Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin ). 2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. 3. Organizatorem Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny jest Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł (dalej Organizator ). 4. Akcja prowadzona będzie w sklepach sieci Stokrotka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, będących konsumentami w rozumieniu art k.c., zwanych dalej Konsumentami lub Klientami. 6. Akcja Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe zakupy jest akcją promocyjną, polegającą na przyznaniu Klientom dokonującym jednorazowych zakupów za co najmniej 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) arkusza z kuponami rabatowymi, (zgodnego z załącznikiem nr 3 do Regulaminu) umożliwiającymi zakup określonych na kuponie produktów za kwotę pomniejszoną o rabat w wysokości wskazanej na kuponie rabatowym. Realizacja wszystkich kuponów rabatowych umożliwia uzyskanie rabatu w łącznej wysokości minimum 100 zł (sto złotych).

2 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające kupon rabatowy, upoważniający do skorzystania z rabatu, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu ( dalej kupon rabatowy ). 2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Akcji (tj. odbierać kupony rabatowe i je realizować) za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku. 3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik: a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia; b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków. 3. Przebieg Akcji 1. Arkusze z kuponami rabatowymi wydawane będą od dnia 27 sierpnia 2015 roku do wyczerpania zapasów, jednak nie później niż do dnia 27 września 2015 roku (łączna ilość arkuszy z kuponami rabatowymi dostępna w trakcie Akcji to sztuk). 2. Arkusze rabatowe wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo zrobią zakupy w sklepie sieci Stokrotka (wymienionym w załączniku nr 1 do Regulaminu) na kwotę min. 25 zł (dwadzieścia pięć złotych). Dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty uprawniającej do uzyskania arkusza nie stanowi podstawy do wydania więcej niż jednego arkusza z kuponami. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór arkuszy z kuponami rabatowymi od obsługującego kasjera. 3. Kupony rabatowe mogą być zrealizowane w ramach kolejnych zakupów sklepach sieci Stokrotka objętych Akcją (wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach określonych na

3 konkretnym kuponie rabatowym, w godzinach otwarcia sklepu, pod warunkiem że produkty wskazane na kuponach rabatowych są w tych sklepach dostępne w sprzedaży. 4. Aby skorzystać z kuponu rabatowego należy zakupić produkt lub produkty wskazane na kuponie rabatowym i zapłacić za nie w ramach jednej transakcji (jeden paragon fiskalny). Warunkiem zrealizowania kuponu rabatowego jest uprzednie tj. przed dokonaniem płatności przy kasie, przekazanie kasjerowi ważnego kuponu rabatowego, adekwatnego do kupowanego produktu. Rabat zostanie naliczony po zeskanowaniu kodu kreskowego z kuponu. 6. Za wyjątkiem przewidzianym w 3 ust. 7, jeden kupon uprawnia do zakupu dowolnej ilości sztuk wybranego produktu z rabatem, w ramach jednej transakcji. W przypadku zakupu kilku sztuk wybranego produktu, wartość rabatu jest sumowana. W razie produktów objętych promocją przy zakupie kilku sztuk (Grupa Produktów), jeden kupon uprawnia do uzyskania rabatu na wybraną Grupę Produktów lub jej dowolną wielokrotność. Przekazanie kasjerowi obsługującemu kilku kuponów rabatowych na ten sam produkt nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu na jeden produkt. 7. Kupon rabatowy na produkt Pieluchy Pampers Giant Pack uprawnia do uzyskania wyłącznie jednego rabatu na produkt. 8. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi na dany produkt i nie obowiązują przy zakupie towarów przecenionych. 9. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w okresie ich ważności. 10. Ograniczenia wiekowe mogą mieć zastosowanie przy zakupie określonych produktów. Akcja w zakresie sprzedaży alkoholu z kuponem rabatowym dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu. 11. Ceny regularne produktów mogą różnić się w poszczególnych sklepach sieci Stokrotka. Ceny te wskazane są na etykietach cenowych bezpośrednio w sklepach. 12. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych kuponów rabatowych, niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji przed dokonaniem płatności, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę kuponu rabatowego na ekwiwalent pieniężny. Kupony rabatowe nie

4 mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana kuponów rabatowych na gotówkę jest zakazana. 13. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu promocyjnego i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia. 14. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kuponów rabatowych duplikaty nie są wydawane. Kupony rabatowe zniszczone lub uszkodzone nie będą akceptowane. 4. Odpowiedzialność Organizatora 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z kuponu rabatowego, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora tj. Stokrotka sp. z o.o., ul. Projektowa 1, Lublin, z dopiskiem Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny w terminie 14 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji (niemożliwości skorzystania z kuponu rabatowego w sklepach sieci Stokrotka). 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do postępowania reklamacyjnego Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny, przeprowadzanej przez Stokrotka spółka z o.o., w tym również w celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182). 3. Dane osobowe osób składających reklamację podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.

5 z 2014r., poz. 1182) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (tj. w celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację). Osobie składającej reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 4. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację jest Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł. 5. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: Stokrotka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, Lublin wraz z imieniem i nazwiskiem osoby składającej reklamację. Wniosek o usunięcie danych osobowych osoby składającej reklamację jest równoznaczny z wycofaniem reklamacji. 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 8. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta. 5. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów. 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej w sklepach sieci Stokrotka objętych Akcją oraz w siedzibie Organizatora. 4. Skrócony regulamin realizacji kuponów rabatowych znajduje się na ich odwrocie. Załącznik nr 1. do regulaminu Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny lista sklepów objętych akcją Lp MPK Miasto Ulica ŁĘCZNA WIERZBOWA PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO ŚWIDNIK RACŁAWICKA WŁODAWA KOROLOWSKA HRUBIESZÓW PROSTA ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH 17/ LUBLIN GODEBSKIEGO ŁUKÓW KLIMECKIEGO LUBLIN BAZYLIANÓWKA RADOM ŻEROMSKIEGO BYTOM ŁUŻYCKA RYBNIK LOMPY DĄBROWA GÓRNICZA KASPRZAKA 44A LUBLIN AMETYSTOWA GLIWICE KOPERNIKA BIAŁYSTOK DUBOIS BIAŁYSTOK WYSOKI STOCZEK LUBLIN DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA LUBLIN ŚLIWIŃSKIEGO LUBLIN ŻELAZOWEJ WOLI BUSKO ZDRÓJ PARTYZANTÓW 1 BISKUPA MIECZYSŁAWA JAWORSKIEGO KIELCE SUWAŁKI NONIEWICZA TARNÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWY MIĘDZYRZEC PODLASKI WARSZAWSKA LUBLIN KUNICKIEGO KOZIENICE NOWY ŚWIAT SIEDLCE MŁYNARSKA BYDGOSZCZ WOJSKA POLSKIEGO BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA GRÓJEC PIŁSUDSKIEGO BIELSK PODLASKI MICKIEWICZA RZESZÓW SŁOWACKIEGO ŁOMŻA PIŁSUDSKIEGO ZAMOŚĆ PIŁSUDSKIEGO POŁANIEC KOŚCIUSZKI ŁÓDŹ ANDRZEJA STRUGA 8/ SIEDLCE WOJSKOWA PUŁAWY KOŁŁĄTAJA 18

7 ŁÓDŹ DŁUGOSZA 34/ DOBRE MIASTO ZWYCIĘSTWA OLEŚNICA RYNEK LUBARTÓW LUBELSKA 56A MŁAWA FRANCISZKA ŻWIRKI PARCZEW 11-GO LISTOPADA LUBLIN GODEBSKIEGO ŚWIDNIK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO CZĘSTOCHOWA ARMII KRAJOWEJ 60/ TOMASZÓW LUBELSKI TRAUGUTTA TARNOBRZEG MONIUSZKI WYSZKÓW SOWIŃSKIEGO GRUDZIĄDZ SKARŻYŃSKIEGO JAROSŁAW ELEKTROWNIANA PIONKI SIENKIEWICZA HRUBIESZÓW PIŁSUDSKIEGO GDYNIA CZEREMCHOWA GDYNIA CHYLOŃSKA WŁOCŁAWEK ŻYTNIA 66/ GRUDZIĄDZ ŚNIADECKICH PRZASNYSZ ORLIKA RYBNIK RACIBORSKA OLSZTYN WILCZYŃSKIEGO SOSNOWIEC SIENKIEWICZA KOLNO KOLEJOWA 1A ŁOMŻA ALEJA LEGIONÓW PUŁTUSK DASZYŃSKIEGO MAKÓW MAZOWIECKI 1-GO MAJA OSTROŁĘKA SIKORSKIEGO MAŁKINIA NURSKA 142A OSTROŁĘKA INWALIDÓW WOJENNYCH 32/ RADZIEJÓW OBJEZDNA WŁOCŁAWEK KALISKA 87A LUBLIN LIPOWA OSTRÓW MAZOWIECKA KOŚCIUSZKI STARACHOWICE ARMII KRAJOWEJ SZCZECIN 26-GO KWIETNIA SZCZECIN GENERAŁA KUTRZEBY 8A ŚWINOUJŚCIE GENERAŁA BEMA SZCZECIN TATRZAŃSKA ŚWINOUJŚCIE MATEJKI SZCZECIN 1-GO MAJA 1A GORZÓW WRÓBLEWSKIEGO KOSZALIN JANA PAWŁA II SZCZECIN BANDURSKIEGO SZCZECIN NIEMCEWICZA WAŁCZ KILIŃSZCZAKÓW POZNAŃ OS. RUSA KOŁOBRZEG ZŁOTA SZCZECIN NIEPODLEGŁOŚCI 18/ KOLUSZKI KOŚCIUSZKI KĘTRZYN SIKORSKIEGO 34A BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA BIAŁYSTOK WIERZBOWA CHEŁM WOLNOŚCI JĘDRZEJÓW CHROBREGO NIDZICA TRAUGUTTA RADOM AL. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO BIAŁYSTOK PADEREWSKIEGO 10

8 AUGUSTÓW KOPERNIKA LUBLIN TARASOWA POLICE WYSZYŃSKIEGO ZŁOCIENIEC PIŁSUDSKIEGO ŁÓDŹ PLANTOWA OSTRÓDA STEFANA JARACZA BIAŁYSTOK POZIOMA OSTRÓDA STEFANA CZARNIECKIEGO BIAŁYSTOK STROMA BIAŁA PODLASKA BRZESKA TARNÓW NOWODĄBROWSKA DZIAŁDOWO MALEWSKIEJ GDAŃSK PIOTRKOWSKA STALOWA WOLA JANA PAWŁA II 18F OSTROŁĘKA SIENKIEWICZA KOLBUSZOWA RZESZOWSKA KAZIMIERZA WIELKA PARTYZANTÓW IŁAWA KOPERNIKA KWIDZYN KAMIENNA SŁUPSK TUWIMA WARSZAWA REMBIELIŃSKA RADOMSKO KOMUNY PARYSKIEJ ŁĘCZNA JANA PAWŁA II BARTOSZYCE KĘTRZYŃSKA BARTOSZYCE PADEREWSKIEGO 18A BARTOSZYCE PONIATOWSKIEGO BARTOSZYCE SIKORSKIEGO BARCZEWO WOJSKA POLSKIEGO BRANIEWO MARYNARSKA KORSZE MICKIEWICZA 4A LIDZBARK TARGOWA 2A SZCZYTNO MONIUSZKI WARKA PUŁAWSKA GDYNIA KORZENNA ŁĘCZNA POLNA LUBIN TOPOLOWA KRAKÓW ŁUŻYCKA TORUŃ LELEWELA SANOK TRAUGUTTA BOLESŁAWIEC CHROBREGO KRAKÓW NA KOZŁÓWCE SANDOMIERZ MICKIEWICZA ŁOMŻA KSIĘŻNEJ ANNY KNURÓW STASZICA LUBLIN HERBOWA LUBLIN NAŁĘCZOWSKA LUBLIN JUTRZENKI SOKÓŁKA GRODZIEŃSKA WARSZAWA PIRENEJSKA 2A OPOLE LUBELSKIE PRZEMYSŁOWA WARSZAWA PATRIOTÓW KRAŚNIK MICKIEWICZA 9B SIEDLCE 11-GO LISTOPADA 43D ŚWIDNICA KAZIMIERZA WIELKIEGO RZESZÓW KRAKOWSKA WOLBROM OLKUSKA ZŁOTORYJA KOŚCIUSZKI OLKUSZ KRASIŃSKIEGO 2A JASTRZĘBIE ZDRÓJ WARSZAWSKA 2

9 PUŁAWY SŁOWACKIEGO SKARŻYSKO KAMIENNA KRASIŃSKIEGO GDAŃSK BORKOWO KLASYCZNA DĄBRÓWKA PLATANOWA SUWAŁKI DWERNICKIEGO GARWOLIN KOŚCIUSZKI 49M WOLSZTYN ŻEROMSKIEGO WĘGORZEWO ARMII KRAJOWEJ 4/TARGOWA MIELEC ZYGMUNTOWSKA 4 GENERAŁA WŁADYSŁAWA BYDGOSZCZ BORTNOWSKIEGO CHEŁM PARTYZANTÓW 1A LUBLIN WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY WROCŁAW WAPIENNA BIŁGORAJ SIKORSKIEGO GDYNIA NOWOWICZLIŃSKA SOKOŁÓW PODLASKI SKŁODOWSKIEJ CURIE JELCZ-LASKOWICE OŁAWSKA NOWA DĘBA JASNA LUBLIN WYŻYNNA BIAŁYSTOK FABRYCZNA GOWOROWO RYNEK OLSZTYN WITOSA/LASZKI ELBLĄG GROTTGERA PONIATOWA NAŁĘCZOWSKA TORUŃ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO SANOK FELIKSA GIELI PRUSZCZ GDAŃSKI ADAMA MICKIEWICZA SŁUPSK 11 LISTOPADA WROCŁAW KIEŁCZOWSKA TCZEW POMORSKA SZCZECIN-BEZRZECZE GÓRNA BOGUCHWAŁA PRZEMYSŁOWA LUBLIN ABRAMOWICKA LUBLIN NAŁKOWSKICH KRAKÓW KOMUNY PARYSKIEJ 1A WROCŁAW KRZEMIENIECKA WARSZAWA PASŁĘCKA 8D WŁOCŁAWEK POGODNA TYCHY WYSZYŃSKIEGO KATOWICE 3 MAJA DĄBROWICA DĄBROWICA 144 D LUBLIN PANA BALCERA 6A HORODNIANY HORODNIANY 8C OLSZTYN BAJKOWA MOTYCZ KOZUBSZCZYZNA 67A LUBLIN JANA SAMSONOWICZA LUBLIN POZYTYWISTÓW POZNAŃ CHROBREGO 101/ POZNAŃ GEN. MACZKA POZNAŃ LESZKA/BROWARNA OPOLE CHABRÓW TYCHY GROTA ROWECKIEGO POZNAŃ TYSIĄCLECIA LEŻAJSK KOPERNIKA 5A TERESPOL WOJSKA POLSKIEGO SUWAŁKI MIKOŁAJA REJA ŻYWIEC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ TYCHY ARMII KRAJOWEJ 2

10 LIBIĄŻ SŁOWACKIEGO BIAŁKA TATRZAŃSKA ŚRODKOWA PARCZEW ALEJA ZWYCIĘSTWA LUBLIN BUKIETOWA BYCHAWA PIŁSUDSKIEGO WĘGORZEWO AL. WOJSKA POLSKIEGO 1A OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI SIENNIEŃSKA KRAKÓW OS. DYWIZJONU G DĄBROWA GÓRNICZA KASPRZAKA WROCŁAW SIELSKA SOSNOWIEC NORWIDA SOSNOWIEC KOSZALIŃSKA 1b SOSNOWIEC LEGIONÓW 7A Krosno Kisielewskiego Głogów Małopolski Jana Pawła II JASTRZĘBE ZDRÓJ AL. PIŁSUDSKIEGO 2B KATOWICE Zawiszy Czarnego ŚLĄSKIE Zawiszy Czarnego SWARZĘDZ KÓRNICKA OBORNIKI SZARYCH SZEREGÓW POZNAŃ LANGIEWICZA POZNAŃ DĘBINA WOŁCZYN RYNEK OPOLE WILSONA OPOLE HUBALA OPOLE CHABRÓW OPOLE STRZELECKA POZNAŃ OS.RZECZYPOSPOLITEJ TYCHY ŚWIĘTEJ ANNY TYCHY DMOWSKIEGO TYCHY NIEPODLEGŁOŚCI TYCHY BATOREGO TYCHY DĘBOWA TYCHY ŻWAKOWSKA TYCHY ORZESZKOWEJ TYCHY ZELWEROWICZA TYCHY KORFANTEGO WARSZAWA NERUDY CHEŁM ZACHODNIA DZIERŻONIÓW OS. JASNE ŁÓDŹ GORKIEGO OSTRÓDA CHROBREGO LUBLIN PROJEKTOWA BYTOM WROCŁAWSKA 32/ PISZ KLEMENTOWSKIEGO WARSZAWA TWARDA SANOK ROBOTNICZA SKIERNIEWICE SUCHARSKIEGO LUBIN ARMII KRAJOWEJ LUBLIN NADBYSTRZYCKA SZCZECIN WOJSKA POLSKIEGO ŁOMŻA PRUSA 8A STALOWA WOLA NARUTOWICZA DĄBROWA GÓRNICZA CHOPINA BRZEG SŁOWACKIEGO SANOK KOCHANOWSKIEGO ŻORY SIKORSKIEGO 15A GLIWICE ZUBRZUCKIEGO 18

11 LUBLIN LESZCZYŃSKIEGO DĄBROWA GÓRNICZA 11 LISTOPADA Rudnik n. Sanem Sandomierska Tarnobrzeg Mickiewicza 40a Tarnów Sikorskiego 4a Jastrzębie-Zdrój Wrzosowa 4B 280 mf0013 Lubotyń Włóki Lubotyń Włóki 4b Stalowa Wola Wojska Polskiego 282 mf014 Rosnowo Narutowicza Wrocław Dzielna 7A PUŁAWY CENTRALNA OSTRÓWEK XXX LECIA PRL 6b ZAKLIKÓW ZACHODNIA JABŁOŃ 3-GO MAJA KOSZALIN WAŃKOWICZA GÓRA PUŁAWSKA PARKOWA ŁÓDŹ WIELKOPOLSKA TROSZYN SZKOLNA ZAMBRÓW PADEREWSKIEGO 6 Załącznik nr 2. do regulaminu Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny wzór pojedynczego kuponu rabatowego

12 Załącznik nr 3. do regulaminu Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny Wzór arkusza z kuponami

13

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny

REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD

REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. Podmiotem Dominującym wobec TVN S.A. jest N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie W ramach Oferty Zakupu Akcji TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 150 wydajesz 20 dostajesz zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo