Zadanie: Napisz, kto jest dla Ciebie autorytetem lub kto może nim być dla współczesnej młodzieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie: Napisz, kto jest dla Ciebie autorytetem lub kto może nim być dla współczesnej młodzieży."

Transkrypt

1 Ja, czyli kto? Człowiek istotą społeczną 1. Tożsamość osobista to obraz własnej osoby tworzony przez dostrzeżenie przez człowieka swojej odrębności od innych ludzi. Składają się na nią takie cechy jak: wygląd, charakter, inteligencja, światopogląd, moralność, umiejętności, płeć. 2. Tożsamość społeczna to świadomość związków z innymi ludźmi oraz dostrzeganie przynależności do różnych grup (rodziny, narodu, społeczności lokalnej). 3. Samorealizacja polega na poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności, realizowaniu własnych planów życiowych, a także na podejmowaniu działań na rzecz społeczeństwa. 4. Konsumpcyjny styl życia przejawia się w gromadzeniu dóbr materialnych. 5. Osoba będąca autorytetem to człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, poważaniem z powodu osiągnięć w określonej dziedzinie, zwykle pełniący odpowiedzialne funkcje. 6. Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ może istnieć, działać i rozwijać się tylko dzięki związkom z innymi osobami. 7. Socjalizacja to proces przyswajania przez człowieka wartości, postaw i zachowań charakterystycznych dla jego otoczenia. Proces ten trwa całe życie. Inaczej jest to przystosowanie do życia w społeczeństwie. 8. Rola społeczna to pełnienie przez człowieka określonej funkcji w społeczeństwie. Ludzie pełnią jednocześnie kilka ról społecznych. W przypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie ich godzić, mówi się o konflikcie ról społecznych (np. polityk i obiektywny dziennikarz). Zadanie: Napisz, kto jest dla Ciebie autorytetem lub kto może nim być dla współczesnej młodzieży. Porozumiewamy się i rozwiązujemy konflikty 1. Komunikowanie się to przekazywanie informacji. Aby doszło do przekazu musi być nadawca (wysyłający informację) i odbiorca (ten, kto odbiera, słucha). a. Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą słów, b. Komunikacja niewerbalna to przekazywanie informacji za pomocą gestów, mimiki, tonacji głosu. 2. Autoprezentacja to przekazywanie innym ludziom, kim jesteśmy albo, kim chcemy być w ich oczach. 3. Burza mózgów to sposób rozwiązywania problemów poprzez swobodne myślenie, zgłaszanie i rozpatrywanie wszystkich pomysłów. 4. Moderator to osoba, która kieruje dyskusją, dba o kolejność zabierania głosu, czuwa nad przebiegiem dyskusji i pobudza uczestników do zabierania głosu. 5. Dyskusja to wymiana zdań, której uczestnicy próbują udowodnić swoje racje za pomocą odpowiednich argumentów. 6. Debata polega na prezentacji swoich racji przez jej uczestników oraz zestawieniu różnić między nimi. Pomaga w znalezieniu najlepszego rozwiązania. 7. Konflikt to sytuacja, w której dwie osoby (lub dwie grupy) wyrażają odmienne poglądy lub interesy, uznając, że są one nie do pogodzenia. 8. Sposoby postępowania w sytuacji konfliktowej: a. unikanie konfliktów, b. uleganie, c. rywalizacja, d. wspólne rozwiązywanie problemu, e. postawa kompromisowa, 9. Sposoby rozwiązywania konfliktów:

2 Grupy społeczne a. Negocjacje obie strony konfliktu dobrowolnie podejmują rozmowy i szukają rozwiązania, b. Mediacje pomoc mediatora, który próbuje doprowadzić do porozumienia, c. Arbitraż strony zwracają się od osoby trzeciej (arbitra) z prośbą o rozstrzygnięcie, d. Proces sądowy gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, e. Głosowanie w większości przypadków, decyduje wola większości. 1. Zbiorowość w skład, której wchodzą przynajmniej trzy osoby, połączone trwałymi więziami nazywamy grupą społeczną. 2. Podział grup społecznych ze względu na: a. liczebność (małe i duże) b. rodzaj więzi (wtórne i pierwotne) c. rodzaj członkostwa (formalne i nieformalne), d. trwałość (trwałe i krótkotrwałe) 3. Rodzina jest grupą społeczną, do której człowiek należy od chwili urodzenia. 4. Funkcje rodziny: a. Prokreacyjna wydanie na świat potomstwa, b. Opiekuńczo-wychowawcza rodzice są pierwszym wychowawcą i nauczycielem. Muszą zapewnić dziecku byt materialny c. Socjalizująca to wychowanie dziecka do życia w społeczeństwie. Rodzina przekazuje nam pewne wartości poglądy. 5. Rodzaje rodzin: a. Wielopokoleniowe (gdy w jednym domu mieszkają dziadkowie, rodzice i dzieci) b. Dwupokoleniowe (gdy w jednym domu mieszkają razem tylko rodzice z dziećmi), c. Niepełne (gdy wychowaniem dzieci zajmuje się tylko jeden rodzic), Życie szkoły 1. Szkoła to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. 2. Na czele szkoły stoi dyrektor, który rozporządza finansami, kieruje pracami rady pedagogicznej i rozstrzyga problemy kształcenia i wychowawcze. 3. Rada pedagogiczna to wszyscy nauczyciele szkoły 4. Rada szkoły to organ składający się z przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców. 5. Statut szkoły to dokument określający zasady funkcjonowania szkoły oraz obowiązki i prawa szkolnej społeczności. 6. Wszyscy uczniowie należą do samorządu uczniowskiego i wybierają swych przedstawicieli do rady samorządu uczniowskiego. 7. Kuratorium to instytucja dbająca o właściwy poziom nauczania szkołach. Na czele stoi kurator, a kontrole w szkołach przeprowadzają wizytatorzy.

3 Normy i zasady 1. Normy społeczne to zasady i wzorce zachowań obowiązujące w danym społeczeństwie. Dzielimy je na formalne (normy prawne) oraz nieformalne (normy religijne, moralne). 2. Tolerancja to poszanowanie poglądów, uczuć, obyczajów, zachowań i wyglądu innych ludzi, nawet jeśli różnią się one zdecydowanie od naszych. 3. Przeciwnością tolerancji jest nietolerancja rasowa, religijna, polityczna lub narodowościowa. Zadanie: Czy według Ciebie normy prawne mogą być sprzeczne z normami religijnymi lub moralnymi? Podaj przykłady. Mój udział w życiu społecznym 1. Społeczność to zbiorowość, którą łączą wspólnie miejsce zamieszkania, wspólna historia, zbliżone warunki życia, podobne potrzeby. 2. Ze względu na miejsce zamieszkania wyróżniamy społeczność lokalna, regionalną, krajową, kontynentalną i światową. 3. Społeczność lokalna to mieszkańcy najbliższej okolicy osiedla, wsi, miasta. Łączą ich więzi wynikające z częstych kontaktów oraz tradycja lokalna (charakterystyczne zwyczaje, kibicowanie lokalnemu klubowi, gwara - lokalna odmiana języka). 4. Potrzeby człowieka według Abrahama Herolda Maslow dzielimy na dwie grupy: a. Wyższego rzędu duchowe, samorealizacji, uznania i szacunku b. Niższego rzędu: przynależności, bezpieczeństwa naturalne Razem stanowimy naród 1. Naród to zorganizowana zbiorowość ludzi o wspólnych dziejach, pochodzeniu, przywiązana do tej samej tradycji i najczęściej mówiąca tym samym językiem. 2. Dziedzictwo narodowe to najważniejsze działa sztuki, zabytki i obyczaje danego narodu. 3. Tożsamość narodowa to poczucie więzi pomiędzy członkami narodu. Nie można jej nikomu narzucić. 4. Symbole narodowe to znaki, barwy charakterystyczne dla każdego kraju: 5. Polskie symbole narodowe: a. Hymn Mazurek Dąbrowskiego, powstał w 1797 r,. we Włoszech, napisany przez Józefa Wybickiego, od 1927 r. jest hymnem Polski, b. Flaga biało-czerwona. Kolory te pierwszy raz uznano za narodowe w 1792 r., a w 1831 r. ustanowił je barwami narodowymi polski sejm. c. Herb Polski orzeł biały na czerwonym tle, zwrócony w prawo, ma złotą koronę, dziób i szpony. 6. Godło to symbol bez tarczy, z tarczą z taje się herbem. Od patriotyzmu do szowinizmu

4 1. Ojczyzna to miejsce, które jest każdemu człowiekowi uczuciowo najbliższe. Najczęściej jest to miejsce urodzenia lub zamieszkania. Jeżeli odczuwamy związek z miejscowością lub regionem to nazywamy ją małą ojczyzną. 2. Patriotyzm to miłość, szacunek i przywiązanie do ojczyzny. To również rzetelne wypełnianie swych obowiązków wobec państwa (płacenie podatków), dbałość o środowisko naturalne, służba wojskowa, poszanowanie tradycji. Patriota szanuje inne państwa i narody. 3. Nacjonalizm mówi, ze obywatele powinni poświęcać całe swoje życie narodowi, nawet kosztem innych narodów. 4. Szowinizm to skrajny nacjonalizm, głoszący pogardę do innych narodów i mniejszości. 5. Rasizm pogląd mówiący o wyższości jednej rasy nad drugą. Zakłada, że istnieją rasy lepsze o gorsze. 6. Ksenofobia jest to postawa niechęci i wrogości wobec obcych i ich języka oraz obyczajów. 7. Kosmopolityzm - traktowanie całego świata, jako swojej ojczyzny. 8. Stereotyp to uproszczony pogląd ogólny nie mający potwierdzenia w faktach (pracowici Niemcy czy negatywnie spostrzegani Romowie). Mniejszości narodowe 1. Mniejszości narodowe i etniczne to grupy osób innej narodowości niż dominująca na terenie danego państwa. Ich członkowie często dążą do zachowania własnej kultury, języka oraz tradycji czyli tożsamości narodowej. 2. Mniejszości etniczne różnią się tym od narodowych, że nie posiadają i nie posiadali nigdy swojego państwa. np. Łemkowie, Tatarzy, Cyganie. 3. Mniejszości te mają w Polsce takie same prawa jak inni obywatele, a dodatkowo mogą dbać o zachowanie własnej odrębności. 4. Grupy osób narodowości polskiej mieszkających poza Polską nazywamy Polonią. Łącznie około 21 mln ludzi. Najwięcej Polaków mieszka w USA (10 mln, Brazylii, Kanadzie) oraz w krajach europejskich. Zadanie: Czy według Ciebie przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych powinni mieć prawo mieszkać w Polsce? Społeczeństwo i hierarchia społeczna 1. Społeczeństwo to zorganizowana zbiorowość zamieszkująca określone terytorium, którą łączą więzi wynikające ze wspólnego udziału w wielu dziedzinach życia. 2. Świat, w którym relacje oparte są na swobodnym przepływie informacji coraz częściej nazywany jest globalną wioską. 3. Ludzie, którzy, na co dzień korzystają z nowoczesnych technologii nazywamy społeczeństwem informacyjnym. 4. Społeczeństwo dzieli się ze względu na poziom wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy, wysokość dochodów, sposób życia. W ten sposób wyróżniamy trzy klasy społeczne: a. wyższa - najlepiej wykształceni, najbogatsi, najbardziej wpływowi, właściciele i zarządcy największych firm, b. średnia - osoby średnio zamożne, pracujące na własny rachunek prowadząc średnie i małe przedsiębiorstwa lub w innej firmie, wykształceni,

5 c. niższa - słabo wykształceni, mało zarabiający i bezrobotni, ciężko im utrzymać rodzinę. 5. Wśród klas społecznych wyróżniamy warstwy społeczne, które skupiają osoby wykonujące podobne zawody i żyjące a podobnym poziomie materialnym. Polskie społeczeństwo 1. Polska liczy około 38,3 mln mieszkańców, w tym 59,4% mieszka w miastach. 2. Polskie społeczeństwo starzeje się. Spada liczba urodzeń, a wzrasta liczba osób starszych i dorosłych. 3. Demografia to nauka badająca zjawiska zachodzące wśród ludności zamieszkującej dany obszar np. państwo (poziom urodzeń i umieralności, gęstość zaludnienia). 4. W Polsce wzrasta liczba osób z wyższym wykształceniem (około 17,5%). Po co ludziom państwo? 1. Aby można było mówić o państwie muszą być spełnione trzy warunki: oddzielone granicami terytorium, ludność je zamieszkująca oraz władza zwierzchnia niezależna od innych państw. 2. Ze względu na strukturę terytorialną wyróżniamy państwa: a. federacyjne - poszczególne części państwa mają własne rządy i odrębne prawo (USA, Niemcy, Rosja), b. unitarne - na całym terytorium obowiązuje takie samo prawo (Polska, Francja). 3. Cechy państwa: a. terytorium (granice lądowe, wody przybrzeżne oraz przestrzeń powietrzna), b. suwerenność - w relacjach zewnętrznych oznacza niezależność od innych państw, a w stosunkach wewnętrznych oznacza, że tylko władze wybrane przez naród mają prawo rządzić i wprowadzać przepisy prawa, c. przymusowość - państwo ma uprawnienia by pobierać od swych obywateli podatki oraz karać ich za nie przestrzeganie prawa, 4. Obywatelstwo to prawny stosunek wskazujący na przynależność jednostki do danego państwa. 5. Aby cudzoziemiec uzyskał polskie obywatelstwo musi wystąpić z wnioskiem do prezydenta poprzez wojewodę lub konsula i spełnić jeden z warunków: a. obywatelstwo polskie jednego z jego rodziców b. powrócić do kraju, jako repatriant, c. pozostawać w związku małżeńskim z polskim obywatelem od 3 lat, d. legalnie mieszkać w Polsce, co najmniej 3 lata 6. Obywatelstwo na świecie można uzyskać na dwa sposoby a. prawo krwi czyli obywatelstwo rodzica (Polska), b. prawo ziemi czyli na jakim terytorium się dziecko urodziło (USA) 7. Funkcje wewnętrzne państwa: a. prawodawcza - tworzenie prawa, b. administracyjna - zarządzanie krajem, c. porządkowa - utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju, d. kulturalno-oświatowa - wspieranie szkół, sztuki, muzeów, e. socjalna - pomoc dla biednych i potrzebujących, f. gospodarcza - kontrola nad gospodarką, 8. Funkcje zewnętrzne państwa: a. obrona granic - utrzymanie armii, b. kontakty międzynarodowe - działalność dyplomatyczna,

6 Ustroje polityczne na świecie 1. Ustrój polityczny to sposób sprawowania władzy w państwie. Określa on relacje pomiędzy organami władzy oraz prawa i obowiązki obywateli. a. demokracja - władza ludu, obywatele wybierają władze, b. autorytaryzm - udział obywateli w rządzeniu jest ograniczony i kontrolowany, często rządzi jeden człowiek lub grupa z nim związana, c. totalitaryzm - obywatele nie maja żadnego wpływu na władze, pełna kontrola państwa przez rządzących, często rządzi jedna partia. 2. Forma rządów to sposób rządzenia państwem: a. monarchia - rządzi dożywotnio korowany władca (cesarz, król). Rodzaje monarchii: dziedziczna, elekcyjna, absolutna, konstytucyjna, b. republika - najczęściej ma prezydenta, premiera i parlament, które są wybierane na określoną kadencję przez obywateli. Rodzaje republik parlamentarna - dominuje parlament (Polska), prezydencka - duża władza prezydenta (USA). Demokracja, jako dominujący ustrój państw 1. Demokracja to obecne dominujący ustrój państwowy na świecie. Zapewnia on ludziom szereg praw oraz umożliwia im wpływ na władzę. 2. Rodzaje demokracji: a. pośrednia - obywatele w wyborach wybierają swoich przedstawicieli (wójt, radny, poseł, prezydent RP), którzy sprawują władzę w jego imieniu, b. bezpośrednia - obywatele sami podejmują decyzję w określonej sprawie: referendum - powszechne głosowanie np. w sprawie wejścia do Unii Europejskiej czy przyjęcia konstytucji, plebiscyt - forma głosowania na określonym obszarze na temat przynależności do jakiegoś państwa, inicjatywa ustawodawcza tys. obywateli może w Polsce zgłosić projekt ustawy do sejmu, konsultacje społeczne, np.: władze pytają swoich mieszkańców czy są za likwidacją szkoły czy poszerzeniu granic miasta. 3. Rodzaje praw obywatelskich w państwach demokratycznych: a. osobiste, b. wolności polityczne, c. ekonomiczne, socjalne i kulturalne Zalety i wady demokracji 1. Do zalet demokracji nazywamy: a. udział obywateli w życiu społecznymi politycznym, b. równość ludzi bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, religię, wykształcenia, majątku, c. wolność słowa, wolność osobista, równość wobec prawa,

7 d. prawo do udziału w wyborach, e. wolność tworzenia różnych organizacji, 2. Wady demokracji: a. większość rządzi mniejszością, choć nie zawsze podejmuje trafne decyzje, b. krytyka rozstrzygania w głosowaniu spraw związkach z karą śmierci, eutanazją czy aborcją, c. nepotyzm (obsadzanie stanowisk przez członków rodziny i partii) i korupcja Współczesne społeczeństwo obywatelskie Bircza I 1. Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się tym, że jego członkowie nie czekają na rozwiązanie niektórych problemów przez władze państwowe i sami starają się pokonać trudności stojące przed społecznościami lokalnymi. 2. Przykłady inicjatyw obywatelskich: a. budowa placu zabaw, b. wytyczenie ścieżki rowerowej, c. zamontowanie progu zwalniającego, 3. Obywatelskie nieposłuszeństwo polega na świadomym naruszeniu prawa uznawanego za niesprawiedliwe. Dana osoba godzi się jednocześnie na poniesienie konsekwencji swojego czynu, czyli przyjście kary nałożonej przez władze. Działanie to ma na celu zmuszenie rządzących do zmiany prawa powszechnie uważanego za krzywdzące. 4. Obywatele mogą również składać petycje, w których zawarta jest prośba np. o nie likwidowanie szkoły oraz skargi, w których skarżą się np. na złą jakość kupionego towaru. Zadanie: Napisz petycję lub skargę w dowolnej sprawie. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych 1. Stowarzyszenia są to dobrowolne zrzeszenia ludzi w celu prowadzenia działalności społecznej, niezarobkowej. Same ustalają swój cel i program działania, działają zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Przykładem stowarzyszenia jest: BKS Leśnik Bircza. Do założenia stowarzyszenia potrzeba 15 osób. 2. Fundacje są formą aktywności społecznej obywateli. Są tworzone do realizacji celów publicznych, np. fundacje naukowe, społeczne, socjalne. Najbardziej znana fundacja Nagroda Nobla od 1900 r. Może ją założyć jedna osoba. Fundacja nie ma swoich członków, a działające w niej osoby pełnią jedynie określone funkcje w jej władzach. Patologie w państwie demokratycznym 1. Patologia to sytuacja negatywnie wpływająca na społeczeństwo. Pojawia się, gdy instytucje państwowe przez długi czas funkcjonują w sprzeczności z obowiązującymi zasadami. 2. Przykłady patologii w państwie demokratycznym: a. populizm rodzaj polityki polegającej na głoszeniu haseł zdobywających popularność w społeczeństwie (demagogia), a niemożliwych do zrealizowania, bądź bez podania rozwiązań). b. korupcja to przestępcze nadużywanie swojego stanowiska dla uzyskania pewnych korzyści. Np. urzędnik za łapówkę (określony prezent lub pieniądze) oferuje szybciej i lepiej załatwić daną sprawę lub sam otrzymuje taką propozycję.

8 c. biurokratyzacja - to system rozrostu administracji polegający na tworzeniu nowych stanowisk pracy dla "swoich" ludzi oraz tworzenie przepisów zmuszających petenta (osoba załatwiająca sprawę w urzędzie) do wypełniania dużej liczby dokumentów, wniosków oraz chodzenia do wielu biur i okienek. d. centralizacja polega na umieszczania ważnych instytucji w dużych miastach i stolicy, przez co przeciętny obywatel ma utrudnioną możliwości załatwienia swojej sprawy. Załatwienie sprawy trwa długo. Po co ludziom pieniądze? 1. Pieniądze to monety, banknoty i papiery wartościowe, za które można nabywać dobra lub usługi. 2. Historia pieniądza i sposobów zakupów: a. towar za towar, b. towary uniwersalne (zboże, futra, zwierzęta, sól), c. metale (żelazo, miedź później droższe srebro i złoto), d. monety (ważono je, a później dopiero wytłaczano nominał), e. banknoty - papierowe, f. pieniądze elektroniczne (karty płatnicze, przelewy elektroniczne). 3. Funkcje pieniądza: a. mierzenie wartości towarów - możemy porównać ceny, b. jest środkiem płatniczym - za niego kupujemy dobra i usługi, c. gromadzenie oszczędności - np. na zakup auta, 4. W Polsce za emisję pieniędzy odpowiada narodowy Bank Polski (NBP). 5. Cechy pieniądza: a. trwałość, b. łatwe w przenoszeniu i przechowywaniu, c. podzielne na mniejsze jednostki (1 zł groszy). ABC współczesnej gospodarki 1. Gospodarka to całokształt działań społeczeństwa, związanych z organizacją produkcji oraz wytwarzaniem wszelkich dóbr o usług. 2. Obecnie podstawą są gospodarki rynkowe. a. Rynek jest miejscem, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający oraz ogół czynności związanych z procedurą kupna i sprzedaży. b. Na rynku negocjuje się cenę, ilość oraz zawiera umowy. c. Obecnie rynek może być wirtualny np.: kupowanie akcji przez Internet, aukcje internetowe (Allegro). 3. Popyt to ilość dóbr (towarów i usług), którą chcą kupić w danym czasie i po określonej cenie nabywcy. 4. Prawo popytu oznacza, że wzrostowi ceny na dane dobro towarzyszy spadek zapotrzebowania na nie, natomiast obniżenie jego ceny powoduje zwiększenie zapotrzebowania na to dobro. 5. Podaż oznacza ilość dóbr (towarów i usług) zaoferowaną do sprzedaży w danym czasie i po określonej cenie. 6. Prawo podaży głosi, że wyższej cenie jakiegoś produktu odpowiada zwiększenie jego dostawy na rynek i odwrotnie, gdy cena tego produktu maleje, wówczas zmniejsza się jego podaż. 7. Cena to wartość dobra lub usługi wyrażona w pieniądzu.

9 8. Podstawą gospodarki rynkowej jest własność prywatna (przedsiębiorstw, ziemi, surowców). 9. Cechą gospodarki rynkowej jest konkurencja, czyli dążenie producentów i sprzedawców do najlepszej pozycji na rynku. a. Producenci starają się udoskonalać swe wyroby oraz zmniejszać koszty produkcji, b. Celem tego jest zdobycie nowych klientów i zwiększenie zysku, 10. Marketing to ogół działań producentów i sprzedawców mających na celu: a. Rozpoznanie, na co jest zapotrzebowanie w społeczeństwie, b. Ocenienie popytu na dane dobro, c. Reklamę swych produktów (radio TV, Internet, ulotki, katalogi), d. Zapoznanie się z ofertą konkurencji, 11. Kupując dany towar, rezygnujemy z zakupu innego. Taka sytuacja zmusza producentów do ciągłej zmiany ilości i rodzaju produkcji. To zjawisko nazywa się rynkiem konsumenta. Ekonomia w moim domu 1. Gospodarstwo domowe to zazwyczaj wspólnota, której członkowie za wspólnie uzyskane dochody, zaspokajają swoje potrzeby. 2. Rodzaje gospodarstw domowych: a. indywidualne - jego członkowie połączeń są więzami rodzinnymi lub partnerskim, może je tworzyć także osoba samotna, b. zbiorowe - jego członków nie łączą więzy rodzinne (internat, dom dziecka, klasztor, koszary wojskowe). 3. Budżet domowy to zestawienie dochodów i wydatków danego gospodarstwa: a. dochody: pensje, emerytury, renty, zasiłki, zyski z działalności gospodarczej, zyski z lokat bankowych, z wynajmu, b. wydatki dzielimy na stałe (czynsz, woda, gaz, telefon, prąd, zakup żywności, środków czystości, rachunki za telefon, bilety komunikacyjne, koszty kształcenia) i zmienne (zakup odzieży, butów, książek, bilety do kina, teatru, ochrona zdrowia, leki, fryzjer, kosmetyczka, samochód, AGD, RTV). 4. Konsument to osoba kupująca jakieś dobro lub korzystająca z usługi. 5. Gwarancja to dokument uprawniający nas do bezpłatnej naprawy lub wymiany kupionego produktu przez dany okres czasu. 6. Reklamacja to pisemne zgłoszenie wad zakupionego produktu. Zadanie: Wypisz główne dochody i wydatki Twojego gospodarstwa domowego. Podatki i budżet państwa 1. Podatek to określone prawem świadczenie pieniężne, które obywatele są zobowiązani płacić na rzecz państwa lub wspólnoty lokalnej. 2. Struktura podatków w Polsce. a. podatki bezpośrednie: PIT podatek dochodowy od osób fizycznych, płaci każdy podatnik. Mamy obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym do 30 kwietnia każdego roku. W Polsce istnieją dwie stawki podatkowe: 18% i 32%, tą drugą płacą osoby, których roczny dochód przekroczy zł. (2013 rok). CIT podatek dochodowy od osób prawnych płacą firmy od osiągniętego zysku, nie zależy on od wysokości przychodu, wynosi 19% b. podatki pośrednie:

10 VAT podatek pośredni, będący w cenie większości towarów i usług. Podstawowa stawka to 23% Akcyza to podatek pośredni wliczany w cenę niektórych towarów (papierosy, alkohol, benzyna, broń myśliwska), podatek od gier i zakładów c. inne podatki: cło - to podatek pobierany na granicy przy wwożeniu towarów do kraju, od czynności prawnych (zakup mieszkania), od nieruchomości, środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od posiadania psów. 3. Budżet państwa to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa. Jeżeli dochody są wyższe od wydatków mamy nadwyżkę budżetową, a gdy odwrotnie to deficyt budżetowy, który jest pokrywany z kredytów, nowych podatków, prywatyzacji i ograniczania wydatków. Zadanie: Jakie są główne dochody i wydatki budżetu naszego państwa? Współczesny system bankowy 1. Bank to instytucja, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem środków pieniężnych, udzielanie kredytów i prowadzeniem rozliczeń finansowych. 2. System bankowy tworzą bank centralny i banki komercyjne. 3. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Realizuje on politykę finansową państwa poprzez: a. Kontrolowaniem ilości pieniądza na rynku, b. Określanie rezerw monetarnych państwa, c. Udzielanie kredytów innym bankom, d. Jako jedyny ma prawo emitować pieniądze 4. Inflacja - to spadek wartości pieniądza. Np. za 100 zł możemy kupić mniej danego dobra niż miesiąc czy rok temu. 5. Deflacja - wzrost wartości pieniądza. Np. za 100 zł możemy kupić więcej danego dobra niż miesiąc czy roik temu (realny spadek cen). 6. Kredyt to rodzaj pożyczki, którą może udzielać tylko bank (pożyczkę każdy) i jest oparta na prawie bankowym. Pieniądze oddajemy rwa z ustalonymi odsetkami. 7. Lokata to powierzenie bankowi swoich pieniędzy na określony czas. W zamian otrzymujemy odsetki, czyli ustalony procent zysków. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda to miejsce, gdzie na bardzo dużą skalę odbywa się handel (giełda towarowa, rolna, samochodowa). 2. W 1991 r. otwarto w Warszawie Giełdę Papierów Wartościowych. Jest to instytucja, która umożliwia obrót (kupno, sprzedaż) papierami wartościowymi (akcje, obligacje). 3. Akcja to papier wartościowy określający udział właściciela w majątku firmy i jej zyskach. 4. Obligacja to papier wartościowy określający dług. Emitent sprzedaje obligację i jest zobowiązany odkupić ją wraz z odsetkami. Czyli jest to rodzaj pożyczki dla emitenta. Ożywienie gospodarcze i kryzys Bircza I

11 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) - to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych ciągu roku w gospodarce, pomniejszona o koszty ich uzyskania. Porównując wskaźnik PKB z danego i poprzedniego roku, obliczamy o ile % wskaźnik zrósł lub zmalał. 2. Gdy w danym roku PKB ma wartość większą niż w roku poprzednim to gospodarka się rozwija i mówimy o wzroście gospodarczym. 3. Natomiast, gdy PKB ma wartość mniejszą niż w poprzednim to gospodarka przeżywa recesję. 4. Często podajemy PKB na osobę. Aby otrzymać takie dane dzielimy wartość PKB w danym kraju przez liczbę ludności. Najczęściej podajemy w dolarach (w Polsce ok $ na osobę, Katar ).

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy: Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Temat lekcji. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba godzin. Temat lekcji. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (klasa II) Temat lekcji 1. Ja, czyli kto? 2. Człowiek istotą Środki dydaktyczne - podręcznik, s. 6 11 źródłowy, s. 9) podręcznik, s. 12 17 Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE. 1.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE; -Rozporządzenia MEN -Statutu Szkoły -Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część pierwsza.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum JA I MOJE OTOCZENIE - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości -

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 1. POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1 Wymagania podstawowe UCZEŃ: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Temat lekcji Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Wymagania Podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe (dobry, bardzo dobry) Uczeń: Rozdział I 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

I. Człowiek i społeczeństwo

I. Człowiek i społeczeństwo I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania. Ja, czyli kto? - podręcznik, s. 6 źródłowy, s. 9) Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Zwróć uwagę, abyś potrafił: wyjaśnić na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo