Wycena i zarządzanie wartością firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena i zarządzanie wartością firmy"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp 15 Część I Źródła i pomiary wartości firmy Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Andrzej Szablewski) Zmiana otoczenia i modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa Zmiana otoczenia Zmiana modelu Od CFO do CIO i CVO Główne idee i interpretacje koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa Stare i nowe spory o wartości i cele przedsiębiorstwa Poszukiwanie wartości Dlaczego prymat interesu akcjonariuszy? ZrównowaŜony układ relacji akcjonariusze versus interesariusze Finansowe strategie podwyŝszania wartości przedsiębiorstwa Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Specyfika wartości przedsiębiorstwa rodzinnego (Family Value) Polityka dywidendy a wartość spółki Z historii dywidendy Pojęcie dywidendy Dywidenda a cykl Ŝycia firmy Teorie dywidendy Polityka dywidendy Odkupywanie akcji własnych a wartość spółki Dywidendy w Polsce Controlling wartości Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy (Monika Marcinkowska) Kapitał intelektualny - co się pod tym kryje? Podstawowe elementy kapitału intelektualnego Pracownicy i kierownictwo Klienci Marka Prace badawczo-rozwojowe Narzędzia prezentacji kapitału intelektualnego - czyli pokaŝ inwestorom swą prawdziwą wartość Sprawozdania z kapitału intelektualnego Intellectual Assets Monitor Navigator Value Creation Index Total Value Creation Budowa wartości firmy na podstawie zrównowaŝonej karty wyników (Tadeusz Woźniak) 95

2 3.1. Zmiany w organizacji a strategie przedsiębiorstw Balanced Scorecard jako zintegrowany system zarządzania Wypracowanie wizji i strategii Wyjaśnianie celów i mierników strategicznych oraz ich integracja z systemami zarządzania Planowanie, wyznaczanie celów i podejmowanie inicjatyw strategicznych Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się organizacji Idea Balanced Scorecard Konstrukcja Balanced Scorecard Budowa strategii na podstawie Balanced Scorecard Wybór celów i miar karty wyników Inicjatywy strategiczne Podsumowanie WdraŜanie strategicznej karty wyników ZbieŜność celów przedsiębiorstwa Powiązanie karty wyników z celami indywidualnymi i zespołowymi PrzełoŜenie strategii na działania operacyjne Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się organizacji Warunki udanego wdroŝenia strategicznej karty wyników Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej (Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar) Kreacja wartości Wartość teraźniejsza netto (NPV) Rynkowa wartość dodana (MVA) Ekonomiczna wartość dodana (EVA(r)) EVA w kontekście analizy NPV Interpretacja dwuskładnikowej struktury modelu wyceny EVA Księgowa amortyzacja, stopa zwrotu z inwestycji spółki i EVA EVA w kontekście oczekiwań inwestorów Nierówna rywalizacja MVA w kontekście pojęcia "kreacja wartości dla akcjonariuszy" 133 Część II Wycena wartości firmy Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw (Mateusz Melich) Podstawy teoretyczne Motywy przeprowadzania wycen przedsiębiorstw Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw Metody majątkowe Metody porównawcze Metody mieszane Metody dochodowe Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pienięŝnych Klasyfikacja wyceny 151

3 Etapy wyceny Nieporozumienia i ograniczenia metody DCF Punkt wyjścia - analiza finansowa Stopa wolna od ryzyka i premia za ryzyko Koszt kapitału własnego Koszt kapitału obcego oprocentowanego Średni waŝony koszt kapitału Zastosowanie modelu CAPM: zdelewarowany i relewarowany współczynnik beta Korekty rachunkowe na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa Podatek dochodowy Inwestycje Wzrost Wartość rezydualna Modele wzrostu Wycena przedsiębiorstwa przy zerowym i stałym wzroście Wycena przedsiębiorstwa przy zerowym wzroście Wycena przedsiębiorstwa przy stałym wzroście Optymalna struktura zadłuŝenia a wartość firmy. Teoria substytucji Ustalenie optymalnej struktury kapitału wg metodologii A. Damodarana. Przykład PKN Orlen SA Optymalna struktura kapitału w nawiązaniu do noty technicznej z Harvard Business School Wycena przedsiębiorstwa wg metodologii A. Damodarana Podstawy wyceny porównawczej MnoŜniki Enterprise Value MnoŜniki Equity Value Przykład wyceny metodą porównawczą Najczęstsze błędy popełniane w wycenach Zintegrowany model biznesu (na przykładzie PKN Orlen SA) Pozycja PKN Orlen SA Poprawa wyników. Korekta prognoz Perspektywy wycen Opcje rzeczowe - nowe spojrzenie na wycenę (Marcin Skwara) Wprowadzenie Istota opcji Rodzaje opcji. Strony zawierające kontrakt opcyjny Profile zysków Premia opcyjna Zastosowanie opcji do wyceny wartości Opcja opóźnienia Opcja rezygnacji Firma jako opcja kupna Modele wyceny opcji finansowych Dwumianowy model wyceny opcji kupna Model wyceny opcji rzeczowych - model Blacka-Scholesa Przykłady wyceny metodą opcji rzeczowych 241

4 Projekt R&D Ericssona jako opcja rzeczowa Anheuser-Busch - kreowanie wartości poprzez opcje rzeczowe Wartość patentu - na przykładzie branŝy farmaceutycznej Generatory wartości w teorii opcji rzeczowych Wycena spółek nowej gospodarki (Mikołaj Pindelski) Prognozowanie wyników Zasady i prawa, czyli postęp w prognozach Prawo Moore'a Prawo "telekosm" Rozwój na styku kilku technologii Znikające zyski Zarządzanie wartością w gospodarce sieciowej Standardy działania sieci Efekty milionów skrzynek Niezwykła rola przywództwa Wycena wartości niematerialnych i prawnych (Agnieszka Tokaj-Krzewska) Wartości niematerialne - pojęcie i cechy Metody wyceny wartości niematerialnych Metody kosztowe Metody rynkowe Metody dochodowe Metody mieszane Dobór metody wyceny Proces wyceny Nowe metody wyceny własności intelektualnej Marka jako przedmiot wyceny Specyfika wyceny marki Wycena znaku towarowego: przykład Agros, Polmos Know-how jako przedmiot wyceny - analiza przykładu 291 Część III Budowanie wartości firmy Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity (Marek Panfil) Wstęp Istota venture capital i private equity Private equity a venture capital Specyfika inwestowania venture capital/private equity w poszczególnych fazach rozwoju firmy Rozwój venture capital/private equity Rozwój venture capital w USA Rozwój funduszy venture capital i private equity w Europie Rozwój venture capital w Polsce Organizacja i funkcjonowanie funduszu venture capital/private equity 320

5 Forma organizacyjno-prawna typu limited partnership Relacja fundusz venture capital - spółki portfelowe Relacja fundusz venture capital - dawcy kapitału (limited partners) Problemy ryzyka i stopy zwrotu Co wnoszą fundusze venture capital i private equity? Co oprócz kapitału? W jaki sposób fundusz venture capital i private equity wpływa na wartość spółki? Enterprise Investors jako inwestor Polfy Kutno SA Profil inwestora Profil Polfy Kutno SA - biorcy kapitału Rola funduszy EI w zwiększeniu wartości Polfy Kutno SA Wyjście funduszy EI z inwestycji Istotne wydarzenia po wyjściu funduszy EI ze spółki (styczeńkwiecień 2004 r.) Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa (Rafał Tuzimek) Motywy podejmowania działań integracyjnych Opłacalność fuzji i przejęć na rozwiniętych rynkach kapitałowych Wpływ rodzaju zapłaty na opłacalność fuzji i przejęć Opłacalność fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym Główne przyczyny niepowodzenia integracji przedsiębiorstw Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku (Jakub Kołczyński) Orientacja na potrzeby klienta CRM - definicja i zakres Wartość klienta CRM w marketingu Ewolucja marketingu Cykl Ŝycia klienta CRM a wartość dla akcjonariuszy Przyszłość CRM MenedŜerskie programy motywacyjne (Cezary Pyszkowski) Wstęp Zachęty i sposoby mierzenia efektywności pracy Wymagany poziom efektywności Forma, termin i sposób wypłacania premii Formy wynagradzania w ramach programów motywacyjnych Najczęściej spotykane rodzaje amerykańskich programów motywacyjnych Programy motywacyjne wykorzystywane w Wielkiej Brytanii Kwalifikowane programy motywacyjne Programy motywacyjne dla menedŝerów Programy zachęt menedŝerskich (EMI) Etapy wprowadzenia kwalifikowanego programu motywacyjnego 424

6 12.9. Wykorzystanie programów motywacyjnych w zarządzaniu spółkami kapitałowymi w Polsce Rodzaje programów motywacyjnych Typowa struktura programu motywacyjnego Opcyjnie programy motywacyjne w Banku Polska Kasa Opieki SA Program opcji menedŝerskich realizowany w latach Program motywacyjny w latach Relacje inwestorskie i raportowanie wartości (Agnieszka Gajewska-Jedwabny) Zmiany warunków działania przedsiębiorstw Skandale księgowe, które doprowadziły do upadku lub znacznego osłabienia pozycji przedsiębiorstw Rosnący wpływ czynników niematerialnych na sytuację finansową i perspektywy firmy Rosnący wpływ inwestorów instytucjonalnych o wysokich potrzebach informacyjnych Upowszechnienie technologii ułatwiających pozyskiwanie informacji Tradycyjne metody komunikacji z inwestorami i innymi interesariuszami Informacje historyczne Informacje publikowane ze znaczącym opóźnieniem Dane finansowe nie związane bezpośrednio z kreowaniem wartości dla akcjonariuszy - niedostateczne uwzględnienie informacji niefi-nansowych Brak porównywalności danych ze względu na standardy rachunko-wości stosowane w róŝnych krajach Forma publikowanych sprawozdań finansowych Podsumowanie róŝnic pomiędzy oczekiwaniami uczestników rynku a publikowanymi danymi Luki w zakresie sprawozdawczości i ich konsekwencje Luka jakościowa Luka sprawozdawcza Luka informacyjna Sprawozdawczość nakierowana na komunikowanie wartości Postrzeganie polityki informacyjnej spółki przez rynek kapitałowy Próby modyfikacji istniejących modeli sprawozdawczości Trzypoziomowy model przejrzystości przedsiębiorstw Model raportowania wartości (Value Reporting) - załoŝenia kon-cepcyjne i implementacja Rozszerzona sprawozdawczość - potencjalne problemy z jej przy-jęciem Obecne i nowe kanały dystrybucji informacji Obecnie wykorzystywane kanały dystrybucji informacji MoŜliwość wykorzystywania nowych kanałów dystrybucji

7 informacji Corporate Governance - kontrola akcjonariuszy Definicja i historia Przepisy międzynarodowe USA Wielka Brytania Unia Europejska Konwergencja systemów Corporate Governance Korzyści dla spółki z przyjęcia nowego modelu relacji inwestorskich Większe zaufanie do zarządu Powiększenie bazy inwestorów z długofalowym planem inwesto-wania Zwiększenie zainteresowania analityków Polepszenie dostępu do kapitału, czyli niŝszy ogólny koszt finansowania Zwiększenie cen akcji - premia za mniejsze ryzyko inwestowania Korzyści wewnątrz przedsiębiorstwa Kształtowanie kultury nowoczesnej korporacji (Marek Nowak) Kultura korporacyjna - próba definicji Wartości w kulturze korporacyjnej Uczciwość Włączenie wszystkich, demokratyzacja, szacunek dla jednostki Nagroda związana z wynikami Uczenie się, zmiany, tolerancja ryzyka Szybkość działania Bezpośrednia, uczciwa komunikacja Reorientacja kultury korporacji Etapy zmiany kultury organizacyjnej Narzędzia zmiany Subkultury a zmiana Wyzwania nowoczesnych organizacji Nowe źródła kapitału Akcjonariusz, klient, pracownik Korporacja rozproszona Wielokulturowość korporacji Nowe technologie a kultura 543 Indeks rzeczowy 545 Bibliografia 555

8 Wstęp Celem ksiąŝki jest zapoznanie Czytelników ze złoŝoną problematyką wyceny oraz długoterminowego budowania wartości spółek kapitałowych w warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego rozwoju nowych technologii i konieczności zmiany metod zarządzania przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem rosnącej konkurencji i presji rynków kapitałowych na poprawę wyników spółek. Poszukując źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, menedŝerowie w coraz większym stopniu muszą uwzględniać wzrost znaczenia niematerialnych czynników: kapitału intelektualnego, kapitału informatycznego i kapitału organizacyjnego. Oznacza to potrzebę koncentrowania uwagi menedŝerów na zarządzaniu markami, wartością klienta, kapitałem relacji z otoczeniem zewnętrznym oraz budowaniu trwałego zaufania do przedsiębiorstwa, jako organizacji kreującej wartość dla wszystkich grup interesariuszy i zarazem społecznie wraŝliwej i odpowiedzialnej. W pracy zostały rozwinięte trzy główne nurty badawcze: źródła i pomiary wartości spółki kapitałowej (część I, rozdziały 1-4), wycena wartości firmy (część II, rozdziały 5-8) oraz budowanie wartości firmy (część III, rozdziały 9-14). Punkt wyjścia części I stanowią rozwaŝania poświęcone zmianie otoczenia i modelu funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Skupienie uwagi na budowaniu silnych marek, pomnaŝaniu kapitału klientów, wdraŝaniu zintegrowanych systemów zarządzania, wraz ze strategią akwizycji, zwłaszcza najnowszych technologii przyczynia się do szybszego i bardziej trwałego podnoszenia wartości firmy. Tezą rozdziału pierwszego jest konieczność zapewnienia równowagi między skuteczną realizacją strategii finansowych podporządkowanych pomnaŝaniu wartości firmy (z uwzględnieniem wpływu polityki wypłat dywidendy na wzrost jej wartości) a społeczną odpowiedzialnością. W rozdziale drugim zaakcentowano wpływ poszczególnych elementów kapitału intelektualnego: potencjału pracowników i kierownictwa firmy, klientów, marek oraz prac badawczo-rozwojowych na podnoszenie konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa. WaŜnym wzbogaceniem tych rozwaŝań są narzędzia prezentacji kapitału intelektualnego - waŝne dla pokazania inwestorom prawdziwej wartości spółki. Koncepcja i sposoby implementacji zrównowaŝonej karty wyników (Balanced Scorecard) stanowią przedmiot rozwaŝań w rozdziale trzecim. Akcent połoŝony został tu na wykorzystaniu zrównowaŝonej karty wyników w procesie formułowania strategii firmy, jej wdraŝania, monitorowania oraz procesu uczenia się samej organizacji. Część I zamyka prezentacja i analiza nowych mierników wartości spółki kapitałowej: rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej (EVA i MVA), wraz z analizą wartości teraźniejszej netto (NPV). Część II poświęcona jest wycenie wartości firmy. W rozdziale piątym został zaprezentowany teoretyczny i praktyczny sposób podejścia do metod wyceny, wykorzystujący metodykę zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF). W teorii i praktyce wycen spółek kapitałowych punkt cięŝkości przesuwa się stopniowo z analizy przyszłych przepływów pienięŝnych netto na bardziej precyzyjne szacowanie średniego waŝonego kosztu kapitału w powiązaniu z poszukiwaniem optymalnej jego struktury, szerszego wykorzystywania ratingu spółki w celu uzyskania większej wiarygodności kredytowej i jej pozycji na rynku kapitałowym. Przeprowadzona szczegółowa analiza zintegrowanego modelu biznesu PKN ORLEN, wraz z jego wyceną i projekcją na najbliŝsze lata, wskazuje na znaczący potencjał wzrostu wartości w przyszłości. Nowe spojrzenie na wycenę przedsiębiorstw ukazuje rozdział

9 szósty na temat wykorzystania metody opcji rzeczowych, wraz z modelami wyceny, konkretnymi przykładami wyceny (Ericsson, Anheuser Busch) oraz wnioskami dotyczącymi generatorów wartości w teorii opcji rzeczowych. Zarządzaniu wartością w gospodarce sieciowej poświęcony został rozdział siódmy. Przedstawiono w nim zasady i prawa nowej gospodarki (prawo Moore'a, "telekosm"), rozwój przedsiębiorstw nowej gospodarki na styku wielu technologii, standardy działania sieci. Część II wzbogacają prezentowane w rozdziale ósmym metody (kosztowe, rynkowe, dochodowe, mieszane) wyceny wartości niematerialnych, w tym analiza przykładów wyceny własności intelektualnej oraz znaków towarowych (Agros, Polmos, Baltic). Część III ksiąŝki poświęcona jest budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Otwiera ją rozdział dziewiąty poświęcony wkładowi funduszy venture capital i private equity w podnoszenie wartości spółek kapitałowych. Omówienie rozwoju tych funduszy w USA, Europie i w polskich spółkach, wraz z formami prawnymi oraz uzyskiwanymi stopami zwrotu z inwestycji na przykładzie amerykańskiego funduszu Enterprise Investors w polskich spółkach, przybliŝa ten rozwojowy i perspektywiczny segment dopływu kapitału do przedsiębiorstw. W rozdziale dziesiątym pokazano opłacalność fuzji i przejęć na rozwiniętych rynkach kapitałowych oraz w Polsce, a takŝe główne przyczyny niepowodzenia integracji przedsiębiorstw. Metody oceny wartości klienta - na przykładzie banku - zaprezentowano w rozdziale jedenastym. Gruntownej analizie poddano w nim wykorzystanie zasad zarządzania relacjami z klientem w marketingu, wraz z szacowaniem kosztów pozyskiwania klienta, zysków na kliencie, cyklu jego Ŝycia, a zwłaszcza wpływu wartości klienta na wartość dla akcjonariuszy. W rozdziale dwunastym przedstawiono istotę oraz szczegółowe sposoby rozwiązań menedŝerskich programów motywacyjnych w USA i Wielkiej Brytanii. Na tym tle omówiono prawne i ekonomiczne rozwiązania stosowane w programach motywacyjnych w spółkach kapitałowych w Polsce, w tym analizę opcyjnych programów motywacyjnych realizowanych w Banku Pekao SA. Problematyce relacji inwestorskich i raportowania wartości został poświęcony rozdział przedostatni, trzynasty. Wychodząc od istniejących luk w dotychczasowym systemie sprawozdawczości oraz licznych skandali księgowych w ostatnich latach rozwinięto rozwiązania w zakresie sprawozdawczości ukierunkowanej na komunikowanie wartości dla akcjonariuszy, w tym zasady trzypoziomowego modelu przejrzystości przedsiębiorstw. Przyjęcie nowego modelu relacji inwestorskich w spółkach kapitałowych zapewniać będzie bezsporne korzyści: zaufanie do zarządów, powiększenie bazy inwestorów, polepszenie dostępu do kapitału, a w konsekwencji zwiększenie cen akcji i wartości rynkowej firmy. KsiąŜkę zamyka rozdział czternasty podejmujący kwestie kształtowania kultury nowoczesnej korporacji. Na plan pierwszy wysuwane są tu kwestie wyznawanych wartości w kontekście wyzwań nowoczesnych, wielokulturowych, a zarazem rozproszonych korporacji z coraz bardziej istotnym wpływem stosowanych nowych technologii na reorientację kultury korporacji. KsiąŜka adresowana jest do wyŝszej i średniej kadry menedŝerskiej, członków rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych, doradców, analityków rynku kapitałowego i inwestorów, osób odpowiedzialnych za trwałe podnoszenie wartości przedsiębiorstw. Zaprezentowano w niej rezultaty najnowszych badań naukowych w zakresie budowania strategii wzrostu wartości. Publikacja została głęboko osadzona w konkretnych realiach gospodarki, dane do analiz pochodzą ze spółek z rozwiniętych rynków kapitałowych oraz rynku kapitałowego w Polsce. To teŝ sprawia, iŝ moŝe być ona z powodzeniem

10 wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, finansów i marketingu. Pragniemy wyrazić nasze podziękowania dla Pana Profesora Andrzeja Hermana, Kierownika Katedry Small Businessu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wszystkich KoleŜanek i Kolegów z Katedry za inspirację, krytyczne uwagi i sugestie wyraŝane w toku licznych dyskusji, a dotyczące wielu aspektów budowania wartości spółek kapitałowych oraz Ŝyczliwość niezbędną do ukończenia tej ksiąŝki. Niezwykle cenna była dla nas wymiana poglądów i konfrontacja teoretycznych rozwiązań z praktycznymi doświadczeniami słuchaczy Podyplomowego Studium SGH Zarządzanie Wartością Firmy. Ich oczekiwania skłaniały do wielu przemyśleń, dalszych poszukiwań i studiów. Szczególne podziękowania pragniemy skierować pod adresem pracowników Wydawnictwa Poltext, zwłaszcza Pani Prezes Iwony Kaczmarskiej i Pani Redaktor Ewdokii Cydejko. Ich cierpliwość i mozolna praca przyczyniły się w duŝym stopniu do ukazania się ksiąŝki. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, opinie i krytyczne uwagi od Czytelników odnoszące się do treści niniejszej publikacji. Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek RECENZJE Bogusław Lempkowski, Człowiek droŝszy od pieniędzy "Rzeczpospolita" 29 września 2005 Dwudziesty wiek pokazał, Ŝe to nie majątek trwały, ale głównie ludzie decydują o wartości firmy. Gdy dzisiaj mówimy o strategii Unii Europejskiej na najbliŝsze lata, czyli budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, oznacza to właśnie lepsze wykorzystanie myśli ludzkiej. Teoretycy zarządzania lubią przytaczać wypowiedź Andrew Carnegie, jednego z wielkich amerykańskich przedsiębiorców XIXX wieku, Ŝe nawet jeśli kataklizm odbierze mu ziemię, budynki i maszyny, ale zostaną ludzie tworzący organizację, to i tak jest w stanie odbudować wszystko w ciągu pół roku. Nie ma wątpliwości, Ŝe na współczesnym rynku kapitał intelektualny jest najlepszym źródłem przewagi konkurencyjnej. Odpowiedź na pytanie "ile warta jest firma?" wcale nie jest prosta, o czym wiedzą nie tylko biznesmeni i ekonomiści, ale wszyscy interesujący się gospodarką i polityką. Na tym tyle wybuchają spory o to, Ŝe jakąś firmę "ze szkodą dla społeczeństwa" sprzedano (a potem wyceniono) zbyt tanio. Właśnie transakcję kupna-sprzedaŝy wymuszają rozwój metod wyceny, zwłaszcza spółek kapitałowych. Metod jest wiele, a dzieli się je na cztery grupy: majątkowe, porównawcze, mieszane, dochodowe. Dyskusyjny bywa więc juŝ sam wybór metody wyceny. Gdy stron transakcji jest kilka, łatwiej tego dokonać, ale gdy zainteresowanych są tysiące - moŝe to nie być proste. Przykładów z ostatnich lat mamy w Polsce wiele.

11 Za pomocą tej ksiąŝki i informacji finansowych z konkretnych firm moŝna samemu dokonać wyceny. Opisano w niej m. in. metody, które nie wymagają znajomości wyŝszej matematyki. MoŜe się to przydać takŝe menedŝerom, choć dla nich najwaŝniejsze wydaje się nie pytanie, ile jest warta nasza forma, ale ile będzie warta w przyszłości. Zespół autorów ksiąŝki to w większości absolwenci SGH, zarówno pracownicy uczelni ekonomicznych, jak i praktycy. KsiąŜka składa się z 3 części: pierwsza jest poświęcona metodom mierzenia wartości formy (i tu do lektury przyda się znajomość matematyki), trzecia - budowaniu tej wartości. KsiąŜka moŝe być ciekawą i poŝyteczną lekturą zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, jak i dla inwestorów giełdowych dokonujących samodzielnych analiz, a takŝe dla analityków oraz menedŝerów. Jej lektura nie tylko nasuwa waŝne pytania, ale i pomaga znaleźć na nie odpowiedzi. Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak "Studia i prace kolegium zarządzania finansów", Zeszyt Naukowy nr 59, Szkoła Główna Handlowa, 2005 Autorzy ksiąŝki potwierdzili bardzo dobre przygotowanie do prezentacji - w sposób jasny i przekonujący - skomplikowanych i nierzadko dyskusyjnych problemów z zakresu spraw określonych przez: tytuł dzieła, sformułowany precyzyjnie cel tego przedsięwzięcia naukowobadawczego oraz wyraźnie wskazany krąg odbiorców-czytelników. Przygotowanie oraz wydanie pracy ma pełne uzasadnienie merytoryczno-teoretyczne i empiryczne oraz dydaktyczne. Studium to zasługuje z tych punktów widzenia na bardzo wysoką ocenę. Tę pozytywną opinie moŝna wyrazić zarówno o charakterze ambitnego zamiaru, którego efektem jest właśnie ksiąŝka, jak i sposobie jego realizacji oraz zastosowanych metodach analityczno-badawczych, pozwalających nie tylko na prezentację określonych zjawisk procesów i tendencji, ale równieŝ formułowanie tez, opinii, sugestii czy postulatów związanych z perspektywą rozwoju nowoczesnych firm w naszym kraju. Moje oczekiwania dotyczące efektu podjętego przez autorów wysiłku badawczego w pełni się sprawdziły. Otrzymaliśmy pozycję, którą mogę określić mianem wyróŝniającej się w naszej literaturze, o powaŝnym znaczeniu zarówno dla teorii, jak i praktyki związanej z zarządzaniem współczesnymi przedsiębiorstwami. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wywody systemowo-teoretyczne tworzą bardzo dobrą podstawę do określenia zasadniczych obszarów badawczych o charakterze praktycznym, w ramach których dokonano rzetelnej analizy zasad, mechanizmów i instrumentów związanych z wyceną firmy. W analizie tej uwzględniono szeroki zestaw uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych i organizacyjnych, które określają stan otoczenia przedsiębiorstw i współtworzą podstawy podejmowania decyzji, uwzględniających dotychczasowe konsekwencje wyboru określonych strategii i technik operacyjnych, a takŝe dającą się przewidzieć przyszłość.. Dzięki takiemu podejściu, przeprowadzona w pracy analiza poparta jest szeregiem mocnych argumentów teoretycznych i praktycznych powodując, iŝ nabiera ona cech studium o wysokim stopniu wiarygodności dotyczącej opisanych i poleconych metod, sposobów i

12 instrumentów wyceny oraz zarządzania wartością firmy. Konsekwencja, z jaką autorzy dąŝą w kolejnych fragmentach tej niezwykle ciekawej i wartościowej pracy, do urzeczywistnienia swojego zamiaru badawczego i wydawniczego, zasługuje na wysoką ocenę. Na taką ocenę zasługuje równieŝ wieloaspektowe, wszechstronne - moŝna by rzec kompleksowe - patrzenie autorów na poszczególne, analizowane zagadnienia. Wywody prowadzone w ksiąŝce odznaczają się jednocześnie tym, Ŝe autorzy umiejętnie wybierają istotne problemy niezbędne do sformułowania właściwych ocen, wniosków i propozycji. Dotyczy to zarówno całej ksiąŝki, jak i jej poszczególnych rozdziałów. Zanim przejdę do syntetycznej prezentacji i oceny poszczególnych fragmentów ksiąŝki, pragnę (moŝe w sposób odbiegający od tradycyjnego przedstawiania recenzji) stwierdzić, iŝ na podstawie lektury tego dzieła, w pełni zgadzam się ze sformułowaniem redaktorów naukowych, które jak sądzę stanowi swojego rodzaju źródło inspiracji do napisania tej ksiąŝki. Sformułowanie to brzmi następująco: Poszukując źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, menadŝerowie w coraz większym stopniu muszą uwzględnić wzrost znaczenia niematerialnych czynników: kapitału intelektualnego, kapitału informatycznego i kapitału organizacyjnego. Oznacza to potrzebę koncentrowania uwagi menedŝerów na zarządzaniu markami, wartością klienta, kapitałem relacji z otoczeniem zewnętrznym oraz budowaniu trwałego zaufania do przedsiębiorstwa, jako organizacji kreującej wartość dla wszystkich grup interesariuszy i zarazem społecznie wraŝliwej i odpowiedzialnej (str. 15 pracy). Myślę więc, iŝ autorzy będąc właśnie pod wpływem takiej oceny współczesnej rzeczywistości, podjęli się realizacji niezwykle ambitnego i odpowiedzialnego zadania, określając podstawowy cel ksiąŝki jako: zapoznanie Czytelników ze złoŝoną problematyką wyceny oraz długoterminowego budowania wartości spółek kapitałowych w warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego rozwoju nowych technologii i konieczności zmiany metod zarządzania przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem rosnącej konkurencji i presji rynków kapitałowych na poprawę wyników spółek (str. 15). Przyjętemu celowi oraz wyraźnie określonym intencjom naukowym podporządkowana jest struktura ksiąŝki. UwaŜam ją za właściwą, odzwierciedlającą przyjęte i wyraźnie określone zobowiązania badawcze, które są konsekwentnie realizowane. Układ ten pozwala jednocześnie czytelnikowi z zainteresowaniem śledzić przebieg wywodów. KsiąŜka została podzielona na trzy części poświęcone kolejno: * źródłom i pomiarowi wartości firmy, * wycenie wartości firmy, * budowaniu wartości formy, W kaŝdej z tych części autorzy w drodze realizacji przyjętego (wcześniej sygnalizowanego) zobowiązania badawczego tworzą obraz aktualnych i przyszłych moŝliwości szerokiego, skutecznego, poŝądanego i poŝytecznego wykorzystania odpowiednich metod wyceny i zarządzania wartością firmy, w ich oddziaływaniu na decyzje i procesy zachodzące we współczesnych przedsiębiorstwach. Wskazują jednocześnie (jak juŝ to wcześniej sygnalizowałem) na uwarunkowania decydujące o efektach tych decyzji, uwzględniających właściwy stan wiedzy i potencjalne konsekwencje wdraŝania ich w Ŝycie. To, co znajdujemy w poszczególnych częściach ksiąŝki zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Treść wchodzących w ich skład rozdziałów świadczy nie tylko o wysokim poziomie warsztatu naukowego autorów, ale równieŝ o ich i umiejętnościach, dotyczących

13 interesującego i przekonywującego sposobu przekazywania skumulowanej wiedzy, a takŝe doświadczeń praktycznych czytelnikom, którzy odczuwają swoistego rodzaju komfort intelektualny, przenosząc się w trakcie lektury w niezwykle złoŝony świat funkcjonowania współczesnych firm. Część pierwsza zawiera cztery rozdziały poświęcone kolejno: * maksymalizacji wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, * kapitałowi intelektualnemu jako źródłu przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, * budowanie wartości firmy na podstawie zrównowaŝonej karty wyników, * miernikom kreowanej wartości spółki kapitałowej. Studiując te fragmentu ksiąŝki, zastanawiałem się, czy nie byłoby celowe - z poŝytkiem dla klarowności wywodów - umiejscowić rozdział 3 z tej części w części trzeciej, poświęconej budowaniu ( w szerokim aspekcie) wartości firmy. Tytuł (całej części pierwszej) i poszczególnych rozdziałów, ich zawartość marytoryczna, a takŝe efekty zaprezentowanych charakterystyk oraz przeprowadzonych analiz dając podstawę do sformułowania wniosku, iŝ autorzy z powodzeniem zrealizowali swoje zamiary i co więcej - uporali się z wieloma trudnościami natury merytorycznej i metodologicznej. Bardzo bogatą, jeśli chodzi o zakres przedmiotowy rozwaŝań oraz treści poszczególnych fragmentów, jest część druga - poświęcona wycenie wartości firmy. Autorzy poszczególnych rozdziałów analizują kolejno: * nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, * opcje rzeczowe jako nowe spojrzenie na wycenę, * wycenę spółek nowej gospodarki, * oraz wycenę wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętne powiązanie podejścia modelowego z praktycznymi rozwiązaniami pozwoliło stworzyć kompleksowy obraz współczesnych i perspektywistycznych moŝliwości w zakresie wyceny wartości firmy, uwzględniającej cały zestaw czynników oddziałujących na racjonalne podejście do zastosowania właściwych metod tej wyceny. Część trzecia zawiera opracowania noszące wspólną nazwę "Budowanie wartości firmy", a kolejno poświęcone: * budowaniu wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity, * relacjom między fuzjami i przejęciami - wartością przedsiębiorstwa, * zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, * menedŝerskim programom motywacyjnym, * relacjom inwestorskim raportowaniu wartości, * kształtowaniu kultury nowoczesnej korporacji. Zestaw przedstawionych wyŝej tytułów poszczególnych rozdziałów wchodzących w skład części trzeciej, a przede wszystkim ich treść wskazują na interesujący, ale jednocześnie jakŝe subtelny i skomplikowany proces budowania wartości firmy, z którym muszą się uporać współcześni menedŝerowie.

14 Podsumowując recenzję (jeszcze raz powtórzę) tej bardzo interesującej, a nade wszystko poŝytecznej ksiąŝki, powaŝnie wzbogacającej naszą wiedzę teoretyczną i empiryczną, naleŝy dostrzec równieŝ jej funkcję inspirującą, skłaniającą czytelnika do szeregu przemyśleń i podejmowania działań praktycznych na rzecz doskonalenia zarządzania wartością firmy. kończąc, pragnę podkreślić, iŝ podzielam w pełni pogląd redaktorów naukowych, którzy piszą: KsiąŜka adresowana jest do wyŝszej i średniej kadry menedŝerskiej, członków rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych, doradców, analityków rynku kapitałowego i inwestorów, osób odpowiedzialnych za trwałe podnoszenie wartości przedsiębiorstw..., moŝe być ona z powodzeniem wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i marketingu (str. 17). Gratulując autorom i redaktorom naukowym dotychczasowych osiągnięć badawczych naleŝy jednocześnie wyrazić nadzieję, iŝ będą kontynuować podjęty wysiłek, a jego rezultatem stanie się kolejna pozycja wzbogacająca Naszą literaturę ekonomiczną z zakresu zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami.

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja SESJA I: 18-19.04.2009 r. 18.04.2009 r. (Sobota), Bud. A SGH, sala 8A, ul. Rakowiecka 24 09:30 10:00 Otwarcie Studiów i wręczenie

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami

Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami MGP7140 Ocena finansowa projektu (3 pkt. kredytowe) MGP7150 Analiza wykonalności projektu (3 pkt. kredytowe) MGP7180

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora Spis treści Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora Contents 13 Przedmowa 19 Wstęp 21 Część I Perspektywa klienta 25 1. Wprowadzenie do wyceny spółek (Marek Panfil) 27 1.1. Definicja wartości

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Dr Paweł Sekuła Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych Tematyka seminarium jest

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Międzrnarodowe i polskie

Międzrnarodowe i polskie PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. DR. HAB. MARIANA WALCZAKA Międzrnarodowe i polskie re~lac e rachun owości w praktyce Warszawa 2003 ldi"fin Spis treści Wprowadzenie................................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja Spotkanie informacyjne 19.12.2006 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarządzania Finansami

Zarządzanie finansami. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarządzania Finansami Zarządzanie finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarządzania Finansami Wprowadzenie Gospodarka rynkowa w sferze realnej działa w sposób, który czyni z zarządzania finansami królową

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M.

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. Spis treści Wstęp Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. 1.1.1 Formy działań na rynku kontroli przedsiębiorstw 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura Wstęp 1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce (Alfred Biec, Maria Drozdowicz-Bieć) 1.1. Cykliczność rozwoju gospodarczego - istota zjawiska 1.1.1. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SPOTKANIE INFORMACYJNE Remigiusz Orzechowski 19.06.2007 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRATEGIE WSTĘP... 13

SPIS TREŚCI STRATEGIE WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 STRATEGIE 1 Marek Jabłoński ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SCENARIUSZOWEGO DO PROJEKTOWANIA I MODYFIKACJI MODELI BIZNESU... 17 Wstęp... 17 1. Podejście scenariuszowe w zarzadzaniu strategicznym podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

STUDIA i MONOGRAFIE Nr 27. Zarządzanie. współczesnym przedsiębiorstwem. wybrane zagadnienia. Redakcja naukowa Jerzy Różański, Jarosław Sokołowski

STUDIA i MONOGRAFIE Nr 27. Zarządzanie. współczesnym przedsiębiorstwem. wybrane zagadnienia. Redakcja naukowa Jerzy Różański, Jarosław Sokołowski STUDIA i MONOGRAFIE Nr 27 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Jerzy Różański, Jarosław Sokołowski Łódź 2010 Z e s p ó ł a u t o r s k i: W S T Ę P Jerzy Różański,

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo