PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. Data utworzenia Numer aktu 19 Kadencja Kadencja Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godzinę 14,oo trwała do godz. 16,3o w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 37. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 % ogólnej frekwencji. Jednocześnie w sesji uczestniczyli: Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko, Wiceburmistrz Tomasz Wołowiec, Senator RP Stanisław Kogut, Radny Rady Powiatu p. Marian Ryba, Kierownik Polskich Kolei Linowych, oraz przedstawiciele jednostek gminy, rad sołeckich i osiedlowych, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu oraz mieszkańcy. Listy uczestników stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad. 1. Otwarcie sesji i wybór sekretarza obrad. Obrady dwudziestej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek, witając Radnych Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, Burmistrza Krynicy- Zdroju dr. Dariusza Reśkę, i jego Zastępcę dr. Tomasza Wołowca, senatora RP Stanisława Koguta, radnego Rady Powiatu Mariana Rybę, dyrektorów gminnych jednostek w tym szczególnie nowo wybranego Dyrektora Centrum Kultury p. Pawła Majocha, Kierownika PKL Sławomira Sitarskiego, mieszkańców. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o 37 ust 1 Statutu Gminy Krynicy-Zdroju. Zgodnie ze sporządzoną listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych. Na sekretarza obrad wybrany został Radny Dariusz Hamernik. Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek stwierdziła, że Radni otrzymali z materiałami na sesję porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i wybór sekretarza obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Oświadczenia Radnych Rady Powiatu. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) uchwalenia budżetu gminy Krynica-Zdrój na 2012 rok a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, b) opinie i wnioski do projektu budżetu merytorycznych Komisji Rady, c) stanowisko Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie wniosków do projektu budżetu, d) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu budżetu, e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój, 3) zaciągnięcia kredytu, 4) zakupu akcji Polskich Kolei Linowych S.A w 2012 r., 5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na długoletnia dzierżawę, 6) zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój. 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych złożonych na poprzednich sesjach. 7. Zapytania i interpelacje radnych. 8. Wolne wnioski i dyskusja.

2 9. Zakończenie sesji. Wobec braku uwag do przedstawionego porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek zwróciła się z zapytaniem, kto jest za przyjęciem protokołu ostatniej sesji z dnia 28 grudnia 2011 r. bez jego odczytywania w wyniku głosowania protokół przyjęto jednogłośnie (głosowało 14 radnych w tej części nie uczestniczyła Radna Wanda Cabala). Ad. 4 Oświadczenia Radnych Rady Powiatu Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek udzieliła głosu senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi, który podziękował za zaproszenie na sesję a wyborcom za oddanie na niego głosu w ostatnich wyborach. Dzięki dużemu poparciu uzyskał zaskakująco wysoki wynik 73% poparcia, najwyższy w dziejach Senatu. Jest to efekt jego 30 letniej pracy. Senator zdał relację z prac, którymi ostatnio Senat się zajmował. Między innymi refundacja leków. Osobiście wnosił poprawki do ustawy, aby aptekarze nie byli karani za błędy (mają być traktowani na równie z lekarzami). Kolejna ważna sprawa dotycząca KRUS-u, gdzie za pewnymi rozwiązaniami zmierzającymi do likwidacji tej instytucji zdecydowanie Senatorzy PiS opowiedzieli się przeciwko. Senator złożył oświadczenie w sprawie związanej z multipleksą dla TV TRWAM, która pomimo dodatnich wyników ma problem z jej uzyskaniem. Sprawa PKL dla Senatora jest bardzo ważna, dlatego dziś tu przyjechał. Nie chciałby wywierać nacisków, jednak musi jako były kolejarz zdecydowanie popierać działania, aby ten majątek pozostał w naszych rękach. Stację Kolejki Linowej w Krynicy-Zdroju budował profesor Borkowski dla podniesienia rangi i prestiżu uzdrowiska. Senator opowiada się za prywatyzacją Kolejki Linowej, ale poprzez giełdę. Jeżeli chodzi o gminy, to powinny one uczestniczyć w procesie prywatyzacji kupując akcje. Senator jest natomiast ogromnym przeciwnikiem sprzedaży majątku Słowakom. Aby podejmować taką decyzję firma musi być dokładnie zbadana, czy jest wiarygodna, gdzie zarejestrowana na Słowacji czy na Cyprze (były takie przypadki). Senator ma bardzo złe doświadczenia zakupu zakładów przez Słowaków: ZNTK Ostrów Wielkopolskie a także Dniepczyny, ponieważ nigdy z niczego się nie wywiązali. Kolejki PKL maja 52 mln.zł. rocznego przerobu, zysk roczny wynosi 10 mln.zł. (w rozbiciu na 4 stacje dochód jednostkowy to 2,5 mln.) Senator uważa, że firma może sama inwestować dlatego 2 lutego będzie składał oświadczenie w tej sprawie do p. Ministra Infrastruktury a także Parlamentu Europejskiego do p. Barozy. Dziwi fakt, że nie sprzedaje się czegoś niedochodowego, a to co przynosi zyski. PKP chce się pozbyć dochodowej działalności, co jest niezrozumiałe, dlatego samorządy powinny się włączyć. Jeżeli powstanie Związek Kolei Górskich Senator zdecydowanie będzie go popierał, ponieważ pieniądze pozostaną w naszych rękach. Kończąc swoje wystąpienie Senator zapewnił, że nie chce wpływać na decyzje Radnych, podkreślając, że bardzo ceni osiągnięcia obecnego Burmistrza i samorządu, gdyż Krynica zaczyna się rozwijać, ale w sprawie Kolejki Górskiej apeluje o kupowanie akcji a nie sprzedawanie zakładu. Jeżeli jednak sprzedaż będzie jedynym możliwym rozwiązaniem, to dokładnie należy sprawdzić każdego potencjalnego nabywcę, Radę Nadzorczą, miejsce rejestracji, wiarygodność finansową. W Zakopanem powstali obrońcy kolejek, więc najprawdopodobniej będą działania opóźniające prywatyzację. Na zakończenie wypowiedzi Senator Stanisław Kogut jeszcze raz zaapelował do Radnych o rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej Kolejki. Zwrócił uwagę na przykłady innych wykupionych zakładów przez zagranicznych inwestorów. Mieli oni jeden cel, osłabienie lub zlikwidować konkurencji dla własnych produktów na rynku wschodnim. Zastanówmy się jak to jest, że Słowakom się opłaca a nam nie? Może oni chcą u nas promować swoje Tatry? A kto u nas będzie płacił podatki? Z czego nasze wnuki i prawnuki będą miały utrzymanie? Uczestniczący w sesji Radny Rady Powiatu Marian Ryba nie skorzystał z głosu. W tym momencie na sesję przyszła Radna Wanda Cabala. Ad. 5 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poinformowała, że prace nad projektem budżetu

3 odbywały się zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale LIV/378/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przewodnicząca oświadczyła, że wszystkie punkty procedury zostały zachowane. Poszczególne Komisje Rady pracowały nad budżetem a ostateczne stanowiska wypracowano na wspólnych posiedzeniach Komisji Finansowej z Burmistrzem. W wyniku tych prac powstał przedłożony Radnym nowy projekt uwzględniajmy uwagi i wnioski Radnych. a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr S.O.XI/421/24/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krynica-Zdrój na 2012 r. Czytanie uchwały zakończono na postanowieniu. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Do Rady wpłynęła również uchwała Nr S.O.XI/426/24/11 tego samego Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Krynica-Zdrój na 2012 r. stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. b) opinie i wnioski do projektu budżetu merytorycznych Komisji Rady, - Komisja Kultury, Edukacji, Zdrowia i Sportu Przewodnicząca p. Teresa Gosztyła poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie i nie wnosiła uwag, - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego Przewodniczący p. Henryk Wiewiór poinformował, że Komisja wniosła niewielkie uwagi związane z pracami remontowymi dróg, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu dlatego opinia Komisji jest pozytywna, - Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości Przewodnicząca Krystyna Michalak odczytała opinię stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek do przedstawionej opinii dodała, nawiązując do wypowiedzi z poprzedniej sesji Radnej Rady Powiatu Małgorzaty Król-Mirek w kwestii dożywiania dzieci. Otóż na 2011 roku w żadnej gminnej placówce koszt posiłku nie wynosił 3,50 bowiem stawki te były wyższe. Gmina od wielu lat dofinansowuje ze swojego budżetu posiłki (średnio ponad zł. z tego 60% pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego) w roku 2012 skorzysta z tej pomocy 250 dzieci (w tym 90 dzieci z samej Krynicy). Liczba dzieci objęta pomocą jest każdorazowo ustalana i przedkładana przez placówki oświatowe. Dane weryfikowane następnie poprzez wywiady środowiskowe. Przewodnicząca zapoznała radnych z wielkością dopłat w poszczególnych placówkach: - stołówki w szkołach podstawowych w Krynicy-Zdroju prowadzone są przez Gminę i wsad do kotła wynosi 4,50 zł. - stołówki w SCS w Tyliczu i Gimnazjum w Krynicy-Zdroju prowadzone są przez ajentów na podstawie umów podpisanych przez dyrektorów tych placówek. Wsad do kotła wynosi 5,50 zł. - stołówki w szkołach w Mochnaczce Wyżnej i Piorunce prowadzone w formie cateringu jako jednodaniowe posiłki w cenie 4 zł. - szkoła w Bereście podaje dzieciom kanapki w cenie 1,50 zł. c) stanowisko Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie wniosków do projektu budżetu, Burmistrz Krynicy-Zdroju p. Dariusz Reśko oświadczył, że do przedstawionego projektu budżetu zostało dołączone obszerne jego stanowisko, dlatego też Burmistrz odniósł się do kilku stwierdzeń przedstawionych w stanowisku Komisji Finansowo Budżetowej. Kwestia wynagrodzeń w roku poprzednim przeprowadzona została restrukturyzacja zatrudnienia. Jako kierownik zakładu musi przestrzegać prawa pracy w zakresie świadczeń pracowniczych m.in. osoby odchodzące na emeryturę mają prawo do odprawy. Drugim czynnikiem zwiększającym wydatki na wynagrodzenia jest podniesienie składki rentowej płaconej przez zakład pracy, na co my nie mamy żadnego wpływu a ponosimy koszty w skali roku ponad 400 tyś.zł. Również zmiana przepisów prawa odnośnie kwalifikacji inkasa jako wynagrodzenia wypłynęła na wzrost wydatków w dziale 750 administracja publiczna. Decyzje rządu nie oszczędzają samorządów m.in. wzrost podatku VAT zwiększa nasze wydatki, niewystarczające finansowanie przez państwo zadań w zakresie oświaty, opieki społecznej powoduje angażowanie z roku na rok coraz wyższych naszych środków w tym zakresie. Burmistrz ma świadomość, że ten budżet jest trudny, a może najtrudniejszy w historii tego miasta, będzie robił wszystko aby został zrealizowany i prosi Wysoką Radę o przyjęcie przedłożonego projektu. d) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu budżetu, Radny Henryk Wiewióra w imieniu radnych uczestniczących w dniu wczorajszym na spotkaniu z

4 Burmistrzem wnosi poprawkę do zgłoszonego projektu, polegającą na zwiększeniu o zł. dopłaty do komunikacji miejskiej, ponieważ uważają, że wcześniej zaplanowana kwota zł. jest niewystarczająca na wprowadzenie dla mieszkańców dopłat w komunikacji. Propozycja zmniejszenie o zł. wydatków na delegacje w dziale Rada Miejska oraz zł. z ogólnych wydatków na funkcjonowanie Urzędu. Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Henryka Wiewiórę o zdjęcie zł. wydatków na delegacje Rady Miejskiej i zł. z wydatków na funkcjonowanie Urzędu. W wyniku głosowania jednogłośnie (głosowało 15 radnych) poprawka została przyjęta. e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek zwróciła się z zapytaniem: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na 2012 rok w wyniku głosowania za opowiedziało się 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu (głosowało 15 radnych) i Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX Uchwałę budżetową Gminy Krynica-Zdrój na 2012 rok Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój Wobec braku dyskusji Przewodnicząca obradom poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku którego Rada Miejska w Krynicy-Zdroju przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych) podjęła: Uchwałę Nr XX w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości Krystyna Michalak wyjaśniła, że ten projekt uchwały jest ściśle związany z wcześniej podjętą uchwałą, który zyskał pozytywną opinię dlatego i w tym przypadku opinia jest zgodna. Wobec braku głosów dyskusji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku którego Rada przy 13 głosach za i 2 głosach wstrzymujących (głosowało 15 radnych) podjęła Uchwałę Nr XX w sprawie zaciągnięcia kredytu Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie zakupu akcji Polskich Kolei Linowych S.A w 2012 r. Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko przypomniał, że jakiś czas temu (1,5 miesiąca) prosił radnych o spotkanie w tym ważnym dla Krynicy temacie. Do spotkania doszło w dniu wczorajszym, Burmistrz podziękował radnym za liczny udział przyznając, że wiele zostało powiedziane dlatego nie przygotowywał dzisiejszego wystąpienia. Wobec jednak wcześniejszych wypowiedzi Senatora Stanisława Koguta, Burmistrz zdecydował się zabrać głos (pomimo, że w tej chwili opuścił już obrady) by nie pozostawiać niedomówień ponieważ w niektórych kwestiach Senator się zagalopował. Po pierwsze prywatyzacja Polskich Kolei Linowych jest decyzją naszego rządu, prywatnie on może być nawet przeciwny takim decyzjom. Z tego co jest Burmistrzowi wiadomym Polskie Koleje Państwowe jako suwerenny właściciel PKL podjął taką decyzję w ramach Programu restrukturyzacji opracowanego 4-5 lat temu. Obecnie jest to kolejny etap realizacji tego programu przez PKP. Burmistrz jako włodarz tego miasta musi dbać o dobro Krynicy dlatego nie możemy chować głowy w piasek i mówić, że nie interesuje nas los obiektu wkomponowanego w krajobraz Krynicy od przed wojny, stanowiącego jeden z jej nieodłącznych elementów. Proponowana radnym treść uchwały, daje Burmistrzowi upoważnienie do zakupu w 2012 roku akcji PKL S.A w określonej kwocie. Jeżeli chce się mieć wpływ na realne losy Spółki to musi się ją kupić. Gminy oczywiście nie stać na kupienie Spółki, której majątek szacuje się na 380 mln.zł. (nasz uchwalony budżet jest na poziomie 88 mln.zł.). Czynione były próby przejęcia Spółki, jednak właściciel PKP się na to nie zgodził, oczekując zarobienia na transakcji. Próbowano zaangażować w Spółkę Marszałka Województwa, aby przy wykorzystaniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego stworzyć pewne konsorcjum, które zakupiłoby pakiet kontrolny. Niestety Marszałek nie był tym zainteresowany. Dlatego kiedy pojawił się inwestor Słowacka firma Tatry Moumtain Resorts (jedyny pomimo prowadzenia licznych rozmów

5 z rodzimymi inwestorami na Sądecczyźnie posiadającymi duże zasoby finansowe), który podjął rozmowy z gminami należało tylko podjąć współpracę. Burmistrz zapewnił, że nie jest adwokatem tej firmy. Emocjonalne wystąpienie Senatora Koguta z hasłami demagogicznymi nie oddamy Słowakom może być zrozumiałe, bo nie podoba mu się kapitał zewnętrzny Słowacki, a Burmistrz szanuje poglądy każdego, podkreślając jednak, że ta Spółka została prześwietlona przez określone kancelarie prawne. Na wczorajszym spotkaniu z radnymi przedstawiono sprawozdanie ze wszystkich działań prawnych w tym zakresie. Przedstawiono wyciąg z rejestru handlowego, z którego jasno wynika że Spółka jest zarejestrowana na Słowacji (160 km stąd), dysponuje kapitałem ponad 350 mln Euro. Firma zainwestowała w infrastrukturę narciarsko-turystyczną na terenie Słowacji i jest zainteresowana rozszerzeniem swojej działalności. Aby zabezpieczyć interesy naszego miasta i losy tej Spółki w umowie konsorcyjnej (przedstawionej na wczorajszym spotkaniu) są zapisy dające gwarancję nie tylko inwestycji, które będą realizowane przez inwestora ale tego, że Spółka nie zmieni siedziby (np. na Cypr), nie zmieni właściciela i nie zmniejszy swojego majątku. Jako Gmina mamy wpływ na dalsze losy Spółki. Co by się jednak stało gdybyśmy nie podjęli tej uchwały? Ano nic, tyle, że nie będziemy mieć żadnego wpływu na kolejkę na Górę Parkową trwale związaną z Krynicą. Z informacji jakie podała wczorajsza prasa wynika bowiem jasno, że PKP nie zmieni swojego stanowiska i zamierza Spółkę sprzedać. Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz zapewnił, że uszanuje każda decyzję radnych w tym temacie. Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Sobiesiak przygotował sobie tekst wystąpienia, będącego odpowiedzią na apel Senatora Stanisława Koguta, jednak z racji opuszczenia przez niego sali obrad powie tylko, że czuje się osobiście urażony, jeżeli uważa się nas za samorządowców, którzy są na tyle nieudolni, że w pierwsze lepsze ręce dadzą firmę. Co do prywatyzacji radny zdaje sobie sprawę, że nie mamy na nią żadnego wpływu, oczywiście chcielibyśmy aby Spółka została w polskich rękach, ale nie zmusimy polskich inwestorów do kupna. Dużym uproszczeniem jest wysuwanie wniosku, iż Góra Parkowa przynosi 2,5 mln dochodów rocznie, bowiem w tych 10 mln rocznych dochodów PKL o których mówił Senator, najwięcej przynosi Zakopane, a nasza kolejka jest wśród pozostałych niedoinwestowana i nie modernizowana. Budzi się obawa, czy jeżeli nie przejdzie prywatyzacja, my nie podpiszemy umowy konsorcyjnej, kto poniesie odpowiedzialność za utratę karty przetargowej i brak wpływu na stan techniczny kolejki? Radna Elżbieta Barciok nie uczestniczyła we wczorajszym spotkaniu z Burmistrzem ze względu na obowiązki zawodowe, dlatego zwróciła się z zapytaniem: na czym będzie polegał wpływ na zarządzanie Kolejką, skoro zakupimy akcje tylko za 100 tyś. zł. niewielki procent udziału? Burmistrz przyznał, że 100 tyś. zł. jest to mało, ale umowa konsorcyjna zawarta pomiędzy inwestorem a czterema gminami określa m.in.: pkt. 3.2 Strony tejże umowy złożą wspólną ofertę nabycia akcji PKL, przy czym każda z gmin nabędzie pakiet akcji o wartości 100 tyś. zł. resztę akcji nabędzie Inwestor. pkt. b każda ze stron nabędzie akcje ze środków własnych, pkt. c każda gmina w ramach uprawnień korporacyjnych otrzyma prawo przegłosowania swoim głosem wszelkich decyzji dotyczących działań, których celem byłaby likwidacja lub sprzedaż składników majątkowych PKL leżących na ich terenie administracyjnym. Ten zapis konsorcjum gwarantuje formę złotej akcji w tych sprawach. Gminy otrzymają takie samo uprawnienie odnośnie decyzji dotyczących całości składników majątkowych PKL, a także w przedmiocie zmiany siedziby, nazwy Spółki oraz istotnego ograniczenia działalności w dotychczasowym przedmiocie działania. Zatem zapisy gwarantowane karami umownymi dają duże prawdopodobieństwo (graniczące z pewnością), że tej firmie nie będzie się opłacało łamać postanowień. Wobec wyczerpania głosów dyskusji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała projekt pod głosowanie w wyniku którego przy 10 głosach za, 1 głosie przeciwko i 4 głosach wstrzymujących (głosowało 15 radnych) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX w sprawie zakupu akcji Polskich Kolei Linowych S.A w 2012 r. Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na długoletnią dzierżawę Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poinformowała, że projekt tej uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego zyskując opinię pozytywną. Wobec braku głosów dyskusji Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poddała projekt

6 uchwały pod głosowanie w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 15 radnych) podjęła Uchwałę Nr XX w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na długoletnią dzierżawę Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Wanda Cabala poinformowała, że zmiany w Statucie Uzdrowiska wynikają z nowelizacji ustawy z 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych wprowadzonej 4 marca 2011 r. Nowelizacja ustawy nakłada na gminy uzdrowiskowe wprowadzenie zmian w Statucie Uzdrowiska. Komisja dwukrotnie spotykała się w tej sprawie, wprowadzając niewielkie poprawki do projektu przedłożonego przez Burmistrza, ostatecznie wydając opinię pozytywną. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek zgłosiła poprawkę do projektu uchwały ponieważ, w dniu 19 stycznia br. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Ładu i Porządku Publicznego (w którym uczestniczyła) rozpatrywane było pismo, skierowane do Burmistrza Krynicy-Zdroju dr Dariusza Reśko 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia działki przy ulicy Bulwary Dietla 8 (obok księgarni tzw. Okrąglaka i Witoldówki) jako dodatkowego miejsca do prowadzenia handlu. W piśmie wnioskodawca - Przedsiębiorstwo Rozrywkowe Fart proponuje postawienie na działce stylowych domków, udostępnianym zainteresowanym firmom, umożliwiając handel wyrobami regionalnymi i pamiątkami. Wnioskodawca posiada uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków na lokalizację drewnianych domków. Dyskusja na Komisji w tym temacie była bardzo burzliwa i ostatecznie nie zajęto jednoznacznego stanowiska, dlatego Przewodnicząca Rady postanowiła zgłosić poprawkę do Statutu, aby cała Rada wypowiedziała się w tym temacie. Musimy mieć świadomość, że za chwilę wejdzie w życie nowy Statut, w którym wyznaczone są miejsca do handlowania. Zlikwidowane zostają liczne miejsca w których dotychczas handlowano a dla wielu osób było to jedyne źródło dochodu. W tym momencie gmina nie zapewniła jeszcze i w tym roku chyba nie zapewni miejsc sprzedaży wskazanych w Statucie, dlatego mając na względzie dobro społeczne Przewodnicząca zgłasza wniosek by do 1 ust. 2 pkt. 3 o treści Wyznacza się następujące miejsca do prowadzenia punktów sprzedaży wymienionych w ust. 1 pkt. 2 po pkt. 3 wprowadzić pkt. 4) Część dz. ew. nr 558/1 obręb Krynica-Zdrój przy ul. Bulwary Dietla 8 obok księgarni, wzdłuż granicy północnej działki. Radny Dawid Sobiesiak zauważa, że o wyglądzie obiektów nie tylko decyduje Konserwator zabytków ale również Burmistrz, mamy zatem wpływ na wygląd i estetykę miejsca sprzedaży. Nie ma się też co oszukiwać, że drobny handel jest potrzebny, obecny jest we wszystkich uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych, stanowi znaczący rynek pracy. Radna Elżbieta Barciok nie bardzo rozumie dlaczego Komisja Uzdrowiskowa nie miała możliwości zapoznania się z wnioskiem, pomimo dwukrotnych swych spotkań w sprawie Statutu, pomimo, że jest to jej kompetencja. Wyznaczone zostały miejsca handlu: jedno za potokiem Kryniczanki budowane w ramach Programu Rewitalizacji Deptaku, drugie na skwerku w kierunku ulicy Ebersa, trzecie na początku Deptaku czy istnieje potrzeba by w kolejnym miejscu w centrum Deptaku handel się odbywał? Radna nie jest przeciwna handlowi, jest natomiast przeciwna wrzucaniu takiego wniosku na sesji. Uważa, że nie jest to w porządku i nasuwa wątpliwości po co jest Komisja Uzdrowiskowa? Radna uważa, że sprawa powinna być przedyskutowana nie tylko przez Komisję Ładu ale i Komisję Uzdrowiskową, która sprawę statutu Uzdrowiska ma w swojej kompetencji. Przewodnicząca przyznała, że pismo z dnia 19 grudnia 2011 roku kierowane było do p. Burmistrza a nie do Rady Miejskiej. Dopiero w styczniu br., za pismem przewodnim zostało przez Burmistrza przekazane do Komisji Gospodarki Przestrzennej. Przewodnicząca przyznała, że błędem było, iż pisma nie przekazała również do Komisji Uzdrowiskowej. Wiceprzewodniczący Dawid Sobiesiak poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ładu, na którym omawiany był wniosek o wyznaczenie miejsca handlu przy Witoldowce, stąd znane jest mu to zagadnienie i opowiadał się za wnioskiem, tym bardziej, że przez rok gmina nie zdąży przygotować dla zlikwidowanych punktów handlowych żadnej alternatywy. Radny uważa jednak, że sprawa powinna trafić do Komisji Uzdrowiskowej. Wiceprzewodniczący Henryk Wiewióra poddał w wątpliwość fakt wybudowania miejsc handlowych za Kryniczanką w ciągu roku. Na pewno będzie to trwało dłużej, co zatem w tej sytuacji mają robić ci, którzy muszą zlikwidować punkty handlowe w dotychczasowych miejscach? z czego będą żyli? Gdzie turyści będą mogli kupić pamiątki i wyroby regionalne? W wyznaczonym miejscu zostaną

7 wybudowane drewniane, estetyczne, stylowe punkty handlowe w uzgodnionej z Konserwatorem zabytków architekturze. Nie będzie to plac targowy a ładnie zaprojektowany kiermasz z wyrobami regionalnymi. Radna Wanda Cabala zauważa, że zmiana w Statucie Uzdrowiska nie jest zmianą na rok-dwa lata. Jeżeli wyznaczymy dodatkowe miejsce sprzedaży to już tak zostanie. Wskazano 5 miejsc handlowych, a Deptak to nie miejsce na targowisko. Zachowajmy charakter Uzdrowiska jako Perły Uzdrowisk. Przez całą poprzednią kadencję wielokrotnie bezskutecznie przewijały się dyskusje na temat zlikwidowania handlu ulicznego na terenie Krynicy. Teraz kiedy pojawia się nam możliwość uporządkowania handlu ulicznego poza targowiskami - my z niej nie korzystamy. Radna Wanda Cabala kategorycznie jest przeciwna nowym miejscom targowym na Deptaku. Radna może się zgodzić na wyznaczenie tego miejsca na okres tymczasowy do czasu zakończenia rewitalizacji Deptaku oddania miejsc handlowych za Kryniczanką. Radny Henryk Wiewióra zaprzeczył jakoby na Deptaku urządzano targowisko, bo to nie będzie pstrokacizna, będą to stylowe estetyczne stragany. Konserwator i Burmistrz będą mieli wpływ na ilość punktów, rodzaj zabudowy i wykorzystanych materiałów. Radny uważa, że gdyby była pewność, że na ten sezon zostaną oddane obiekty handlowe za Kryniczanką, nie byłoby takiego wniosku i całej tej dyskusji. Radna Elżbieta nie jest przeciwna handlowi, jest natomiast przeciwna wrzucaniu takiego wniosku na sesji. Radna uważa, że sprawa powinna być przedyskutowana nie tylko przez Komisję Ładu ale i Komisję Uzdrowiskową, która sprawę statutu Uzdrowiska ma w swojej kompetencji dlatego wnioskuje by uchwałę ponownie skierować do rozpatrzenia przez Komisje aby nie podejmować pochopnych decyzji. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek żałuje bardzo, że pismo został skierowany do Komisji Ładu a nie do Komisji Uzdrowiskowej, dlatego popiera wniosek radnej Elżbiety Barciok o zdjęcie z porządku obrad tego projektu i przedyskutowanie go w Komisji Uzdrowiskowej, aby nie podjąć pochopnej decyzji. Dyrektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości Tomasz Kiklica poinformował, że termin uchwalenia Statutu Uzdrowiska wyznaczony był na sześciu miesięcy od 7 lipca 2011 roku, tak więc przypada na 7 stycznia 2012 r. Jesteśmy zatem dwa tygodnie po terminie. Projekt Statutu został skierowany do Rady 5 grudnia 2011 r. i był dość długi czas na dyskusję, aby Statut został uchwalony w terminie. Generalnie ustawa nie mówi o sankcjach nie znowelizowania Statutu, jednak Ministerstwo Zdrowia może nam zadać pytanie odnośnie statutu, podejmując dalsze działania w przypadku braku nowelizacji. Działanie uzdrowiska bez statutu może powodować różne konsekwencje, o których dziś trudno powiedzieć. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek stwierdziła, że groźnie brzmi wypowiedź Dyrektora dlatego zdecydowała, że będziemy głosować poprawkę i projekt Statutu, zwracając się do Radnych kto jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały o wpisanie do 1 ust. 2 pkt. 1 ppkt. 4) część działki nr ew. 558/1 obręb Krynica-Zdrój przy ul. Bulwary Dietla 8 obok księgarni, wzdłuż granicy północnej działki. W wyniku głosowania przy 6 głosach za, 5 głosach przeciwko i 4 głosach wstrzymujących poprawka została przyjęta. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie całą treść uchwały zawierającą wprowadzoną poprawkę, w wyniku którego przy 7 głosach za, 1 głosie przeciwko i 7 głosach wstrzymujących Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła: Uchwałę Nr XX w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój Ad. 6 Odpowiedzi na interpelacje radnych złożone w okresie między sesjami Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek poinformowała, że nie były zgłoszone interpelacje w okresie między sesjami dlatego przystąpiono do kolejnego punku porządku obrad. Ad. 7 Zapytania i interpelacje Radnych. Radny Henryk Wiewióra kontynuuje sprawę osuwiska przy ul. Kraszewskiego na wysokości ulicy Cmentarnej. Radny po rozmowie z Dyrektorem Kiklicą widzi rozwiązanie takie by w związku ograniczeniem do 16 t. wjazdu na most przy Perle, ograniczenie to zastosować na całym odcinku ulicy Kraszewskiego. Dzięki temu ochroni się powstające osuwisko przy ul. Cmentarnej.

8 Kolejny temat dotyczy odśnieżania chodników i pozostawiania przy słupach hałdy śniegu trudnej do przebrnięcia przez pieszych. Radny Dawid Sobiesiak odnośnie odśnieżania przyznał, że według jego oceny sytuacja po interwencjach jest już lepsza, choć uważa, że firma utrzymująca w okresie zimowym drogi w Tyliczu robi to skandalicznie. Szczególnie dotyczy to okresu roztopów i dużych opadów śniegu. Radny uważa, że musimy zmobilizować urzędników, aby nie interweniowali tylko na pisemne skargi, ale na bieżąco nadzorowali firmy wykonujące usługi z systematycznym gromadzeniem dowodów, które mogą być środkiem do eliminowania niesolidnych wykonawców. Kolejna sprawa dotyczy zgłoszonych na poprzedniej sesji utrudnień w widoczności na drogach publicznych spowodowanych przez drzewa, rosnące już w pasie drogi. Kolejna sprawa związana z wyglądem przystanków autobusowych, poruszana już była na sesjach. Obecnie zgłasza tragiczny wygląd przystanku do Muszynki k/leśniczówki, obok którego postawiona została nowa rzeźbiona tablica, która jest przez ten szpetny obiekt zasłonięta. Ostatnia sprawa dotyczy usunięcia znaku drogowego od strony zachodniej w Rynku w Tyliczu zakaz wjazdu. Radny rozmawiał z mieszkańcami jak i policją, którzy uważają, że znak ten jest mylący i zupełnie niepotrzebny w tym miejscu. Radna Stanisława Pachole zwróciła się z zapytaniem: do kogo należy odśnieżanie przystanków. Kiedyś mówiono, że należą one do PKS, dziś jest więcej przewoźników a służby odśnieżające drogę zostawiają hałdy śniegu przy przystankach utrudniając wręcz uniemożliwiające przejście pieszym. Radny Henryk Czarny podziękował służbom odpowiedzialnym za odśnieżanie ulic Leśna, Zieleniewskiego, Świdzińskiego, Kościelna, Cicha, Wysoka z których uprzątnięto już śnieg. Gorsza sytuacja jest (jak co roku) na ulicy Pułaskiego, gdyż fatalnie wręcz niebezpiecznie się nią poruszają zarówno piesi jak i samochody, a powiat czeka aż gmina wywiezie za nich zalegający na poboczach śnieg. Radna Bogusława Bulanda zgłosiła potrzebę częstszego ośnieżania ulicy Słotwińskiej, odśnieżania chodnika oraz parkingu przy kościele. Stara Droga była odśnieżona tylko raz dwa tygodnie temu mieszkańcy proszą o interwencję. Radny Jan Szymura przypomniał zgłaszany na wcześniejszej sesji wniosek o zainstalowanie lamp oświetleniowych w górnym odcinku ulicy Polnej w Tyliczu. W rejonie tym powstało małe osiedle domków jednorodzinnych. Radna Teresa Gosztyła w imieniu mieszkańców osiedla Tysiąclecia podziękowała Burmistrzowi i MPGK za wywiezienie nagromadzonego śniegu i sprawne przeprowadzenie całej akcji. Radna Krystyna Michalak powróciła do zgłoszonego kiedyś problemu nieczynnego szaletu na dworcu PKP. Czy prowadzone w tej sprawie rozmowy Burmistrza z PKP przyniosły jakiś efekt dla podróżnych? Radny Grzegorz Szela zwrócił się do Burmistrza z prośba o zlikwidowanie dzikiego przejścia dla pieszych przez przy Eko. Piesi przez środek skrzyżowania robią wędrówki stwarzając zagrożenie. Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko odniósł się do zapytań: - odnośnie ograniczenia tonażu do 16 ton wjazdu w ulicę Kraszewskiego byłoby bardo korzystnym dla nas rozwiązaniem problemu komunikacyjnego w Krynicy-Zdroju. Na obecną chwilę Burmistrz musi rozeznać temat. W poniedziałek Burmistrz ma spotkanie w Dyrekcji Dróg Wojewódzkich więc temat poruszy, - odnośnie odśnieżania wypowie się p. Tomasz Demkowicz koordynator w gminie. Burmistrz wyraził zadowolenie, że spadło więcej śniegu, bo ferie dla gości będą udane i może ich więcej przyciągnie. Odnośnie zimowego utrzymania ulicy Pułaskiego (z którą od lat są problemy) Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się wspólnie rozwiązać z właścicielem drogi. Będziemy zabiegać o przejęcie przez gminę tego zadania. Prawda jest jednak taka, że właściciel dysponuje niewielkimi środkami dlatego wybiera wykonawcę, który w ofercie daje najniższa cenę, co nie przekłada się na jakoś wykonywania zadania. Burmistrz prowadził rozmowy z Zarządcą Dróg Powiatowych oraz ze Starostą, oprócz tego wykorzystane będą prawne instrumenty będące w zasięgu samorządu, co na nadzieję poprawi sytuację na tym odcinku. Tak sprawną akcję na osiedlu Tysiąclecia związanej z usuwaniem śniegu zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu Burmistrza Tomasza Wołowca, służb komunalnych i mieszkańców. Wszystkim uczestnikom Buristrz wyraził podziękowanie. - w sprawie budynku dworca i szaletu PKP Burmistrz po sześciu miesiącach doczekał się w końcu odpowiedzi, która nic nowego nie wnosi ponieważ PKP dworca nie przekaże samorządowi,

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVIII/12 Dwudziestej ósmej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 lipca 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXVIII/12 Dwudziestej ósmej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 lipca 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/12 Dwudziestej ósmej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 lipca 2012 r. Data utworzenia 2012-07-25 Numer aktu 28 Kadencja Kadencja 2010-2014 Sesja Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/14 Trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR III/14 Trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/14 Trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/14 Trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 1 Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 Komisja realizowała większość swoich zadań w roku 2011 na posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo