Temat wykładu: Eksploatacja, zarządzanie, utrzymanie, zarządzanie jakością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat wykładu: Eksploatacja, zarządzanie, utrzymanie, zarządzanie jakością"

Transkrypt

1 Wykład 6. (nazwa pliku wd_6b.pdf) Z A R Z Ą D Z A N I E S I E C I A M I T E L E K O M U N I K A C Y J N Y M I Temat wykładu: Eksploatacja, zarządzanie, utrzymanie, zarządzanie jakością Zarządzanie systemem telekomunikacyjnym Zarządzanie systemem telekomunikacyjnym to działania, któ re mają maksymalizować zyski operatora Na zyski mają wpływ: wpływy (sprzedaż usług) wydatki (koszty) Zarządzanie można przedstawić w postaci powyższej piramidy gdzie: 1 - elementy sieci 2 - zarządzanie elementami sieci (np. zarządzanie teletransmisją podczas remontu lub uszkodzenia jakichśłączy) 3 - zarządzanie siecią (np. kierowanie ruchem budowanie dró g obejściowych, jeż eli w danej relacji jest za mało łączy) 4 - zarządzanie usługami 5 - zarządzanie biznesem (polityka cenowa, polityka inwestycyjna) Koszty Na koszty składają się: Koncesje - są to znaczące kwoty (opłaty najpierw według liczby mieszkańcó w, a potem przetargi w sieci stacjonarnej konwersja na inwestycje)

2 Budowa systemu ( duże koszty na jednego abonenta, przynajmniej 1000 USD) Opłaty licencyjne - opłaty związane z oprogramowaniem (każda centrala jest wyposażona w całość oprogramowania, ale operator musi płacić za wybrane usługi z któ rych korzysta) Koszty eksploatacji: energia około 1W na abonenta ( TP ma ok. 12 mln abonentó w co daje sumaryczną moc ok. 12 MW) W centralach elektromechanicznych moce były nieco większe, ale pobó r energii był mniejszy. Centrala pobierała energię tylko podczas dzwonienia. Obecne centrale elektroniczne (cyfrowe), stale pobierają energię. personel - liczba abonentó w na 1 zatrudnionego (obecnie w TP jest ok. 200 abonentó w, a docelowo ma być ich ok. 400 na jednego pracownika TP) opłaty za używane częstotliwości (sama budowa radiolinii jest stosunkowo tania, natomiast drogie jest korzystanie z częstotliwości na któ rych pracuje) opłaty za numerację (jest w jakimśsensie dobrem za któ re trzeba płacić) Koszty budowy dla stacjonarnych około $ na abonenta dla komó rkowych około 2 tys. dol. Składają się na to nie tylko koszty budowy sieci, ale również reklamy i dotacji do kupowanego telefonu (telefon komó rkowy operatora kosztuje średnio Euro). Trzeba doliczyć koszty kredytó w Przychody Miesięczny przychó d z jednego klienta, określany mianem ARPU (Average Revenue per User) Na przykład w sieci Idea przed dwoma laty klienci płacili, średnio, około 140 zł. miesięcznie. Dziś, już zaledwie nieco ponad 100 zł. Spadek ARPU wynika przede wszystkim z faktu pozyskiwania klientó w rzadziej korzystających z usług oraz niż szych przychodó w od klientó w abonamentowych, wynikających z wprowadzenia nowych, tańszych taryf, co jest zgodne z trendem występującym u wszystkich operatoró w europejskich w miarę wzrostu wskaźnika penetracji. Spadek dla abonamentowych ( o 7,9 %) i wzrost dla bezabonamentowych o 5,7 %. Pewną lokomotywą są na przykład SMS-y, któ rych popularność spowodowała, że dochó d z tej usługi stanowi od 5 do 8 proc. całego dochodu (SMS-y są wyjątkiem, gdyż zazwyczaj nowe usługi dodatkowe nie stają się tak popularne, bo być może nie są potrzebne.) Ważnym czynnikiem wpływającym na popularność usługi jest reklama. Tendencje Rocznie przybywa na świecie tylko 5 % linii telefonicznych (stacjonarnych)(od 2 lat lepiej rozwijają się sieci telekomunikacyjne w krajach słabo rozwiniętych) Ruch telekomunikacyjny wzrasta około 20 % Rocznie przybywa na świecie aż % uż ytkownikó w sieci komó rkowych Oczekiwania na nowe usługi SMS/MMS wideotelefonia

3 SMS Siła SMS tanie dyskretne Prognoza: Operatorzy telefonii stacjonarnej pró bują wprowadzać SMS-y do i z sieci PSTN/ISDN. Odczytanie słowne SMS-a przez komputer (w centrali). W ISDN terminal moż e odebrać wiadomość tekstowo. UMTS (3G) Marek Szpanowski - Jak uleczyć telekaca (Telefonia trzeciej generacji Przeszkody na drodze do nowoczesnych komó rek) GW 26 marca to znaczenie mają też takie też inne czynniki takie jak struktura wydatkó w ludności, wzorce zachowań abonentó w, zachęty ze strony operatora, wreszcie dostępność aparató w i możliwości ich zastosowań. Duż y wybó r nie zawsze jest błogosławieństwem. Telewizje lubimy za to, ż e wybiera za nas 20 lat zmagań jest żałosne: kilka fuzji, któ re spełzły na niczym, setki milionó w dolaró w i nic. Wielokrotnie zapowiadane premiery nie wprowadziły interaktywnej telewizji pod amerykańskie strzechy Nie koszt telefonó w komó rkowych trzeciej generacji jest problemem, lecz to że, psokoty nie sprzedają się w realnym świecie Kto powie szefom od 3G: Mylicie się, konwergencja nie nastąpi Powiedzenie nie UMTS-owi (3G), może być pomyłką, czego uczy nas historia: Jedynie co mogę powiedzieć na ten temat, to tylko to, że może Amerykanom potrzebny jest telefon, my nie potrzebujemy. Dzięki Bogi nie brak nam chłopcó w na posyłki (sir William Preece głó wny inż ynier brytyjskich poczt i telegrafó w) Sądzę, że istnieje rynek światowy na być może pięć komputeró w (Thomas Wolson prezes IMB 1943r.) Nie ma powodu dla któ rego ktokolwiek chciałby mieć w swoim domu komputer (Ken Olson założ yciel i prezes Dec 1977 r.) Zarządzanie uwagi Utrzymanie klienta jest wielokrotnie tańsze od pozyskania nowego

4 Zarządzanie marketing usług (GSM przewodzi, ponieważ dla nich wiedza przyszła z zewnątrz, z firm zagranicznych) Zadaniem operatora jest pomnażanie pieniędzy, ale musi działać w ramach ustawy, musi realizować usługi powszechne. Operator powinien mieć organizacje nastawioną na zysk (przykład Włochy na stanowisku kierowniczym można być tylko 4 lata, jeżeli się było dobrym kierownikiem to wracało się na poprzednie stanowisko, jeż eli było się wybitnym to awansowało się. Kierownik jest rozliczany z zysku jaki wypracowała firma) Zarządzanie marketing usług anegdotka Dwie firmy obuwnicze wysłały swoich handlowcó w w celu przebadania rynku afrykańskiego. Raport pierwszego: " Rynek słaby, prawie wszyscy chodzą tu boso". Raport drugiego: "Rynek wspaniały - prawie nikt nie ma tu jeszcze butó w!. Wszystko zależ y od odpowiedniego spojrzenia na sprawę. Liczy się optymistyczne nastawienie. Zarządzanie biznesowe Operator jest podmiotem gospodarczym, ale działa na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego i nie może odmó wić świadczenia usług powszechnych Operator musi wywiązywać się ze zobowiązań koncesyjnych (np. budki telefoniczne Dialogu, chociaż nie są dochodowe to muszą być zainstalowane ze względu na umowy koncesyjne) Formuły ustalania cen kosztowa (przeciwdziała to np. zaniż aniu cen połączeń lokalnych przez TP w walce z konkurencją, któ ra tylko z takich połączeń czerpała dochody) rynkowa (cena jest ustalana na takim poziomie, ile klienci są w stanie zapłacić) Rynek monopolistyczny operator znaczący (25% udziału w rynku) operator dominujący (40% udziału w rynku) Call Center Mó wiąc o zarządzaniu, bardzo waż ny jest kontakt klienta z operatorem. Call Center jest właśnie telekomunikacyjnym centrum obsługi klienta. Zadania Call Center dystrybucja zamó wień (zamó wienia z katalogó w, składanie zleceń itp.) oferta informacyjną (musi być dostępna pełna oferta informacyjna) usługi sektora finansowego bieżąca obsługa klientó w bezpośredni marketing i promocja sprzedaż y (zdobywanie klientó w, umawianie spotkań, przyjmowanie zleceń, telemarketing) badanie rynku

5 Call Center IVR automatyczna komunikacja głosowa (informacja o stanie konta, telefony w akademikach) ACD system zarządzania i dystrybucji (np. ró wnomierne obciąż enie telefonistek itp.) W nowych Call Center można jeszcze wyróżnić opró cz LAN, dodatkowe wyjście do sieci Internet. Call Center Alcatel 4400CCx

6 Zarządzanie systemem (CCS) Funkcje Zarządzanie agentami oraz konfiguracja Rejestrowanie poziomu wywołań Standaryzowana stacja robocza dla nadzorcy (nadzorca moż e zalogować się z dowolnego komputera pod kontrolą systemu operacyjnego) Generowanie statystyk (natychmiastowa wizualizacja) Łatwo konfigurowalne wyświetlacze ścienne Sygnalizacja alarmowa Łączenie agentó w w zespoły (agenci mogą mieć różne kompetencje i mogą działać na rzecz różnych operatoró w) Bardzo ważna jest rejestracja połączeń, oczywiście po uprzednim poinformowaniu o tym. System interaktywnej zapowiedzi głosowej IVR Telefonia komputerowa CTI CTI (Computer Telephone Integration) obsługa funkcji telefonicznych funkcje związane z identyfikacją numeró w synchronizacja głosu i danych generowanie statystyk w czasie rzeczywistym inne CRM (Customer Relationship Management) lepsza obsługa klientó w

7 zmniejszenie kosztó w operacyjnych szybsza i bardziej zindywidualizowana obsługa Konsultanci Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta mają bezpośredni dostęp do pełnych danych klienta historii jego kontaktó w z firmą, faktur i płatności możliwość pełnej obsługi klientó w indywidualnych i instytucjonalnych system zwiększa wydajność sprzedaż y pozwala skró cić czas reakcji na zgłoszenia klientó w daje możliwości analizowania i usprawniania wprowadzonych procesó w CRM = Call Center + W Polsce ponad połowa respondentó w (50,7%) nigdy nie słyszała o tego typu rozwiązaniach Wszyscy operatorzy wdraż ają CRM Utrzymanie systemu Zarządzanie ma na celu maksymalizację zyskó w operatora Utrzymanie to działanie mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług (zarządzanie i utrzymanie są pojęciami przeciwstawnymi, zapewnienie wysokiej jakości usług nie idzie w parze z maksymalizacją zyskó w) Ustawowa kontrola jakości URTIP Publikacje podstawowych wskaźnikó w jakości Strategie utrzymania Prewencyjna Korekcyjna Jakościowa Stosowane strategie utrzymania we współczesnych systemach telekomunikacyjnych Poziomy utrzymania q nadzó r

8 q q bit parzystości, reszta z dzielenia przez wielomian czas wykonania zadania diagnostyka kontrola jakości Uszkodzenie Rekonfiguracja Testy diagnostyczne Rekonfiguracja systemu Statystyka Alarmy Autorzy niniejszego opracowania: Radosław Drabek Patryk Chamuczyński Tomasz Grelewicz Paweł Jankowski

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 Sprawdzony model biznesu w Internecie Wyceny Areny dokonalismy metodą "sum of the parts" szacując osobno wartość biznesu

Bardziej szczegółowo

FUTURE COMMUNICATION

FUTURE COMMUNICATION NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr /Marzec 2010 FUTURE COMMUNICATION kroków Do nowoczesnej komunikacji Smartfon pełen dostęp do zasobów korporacyjnych VoIP Telefonia internetowa

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które dają oszczędności

Inwestycje, które dają oszczędności Jak zaoszczędzić dzięki strategicznym inwestycjom w rozwiązania komunikacyjne Inwestycje, które dają oszczędności Wielu menedżerów IT musi dziś sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zarządzanie wydatkami

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zbuduj sobie call center

Zbuduj sobie call center W nowoczesnym systemie call center praktycznie wszystkie operacje są dokonywane za pomocą graficznego, przyjaznego dla uŝytkownika interfejsu Zbuduj sobie call center Proste systemy call center czy nawet

Bardziej szczegółowo

TP Partnerem Cisco SZKOLENIA PRZEZ TELEFON TELEKOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPA TECHNOLOGIA SUKCESU TELEKONFERENCJA AUDIO TP

TP Partnerem Cisco SZKOLENIA PRZEZ TELEFON TELEKOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPA TECHNOLOGIA SUKCESU TELEKONFERENCJA AUDIO TP TELEKOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPA MIESIĘCZNIK TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Nr 5 CZERWIEC 2004 (14) ISSN 1731-0687 Wygrajmy razem DOBRA OCENA AP Spotkania Akademii mają charakter interaktywnych warsztatów

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Autor: Piotr Świątek IVFDS

Autor: Piotr Świątek IVFDS Tytuł pracy: Voice Over Internet Protocol Autor: Piotr Świątek IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie starałem się przedstawić zagadnienia związane z Voice over IP. Praca zawiera podstawowe typy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Terminy bankowość elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE

ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Piotr Szkudlarek ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Wprowadzenie Dziś już praktycznie każdy statystyczny Polak posiada telefon komórkowy. Wskaźnik penetracji rynku zbliża się bowiem do 100%.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Kwiecień 2006 Spis Treści Wstęp 3 1. Internet oraz technologie dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym Kamila Kloc-Evison, UOKiK Wojciech Szymczak, UOKiK Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym 1. Znaczenie ICT (ang. information and communication technologies)

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 21 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 22 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 150 NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo