I. Analiza fundamentalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Analiza fundamentalna"

Transkrypt

1 7. Analiza akcji Każdy inwestor stara się, by każda z decyzji inwestycyjnej przyniosła mu jak największe zyski. Kluczowym pytaniem jest, decyzja odnośnie zakupu bądź sprzedaży. W zasadzie, każdy ma do czynienia z dwoma głównymi rodzajami analizy - fundamentalna i techniczna I. Analiza fundamentalna Daje odpowiedź na pytanie co do kupna lub sprzedaży. Pokazuje nam informacje na temat gospodarki, rozwoju poszczególnych sektorów, oraz firmy wyróżniające się swoimi wynikami. Analiza fundamentalna jest podzielona globalnie, gdzie pod uwagę brane są: inflacja, bezrobocie, PKB, stopy procentowe i bilans handlowego, a także przemysł i wyniki firm. Jest to najlepszy sposób oceny podstawowych danych dla każdego przedsiębiorstwa, jego miejsce w tej branży, czy jest monopolistą, efektywność ekonomiczna i wysokość kapitału. Wynik analizy fundamentalnej powinien być jednym z wyznaczników na zakup zmniejszającym ryzyko inwestycji. 1) Globalna analiza Wyświetla bieżący stan, pokazuje przewidywania na przyszłość gospodarki w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne i ich powiązania. Czynniki ekonomiczne są uważane za najważniejsze ustalenia cen akcji, kursów walut, jak również inne ceny na rynkach finansowych. Ekonomiści zbierają dane z różnych źródeł by porównać je ze statystykami gospodarczymi, opublikowanymi co tydzień lub miesiąc z instytutów statystycznych. Dane są analizowane przez handlowców i uczestników rynku podejmujących decyzje na podstawie analiz na nich opartych. - Average Workweek - średnio roboczego - Building Permits - wydane pozwolenia na budowę nowych domów - Business Inventories - skumulowane środki w spółce - Capacity Utilization - wykorzystanie mocy produkcyjnych - Consumer Confidence - wskaźnik zaufania konsumentów - CPI - Consumer Price Index -Indeks cen konsumpcyjnych - CPI ex- food & energy, itp.. core CPI indeks cen konsumentów. ceny nie zawierają cen żywności. produktów i energii - Durable Goods Orders - zamówienia na dobra trwałego użytku - Employnment Cost Index - indeks kosztów dla pracowników - GDP Gross Domestic Produkt - PKB Produkt Krajowy Brutto - GDP Deflator - deflator PKB - Hourly Earnings - średnia stawka godzinowa - Housing Starts rozpoczęte budowy domów - Chicago PM Index - Indeks Chicago Stowarzyszenie zarządzania podażą (Chicago PM) - Interest Rate - stopa procentowa - Industrial Production - produkcja przemysłowa - ISM Index - Indeks Instytutu Michigan aktywność wytwórcza - LEI Leading Ekonomic Indicator - wiodący wskaźnik ekonomiczny - Michigan Sentiment Index - indeks Uniwersytetu Michigan, monitor przyszłych prognoz - New Home Sales - sprzedaż nowych domów - Non - farm Payrolls - liczba pracujących (poza rolnictwem), czyli w przemyśle i usługach - PCE - Personal consumption expenditures - osobiste wydatki konsumpcyjne - Personal Income - dochod od osób fizycznych - PPI - Producer Price Index - Inflacja PPI - PPI ex- food & energy, core PPI -PPI (z wyłączeniem żywności, produktów i energii) - Productivity - Wydajność - Retail Sales - Sprzedaż detaliczna - Retail Sales ex-autos - sprzedaży detalicznej (z wyjątkiem samochodów osobowych) - Trade Balance - bilans handlu zagranicznego

2 - Unemploynment Rate stopa bezrobocia - Wholesales - sprzedaż hurtowni Komentarz wybranych wskaźników: 1 / Ilość pieniądza w obiegu Stanowi sumę pieniędzy w obiegu w gospodarce. Wartość ilości pieniądza w gospodarce jest publikowany co miesiąc, itp. są wyrażone agregatów pieniężnych, oznaczone głównie M i liczba określająca stopień płynności postaci pieniądza i im większa liczba, tym stopień płynności jest niższy. M0 = monety, banknoty M1 = M0 + nie oprocentowane rachunki bieżące, czekami podróżnymi M2 = M1 + umowy kupna między zakończeniem a rozpoczęciem wymiany i transakcji bankowych euro-dolara, między rozpoczęciem i zakończeniem transakcji walutowych, nie wliczając depozytów oszczędnościowych i ustalonych w terminie wymagalności trudnych. M3 = lokaty terminowe o dużych nominałach, umowy kupna na czas określony M4 = transakcje długoterminowe euro-dolara, kont oszczędnościowych, państwowych papierów wartościowych z terminem wymagalności krótszym niż jeden rok 2 / Produkt krajowy brutto / PKB (Produktu Krajowego Brutto = PKB) Łączna wartość towarów i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie czasu, zwykle jednego roku. Współczynnik PKB jest wskaźnikiem zdrowia gospodarki. Obejmuje szeroki poziom aktywności gospodarczej i praktycznie wszystkie inne wskaźniki gospodarcze dostarczają informacji na temat BIP. Składniki PKB w USA: Koszty (56%), rząd (1 +7%), inwestycje (14%), handel (eksport - import i 3%) 3 / indeksu cen konsumpcyjnych (CPI = Consumer Price Index) CPI jest miernikiem poziomu cen konsumpcyjnych dla stałego koszyka dóbr i usług. Jest jednym ze wskaźników inflacji. Składniki CPI: artykuły gospodarstwa domowego (42%), żywność (18%), transport (17%), medyczne (~%), odzież (6%), rozrywka (4%), inne (4%) 4 / Indeks cen środków produkcji (PPI = Producent Price Index) Indeks CPI, wskaźnik cen na poziomie produkcji. Rosnąca wartość jest pierwszą oznaką pojawienia się zjawisk inflacyjnych. Jest publikowany co miesiąc. Składniki PPI: półprodukty, substytuty (40%), żywność (26%), wyposażenia kapitałowego (25%), energii (9%) 5 / Aktywność wytwórcza, ISM Wniosek ten jest uzyskiwany bezpośrednio z menedżerów zaopatrzenia w ponad 250 przedsiębiorstwach przemysłowych. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz odnoszący się do produkcji, zamówień, cen towarów, akcji, pracy sprzedawców i zatrudnienia. Tu wartość zero to 50. Mniejsza liczba oznacza spadek, większa wzrost rozwój sektora wytwórczego. Podaż i popyt Cena akcji w dużej mierze zależy od oczekiwań inwestorów. Zazwyczaj występuje w kolizji podaży i popytu na niektóre akcje lub całej branży jako forma lokaty kapitału. Teoria popytu i podaży jest podstawową zasadą gospodarności, zarządzania cenami produktów i wyjaśnia reakcje konsumentów. Tłumaczy również, dlaczego poniżej czynniki wpływające na ceny. cena równowagi - Cena jest ustalana w gastronomii do popytu - Producent, który jest ceną, zwiększając rentowność produktu Prawo popytu i podaży Poszukiwane < Oferowane - spadek cen (recesji)

3 Poszukiwane = Oferowane - ceny są stabilne Poszukiwane > Oferowane - ceny rosną (inflacja) Wiadomości polityczne Wskaźniki ekonomiczne, podaż i popyt nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na zachowanie inwestorów. Podczas zmian politycznych, kryzysu czy wojny, inwestorzy ignorują zdrowie gospodarki, dążąc do zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego i generalnie preferując obligacje nie akcje, chcą kupić bezpieczne waluty, za które uważa się dolara amerykańskiego, a ostatnio franka szwajcarskiego. Do wyrobu najbardziej bezpiecznego zalicza się złoto banku. 2) analizę Przemysłu - jest przeznaczona do wykrywania różnic w wynikach gospodarczych w poszczególnych sektorach i prognozowanie ich rozwoju. Analiza przede wszystkim: - Produkcja kosztów - Procent zysku - Udział w rynku - Możliwości eksportu - Oczekiwania innowacyjne i itp. 3) Analiza poszczególnych udziałów w rynku - przychód z tego działania ma istotną wartość. Istnieją dwie metody obliczania wartości wewnętrznej akcji. "Metoda rzeczowa "Metoda wydajności Metoda rzeczowa: określenie rzeczywistej wartości akcji przez rzeczony, metoda oparta jest na opublikowanym bilansie i rachunku spółek. AKTYWA - PASYWA = WARTOŚC KSIĘGOWA + AKTYWA NIE WYKAZANE W BILANSIE + CICHE REZERWY = WARTOŚĆ REZERW WARTOŚC WEWNETRZNA AKCJI= WARTOŚĆ REZERW / LICZBA AKCJI Wydajność: najczęściej stosowanym wskaźnikiem jest stosunek ceny rynkowej i zysk (P / E). Powstaje poprzez porównanie ceny, jaką należy zapłacić za akcję do zysków w okresie obrachunkowym przypadającym na te akcje. Im niższy jest wskaźnik P/E tym wyższy jest poziom ryzyka. P / E jest pomocne ale służy jedynie do porównania akcji tego samego sektora w kraju. EPS cena rynkowa akcji do zysku jaki osiągnęło przedsiębiorstwo w poprzednim roku na jedną akcje. Beta koeficjent - współczynnik korelacji reprezentujących zmiany kursu akcji w stosunku do rynku jako całości. = 1, akcje wzrastają lub spadają równie szybko, jak rynek. > 1, akcje wzrastają lub spadają znacznie szybciej niż rynek. <1, akcje poruszają się w tym samym kierunku co rynek, ale wolniej. <0, akcja poruszają się w przeciwnym kierunku do rynku. Jeśli rynek słabnie, wzrastają akcje i odwrotnie. Gatunek ten jest interesujący głównie w okresach długoterminowych spadków na rynku. Kapitalizacja rynku - w cenach rynkowych odzwierciedla wartość subskrybowanych udziałów emitenta. W zależności od wielkości kapitalizacji giełdy podzielone są na tzw. Small Cap, Middle Cap, Big Cap. Szczególne perspektywy rynkowe w zakresie informacji "Kupuj, gdy się o tym szepcze, i sprzedaj, gdy się o tym mówi! " Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że ruch cen przede wszystkim jest wywołany oczekiwaniem pewnych zdarzeń, danych ekonomicznych i aktualności politycznych, a nie rzeczywistych danych i raportów. Szczególnie w przypadku statystyki gospodarczej są oczekiwania i przewidywania pewnych warunków poza gospodarką, co powoduje wzrosty lub spadki ceny. Gdy dane są publikowane zgodnie z oczekiwaniami rynków, inwestorzy są zazwyczaj skłonni wrócić do interpretacji danych historycznych. To samo odnosi się do publikacji wyników gospodarczych poszczególnych spółek i wyjaśnia reakcję rynku, kiedy spółka publikuje niższe straty za dany okres niż przewidywano wywołuje to wzrost jej akcji na giełdzie i na odwrót, gdy spółka wykazała niższy zysk niż prognozowano, powoduje to gwałtowny spadek.

4 II. Analiza techniczna: Wiele książek zostało napisanych na potrzeby analizy wykresów i wprowadzenie niektórych metod matematycznych do przewidywania przyszłych ruchów cen. W 90-tych latach XX wieku analiza techniczna zyskał większe znaczenie globalne, powodem tego było wprowadzenie metod komputerowych. Obecnie przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do tych wykresów i analiz technicznych, za pomocą jednego kliknięcia. Wykresy przedstawiają historyczne ruchy cen. Zawierają ważne informacje niezbędne do analizy trendu. Istnieje, jednak stały sposób ich interpretacji. Zdolność rozpoznawania podstawowych formacji na wykresach, może pomóc w prognozowaniu przyszłego kierunku kursów. Najważniejsze, aby pamiętać, że w pewnych okolicznościach spółka zachowuje się według pewnego cyklicznego schematu. Na przestrzeni lat system analizy technicznej ulegał zmianom. Za pioniera analizy technicznej uważany jest Charles Dow. Pod koniec 19 wieku Dow, twórca indeksu Dow Jones, napisał serię artykułów w Wall Streeet Journal o matematycznych metodach wyznaczania trendów. Dziś, ponad sto lat później, około 70% z teorii analizy technicznej oparte jest na tych założeniach. Głównym celem tej analizy jest określenie prognoz rozwoju cen akcji. Analiza techniczna ma trzy podstawowe postulaty: Ceny akcji poruszają się w trendach - Istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania się zmian cen według trendu, aż do punktu zwrotnego "Historia się powtarza - W czasie badania wykresów historycznych różnych towarów studiów lub instrumentu finansowego, zostały wyodrębnione formacje, które się powtarzały. Zostały rozróżnione formacje hossy i bessy. Poszczególne formacje zostały zidentyfikowane i nazwane. Biorąc pod uwagę, że powtarzały się w przeszłości, możemy założyć, że teraz będą się powtarzać. Rozpoznawanie wzorców to intensywna praca, wymagająca starannej kontroli wizualnej tendencji cenowej i prawidłowego stosowania teorii. "Wartość odzwierciedla cenę - Zasada, który zakłada, że zmiany cen na rynku składają się z czynników: podstawowych, politycznych, psychologicznych, ekonomicznych i innych. Bez tego elementu analiza techniczna nie przynosi pożądanego rezultatu. Analitycy uważają, że wszystko, co mogłoby mieć wpływ na cenę powinno być uwzględnione. Głównym celem analizy technicznej jest określenie tendencji i potwierdzenie jej siły. Następnie, w praktyce, możemy skorzystać z dwóch sposobów: A / Trend jest twoim przyjacielem handel w kierunku trendu B / sprzeczne tendencje - wbrew tendencji, wbrew wszystkim Podziel wykres zależności zakresu Najczęściej stosowane wykres analizy technicznej to niewątpliwie wykres dzienny. Wszystkie systemy analityczne, umożliwiają przedsiębiorcy użycie innego horyzontu czasowego: "Monthly - Miesięczny "Weekly - Tygodniowy "Daily - Dzienny "Hourly - Godzinny "30 minute - 30 minut "5 minute - 5 minut Dłuższe okresy czasu pozwalają na określenie trendów i wybierze odpowiedniego rodzaju spekulacji (miesięczne, tygodniowe i dzienne wykresy). Aby wybrać najbardziej odpowiedni czas, na wejście na rynek za pomocą wykresów przedstawiających krótszy okres czasu. Podział wykresów w oparciu o metodę wyświetlania cen:

5 Bar Charts wykresy słupkowe To metoda obrazowania używająca słupków, itp. Składa się z linni pionowej oraz dwóch krótkich linni poziomych. Listwy przedstawiają kurs otwarcia, cenę maksymalną, minimalną cenę i kurs zamknięcia w danym przedziale czasu. Candelsticks wykresy świecowe Obecnie świece są najbardziej popularnym sposobem przedstawiania ceny. Świece to 300-stu letnia Japońska metoda służąca do monitorowania cen ryżu. Pierwotnie w dwóch kolorach - czerwonym i czarnym. Sposób wyświetlania jest taki sam jak na diagramach. Czarne świece stanowią ruch cen w górę czerwone w dół. Point and figure wykresy punktowe xxx ooo To graficzne przedstawienie jest nieco mniej wyraźne, ponieważ pokazuje tylko kierunek ceny, ale nie pokazuje otwarcia i zamknięcia ceny co jest istotne według teorii Ch. Dow. Kolumna "x" oznacza wzrost w kolumnie "o" pokazany jest spadek. Line charts wykresy liniowe Ten typ jest linią łączącą ceny zamknięcia. Skala arytmetyczna i logarytmiczna Zmiany cen są kreślone przy użyciu skali logarytmicznej i arytmetycznej. Ten typ wykresu jest przydatny do określania długofalowych trendów. Definicja trendu Pojęcie trendu jest absolutnie podstawą analizy technicznej. Wszystkie narzędzia wykorzystywane przez analityków technicznych - wsparcie i opor, wzory na wykresach, linie trendu, średnie ruchome, itp. - są po to by pomóc w określeniu tendencji rynkowych, które następnie mogą być wykorzystane do wyboru odpowiedniej strategii biznesowej. Ogólnie rzecz biorąc, trend jako taki odzwierciedla jedynie zmiany cen. Musimy jednak bardziej precyzyjnie definiować ruch przede wszystkim dlatego że rynek nie rozwija się w jednej linii i jednym kierunku. Charakterystyka rynku i ruchu fal orzekają wzrosty i spadki. To właśnie te ruchy można scharakteryzować jako trend. Podziała trendu w zależności od kierunku: " Uptrend- tendencja wzrostowa " Downtrend - tendencja spadkowa " Sideways lub rangetrade- trend boczny Trendy według drogi, znaczenie i czas trwania " Major - długoterminowy trend (ponad jeden rok) " Intermediate- średnioterminowy trend (ponad 3 tygodnie i mniej niż 3 miesiące) " Minor - trend krótkoterminowy (mniej niż 3 tygodnie) Każdy trend jest jedynie częścią innego trendu wyższego rzędu i spekulacji. Sukcesem jest zatem opieranie się na horyzoncie inwestycyjnym i przewidywanym czasie trwania trendu. Określenie trendu Z linii trendu Podstawowe linie trendu są jednymi z najprostszych i najbardziej wartościowych narzędzi analizy technicznej. Prawidłowe stosowanie linii trendu, jak również wszystkie inne narzędzia analizy technicznej, są tylko pewnego rodzaju badaniami rynku. Przecież nie musi być oczywista obecność tendencji. Oznacza to, że aby udało nam się sporządzić linię trendu sekwencja wzrostu bądź spadku musi powtórzyć się minimum dwa razy, z tym że drugi spadek/wzrost musi być wyższy lub niższy od poprzedniego. Jeżeli sytuacja się powtarza, możemy być pewni, że

6 udało nam się znaleźć kilka wstępnych linii trendu. Jednak że, w celu zatwierdzenia linie trendu, konieczne jest, że wykres po raz trzeci dotknął linii i utrzymał w mocy późniejszej refleksji. Down Trendline (w dół linii trendu, określenie tendencji spadkowej) konstruuje analogię z tą tylko różnicą, że spadki cen się kojarzą, a szczyty maleją. Przełamanie linii trendu jest jednym z pierwszych ostrzeżeń osłabienia trendu. Oznaczanie kanału trendu Ceny idą czasem w pewnym zakresie, między równoległe linie - między trend i równolegle do jego linie. Jeśli widzimy taki rozwój, to jesteśmy w stanie zidentyfikować kanał, mamy więc kolejny wielki atut, który możemy wykorzystać. Identyfikacja linii kanału jest stosunkowo prosta. linia kanału musi być równoległa do podstawowej linii trendu. W trendzie wzrostowym obniżenie podstawowej linii trendu prowadzi do spadku ceny. Linia stworzy kanał łączący co najmniej dwa kolejne szczyty, aby ten stworzył linię równoległą do głównej linii trendu. Określenie kanału trendu spadkowego jest analogiczne do konstrukcji trendu wzrostowego. Jedyną różnicą jest to, że podstawowa linia trendu łączy tendencję spadkową szczytów i równoległe do kanału dna tendencji spadkowej. Ch Dow stwierdził w swojej teorii, że zdrowy trend wzrostowy to trend, w którym wszystkie kolejne szczyty są większe od poprzedniego i wszystkie spadki są wyżej niż poprzednie. Zdrową tendencją spadkową jest trend, w którym wszystkie kolejne szczyty są niższe, niż poprzednie, a wszystkie spadki muszą być mniejsze niż poprzednie. Jeśli nie, mamy już pierwsze oznaki osłabienia lub odwrócenia trendu. Względny wskaźnik siły RSI Koncepcja: analiza nadmiernego kupna i sprzedaży pozycji, jest głównym względnym punktem wskaźnika siły. Wskaźnik ten próbuje oszacować, obecną siłę lub słabość rynku w tym okresie. Ocena ta jest oparta na założeniu, że wyższe ceny zamknięcia pokazują siłę rynku, podczas gdy niższe - osłabienie. Zastosowanie: Do warunków nadmiernego kupna / sprzedaży pozycji stosuje się: tendencji tej należy się spodziewać, gdy indeks spadnie poniżej 20 (25) a maksymalnej ceny, podczas przemieszczania się ponad 80 (75). W przypadku planowania zmian w trendzie, RSI jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników śledzenia rozbieżności. Aby potwierdzić zmianę trendu, niektórzy sprzedawcy detaliczni stwierdzili, że na większości rynków, wskaźnik obrotu ma tendencję do pozostawania powyżej 60 - długoterminowego trendu spadkowego i wyższa niż 40 w przypadku nieoczekiwanego wzrostu. Średnia ruchoma Koncepcja: średnie kroczące do ustalenia tendencji są często używane przez profesjonalnych menadżerów. Ich popularność jest wysoka, ponieważ z ich pomocą, można określić trend w sposób matematyczny, za pomocą komputerowej analizy trendów cenowych. Kieruneki tych zmian cen są określane przez trend, który jest podstawą do stosowania średnich ruchomych. Zastosowanie: Po prostu średnia ruchoma jest wykonana przez sumę cen zamknięcia okresów numer (r) w następstwie podziału tej liczby (n). W każdym okresie (większość dni) w starej serii cena jest zwolniony, a ostatni zamknięcia dodaje. Jeśli graficznie te dwa mają wartość, możemy zobaczyć, gładkie trend. Generalna zasada jest taka, że dłuższy czas (tj. 200 dni) są używane do określenia długoterminowych tendencji. Krótsze okresy są używane do określenia dziennych zmian cen, a najlepszy czas, aby wejść na rynek. Udany model biznesowy, z doskonałymi wynikami za pomocą średniej ruchomej i 18. okresie. Model ten jest często używany jako wskaźnik średniej długości. W przypadku długoterminowych analizy korzyści i 50, 100 i 200 okresów. Jeżeli średnia chetri okresie jest niższa niż na dziewięć okresów, jest nawet niższy niż średni okres osiemnastu lat, to jest to sygnał do sprzedaży.wszystkie średniej kroczącej muszą mieć tendencję spadkową. Po sygnale kupna / sprzedaży, pozycja nabywcy (objęte pozycji) lub sprzedawcy (otwarty pozycji) utrzymuje się tak długo, jak przeciętny okres osiemnastu nazagubi mój pęd (aż do jego mieszkania lub plandeka). Należy podkreślić, że średnia ruchoma jest używany najczęściej wprowadzone podczas silnych trendów na rynku.

7 Średnia ruchoma konwergencji / dywergencji MACD Koncepce: oscylator MACD jest korzystny dla dwóch Exponential średnich ruchomych. Co sprawia, że te wskaźniki tak użyteczne jest to, że łączą kilka technik oscylatora z techniką dwóch średnich ruchomych. Na ekranie widzimy tylko dwie linie, chociaż obliczeniową trzech. Itp. szybciej jest przetwarzany MACD linii wykładniczej średniej kroczącej z 12 i 26 dni, lub tygodni. Itp. wolniej wykładniczy MACD linii jest traktowany dziewięć dni lub tygodniowego. Zastosowanie: Specjalne sygnały kupna i sprzedaży podane są w czasie, gdy dwie linie przecinają się. Jeżeli MACD (12,26) przekracza MACD (9), to sygnały sprzedaży, jeśli krzyż ku dołowi, mówienie o sygnał pokupkov. Tom - Tom Concept: Rozmiar woluminu mierzy intensywność lub ciśnienia, ukryć się w ruchu cen. Większą objętość sygnalizowane większej intensywności lub ciśnienia, i vice versa. Zastosowanie: kwota powinna zostać zwiększona, jeśli ceny ewoluować w kierunku trendu. W czasie korekty natężenia ruchu powinna zostać zmniejszona. Ilość wolumenu jest ważnym wskaźnikiem wspieranie potwierdzenie kilka grafik, które z kolei potwierdził trend i ostrzeżenia jego kolej. Analiza techniczna jest ważna dla wszystkich rynków kapitałowych. Przedsiębiorca, jednak w jego stosowania muszą uwzględniać specyfikę rynku, który decyduje się na rynku. (Ceny komoditite wpływ warunków klimatycznych, w dużej mierze wyobraźni komoditi spekulacji nie może być wykonywane z materiałów takich, ale poprzez instrumenty pochodne, których specyfika jest okres ważności, które mogą wpływać na rodzaj analizy). "W analizie ogólnej, technicznej i fundamentalnej są komplementarne - analiza fundamentalna służy jako polityka inwestora (makroekonomicznej analizy fundamentalnej) i wyboru instrumentu (mikroekonomicznej analizy fundamentalnej). Analiza techniczna jest głównie dla odpowiedniego doboru momentu transakcji. 8. Dywersyfikacja portfela w teorii Dywersyfikacja Dywersyfikacja oznacza tworzenie takiego portfela, który obejmuje papiery wartościowe różne rodzaje aktywów. Ceny obligacji mają tendencję do wzrostu, gdy cena akcji spada, dzięki czemu można stworzyć portfolio, które zawiera pewien procent akcji i obligacje o oprocentowaniu stałym. W rosnących cen obligatsiit, część swojego portfela może się zwiększyć. W wyniku wzrostu ceny akcji wzrosną innej części swojego portfela. Innym sposobem na dywersyfikację jest na zakup papierów wartościowych tego samego rodzaju, ale z różnych dziedzin. Na przykład, rozrywka, usługi, supermarkety, linie lotnicze. Są to bardzo różne komercyjnych. W zależności od gospodarkę kraju tych branż mogą być bardziej skuteczne niż inne. Jeśli utworzenie takiego portfela, który zawiera cenne knzha wielu dziedzinach działalności gospodarczej, istnieje możliwość, w jednym lub więcej z nich nie sukces, większy niż przeciętnie. Jeśli dywersyfikacji, starać się być pewny, choć niektóre akcje spadek, podczas gdy inne są zabierane, że portfel jest w dobrym stanie. Sztuka polega na znalezieniu takich papierów, których ceny mają tendencję do wzrostu lub spadku w tym samym czasie.ważnym elementem jest formą zakończenia działalności handlowej (poza handlową) jako sposób na wyrównanie ryzyka i zysku w zdywersyfikowany portfel. Oznacza to, że jeśli portfel nediversifitsirano, zwrot z inwestycji będzie nieco niższa. We wszystkich przypadkach, zdywersyfikowany portfel będzie miał mniejsze straty i większych zysków. Dywersyfikacja nie wyklucza ryzyka. Jest tylko narzędziem, poprzez które można zmniejszyć ryzyko towarzyszące inwestycji. akcji dochodowy Papierów wartościowych, których emitentami są firmy z już silną pozycję na rynku i minimalny wpływ jego dynamiki. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa w trzecim lub czwartym etapie życia, w tym stabilne tempo wzrostu potencjalnego. Tempo wzrostu zysku nie ukończył, ale tylko stałym poziomie. Przedstawić je przede wszystkim akcje itp. "Old przemysłu, ubezpieczeń i banków. Akcjonariusze okresowe (kwartalne lub roczne) na wypłatę dywidendy vbroy - ich udział w zyskach.

8 Blue chipy Akcje gigantów przemysłowych, kopiowanie rozwoju rynku, są zazwyczaj uwzględniane w bazach danych poszczególnych indeksów.ich właściciele regularnie otrzymywać dywidendy, aczkolwiek niższe, ale jest to równoważone przez stosunkowo stabilnych cen tych papierów wartościowych. W praktyce jest opłacalne akcji w indeksie. Poleć stopy wzrostu Ich właściciele zazwyczaj wypłaty dywidendy w postaci akcji spółki. dywidendy nie są płacone Vbroy lub tylko bardzo niskie nich.wszystkie zyski są reinwestowane. Są to przede wszystkim firm technologicznych z dużą dawką ryzyka. Cykliczne akcje Takie papiery wartościowe, najłatwiej wpływ na dynamikę rynku. Czasem ich wartość gwałtownie wzrosła w recesji, spadały jeszcze szybciej niż sam rynek. Są to przede wszystkim producentów samochodów, towarzystwa stali i linie lotnicze. Stabilny akcji akcje stanowią w przedsiębiorstwach, które wytwarzają produkty lub usługi, do codziennego użytku, tj. niezależnie od sytuacji gospodarczej. Akcje spółek w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i telekomunikacyjnych najmniej dotkniętych dynamiki rynku. W czasach recesji, idą, a nie rozwoju rynku w okresie wzrostu - z powrotem. Tworzenie portfela zawierającego akcje z powyższych kategorii, zmniejszając potencjalne ryzyko do minimum. Zawsze jednak musi opierać się na swoje cele i zaplanowanym terminie. Jeżeli masz na myśli przez dłuższy okres będzie dobry, aby zwrócić większą wagę do tempa wzrostu akcji, ale jeśli plan do roku - przychodu. Różnicowanie w branży Musimy zdać sobie sprawę, że każde zachowanie inwestorów opisanych powyżej dywersyfikacji nie tylko, ale nie zapominać, itp.sektorowej dywersyfikacji. Jego znaczenie nie powinno być w żaden sposób lekceważyć. Do portfela trzeba wybrać przedmioty z różnych sektorów. Nie było recesji w jednym sektorze nie znaczy, że znajdzie to odzwierciedlenie w innych, które również inwestycji. Z drugiej strony bardzo ważną rolę odgrywa itp. multiplikatsoinen efekt. Drop w jednym sektorze może "wyciągnąć" od siebie i innych pokrewnych. Na przykład, recesja w przemyśle naftowym może być dorozumiana spadku samochód, on z kolei nie stali, itp. inwestor Provident dywersyfikacji zasobów w całym spektrum działalności Różnicowanie w kapitalizacji Kapitalizacja rynkowa spółki, tj. ich aktualnej wartości rynkowej pozwala na ich podział na trzy kosze - duże, średnie i małe. Obejmuje większość dużych firm, których akcje są w oparciu o S & P 500. Mały kosz zawiera nowo utworzone przedsiębiorstwa dotychczas na żadnym rynku. Inwestowanie w nich poważne zagrożenie. Średni koszyk zbiera praktycznie wszystkie inne - zbyt duża, aby przedsiębiorstwa włączone w małej klatce, ale nie wielkiego kosza. Poszczególne sektory przemysłu są splecione w trzech koszy. Inwestycje w spółki z dużą klatkę, jest mniejsze ryzyko i stosunkowo stabilne źródło dochodów. Wręcz przeciwnie - inwestycja w małej klatce, tj. w nowy, dynamiczny rozwój firmy przede wszystkim w sektor technologiczny, może przynieść edgy wygrać, ale straty. Są z reguły bardziej ryzykowne. Teoria portfela portfolio zyskiem (ochrona dochodów) portfolio zyskiem (ochrona dochodów) jest przeznaczony dla inwestorów, potrzeby finansowe, w większości przypadków dwa lata lub z bardzo niską tolerancję na ryzyko rynkowe i volatiliteta (zmienność rynku). Struktura: 20% akcji Akcji i obligacji 60% certyfikatów Dostępność 20% Profil inwestora portfelowych: Dla tego typu inwestorów najważniejsze stabilność tych dochodów, podczas gdy wzrost i waloryzacja kapitału dla

9 niego ma niewielką rolę. Prawidłowe planowanie potrzeb finansowych inwestora w trakcie i wypłat są ważniejsze niż ich czas. W związku z tym zyskiem portfolio może być korzystne dla obu 65 i emeryci, i dla studentów, pod warunkiem, że potrzebują stabilnych dochodów i chcą zminimalizować wpływ na dynamikę rynku. Konserwatywna zyskiem portfolio (konserwatywny dochodów) Konserwatywna zyskiem portfolio (konserwatywny dochodu) jest przeznaczony dla inwestorów, którzy wolą gładkie dohodovi dochodów na okres od 2 do 4 lat i są skłonni tolerować niewielkie ryzyko. Struktura: 40% akcji Akcji i obligacji 45% certyfikatów Dostępność 15% Profil konserwatywnego inwestora z zyskiem portfolio: perspektywy inwestora Kratkosrchna i większej tolerancji na ryzyko może uznać za rozsądne inwestowanie w niektórych akcji wysokiego ryzyka, chociaż akcje większych firm są bardziej bezpieczne. "Konserwatywna zyskiem portfolio" może być właściwą decyzję na przykład. do ceny rodzinę oszczędność kupić nowy dom w niedalekiej przyszłości. Tempo wzrostu i rentowności portfela (wzrost i dochody) Tempo wzrostu i rentowności portfela (wzrost i dochodu) odbywa się dla inwestorów oczekujących na waloryzację kapitału, ale nie w tym czasie. Struktura: 60% akcji Akcji i obligacji 30% certyfikatów Dostępność 10% Profil inwestora ze wskaźnikami wzrostu i portfolio zyskiem: Stosunkowo mało gotowość do podejmowania ryzyka, średnio długi okres inwestycji przez 4 do 7 lat. Tolerować krótkoterminowych wahań na rynku przy zachowaniu niewielkiego, ale stałego wzrostu i waloryzacja kapitału. Konserwatywny inwestor w taki okres będzie wyłożyć więcej pieniędzy na akcje "blue-chip" (akcje największych światowych firm). Inwestor z większą tolerancję na ryzyko wolałby połączenie akcji małych i średnich przedsiębiorstw i globalnym sektorze papierów wartościowych. Portfel ten jest odpowiedni np.. dla młodych rodzin gromadzenia środków pieniężnych na przyszłą edukację swoich dzieci. "Konstruktywne" portfolio (budowniczy bogactwa) "Budynek" portfolio (budowniczy bogactwa) jest przeznaczony dla długoterminowych inwestorów poszukujących szybszego wzrostu i waloryzacji środków pieniężnych. Ponieważ termin jest zainwestować co najmniej dziesięciu lat, bardziej interesujące dla nich jest budowa przyszłych dochodów, nieruchomości, a nie natychmiast. Struktura: 75% akcji Akcji i obligacji 20% certyfikatów Dostępność 5% Profil inwestora do "konstruktywnej" portfolio: To nieco agresywny typ portfela może być interesujące dla rodzin pieniądze na zakup domu lub młodej rodziny, zbierając pieniądze na przyszłą edukację swoich dzieci. Inwestorzy z dłuższym okresie inwestycji oraz większą tolerancję na ryzyko są chętni do inwestowania wyższy procent swoich środków w agresywne akcje tempa wzrostu, akcji małych i średnich przedsiębiorstw, sektorów i akcje na świecie. Wszystkie przychody są inwestowane. Agresywne tempo wzrostu portfela (agresywnego wzrostu) Cena agresywnego wzrostu portfela (agresywnego wzrostu) są dostępne dla inwestorów pragnących inwestować na dłuższy okres i wysoką tolerancję na ryzyko. Chwilowe dochodu jest dla nich ważne. Inwestorzy ci są w stanie zaakceptować wysoki stopień zmienności krótkoterminowych, jeśli uświadomić sobie wyższe dochody z perspektywy długoterminowej.

10 Struktura: 90% akcji Obligacji i 5% Dostępność 5% Profil inwestora z agresywnym tempo wzrostu portfela: Bardziej tolerancyjni, że inwestor jest na ryzyko, tym bardziej agresywne inwestycje w akcje stopy wzrostu na akcje mniejszych spółek, sektorowym i akcje na świecie. Ten rodzaj zapisu inwestor na emeryturę i cieszyć się radością inwestowania. 9. Operacje i zamówień Każdy inwestor może wykonać dwie podstawowe i dwie operacje specjalne. Kupno i sprzedaż nie wymaga szczegółowego wyjaśnienia, ale tak wiewiórka sprzedaż i odpowiednio. buy back (krótka sprzedaż i kupowanie na pokrycie) oraz transakcje margines - tak. wiewiórka sprzedaż W tej strategii, inwestor osiąga korzyści z spadające ceny sprzedaży akcji. Mówimy o spekulacji na spadek kursu. Zasada jest taka, że cała operacja sprzedaży papierów wartościowych nie jest własnością sprzedającego, a broker / dealer. Papiery wartościowe z oczekiwanego spadku stopy sprzedający pożyczyć od przedsiębiorcy pod warunkiem, że będzie taniej, gdy ich zwrotu. Sprzedaż inwestora zakłada, że cena spadnie i będzie kupić akcje po niższej cenie, a tym samym korzyści z różnicy między tymi dwoma cenami. Głównym zagrożeniem jest wzrost cen, a tym samym straty dla inwestora. Od upadku NYSE w 1929 roku zasadę, że do sprzedaży zwarcia może działać tylko wtedy, gdy cena akcji jest poprzedzony przez wzrost lub nawet tylko raz. Margines transakcji Ta metoda handlu pozwala inwestorowi na zakup papierów wartościowych bez dostępnych funduszy własnych do ich zakupu w całości. Twój broker / dealer na podstawie wniosku będzie udzielać wnioskowana kwota do ustalenia tego pułapu, który jest z reguły 50% aktualnej wartości rynkowej aktywów (papierów wartościowych, a pozostałą część w gotówce) konta. Celem jest sprzedaż po wyższej cenie niż zakupiony do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Oczywiście, tutaj istnieje niebezpieczeństwo, że zamiast oczekiwanego wzrostu wróci - że cena spadnie, a inwestor, zostaną utracone. Zamówienia Rozróżnienie rodzajów chetri zamówienia: rynek, limitem zamówień i zleceń stop limit. Każde zlecenie to szczególne usposobienie i celów tego rozdziału jest pomoc z właściwego im wskazówek. Zlecenie (kolejność rynku) - zlecenia, zamówienia na zakup lub sprzedaż zdobędzie natychmiast na rynku w najlepszej cenie. zleceń Limit (zlecenie z limitem) - zlecenia, która gwarantuje, że można kupić (sprzedać) gorsze niż cena, jaką są ograniczone. Aby cena zakupu będzie równa lub niższa od podanej przez Ciebie. Aby cena sprzedaży będzie taka sama lub wyższa od ceny podanej przez Ciebie. Aby Stop (stop zamówienia) - spowalnia działanie tak, aż do osiągnięcia oczekiwanej ceny, a następnie automatycznie wchodzi na rynek. Po aktywacji zlecenia, uzna to za najlepsze kontroferty. Celem tego celu należy unikać lub poss. zminimalizować straty, które mogą wystąpić w przypadku gwałtownego spadku cen bezpieczeństwo. Zlecenie Stop Limit (przystanek zlecenie z limitem) - jest tylko zmiana zlecenia stop z jednym wyjątkiem. Po osiągnięciu określonej zmiany wartości zamówień Limit w przeciwieństwie do powyższych, gdzie zmiany najczęściej zamawiają handlu. 10. Margines Margines to termin używany w obrocie papierami wartościowymi oraz pożyczki. Jeśli znajdziesz standardowego konta handlu i podpisać umowę na rachunku depozytowym i krótko transakcyjne, clearinghouse możesz pożyczyć fundusze do obrotu. Obecnie Penson Financial Services Inc (Clearinghouse firmy RML Trading), wykorzystanie stosunku 2 do 1.

11 Innymi słowy, jeśli masz USD w kapitale własnym (czas plus lub minus wartości rynkowej papierów wartościowych), Penson będzie kolejne USD do obrotu. Przykład: Otwarcie pozycji długiej - 50% W przypadku zakupu akcji ABC 100 USD / szt., Zapotrzebowania na margines wynosi USD. Firma zajmie pozostałe USD. Otevření Dlouhé pozice - 50% W przypadku sprzedaży akcji zwarte ABC 100 USD, potrzebny jest margines USD. Firma zajmie pozostałe USD. Odsetki w transakcjach, w których kupisz i sprzedasz praktycznie same Wedy dni i 0%. Penson pobierane tylko w przypadku, gdy trzymasz pozycji przez noc. Stopa procentowa w takich przypadkach jest zwykle 2 punkty procentowe powyżej stopy połączenie brokera, który jest zwykle o 2 punkty procentowe poniżej poziomu prime rate.taryfy prime zmian kursów na dobę. Konserwacja Konserwacja jest kapitał, który musi stale mieć na koncie. Equity Equity fotografia jest plus lub minus wartość rynku papierów wartościowych. Wartość rynkowa zabezpieczenia obliczana jest jako cena ostatniej transakcji zawartych na ostatni dzień obrotu. Oznacza to, że wartość papierów wartościowych, które trzymasz w nocy jest na podstawie cen papierów wartościowych na koniec dnia handlowego. Przykład: Odłóż na konto USD. Clearinghouse można dostać USD na margines handlu. Zł akcji ABC 100 ( USD) Co się stanie jeśli spadek cen akcji na ABC 80? (Wartość rynkowa to USD) Twoje kapitałowych są obecnie USD, to zawdzięczam teraz i USD. (Twój kapitał własny zmniejszył się o USD, ale kwota, którą pożyczył clearinghouse pozostaje ten sam). Jeżeli akcje ABC nadal spadać i do 60? (Wartość rynkowa wynosi USD). Twój kapitał to USD, a długość USD. (Twój akcji spadła o USD i nadal winien kwotę, którą pożyczył). Nie zaleca pełnej ulgi na ustalonej pozycji. Jeśli zdecydujesz się posiadać papiery wartościowe w nocy, zaleca się przechowywać je jedynie jako pozycje pieniężne (opłacony w całości kapitał własny). Zasady Penson Financial Services Inc na przechowywanie papierów wartościowych w nocy są: Jeśli zamkniesz w miejsce, gdzie odbywa się wieczorami, Penson nie wróci jako 25% wartości rynkowej z powrotem na konto.twoja wartość na rynku zmieni się w następnym dniu roboczym. siły nabywczej, w której data uruchomienia zostanie siłę nabywczą przez cały dzień. Przykład transakcji handlowej: Mamy otwarte konto margines o wartości USD.- ABC kupić 1000 akcji wynosi 90, - USD 1000 x 90 = , - + podatki podatki = ,35% + 25, - USD ( x 1,0135) + 25 = , - USD W tym momencie mamy kupił akcje o wartości , - USD. Nasza dostępność wyniosła , - USD. Oznacza to, że clearinghouse Wzięliśmy , - USD. Same wartości dni akcje osiągnęły 96, - USD / szt. zamówienia Gave do sprzedaży akcji ABC x 96 = opłaty Opłaty = do 1,35% - 25, - USD ( / 1,0135) - 25 = ,26 PLN Nasze clearinghouse odzyskać pożyczone kwoty (tj , - USD). Konto pozostaje kwota ,26 USD.

12 Nasz zysk netto całej operacji wynosi 3 456,26 USD. Penson Usługi finansowe reguluje transakcji w ciągu trzech dni roboczych - czyli. T zasad na inwestycje 1. W dalgosrochenchasov horyzoncie (historycznej) akcji przekroczył wszystkie inne inwestycje. Od 1926 do 1997 r. średni roczny zysk na akcję wynosiła 10,9 proc. Innych pozycji najbardziej dochodowych aktywów - obligacji - w tym samym okresie dotignali 5,2%. 2. Krótkoterminowe perspektywy inwestowania w akcje mogą być czasami finansowego zagrożenia. 3. Ryzykowne inwestycje na ogół zarabiają więcej niż mniej ryzykowne. Inwestorzy wymagają wyższych interes w podejmowaniu większego ryzyka. Zapasy są bardziej ryzykowne niż obligacje, a zatem oczekiwany zwrot akcji jest wyższa niż obligacji. Ten fakt wyjaśnia, dlaczego rentowność długoterminowych obligacji jest wyższa niż krótkoterminowych. Im dłużej inwestor musi czekać na płatności obligacji, tym większe prawdopodobieństwo, że niektóre nieoczekiwane zdarzenie będzie dewaluacji inwestycji. 4. Największe wyznacznikiem cen akcji jest rentowność. Krótkoterminowe perspektywy na ceny akcji wpływa wiele czynników - stopa procentowa, na zachowanie inwestorów na warunki klimatyczne. Długoterminowa perspektywa, jednak ceny akcji mają wpływ rentowności. Przyczyna leży w tym, że gdy daje się go znacznie ponad dekady wzrośnie i ceny akcji. 5. Zły rok dla obligacji jest dobrym rokiem dla zasobów. W 1994 roku, który był jednym z najgorszych lat w obligacje, papiery dłużne rządu przy średnim czasie spadły o 1,8%. W następnym roku wrócił i osiągnął 14,4%. Dla porównania - w czasie upadku New York Stock Exchange w latach wskaźnik Dow Jones Industrial Average spadł o 44%. Jej pierwotny poziom udało się osiągnąć po trzech latach, ale najwyraźniej przekracza - po 10 latach. 6. Wzrost stóp procentowych negatywnie na obligacjach. Wraz ze wzrostem stóp procentowych ceny obligacji spadać. Nabywca będzie zapłacić więcej za istniejące obligacji o stałym oprocentowaniu 6 procent, a nie nowy z zainteresowaniem 7% lub więcej. Wręcz przeciwnie, w cenę lihvehiya maleć, ceny obligacji rosną. Efekt ten jest najsilniejszy w obligacje długoterminowe. 7. Inflacja grozi więcej niż inwestycji długoterminowych. Inflacja, zmniejszając wartość pieniędzy w ciągu roku o około 3,2 procent, nigdy plecach co zostało zrobione. 8. Długoterminowe obligacje z U. S. Rządu Federalnego (amerykańskie obligacje skarbowe) są najbezpieczniejszą inwestycję. Prawdą jest, że nie jest możliwe do osiągnięcia sytuacji, w której rząd USA nie może zapłacić swoich obligacji. Częściowo dlatego, że gospodarka USA w całej swojej historii zawsze była wystarczająco silna, a częściowo dlatego, że rząd może w każdej chwili, jeśli to konieczne, do drukowania pieniędzy. Obligacje te są uznane za wolne od ryzyka i dlatego mamy najniższe stawki. Wydajność każdego z kolejnych rodzaju inwestycje w stałym dochodzie, rośnie wprost proporcjonalnie do stopnia ryzyka. 9. zdywersyfikowanego portfela jest mniej ryzykowny niż portfel skoncentrowane w jednym rodzaju inwestycji. Dywersyfikacja oznacza dystrybucję pieniędzy w różnego rodzaju inwestycje, a tym samym zmniejszyć ryzyko. Mimo, że wartość inwestycji może spaść, inne mogą rosnąć. 10. Fundusze indeksowe inwestycji często mają wyższą wartość niż aktywnie zarządzanych funduszy. W zarządzających funduszami portfelu indeksu alokacji zasobów w zależności od indeksu przypisane do rynku, a następnie w poszczególnych zasobów. Jeśli indeks funduszy inwestycyjnych osiągnęła lepszy wynik niż aktywnie kierowane, to dlatego, że bardzo rzadko aktywnie zarządzany fundusz może osiągnąć lepsze wyniki niż cały rynek, ponieważ zwykle wyższe opłaty handlowej. 12. Historia firmy Krótka historia znanych firm i obecny rozwój ich akcji, udziałów Myślałam o tobie w historii, znana dziś spółek notowanych na najbardziej prestiżowych giełdach (Nowy Jork, Frankfurt, Londyn), często mamy kilka interesujących faktów i zależności. W historii ich firm jest ogromną wartość marki w miejsce setki lat temu i stopniowego podziału spółki w uprzywilejowanej pozycji, które znajdują się w

13 swojej branży. Poniżej podajemy kilka przykładów, poprzez dodanie informacji na temat ich aktualnego przebiegu rozwoju. Nike Założyciele spółki Bill Bowerman (trener lekkiej atletyki, innowator w dziedzinie szkolenia University of Oregon) i jego de facto środku długodystansowiec Phil Knight. Własna ciekawych haseł, takich jak. "Każdy, kto ma ciała, jest sportowcem." Początkowo myślałem produkcji butów do biegania, z takiej funkcjonalności i jakością wykonania, które mogłyby przyczynić się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sportowych. W 1962 r. rozpoczął przywóz obuwia z Japonii przez firmę Blue Ribbon Sport. Niestety, bez powodzenia, a zatem organizować ich własnej produkcji. marki Nike pojawił się na rynku dopiero w 1972 roku, produkcja obuwia sportowego i akcesoriów stopniowo się na szczycie świata. Logo Nike, itp. szum powiązanie ruchu, szybkości i dynamiki. Akcje spółki Nike są notowane na New York Stock Exchange (NYSE), a ruchy cen nastyashtem około 61,50 USD. Ticker (podcięcia ISIN) udziału jest NKE. Roczny zysk na ceny akcji (w porównaniu do stopy we wrześniu 2002 r. / 03 tseptemvri) wynosi około 61%. Sony Historia firmy zaczęła pisać w 1946 roku w Japonii, gdzie dwóch młodych inżynierów właśnie ukończył Morita i Ibuki podjęła decyzję o utworzeniu spółki. Należy, w oparciu o badania technologiczne do opracowania techniczne lepszy od konkurencji. Pierwsza jaskółka była tehdzhera ryżu izobetenata parzenia się po ugotowaniu, który jednak nie był w pełni funkcjonalny. Stopniowo jednak, dzięki ich entuzjazm i ciężką pracę, osiągnięcia, aby ich produkty stały ulubionych ze względu na jego prosta obsługa, design i jakość. Nazwa firmy pochodzi z łacińskiego słowa Sonus - dźwięk. Dwóch wynalazców były nazywane Sonnyboys, a więc już blisko jest pojawienie się tak uhonorowanych dziś znaki Sony. Akcje spółki notowane na Sony Tokyo Stock Exchange i NYSE, gdzie pod ticker SNE obecnie wart około 36 USD. W skali roku stopa dywidendy wynosi około 50%. Procter & Gamble Przyczyny firmy w 19 wieku, pierwotnie kosmopolityczne i pragmatyczne. Imigranci z Anglii, William Procter (producent świec) i Irlandczyk James Gamble (producent mydła) pobrali się w USA dla pielęgniarek Norris. I tak jak ich ojciec, który przekonał ich, aby stworzyć wspólne przedsiębiorstwo proste i logiczne nazwę Procter & Gamble. Stało się to w 1837 roku. Nowa firma koncentruje się na handlu z mydła i świec w Cincinnati w stanie Ohio. Dziś jest przemysłowego kolosa o kapitalizacji rynkowej w wysokości 120 mld USD, a dostawy ok. 5 mld użytkowników końcowych w ponad 130 krajach na całym świecie. Asorimentat firma zatrudnia ponad 220 produktów. Akcje Procter & Gamble są notowane na NYSE z PG giełdowy i obecnie kosztują około 92 USD. Roczna wydajność wynosi około 17%. Johnson & Johnson Obecnie znany na całym świecie firmy kosmetycznej i farmaceutycznej widzi biały świat pod koniec 19 wieku, a zwłaszcza w 1886 roku. Począwszy od 15 osób i mieści się w dawnym tapety mały młyn w New Brunswick, stanie New Jersey. Rok po roku firma otrzymała obecną nazwę. Pod koniec wieku przedsiębiorstwo produkuje odpowiednio. przetworzonej bawełny i gazy ubrań w suchym techniki grzewczej, która jest antyseptyczne i sterylne. Trzy lata po Holy War I, firma wychodzi z czym najlepiej sprzedających się produktów - branded, zamknięte i sterylne bandaże Band Aid. Stopniowy wzrost produkcji, wzrost konkurencyjności i ekspansji międzynarodowej, jednak wymagać i budować silne międzynarodowej pozycji. Do tego zostanie osiągnięty w 1932 roku, gdy Wielka Brytania oddział firmy. W tym samym roku został dyrektorem RWJohnson. Od celowe decentralizacji wzrost liczby oddziałów i ekspansję medunarodnata. Obecnie firma jest głównie ukierunkowane na apteki. Wartość rynkowa wynosi 149 mld USD. Firma Johnson & Johnson jest przedmiotem obrotu na NYSE z giełdowy JNJ oczywiście uruchomić około 50 USD. Nokia Nayizvestnata globalnej firma produkująca telefony komórkowe, z siedzibą w Finlandii zaczął pisać swoją historię już w 1865 roku. Ale stosunkowo powodzeniem produkuje papier i tektura. W obrocie z Rosji, Francji i Anglii, a później, przed II Święta Wojna z Chinami.W ten sposób powstała sieć dystrybutorów. Przełom XIX i XX wieku w etabliran gumowe firmy roślin w produkcji buty i pasy.turnaround w spółce miały miejsce w 1912 roku, kiedy

14 Nokia kupił większościowe udziały w spółce Zakończ Cable Works.Rozpoczęcie sprzedaży kabli telefonicznych i dostaw energii elektrycznej. W latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, firma koncentruje się na badaniach w cyfrowej komunikacji, co ostateczne, 1992 r. wynika przede wszystkim z telekomunikacji - głównie telefonów komórkowych. Akcje Spółki są notowane na giełdach krajowych w Helsinkach, ale NYSE. Ticker udziału jest NOK i kosztuje obecnie 15,50 USD. Adidas Jednym z najbardziej znanych firm dzisiaj do produkcji sprzętu sportowego, obuwia i odzieży (wraz z Nike, Reebok, Puma). Jej powstanie datuje się na początku XX wieku i jest związany z nazwiskiem Adolf Dassler (pseudonim Adi). W dwóch dekadach wieku, wyprodukował pierwsze sportowe buty i lnu marzył o tym, jak produkować buty dla sportowców. Zrealizowano to w 1928 roku, kiedy letnie Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie sportowców buty Dassler. W połowie 30 lat, jego fabryka produkowała 30 różnych modeli obuwia. Po II Holy War był pierwszym obuwia sportowego z gumy i płótna. W historii firmy w 1948 roku wskazuje jako datę wystąpienia marki Adidas, który jest połączeniem nick i nazwisko Adolf Dassler. Rok później, czyli do instytucjonalizacji jego firmy i zarejestrowane trzy zespoły, jak wiemy dzisiaj. Akcje spółki są notowane Adidas przede wszystkim na rynkach europejskich, które należą do itp. blue chips (bonitetni akcji).giełdzie we Frankfurcie teraz Adidas kosztuje 76,60 EUR. Gillette Kiedy pewnego ranka w 1895 roku, jeden Pan Gillette się wybredna na jego głupi brzytwa w jego głowie zaczęły rodzić się pomysł brzytwa. Czy wymienny nóż i bezpieczniejsze niż zwykłe maszynki. Jego pomysł otrzymał poszczególnych linii w 1901 roku, kiedy firma z siedzibą Gillette Company w Bostonie, w stanie Massachusetts. Pierwotnie mieści się w małym domku i produkuje maszynki do golenia i żyletki. W 1905, wraz z golarki wynikające patent z wymiennym ostrzem, firma przeniosła swoją fabrykę, która stopniowo rozwija produkcję. W roku 1954 firma kupując Paper Mate firma dostarcza na piśmie i rozwijać linię produktów. W 1967 r. połączyła się z Gillette niemieckiej firmy Braun i zaczyna się rozwijać i w suchej brzytwy. Przejęcie zakładu nadal z zakupu Oral-B (o higienę jamy ustnej), Parker (luksusowych akcesoriów do pisania) i Duracell (baterie). Gillette do grupy należy obecnie do największych producentów baterii i akcesoriów do golenia - Energizer.

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady)

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Zasadnicza zmiana na rynku akcji w USA (w jego ramach poszczególnych sektorów, a zwłaszcza poszczególnych akcji) w horyzoncie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe terminy. Strong Buy - Zdecydowanie kupić. Aggressive Buy agresywny zakup. Recommended List - Wykaz spółek zalecanych na zakup

Podstawowe terminy. Strong Buy - Zdecydowanie kupić. Aggressive Buy agresywny zakup. Recommended List - Wykaz spółek zalecanych na zakup Podstawowe terminy Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek zalecanych na zakup Top pick - Wykaz informacji zaleca się zakup Buy - do kupienia Speculative

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Analiza fundamentalna rynku walutowego... 3 1.1. Wskaźniki makroekonomiczne... 3 1.2. Ekonomia makroekonomiczna... 9 1.3. Inwestowanie przy publikacji danych makroekonomicznych... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania Wydanie II rozszerzone Adam Zaremba Podstawy inwestowania Do rozważnych zysk należy! > Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? > Jak niwelować ryzyko? > Czym jest system notowań? > Co warto

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo