Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin ). 2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. 3. Organizatorem Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny jest Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł (dalej Organizator ). 4. Akcja prowadzona będzie w sklepach sieci Stokrotka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty, będących konsumentami w rozumieniu art k.c., zwanych dalej Konsumentami lub Klientami. 6. Akcja Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe zakupy jest akcją promocyjną, polegającą na przyznaniu Klientom dokonującym jednorazowych zakupów za co najmniej 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) arkusza z kuponami rabatowymi, (zgodnego z załącznikiem nr 3 do Regulaminu) umożliwiającymi zakup określonych na kuponie produktów za kwotę pomniejszoną o rabat w wysokości wskazanej na kuponie rabatowym. Realizacja wszystkich kuponów rabatowych umożliwia uzyskanie rabatu w łącznej wysokości minimum 100 zł (sto złotych).

2 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające kupon rabatowy, upoważniający do skorzystania z rabatu, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu ( dalej kupon rabatowy ). 2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Akcji (tj. odbierać kupony rabatowe i je realizować) za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku. 3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik: a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia; b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków. 3. Przebieg Akcji 1. Arkusze z kuponami rabatowymi wydawane będą od dnia 27 sierpnia 2015 roku do wyczerpania zapasów, jednak nie później niż do dnia 27 września 2015 roku (łączna ilość arkuszy z kuponami rabatowymi dostępna w trakcie Akcji to sztuk). 2. Arkusze rabatowe wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo zrobią zakupy w sklepie sieci Stokrotka (wymienionym w załączniku nr 1 do Regulaminu) na kwotę min. 25 zł (dwadzieścia pięć złotych). Dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty uprawniającej do uzyskania arkusza nie stanowi podstawy do wydania więcej niż jednego arkusza z kuponami. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór arkuszy z kuponami rabatowymi od obsługującego kasjera. 3. Kupony rabatowe mogą być zrealizowane w ramach kolejnych zakupów sklepach sieci Stokrotka objętych Akcją (wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach określonych na

3 konkretnym kuponie rabatowym, w godzinach otwarcia sklepu, pod warunkiem że produkty wskazane na kuponach rabatowych są w tych sklepach dostępne w sprzedaży. 4. Aby skorzystać z kuponu rabatowego należy zakupić produkt lub produkty wskazane na kuponie rabatowym i zapłacić za nie w ramach jednej transakcji (jeden paragon fiskalny). Warunkiem zrealizowania kuponu rabatowego jest uprzednie tj. przed dokonaniem płatności przy kasie, przekazanie kasjerowi ważnego kuponu rabatowego, adekwatnego do kupowanego produktu. Rabat zostanie naliczony po zeskanowaniu kodu kreskowego z kuponu. 6. Za wyjątkiem przewidzianym w 3 ust. 7, jeden kupon uprawnia do zakupu dowolnej ilości sztuk wybranego produktu z rabatem, w ramach jednej transakcji. W przypadku zakupu kilku sztuk wybranego produktu, wartość rabatu jest sumowana. W razie produktów objętych promocją przy zakupie kilku sztuk (Grupa Produktów), jeden kupon uprawnia do uzyskania rabatu na wybraną Grupę Produktów lub jej dowolną wielokrotność. Przekazanie kasjerowi obsługującemu kilku kuponów rabatowych na ten sam produkt nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu na jeden produkt. 7. Kupon rabatowy na produkt Pieluchy Pampers Giant Pack uprawnia do uzyskania wyłącznie jednego rabatu na produkt. 8. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi na dany produkt i nie obowiązują przy zakupie towarów przecenionych. 9. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w okresie ich ważności. 10. Ograniczenia wiekowe mogą mieć zastosowanie przy zakupie określonych produktów. Akcja w zakresie sprzedaży alkoholu z kuponem rabatowym dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu. 11. Ceny regularne produktów mogą różnić się w poszczególnych sklepach sieci Stokrotka. Ceny te wskazane są na etykietach cenowych bezpośrednio w sklepach. 12. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych kuponów rabatowych, niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji przed dokonaniem płatności, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę kuponu rabatowego na ekwiwalent pieniężny. Kupony rabatowe nie

4 mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana kuponów rabatowych na gotówkę jest zakazana. 13. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu promocyjnego i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia. 14. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kuponów rabatowych duplikaty nie są wydawane. Kupony rabatowe zniszczone lub uszkodzone nie będą akceptowane. 4. Odpowiedzialność Organizatora 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z kuponu rabatowego, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora tj. Stokrotka sp. z o.o., ul. Projektowa 1, Lublin, z dopiskiem Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny w terminie 14 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji (niemożliwości skorzystania z kuponu rabatowego w sklepach sieci Stokrotka). 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do postępowania reklamacyjnego Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny, przeprowadzanej przez Stokrotka spółka z o.o., w tym również w celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182). 3. Dane osobowe osób składających reklamację podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.

5 z 2014r., poz. 1182) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (tj. w celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację). Osobie składającej reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 4. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację jest Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł. 5. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: Stokrotka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, Lublin wraz z imieniem i nazwiskiem osoby składającej reklamację. Wniosek o usunięcie danych osobowych osoby składającej reklamację jest równoznaczny z wycofaniem reklamacji. 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 8. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta. 5. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów. 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej w sklepach sieci Stokrotka objętych Akcją oraz w siedzibie Organizatora. 4. Skrócony regulamin realizacji kuponów rabatowych znajduje się na ich odwrocie. Załącznik nr 1. do regulaminu Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny lista sklepów objętych akcją Lp MPK Miasto Ulica ŁĘCZNA WIERZBOWA PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO ŚWIDNIK RACŁAWICKA WŁODAWA KOROLOWSKA HRUBIESZÓW PROSTA ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH 17/ LUBLIN GODEBSKIEGO ŁUKÓW KLIMECKIEGO LUBLIN BAZYLIANÓWKA RADOM ŻEROMSKIEGO BYTOM ŁUŻYCKA RYBNIK LOMPY DĄBROWA GÓRNICZA KASPRZAKA 44A LUBLIN AMETYSTOWA GLIWICE KOPERNIKA BIAŁYSTOK DUBOIS BIAŁYSTOK WYSOKI STOCZEK LUBLIN DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA LUBLIN ŚLIWIŃSKIEGO LUBLIN ŻELAZOWEJ WOLI BUSKO ZDRÓJ PARTYZANTÓW 1 BISKUPA MIECZYSŁAWA JAWORSKIEGO KIELCE SUWAŁKI NONIEWICZA TARNÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWY MIĘDZYRZEC PODLASKI WARSZAWSKA LUBLIN KUNICKIEGO KOZIENICE NOWY ŚWIAT SIEDLCE MŁYNARSKA BYDGOSZCZ WOJSKA POLSKIEGO BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA GRÓJEC PIŁSUDSKIEGO BIELSK PODLASKI MICKIEWICZA RZESZÓW SŁOWACKIEGO ŁOMŻA PIŁSUDSKIEGO ZAMOŚĆ PIŁSUDSKIEGO POŁANIEC KOŚCIUSZKI ŁÓDŹ ANDRZEJA STRUGA 8/ SIEDLCE WOJSKOWA PUŁAWY KOŁŁĄTAJA 18

7 ŁÓDŹ DŁUGOSZA 34/ DOBRE MIASTO ZWYCIĘSTWA OLEŚNICA RYNEK LUBARTÓW LUBELSKA 56A MŁAWA FRANCISZKA ŻWIRKI PARCZEW 11-GO LISTOPADA LUBLIN GODEBSKIEGO ŚWIDNIK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO CZĘSTOCHOWA ARMII KRAJOWEJ 60/ TOMASZÓW LUBELSKI TRAUGUTTA TARNOBRZEG MONIUSZKI WYSZKÓW SOWIŃSKIEGO GRUDZIĄDZ SKARŻYŃSKIEGO JAROSŁAW ELEKTROWNIANA PIONKI SIENKIEWICZA HRUBIESZÓW PIŁSUDSKIEGO GDYNIA CZEREMCHOWA GDYNIA CHYLOŃSKA WŁOCŁAWEK ŻYTNIA 66/ GRUDZIĄDZ ŚNIADECKICH PRZASNYSZ ORLIKA RYBNIK RACIBORSKA OLSZTYN WILCZYŃSKIEGO SOSNOWIEC SIENKIEWICZA KOLNO KOLEJOWA 1A ŁOMŻA ALEJA LEGIONÓW PUŁTUSK DASZYŃSKIEGO MAKÓW MAZOWIECKI 1-GO MAJA OSTROŁĘKA SIKORSKIEGO MAŁKINIA NURSKA 142A OSTROŁĘKA INWALIDÓW WOJENNYCH 32/ RADZIEJÓW OBJEZDNA WŁOCŁAWEK KALISKA 87A LUBLIN LIPOWA OSTRÓW MAZOWIECKA KOŚCIUSZKI STARACHOWICE ARMII KRAJOWEJ SZCZECIN 26-GO KWIETNIA SZCZECIN GENERAŁA KUTRZEBY 8A ŚWINOUJŚCIE GENERAŁA BEMA SZCZECIN TATRZAŃSKA ŚWINOUJŚCIE MATEJKI SZCZECIN 1-GO MAJA 1A GORZÓW WRÓBLEWSKIEGO KOSZALIN JANA PAWŁA II SZCZECIN BANDURSKIEGO SZCZECIN NIEMCEWICZA WAŁCZ KILIŃSZCZAKÓW POZNAŃ OS. RUSA KOŁOBRZEG ZŁOTA SZCZECIN NIEPODLEGŁOŚCI 18/ KOLUSZKI KOŚCIUSZKI KĘTRZYN SIKORSKIEGO 34A BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA BIAŁYSTOK WIERZBOWA CHEŁM WOLNOŚCI JĘDRZEJÓW CHROBREGO NIDZICA TRAUGUTTA RADOM AL. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO BIAŁYSTOK PADEREWSKIEGO 10

8 AUGUSTÓW KOPERNIKA LUBLIN TARASOWA POLICE WYSZYŃSKIEGO ZŁOCIENIEC PIŁSUDSKIEGO ŁÓDŹ PLANTOWA OSTRÓDA STEFANA JARACZA BIAŁYSTOK POZIOMA OSTRÓDA STEFANA CZARNIECKIEGO BIAŁYSTOK STROMA BIAŁA PODLASKA BRZESKA TARNÓW NOWODĄBROWSKA DZIAŁDOWO MALEWSKIEJ GDAŃSK PIOTRKOWSKA STALOWA WOLA JANA PAWŁA II 18F OSTROŁĘKA SIENKIEWICZA KOLBUSZOWA RZESZOWSKA KAZIMIERZA WIELKA PARTYZANTÓW IŁAWA KOPERNIKA KWIDZYN KAMIENNA SŁUPSK TUWIMA WARSZAWA REMBIELIŃSKA RADOMSKO KOMUNY PARYSKIEJ ŁĘCZNA JANA PAWŁA II BARTOSZYCE KĘTRZYŃSKA BARTOSZYCE PADEREWSKIEGO 18A BARTOSZYCE PONIATOWSKIEGO BARTOSZYCE SIKORSKIEGO BARCZEWO WOJSKA POLSKIEGO BRANIEWO MARYNARSKA KORSZE MICKIEWICZA 4A LIDZBARK TARGOWA 2A SZCZYTNO MONIUSZKI WARKA PUŁAWSKA GDYNIA KORZENNA ŁĘCZNA POLNA LUBIN TOPOLOWA KRAKÓW ŁUŻYCKA TORUŃ LELEWELA SANOK TRAUGUTTA BOLESŁAWIEC CHROBREGO KRAKÓW NA KOZŁÓWCE SANDOMIERZ MICKIEWICZA ŁOMŻA KSIĘŻNEJ ANNY KNURÓW STASZICA LUBLIN HERBOWA LUBLIN NAŁĘCZOWSKA LUBLIN JUTRZENKI SOKÓŁKA GRODZIEŃSKA WARSZAWA PIRENEJSKA 2A OPOLE LUBELSKIE PRZEMYSŁOWA WARSZAWA PATRIOTÓW KRAŚNIK MICKIEWICZA 9B SIEDLCE 11-GO LISTOPADA 43D ŚWIDNICA KAZIMIERZA WIELKIEGO RZESZÓW KRAKOWSKA WOLBROM OLKUSKA ZŁOTORYJA KOŚCIUSZKI OLKUSZ KRASIŃSKIEGO 2A JASTRZĘBIE ZDRÓJ WARSZAWSKA 2

9 PUŁAWY SŁOWACKIEGO SKARŻYSKO KAMIENNA KRASIŃSKIEGO GDAŃSK BORKOWO KLASYCZNA DĄBRÓWKA PLATANOWA SUWAŁKI DWERNICKIEGO GARWOLIN KOŚCIUSZKI 49M WOLSZTYN ŻEROMSKIEGO WĘGORZEWO ARMII KRAJOWEJ 4/TARGOWA MIELEC ZYGMUNTOWSKA 4 GENERAŁA WŁADYSŁAWA BYDGOSZCZ BORTNOWSKIEGO CHEŁM PARTYZANTÓW 1A LUBLIN WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY WROCŁAW WAPIENNA BIŁGORAJ SIKORSKIEGO GDYNIA NOWOWICZLIŃSKA SOKOŁÓW PODLASKI SKŁODOWSKIEJ CURIE JELCZ-LASKOWICE OŁAWSKA NOWA DĘBA JASNA LUBLIN WYŻYNNA BIAŁYSTOK FABRYCZNA GOWOROWO RYNEK OLSZTYN WITOSA/LASZKI ELBLĄG GROTTGERA PONIATOWA NAŁĘCZOWSKA TORUŃ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO SANOK FELIKSA GIELI PRUSZCZ GDAŃSKI ADAMA MICKIEWICZA SŁUPSK 11 LISTOPADA WROCŁAW KIEŁCZOWSKA TCZEW POMORSKA SZCZECIN-BEZRZECZE GÓRNA BOGUCHWAŁA PRZEMYSŁOWA LUBLIN ABRAMOWICKA LUBLIN NAŁKOWSKICH KRAKÓW KOMUNY PARYSKIEJ 1A WROCŁAW KRZEMIENIECKA WARSZAWA PASŁĘCKA 8D WŁOCŁAWEK POGODNA TYCHY WYSZYŃSKIEGO KATOWICE 3 MAJA DĄBROWICA DĄBROWICA 144 D LUBLIN PANA BALCERA 6A HORODNIANY HORODNIANY 8C OLSZTYN BAJKOWA MOTYCZ KOZUBSZCZYZNA 67A LUBLIN JANA SAMSONOWICZA LUBLIN POZYTYWISTÓW POZNAŃ CHROBREGO 101/ POZNAŃ GEN. MACZKA POZNAŃ LESZKA/BROWARNA OPOLE CHABRÓW TYCHY GROTA ROWECKIEGO POZNAŃ TYSIĄCLECIA LEŻAJSK KOPERNIKA 5A TERESPOL WOJSKA POLSKIEGO SUWAŁKI MIKOŁAJA REJA ŻYWIEC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ TYCHY ARMII KRAJOWEJ 2

10 LIBIĄŻ SŁOWACKIEGO BIAŁKA TATRZAŃSKA ŚRODKOWA PARCZEW ALEJA ZWYCIĘSTWA LUBLIN BUKIETOWA BYCHAWA PIŁSUDSKIEGO WĘGORZEWO AL. WOJSKA POLSKIEGO 1A OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI SIENNIEŃSKA KRAKÓW OS. DYWIZJONU G DĄBROWA GÓRNICZA KASPRZAKA WROCŁAW SIELSKA SOSNOWIEC NORWIDA SOSNOWIEC KOSZALIŃSKA 1b SOSNOWIEC LEGIONÓW 7A Krosno Kisielewskiego Głogów Małopolski Jana Pawła II JASTRZĘBE ZDRÓJ AL. PIŁSUDSKIEGO 2B KATOWICE Zawiszy Czarnego ŚLĄSKIE Zawiszy Czarnego SWARZĘDZ KÓRNICKA OBORNIKI SZARYCH SZEREGÓW POZNAŃ LANGIEWICZA POZNAŃ DĘBINA WOŁCZYN RYNEK OPOLE WILSONA OPOLE HUBALA OPOLE CHABRÓW OPOLE STRZELECKA POZNAŃ OS.RZECZYPOSPOLITEJ TYCHY ŚWIĘTEJ ANNY TYCHY DMOWSKIEGO TYCHY NIEPODLEGŁOŚCI TYCHY BATOREGO TYCHY DĘBOWA TYCHY ŻWAKOWSKA TYCHY ORZESZKOWEJ TYCHY ZELWEROWICZA TYCHY KORFANTEGO WARSZAWA NERUDY CHEŁM ZACHODNIA DZIERŻONIÓW OS. JASNE ŁÓDŹ GORKIEGO OSTRÓDA CHROBREGO LUBLIN PROJEKTOWA BYTOM WROCŁAWSKA 32/ PISZ KLEMENTOWSKIEGO WARSZAWA TWARDA SANOK ROBOTNICZA SKIERNIEWICE SUCHARSKIEGO LUBIN ARMII KRAJOWEJ LUBLIN NADBYSTRZYCKA SZCZECIN WOJSKA POLSKIEGO ŁOMŻA PRUSA 8A STALOWA WOLA NARUTOWICZA DĄBROWA GÓRNICZA CHOPINA BRZEG SŁOWACKIEGO SANOK KOCHANOWSKIEGO ŻORY SIKORSKIEGO 15A GLIWICE ZUBRZUCKIEGO 18

11 LUBLIN LESZCZYŃSKIEGO DĄBROWA GÓRNICZA 11 LISTOPADA Rudnik n. Sanem Sandomierska Tarnobrzeg Mickiewicza 40a Tarnów Sikorskiego 4a Jastrzębie-Zdrój Wrzosowa 4B 280 mf0013 Lubotyń Włóki Lubotyń Włóki 4b Stalowa Wola Wojska Polskiego 282 mf014 Rosnowo Narutowicza Wrocław Dzielna 7A PUŁAWY CENTRALNA OSTRÓWEK XXX LECIA PRL 6b ZAKLIKÓW ZACHODNIA JABŁOŃ 3-GO MAJA KOSZALIN WAŃKOWICZA GÓRA PUŁAWSKA PARKOWA ŁÓDŹ WIELKOPOLSKA TROSZYN SZKOLNA ZAMBRÓW PADEREWSKIEGO 6 Załącznik nr 2. do regulaminu Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny wzór pojedynczego kuponu rabatowego

12 Załącznik nr 3. do regulaminu Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny Wzór arkusza z kuponami

13

Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu " STOKROTKA KWITNIE NAGRODAMI OD NESTLE!" L.P. MIASTO ULICA 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego

Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu  STOKROTKA KWITNIE NAGRODAMI OD NESTLE! L.P. MIASTO ULICA 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu " STOKROTKA KWITNIE NAGRODAMI OD NESTLE!" L.P. MIASTO ULICA 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego 19 3 Bartoszyce Kętrzyńska 18 4 Bartoszyce Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Kod 1 Miasto Ulica Województwo

Kod 1 Miasto Ulica Województwo 1 2 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 4 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 8 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 7 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 5 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE 6 15 ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów z ofertą "Fajerwerki"

Lista sklepów z ofertą Fajerwerki Lista sklepów z ofertą "Fajerwerki" Miasto Ulica Augustów Kopernika 4 Barczewo Wojska Polskiego 19 Bartoszyce Kętrzyńska 18 Bartoszyce Paderewskiego 18A Bartoszyce Poniatowskiego 21 Bartoszyce Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

52 Horodniany Horodniany 8C 53 Hrubieszów Prosta 1 54 Hrybieszów Piłsudskiego Iława Kopernika Jarosław Elektrowniana 4 57 Jastrzębie

52 Horodniany Horodniany 8C 53 Hrubieszów Prosta 1 54 Hrybieszów Piłsudskiego Iława Kopernika Jarosław Elektrowniana 4 57 Jastrzębie LP. MIASTO ADRES 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego 19 3 Bartoszyce Kętrzyńska 18 4 Bartoszyce Paderewskiego 18A 5 Bartoszyce Poniatowskiego 21 6 Bartoszyce Sikorskiego 6 7 Bezrzecze (Szczecin)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Adres sklepu

Miejscowość Adres sklepu Miejscowość Adres sklepu AUGUSTÓW ul. Kopernika 4 Barczewo ul. Wojska Polskiego 19 A Bartoszyce ul. Kętrzyńska 18 Bartoszyce ul. Paderewskiego 18 Bartoszyce ul. Księcia Poniatowskiego 21 Bartoszyce ul.

Bardziej szczegółowo

MPK Miasto Ulica Województwo

MPK Miasto Ulica Województwo 1 02-002 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 02-004 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 02-008 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 02-007 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 02-005 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz (dalej Akcja

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Województwo

Miasto Ulica Województwo 1 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE 6 ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH 17/1 LUBELSKIE

Bardziej szczegółowo

L.p. Adres Województwo 1 OLEŚNICA, Rynek 19 DOLNOŚLĄSKIE 2 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 4 LUBIN,

L.p. Adres Województwo 1 OLEŚNICA, Rynek 19 DOLNOŚLĄSKIE 2 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 4 LUBIN, L.p. Adres Województwo 1 OLEŚNICA, Rynek 19 DOLNOŚLĄSKIE 2 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 4 LUBIN, Topolowa 56 DOLNOŚLĄSKIE 5 ŚWIDNICA, Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej. PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Promocyjnej. PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Promocyjnej PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł (dalej

Bardziej szczegółowo

Adres sklepu Łęczna, ul. Wierzbowa Puławy, ul. Grota Roweckiego Hrubieszów, ul. Prosta Lublin, ul.

Adres sklepu Łęczna, ul. Wierzbowa Puławy, ul. Grota Roweckiego Hrubieszów, ul. Prosta Lublin, ul. L.p. Adres sklepu 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 2 24-100 Puławy, ul. Grota Roweckiego 2 3 22-500 Hrubieszów, ul. Prosta 1 4 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 5 22-200 Włodawa, ul. Korolowska 2 6

Bardziej szczegółowo

L.p. Nr sklepu Adres

L.p. Nr sklepu Adres L.p. Nr sklepu Adres 1 02-004 24-100 Puławy, ul. Grota Roweckiego 2 2 02-005 22-500 Hrubieszów, ul. Prosta 1 3 02-006 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 4 02-007 22-200 Włodawa, ul. Korolowska 2 5 02-008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Ostro, Kolorowo, Zyliss. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Ostro, Kolorowo, Zyliss. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ostro, Kolorowo, Zyliss 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Ostro, Kolorowo, Zyliss (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji, zasady

Bardziej szczegółowo

MPK Nazwa 1 Nazwa 2 Województwo

MPK Nazwa 1 Nazwa 2 Województwo 1 02-195 50-518 Wrocław, ul. Wapienna 35 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 2 02-196 59-700 Bolesławiec, ul. Chrobrego 35 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 02-197 59-335 Lubin, ul. Topolowa 56 LUBIN,

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki, ul. 1-go Maja 12 MAZOWIECKIE Ostrołęka, ul. Sikorskiego 39 MAZOWIECKIE Małkinia, ul. Nurska 142A MAZOW

Maków Mazowiecki, ul. 1-go Maja 12 MAZOWIECKIE Ostrołęka, ul. Sikorskiego 39 MAZOWIECKIE Małkinia, ul. Nurska 142A MAZOW 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 LUBELSKIE 2 24-100 Puławy, ul. Grota Roweckiego 2 LUBELSKIE 3 22-500 Hrubieszów, ul. Prosta 1 LUBELSKIE 4 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 LUBELSKIE 5 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji,

Bardziej szczegółowo

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA LISTA SKLEPÓW STOKROTKA L.P. MIASTO ULICA 1 Goworowo Rynek 4 2 Warszawa Pasłęcka 8d 3 Kraków ul. Komuny Paryskiej 1A 4 Wrocław ul. Krzemieniecka 125 5 Lublin Nałkowskich 230 6 Boguchwała ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Promocja z piłką plażową od Chiquity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja z piłką plażową od Chiquity [ Promocja ]. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji. 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji tj. zasady udziału w promocji, zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM w Stokrotce i odbierz gratis

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM w Stokrotce i odbierz gratis REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM w Stokrotce i odbierz gratis 1. Organizatorem promocji (zwanej dalej Promocją ) jest STOKROTKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy cz.2 gratis

REGULAMIN PROMOCJI Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy cz.2 gratis REGULAMIN PROMOCJI Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy cz.2 gratis 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Uściśnij Minionka POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Uściśnij Minionka [ Promocja ]. 2. Organizatorem Promocji jest Chiquita Europe

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji PYREX, magia w Twojej kuchni. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji PYREX, magia w Twojej kuchni. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji PYREX, magia w Twojej kuchni 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą PYREX, magia w Twojej kuchni (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji,

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olimpiada ze Stokrotką prowadzonego w sklepach sieci Stokrotka

REGULAMIN KONKURSU Olimpiada ze Stokrotką prowadzonego w sklepach sieci Stokrotka REGULAMIN KONKURSU Olimpiada ze Stokrotką prowadzonego w sklepach sieci Stokrotka 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin, określa zasady przeprowadzenia konkursu Olimpiada ze Stokrotką, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

49 LUBARTÓW LUBELSKA 50 RYBNIK RACIBORSKA 51 SOSNOWIEC SIENKIEWICZA 52 LUBLIN LIPOWA 53 GRUDZIĄDZ SKARŻYŃSKIEGO 54 TOMASZÓW LUBELSKI TRAUGUTTA 55

49 LUBARTÓW LUBELSKA 50 RYBNIK RACIBORSKA 51 SOSNOWIEC SIENKIEWICZA 52 LUBLIN LIPOWA 53 GRUDZIĄDZ SKARŻYŃSKIEGO 54 TOMASZÓW LUBELSKI TRAUGUTTA 55 L.p. Sklep (nazwa) 1 ŁĘCZNA WIERZBOWA 2 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 3 HRUBIESZÓW PROSTA 4 LUBLIN BAZYLIANÓWKA 5 WŁODAWA KOROLOWSKA 6 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 7 LUBLIN GODEBSKIEGO 8 LUBLIN WYŻYNNA 9 BIELSK PODLASKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji EPOKA LODOWCOWA

Regulamin Akcji EPOKA LODOWCOWA Regulamin Akcji EPOKA LODOWCOWA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą EPOKA LODOWCOWA (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 150 wydajesz 20 dostajesz zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Student Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Promocyjnej Student Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Promocyjnej Student 2016 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą "STUDENT "nazywanej dalej w niniejszym Regulaminie Akcją jest VIVE Profit Center sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 36x0%z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Lp Adres Sklepu 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 2 20-045 Lublin, ul. Godebskiego 1 3 21-400 Łuków, ul. Klimeckiego 4 4 20-114 Lublin, ul.

Lp Adres Sklepu 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 2 20-045 Lublin, ul. Godebskiego 1 3 21-400 Łuków, ul. Klimeckiego 4 4 20-114 Lublin, ul. Lp Adres Sklepu 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 2 20-045 Lublin, ul. Godebskiego 1 3 21-400 Łuków, ul. Klimeckiego 4 4 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 5 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 6 44-253 Rybnik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji ZBIERAJ ZNACZKI, Kolekcja wyjątkowych szklanek Spiegelau będzie Twoja! 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji ZBIERAJ ZNACZKI, Kolekcja wyjątkowych szklanek Spiegelau będzie Twoja! 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji ZBIERAJ ZNACZKI, Kolekcja wyjątkowych szklanek Spiegelau będzie Twoja! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą ZBIERAJ ZNACZKI, Kolekcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł"

Regulamin Promocji Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Viziriada w Stokrotce i Delimie prowadzonego w sieci sklepów firmy Stokrotka Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU Viziriada w Stokrotce i Delimie prowadzonego w sieci sklepów firmy Stokrotka Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU "Viziriada w Stokrotce i Delimie prowadzonego w sieci sklepów firmy Stokrotka Sp. z o.o. 1. Konkurs Viziriada w Stokrotce i Delimie zwanym dalej Konkursem, odbywa się na terenie całej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji -20% - Selgros

Regulamin Akcji -20% - Selgros Regulamin Akcji -20% - Selgros I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja 20%- Selgros (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Stare na nowe

Regulamin akcji Stare na nowe Regulamin akcji Stare na nowe 1. Organizatorem akcji Stare na nowe zwaną dalej Akcją, jest Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji, OSTRE CIĘCIE profesjonalne noże Thomas. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji, OSTRE CIĘCIE profesjonalne noże Thomas. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji, OSTRE CIĘCIE profesjonalne noże Thomas 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą, OSTRE CIĘCIE profesjonalne noże Thomas (dalej Akcja )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI ZASMAKUJ W AMBITION

REGULAMIN AKCJI ZASMAKUJ W AMBITION REGULAMIN AKCJI ZASMAKUJ W AMBITION 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zasmakuj w Ambition (dalej zwanej: Promocją ) jest P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Carrefour spółka Carrefour Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji NELA PRZEDSTAWIA ZAGROŻONE GATUNKI ZWIERZĄT. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji NELA PRZEDSTAWIA ZAGROŻONE GATUNKI ZWIERZĄT. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji NELA PRZEDSTAWIA ZAGROŻONE GATUNKI ZWIERZĄT 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą NELA PRZEDSTAWIA ZAGROŻONE GATUNKI ZWIERZĄT (dalej

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 REGULAMIN PROMOCJI Zestawy świąteczne 2015 Dr Irena Eris 1 ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zestawy świąteczne 2015 Dr Irena Eris, zwanej dalej Promocją, jest Laboratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Rabat na toster

Regulamin akcji Rabat na toster Regulamin akcji Rabat na toster Organizatorem akcji Rabat na toster zwaną dalej Akcją, jest Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61 131 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo