PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. Data utworzenia Numer aktu 19 Kadencja Kadencja Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godzinę 14,oo trwała do godz. 16,3o w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 37. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 % ogólnej frekwencji. Jednocześnie w sesji uczestniczyli: Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko, Wiceburmistrz Tomasz Wołowiec, Senator RP Stanisław Kogut, Radny Rady Powiatu p. Marian Ryba, Kierownik Polskich Kolei Linowych, oraz przedstawiciele jednostek gminy, rad sołeckich i osiedlowych, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu oraz mieszkańcy. Listy uczestników stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad. 1. Otwarcie sesji i wybór sekretarza obrad. Obrady dwudziestej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek, witając Radnych Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, Burmistrza Krynicy- Zdroju dr. Dariusza Reśkę, i jego Zastępcę dr. Tomasza Wołowca, senatora RP Stanisława Koguta, radnego Rady Powiatu Mariana Rybę, dyrektorów gminnych jednostek w tym szczególnie nowo wybranego Dyrektora Centrum Kultury p. Pawła Majocha, Kierownika PKL Sławomira Sitarskiego, mieszkańców. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o 37 ust 1 Statutu Gminy Krynicy-Zdroju. Zgodnie ze sporządzoną listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych. Na sekretarza obrad wybrany został Radny Dariusz Hamernik. Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek stwierdziła, że Radni otrzymali z materiałami na sesję porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i wybór sekretarza obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Oświadczenia Radnych Rady Powiatu. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) uchwalenia budżetu gminy Krynica-Zdrój na 2012 rok a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, b) opinie i wnioski do projektu budżetu merytorycznych Komisji Rady, c) stanowisko Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie wniosków do projektu budżetu, d) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu budżetu, e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój, 3) zaciągnięcia kredytu, 4) zakupu akcji Polskich Kolei Linowych S.A w 2012 r., 5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na długoletnia dzierżawę, 6) zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój. 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych złożonych na poprzednich sesjach. 7. Zapytania i interpelacje radnych. 8. Wolne wnioski i dyskusja.

2 9. Zakończenie sesji. Wobec braku uwag do przedstawionego porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek zwróciła się z zapytaniem, kto jest za przyjęciem protokołu ostatniej sesji z dnia 28 grudnia 2011 r. bez jego odczytywania w wyniku głosowania protokół przyjęto jednogłośnie (głosowało 14 radnych w tej części nie uczestniczyła Radna Wanda Cabala). Ad. 4 Oświadczenia Radnych Rady Powiatu Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek udzieliła głosu senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi, który podziękował za zaproszenie na sesję a wyborcom za oddanie na niego głosu w ostatnich wyborach. Dzięki dużemu poparciu uzyskał zaskakująco wysoki wynik 73% poparcia, najwyższy w dziejach Senatu. Jest to efekt jego 30 letniej pracy. Senator zdał relację z prac, którymi ostatnio Senat się zajmował. Między innymi refundacja leków. Osobiście wnosił poprawki do ustawy, aby aptekarze nie byli karani za błędy (mają być traktowani na równie z lekarzami). Kolejna ważna sprawa dotycząca KRUS-u, gdzie za pewnymi rozwiązaniami zmierzającymi do likwidacji tej instytucji zdecydowanie Senatorzy PiS opowiedzieli się przeciwko. Senator złożył oświadczenie w sprawie związanej z multipleksą dla TV TRWAM, która pomimo dodatnich wyników ma problem z jej uzyskaniem. Sprawa PKL dla Senatora jest bardzo ważna, dlatego dziś tu przyjechał. Nie chciałby wywierać nacisków, jednak musi jako były kolejarz zdecydowanie popierać działania, aby ten majątek pozostał w naszych rękach. Stację Kolejki Linowej w Krynicy-Zdroju budował profesor Borkowski dla podniesienia rangi i prestiżu uzdrowiska. Senator opowiada się za prywatyzacją Kolejki Linowej, ale poprzez giełdę. Jeżeli chodzi o gminy, to powinny one uczestniczyć w procesie prywatyzacji kupując akcje. Senator jest natomiast ogromnym przeciwnikiem sprzedaży majątku Słowakom. Aby podejmować taką decyzję firma musi być dokładnie zbadana, czy jest wiarygodna, gdzie zarejestrowana na Słowacji czy na Cyprze (były takie przypadki). Senator ma bardzo złe doświadczenia zakupu zakładów przez Słowaków: ZNTK Ostrów Wielkopolskie a także Dniepczyny, ponieważ nigdy z niczego się nie wywiązali. Kolejki PKL maja 52 mln.zł. rocznego przerobu, zysk roczny wynosi 10 mln.zł. (w rozbiciu na 4 stacje dochód jednostkowy to 2,5 mln.) Senator uważa, że firma może sama inwestować dlatego 2 lutego będzie składał oświadczenie w tej sprawie do p. Ministra Infrastruktury a także Parlamentu Europejskiego do p. Barozy. Dziwi fakt, że nie sprzedaje się czegoś niedochodowego, a to co przynosi zyski. PKP chce się pozbyć dochodowej działalności, co jest niezrozumiałe, dlatego samorządy powinny się włączyć. Jeżeli powstanie Związek Kolei Górskich Senator zdecydowanie będzie go popierał, ponieważ pieniądze pozostaną w naszych rękach. Kończąc swoje wystąpienie Senator zapewnił, że nie chce wpływać na decyzje Radnych, podkreślając, że bardzo ceni osiągnięcia obecnego Burmistrza i samorządu, gdyż Krynica zaczyna się rozwijać, ale w sprawie Kolejki Górskiej apeluje o kupowanie akcji a nie sprzedawanie zakładu. Jeżeli jednak sprzedaż będzie jedynym możliwym rozwiązaniem, to dokładnie należy sprawdzić każdego potencjalnego nabywcę, Radę Nadzorczą, miejsce rejestracji, wiarygodność finansową. W Zakopanem powstali obrońcy kolejek, więc najprawdopodobniej będą działania opóźniające prywatyzację. Na zakończenie wypowiedzi Senator Stanisław Kogut jeszcze raz zaapelował do Radnych o rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej Kolejki. Zwrócił uwagę na przykłady innych wykupionych zakładów przez zagranicznych inwestorów. Mieli oni jeden cel, osłabienie lub zlikwidować konkurencji dla własnych produktów na rynku wschodnim. Zastanówmy się jak to jest, że Słowakom się opłaca a nam nie? Może oni chcą u nas promować swoje Tatry? A kto u nas będzie płacił podatki? Z czego nasze wnuki i prawnuki będą miały utrzymanie? Uczestniczący w sesji Radny Rady Powiatu Marian Ryba nie skorzystał z głosu. W tym momencie na sesję przyszła Radna Wanda Cabala. Ad. 5 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poinformowała, że prace nad projektem budżetu

3 odbywały się zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale LIV/378/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przewodnicząca oświadczyła, że wszystkie punkty procedury zostały zachowane. Poszczególne Komisje Rady pracowały nad budżetem a ostateczne stanowiska wypracowano na wspólnych posiedzeniach Komisji Finansowej z Burmistrzem. W wyniku tych prac powstał przedłożony Radnym nowy projekt uwzględniajmy uwagi i wnioski Radnych. a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr S.O.XI/421/24/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krynica-Zdrój na 2012 r. Czytanie uchwały zakończono na postanowieniu. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Do Rady wpłynęła również uchwała Nr S.O.XI/426/24/11 tego samego Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Krynica-Zdrój na 2012 r. stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. b) opinie i wnioski do projektu budżetu merytorycznych Komisji Rady, - Komisja Kultury, Edukacji, Zdrowia i Sportu Przewodnicząca p. Teresa Gosztyła poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie i nie wnosiła uwag, - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego Przewodniczący p. Henryk Wiewiór poinformował, że Komisja wniosła niewielkie uwagi związane z pracami remontowymi dróg, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu dlatego opinia Komisji jest pozytywna, - Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości Przewodnicząca Krystyna Michalak odczytała opinię stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek do przedstawionej opinii dodała, nawiązując do wypowiedzi z poprzedniej sesji Radnej Rady Powiatu Małgorzaty Król-Mirek w kwestii dożywiania dzieci. Otóż na 2011 roku w żadnej gminnej placówce koszt posiłku nie wynosił 3,50 bowiem stawki te były wyższe. Gmina od wielu lat dofinansowuje ze swojego budżetu posiłki (średnio ponad zł. z tego 60% pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego) w roku 2012 skorzysta z tej pomocy 250 dzieci (w tym 90 dzieci z samej Krynicy). Liczba dzieci objęta pomocą jest każdorazowo ustalana i przedkładana przez placówki oświatowe. Dane weryfikowane następnie poprzez wywiady środowiskowe. Przewodnicząca zapoznała radnych z wielkością dopłat w poszczególnych placówkach: - stołówki w szkołach podstawowych w Krynicy-Zdroju prowadzone są przez Gminę i wsad do kotła wynosi 4,50 zł. - stołówki w SCS w Tyliczu i Gimnazjum w Krynicy-Zdroju prowadzone są przez ajentów na podstawie umów podpisanych przez dyrektorów tych placówek. Wsad do kotła wynosi 5,50 zł. - stołówki w szkołach w Mochnaczce Wyżnej i Piorunce prowadzone w formie cateringu jako jednodaniowe posiłki w cenie 4 zł. - szkoła w Bereście podaje dzieciom kanapki w cenie 1,50 zł. c) stanowisko Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie wniosków do projektu budżetu, Burmistrz Krynicy-Zdroju p. Dariusz Reśko oświadczył, że do przedstawionego projektu budżetu zostało dołączone obszerne jego stanowisko, dlatego też Burmistrz odniósł się do kilku stwierdzeń przedstawionych w stanowisku Komisji Finansowo Budżetowej. Kwestia wynagrodzeń w roku poprzednim przeprowadzona została restrukturyzacja zatrudnienia. Jako kierownik zakładu musi przestrzegać prawa pracy w zakresie świadczeń pracowniczych m.in. osoby odchodzące na emeryturę mają prawo do odprawy. Drugim czynnikiem zwiększającym wydatki na wynagrodzenia jest podniesienie składki rentowej płaconej przez zakład pracy, na co my nie mamy żadnego wpływu a ponosimy koszty w skali roku ponad 400 tyś.zł. Również zmiana przepisów prawa odnośnie kwalifikacji inkasa jako wynagrodzenia wypłynęła na wzrost wydatków w dziale 750 administracja publiczna. Decyzje rządu nie oszczędzają samorządów m.in. wzrost podatku VAT zwiększa nasze wydatki, niewystarczające finansowanie przez państwo zadań w zakresie oświaty, opieki społecznej powoduje angażowanie z roku na rok coraz wyższych naszych środków w tym zakresie. Burmistrz ma świadomość, że ten budżet jest trudny, a może najtrudniejszy w historii tego miasta, będzie robił wszystko aby został zrealizowany i prosi Wysoką Radę o przyjęcie przedłożonego projektu. d) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu budżetu, Radny Henryk Wiewióra w imieniu radnych uczestniczących w dniu wczorajszym na spotkaniu z

4 Burmistrzem wnosi poprawkę do zgłoszonego projektu, polegającą na zwiększeniu o zł. dopłaty do komunikacji miejskiej, ponieważ uważają, że wcześniej zaplanowana kwota zł. jest niewystarczająca na wprowadzenie dla mieszkańców dopłat w komunikacji. Propozycja zmniejszenie o zł. wydatków na delegacje w dziale Rada Miejska oraz zł. z ogólnych wydatków na funkcjonowanie Urzędu. Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Henryka Wiewiórę o zdjęcie zł. wydatków na delegacje Rady Miejskiej i zł. z wydatków na funkcjonowanie Urzędu. W wyniku głosowania jednogłośnie (głosowało 15 radnych) poprawka została przyjęta. e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek zwróciła się z zapytaniem: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na 2012 rok w wyniku głosowania za opowiedziało się 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu (głosowało 15 radnych) i Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX Uchwałę budżetową Gminy Krynica-Zdrój na 2012 rok Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój Wobec braku dyskusji Przewodnicząca obradom poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku którego Rada Miejska w Krynicy-Zdroju przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych) podjęła: Uchwałę Nr XX w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości Krystyna Michalak wyjaśniła, że ten projekt uchwały jest ściśle związany z wcześniej podjętą uchwałą, który zyskał pozytywną opinię dlatego i w tym przypadku opinia jest zgodna. Wobec braku głosów dyskusji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku którego Rada przy 13 głosach za i 2 głosach wstrzymujących (głosowało 15 radnych) podjęła Uchwałę Nr XX w sprawie zaciągnięcia kredytu Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie zakupu akcji Polskich Kolei Linowych S.A w 2012 r. Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko przypomniał, że jakiś czas temu (1,5 miesiąca) prosił radnych o spotkanie w tym ważnym dla Krynicy temacie. Do spotkania doszło w dniu wczorajszym, Burmistrz podziękował radnym za liczny udział przyznając, że wiele zostało powiedziane dlatego nie przygotowywał dzisiejszego wystąpienia. Wobec jednak wcześniejszych wypowiedzi Senatora Stanisława Koguta, Burmistrz zdecydował się zabrać głos (pomimo, że w tej chwili opuścił już obrady) by nie pozostawiać niedomówień ponieważ w niektórych kwestiach Senator się zagalopował. Po pierwsze prywatyzacja Polskich Kolei Linowych jest decyzją naszego rządu, prywatnie on może być nawet przeciwny takim decyzjom. Z tego co jest Burmistrzowi wiadomym Polskie Koleje Państwowe jako suwerenny właściciel PKL podjął taką decyzję w ramach Programu restrukturyzacji opracowanego 4-5 lat temu. Obecnie jest to kolejny etap realizacji tego programu przez PKP. Burmistrz jako włodarz tego miasta musi dbać o dobro Krynicy dlatego nie możemy chować głowy w piasek i mówić, że nie interesuje nas los obiektu wkomponowanego w krajobraz Krynicy od przed wojny, stanowiącego jeden z jej nieodłącznych elementów. Proponowana radnym treść uchwały, daje Burmistrzowi upoważnienie do zakupu w 2012 roku akcji PKL S.A w określonej kwocie. Jeżeli chce się mieć wpływ na realne losy Spółki to musi się ją kupić. Gminy oczywiście nie stać na kupienie Spółki, której majątek szacuje się na 380 mln.zł. (nasz uchwalony budżet jest na poziomie 88 mln.zł.). Czynione były próby przejęcia Spółki, jednak właściciel PKP się na to nie zgodził, oczekując zarobienia na transakcji. Próbowano zaangażować w Spółkę Marszałka Województwa, aby przy wykorzystaniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego stworzyć pewne konsorcjum, które zakupiłoby pakiet kontrolny. Niestety Marszałek nie był tym zainteresowany. Dlatego kiedy pojawił się inwestor Słowacka firma Tatry Moumtain Resorts (jedyny pomimo prowadzenia licznych rozmów

5 z rodzimymi inwestorami na Sądecczyźnie posiadającymi duże zasoby finansowe), który podjął rozmowy z gminami należało tylko podjąć współpracę. Burmistrz zapewnił, że nie jest adwokatem tej firmy. Emocjonalne wystąpienie Senatora Koguta z hasłami demagogicznymi nie oddamy Słowakom może być zrozumiałe, bo nie podoba mu się kapitał zewnętrzny Słowacki, a Burmistrz szanuje poglądy każdego, podkreślając jednak, że ta Spółka została prześwietlona przez określone kancelarie prawne. Na wczorajszym spotkaniu z radnymi przedstawiono sprawozdanie ze wszystkich działań prawnych w tym zakresie. Przedstawiono wyciąg z rejestru handlowego, z którego jasno wynika że Spółka jest zarejestrowana na Słowacji (160 km stąd), dysponuje kapitałem ponad 350 mln Euro. Firma zainwestowała w infrastrukturę narciarsko-turystyczną na terenie Słowacji i jest zainteresowana rozszerzeniem swojej działalności. Aby zabezpieczyć interesy naszego miasta i losy tej Spółki w umowie konsorcyjnej (przedstawionej na wczorajszym spotkaniu) są zapisy dające gwarancję nie tylko inwestycji, które będą realizowane przez inwestora ale tego, że Spółka nie zmieni siedziby (np. na Cypr), nie zmieni właściciela i nie zmniejszy swojego majątku. Jako Gmina mamy wpływ na dalsze losy Spółki. Co by się jednak stało gdybyśmy nie podjęli tej uchwały? Ano nic, tyle, że nie będziemy mieć żadnego wpływu na kolejkę na Górę Parkową trwale związaną z Krynicą. Z informacji jakie podała wczorajsza prasa wynika bowiem jasno, że PKP nie zmieni swojego stanowiska i zamierza Spółkę sprzedać. Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz zapewnił, że uszanuje każda decyzję radnych w tym temacie. Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Sobiesiak przygotował sobie tekst wystąpienia, będącego odpowiedzią na apel Senatora Stanisława Koguta, jednak z racji opuszczenia przez niego sali obrad powie tylko, że czuje się osobiście urażony, jeżeli uważa się nas za samorządowców, którzy są na tyle nieudolni, że w pierwsze lepsze ręce dadzą firmę. Co do prywatyzacji radny zdaje sobie sprawę, że nie mamy na nią żadnego wpływu, oczywiście chcielibyśmy aby Spółka została w polskich rękach, ale nie zmusimy polskich inwestorów do kupna. Dużym uproszczeniem jest wysuwanie wniosku, iż Góra Parkowa przynosi 2,5 mln dochodów rocznie, bowiem w tych 10 mln rocznych dochodów PKL o których mówił Senator, najwięcej przynosi Zakopane, a nasza kolejka jest wśród pozostałych niedoinwestowana i nie modernizowana. Budzi się obawa, czy jeżeli nie przejdzie prywatyzacja, my nie podpiszemy umowy konsorcyjnej, kto poniesie odpowiedzialność za utratę karty przetargowej i brak wpływu na stan techniczny kolejki? Radna Elżbieta Barciok nie uczestniczyła we wczorajszym spotkaniu z Burmistrzem ze względu na obowiązki zawodowe, dlatego zwróciła się z zapytaniem: na czym będzie polegał wpływ na zarządzanie Kolejką, skoro zakupimy akcje tylko za 100 tyś. zł. niewielki procent udziału? Burmistrz przyznał, że 100 tyś. zł. jest to mało, ale umowa konsorcyjna zawarta pomiędzy inwestorem a czterema gminami określa m.in.: pkt. 3.2 Strony tejże umowy złożą wspólną ofertę nabycia akcji PKL, przy czym każda z gmin nabędzie pakiet akcji o wartości 100 tyś. zł. resztę akcji nabędzie Inwestor. pkt. b każda ze stron nabędzie akcje ze środków własnych, pkt. c każda gmina w ramach uprawnień korporacyjnych otrzyma prawo przegłosowania swoim głosem wszelkich decyzji dotyczących działań, których celem byłaby likwidacja lub sprzedaż składników majątkowych PKL leżących na ich terenie administracyjnym. Ten zapis konsorcjum gwarantuje formę złotej akcji w tych sprawach. Gminy otrzymają takie samo uprawnienie odnośnie decyzji dotyczących całości składników majątkowych PKL, a także w przedmiocie zmiany siedziby, nazwy Spółki oraz istotnego ograniczenia działalności w dotychczasowym przedmiocie działania. Zatem zapisy gwarantowane karami umownymi dają duże prawdopodobieństwo (graniczące z pewnością), że tej firmie nie będzie się opłacało łamać postanowień. Wobec wyczerpania głosów dyskusji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała projekt pod głosowanie w wyniku którego przy 10 głosach za, 1 głosie przeciwko i 4 głosach wstrzymujących (głosowało 15 radnych) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX w sprawie zakupu akcji Polskich Kolei Linowych S.A w 2012 r. Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na długoletnią dzierżawę Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poinformowała, że projekt tej uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego zyskując opinię pozytywną. Wobec braku głosów dyskusji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała projekt

6 uchwały pod głosowanie w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 15 radnych) podjęła Uchwałę Nr XX w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na długoletnią dzierżawę Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Wanda Cabala poinformowała, że zmiany w Statucie Uzdrowiska wynikają z nowelizacji ustawy z 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych wprowadzonej 4 marca 2011 r. Nowelizacja ustawy nakłada na gminy uzdrowiskowe wprowadzenie zmian w Statucie Uzdrowiska. Komisja dwukrotnie spotykała się w tej sprawie, wprowadzając niewielkie poprawki do projektu przedłożonego przez Burmistrza, ostatecznie wydając opinię pozytywną. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek zgłosiła poprawkę do projektu uchwały ponieważ, w dniu 19 stycznia br. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Ładu i Porządku Publicznego (w którym uczestniczyła) rozpatrywane było pismo, skierowane do Burmistrza Krynicy-Zdroju dr Dariusza Reśko 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia działki przy ulicy Bulwary Dietla 8 (obok księgarni tzw. Okrąglaka i Witoldówki) jako dodatkowego miejsca do prowadzenia handlu. W piśmie wnioskodawca - Przedsiębiorstwo Rozrywkowe Fart proponuje postawienie na działce stylowych domków, udostępnianym zainteresowanym firmom, umożliwiając handel wyrobami regionalnymi i pamiątkami. Wnioskodawca posiada uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków na lokalizację drewnianych domków. Dyskusja na Komisji w tym temacie była bardzo burzliwa i ostatecznie nie zajęto jednoznacznego stanowiska, dlatego Przewodnicząca Rady postanowiła zgłosić poprawkę do Statutu, aby cała Rada wypowiedziała się w tym temacie. Musimy mieć świadomość, że za chwilę wejdzie w życie nowy Statut, w którym wyznaczone są miejsca do handlowania. Zlikwidowane zostają liczne miejsca w których dotychczas handlowano a dla wielu osób było to jedyne źródło dochodu. W tym momencie gmina nie zapewniła jeszcze i w tym roku chyba nie zapewni miejsc sprzedaży wskazanych w Statucie, dlatego mając na względzie dobro społeczne Przewodnicząca zgłasza wniosek by do 1 ust. 2 pkt. 3 o treści Wyznacza się następujące miejsca do prowadzenia punktów sprzedaży wymienionych w ust. 1 pkt. 2 po pkt. 3 wprowadzić pkt. 4) Część dz. ew. nr 558/1 obręb Krynica-Zdrój przy ul. Bulwary Dietla 8 obok księgarni, wzdłuż granicy północnej działki. Radny Dawid Sobiesiak zauważa, że o wyglądzie obiektów nie tylko decyduje Konserwator zabytków ale również Burmistrz, mamy zatem wpływ na wygląd i estetykę miejsca sprzedaży. Nie ma się też co oszukiwać, że drobny handel jest potrzebny, obecny jest we wszystkich uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych, stanowi znaczący rynek pracy. Radna Elżbieta Barciok nie bardzo rozumie dlaczego Komisja Uzdrowiskowa nie miała możliwości zapoznania się z wnioskiem, pomimo dwukrotnych swych spotkań w sprawie Statutu, pomimo, że jest to jej kompetencja. Wyznaczone zostały miejsca handlu: jedno za potokiem Kryniczanki budowane w ramach Programu Rewitalizacji Deptaku, drugie na skwerku w kierunku ulicy Ebersa, trzecie na początku Deptaku czy istnieje potrzeba by w kolejnym miejscu w centrum Deptaku handel się odbywał? Radna nie jest przeciwna handlowi, jest natomiast przeciwna wrzucaniu takiego wniosku na sesji. Uważa, że nie jest to w porządku i nasuwa wątpliwości po co jest Komisja Uzdrowiskowa? Radna uważa, że sprawa powinna być przedyskutowana nie tylko przez Komisję Ładu ale i Komisję Uzdrowiskową, która sprawę statutu Uzdrowiska ma w swojej kompetencji. Przewodnicząca przyznała, że pismo z dnia 19 grudnia 2011 roku kierowane było do p. Burmistrza a nie do Rady Miejskiej. Dopiero w styczniu br., za pismem przewodnim zostało przez Burmistrza przekazane do Komisji Gospodarki Przestrzennej. Przewodnicząca przyznała, że błędem było, iż pisma nie przekazała również do Komisji Uzdrowiskowej. Wiceprzewodniczący Dawid Sobiesiak poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ładu, na którym omawiany był wniosek o wyznaczenie miejsca handlu przy Witoldowce, stąd znane jest mu to zagadnienie i opowiadał się za wnioskiem, tym bardziej, że przez rok gmina nie zdąży przygotować dla zlikwidowanych punktów handlowych żadnej alternatywy. Radny uważa jednak, że sprawa powinna trafić do Komisji Uzdrowiskowej. Wiceprzewodniczący Henryk Wiewióra poddał w wątpliwość fakt wybudowania miejsc handlowych za Kryniczanką w ciągu roku. Na pewno będzie to trwało dłużej, co zatem w tej sytuacji mają robić ci, którzy muszą zlikwidować punkty handlowe w dotychczasowych miejscach? z czego będą żyli? Gdzie turyści będą mogli kupić pamiątki i wyroby regionalne? W wyznaczonym miejscu zostaną

7 wybudowane drewniane, estetyczne, stylowe punkty handlowe w uzgodnionej z Konserwatorem zabytków architekturze. Nie będzie to plac targowy a ładnie zaprojektowany kiermasz z wyrobami regionalnymi. Radna Wanda Cabala zauważa, że zmiana w Statucie Uzdrowiska nie jest zmianą na rok-dwa lata. Jeżeli wyznaczymy dodatkowe miejsce sprzedaży to już tak zostanie. Wskazano 5 miejsc handlowych, a Deptak to nie miejsce na targowisko. Zachowajmy charakter Uzdrowiska jako Perły Uzdrowisk. Przez całą poprzednią kadencję wielokrotnie bezskutecznie przewijały się dyskusje na temat zlikwidowania handlu ulicznego na terenie Krynicy. Teraz kiedy pojawia się nam możliwość uporządkowania handlu ulicznego poza targowiskami - my z niej nie korzystamy. Radna Wanda Cabala kategorycznie jest przeciwna nowym miejscom targowym na Deptaku. Radna może się zgodzić na wyznaczenie tego miejsca na okres tymczasowy do czasu zakończenia rewitalizacji Deptaku oddania miejsc handlowych za Kryniczanką. Radny Henryk Wiewióra zaprzeczył jakoby na Deptaku urządzano targowisko, bo to nie będzie pstrokacizna, będą to stylowe estetyczne stragany. Konserwator i Burmistrz będą mieli wpływ na ilość punktów, rodzaj zabudowy i wykorzystanych materiałów. Radny uważa, że gdyby była pewność, że na ten sezon zostaną oddane obiekty handlowe za Kryniczanką, nie byłoby takiego wniosku i całej tej dyskusji. Radna Elżbieta nie jest przeciwna handlowi, jest natomiast przeciwna wrzucaniu takiego wniosku na sesji. Radna uważa, że sprawa powinna być przedyskutowana nie tylko przez Komisję Ładu ale i Komisję Uzdrowiskową, która sprawę statutu Uzdrowiska ma w swojej kompetencji dlatego wnioskuje by uchwałę ponownie skierować do rozpatrzenia przez Komisje aby nie podejmować pochopnych decyzji. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek żałuje bardzo, że pismo został skierowany do Komisji Ładu a nie do Komisji Uzdrowiskowej, dlatego popiera wniosek radnej Elżbiety Barciok o zdjęcie z porządku obrad tego projektu i przedyskutowanie go w Komisji Uzdrowiskowej, aby nie podjąć pochopnej decyzji. Dyrektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości Tomasz Kiklica poinformował, że termin uchwalenia Statutu Uzdrowiska wyznaczony był na sześciu miesięcy od 7 lipca 2011 roku, tak więc przypada na 7 stycznia 2012 r. Jesteśmy zatem dwa tygodnie po terminie. Projekt Statutu został skierowany do Rady 5 grudnia 2011 r. i był dość długi czas na dyskusję, aby Statut został uchwalony w terminie. Generalnie ustawa nie mówi o sankcjach nie znowelizowania Statutu, jednak Ministerstwo Zdrowia może nam zadać pytanie odnośnie statutu, podejmując dalsze działania w przypadku braku nowelizacji. Działanie uzdrowiska bez statutu może powodować różne konsekwencje, o których dziś trudno powiedzieć. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek stwierdziła, że groźnie brzmi wypowiedź Dyrektora dlatego zdecydowała, że będziemy głosować poprawkę i projekt Statutu, zwracając się do Radnych kto jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały o wpisanie do 1 ust. 2 pkt. 1 ppkt. 4) część działki nr ew. 558/1 obręb Krynica-Zdrój przy ul. Bulwary Dietla 8 obok księgarni, wzdłuż granicy północnej działki. W wyniku głosowania przy 6 głosach za, 5 głosach przeciwko i 4 głosach wstrzymujących poprawka została przyjęta. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie całą treść uchwały zawierającą wprowadzoną poprawkę, w wyniku którego przy 7 głosach za, 1 głosie przeciwko i 7 głosach wstrzymujących Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła: Uchwałę Nr XX w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój Ad. 6 Odpowiedzi na interpelacje radnych złożone w okresie między sesjami Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poinformowała, że nie były zgłoszone interpelacje w okresie między sesjami dlatego przystąpiono do kolejnego punku porządku obrad. Ad. 7 Zapytania i interpelacje Radnych. Radny Henryk Wiewióra kontynuuje sprawę osuwiska przy ul. Kraszewskiego na wysokości ulicy Cmentarnej. Radny po rozmowie z Dyrektorem Kiklicą widzi rozwiązanie takie by w związku ograniczeniem do 16 t. wjazdu na most przy Perle, ograniczenie to zastosować na całym odcinku ulicy Kraszewskiego. Dzięki temu ochroni się powstające osuwisko przy ul. Cmentarnej.

8 Kolejny temat dotyczy odśnieżania chodników i pozostawiania przy słupach hałdy śniegu trudnej do przebrnięcia przez pieszych. Radny Dawid Sobiesiak odnośnie odśnieżania przyznał, że według jego oceny sytuacja po interwencjach jest już lepsza, choć uważa, że firma utrzymująca w okresie zimowym drogi w Tyliczu robi to skandalicznie. Szczególnie dotyczy to okresu roztopów i dużych opadów śniegu. Radny uważa, że musimy zmobilizować urzędników, aby nie interweniowali tylko na pisemne skargi, ale na bieżąco nadzorowali firmy wykonujące usługi z systematycznym gromadzeniem dowodów, które mogą być środkiem do eliminowania niesolidnych wykonawców. Kolejna sprawa dotyczy zgłoszonych na poprzedniej sesji utrudnień w widoczności na drogach publicznych spowodowanych przez drzewa, rosnące już w pasie drogi. Kolejna sprawa związana z wyglądem przystanków autobusowych, poruszana już była na sesjach. Obecnie zgłasza tragiczny wygląd przystanku do Muszynki k/leśniczówki, obok którego postawiona została nowa rzeźbiona tablica, która jest przez ten szpetny obiekt zasłonięta. Ostatnia sprawa dotyczy usunięcia znaku drogowego od strony zachodniej w Rynku w Tyliczu zakaz wjazdu. Radny rozmawiał z mieszkańcami jak i policją, którzy uważają, że znak ten jest mylący i zupełnie niepotrzebny w tym miejscu. Radna Stanisława Pachole zwróciła się z zapytaniem: do kogo należy odśnieżanie przystanków. Kiedyś mówiono, że należą one do PKS, dziś jest więcej przewoźników a służby odśnieżające drogę zostawiają hałdy śniegu przy przystankach utrudniając wręcz uniemożliwiające przejście pieszym. Radny Henryk Czarny podziękował służbom odpowiedzialnym za odśnieżanie ulic Leśna, Zieleniewskiego, Świdzińskiego, Kościelna, Cicha, Wysoka z których uprzątnięto już śnieg. Gorsza sytuacja jest (jak co roku) na ulicy Pułaskiego, gdyż fatalnie wręcz niebezpiecznie się nią poruszają zarówno piesi jak i samochody, a powiat czeka aż gmina wywiezie za nich zalegający na poboczach śnieg. Radna Bogusława Bulanda zgłosiła potrzebę częstszego ośnieżania ulicy Słotwińskiej, odśnieżania chodnika oraz parkingu przy kościele. Stara Droga była odśnieżona tylko raz dwa tygodnie temu mieszkańcy proszą o interwencję. Radny Jan Szymura przypomniał zgłaszany na wcześniejszej sesji wniosek o zainstalowanie lamp oświetleniowych w górnym odcinku ulicy Polnej w Tyliczu. W rejonie tym powstało małe osiedle domków jednorodzinnych. Radna Teresa Gosztyła w imieniu mieszkańców osiedla Tysiąclecia podziękowała Burmistrzowi i MPGK za wywiezienie nagromadzonego śniegu i sprawne przeprowadzenie całej akcji. Radna Krystyna Michalak powróciła do zgłoszonego kiedyś problemu nieczynnego szaletu na dworcu PKP. Czy prowadzone w tej sprawie rozmowy Burmistrza z PKP przyniosły jakiś efekt dla podróżnych? Radny Grzegorz Szela zwrócił się do Burmistrza z prośba o zlikwidowanie dzikiego przejścia dla pieszych przez przy Eko. Piesi przez środek skrzyżowania robią wędrówki stwarzając zagrożenie. Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko odniósł się do zapytań: - odnośnie ograniczenia tonażu do 16 ton wjazdu w ulicę Kraszewskiego byłoby bardo korzystnym dla nas rozwiązaniem problemu komunikacyjnego w Krynicy-Zdroju. Na obecną chwilę Burmistrz musi rozeznać temat. W poniedziałek Burmistrz ma spotkanie w Dyrekcji Dróg Wojewódzkich więc temat poruszy, - odnośnie odśnieżania wypowie się p. Tomasz Demkowicz koordynator w gminie. Burmistrz wyraził zadowolenie, że spadło więcej śniegu, bo ferie dla gości będą udane i może ich więcej przyciągnie. Odnośnie zimowego utrzymania ulicy Pułaskiego (z którą od lat są problemy) Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się wspólnie rozwiązać z właścicielem drogi. Będziemy zabiegać o przejęcie przez gminę tego zadania. Prawda jest jednak taka, że właściciel dysponuje niewielkimi środkami dlatego wybiera wykonawcę, który w ofercie daje najniższa cenę, co nie przekłada się na jakoś wykonywania zadania. Burmistrz prowadził rozmowy z Zarządcą Dróg Powiatowych oraz ze Starostą, oprócz tego wykorzystane będą prawne instrumenty będące w zasięgu samorządu, co na nadzieję poprawi sytuację na tym odcinku. Tak sprawną akcję na osiedlu Tysiąclecia związanej z usuwaniem śniegu zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu Burmistrza Tomasza Wołowca, służb komunalnych i mieszkańców. Wszystkim uczestnikom Buristrz wyraził podziękowanie. - w sprawie budynku dworca i szaletu PKP Burmistrz po sześciu miesiącach doczekał się w końcu odpowiedzi, która nic nowego nie wnosi ponieważ PKP dworca nie przekaże samorządowi,

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo