciu złotych. Człowiek w nędzy skłonny jest 70 do uczynienia podobnego kroku. W rezultacie do czynników samorządowych i adm inistracyjnych zgłaszają się ludzie, którzy słowa niemieckiego nie znają, z prośbą, aby wystawiono im zaświadczenia, że są Niemcami. W innych w ypadkach na zebraniach organizacyj niemieckich widuje się ludzi, którzy nic wspólnego do ostatnich czasów z niemczyzną nie m ieli: jedynem uzasadnieniem ich obecności jest znowu motyw zapomogi pieniężnej, k tó rą otrzym ują od danej organizacji. Tego rodzaju handel duszami ludzkiemi stanowi niezm ierne obniżenie wartości wszelkich w życiu mniejszości niemieckiej w Polsce. O rganizacje niemieckie zbytnio jednak przyzwyczaiły się do stosowania podobnych metod. Zwłaszcza na Śląsku kupowanie dusz polskich zawsze stanowiło jedną z w ażniejszych dziedzin p rac każdej organizacji niemieckiej. To też byłoby zbytnim optymizmem przypuszczać, że da się przywódcom, m niejszości niemieckiej wytłumaczyć, że w imię poszanow ania zasady n aro dowej i we własnym interesie moralnych w artości ruchu mniejszościowego niemieckiego powinni oni m etod tego rodzaju unikać. Obniżenie w artości zasad n aro dowych w działalności organizacyj niemieckich i przez to dem oralizowanie tych organizacyj byłoby dla społeczeństwa polskiego sprawą obojętną. Nie może jednak być obojętne wówczas, gdy połączone jest tak ściśle, jak w tym wypadku, z demoralizowaniem ludności polskiej i polskiego życia publicznego. M etody korupcji narodow ej, stosowane przez organizacje niemieckie, muszą ustać i to muszą ustać natychmiast. N ikt w Polsce nie może zgodzić się na to, aby organizacje mniejszościowe, za pieniądze pochodzenia zagranicznego, uprawiały na terenie Państw a Polskiego akcję germanizowania ludności polskiej przez kupowanie ludzi. Tego rodzaju m etody można było, zresztą bez

7 poważniejszych rezultatów, stosować w okresie naszej niewoli. Dzisiaj jest już zapóźno. K to tego nie może pojąć i z tern się pogodzić, dla tego nie będzie m iejsca w Polsce. O tem organizacje niemieckie m u szą pam iętać stale! Zjawisko to nie może być tolerowane i tolerowane napewno nie będzie. Jednakże oprócz omówionej wyżej strony przekroczenia przez organizacje niemieckie wszelkich dopuszczalnych granic ich działalności istnieje jeszcze i inna strona zagadnienia, która również nie pow inna być przem ilczana i pom i nięta. Ofensywa niemiecka na ludność polską na terenie P aństw a Polskiego podjęta była w oparciu o pewne warunki, stale istniejące na terenie naszych województw zachodnich, a których nie można uważać za normalne : 1. na terenie tych województw organizacje niemieckie są dzisiaj, podobnie jak były zawsze, najlepiej pod względem m aterjalnym postawionem i placówkami, rozporządzaj ącemi środkami większemi, niż jakiekolwiek placówki społeczne polskie, 2. w związku z tem nieliczna grupa mniejszościowa może w pewnych wypadkach rozwijać tego rodzaju form y działania, które są niedostępne dla organizacyj i zrzeszeń polskich, 3. organizacje niemieckie w pow iatach p rzy g ranicznych wyzyskują stale fakt bezpo równań i a większych nakładów inwestycyjnych i gospodarczych w p a sie przygranicznym po stronie niemieckiej, wskazując na nie. jako na świadectwo o wiele większej pomyślności gospodarczej Niemiec. Tylko w związku z przytoczonemi tu taj momentami może być zrozumiały tego rodzaju fakt, jak to, że w pewnym momencie na terenie powiatu kępińskiego, o którym w rezultacie staje się głośno w całej Polsce, Niemcy rozpoczynają tak energiczną i z takim nakładem środków prow adzoną akcję organizacyjną, że wywołuje to w ersje o przygotowaniach do plebiscytu i zaniepokojenie miejscowej ludności polskiej. D la należytej oceny tego zjawiska trzeba pamiętać, że powiat kępiński liczy okrągło 95% ludności polskiej, a więc należy do tak polskich powiatów, jakich niewiele znajdziemy na terenie dawnej K ongresówki. Jeśli na terenie takiego powiatu w pewnym momencie może wyrosnąć sprawa niemiecka do rozmiarów budzącego publiczne zainteresowanie zagadnienia, to tylko naskutek zbiegu wspomnianych wyżej momentów, podobnie jak to zresztą miało miejsce i na terenie powiatów kaszubskich. Wnioski są p ro ste : 1. kategoryczne przeciwstawienie się wszelkim próbom dem oralizowania ludności polskiej i w prow adzania z a mętu ze strony organizacyj niemieckich, 2. wzmożenie aktywności zorganizowanego życia społecznego polskiego w pow iatach przygranicznych, 3. zwrócenie bacznej uwagi na potrzeby gospodarcze tych powiatów, a więc usunięcie jednego z wyzyskiwanych przez organizacje niemieckie momentów agitacyjnych rzeczowych. A wówczas nie trzeba będzie czekać długo na usunięcie nienorm alnego stanu. Zagadnienie niemieckie w Polsce sprowadzi się do ram istotnie właściwych, to je st do zagadnienia potrzeb kulturalnych drobnej grupki ludności. Jednakże nie trzeba w chwili obecnej ulegać niebezpiecznej sugesitji, że zagadnienie to jest już w pełni do tych ram sprowadzone. Momenty nienormalne istnieją, choć istnieć już nie powinny. 71

8 G im nazjum P o lsk ie w B ytom iu u zy sk a ło p raw a p u b liczn ości Znana je st h isto rja jedynej polskiej szkoły średniej w Niemczech Gimnazjum Polskiego w Bytomiu. Od kilku miesięcy gimnazjum to troską okrywało czoła wszystkich Polaków w Niemczech i nie tylko w Niemczech. Społeczeństwo polskie w Niemczech słusznie uważało fak t nieudzielenia praw publiczności za chęć ubezwładnienia jedynej wyższej polskiej p lacówki szkolnej w Niemczech. Za pośrednictwem swej organizacji naczelnej Związku Polaków w Niemczech odwołało się ono do instancyj najwyższych, wskazując na krzywdę, ja k a w ten sposób wyrządzona została. ludności polskiej w Niemczech. Uczniowie gimnazjum, którzy mieli zdawać m aturę w warunkach, przewidzianych dla gimnazjum bez praw, udziału w takim egzaminie nie wzięli. Z m aturzystam i zsolidaryzowało się całe społeczeństwo polskie w Niemczech. A z ludem polskim w Niemczech zsolidaryzowali się wszyscy Polacy w świecie. Ostatnio jednak nastąpił w tej spraw ie pocieszający zwrot na lepsze. Oto w wyniku kilkutygodniowych rozmów K om isja Mieszana w K atow icach doprow adziła do zadowalającego obie strony zainteresowane - polską i niemiecką i pojednawczego rozw iązania sp rawy. K om isja Mieszana wydała mianowicie komunikat, w którym czytamy m. in. co n astęp u je: W sprawie mniejszościowych szkół średnich na Górnym Śląsku Komisja Mieszana osiągnęła w drodze rokowań ugodowe załatwienie, które odpowiada zasadom słuszności i interesom kulturalnym mniejszości polskiej i niemieckiej. W szczególności: przyznaje się Prywatnemu Gimnazjum Polskiemu w Bytomiu i Prywatnemu Gimnazjum Niemieckiemu w Chorzowie prawa publiczności z natychmiastową mocą obowiązującą. W obu tych gimnazjach egzaminy dojrzałości odbędą się już w roku szkoinym 1934/35 w myśl przepisów, obowiązujących dla gimnazjów państwowych". W uzupełnieniu powyższego dodać jeszcze trzeba, że równocześnie do Polsko-Katolickiego Tow arzystwa Szkolnego na Śląsk Opolski w Opolu nadeszło pismo od Nadprezydenta Prow incji Śląskiej (O P II Nr. A. 28) z dnia 7-go m aja 1935 r. treści następującej: W imieniu Pana ministra Rzeszy i Prus dla Nauki, Wychowania i Oświaty uznaję niniejszem Prywatną W yższą Szkołę Mniejszościową z polskim językiem wykładowym w Bytomiu na G. Śl. za wyższy zakład naukowy o typie gimnazjum humanistycznego. Prywatnej Wyższej Szkole Mniejszościowej z polskim językiem wykładowym w Bytomiu na G. Śl. udzielam prawa urządzania egzaminów dojrzałości i wystawiania świadectw dojrzałości wyższego zakładu z pełnemi prawami z uprawnieniem do studjów uniwersyteckich". Zarówno decyzja K om isji Mieszanej w Katowicach, jak również zarządzenie M inistra Rzeszy i P rus dla Nauki, Wychowania i Oświaty reguluje ostatecznie.sprawę, którą społeczeństwo polskie w Niemczech i w kraju poparło solidarnie, by obronić w ten sposób elem entarne praw a do życia elementu polskiego w Niemczech. Pamiętaj o potrzebach ludności polskiej w Niemczech! 72

9 Dr» W ik to r N ech a y N iem ieck a k rytyk a m apy z r Z końcem r ukazała się w druku praca prof. Dr. W altera Geislera p. t.: D i e Sprachen- und N a t i o n a 1 i- tatenver ha ltnisse an den deutschen Ostgrenzen und i h r e Darstellung" (K r i t i k u. R i c h t i g- stell'ung der Spetitsehen K alrte). Praca ta zasługuje na naszą uwagę, gdyż dotyczy zagadnień żywo interesujących ludność polską i posiada pewne znaczenie polityczne. Autor stara się w niej wykazać szereg błędów metodycznych i rzeczowych, popełnionych jakoby w znanej mapie narodowościowej Spetta, która swego czasu odegrała ważną rolę na komisjach, ustalających polskie granice zachodnie dla Bady Czterech w traktacie wersalskim. Inż. Jakób S p ett wydał bowiem w r mapę w skali 1: p. t. N a t i o- n a 1 i t a t e n k a r t e d e r ostlicken Proyinzen des Deutsche ii R e i- h;e.s, n a c li d e n Ergc b u isse n der a m t! i o li el n Vo kszahłung vom Jahre 1910, zaznaczając na niej barwą zieloną obszary, zamieszkałe przez ludność, której ponad 50% stanowili Polacy, oraz barwą czerwoną zamieszkałe przez ludność, której ponad 50% stanowili Niemcy. Granica obu tych barw jest równocześnie granicą narodowościową zwartej masy ludności polskiej. Mapa ta wykazała naocznie, że znaczne obszary wschodnich kresów Niemiec są zamieszkałe przez większość polską i że obecna granica polityczna pomiędzy Polską a Rzeszą na wielu odcinkach nie pokrywa się z granicą narodowościową, że znaczne obszary zamieszkałe przez 50% ludności polskiej pozostały pod panowaniem Prus. Sprawa ta widocznie najwięcej troski sprawiła polonofobom niemieckim, gdyż mapa inż. Spetta została wycofana z handlu, klisze nawet u nakładcy zostały podobno zniszczone, tak że tej ze wszech miar ciekawej mapy nie można dzisiaj kupić nawet u antykwarjuszy. Praca prof. Geislera posiada tę niezmiernie cenną zaletę, że publikuje ponownie wycofaną mapę inż. Spetta, by ją następnie skrytykować. Pierwszy zasadniczy zarzut prof. Geislera, zawarty zaraz na wstępie jego pracy, polega na twierdzeniu, że mapa Spetta jest raczej mapą językową, a nie narodowościowy, gdyż oparta jest na wynikach urzędowego spisu ludności z r. 1910, zawartych w rubryce Muttersprache", że zatem podaje jedynie statystykę ludności, która przyznaje się do mowy ojczystej polskiej i niemieckiej, co nie pokrywa się wcale z poczuciem narodowościowym" tejże ludności. Zarzut ten, na pozór słuszny, godzi jednak w dotychczasowe metody wszelkich map narodowościowych", gdyż w,szelkie statystyczne kryterjum przynależności narodowej, z wyjątkiem kryterjum języka ojczystego, jest ogromnie nieuchwytne, a na terenach mieszanych wprost niemożliwe do zastosowania w badaniu naukowem, gdyż często w takich terenach członkowie tej samej rodziny przyznają się do różnych narodowości, zależnie od takich lub innych przekonań osobistych. Wszystkie dotychczasowe mapy niemieckie, których zadaniem było przedstawienie stosunków narodowościowych Niemiec i krajów sąsiednich, opierały się na tem jedynem kryterjum językowem, pomiędzy innemi mapa Langhausa N ationalitatenkarte der P r o v. Schlesien" i K ettlera V olkerkart e v o n Nordpolen und Ostdcut s c h 1 a n d. Dalszy zarzut, uczyniony Spettowi, dotyczy tego, że jednolitą zieloną barwą oznaczył Kaszubów, Mazurów, Górnoślązaków" i Polaków, podczas gdy mapa narodowości, oparta na kryterjach językowych, powinna te grupy różnemi barwami oddzielić. Według prof. Geislera zatem Spett powinien był wykonać mapę dialektów polskich na wschodnich kresach Rzeszy, a nie mapę narodowościową lub choćby tylko językową. Profesor Geisler dołącza do swej pracy mapę tego typu p. t. Sprachenkartę der ostlichen Provinzen d es Deutschen R e i e h s im U m- fangę von 1918 (Eine R i c h t i g- stellung der Jakob Spettschen N ationalitatenkarte"). Na mapie tej zaznacza różnemi odcieniami barwy brunatnej obszary o większości ponad 50% ludności, której językiem ojczystym jest: język mazurski, kaszubski i górnośląski, czerwoną barwą naznaczył obszary o większości niemieckiej, zieloną o większości polskiej, fioletową języka morawskiego. Jeślibyśmy nawet założyli stosownie do pia desideria" autora że wymienione dialekty są różnemi językami, to prof. Geisler popełnia nie mniejszy błąd, niż ten, który zarzuca Spettowi. Oto jednolitą barwą brunatną zaznacza trzy według niego odrębne języki: kaszubski, mazurski i górnośląski, a odmienną barwą wydziela jedynie język polski i morawski. Mapa prof. Geislera nie jest zatem nawet mapą dialektów ani mapą językową", jak brzmi wt tytule. N a obszarze pomiędzy Brzeźnem, Człucho 73

10 wem a granicą Wol. Miasta Gdańska zaznacza autor pas o ludności mieszanej polskokaszubskiej brunatnemi plamami na zielonem tle. Prof. Geisler uzasadnia swój podział na język mazurski, kaszubski, górnośląski i polski koniecznością ścisłości naukowej, która w danym wypadku opiera się na urzędowych rubrykach w arkuszach spisowych ludności, wyróżniających jako Muttersprache" wymienione języki. W żadnym jednak innym języku ani wrydawnictwie naukowem nie ukazała się dotychczas mapa narodowościowa czy językowa, któraby na wschodnich kresach Rzeszy Niemieckiej stosowała podział na język kaszubski, mazurski, górnośląski i polski. Czyżby dotychczasow i badacze niemieccy nie znali własnego państwa na tyle, ażeby w granicach Rzeszy zauważyć te nowe języki? Sprawa ta tem bardziej wygląda na naginanie ścisłych danych naukowych do celów politycznych, że na obszarach, znaczonych barwą czerwoną, a więc zamieszkałych przez ludność niemiecką, odmiany językowe i różne dialekty niemieckie nie są uwidocznione. Ludność niemiecka, jako napływowa, złożona z kolonistów', pochodzących z różnych terenów N iemiec, mówi na kresach wschodnich Rzeszy różnemi językami, względnie dialektami niemieckiemi, które częstokroć o wiele więcej różnią się pomiędzy sobą, aniżeli różne dialekty polskie, w danym wypadku mazurski i kaszubski. Kolonista z zachodu, z pogranicza holenderskiego, z Nadrenji lub z Saksonji Dolnej nie rozmówi się nawet z kolonistą z Niemiec Południowych. Prof. Geisler ponadto zaznaczył na swej poprawionej" mapie barwą brunatną tę ludność Śląska, która na urzędowych arkuszach figurowała jako dwujęzyczni", w objaśnieniach zaś do swej mapy podał pod tą barwą również język górnośląski", w nawiasie zaś Mischspracłie. Jesteśmy przeto świadkami wykrycia przez niego na mapie, która nosi tytuł Sprachkarte", nowego języka: Mischspracłie". Fakt, ten stoi nietylko w sprzeczności ze ścisłością naukową, lecz jest wprost nielogiczny, gd3rż ci, którzy w y pełnili na arkuszach spisowych rubrykę dwujęzyczni", a wtięc mówiący po polsku i po niemiecku, zostali zaliczeni do tych, którzy wypełnili rubrykę: język macierzysty. górnośląski". Inż. Spett postąp ił z tą trudnością ściśle administracyjnego pochodzenia znacznie sprytniej, gdyż zaliczył dwujęzycznych" do ludności polskiej, wnioskując słusznie, że żaden rdzenny N iemiec nie wpisze się do rubryki dwujęzyczny" lub górnośląski", lecz tylko do rubryki deutsch". # 74 Następne zarzuty dotyczą metodycznej strony opracowania mapy Spetta. Nienaukową metodą nazywa prof. Geisler metodę powierzchniową", stosowaną przez Spetta z pominięciem gęstości zaludnienia, przez co obszary polskie o rządkiem zaludnieniu zostały na mapie Spetta tak samo przedstawione, jak obszary o gęstej ludności niemieckiej. Jednak Spett, używając metody powierzchniowej, zastosował ją również i do ludności niemieckiej, zamieszkującej tereny słabo zaludnione, jak np. puszcza nadnotecka, lub Kujawy Białe, nie faworyzując bynajmniej ludności polskiej. N a mapie różnic prof. Geisler podaje korekturę pod tym względem mapy Spetta. N a mapie tej są zaznaczone fioletowe plamy celem wykazania przestrzeni, które dzięki metodzie powierzchniowej Spetta wypadły niekorzystnie dla ludności niemieckiej, względnie polskiej, jak również i te powierzchnie, które na mapie Spetta wypadły jako zamieszkałe a w istocie są niezamieszkałe. Są to przeważnie obszary leśne, które należało według prof. Geislera zaznaczyć białemi plamami jako anekumeny. W istocie na swej poprawionej mapie" prof. Geisler wydziela obszary leśne, lecz jedynie w kompleksach, zamieszkałych przez ludność polską wzgl. mazurską i kaszubską, natomiast nie w y dziela ich na terenach, zaznaczonych barwą czerwoną, zamieszkałych przez większość niemiecką. Popełnia tu prof. Geisler ten sam błąd metodyczny, który na kilkudziesięciu stronach zwalcza w mapie Spetta! Ponadto pod koniec swej rozprawy prof. Geisler atakuje tabelę, umieszczoną na mapie Spetta, za zaliczenie ludności kaszubskiej i mazurskiej do ludności polskiej, sam zaś na swej J.,poprawione " tabjeli zalicz do ludności górnośląskiej" iure caduco również i tych, którzy podali jako swój język ojczysty język polski. Jeśli mapa ta ma być wiernem graficznem przedstawieniem wyników urzędowego spisu ludności z r. 1910, to nie wolno było żadną miarą zaliczać ludności, podającej za swój ojczysty język poiski, clo ludności górnośląskiej" i łączyć obu tych grup razem! * W rezultacie pracy prof. Geislera poprawiona" mapa przedstawia z po w nem; zmianami podobne wyniki, jak mapa Spetta, chociaż użyto innych barw dla zaznaczenia terytorjów, zamieszkałych przez ludność mazurską, kaszubską i górnośląską. Na tery torjum Śląska niema ani jednej plamki zielonej dla oznaczenia ludności polskiej. Według mapy prof. Geislera na Śląsku mieszka ludzi, mówiących po górnośląsku". Rezultat ten w zupełności nas zadowala, gdyż żadne naciągane nazwy nowych narodowości, czy języków nie zmienią istotnego stanu rzeczy, że na Górnym Śląsku polskim i niemieckim w r mieszkało osób, mówiących po polsku.

11 D ew aluacja gu ld en a a stosu n k i p olsk o -gdań sk ie Ostatnia dewaluacja guldena gdańskiego i sprowadzenie go do poziomu złotego polskiego wynikło przedewszystkiem z trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej już od dłuższego czasu znajdował się Gdańsk naskutek błędnej w swojem założeniu polityki gospodarczej gdańskich czynników rządowych. Czynniki te z uporem, godnym lepszej sprawy, nie chciały zrozumieć, że na dłuższą metę nie da się przeprowadzić gospodarki finansowej, opartej o Rzeszę Niemiecką, wtedy, kiedy Gdańsk jest gospodarczo całkowicie uzależniony od zaplecza, polskiego. Jak się zdaje, fakt dewaluacji nie przyniesie jakiegoś zasadniczego zwrotu w wzajemnych stosunkach polsko-gdańskich. Świadczą o tem wypowiedzi czołowych reprezentantów dzisiejszego reżimu w Gdańsku, przyoblekających uwagi swoje na ten temat, skierowane wyraźnie przeciwko Polsce, w sformułowania dobitne i wyraźne, nie nasuwające żadnych wątpliwości co do istotnych zamierzeń i tendencyj hitlerow- skich na przyszłość w odniesieniu do późniejszych losów Gdańska. Gauleiter" partji hitlerowskiej na Gdańsk, Forster, zaznaczył w jednem z swych przemówień publicznych, poświęconych dewaluacji, że to co ludzie stworzyli, ludzie znowu zmienić mogą. Rozchodzi się tylko o wybór właściwej drogi. Nie należy popadać w zwątpienie mówił Forster dlatego tylko, że Gdańsk nie może brać udziału w rozwoju Rzeszy. Będziemy wysoko dzierżyć w Gdańsku sztandar niemczyzny i czekać na godzinę wolności, która kiedyś nadejść musi. Nikomu nie wolno wierzyć, że to wolne państwo ( 1!!) będzie istnieć 100 lat. I tutaj znajdzie się rozsądne rozwiązanie, kiedy narody dojdą do rozumu". A podkreśliwszy silne więzy, łączące Gdańsk z Rzeszą, Forster w taki oto sposób zakończył swoje wywody: Będziemy stać zawsze w żywym kontakcie z Rzeszą. Szczęśliwem zarządzeniem losu znajduję się w osobistym i stałym kontakcie z Wodzem. Możemy z pełną wiarą i zaufaniem odnosić się do tego człowieka, który również i nasze przesądzi losy. Z y g z a k i S trzeżcie się P o lsk i1* Fabryka tytoniu J. Doms w Raciborzu dodaje dla zareklamowania swych papierosów marki Achmed do każdej paczki obrazek. Jedna z seryj tego typu obrazków nosi tytu ł W alka o Górny Śląsk, obejmując w sumie 100 obrazków, przedstawiających różne momenty z okresu plebiscytowego na Śląsku a utrzymanych w tonie w ybitnie antypolskim. Obrazek nr. 19 zawiera scenę z w ielkiej manifestacji plebiscytowej na rzecz N iemiec, odbytej w Opolu. Jakich w tedy chwytano się środków agitacyjnych, widać z afisza, noszącego, wielki napis: H iitet Euch xor Polen i przedstawiającego pozatem obok wspomnianego napisu jakieś fantastyczne zwierzę, mające jakoby obrazować apetyty Polski na Śląsk. Puszczanie w św iat tego ro/dzaju podburzających reprodukcyj jest nie do pom y ślenia w czasach, kiedy najwyżsi dostojnicy państwowi Niemiec unoszą się w prawieniu kpmplementów pod adresem Polski i zapewniają o sivej miłości. W arto, by tego, rodzaju działalnością fabryki tytoniu w Raciborzu zainteresowały się odpowiednie czynniki niemieckie i nie zezwalały na stałe a systematyczne kpiny różnych utra-patrjotycznych czynników w R zeszy z oświadczeń i deklaracyj wodza dzisiejszych Niemiec, kanclerza A dolfa Hitlera...,,Pole, h a s t das Lan d gesto h le n Prasa na Górnym Śląsku zwraca uwagę na niesłychane stosunki, jakie panują w różnych towarzystwach młodzieży, grupującej w sobie młodzież polską. Organizacje te stoją pof.1 silnym wpływ em agitatorów niemieckich, prowadzących na ich terenie żywą a niczem niekrępowaną akcję antypolską. Charakterystyczna dla ducha, jaki ożyw ia tę młodzież, jest śpiewana przez nią piosenka następującej prowokacyjnej treści: Pole, hast das Land gestohlen, Gib es wieder her Sonst w ird es der H itler holen M it dem Schiessgewehr. ( Po,laku, ukradłeś ziemię. Oddaj ją spowrotem. W przeciwnym razie zabierze ją H itler karabinem ). 75

12 N iem cy w Polsce P raktyki germ anizacyjne E w an gelick iego K ościo ła U nijnego na Śląsku Odbyty w dniu 15 kwietnia br. w Katowicach synod krajowy Ewangelickiego Kościoła Unijnego nie zadowolił Polakówewangelików, stanowiących na Śląsku prawie 80% wyznawców różnych kościołów ewangelickicłi. Synod stanął na stanowisku, że Polacyewangelicy wyznania augsburskiego nie mają prawa do automatycznego przejścia z chwilą przesiedlenia się na Górny Śląsk do kościoła unijnego, utrzymując tem samem w mocy swoją uchwałę z r., na mocy której odrzucił on zgłaszanie członkostwa Polaków - ewangelików wyznania augsburskiego. W przyjmowaniu tych członków dopuszcza obecnie synod pewne wyjątki. Jak to w praktyce będzie wyglądało, nietrudno się domyśleć! Charakterystyczna jest dalej dla panującego wśród niemieckiego kierownictwa kościoła unijnego na Śląsku ducha uchwała w sprawie zwiększenia ilości nabożeństw polskich. Synod bowiem stwierdził tutaj, że praktycznie nie da się przeprowadzić zasady, że Polak - ewangelik powinien być obsługiwany przez duchownego narodowości polskiej wtedy, kiedy w samym kościele unijnym na Śląsku jest Polaków ca 80%! Synod zgodził się jednak na powiększenie ilości nabożeństw polskich gdzie tego zajdzie potrzeba" oraz na gościnne odprawianie nabożeństw przez duchownych innych kościołów ewangelickich w Polsce". Iluzoryczność tego ustępstwa występuje jednak wyraźnie o krok dalej uchwała bowiem powiada, że odpowiednie zezwolenie może być każdej chwili odwołane!! Z pozostałych uchwał zasługuje jeszcze na uwagę inne, równie iluzoryczne ustępstwo. Chodzi tu o zatwierdzenie duchownych - Polaków wyznania augsburskiego w kościele unijnym, i to w wypadku posiadania przez nich wszelkich kwalifikacyj, przyczem takich zastrzeżeń synod nie wysunął w stosunku do kilku duchownych- Niemców wyznania augsburskiego, już działających na terenie kościoła unijnego! Po- ^a tem synod domaga się, by nauki religji w szkołach i klasach mniejszościowych w obrębie kościoła unijnego udzielali nie duchowni wyznania augsburskiego, lecz duchowni kościoła unijnego! Uchwały synodu stwierdzają niedwuznacznie, że od) dzisiejszych kierowników kościoła unijnego w Polsce daleka jest jeszcze myśl przyznania ewangelickiemu elementowi polskiemu pełnych praw w tym kościele. Z jazd p a r tji m ło d o n ie m ie c k ie j w P o z n a n iu W dniu 5-go maja odbył się w Poznaniu w cyrku Olimpja" licznie przez członków i sympatyków partji młodoniemieckiej - - szczególnie z prowincji obesłany wojewódzki zjazd partyjny. (Poznański organ Młodoniemców Deutsche Nachrichten" podaje liczbę uczestników z lekką przesadą na zgórą (i tys. osób). Zjazd stał pod znakiem obrachunku ze starym systemem, któremu zarzucono niezrozumienie doniosłości wpływu wewnętrznych przemian w Rzeszy na życie mniejszości niemieckiej w Polsce i negatywne ustosunkowanie się do tych przemian. Zjazdowi przewodniczył działacz młodoniemiecki IJhle, przemawiali zaś pokolei: Fenner, Schneider (zastępca kierownika partji na Wielkopolskę) oraz inż. Wiesner z Bielska, wódz partji i jej twórca. N o w e p ism o n ie m ie c k ie n a Ś lą sk u Działająca na terenie Wielkopolski Odpowiednik Deutsche Vereinigung na i Pomorza Deutsche Vereinigung, ugrupowanie polityczne mniejszości niemieckiej nie posiadając dotąd własnego organu pra Śląsku t. zw. Niemiecki Blok Ludowy, w Polsce, pomyślane jako przeciwwaga sowego, przystąpił ostatnio do wydawania wobec partji młodoniemieckiej, posługuje tygodnika p. t. N eue_zeit, którego redaktorem został dawniejszy działacz młodo- się istniejącą już oddawna na tym terenie prasą codzienną ( Deutsche Rundschau" niemiecki Hoffmann. z Bydgoszczy, Posener Tageblatt" i in.). 76

13 Z życia Polafców w N iem czech A kcja osied leń cza w Prusach W schodn. ja k o narzędzie germ an izacji wym osobnikiem pełnowartościowym. Kandydaci pochodzenia żydowskiego wzgl. kandy daci z domieszką krwi obcej ( fremdrassisch ) nie są brani przy przydziale miejsc wogóle w rachubę. Przyszły osadnik nie może być kawalerem; na pierwszem miejscu uwzględniani będą przedewszystkiem kandydaci, posiadający już rodzinę, przyczem żona winna odpowiadać również w całej pełni warunkom, jakie się stawia kandydatowi na osadnika. Przedstawione wyżej zasadnicze warunki stwierdzają jasno i dobitnie, że władze niemieckie prowadzą całą akcję wyłącznie pod kątem utrwalenia sił niemieckich na wschodzie Rzeszy. Z udziału w akcji osiedleńczej nie ulega to żadnej wątpliwości - wyłączona jest cała tubylcza ludność polska, zmuszona naskutek tego do wegetowania, mimo, że sama posiada nadmiar rąk do pracy w młodem pokoleniu, rąk, mogących z całem powodzeniem budować nowe placówki gospodarcze i odpowiednio je poprowadzić. Ustawa o zagrodzie dziedzicznej i akcia osiedleńcza oto główna broń, jaką strona niemiecka posługuje się w walce z elementem polskim na wschodzie Rzeszy, walce, mającej przedewszystkiem na celu likwidowanie tam życia polskiego! W związku z wzmożeniem przez rząd niemiecki w ostatnich miesiącach akcji kolonizacyjnej na terenie prowincyj wschodnich państwa niemieckiego warto zwrócić uwagę na ciekawy artykuł, jaki ukazał się ostatnio na marginesie tej akcji w organie wschodniopruskich sfer rolniczych Georgine (w n-rze z 3 maja b. r.). Artykuł ten, stwierdzając, że program akcji osiedleńczej na terenie Prus Wschodnich jest wykonywany w stu procentach, przynosi zkolei szczegółowe rozważania nad kwalifikacjami, jakiemi winien się wyka zać kandydat na kolonistę i zwraca p rzy tem uwagę na to, że odpowiednie czynnikizajmujące się wprowadzaniem w życie samej akcji, biorą przedewszystkiem pod uwagę poruszone w artykule momenty. Ścisłe przestrzeganie ich jest motywowane okolicznością, że osadnik będzie gospodarzył na ziemi niemieckiej" i że dlatego przeprowadzenie wśród kandydatów' na osadników gruntowej selekcji jest ze względów narodowo-połitycznych konieczne. Przedewszystkiem więc kandydat na osadnika pod względem politycznym nie może budzić żadnych wątpliwości. Kandydat musi być dalej rolnikiem zawodowym, tkwiącym od najwcześniejszej młodości w pracy na roli, musi być bezwzględnie zdrowy, pod względem biologiczno-raso- W alka z p o lsk o ścią Z terenu Polskiej Warmji dochodzą nas ostatnio wieści, świadczące o tem, że tamtejsza ludność polska znowu staje się objektem szykan i akcji germanizatorskiej ze strony różnych terenowych niemieckich społecznych. Oto jeden z klasycznych przykładów, charakteryzujących ducha i formy ostatnich wystąpień antypolskich. Dnia 13 kwietnia b. r. wygłosiła niejaka Agata Kwahs na zebraniu b. uczenie szkoły gospodarstwa domowtego w Olsztynie referat sprawozdawczy z t. zw. "V olkstumslehrgang" (kursu, poświęconego za na P olskiej W armji gadnieniom narodowościowym), odbytego w Gietrzwałdzie na Polskiej Warmji, gdzie przed półtora rokiem zamknięto szkołę polską naskutek nieprzebierającej w środkach ostrej akcji niemieckiej. Pani Kwahs omówiła metody germanizacji dzieci polskiej ludności, zaznaczając, że ze względu na bliskość korytarza" należy dążyć wszelkiemi siłami do wytępienia na terenie W armji języka polskiego wśród młodego pokolenia polskiego. Jest bowiem rzeczą oczywistą - mówiła prelegentka że po zlikwidowaniu polskości w Prusach 77

14 Wschodnich wzmocniłaby się znakomicie pozycja niemczyzny w korytarzu". W dyskusji część słuchaczek opowiedziała się za bezwzględnym zakazem mówienia po polsku, inne natomiast zalecały łagodniejszy sposób postępowania, by odwieść dzieci polskio od używania języka polskiego. Zebranie uchwaliło pozatem rezolucję, aby zewzględu na wzmagające się na siłach szkolnictwo polskie w Prusach Wschodnich i złączone z tem utrwalanie się wpływów polskich dążyć do zlikwidowania szkół polskich na W armji! Z am ierzone św iętokradztw o Na Kleparzu w Olsztynie znajduje się figura Chrystusa, krzyż dźwigającego, z polskim napisem na cokole: Idź za mną. Przy ulicy Olsztynkowskiej istnieje druga figura z napisem: Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie". Napisy powyższe nie dają spokoju hakatystom, którzy oddawna usiłowali zniszczyć te dwie pamiątki. Rokrocznie niemal wypływa sprawa usunięcia napisów i rokrocznie zamierzenia polakożerców rozbijały się o nieustępliwość ludu polskiego. Po zawarciu porozumienia polsko-niemieckiego zdawało się, iż Niemcy zaniechali nareszcie drażnienia ludności polskiej i że pozostawią figury w spokoju. Tymczasem ostatnio sprawa ta wypłynęła znów na nowo. Tym razem podnieśli ją norodowi-socjaliści. Oto burmistrz miasta Olsztyna, Schiedat, zarazem kierownik partji narodowo-socjalistycznej na pow. Olsztyn-miasto i przewodniczący Związku Niemieckiego Wschodu'1 (BDO) w jednej osobie, polecił przedsiębiorcy murarskiemu w Olsztynie rozebrać figurę Chrystusa na Kleparzu. Przedsiębiorcę, wierzącego katolika, ruszyło sumienie. Nie przyjął tego zlecenia. W tedy burmistrz: zwrócił się do ewangelika. I ten odmówił. Do tej pory nie znalazł się rzemieślnik, któryby wykonał tę robotę. Ale nie jest w y kluczone, iż znajdzie się taki wandal, który nie przelęknie się wzburzenia, wzrastającegocoraz bardziej wśród ludności Olsztyna i okolic. + W obliczu p rzygotow ań do now ej im prezy antyp olsk iej Zwołany na czas 7 10 czerwca b. r. do Królewca zjazd delegatów V DA ( Volksbund fur das Deutschtum im Auslande ), organizacji, działającej na terenie Rzeszy miecką fakt, że do chwili obecnej w płynęło już ponad 40 tys. zgłoszeń na wzięcie udziału w tej imprezie. Rozgłos, jaki zjazdowi nadaje strona niemiecka, świadczy Niemieckiej na rzecz Niemców, żyjących o tem, że tegoroczny zjazd Y D A będzie poza niemieckiemi granicami państwowemi, imprezą polityczną, której wagi w dzisiejszym stanie się jak się można już dziś orjentowae układzie stosunków polsko-niemiec na podstawie głosów prasy niemieckiej kich społeczeństwo polskie nie powinno zbawątpliwie imprezą, której ostfze będzie niegatelizować. Nagromadzone w programie zwrócone przeciwko Polsce. Zjazd sam ma według opublikowanych dotąd zapowiedzi prasowych dać głównie wyraz zjazdu momenty odwetowe (wycieczka nad granicę polsko-niemiecką, manifestacje pod Olsztynkiem i in.) pozwalają już dzisiaj przywiązania Rzeszy do niemieckich stwierdzić, że antypolski jego charakter nie ziem wschodnich i ma zająć stanowisko będzie ulegał żadnej wątpliwości. W arto wobec aktualnych zadań żywiołu niemieckiego, o tem pamiętać szczególnie w czasach ostat żyjącego na terenach, położonych nich, przynoszących ze sobą wyraźny re na wschód od granic państwa niemieckiego. nesans niemieckich prądów imperialistycznych O w Europie. rozmiarach powyższej imprezy niech świadczy podany ostatnio przez prasę nie- 78

15 P olsk i Z w iązek Z achodni K urs dla p relegen tów i referen tów w Łodzi W okresie przedświątecznym Obwód Łódzki P. Z. Z. zorganizował w Łodzi kurs dla prelegentów i referentów dla spraw polsko-niemieckich, mający za zadanie: 1) głęboko i wszechstronnie naświetlić dzisiejsze stosunki polsko-niemieckie ze wskazaniem roli, jaką musi odgrywać polski czynnik społeczny w kształtowaniu rzeczywistości polsko-niemieckiej; 2) zorganizować grupę osób, zdolnych do dalszego przekazania nabytych wiadomości w innych środowiskach społecznych; 3) przygotować i wprowadzić na teren wszelkich ugrupowań społecznych instytucję referentów dla spraw polsko-niemieckich, po skończeniu kursu, w oparciu o materjały Polskiego Związku Zachodniego oraz o stałą współpracę z Zarządem Obwodu będą czuwali nad biegiem spraw polsko-niemieckich i informowali swych współczłonków o najaktualniejszych zagadnieniach z tej dziedziny. Na program kursu złożyły się następujące tematy: 1) Trzecia Rzesza" stosunki polityczne w dzisiejszych Niemczech 2) Dzisiejsze stosunki polityczne polsko-niemieckie 3) Polacy w Niemczech 4) Prusy Wschodnie 5) Teoretyczne podstawy hitleryzmu 6) Śląsk ziemia ciągłych walk o duszę polskiego dziecka 7) Łódź, jako baza ruchu niemieckiego w Polsce 8) Kolonizacja niemiecka w b. Kongresówce 9) Kolonje letnie dla dzieci polskich a Niemiec i ich znaczenie dla podtrzymania ducha polskiego na obczyźnie 10) Polski Związek Zachodni i jego rola w kształtowaniu rzeczywistości polsko-niemieckiej. Kurs był w zasadzie dostępny dla wszystkich, w pierwszym rzędzie jednak dla delegatów instytucyj społecznych, nauczycielstwa i członków PZZ. Na skutek wielkiej ilości zgłoszeń Zarząd Obwodu Łódzkiego PZZ był zmuszony zamknąć zapisy przy liczbie 150 słuchaczy. Frekwencja ta wykładach przez cały tydzień została utrzymana na tejże wysokości. W charakterze wykładowców wzięli udział: dyr. Kudlicki, dr. Szulczewski i dyr. Zaleski Warszawa; red. Kopeć Katowice; dr. Oksza-Strzelecki, mgr. Szubert i pos. Waszkiewicz Łódź. Wykład wstępny, dostępny dla ogółu,, odbył się w specjalnej sali przy udziale ponad 700 słuchaczów. Obecnie, zgodnie z założonym programem, Zarząd Obwodu zbiera wszystkich słuchaczów Kursu na specjalnych zebraniach, informując o najaktualniejszych sprawach i czuwając równocześnie nad przerzuceniem pracy Polskiego Związku Zachodniego na tereny wtszelkich ugrupowań społecznych. Zainicjowana w ten sposób praca już dziś wydaje rezultaty. B yli słuchacze organizują koła fabryczne, przeprowadzają odczyty na własnym terenie, organizują akademje specjalne szerząc idee Polskiego Związku Zachodniego i budząc głębokie zainteresowanie dla spraw polsko-niemieckich wśród najszerszych sfer społeczeństwa łódzkiego. Jeśli chcesz otrzymywać Front Zachodni" sprawdź, czyś opłacił prenumeratę. Konto P. K. O. Nr

16 R ecen zje Stan praw ny lu d n ości polskiej w N iem czech Związek Polaków w Niemczech jako naczelna reprezentacja ludności polskiej w Niemczech przeprowadził w czasie od do u władz niemieckich cały szereg interwencyj. Interwencje te zostały omówione dwukrotnie w K ulturwehr, organie Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, w numerach 8/10 z 1934 r. (interwencje za czas od do ) oraz w nr. 1/3 z 1935 r. (interwencje za czas od do ). Ponieważ szczegółowe omówienie poszczególnych wypadków interwencyjnych zajęłoby za dużo miejsca, ograniczamy się niżej do przedstawienia najważniejszych, obszerniej potraktowanych w nr. 1/3 z 1935 Kulturwehr a dotyczących przedewszystkiem prawnego uregulowania sytuacji ludności polskiej w Niemczech. 1. Przynależność narodowa. Pruskie ministerstwo spraw wewnętrznych zadecydowało, że spowodu przynależności do mniejszości polskiej w Niemczech nie wolno Polakom wyrządzać krzywdy. Również, według orzeczenia jednego z prezydentów rejencji, nie wolno obrażać Polaka spowodu jego przynależności narodowej. Członków mniejszości polskiej w Niemczech nie wolno wykluczać przy rozdzielaniu zapomogi zimowej (W interhilfe), ani pozbawiać ich spowodu ich polskości prawa do kryzysowej zapomogi dla bezrobotnych. Polacy nie mogą brać udziału w pomocy rolnej (Landhilfe), co jednak nie uprawnia do pozbawienia ich jakiejkolwiek zapomogi. 2. Szkoła polska. Pruskie ministerstwo oświaty orzekło, że Polacy, którzy dzieci swe posyłają do szkoły polskiej, nie mogą być gospodarczo pokrzywdzeni. Nie wolno też dzieci polskich krzywdzić wt szkole niemieckiej, ani wykluczać ich przy rozdzielaniu bezpłatnego materjału szkolnego (książek, zeszytów itd.) dlatego, że uczęszczają na prywatne kursy jęeyka polskiego. Urzędnik niemiecki, który usiłuje rodziców polskich namówić do posyłania ich dzieci do szkoły niemieckiej, przekracza swe upoważnienia i naraża się na karę. Czasopismo dla dzieci Mały Polak w Niemczech" jest uznane przez władze szkolne i wolno je rozpowszechniać wśród dziatwy szkolnej. 3. Żucie organizacyjne. Rozwiązanie towarzystwa, należącego do mniejszości polskiej, jest niedozwolone, taksamo zasadniczo niedopuszczalna jest konsfiskata akt i majątku organizacyj i towarzystw polskich. Omyłkowa skonfiskowany m ajątek, podobnie jak i akta, muszą być zwrócone. Towarzystwa nie są zobowiązane zdawać sprawozdań ze swej działalności urzędom partj i narodowo-socjalistycznej. D o tyczy to m. in. kwestjonarjuszy ministerstwa propagandy Rzeszy. Podobnie imprez towarzystw polskich nie trzeba zgłaszać u kierownika wydziału kulturalnego przv N SDAP. Przedstawiony obraz uzyskanych zapewnień co do praw ludności polskiej w Niemczech przedstawia się wprost idylicznie. Niestety, z dotychczasowego doświadczenia wiemy, że entuzjazmować się samemi zapowiedziami nie można. Równocześnie bowiem praktyka dnia codziennego, a w szczególności stan spraw szkolnych i kościelnych ludności polskiej w Niemczech przedstawia się zupełnie odmiennie, niż wynikałoby to z powyższych zapewnień. Przy ocenie wyszczególnionych wyżej uprawnień w żadnym razie o tem zapominać nie można. Adresy biur i oddziałów: Warszawa Al. Jerozolimskie 20; Katowice Pocztowa 16; Kraków Karmelicka 9; Toruń Kopernika 7 Adres Redakcji i Administracji: Poznań, Fredry 7, tel Konto: PKO Cena prenumeraty: rocznie 4 zł, kwartalnie 1 zł Cena ogłoszeń: 1 strona za tekstem 300 zł, y 2 strony 160 zł, % strony 80 zł, */8 strony 40 zł. W tekście o 50% drożej Wydawca Polski Związek Zachodni Redaktor Antoni Cieśliczak Czcionkami Drukami Dziennika Poznańskiego S. A. w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60 rocznicę masowej rzezi

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat poradnika dla nauczycieli pt. Kaszuby przez wieki (cz. 13)

Uwagi na temat poradnika dla nauczycieli pt. Kaszuby przez wieki (cz. 13) Dariusz Szymikowski Uwagi na temat poradnika dla nauczycieli pt. Kaszuby przez wieki (cz. 13) 21. Temat: Młodokaszubi. Karta pracy: Młodokaszubi. Niestety, Autorzy zmodyfikowali oryginalny tekst, w żaden

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 grudnia 1996 r. III ZP 8/96. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Maria Mańkowska, Stefania Szymańska (sprawozdawca).

Uchwała z dnia 17 grudnia 1996 r. III ZP 8/96. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Maria Mańkowska, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Uchwała z dnia 17 grudnia 1996 r. III ZP 8/96 Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Maria Mańkowska, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE I ICH JĘZYKI A SAMORZĄDY JĘZYK REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna Anatolij Łunaczarski Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna 1 http://maopd.wordpress.com/ Artykuł Anatolija Łunaczarskiego z roku 1921. Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2013 2 Towarzysz Lenin w artykule

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 3) zwiększonej liczby możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym z trzech do sześciu;

Uzasadnienie. 3) zwiększonej liczby możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym z trzech do sześciu; Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie do uczenia się, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym

1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym 1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: - wymienia narodowości, które zamieszkiwały II RP, - wymienia największe miasta II RP, - definiuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul. Winiarska 1, Poznań, Tel fax

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul. Winiarska 1, Poznań, Tel fax POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul Winiarska 1, 60-654 Poznań, Tel + 61-822 47 52 fax + 61-849 24 68 e-mail pigpd@drewnopl Poznań, dn 25 maja2010r Pan Premier Donald Tusk Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - PROCEDURY- A.2. Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania.

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - PROCEDURY- A.2. Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania. - PROCEDURY- A.2 Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania. Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia r. Rada m.st. Warszawy Pl. Defilad 1 Warszawa

Warszawa dnia r. Rada m.st. Warszawy Pl. Defilad 1 Warszawa Warszawa dnia 8.03.2010r Rada m.st. Warszawy Pl. Defilad 1 Warszawa Wniosek nr 1 Na podstawie art.101 ustawy o samorządzie gminnym wnosimy o usunięcie rażącego naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY OGÓLNE

Rozdział I ZASADY OGÓLNE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO Tekst jednolity, wraz ze zmianami uchwalonymi na IV Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych w dniu 07 września 2005 r. Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Zasady etyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie osiągnięc - dla kandydatów niebędących uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Wprowadzanie osiągnięc - dla kandydatów niebędących uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system ewidencji podań do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę część 4b Wprowadzanie osiągnięc - dla kandydatów niebędących uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja danych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2015 r.

Weryfikacja danych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/sio/9493,weryfikacja-danych-w-ramach-spisu-sio -na-dzien-30-wrzesnia-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 00:48 Weryfikacja danych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 1. 2) Zasady Etyki obowiązują, bez względu na formę wykonywania zawodu rzeczników patentowych oraz obywateli państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. II).

Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. II). Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. II). Po spisie z 1890 r. w pruskiej (niemieckiej) statystyce pytania o język ojczysty (Muttersprache) pojawiły się również w następnych spisach (1900 r., 1905 r. i 1910

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Klub przyjmuje nazwę: Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Adwokat przy wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa (art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Napisano dnia: 2016-09-11 10:30:56 Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim rozpoczęły się w dniu wczorajszym, tj. 10 września 2016

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 10 maja 1995 r. III AZP 10/95

Uchwała z dnia 10 maja 1995 r. III AZP 10/95 Uchwała z dnia 10 maja 1995 r. III AZP 10/95 Przewodniczący SSN: Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Janusz Łętowski, Maria Mańkowska, Andrzej Wróbel, Sąd Najwyższy, przy udziale

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?

Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele bardzo często zwracają się do Kuratorium

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja przedstawiona na naradach z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2006 r.

Informacja przedstawiona na naradach z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2006 r. Informacja przedstawiona na naradach z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2006 r. Informacja zawiera zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, które będą rzutowały na organizację pracy w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/172/2002 RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC. z dnia 25 kwietnia 2002 r.

UCHWAŁA NR XXIX/172/2002 RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC. z dnia 25 kwietnia 2002 r. UCHWAŁA NR XXIX/172/2002 RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Wuj na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia szkolne w języku ojczystym w okręgu Olpe

Zajęcia szkolne w języku ojczystym w okręgu Olpe Zajęcia szkolne w języku ojczystym w okręgu Olpe Drodzy Rodzice, Od wielu lat istnieje możliwość nauczania w języku ojczystym w powiecie Olpe, a mimo to oferta ta nie jest powszechnie znana. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny normy czasu pracy

Charakter prawny normy czasu pracy Charakter prawny normy czasu pracy Opublikowane: 11.09.2008 Autor: Tadeusz M. Nycz W artykule omówiono zagadnienia dotyczące charakteru prawnego normy czasu pracy w odróżnieniu od wymiaru czasu pracy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku Informacja prasowa

Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku Informacja prasowa Warszawa, 10 listopada 2015 r. Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku Informacja prasowa Uczniowie interesują się historią XX wieku i lubią słuchać opowieści o tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku.

1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku. 1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku. Kraina sławieńska z podziałem na poszczególne miejscowości. 2. Przynależność administracyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wydawałoby się, że każdy miał dzieciństwo, krótsze, dłuższe, kolorowe lub mniej. Dla nie jednego tamtejszego dziecka skończyło się ono jednak bezpowrotnie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem.

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem. Za nami pierwszy Powiatowy Festiwal Książki- impreza odbywająca się w powiecie piaseczyńskim, która ma charakter cykliczny. Czy jednak w Piasecznie i okolicach czytanie jest popularną rozrywką? Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca dostępu do. sprywatyzowane stacje pilotów morskich uniemożliwiają kandydatom na pilotów

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca dostępu do. sprywatyzowane stacje pilotów morskich uniemożliwiają kandydatom na pilotów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa, dnia 22 lipca 2011 r. RPO-608061-V-11/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 2005 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania m ajątkowe m ałżonka Od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa lokalna- podstawa prawna

Inicjatywa lokalna- podstawa prawna Inicjatywa lokalna- podstawa prawna Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz poświęcając

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP SZKOLNY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 Drogi Uczestniku! ETAP SZKOLNY Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie przeczytał teksty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/13/14. Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9

Uchwała nr 18/13/14. Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 Uchwała nr 18/13/14 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 z dnia 27.02.2014r. w sprawie: przyjęcia zmian w statucie szkoły i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Co wolno w strefach? Na Medal. Nr 3/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Medalami Pro Patria przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci

Co wolno w strefach? Na Medal. Nr 3/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Medalami Pro Patria przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci ISSN 1429-8589 Nr 3/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Co wolno w strefach? Na Medal Z. Matyśkiewicz M. Hebdowski Medalami Pro Patria przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Uchwała Nr 333/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE

Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE Urszula Lenartowicz 1d Wycieczka w sobotę 26 listopada 2016 roku odbyło się trzecie w tym roku szkolnym sobotnie wyjście. Chętnym, którzy dla dodatkowych punktów

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13 ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2013.006 JACEK WANTOCH-REKOWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r KPU.I.MM.517/ 1/11 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Prawo konstytucyjne Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego Artykuł 38. 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE HM

Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE HM Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE.054.1.2015.HM Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadając na interpelację nr 30423 złożoną przez Pana Sławomira Kowalskiego, Posła

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 grudnia 2004 r. II UK 59/04

Wyrok z dnia 3 grudnia 2004 r. II UK 59/04 Wyrok z dnia 3 grudnia 2004 r. II UK 59/04 Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. 1. Na lekcjach chemii obowiązuje wagowy system oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. 1. Na lekcjach chemii obowiązuje wagowy system oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 1. Na lekcjach chemii obowiązuje wagowy system oceniania. a) Uczeń może zdobyć oceny o następujących wagach: WAGA 4: - ocena semestralna, WAGA 3: - sprawdziany, -

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r.

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. 078/04 Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. Za dobrego sąsiada najczęściej uważane są Czechy i Słowacja, a za złego Rosja; opinie o Niemczech są podzielone, ale w sumie pozytywne. Krajom, które uważamy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady rekrutacji.

Ogólne zasady rekrutacji. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 6 W TARNOWIE w r. szk. 2005/2006 (podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 27 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 137, poz. 1304); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo