PYTANIA I ODPOWIEDZI*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI*"

Transkrypt

1 PYTANIA I ODPOWIEDZI* Tematem numer jeden dla inwestorów jest to, co wydarzyło się i co może wydarzyć się na rynkach akcji na świecie. Kiedy skończy się ten fatalny okres dla rynków akcji? Co jest potrzebne by akcje na świecie wreszcie przestały tanieć? Kluczowa dla koniunktury globalnej (i mimo pewnej odmienności także w Polsce) pozostaje obecnie kwestia prowzrostowych, pobudzających koniunkturę interwencji rządów i banków centralnych na świecie. Choć gigantyczna skala tych operacji może sama w sobie stanowić czynnik ryzyka w dłuższym terminie (przez koszty, które generuje), to jednak zasadna wydaje się nadzieja, że z czasem te zmasowane operacje zaczną przynosić coraz bardziej wymierne pozytywne efekty najpierw dla rynków, potem dla realnej gospodarki. Zatem prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym walka wciąż wielkiego strachu z kiełkującą (acz jeszcze bardzo nietrwałą) chciwością będzie prowadziła do dalszych wahań ale i do hamowania spadków, co powinno sprawić, że trend spadkowy z czasem może przekształcać się w także wymagający cierpliwości trend boczny (długie wahania w węższym przedziale). Sygnały sugerujące możliwość wystąpienia takiego scenariusza obserwowaliśmy częściowo już w listopadzie i grudniu 2008 r. oraz mimo przewagi spadków także w styczniu i w pierwszej dekadzie lutego 2009 r. W dalszym ciągu uważamy, że akcje oferują duży potencjał wzrostu. Co prawda niepewność na rynku akcji utrzyma się, a tempo globalnego wzrostu gospodarczego bardzo przyhamuje, jednak analitycy globalni Pioneera (Pioneer Global Asset Management) są zdania, że wyceny wielu spółek na świecie uwzględniają już bardzo negatywny rozwój wydarzeń, co w przypadku realizacji bardziej umiarkowanego (tj. mniej negatywnego) scenariusza powinno przynieść odpowiednio wysoką premię za ryzyko podejmowane przez inwestorów kupujących przecenione akcje. Warto zwrócić uwagę, że w ramach takiego scenariusza stopniowego łagodzenia napięć na rynkach akcji mieszczą się czasem bardziej gwałtowne wahnięcia np. szybkie spektakularne odbicie cen w górę i szybka realizacja zysków, a w konsekwencji gwałtowna korekta takiego ewentualnego odbicia. Świadomość możliwości wystąpienia wspomnianego wcześniej scenariusza powinna być wsparciem dla zmęczonego *UWAGA: Niniejszy materiał został sporządzony w związku ze sprawozdaniem finansowym funduszy oraz w celach informacyjnych. Nie należy go traktować jako reklamy ani oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego tymi funduszami. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pioneer Pekao Investment Management SA i Pioneer Pekao TFI SA, analizując z najwyższą starannością, uważają za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają jedynie opinię autorów. Pioneer Pekao Investment Management SA i Pioneer Pekao TFI SA nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pioneer Pekao Investment Management SA i Pioneer Pekao TFI SA jest zabronione. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne Pioneer zawierają prospekty informacyjne funduszy. Są one dostępne u prowadzących dystrybucję oraz na stronach internetowych: Str. 1 / 16 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wołoska 5, budynek TAURUS, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu, Adrian Adamowicz - Wiceprezes Zarządu, Piotr Żochowski - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

2 bessą r. polskiego rynku akcji, na korzyść którego przemawia także relatywnie lepsze od zachodnioeuropejskiego (choć wyraźnie słabsze niż w poprzednich latach) tempo rozwoju polskiej gospodarki. Oczywiście, scenariusze są tylko scenariuszami, a faktyczny rozwój sytuacji jest niemożliwy do przewidzenia. To kolejna przesłanka by swoje inwestycje traktować strategicznie dbać o zgodną ze swoimi potrzebami i możliwościami strukturę (skład) portfela, rozkładać inwestycje w czasie ( na raty ) i zarezerwować odpowiednio długi czas (tj. co najmniej kilka lat) na to, by ów portfel miał realną szansę na wypracowanie spodziewanych zysków. Dlaczego amerykański kryzys spowodował takie spustoszenie na światowym rynku finansowym i w globalnej gospodarce w roku 2008? To, niestety, negatywna strona globalizacji tak gospodarek, jak i rynków finansowych. I tak np. wolność globalnego przepływu kapitałów (która wcześniej przez kilka lat była współsprawcą hossy, np. na Emerging Markets) sprawiła, że niesławne papiery dłużne tworzone przez amerykańskich bankierów na bazie rynku kredytów hipotecznych niskiej jakości (subprime) były sprzedawane w mylącym opakowaniu (tj. z mylnie wysokim ratingiem) inwestorom na całym świecie. Trzeba też pamiętać, że im mniej kupują amerykańscy konsumenci, tym mniej towarów mogą sprzedać im np. Chińczycy, Japończycy czy Zachodnia Europa. Na dodatek, przy wspomnianej globalizacji, tak gigantyczne rozchwianie nadal kluczowego rynku w USA odbija się na innych, i to czasem bez wyraźnej, bezpośredniej przyczyny. Nastroje przenoszą się z jednego rynku na drugi, co prowadzi często do zaskakujących i w dużej mierze oderwanych od przesłanek fundamentalnych zmian kursów. Przypomnijmy także, że wyjątkowa rola rynku amerykańskiego została w przeszłości ugruntowana za sprawą tradycyjnego denominowania cen surowców w dolarach oraz przez tradycyjne (choć obecnie mocno wątpliwe fundamentalnie) traktowanie amerykańskich obligacji rządowych jako wzorca bezpiecznych aktywów. Dużo mówi się o planach ratunkowych, np. planie prezydenta Obamy. Ale kiedy zacznie on przynosić jakieś wymierne korzyści? Rządy i banki centralne starają się ograniczać zakres szkód, które już wywołało i jeszcze wywoła fatalne połączenie wciąż kryzysowej sytuacji na globalnym rynku finansowo-kapitałowym z wyraźnymi oznakami pogłębiającej się recesji (USA, Japonia, strefa euro, Wielka Brytania) lub spowolnienia w gospodarce realnej (Chiny, Polska). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż chcąc wesprzeć koniunkturę rządy planują lub już realizują programy finansowania prac infrastrukturalnych (np. remonty i budowa dróg, szkół, itp.) przy jednoczesnej próbie łagodzenia napięcia na rynku kredytowym (gwarancje dla depozytów, wspieranie płynności na rynku międzybankowym, odkup niepłynnych aktywów np. obligacji hipotecznych czy korporacyjnych). Choć kluczowa dla koniunktury globalnej kwestia skali interwencji rządów i banków centralnych na świecie może sama w sobie stanowić czynnik ryzyka w dłuższym terminie (przez koszty, które generuje), to jednak zasadna wydaje się nadzieja, że z czasem te zmasowane operacje zaczną przynosić coraz bardziej wymierne pozytywne efekty i dla koniunktury, i dla rynków. Nie zmienia to faktu, że rok 2009 będzie dużym wyzwaniem dla rządów zwłaszcza w Europie gdzie faktyczne skutki, np. masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia (obserwowanych już w 2008 r.) będą wyraźniej widoczne już w najbliższych kwartałach roku Niemniej, oczekujemy, że pod koniec roku najpierw zapewne w USA dostrzegalne Str. 2 / 16

3 będą już pierwsze pozytywne skutki spektakularnych planów ratunkowych (w ciągu roku sytuacja w gospodarkach może się jednak jeszcze nawet pogorszyć). Rynki z zasady nie czekają na realizację scenariusza w gospodarkach, tylko reagują nań z wyprzedzeniem (dyskontują). Dlatego można oczekiwać, że pozytywne ożywienie na rynkach akcji zacznie się wcześniej niż poprawa w realnej gospodarce. Innymi słowy gdy w gospodarce realnej będzie jeszcze dominował pesymizm, to na rynkach akcji mogą pojawić się pierwsze przebłyski optymizmu. Droga do trwałej poprawy sytuacji tak w gospodarce, jak i na rynkach będzie jednak długa, co zapewne będzie powodem zmienności (ale taka zmienność w długim trendzie bocznym nie byłaby już tak nieznośna jak długotrwały trend spadkowy). Codziennie media przypominają o różnych planach ratunkowych rządów na całym świecie. Plany te finansowane są z pieniędzy podatników. Jak te operacje odbiją się na finansach publicznych tych państw? Kosztem finansowanych przez budżet (tj. podatników) spektakularnych planów ratunkowych szeregu krajów, będzie niekiedy dramatyczne pogorszenie stanu finansów publicznych wielu krajów, podważenie ich wiarygodności płatniczej części z nich (jako emitenta obligacji i kredytobiorcy), presja dewaluacyjna na waluty i impulsy inflacyjne. Co oczywiście będzie miało olbrzymie znaczenie dla światowych rynków walut i obligacji. Tak więc wszystko w rękach polityków i banków centralnych. Można mieć nadzieję, iż zwłaszcza banki centralne i ministrowie finansów nie dopuszczą do ekscesów, które zrujnowałyby finanse publiczne ich państw. Kluczową sprawą jest sprawne wdrażanie planów, nadzór nad wydawaniem pieniędzy podatników oraz zachowanie zdroworozsądkowego umiaru w zadłużaniu państw. Wszyscy mówią o deflacji na świecie (spadku cen). Czy w takim razie inflacja przestała być już problemem w gospodarce światowej? Analitycy zgodnym chórem wieszczą deflację w głównych gospodarkach świata w roku Osłabienie popytu i tańsze surowce faktycznie wymuszają wręcz spadek cen w Ale jeśli olbrzymie programy ratunkowe rządów (zwłaszcza w USA) miałyby zadziałać (tj. powstrzymać spadek popytu) przy okazji prowokując dalszy druk pieniądza (także np. przez dyskusyjną metodologicznie zamianę niepłynnych papierów dłużnych z portfeli banków komercyjnych na płynną gotówkę z banku centralnego) przy utrzymaniu niskich lub bliskich zera stóp procentowych, to perspektywy na 2010 wcale nie są już tak jednoznaczne. Już za sprawą choćby niskiej bazy statystycznej za rok 2009 i przy założeniu zahamowania spadków na rynkach surowców (albo nawet wzrostów tych cen) w roku 2010 mogą zaistnieć warunki do pojawienia się ewentualnych impulsów inflacyjnych. W Polsce, gdzie nie ma na razie podstaw do oczekiwań równie drastycznych działań banku centralnego (to jest drastycznego cięcia stóp, np. do zera), wzrostowi części cen może jednak sprzyjać wyraźnie słabsza pozycja złotego (a więc i np. droższe paliwa nawet przy założeniu względnej stabilności ich cen światowych) czy podwyżka cen regulowanych (np. energii elektrycznej). Jak banki centralne na świecie będą zmieniały stopy procentowe w kolejnych latach? Można domniemywać, że banki centralne w najbliższych miesiącach nadal koncentrować będą swe wysiłki na pobudzaniu zamarzającego popytu. Dla Str. 3 / 16

4 banków centralnych na razie jednak priorytetem pozostają próby wsparcia płynności rynku finansowego i dla padającej koniunktury. Dlatego w najbliższych miesiącach a i w całym 2009 r. bardzo prawdopodobne jest dalsze cięcie (strefa euro, Wielka Brytania, Chiny, Polska) i/lub utrzymywanie bardzo niskich (Szwajcaria), czasem praktycznie zerowych (Japonia, USA) stóp procentowych. Choć z pozoru brzmi to jak kompletna herezja, niektórzy bankierzy centralni mogą do pewnego stopnia tolerować ewentualną umiarkowaną inflację, za większe zło uznając niebezpieczną spiralę deflacji (czego dowodem były wieloletnie problemy deflacyjne Japonii). Tak więc trzeba mieć świadomość, iż efektem zmasowanych planów interwencyjnych na świecie może być kolejna faza mega-kryzysu dewaluacyjno-inflacyjna. Z chwilowo pozornie niewidocznego ryzyka inflacyjnego zdają sobie na pewno sprawę banki centralne na świecie, dlatego po okresie bezprecedensowego interwencyjnego obniżania stóp procentowych w kolejnych latach przyjdzie zapewne czas na ich stabilizację i umiarkowane podwyżki, konieczne by w dłuższym terminie przywrócić równowagę rozchwianej gospodarce globalnej. Która z dwóch głównych walut światowych dolar czy euro ma silniejsze fundamenty? Fundamentalna sytuacja obu tych najważniejszych walut świata jest zła albo nawet bardzo zła. Zerowe stopy procentowe w USA i działania Fed (faktyczny dodruk pieniądza), gigantyczny i rosnący deficyt budżetowy USA podważają fundamentalną wartość dolara. Fenomen sytuacji na globalnym rynku walutowym początku roku 2009 wynikał przede wszystkim z nadal dominującej na rynkach awersji do ryzyka i szukania teoretycznie bezpiecznego schronienia (ang. safe heaven ) w amerykańskich obligacjach rządowych mimo, że na przełomie roku ich rentowność w niektórych przypadkach była ujemna, a sytuacja na tym rynku nosiła znamiona bańki spekulacyjnej (obligacje rządu USA były po prostu bardzo drogie). To kreowało także nieco sztuczny popyt na dolara, napędzany dodatkowo skądinąd dość racjonalnym oczekiwaniem, iż mimo fatalnej sytuacji to jednak gospodarka amerykańska ma szanse na szybsze niż w Zachodniej Europie zahamowanie załamania (za sprawą gigantycznego planu ratunkowego). Tak więc relatywnie mocniejszą (na początku roku 2009) pozycję dolara względem euro można określić mianem technicznej fundamenty tak dolara, jak i euro są bowiem kruche. Przy dolarze warto pamiętać, że prędzej czy później, mimo dziwacznej sytuacji z początku roku 2009, rynek będzie musiał zareagować negatywnie na gigantyczną skalę deficytu budżetowego i zadłużenia USA (i konieczności jego sfinansowania przez kolejne emisje długu). Czasy są niepewne a więc może warto jednak uciec od papierów wartościowych w złoto? Faktycznie, mimo fatalnych czasów, złoto trzymało się na początku 2009 r. relatywnie mocno. Złoto to bowiem nie tylko surowiec użytkowy, ale i lokata. Dlatego też wydaje się, że w najbliższych latach nie zabraknie okazji do wzrostu cen tego metalu. Co prawda, popyt jubilerski pewnie osłabnie (bo ludzie zbiednieją), a niektóre banki centralne mogą być zmuszone do sprzedaży części rezerw w złocie, ale obawy przed dewaluacją pieniędzy (przy gigantycznym dodruku pieniądza), a trochę później przed inflacją mogą skłaniać do kupowania złota lokacyjnego (sztabek, monet bulionowych) czy nawet np. złotych monet kolekcjonerskich na wszelki wypadek. Ale i w przypadku gdy inwestor decyduje się na tego typu inwestycje, musi pamiętać o ich specyfice Str. 4 / 16

5 (często niska płynność, trudności z wyceną, podatność na fałszerstwa, itp.) oraz nie zapominać o dywersyfikacji portfela. Bo w nim jest miejsce i na obligacje, i na akcje, i na surowce, metale czy energię. Dlatego warto przypomnieć, że w złoto czy szerzej w surowce i metale można inwestować także przez fundusze inwestycyjne. Rynek instrumentów finansowych związanych z rynkiem złota jest jednym z szeregu rynków, na których operuje np. nasz subfundusz Pioneer Surowców i Energii. Zalety inwestowania w surowce i metale za pośrednictwem funduszy to m.in. prostota i dostępność transakcji. Występujące w wielu filmach przygodowych, budzące pożądanie złodziei złote sztabki wyglądają atrakcyjnie, ale w rzeczywistości na ich zakup i odpowiednie przechowywanie mogą pozwolić sobie tylko zamożni inwestorzy. Na szczęście, inwestycja w fundusze surowców i metali to rozwiązanie dostępne nawet dla tzw. małych inwestorów. Jak może wzrastać bezrobocie na świecie? Jakie to ma znaczenie dla rynków akcji? Oczywiście, w związku z sytuacją ogólną i widocznymi gołym okiem zwolnieniami w firmach, prognozy zmiany stóp bezrobocia na początku roku 2009 są jednoznacznie złe i to praktycznie wszędzie. Można zakładać, że bezrobocie na świecie będzie rosło w najbliższym czasie nadal, z uwagi na falę zwolnień w firmach tnących koszty. Chyba z największą uwagą śledzone są figury (dane) napływające z USA, gdzie słabnięcie rynku pracy przez spadek konsumpcji chyba najdobitniej może służyć jako sygnał wyprzedzający koniunktury. W USA nie widać rychłego końca wzrostu bezrobocia. Poprawę może przynieść sprawna realizacja ambitnego planu prezydenta Obamy ratowania i kreowania łącznie kilku milionów miejsc pracy przez kosztowne działania ratunkowe. Ale oczywiście zależy to od szybkości i skuteczności wprowadzania tych rozwiązań. W Europie fala osłabienia przyszła nieco później, więc i fala zwolnień dopiero się rozkręca. Jeszcze bardziej opóźniony ten proces był w Polsce, która przez wiele miesięcy pozornie zdawała się pozostawać z dala od globalnego załamania gospodarczego. Faktyczne konsekwencje zwolnień spadek popytu rykoszetem uderzający w kolejne branże i prowadzący do kolejnych zwolnień widoczne będą dopiero w kolejnych kwartałach gdy zwolnionym skończą się oszczędności i/lub odprawy czy zasiłki. Sytuacja na rynku pracy to kluczowa sprawa tak np. dla budżetów państw czy realnej gospodarki, jak i dla rynków akcji (bo zmiany poziomu popytu ze strony pracujących bardzo szybko przekładają się na kondycję i ocenę analityczną spółek giełdowych). Koniecznie warto pamiętać, iż rynek pracy jest także najważniejszym powodem ewentualnych protestów związkowych i społecznych, co może prowadzić do wzrostu napięcia politycznego, destabilizacji sytuacji wewnętrznej i wzrostu ryzyka na rynkach finansowych. Warto jednak pamiętać, że także wzrost bezrobocia ma swoje granice. Z czasem bowiem złe z punktu widzenia pracowników trendy (zwolnienia, ograniczanie płac, problem ze znalezieniem innej posady nawet za mniejsze wynagrodzenie) doprowadzają do sytuacji, w której pracodawcom nie opłaca się już redukować zatrudnienia, a nawet zaczyna się opłacać wzrost zatrudnienia (by niższym niż wcześniej kosztem np. zwiększyć produkcję w oczekiwaniu na poprawę koniunktury). Są to procesy dość długie, więc trudno oczekiwać np. nagłej, gwałtownej poprawy na rynkach pracy. Inwestorzy giełdowi powinni jednak mieć świadomość, że i w tym przypadku zachowania rynków akcji wyprzedzają wydarzenia w realnej gospodarce. Str. 5 / 16

6 Rok 2008 był fatalny, ale rok 2009 zaczął się także źle. W styczniu nie było słynnego efektu stycznia. Notowania akcji ponownie spadły. Jak to można skomentować? W styczniu i na początku lutego 2009 r. na rynkach światowych rzeczywiście nadal dominowały obawy o konsekwencje szerzącego się nadal kryzysu w realnej gospodarce światowej (sprowokowanego wcześniejszym bezprecedensowym kryzysem finansowym). Wobec napływających cały czas przeważnie złych i bardzo złych danych makroekonomicznych i informacji z firm, obawy o skutki recesji (lub nawet depresji czyli recesji wieloletniej) dominowały na razie wyraźnie nad nadziejami. Nadzieje zaś związane były przede wszystkim ze spektakularną i niespotykaną w przeszłości aktywnością interwencyjną rządów i banków centralnych na świecie. Nadzieje te po części przybrały także bardzo spersonalizowaną postać olbrzymie nadzieje związane są bowiem z osobą nowego prezydenta USA Barracka Obamy. Dysponuje on olbrzymim kredytem zaufania, ale zadanie, którego się podejmuje jest niebywale trudne. Trudno się więc dziwić, że rynki globalne z taką uwagą śledzą informacje z USA. Ale wiele istotnych dla inwestorów zjawisk występuje na innych rynkach i w pozostałych gospodarkach świata. Generalnie, poza pojedynczymi wyjątkami, zdecydowana większość kolejnych publikowanych danych makroekonomicznych pokazywała na początku roku 2009 ostre osłabienie koniunktury i wyraźne sygnały recesyjne na całym świecie. Bardzo często skala pogorszenia sytuacji okazuje się większa od średniej prognoz makroekonomistów bankowych (tzw. consensusu). Bardzo zgrabnie określił to np. 30 stycznia 2009 r. noblista Joseph Stiglitz, który pytany przez TVN-CNBC Biznes o to, kiedy to wszystko (kryzys) zacznie się kończyć powiedział, iż oczekuje, że za rok sytuacja będzie jeszcze gorsza, ale będą już zauważalne pierwsze pozytywne sygnały. Na razie tj. w styczniu i w pierwszej połowie lutego 2009 kryzys zdawał się wręcz rozkwitać. Niezmiennie jednym z podstawowych tematów pozostawała ciężka sytuacja światowej branży finansowej zwłaszcza w USA, Wielkiej Brytanii i w strefie euro. Nadal brak zaufania na rynkach i zaciągane panicznie hamulce w bankach ograniczały drastycznie dostępność kredytu tak na rynkach (choć sytuacja była mimo wszystko jednak nieco spokojniejsza niż jesienią ubiegłego roku), jak i w układzie bank klient. O ciągle pogłębiających się kłopotach globalnego sektora motoryzacyjnego świadczyć mogą decyzje kolejnych koncernów o ograniczaniu czy nawet zawieszaniu produkcji samochodów. Powszechnie widoczne cięcie kosztów w firmach dodatkowo pogarsza sytuację rezygnacja z modernizacji czy nowych inwestycji to poza redukcją kosztu przecież nic innego jak zmniejszenie popytu na towary i usługi, co uderza z kolei w inne branże. Bardzo dobrze mechanizm ten widoczny jest w budownictwie, gdzie zatrzymanie inwestycji uruchamia długi łańcuch negatywnych konsekwencji uderzających w firmy i ludzi. W ten sposób spirala gospodarcza nakręca się sama niestety, w przeciwnym do pożądanego kierunku. Nadzieje na stopniowe hamowanie tych wszystkich mocnych negatywnych trendów w realnej gospodarce wiąże się głównie z gigantycznymi planami ratunkowego wsparcia koniunktury, przygotowywanymi w szeregu najważniejszych gospodarczo krajów przede wszystkim w USA, Chinach i Japonii, ale także choć ze zdecydowanie mniejszym rozmachem w Niemczech czy Francji. Teoretycznie pomagać powinny niezwykle niskie stopy procentowe, w praktyce jednak faktyczny dostęp do kredytu na początku roku 2009 pozostawał przyblokowany, a jego faktyczne koszty wysokie (z uwagi na podwyższane wraz z rosnącym ryzykiem marże kredytowe). Mimo złego dla światowych rynków akcji początku roku 2009, przypomnieć warto wspomnianą już wcześniej opinię, iż zasadna wydaje się nadzieja, że z czasem te zmasowane operacje Str. 6 / 16

7 ratunkowe rządów i banków centralnych zaczną przynosić coraz bardziej wymierne pozytywne efekty najpierw dla rynków, potem dla realnej gospodarki. Warto także po raz kolejny przypomnieć, że w tych nadal trudnych czasach na ważności zyskuje przestrzeganie zdroworozsądkowych zasad inwestowania. I tak, dzięki np. rozkładaniu budowy portfela w czasie (systematycznemu inwestowaniu na raty ), możemy zamienić globalną słabość rynków w szanse na przyszłość wykorzystywać okresy dekoniunktury do cierpliwej rozbudowy portfela, w oczekiwaniu na znaczny wzrost jego wartości w dłuższym terminie (wraz z pojawieniem się nadziei a potem wraz z faktyczną poprawą sytuacji w realnych gospodarkach). Jak Pioneer Pekao ocenia perspektywy polskiej gospodarki w roku 2009? W obecnych, bezprecedensowo zmiennych warunkach i przy czasem codziennych, nagłych zwrotach w globalnej polityce gospodarczej, wszelkie prognozy makroekonomiczne są szczególnie ryzykowne. Spodziewamy się oczywiście bardzo wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2009 r., przy czym skala tego osłabienia będzie zależała od skuteczności działań interwencyjnych tak naszego rządu i już mocno spóźnionej z cięciami stóp RPP, jak i od rozwoju sytuacji na świecie a szczególnie w kluczowej dla nas Unii Europejskiej. Jak lapidarnie określili to niedawno analitycy Pekao SA, perspektywy na ten rok nie są optymistyczne, ale naszym zdaniem nie wolno zapominać o tle globalnym wyników polskiej gospodarki. Bo w porównaniu z wyraźną recesją na Zachodzie Europy czy fatalną sytuacją niektórych krajów naszego regionu, nawet tak wyraźnie osłabiona koniunktura w Polsce paradoksalnie wciąż wygląda całkiem dobrze (choć oczywiście niezaprzeczalnie gorzej niż w kilku poprzednich latach). Według styczniowych prognoz analityków Pekao SA, realny wzrost PKB w Polsce w roku 2009 wyniesie 1,2%, przy wzroście konsumpcji indywidualnej o 2,9% r/r i spadku inwestycji o 4,9% r/r. Kilka ostatnich miesięcy przyniosło wyścig o to, która instytucja przedstawi najbardziej pesymistyczne prognozy dla Polski na bieżący rok. Pojawiły się więc nawet ostrzeżenia przed groźbą stagnacji lub recesji. Prawdziwą skalę osłabienia wydatków konsumpcyjnych zobaczymy dopiero w kolejnych miesiącach i kwartałach a to dlatego, że kolejni Polacy tracą pracę, wielu innych widzi spadek swoich dochodów, a banki przykręciły śrubę kredytową dodatkowo osłabiając tym samym popyt. Niestety, dotychczas (tj. do początków lutego) z opóźnieniem i nieprzekonująco reagowali na to kluczowi decydenci RPP i NBP oraz rząd. Brakowało konkretnych działań wspierających (np. na rynku finansowym za dużo sloganów, za mało faktów). Zaszkodził brak realizmu w zapisach ustawy budżetowej na rok 2009 konieczne było gorączkowe ograniczanie wydatków. Tymczasem kondycja budżetu (i szerzej stan finansów publicznych) ma olbrzymie znaczenie dla rynku polskich obligacji skarbowych i kursu złotego. Temat wykonalności budżetu państwa jest istotny np. dla szacunków ryzyka większych od planowanych potrzeb pożyczkowych skarbu państwa (a więc i ryzyka zwiększania emisji papierów skarbowych bonów i obligacji). Polska, mając ograniczone własne zasoby finansowe, może na szczęście korzystać ze wsparcia zewnętrznego funduszy unijnych, co z kolei umożliwia realizację kluczowych w tym roku dla koniunktury inwestycji infrastrukturalnych (choć i w tym przypadku niepokój budzi ślamazarne tempo i przerost biurokracji). Na koniec przypomnijmy jednak, że na tle wyraźnej recesji w Europie Zachodniej nawet tak mocno osłabiona koniunktura w Polsce wydaje się mimo wszystko optymistycznym znakiem na przyszłość. Str. 7 / 16

8 Jak Pioneer Pekao może wytłumaczyć słabsze od konkurencji wyniki funduszy polskich obligacji? Przecież już wiosną 2008 r. to właśnie Pioneer Pekao bardzo wyraźnie wskazywał na duży potencjał rynku polskich obligacji skarbowych co zresztą okazało się doskonałym pomysłem inwestycyjnym. Tymczasem ten sam Pioneer Pekao nie wykorzystał w pełni sprzyjających warunków na rynku, które wcześniej tak głośno zachwalał. Dlaczego? Stopy zwrotu naszych funduszy obligacji polskich, choć pozytywne, faktycznie nie są satysfakcjonujące w porównaniu z wynikami konkurencji. Dołożymy wszelkich starań, żeby nie powtórzyło się to w przyszłości. Jednocześnie przypominamy, że to właśnie jeden z naszych funduszy i nasz zarządzający (Ryszard Trepczyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami PPIM) był rok wcześniej (czyli w 2007) najlepszy na rynku, czego potwierdzeniem była prestiżowa nagroda Złoty Portfel. Rok 2008 okazał się dla nas słabszy, ale trzeba pamiętać, że był to rok bardzo specyficznym. W październiku zbankrutował jeden z największych banków inwestycyjnych Lehman Brothers, co wywołało globalny kryzys zaufania. Efektem był odpływ kapitału ze wszystkich rynków rozwijających się, w tym z Polski. Uznaliśmy, że istnieje duże ryzyko bardzo mocnej przeceny obligacji i zdecydowaliśmy się zredukować nasze zaangażowanie. Z perspektywy czasu ta decyzja okazała się niepotrzebna, ale w momencie w którym ją podejmowaliśmy, działaliśmy w dobrej wierze, w interesie ochrony interesów naszych klientów. Naszym celem jest utrzymywanie dobrych wyników w długim terminie przy jednoczesnej kontroli ryzyka powierzonych środków. Mamy nadzieję, że nasze fundusze obligacyjne w długim terminie będą osiągały nadal wyniki satysfakcjonujące dla klientów. Nadal jednak, w sytuacjach, które uznamy za ryzykowne, na pierwszym miejscu będziemy stawiali bezpieczeństwo powierzonych aktywów. Obligacje czy lokaty bankowe? Co jest bardziej atrakcyjne? Czy w 2009 r. warto inwestować w polskie obligacje skarbowe? Czego Pioneer Pekao spodziewa się na tym rynku w roku 2009? Jak inwestować w obligacje? Zgodnie z naszymi prezentowanymi publicznie oczekiwaniami, po ubiegłorocznej kosztownej bankowej wojnie depozytowej, na początku 2009 r. widzieliśmy sygnały powolnego odwracania sytuacji. Kolejne banki stopniowo obniżały wcześniej rekordowo wysokie oprocentowanie lokat. Proces ten zwiększył atrakcyjność obligacji skarbowych i sprawił, że media poświęciły więcej uwagi temu rynkowi. Sytuacja na polskim rynku obligacji skarbowych stała się jednak bardziej skomplikowana niż w ubiegłym roku. Na rynek mogą bowiem w niedalekiej przyszłości działać dwie sprzeczne siły: spadek stóp procentowych i ewentualne możliwe trudności z finansowaniem budżetu (emisje obligacji). Na początku lutego 2009 r. z jednej strony logiczne pozostawało oczekiwanie na kolejne cięcie stóp procentowych (po cięciu o 75 bps, tj. do 4,25% 27 I 2009). To wspierałoby istotnie ceny polskich obligacji powodując ich wzrost (czyli spadek rentowności). Jednak z drugiej strony, coraz poważniejszym wyzwaniem dla rynku (i dla Ministerstwa Finansów) będzie problem konieczności sfinansowania wydatków budżetowych (i deficytu) przy relatywnie niższych rentownościach coraz trudniej może być ze znalezieniem nabywców kolejnych emisji polskich obligacji skarbowych (na wykup i rolowanie poprzednich serii). Oczywiście, Minister Finansów zaczął zbierać już wcześniej środki na sfinansowanie tych operacji, korzystając i słusznie z nadal sporego popytu. Niemniej spodziewane obniżenie dochodów budżetowych i ewentualny wyższy od oczekiwanego wzrost potrzeb pożyczkowych budżetu może zmusić emitenta Str. 8 / 16

9 (skarb reprezentowany przez Ministerstwo Finansów) do zaoferowania lepszych warunków kupującym papiery skarbowe (tj. niższych cen i tym samym wyższych rentowności) na rynku pierwotnym. To oczywiście wpłynęłoby także na odpowiednie zmiany na rynku wtórnym. Według analityków Pekao SA nie można wykluczyć większej emisji papierów krótkoterminowych bonów skarbowych. Te okoliczności przy nadal widocznej awersji do ryzyka na świecie mogą przeszkodzić we wzroście cen obligacji wynikającym pośrednio ze wspomnianego wcześniej spodziewanego dalszego spadku stóp NBP. Sam tylko krajowy popyt na obligacje może okazać się zbyt mały by zrównoważyć podaż. Niezbędna więc będzie aktywność inwestorów zagranicznych, a ci zapewne przy utrzymaniu obecnych warunków rynkowych oczekiwać będą wyższej premii za ryzyko (wyższych rentowności). Dlatego na razie trudno spodziewać się wyraźnego spadku spreadu między papierami polskimi a niemieckimi, mimo iż sięgał on ostatnio bardzo wysokiego poziomu (np bps). Dla zarządzających portfelami obligacji najbliższe kwartały będą więc kolejnym wyzwaniem. Zwłaszcza, że płynność rynku wtórnego polskich obligacji skarbowych pozostaje ograniczona. Koniecznie trzeba podkreślić, że z punktu widzenia inwestorów polskie obligacje skarbowe pozostają atrakcyjną możliwością przy odpowiednio długim horyzoncie czasowym (min. 2-3 lata) obecnie nadal relatywnie niskie ceny powinny przełożyć się na satysfakcjonującą stopę zwrotu. Skomplikowany scenariusz dla rynku polskich obligacji skarbowych przemawia za korzystaniem z pośrednictwa funduszy dedykowanych temu rynkowi (w Pioneer Lokacyjny, Obligacji i Obligacji Plus). Co może dziać się na rynkach akcji zwłaszcza w Polsce w kolejnych kwartałach 2009 r.? Rozwój sytuacji zwłaszcza na rynkach akcji zależy w głównej mierze od sprawności wprowadzania i skuteczności planów ratunkowych. Dotyczy to przede wszystkim USA, ale także przecież mniej nagłaśnianych medialnie ale bardzo ważnych analogicznych działań np. w Chinach, Japonii, Unii Europejskiej i w poszczególnych jej krajach (zwłaszcza w Niemczech). Dla polskiego rynku akcji zapewne istotne będzie także spodziewane obniżanie wyśrubowanych i oderwanych od realiów rynku stawek oprocentowania depozytów (które odciągały kapitał np. z funduszy inwestycyjnych). Wygaszanie szkodliwej dla rynku akcji (ale i dla gospodarki) bankowej wojny o depozyty nie nastąpi błyskawicznie, ale wraz ze stopniowym zapadaniem terminów wypłaty zakładanych wcześniej panicznie depozytów zwiększać będzie szanse na zainteresowanie przecenionymi akcjami także potencjalnych klientów funduszy. Do tego, aby wyraźniej ożywiło się zainteresowanie rynkiem akcji wśród szerszej publiczności droga jeszcze daleka. Można bowiem przypuszczać, że podobnie jak w przeszłości i niekoniecznie logicznie inwestorzy masowi łaskawszym okiem popatrzą na fundusze i akcje dopiero wtedy, gdy wyraźnie spadnie atrakcyjność lokat uważanych za bezpieczne a indeksy i fundusze przez dłuższy czas pokazywać będą dodatnie stopy zwrotu (np. w układzie YTD). Wniosek z tego taki, że ewentualne pierwsze ożywienie na rynku uzależnione jest nadal bardziej od sytuacji na rynkach globalnych, a na większy popyt krajowych inwestorów indywidualnych trzeba będzie jeszcze poczekać. Str. 9 / 16

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M.

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M. W Y D A R Z E N I A, W IED Z A, E D U K A C J A PIONEER CZERWIEC NR 1/2010 6 SYLWETKA: Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

NR 3/2010 SPIS TREŚCI

NR 3/2010 SPIS TREŚCI SPOJRZENIE NA RYNEK I TRENDY INWESTYCYJNE DLA KLIENTÓW NOBLE FUNDS TFI S.A. NR 3/2010 SZANOWNI PAŃSTWO, kolejny raz jest mi bardzo miło zaprezentować Państwu biuletyn kwartalny Noble Funds TFI S.A. Mam

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 1/Luty 2010 OSZCZĘDZAJ 4 kroki I INWESTUJ do inwestycji Z GłoWĄ Giełda Większe możliwości i ryzyko Banki Czy już czas polować na dobrą

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. mówi Peter Bodis, odpowiedzialny za inwestycje w Pioneer Pekao. Fundusze od kuchni jak są zarządzane nasze pieniądze

PIONEER. mówi Peter Bodis, odpowiedzialny za inwestycje w Pioneer Pekao. Fundusze od kuchni jak są zarządzane nasze pieniądze Wydarzenia, Wiedza, Edukacja grudzień 2011 PIONEER Fundusze od kuchni jak są zarządzane sze pieniądze Doktor z Lambaréné Albert Schweitzer, noblista i filantrop Ryzyko pod większą kontrolą zmiennej alokacji

Bardziej szczegółowo

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1 balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz analizujemy skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE NA PROCENTACH NIECO INNE INWESTYCJE zadyszka wuja sama? KTO ZDETRONIZUJE NAJWIĘKSZĄ POTĘGĘ

Bardziej szczegółowo

NIEOCZEKIWANE EFEKTY NISKICH STÓP

NIEOCZEKIWANE EFEKTY NISKICH STÓP NR XCII 215 MAJ 3 MOIM ZDANIEM 1 FIRMA 22 MOTO NIEOCZEKIWANE EFEKTY NISKICH STÓP Prowadzona od kilku lat przez główne banki centralne świata niestandardowa polityka pieniężna powoli obraca się przeciw

Bardziej szczegółowo

EBC ZNÓW RATUJE EUROPĘ

EBC ZNÓW RATUJE EUROPĘ NR XC 215 MARZEC 3 MOIM ZDANIEM 14 ART BANKING 22 MOTO EBC ZNÓW RATUJE EUROPĘ Rozpoczynający się skup obligacji skarbowych państw strefy euro budzi więcej wątpliwości i obaw, niż nadziei na pozytywne efekty.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 2/2008 Partnerzy wydawnictwa NIERZETELNE PROGNOZY SPÓŁEK Zapowiedzi bez pokrycia PORTFELE ALFABETYCZNE Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo