MODELE BIZNESU W EPOCE NETWORK ECONOMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELE BIZNESU W EPOCE NETWORK ECONOMY"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MARIUSZ SAGAN I. CHARAKTERYSTYKA NETWORK ECONOMY (NE) Wybór modelu biznesu realizowanego przez przedsi biorstwo jest ci le uzale niony od jego decyzji strategicznych 1. Kluczowy wp yw na ewolucj tradycyjnych modeli biznesowych w kierunku modeli biznesu gospodarki sieciowej mia y jednak e czynniki zwi zane z otoczeniem zewn trznym przedsi biorstw, w tym globalizacja oraz otwieranie si rynków, wprowadzenie nowych technologii informacyjnych oraz przede wszystkim rozkwit Internetu. Internet sta si nie tylko nowym kana em komunikacji z klientem, ale przede wszystkim umo liwi stworzenie platformy wspó pracy pomi dzy przedsi biorstwami oraz konsumentami w celu testowania i rozwoju nowych produktów i us ug oraz technologii. Globalna sie cyfrowa zmieni a zasadniczo rodowisko biznesowe przedsi biorstw, redukuj c koszty komunikowania si z klientem, tworz c sieci wspó pracy, dywersyfikuj c przychody oraz dziel c si nimi z innymi uczestnikami gry rynkowej innymi s owy, stwarzaj c now przestrze mo liwych konfiguracji biznesowych, w tym umo liwiaj c pojawienie si nowych modeli biznesu, które mog zaadoptowa przedsi biorstwa 2. Równolegle biznes zosta zmuszony do DR MARIUSZ SAGAN adiunkt Zak adu Strategii Konkurencji, Instytut Rynków i Konkurencji, Szko a G ówna Handlowa w Warszawie; 1 Sam model biznesowy nie jest strategi, ale odzwierciedla wybory strategiczne przedsi biorstwa oraz mo e by u yty do ich analizy i komunikowania interesariuszom. 2 A.H. B a s k, M. T i n n i l a, M. R a j a h o n k a, Matching service strategies, business models and modular business processes, Business Process Management Journal 16(2010), nr 1, s. 160.

2 MARIUSZ SAGAN 290 stworzenia ram komunikowania si i wspó pracy z coraz liczniejszym oraz z o- onym rodowiskiem interesariuszy. Gospodarka sieciowa zmienia uk ad zale no ci rynkowej, czego egzemplifikacj jest przesuwanie si punktu ci ko ci w adzy od sprzedawców w kierunku kupuj cych. Sprzyja temu natychmiastowy dost p do oferty rynkowej na ca ym rynku globalnym. W zwi zku z powy szym, zredukowany tak e zosta poziom asymetrii informacji. W konsekwencji dost p do informacji natychmiastowy, tani i zindywidualizowany sta si kolejnym wyznacznikiem gospodarki internetowej. Pe niejsza i dostosowana do potrzeb klienta informacja przyczynia si z kolei do wzrostu jego satysfakcji. Internet uruchomi w wielu przypadkach zjawiska twórczej destrukcji, niszcz c niektóre stare produkty i us ugi, jednocze nie ograniczaj c funkcje marketingowe innych. Gospodarka sieciowa dysponuje, co jest niezmiernie istotne dla pe niejszego i du- o bardziej zindywidualizowanego zaspokojenia potrzeb klientów (zarówno indywidualnych, jak te instytucjonalnych), niesko czon pojemno ci wirtualn. Mo liwo ci te nie zosta y jeszcze zdyskontowane przez biznes, nawet na poziomie koncepcyjnym, co otwiera nowe pole do tworzenia du o bardziej zaawansowanych modeli biznesowych w przysz o ci, opartych na generowaniu w ród klientów nowych potrzeb. Turbulentne zmiany w otoczeniu konkurencyjnym spowodowa y, i tradycyjne modele biznesu, które sprawdza y si w stabilnym rodowisku, straci y racj bytu. Proces ten obj w a ciwie wszystkie sektory gospodarki. W efekcie powsta y nowe ga zie/biznesy, których konkurencyjno nie jest ju oparta na zasobach fizycznych przedsi biorstw sektora, lecz na kapitale intelektualnym, sieciach oraz nowych, elastycznych strukturach organizacyjnych. Ich wiod c cech sta a si zdolno do kreacji innowacji warto ci oraz agresywna polityka poszukiwania nowych mo liwo ci rynkowych, a w konsekwencji wi kszych zysków 3. 3 T.H. D a v e n p o r t, M. L e i b o l d, S. V o e l p e l, Strategic Management in the Innovation Economy. Strategy Approaches and Tools for Dynamics Innovation Capabilities, New York: Wiley 2006, s. 7.

3 291 II. UWARUNKOWANIA MODELI BIZNESOWYCH W GOSPODARCE SIECIOWEJ Komunikacja elektroniczna i rozwój zastosowa Internetu w radykalny sposób zmieni y dotychczas istniej ce, tradycyjne modele biznesu. Mo na w a ciwie stwierdzi, i gospodarka sieciowa stworzy a zupe nie nowe modele biznesowe, czyli sposoby, w jaki firma uzyskuje przychody i zyski ze swojej dzia alno ci. W zwi zku z powy szym, modele biznesu w gospodarce sieciowej (zamiennie stosowane s tak e poj cia modele biznesu w gospodarce opartej na Internecie, modele e-biznesu) 4 sta y si odpowiedzi na b yskawiczne zmiany w otoczeniu rynkowym, jednocze nie szybko dostosowuj c si do kolejnych zmian. Cech charakterystyczn modeli biznesowych w gospodarce sieciowej jest ich bardzo wysoka elastyczno, czemu towarzyszy nieustanna optymalizacja dzia a operacyjnych firmy dzi ki wykorzystaniu technologii cyfrowych. Zmiana charakteru modeli biznesowych w epoce Network Economy jest uwarunkowana jak ju zaznaczono przede wszystkim rewolucj internetow oraz innymi prze omowymi tendencjami w otoczeniu. Z drugiej strony nie by aby mo liwa bez zmian w zachowaniach klienta, zmieniaj cych si strategii przedsi biorstwa (w tym zmian w zarz dzaniu firm ) oraz nowej architektury przedsi biorstwa. Problem ten jest przedmiotem analizy w dalszej cz ci niniejszego opracowania. Przej cie z perspektywy transakcyjnej na perspektyw relacyjn jest jednym z podstawowych czynników wp ywaj cych na funkcjonowanie modeli biznesowych w gospodarce sieciowej. Dotychczasowy charakter wymiany, którego podstawowym celem w gospodarce tradycyjnej jest ekonomizacja transakcji, w perspektywie relacyjnej zyska nowy wymiar: tworzenia relacji interpersonalnych pomi dzy sprzedawc i nabywc oraz generowania dialogu pomi dzy sprzedawc a wieloma konkretnymi kupuj cymi (dzi ki nowym systemom infor- 4 Gartner Group (firma konsultingowa z USA) twierdzi z kolei, i nie mo na obecnie mówi o modelach e-biznesowych, gdy w gospodarce internetowej wszystkie modele biznesu realizowane przez przedsi biorstwa to modele sieciowe. W zwi zku z powy szym e-biznes jest po prostu biznesem, za model e-biznesu modelem biznesu. Zob. J. S t r a u s s, R. F r o s t, E-marketing, Upper Saddle River: Prentice Hall 2009, s. 11.

4 MARIUSZ SAGAN 292 macyjnym) 5. Dotychczasowa komunikacja z masowym rynkiem przybra a form komunikacji wzajemnej z grupami spo eczno ciowymi lub/i ze ci le wyselekcjowanymi segmentami nabywców. Dialog pomi dzy klientami a firmami staje si w sieci czynnikiem rozwoju biznesu. Co wi cej, to klienci decyduj i rozwijaj nowe wzorce konsumpcji mediów i wyboru produktów, za transparentno Internetu powoduje, i przywi zanie do marki staje si wprost proporcjonalne do mo liwo ci natychmiastowego, wirtualnego dost pu do obietnicy, któr ze sob niesie 6. Rynek on-line sta si swoistym ekosystemem, z nowymi normami zachowa kupuj cych i sprzedawców, wyznaczanymi przez technologi oraz sieci spo eczne. Nowa struktura transakcji w gospodarce sieciowej, cho jest sygnalizowana przez teori sieci, nie jest przez wspomnian teori w pe ni obj ta, co dotyczy zw aszcza topografii i struktury sieci 7. W warstwie zarz dczej nast puje przej cie do nowego paradygmatu modelu biznesu gospodarki sieciowej. Cele zarz dcze, ugruntowane wokó zaspokajania potrzeb klienta w celu realizacji zysku w tradycyjnych modelach biznesu, w modelach biznesu internetowego s modyfikowane w ró nych p aszczyznach. W modelu e-biznesu wykorzystuj cym komunikacj e-marketingow, celem zarz dczym jest stworzenie marketingu dialogu z wykorzystaniem zaawansowanych narz dzi IT. Z kolei w modelu e-biznesowym opartym na marketingu interaktywnym, zamiarem zarz dczym jest zorganizowanie interakcji firmy z klientami w celu stworzenia, rozwoju oraz u atwienia wzajemnej komunikacji dla osi gania wspólnych korzy ci biznesowych 8. Wp yw modeli biznesu w gospodarce sieciowej na decyzje zarz dcze jest bardzo widoczny tak e w innych p aszczyznach zarz dzania, w tym w strukturach zarz dczych. Tradycyjny podzia funkcjonalny w sprzeda y i marketingu (mened erowie sprzeda y, brand managerowie) w modelu e-biznesowym wykorzystuj cym marketing relacyjny jest zast powany struktur projektow, wykorzystuj c zasoby ludzkie z ró nych komórek organizacyjnych i szczebli zarz dzania. Tak e w warstwie inwestycji zarz dczych nowe 5 A. L i n d g r e e n, R. P a l m e r, J. V a n h a m m e, Contemporary marketing practice: theoretical propositions and practical implications, Marketing Intelligence & Planning 22(2004), nr 6, s D. C h a f f e y, P.R. S m i t h, emarketing excellence. Planning and optimizing your digital marketing, New York: Butterworth Heinemann 2008, s Ch. Z o t t, R. A m i d, The Business Model as the Engine of Network-Based Strategies, w: The Network Challenge. Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World, red. P.R. Kleindorfer, Y.Wind, R. F. Gunther, New Jersey: Wharton School Publishing 2009, s L i n d g r e e n, P a l m e r, V a n h a m m e, Contemporary marketing, s. 679.

5 293 modele biznesu w sieci akcentuj konieczno ponoszenia nak adów na tworzenie zewn trznych aktywów rynkowych (stworzenie sieci relacji) w miejsce tradycyjnych nak adów w wewn trzny potencja organizacji (np. aktywa promocji, sprzeda y itp.). W literaturze przedmiotu akcentuje si, i w dynamicznych modelach biznesu w Internecie cz decyzji zarz dczych ma charakter intuicyjny (w ograniczony sposób wiadomy). Uwarunkowania funkcjonowania modeli biznesowych w gospodarce sieciowej mo na tak e rozpytywa w kontek cie relacji: strategia przedsi biorstwa model biznesu procesy biznesowe. W powy szej konfiguracji model biznesowy staje si wyrazem przyj tej przez firm strategii, najcz ciej na poziomie strategicznej jednostki biznesowej (SBU). Taki sposób rozumowania pozwala na w czenie konceptualne modeli e-biznesowych w ramy ogólnej strategii przedsi biorstwa, poza którymi funkcjonowa y, w cz ci za o e teoretycznych oraz w praktyce zarz dczej szybko rosn cych firm gospodarki sieciowej 9. Umiejscowienie modeli biznesowych na poziomie SBU pozwala tak e na lepsze zrozumienie, dlaczego i w jakich konfiguracjach tworz one sieci wspó pracy (w tym sieci globalne). Model biznesowy, jako szczegó owa egzemplifikacja strategii firmy na poziomie strategicznej jednostki biznesowej, okre la przede wszystkim sposoby dystrybucji oraz podzia u warto ci dla klientów. Strategia firmy realizuj cej model e-biznesu powinna transmitowa do jego za o e, poza warto ci dla klienta, sposoby osi gania zamierzonego usieciowienia w firmie, zakres i g boko relacji z interesariuszami, standardy kontraktów, koszty wytwarzania oraz hierarchi wewn trzn. Niestety, jak pokazuj badania, modele biznesu nie nad aj za zmianami strategii firmy, i odwrotnie 10. III. ELEMENTY MODELU BIZNESU W GOSPODARCE SIECIOWEJ W modelu biznesu (zarówno tradycyjnym, jak i internetowym) kluczowymi elementami konstytuuj cymi s : warto (korzy ci), któr zamierza zaoferowa klientowi przedsi biorstwo, cis e okre lenie grupy nabywców, do których trafi owa warto (korzy ci), oraz sposób utrzymania przewagi konkurencyjnej na 9 B a s k, T i n n i l a, R a j a h o n k a, Matching service strategies, s Tam e, s. 173.

6 MARIUSZ SAGAN 294 rynku. Model biznesu jest spajany przez zasoby (technologia, kapita ludzki, posiadane marki) oraz wyró niaj ce firm zdolno ci (kompetencje R&D, umiej tno ci przywódcze managementu, kompetencje w zakresie wytwarzania i logistyki itp.). Do chwili obecnej w literaturze przedmiotu nie dopracowano si ogólnie przyj tego paradygmatu modelu biznesu w gospodarce sieciowej. Problemy definicyjne modeli e-biznesu wynikaj z kilku powodów. Po pierwsze ró ni badacze w odmienny sposób widz elementy konstytuuj ce model biznesu internetowego (przyjmuj c b d te nie przyjmuj c mierzalne kryteria typologii modeli biznesowych). Po drugie niejednoznaczna jest terminologia i definicje modelu biznesu (rozumianego tradycyjnie i jako punkt wyj cia do modeli e-biznesu). Po trzecie brak jest operacjonalizacji zwi zków na linii strategia model biznesu (model e-biznesu) procesy biznesowe, która pozwala aby na pe niejsze zrozumienie procesów wewn trz tej triady. Przyk adowo J. Strauss i R. Frost definiuj model biznesu w Internecie (model e-biznesu) jako metod dzia ania, w ramach której przedsi biorstwo jest w stanie utrzyma technologi IT jako kluczowy komponent swoich zasobów, dzi ki której mo e dostarcza warto dla klientów i partnerów biznesowych oraz generowa strumienie przychodów 11. Cytowani autorzy rozpatruj model e-biznesu i jego elementy w czterech p aszczyznach 12 : 1. Bie cej dzia alno ci firmy (na model e-biznesowy w tym wymiarze sk adaj si : zakupy on-line, , zawarto strony, pozyskiwanie informacji wywiadownia internetowa, reklama i promocja sprzeda y on-line, dynamiczne strategie cenowe). 2. Procesów biznesowych w przedsi biorstwie (CRM, zarz dzanie wiedz w organizacji i sieci, budowanie spo eczno ci internetowych, marketing baz danych, zarz dzanie a cuchem dostaw, planowanie zasobów przedsi biorstwa, strategia masowej indywidualizacji). 3. Strategii przedsi biorstwa (model biznesowy oparty na e-handlu, portalach, sieci spo eczno ciowej, brokerze lub agencie on-line). 4. Gry rynkowej przedsi biorstwa gdzie powy sze elementy s na bie co, operacyjnie konfigurowane i rekonfigurowane, aby firma mog a osi ga zamierzone cele strategiczne. 11 Patrz: S t r a u s s, F r o s t, E-marketing, s Tam e, s

7 295 W uj ciu Ch. Zotta i R. Amida istot zawarto ci modelu biznesu jest to, czy b dzie w stanie zaproponowa klientom now konfiguracj produktów, us ug oraz informacji. Dodatkowo cech konstytuuj c model biznesu w tej propozycji jest jego zdolno do uzyskiwania dost pu do bezprecedensowej wcze niej liczby klientów, partnerów sieciowych oraz towarów i us ug. Zott i Amid explicite nie definiuj powy szego modelu jako model e-biznesowy, cho jego komponenty s ci le uzale nione od mo liwo ci funkcjonowania w Internecie 13. Mieszcz si one w szerszych ramach propozycji konstrukcji modelu biznesowego, na który sk adaj si : ramy strukturalne modelu biznesu, zawarto modelu biznesu oraz zarz dzanie modelem biznesu. Najbardziej kompleksow propozycj, w której zdefiniowano podstawowe elementy (komponenty) modelu biznesowego w Internecie (modelu e-biznesu), zaproponowali A. Afuah oraz Ch.L. Tucci 14. Autorzy widz odpowiednio skonstruowany model e-biznesu, jako rodek do osi gania przewagi konkurencyjnej w bran ach internetowych. Ich zdaniem, model biznesu internetowego (sprz ony z otoczeniem oraz z planowanymi zyskami firmy) powinien zawiera nast puj ce elementy (skodyfikowane b d te funkcjonuj ce jako zbiór nieformalnych za- o e ): 1. Warto oferowana klientowi. 2. Zakres oferty dla klienta. 3. Polityka cenowa. 4. ród a przychodów. 5. Dzia ania (funkcje) powi zane. 6. Realizacja modelu. 7. Umiej tno ci firmy. 8. Trwa o przewagi konkurencyjnej. Ró nica pomi dzy modelem biznesu tradycyjnym a modelem biznesu wy- cznie w Internecie sprowadza si, zdaniem cytowanych autorów, do znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania dotycz ce zmiany uwarunkowa biznesowych w gospodarce internetowej w porównaniu do stanu sprzed rozwojem Internetu oraz sposobów wykorzystania Internetu, jako narz dzia tworzenia i dystrybucji warto ci dla klienta. 13 Z o t t, R. A m i d, The Business, s A. A f u a h, Ch.L. T u c c i, Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003, rozdzia IV.

8 MARIUSZ SAGAN WARTO OFEROWANA KLIENTOWI Dla klienta warto to produkt b d us uga, które posiadaj wyró niaj ce go od konkurencji cechy lub oferowane s po ni szej cenie. Przedsi biorstwo mo e ró nicowa swoj ofert ze wzgl du na: cechy funkcjonalne, moment wprowadzenia produktu na rynek, lokalizacj, serwis, dost pny asortyment, wizerunek marki oraz zakres powi za z innymi firmami 15. Kluczem sukcesu firmy jest umiej tno dostarczenia nabywcy odpowiedniej konfiguracji warto ci (value mix). W internetowych modelach biznesowych istnieje wy szy potencja na generowanie nowej, unikalnej warto ci dla klienta, dzi ki praktycznie nieograniczanym mo liwo ciom konfiguracji dzia a biznesowych. Tym samym Internet powinien umo liwia znalezienie sposobów zaspokojenia nowych, dynamicznych potrzeb nabywców. rodkiem do nowego zarz dzania warto ci dla klienta w modelach e-biznesu staje si umiej tne zarz dzanie sieciow wspólnot klientów. Pozwala to z jednej strony na uczenie si od nich kompetencji sieciowej, z drugiej za umo liwia lepsze rozpoznanie potrzeb klientów. Spo eczno ci sieciowe mog by zarówno zorientowane na transakcj (przede wszystkim rynek B2B), jak i na wspólne interesy. W tym drugim przypadku wspólne cele determinuj wy szy poziom interakcji uczestników sieci 16. Dla odpowiednio dedykowanych modeli e-biznesu oznacza to, i atwiej jest stworzy i dystrybuowa w a ciwie skonfigurowan warto dla klienta. J drem modelu e-biznesu jest zatem utrzymywanie dwustronnych, wspó ucz cych si, relacji z klientem (oraz innymi partnerami w sieci). Sprawiaj one, i nabywcy zaczynaj personalizowa firm (jego system organizacyjny i kultur organizacyjn ), dostarczaj c im produkty b d us ugi, w analogiczny sposób, w jaki personalizuj marki produktów lub us ug. Uczestnicy sieci (klienci) zachowuj si relatywnie cz sto w relacjach on-line w sposób altruistyczny (tworz c warto dla spo eczno ci sieciowych), co u atwia sukcesywne generowanie nowych i zarazem ta szych rozwi za internetowych przez biznes. 2. ZAKRES OFERTY Zakres oferty jest ci le zwi zany z warto ci, któr oferuje klientowi firma. W tradycyjnych modelach biznesu zakres ten odpowiada na pytanie, do jakiego 15 Tam e, s J. R o w l e y, Just another channel? Marketing communications in e-business, Marketing Intelligence & Planning 22(2004), nr 1, s

9 297 segmentu demograficznego lub geograficznego firma oferuje swoj ofert oraz jak du y jest asortyment produktów i us ug, dostarczaj cych warto nabywcy 17. W modelach e-biznesu kluczem w ofercie jest wielko segmentu klientów, do których mo na dotrze wy cznie za pomoc Internetu, co zmienia optyk segmentacji na transnarodow. 3. POLITYKA CENOWA Kszta towanie cen jest jednym z tych elementów modelu biznesu, który istotnie zmienia si w warunkach gospodarki sieciowej. Przede wszystkim obowi zuj cy w tradycyjnych modelach biznesu model praktycznie nienegocjowanej, ma o elastycznej ceny sta ej, jest wypierany przez cen ustalan w trakcie tzw. dwustronnych negocjacji. Mechanizm ten, mo liwy do implementacji na tak skal jedynie w modelach internetowych, pozwala na szybk realizacj transakcji (w opinii klientów: tak e na bardziej sprawiedliw ). Ma to niebagatelne znaczenie dla firmy, zarówno w kontek cie satysfakcji klienta z oferowanego produktu (us ugi), jak te dzielenia si z nim warto ci. Poza dwustronnymi negocjacjami modele internetowe oferuj tak e du o bardziej zaawansowane i transparentne mechanizmy aukcyjne. W literaturze przedmiotu utrwali si w ostatnich latach pogl d, i modele internetowe s w stanie zaoferowa generalnie lepsze warunki cenowe ni modele tradycyjne czy nawet mieszane. Now propozycj dla rynku, a zarazem konkurencyjn formu dla stricte modeli e-biznesowych staj si jednak e tzw. niskokosztowe modele biznesu (low-cost business models), w wi kszo ci funkcjonuj ce w ramach modeli tradycyjnych. Istota modeli niskokosztowych sprowadza si do stworzenia równowagi pomi dzy propozycj warto ci, któr firma chce dostarczy klientowi, a jej zasobami, struktur i mark, które wspieraj dzia ania niskokosztowe 18. Formu a strategii niskokosztowej wykorzystuje segmenty klientów wra liwych na zmiany cen, ogranicza koszty w ca ym a cuchu warto ci, projektuje adekwatn dla efektywno ci kosztowej organizacj oraz m.in. kreuje podstawowy, zunifikowany standard produktów b d us ug, inny dla poszczególnych segmentów nabywców 19. Pomimo i powy sza strategia nie jest 17 A f u a h, T u c c i, Biznes internetowy, s. 91 oraz N. K a c h a n e r, Z. L i n d g a r d t, D. M i c h a e l, Innovating low-cost business models, Strategy & Leadership 39(2011), nr 2, s Por. szerzej: tam e, s

10 MARIUSZ SAGAN 298 aplikowalna bezpo rednio do modeli internetowych, cz wykorzystanych rozwi za koncepcyjnych jest wykorzystywana zw aszcza przez przedsi biorstwa mi dzynarodowe w procesie przenoszenia poszczególnych cz ci swojego modelu biznesu do Internetu. Mo e to w przysz o ci spowodowa zmian koncepcji modelu e-biznesu, w kierunku wi kszej standaryzacji strategii firm obecnych wy cznie w Internecie. 4. RÓD A PRZYCHODÓW Ka dy model biznesu powinien ci le rozgranicza, co stanowi ród o przychodów (zysków) dla danej firmy. W modelach biznesu internetowego ustalenie róde przychodów i zysków nabiera szczególnego znaczenia, dlatego e medium internetowe jest technologi po rednicz c i wykazuje sieciowe efekty zewn trzne 20. Internet powoduje, i czysty model e-biznesowy ma du o wi cej mo liwo ci generowania przychodów z nowych róde, oraz elastycznego ich konfigurowania, ni modele tradycyjne. Bardzo cz sto przychody firmy pochodz z obci - ania partnerów sieciowych w modelu (inne firmy), ni z przerzucania kosztów na bezpo rednich klientów. Dzielenie przychodów na wielu interesariuszy modelu powoduje, e z jednej strony nast puje dywersyfikacja ryzyka utraty zysków, z drugiej za mo e powodowa niekorzystne efekty rozmywania modelu e-biznesowego (i w konsekwencji dalszej jego niesterowalno ci). Przychody w modelu e-biznesowym s generowane najcz ciej przez po redników (media on-line, portale) oraz przez typowe strony transakcyjne (wspierane przez przychody z reklamy) DZIA ANIA (FUNKCJE POWI ZANE) Dostarczenie okre lonej warto ci ró nym klientom (indywidualnym b d instytucjonalnym) wymaga podj cia okre lonych dzia a, które stanowi fundament wytworzenia tych warto ci (korzy ci). S one realizowane w ramach a cucha warto ci przedsi biorstwa. W modelach biznesu internetowego wymaga to odpowiedzi dodatkowo na nast puj ce pytania: jak wiele nowych rodzajów dzia alno ci nale y wykona w zwi zku z podj ciem biznesu w Internecie oraz 20 A f u a h, T u c c i, Biznes internetowy, s Wyczerpuj ce omówienie rodzajów przychodów z modeli e-biznesu znajduje si w pracy: C h a f f e y, S m i t h, emarketing, s

11 299 w jakim stopniu Internet mo e (powinien) usprawni wykonywanie dotychczasowych czynno ci? 22 W porównaniu do tradycyjnych modeli biznesowych, istotna staje si zatem dodatkowa konfiguracja czynno ci, w tym nowe podej cie efektywno ciowe do dzia a w modelu biznesu. Wspieranie dzia a w modelach internetowych wymaga niekiedy zastosowania zupe nie nowych instrumentów promocyjnych, w tym przej cia od sposobów komunikacji realizowanych w mediach tradycyjnych do mediów on-line. W takim przypadku nowy fundament tworzenia warto ci dla klienta jest wspomagany przez now reklam : tani, interaktywn, ci le pozycjonowan, bezpo redni oraz tak, w której kluczem jest przekaz informacyjny, nie za wizerunek REALIZACJA MODELU Proces wdra ania w ycie modelu biznesowego (jako jeden z kluczowych elementów konstytuuj cych sam model biznesowy) jest uwarunkowany systemem i struktur organizacyjn firmy, jej kultur organizacyjn oraz otoczeniem. Sie Internetu zmienia istotnie czynniki okre laj ce skuteczno realizacji modelu biznesowego. W okre lonych przypadkach wdra ania modeli wy cznie e-biznesowych zaobserwowano, i rozmywana zostawa a dotychczasowa architektura przedsi biorstwa w kierunku tworzenia elastycznych struktur organizacyjnych, s u cych wymianie transakcji oraz informacji z zewn trznymi interesariuszami firmy UMIEJ TNO CI FIRMY ORAZ TRWA O PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Zasoby firmy oraz jej kluczowe kompetencje warunkuj zdolno przedsi biorstwa do osi gania i utrzymywania w d u szym okresie przewag konkurencyjnych. W tradycyjnych modelach biznesowych nabycie odpowiednich kompetencji przez firm mog o wyró nia j na rynku przez wiele lat, bez istotnego ryzyka biznesowego. W niestabilnym i nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym zasoby i kompetencje (w tym zdolno do wyró niania si na rynku) mog szybko si zde- 22 A f u a h, T u c c i, Biznes internetowy, s R o w l e y, Just another channel?, s Z o t t, A m i d, The Business, s. 271.

12 MARIUSZ SAGAN 300 waluowa, gdy konkurencja internetowa b yskawicznie kopiuje i rekonfiguruje rozwi zania biznesowe z rynku. Powoduje to, i dotychczasowe strategie nakierowane na utrwalenie przewag konkurencyjnych staj si nieskuteczne. W nowych modelach e-biznesowych Internet wp ywa na umiej tno ci firmy, tworz c nowe pola do ich definiowania (redefiniowania). Nowa konfiguracja zasobów (w tym dzielenie si zasobami w sieci) powoduje, i tradycyjnie rozumiany element modelu biznesu (zasoby i kompetencje) musi zacz by postrzegany jako element konieczny, ale niewystarczaj cy, gdy kluczem do sukcesu i przetrwania firm w konkurencji sieciowej staje si konfiguracja ad hoc. IV. STRATEGIE I KLASYFIKACJE MODELI BIZNESU INTERNETOWEGO (E-BIZNESU) E-biznes mo e zosta zdefiniowany, jako prowadzenie dzia alno ci w Internecie w celu pozyskania klientów, sprzeda y im produktów b d us ug oraz realizacji zysków. Model biznesu internetowego (e-biznesu) okre la sposób, w jaki firma zamierza zrealizowa zyski z dzia alno ci w sieci. J. Abraham wyró nia dziesi podstawowych strategii w e-biznesie 25 : 1. Strategia Partenonu polega na wdro eniu przez przedsi biorstwo kilku wewn trznie powi zanych ze sob strategii, które nios jedn wspóln obietnic dla klienta. 2. Strategia oparta na symbiotycznej wspó pracy w przypadku której o powodzeniu modelu e-biznesu decyduje sie relacji z innymi partnerami na rynku. 3. Strategia przewodzenia polegaj ca na budowaniu pozycji lidera we w asnej bran y (dzi ki d eniu do doskona o ci b d wyró nianiu si ). 4. Strategia marketingu sekwencyjnego której istot jest konsekwentne, sekwencyjne komunikowanie si z klientem (g ównie poprzez poczt elektroniczn ). 5. Strategia dostarczania bezwarunkowej gwarancji satysfakcji. 25 Podaj za: P. M a j e w s k i, Czas na e-biznes, Gliwice: Helion 2007, s

13 Strategia polecania wykorzystuj ca zaufanie klientów, jakim darz osoby polecaj ce dan firm. 7. Strategia edukowania klientów. 8. Strategia pozycjonowania siebie jako eksperta w przypadku której nale y aktywnie prowadzi dzia alno edukacyjn oraz PR. 9. Strategia case study polegaj ca na stworzeniu banku studiów przypadków, podkre laj cych profesjonalizm i kompetencje firmy, 10. Strategia oparcia si na osobach znanych i s awnych dzi ki wy szemu poziomowi zaufania, jakim obdarzaj klienci osoby znane, nast puje jego przenoszenie na promowane produkty i us ugi. Uszczegó owieniem strategii e-biznesowych s strategie e-commerce, w ród których najpopularniejsze s : 1. Strategia Back-end (oferowanie klientom, oprócz podstawowego produktu b d us ugi, tzw. produktów dope niaj cych). 2. Up-selling oraz cross-selling. W literaturze przedmiotu mo na spotka si z ró nymi próbami klasyfikacji modeli biznesowych w Internecie 26. Interesuj c klasyfikacj zaproponowa P. Greenspun, dziel c modele e-biznesu wed ug stopnia zaawansowania technologicznego oraz poziomu usieciowienia potencjalnych klientów 27 : 1. Witryny, które dostarczaj tradycyjnej informacji dost pnej powszechnie przed powstaniem Internetu lecz przeniesionej do Internetu (witryna umieszczona w sieci, firma zarabia na reklamach, programach partnerskich oraz wspó pracy z producentami oraz innymi podmiotami z bran y). Ta witryna jest najdro sza, konieczne staje si pozyskiwanie dodatkowych informacji, za stopa zwrotu z inwestycji jest ni sza. Jest to typowy model biznesowy, funkcjonuj cy uprzednio w sposób tradycyjny, a nast pnie przeniesiony do Internetu. 2. Witryny, które dostarczaj informacji nagromadzonej w wyniku wspó pracy gdzie zdecydowanie wy szy ni w pierwszym modelu jest poziom sieciowo ci uczestników (przyk ad stanowi serwisy niszowe tworzone przez spo eczno wokó nich zgromadzon, serwisy z fotkami, aukcje internetowe). W modelu tym 26 W polskiej literaturze klasyfikacj modeli e-biznesowych zaprezentowali m.in.: T. G o - b i o w s k i, T.M. D u d z i k, M. L e w a n d o w s k a, M. W i t e k - H a j d u k, Modele biznesu polskich przedsi biorstw, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2008, s Podaj za: M a j e w s k i, Czas na e-biznes, s Analizuj c powy sz koncepcj, nale y podkre li, i trudno jest w pe ni zgodzi si z autorem, który uto samia model biznesowy z witryn. W istocie rzeczy, witryny mog by raczej przyk adami wykorzystania ró nych modeli biznesowych, równie w krzy owy sposób.

14 MARIUSZ SAGAN 302 dochody generowane s g ównie z reklam, klienci posiadaj odp atny dost p do tre ci, za warunkiem niezb dnym jest sieciowo, czyli w tym przypadku tworzenie i wymienianie si informacjami mi dzy spo eczno ci. Omawiany model e-biznesu jest tani oraz mo e przynosi szybkie zyski, pod warunkiem zaistnienia du ej spo eczno ci i wymiany informacji. 3. Witryny, które dostarczaj us ug przy u yciu programu serwera witryny (np. interaktywne mapy, planowanie zakupów). Stworzenie takiego modelu e-biznesowego wymaga sporego nak adu pocz tkowego, lecz potencjalne oferuje on wysokie zyski. 4. Witryny, które utworzy y standard pozwalaj cy konsumentom na wysy anie zapyta do ró nych baz danych (porównywarki cenowe, zintegrowane z bazami danych ró nych sklepów internetowych, portale grupuj ce i porównuj ce np. serwisy finansowe i bankowe, dostarczaj ce informacji o us ugach finansowych ró nych podmiotów). S to przyk ady oparcia witryn na skomplikowanych modelach biznesowych, gdzie konieczne staje si integrowanie wielu baz danych oraz op acania relacji i koneksji biznesowych. Z drugiej strony potencjalne zyski w tym modelu biznesowym mog by bardzo du e. W najbardziej znanej klasyfikacji P. Timmersa model e-biznesu obejmuje kilka podstawowych elementów, w tym sposób konfiguracji produktu i us ugi oraz okre lenie róde przychodów dla firmy. Autor wyró ni jedena cie modeli e-biznesu ze wzgl du na zakres innowacyjno ci i stopie integracji funkcjonalnej 28 : 1. Sklep internetowy (sprzeda przez Internet umo liwiaj ca sk adanie zamówie, dostarczanie towarów oraz realizacj p atno ci). 2. Zamówienia elektroniczne. 3. E-aukcje (przeniesienie tradycyjnie odbywaj cych si licytacji wy cznie do Internetu). 4. E-centrum handlowe (sie niezale nych najcz ciej sklepów internetowych funkcjonuj cych pod jedn mark ),. 5. Wirtualna spo eczno (witryna jest miejscem spotka dla spo eczno ci sieciowej, za cz onkowie tej spo eczno ci stanowi idealn grup docelow dla firmy, warunkiem skuteczno ci tego modelu e-biznesowego jest stworzenie prawdziwej wi zi pomi dzy cz onkami spo eczno ci). 28 Podaj za: G o b i o w s k i, D u d z i k, L e w a n d o w s k a, W i t e k - H a j d u k, Modele biznesu, s Kluczem do sukcesu modelu e-biznesu jest automatyzacja funkcji w przedsi biorstwie internetowym oraz outsourcing. Patrz: M a j e w s k i, Czas na e-biznes, rozdzia IV.

15 Platforma wspó pracuj ca (dostarczanie narz dzi i rodowiska informatycznego dla wspó pracuj cych ze sob przedsi biorstw). 7. Organizator rynku (oferowanie dost pu do rynku elektronicznego dostawcom produktów katalogowych). 8. Integrator a cucha warto ci (w celu eksploatacji przep ywów informacji pomi dzy ogniwami oraz uzyskania synergii w zakresie dzielenia si warto ci dla klienta). 9. Dostawca us ug w a cuchu warto ci (specjalizacja funkcjonalna w a cuchu warto ci). 10. Broker informacji (oferowanie szerokiego zakresu pogrupowanej i spozycjonowanej informacji, wybranej z ogromnej ilo ci danych w sieci). 11. Dostawca us ug zwi zanych z bezpiecze stwem w sieci. Wed ug cytowanego autora, zakres innowacyjno ci modelu biznesu okre la, w jakim stopniu funkcje realizowane wcze niej w tradycyjnych modelach biznesu s realizowane przez Internet, oraz jakie funkcje, wcze niej nierealizowane, s zawarte w modelu e-biznesu 29. Najwi kszym zakresem innowacyjno ci wed ug P. Timmersa charakteryzuj si : integrator a cucha warto ci, platforma wspó pracuj ca oraz broker informacji. W przypadku tego pierwszego modelu, wysoki poziom integracji ogniw oraz dynamika przep ywu informacji mi dzy ogniwami s nowymi elementami mo liwymi do osi gni cia wy cznie w modelu czysto internetowym. Z kolei sklep internetowy charakteryzuje si niskim zakresem innowacyjno ci, gdy ten model e-biznesu zawiera wiele funkcji realizowanych w modelach tradycyjnych. W ostatnich latach w literaturze przedmiotu du o uwagi po wi cono bardziej szczegó owym badaniom i klasyfikacjom modeli biznesowych (np. dedykowanych poszczególnym bran om b d te specyficznym rynkom np. wy cznie rynkowi B2C lub B2B, b d te funkcjonalno ciom, na podstawie których powstaje szczegó owy model sprzeda y w Internecie) 30. wiadczy to, i problematyka modeli e-biznesowych po pocz tkowym okresie prac koncepcyjnych, znalaz a swoje odzwierciedlenie w prowadzonych na szerok skal badaniach empirycznych, g ównie o charakterze jako ciowym. Przyk adowo now klasyfi- 29 Zob. G o b i o w s k i, D u d z i k, L e w a n d o w s k a, W i t e k - H a j d u k, Modele biznesu, s Patrz dla przyk adu: M. A m b e r g, M. S c h r o d e r, E-business models and consumer expectations for digital audio distribution, Journal of Enterprise Information Management 20(2007), nr 3.

16 MARIUSZ SAGAN 304 kacj modeli e-biznesowych na rynku B2b zaproponowali ostatnio R. Balocco, A. Perego oraz S. Perotti. Wyró nili oni nast puj ce modele biznesu internetowego B2b 31 : 1. Ortodoksyjny e-rynek (Orthodox emarketplace) witryna internetowa jest publicznie dost pna i dzielona z wszystkimi przedsi biorstwami uczestnikami rynku. Witryna oferuje dodatkowe us ugi generuj ce i wspieraj ce powi zania handlowe pomi dzy uczestnikami rynku. 2. Us ugodawca w zakresie aplikacji (Application service provider ASP) witryna internetowa zapewniaj ca p atny, bezpieczny dost p do platformy rozwi za i zastosowa technologicznych. 3. Outsourcer procesowy (Process outsourcer) witryna internetowa, gdzie na rzecz firmy u ytkownika wszystkie procesy w relacji kupuj cy sprzedaj cy s profesjonalnie zarz dzane przez operatora witryny. Wszystkie trzy omówione witryny zaliczaj si do modeli e-biznesowych, opartych na zapewnianiu dost pu do profesjonalnych us ug dla firm. Cytowani autorzy zaproponowali tak e modele e-biznesowe s u ce wsparciu procesów B2b: 1. e-zaopatrzenie (esourcing) z m.in. narz dziami wspieraj cymi nowych dostawców. 2. e-katalog (ecataloge). Z punktu widzenia zarz dczego, wymienione modele e-biznesu opieraj si na gwarancji anonimowo ci i neutralno ci po rednika w transakcjach, budowaniu zaufania i relacji pomi dzy klientami oraz zapewnianiu wysokiego stopnia p ynno ci, w zwi zku z niskimi mar ami na rynku i wysokim poziomem kosztów sta ych 32. Z punktu widzenia dystrybucji warto ci dla klienta, jest ona ci le zdefiniowana i przeznaczona dla uczestników rynku regularnie i systematycznie korzystaj cych z mo liwo ci zakupowych. Oznacza to, i w modelach e-biznesowych na rynku B2b, w porównaniu z rynkami konsumenckimi, ma miejsce du o wy szy zakres precyzji w zakresie definiowania warto ci dla klienta. W tym sensie przeniesienie tradycyjnych modeli biznesowych B2b do Internetu odby o si bez szkody dla nabywców. 31 R. B a l o c c o, A. P e r e g o, S. P e r o t t i, B2b emarketplaces. A classification framework to analyse business models and critical success factors, Industrial Management & Data Systems 2010, nr 8, s Tam e, s

17 305 V. DYNAMIKA MODELI BIZNESOWYCH W INTERNECIE Jedn z podstawowych cech modeli e-biznesowych jest to, i nie s statyczne. Relatywnie niski koszt wej cia na rynek obs ugiwany wy cznie przez Internet powoduje, i ryzyko pojawienia si na nim nowych uczestników, na ladowców i konkurentów jest bardzo wysokie. Oznacza to, i aby utrzyma przewag nad ju wchodz cymi oraz potencjalnie wchodz cymi, firma powinna realizowa strategi wyprzedzaj c. A. Afuah oraz Ch.L. Tucci wymieniaj trzy podstawowe sposoby walki konkurencyjnej dla modeli biznesowych w Internecie 33 : 1. Strategia blokowania konkurencji (stworzenie barier chroni cych rynek produktów danej firmy: podsiadanie chronionych prawem aktywów niematerialnych i prawnych). 2. Strategia ucieczki do przodu (firma przyjmuje za o enie, i ka de bariery ochronne mog zosta z czasem obalone, zatem sposobem staje si wprowadzanie ci g ych zmian w modelu biznesowym, b d te przygotowanie i wdro enie zupe nie nowej koncepcji funkcjonowania biznesu). 3. Strategia czenia si (alianse strategiczne, sieci wspó pracy b d wej cie kapita owe partnera dysponuj cego lepsz technologi lub/i dost pem do sieci/baz klientów). Z punktu widzenia mo liwo ci biznesowych, jakie stwarza gospodarka sieciowa, wydaje si, i najbardziej atrakcyjn strategi walki konkurencyjnej powinna sta si strategia ucieczki do przodu. Potencja do zmiany, pierwotnej konfiguracji i rekonfiguracji elementów konstytuuj cych model biznesowy w gospodarce sieciowej jest bardzo znacz cy. Na poziomie w a ciwie ka dego elementu tworz cego a cuch warto ci firmy, mo liwe jest podejmowanie dzia a, z jednej strony wprowadzaj cych nowe modu y biznesowe ( ci le oparte na Internecie, sieciowo ci), z drugiej za eliminuj ce modu y tradycyjne, zwi zane z tzw. gospodark przedinternetow. Dodatkowo, Internet umo liwia fizyczne skracanie a cucha warto ci. Modelowanie i zmiana konfiguracji (w ka dym mo liwym uk adzie) dotychczasowych, powszechnie znanych narz dzi biznesowych jest kolejn metod na rozwój biznesów internetowych w dynamicznym rodowisku rynkowym bez granic. Wspóln p aszczyzn dla dynamicznej zmiany modelu biznesowego staje si dynamiczna rekonfiguracja. Jak dotychczas, badania nie 33 A f u a h, T u c c i, Biznes internetowy, s

18 MARIUSZ SAGAN 306 odpowiedzia y na pytanie, czy dynamiczna rekonfiguracja jest wymuszana przez bardzo szybkie tempo zmian na rynku, czy te przez zmiany systemowe w modelach biznesowych, rozpocz te wraz z rozwojem gospodarki internetowej (zmiany w warstwie zarz dczej, zmiany w zakresie strategii podzia u warto ci itp.). Trudno jest tak e definitywnie rozstrzygn, czy modele biznesu s nowe, gdy s now rekonfiguracj dotychczasowych narz dzi biznesowych, czy te przyspieszeniu zmian w tworzeniu/rekonfiguracji nowych modeli towarzyszy nowa ich jako (zarz dcza, dostarczania warto ci dla klienta, wspó pracy w sieci z interesariuszami itp.)? Bardzo dobrym przyk adem strategii ucieczki do przodu, ale tak e skutecznego budowania relacji z klientami oraz partnerami sieciowymi, mo e by model biznesowy firmy Groupon. Portal Groupon.pl po redniczy w relacjach pomi dzy firmami us ugowymi a klientami B2C (Groupon oferuje potencjalnym us ugodawcom potencjalnych klientów którzy s zarejestrowanymi cz onkami tego portalu). Od ka dej transakcji (kuponu) Groupon uzyskuje wynegocjowan z us ugodawc mar. Firmy us ugowe (w Polsce najcz ciej restauracje, hotele, kupony do sklepów, salony kosmetyczne itp.) reklamuj si praktycznie bezp atnie w Internecie na portalu Groupon (reklama dla setek tysi cy odwiedzaj cych). W zamian oferuj dla pewnej, ci le okre lonej grupy klientów swoje us ugi ze znaczn zni k (zazwyczaj 50%-60%). Klienci cz z nich otrzymuje mo liwo zakupu us ugi z bardzo du ym rabatem, tzw. kupony, dodatkowo klienci polecaj cy portal innym internautom, otrzymuj specjalne punkty wymieniane na wi ksze upusty, wszyscy klienci zapoznaj si z reklam firm us ugowych pozycjonuj cych si w portalu. Pomimo dziesi tek na ladowców w Polsce, Groupon potrafi utrzyma pozycj lidera na rynku. Wynika to m.in. z faktu, i istot modelu biznesowego spó ki nie jest witryna sama w sobie 34, lecz przede wszystkim rozbudowana sie partnerów biznesowych, oferuj ca znaczne dyskonty cenowe wielu us ug charakteryzuj cych si stosunkowo wysok jako ci i tworz ca nowe konfiguracje warto ci dla klienta. Dodatkowym utrudnieniem dla analizy biznesowej nowych modeli internetowych i ich dynamiki jest fakt, i w odró nieniu od biznesów tradycyjnych, zdecydowanie cz stszym celem w a cicieli spó ek jest doprowadzenie do szybkiego wzrostu ich warto ci i odsprzeda z bardzo du ym zyskiem. Zmienia to 34 Przypadek Groupona, ale tak e wielu innych biznesów sieciowych wskazuje, i to w a nie witryny bazuj na ogólniejszych modelach biznesowych (w licznych wcze niejszych przypadkach z praktyki gospodarczej, witryny by y traktowane jako modele biznesowe).

19 307 optyk zarówno strategiczn, jak i perspektyw klienta. Powoduje, i decyzje w modelach e-biznesu maj charakter krótkoterminowy i operacyjny i nie s legitymowane przez adne strategie d ugookresowe. Tym samym wybory krótkoterminowe przedsi biorstw nie zawsze s (by mo e s stosunkowo rzadko) pochodn wyborów d ugoterminowych. Brak, w wielu przypadkach, planowania rednio- i d ugoterminowego w strategiach firm w gospodarce internetowej jest paradoksalnie czynnikiem generuj cym szybsz dynamik zmian i rozwój nowych technologii, produktów/us ug na rynku. Z drugiej strony, konsekwencj staje si przypadkowo decyzji mened erskich, niedopasowanie struktur w organizacjach do zmian oraz relatywnie niski wska nik przetrwania nowych biznesów internetowych. Mo na za o y, i mamy do czynienia obecnie z wczesnym etapem rozwoju rynku i biznesów bazuj cych na Internecie. Spodziewane g bokie procesy konsolidacyjne mog spowodowa, i na rynku ustabilizowanym zmieni si optyka planowania strategicznego z dzia a dora nych na horyzont co najmniej redniookresowy. We wspó czesnym wiecie biznesu i na globalnym rynku, ci le po czonymi sieciami informacji, przedsi biorcy i mened erowie powinni wykracza w swoich decyzjach poza schematyczne my lenie w kategoriach li tylko produktów, procesów i szczebli zarz dzania w swoich firmach 35. Obecnie tworzenie warto ci dla klientów i partnerów wymaga zaprojektowania i stworzenia holistycznego modelu e-biznesowego, ze ci le okre lonymi granicami danego biznesu. Specyfik i jednocze nie utrudnieniem dla tego procesu jest elastyczne i krótkoterminowe my lenie oraz dzia anie mened erów i przedsi biorstw, wynikaj ce z potrzeby szybkiej odpowiedzi na dynamicznie rosn c konkurencj (której aktywno dodatkowo pot guje niski koszt wej cia do systemu nowych podmiotów gospodarczych) i nieu atwiaj ce jednocze nie strukturalizacji w przedsi biorstwach i formalizacji tworzonych modeli biznesowych. Nale y tak e bra pod uwag fakt, i tworzenie i dystrybucja warto ci dla klienta odbywa si ponad granicami narodowymi. Tylko nowe podej cie do tworzenia modeli biznesowych (umiej tno kopiowania i udoskonalania najlepszych praktyk rynku globalnego) i zarz dzania nimi (szybsze rekonfiguracje podstawowych ich elementów przynosz cych najwi ksz warto dla klienta), jest w stanie zapewni w turbulentnej, sieciowej gospodarce mo liwo ci do tworzenia nowych przestrzeni konkurowania na rynku. 35 Z o t t, A m i d, The Business, s. 271.

20 MARIUSZ SAGAN 308 BIBLIOGRAFIA A f u a h A., T u c c i Ch.L.: Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków: Oficyna Ekonomiczna A m b e r g M., S c h r o d e r M.: E-business models and consumer expectations for digital audio distribution, Journal of Enterprise Information Management 20(2007), nr 3. B a l o c c o R., P e r e g o A., P e r o t t i S.: B2b emarketplaces. A classification framework to analyse business models and critical success factors, Industrial Management & Data Systems 2010, nr 8. B a s k A.H., T i n n i l a M., R a j a h o n k a M.: Matching service strategies, business models and modular business processes, Business Process Management Journal 16(2010), nr 1. C h a f f e y D., S m i t h P.R.: emarketing excellence. Planning and optimizing your digital marketing, New York: Butterworth Heinemann D a v e n p o r t T.H., L e i b o l d M., V o e l p e l S.: Strategic Management in the Innovation Economy. Strategy Approaches and Tools for Dynamics Innovation Capabilities, New York: Wiley G o b i o w s k i T., D u d z i k T.M., L e w a n d o w s k a M., W i t e k - H a j d u k M.: Modele biznesu polskich przedsi biorstw, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH H e u v e l h o f E., de J o n g M., K a r s M. S t o u t H.: Strategic Behaviour in Network Industries. A Multidisciplinary Approach, Cheltenham: Edward Elgar K a c h a n e r N., L i n d g a r d t Z., M i c h a e l D.: Innovating low-cost business models, Strategy & Leadership 39(2011), nr 2. The Network Challenge. Strategy, profit, and Risk in an Interlinked World, Wharton School Publishing, red. P.R. Kleindorfer, Y. Wind, R.F. Gunther, New Jersey L i n d g r e e n A., P a l m e r R., V a n h a m m e J.: Contemporary marketing practice: theoretical propositions and practical implications, Marketing Intelligence & Planning 22(2004), nr 6. M a j e w s k i P.: Czas na e-biznes, Gliwice: Helion M a r r B.: Strategic Performance Management, Leveraging and measuring your intangible value drivers, New York: Butterworth Heinemann R o w l e y J.: Just another channel? Marketing communications in e-business, Marketing Intelligence & Planning 22(2004), nr 1. S t r a u s s J., F r o s t R.: E-marketing, Upper Saddle River: Prentice Hall 2009.

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 67 82 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.5 Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe W odzimierz Szpringer W przypadku innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji mgr Agnieszka Budziewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji mgr Anna Drab-Kurowska Katedra Polityki Gospodarczej czno ci Wydzia Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytet Szczeci ski E-commerce

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client

ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Magdalena Zalewska-Turzy ska Uniwersytet ódzki ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo