Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia, na przykładzie życia św. s. Faustyny, na czym polega zaufanie zawierzenie Bogu. 3. Wyjaśnia na czym polega powołanie człowieka jako kobiety i mężczyzny do świętości. 4. Ukazuje zadania i posłannictwo aniołów i archaniołów w historii zbawienia. 5. Wyjaśnia, czym jest wiara w życiu człowieka i podaje przykłady życia wiarą. 1. Wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym. 2. Wyjaśnia związek manny Izraelitów na pustyni z Eucharystią. 3. Wyjaśnia związek wody ze skały z sakramentem pokuty i pojednania i wskazuje na wiarę Mojżesza. 4. Uzasadnia analogię pomiędzy wędrówką Izraelitów do Ziemi Obiecanej a Kościołem 1. Zna wymagania edukacyjne z religii w klasie piątej i wie, że lekcje religii pogłębiają jego wiedzę o Bogu 2. Ukazuje zaufanie i zawierzenie Bogu św. s. Faustyny jako przykład do naśladowania. 3. Rozumie prawdy o człowieku na temat współpracy ze Stwórcą w przekazywaniu życia. 4. Wskazuje na wybrane biblijne przykłady posłannictwa archaniołów, wymienia ich imiona 5. Podaje definicje wiary na podstawie wybranych postaci i świętych. 1. Opowiada historię przejścia przez Morze Czerwone i jego znaczenie dla Izraela. 2. Wie, jak Bóg opiekował się Ludem w drodze do Ziemi Obiecanej. 3. Zna historię z Refidim i wyjaśnia znaczenie łaski Bożej w chrzcie i sakramencie pokuty. 4. Zna historią wędrówki do Ziemi Obiecanej i rozumie, w jaki sposób budować relacje z Bogiem. 1. Wymienia dobre postanowienia czynione na początku roku. 2. Zna i opowiada życiorys i historie powołania św. s. Faustyny. 3. Wie, że Księga Rodzaju ukazuje powołanie i godność człowieka. 4. Wymienia imiona archaniołów, o których mówi Biblia. 5. Opowiada, jaką wiarą powinni odznaczać się chrześcijanie.. 1. Wie, jak wyrazić Bogu wdzięczność za sakrament chrztu świętego. 2. Wie, że manna na pustyni jest zapowiedzią Eucharystii. 3. Opowiada o wydarzeniu w Refidim wie, jest zapowiedzią sakramentu pokuty. 4. Wie, że Kościół jest ludem pielgrzymującym do nowej ziemi obiecanej nieba. 5. Opowiada o ludziach 1. Podaje przykłady wyrażania wdzięczności Bogu za czas wakacji. 2. Wie, że św. s. Faustyny jest patronką roku w klasie piątej 3. Wie, w jaki sposób okazywać szacunek każdemu człowiekowi. 4. Zna modlitwę do Anioła Stróża. 5. Wie, że należy pogłębiać wiarę w Boga. 1. Zna historię przejścia przez Morze Czerwone. 2. Wie, że manna była pokarmem Izraelitów na pustyni 3. Rozumie, co symbolizuje woda. 4. Wie, że Izraelici wędrowali do Ziemi Obiecanej. 5. Wie, że wiara jest potrzebna człowiekowi. 4. Nie skorzystał z pomocy celu 4. Nie skorzystał z pomocy celu

2 pielgrzymującym. 5. Wyjaśnia, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary. 5. Rozumie potrzebę rozwijania wiary w sobie. żyjących wiarą. III. Stare Przymierze znak miłości Boga wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia, na czym polegała ofiara Starego Przymierza i w starożytności. 2. Uzasadnia, dlaczego Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka, potrafi ocenić w Jego świetle swoje postępowanie. 3. Opisuje sytuacje, w których podejmuje się decyzje odwrócenia od zła i pracę nad sobą. 4. Wyjaśnia związek węża miedzianego z krzyżem Chrystusa. 5. Wymienia przykłady dochowania wierności przymierzu z Bogiem. 6. Wyjaśnia pojęcie: opatrzność Boża i podaje przykłady opatrzności w Biblii i życiu 7. Wymienia etapy zawarcia Starego Przymierza. 1. Opisuje historię zawarcia przymierza na Synaju 2. Wie, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w Boga. 3. Wyjaśnia, na czym polegała niewierność Narodu Wybranego wobec Boga. 4. Potrafi odkryć związek węża miedzianego i krzyża Chrystusa. 5. Wyjaśnia znaczenie daru przymierza i Ziemi Obiecanej. 6. Wyjaśnia, na czym polega opatrzność Boża. 7. Zna Dekalog i wie, jak realizować go w życiu. 1. Zna opowiadanie o zawarciu przymierza Boga z ludźmi. 2. Wie, że przykazania są darem Boga dla człowieka. 3. Podaje przykłady niewierności Izraelitów wobec Boga: złoty cielec. 4. Wie, że wąż miedziany jest zapowiedzią Chrystusa. 5. Opowiada jak kształtować postawę wierności wobec Boga. 6. Zna pojęcie opatrzności Bożej. 7. Opowiada, jak zachować prawo przymierza. 1. Wie, że Pan Bóg zawarł przymierze. 2. Rozumie, że Dekalog oznacza dziesięć słów. 3. Wie, że Lud Wybrany okazał się niewierny Bogu 4. Opowiada historię o wężu miedzianym na pustyni. 5. Wie, że Bóg pragnie wiary i zaufania. 6. Wie, że Pan opiekuje się swoim Ludem. 7. Wie, że Bóg dał Prawo Przymierza. 4. Nie skorzystał z pomocy celu IV. Bóg posyła Jezusa do ludzi wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Ukazuje związek roku liturgicznego z doświadczeniami życia człowieka, zna święta nakazane. 2. Wyjaśnia potrójne znaczenie adwentu w życiu chrześcijanina. 3. Wyjaśnia pojęcie: historia zbawienia i na czym polega 1. Wyjaśnia, na czym polega obecność Jezusa w życiu, zna okresy roku liturgicznego. 2. Wyjaśnia słowa: adwent i wymienia postawy oczekiwania człowieka na Zbawiciela. 3. Opowiada o obecności Boga w życiu wybranych postaci 1. Opowiada o tajemnicach życia Jezusa w roku liturgicznym. 2. Tłumaczy, jak odróżnić dobre pragnienia, które prowadzą do spotkania z Jezusem. 3. Zana pojęcie: historia zbawienia. 4. Wymienia zadania proroków i zna 1. Wie, że w roku liturgicznym spotykamy się z Jezusem. 2. Wie, że Adwent jest czasem oczekiwania za Zbawiciela. 3. Wie, że Bóg jest obecny w życiu. 4. Wie, że Prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza. 4. Nie skorzystał z pomocy celu

3 odkrywanie obecności Boga w codzienności. 4. Wyjaśnia pojęcie: prorok i podaje zapowiedzi prorockie odnoszące się do Mesjasza. 5. Wyjaśnia pojęcie: pełnia czasu i co to znaczy, że przyjście Jezusa jest spełnieniem zapowiedzi prorockich. biblijnych. 4. Wymienia proroków zapowiadających Mesjasza. 5. Ukazuje narodziny Jezusa jak spełnienie zapowiedzi prorockich. przepowiednie mesjańskie. 5. Zna postać Jana Chrzciciela i jego posłannictwo. 5. Wie, że gdy Jezus narodził się, wypełniły się zapowiedzi proroków. V. Jezus naszym Bratem wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia, że Jezus jest wzorem posłuszeństwa Bogu i rodzicom i jak kształtować taką postawę. 2. Wyjaśnia treść proroctw Izajasza i wypełnienie się dzieła zbawczego Jezusa. 3. Wyjaśnia fragmenty biblijne o przymiotach Jezusa: umiłowany, sprawiedliwy, posłuszny. 4. Wyjaśnia pojęcia: Mesjasz, chrześcijanin oraz czym jest namaszczenie w Starym Testamencie. 5. Wyjaśnia znaczenie przemienienia dla wiary i życia człowieka, odkrywa boskość w Jezusie z Nazaretu. 6. Wymienia przejawy obecności Emanuela w życiu chrześcijanina XXI wieku. 7. Uzasadnia, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem wymienia źródła chrześcijańskie i 1. Ukazuje historię znalezienia Jezusa jako wzoru posłuszeństwa i szacunku wobec Boga i rodziców. 2. Opowiada o początkach zbawczej misji Jezusa w synagodze. 3. Wymienia fragmenty biblijne w których opisane są przymioty Jezusa. 4. Ukazuje powiązania; Chrystus Mesjasz chrześcijanin i jak kształtować życie na wzór Mesjasza. 5. Wyjaśnia, co to znaczy nieustanny rozwój życia i przemiany własnego życia. 6. Wskazuje na Jezusa, którego obecność odkrywa w codziennym życiu. 7. Wymienia świadectwa o Jezusie. 1. Opowiada o wydarzeniu znalezienia Jezusa w świątyni. 2. Wie, że czyny Jezusa ukazywały Jego zbawczą misje. 3. Wymienia przymioty Jezusa i potrafi je wyjaśnić. 4. Wie, czym jest mesjańska misja Chrystusa. 5. Opisuje wydarzenie przemienia na górze Tabor. 6. Wskazuje na Jezusa w życiu chrześcijanina. 7. Wie, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. 1. Zna historię znalezienia Jezusa w świątyni. 2. Wymienia czyny Jezusa jako Zbawiciela. 3. Wie, że Jezus był umiłowany, sprawiedliwy, posłuszny. 4. Rozumie znaczenie namaszczenia w Starym Testamencie. 5. Wie, że Jezus przemienił się na górze Tabor. 6. Wie, że Jezus jest obecny w życiu chrześcijanina. 7. Opowiada o Jezusie z Nazaretu. 4. Nie skorzystał z pomocy celu

4 VI. Bóg naucza i działa przez Jezusa wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na niechrześcijańskie o Jezusie. 1. Wyjaśnia pojęcia: przypowieść, Królestwo Boże, wie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara. 2. Wyjaśnia znaczenie przypowieści o siewcy w rozwoju wiary. 3. Wie, jaka jest wartości i jak wykorzystać znajomość treści przypowieści o Królestwie Bożym w kształtowaniu wiary. 4. Tłumaczy błogosławieństwa jako drogowskazy na drodze do szczęścia i świętości, wymienia błogosławionych i świętych, którzy żyli błogosławieństwami. 5. Uzasadnia potrzebę troski o drugiego człowieka. 6. Wyjaśnia, czym jest Boże miłosierdzie i znaczenie przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. 7. Wyjaśnia znaczenie Królestwa Bożego jako najwyższej wartości w życiu człowieka. 1. Wie, czym różnią się słowa i czyny Jezusa i jaki jest cel przypowieści o Królestwie Bożym. 2. Wyjaśnia znaczenie przypowieść o siewcy. 3. Wyjaśnia poznane przypowieści o Królestwie Bożym: o ziarnku gorczycy, o zaczynie, o skarbie i perle, o pannach roztropnych i nieroztropnych. 4. Zna treść błogosławieństw i zna wybranych świętych, którzy żyli błogosławieństwami. 5. Wyjaśnia znaczenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. 6. Wyjaśnia przypowieść o synu marnotrawnym i potrzebę nawrócenia. 7. Opowiada o królestwie Bożym na podstawie przypowieści. 1. Wyjaśnia znaczenie Królestwa Bożego na podstawie poznanych przypowieści. 2. Wie, że Słowo Boże kształtuje wiarę. 3. Wymienia i przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znacznie przypowieści o Królestwie Bożym. 4. Opowiada treść wybranych błogosławieństw. 5. Opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. 6. Zna treść przypowieści o synu marnotrawnym. 7. Podaje przykłady przypowieści o Królestwie Bożym. 1. Wymienia poznane przypowieści o Królestwie Bożym. 2. Zna przypowieść o siewcy. 3. Zna niektóre przypowieści o Królestwie Bożym. 4. Wie, że jest osiem błogosławieństw, jako drogowskazów do nieba. 5. Rozumie potrzebę szacunku i troski o drugiego człowieka. 6. Wie, że Pan Bóg przebacza grzechy. 7. Wie, że Jezus nauczał w przypowieściach. 4. Nie skorzystał z pomocy celu VII. Ofiara Nowego Przymierza wynikiem samodzielnej pracy. 1. Wyjaśnia, czym jest ofiara Nowego Przymierza i jak postępować wobec 1. Wie, że męka i śmierć Jezusa Chrystusa jest ofiara Nowego Przymierza. 1. Wie, że Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 2. Wyjaśnia, czym było 1. Podaje podstawowe informacje na temat ofiary Nowego Przymierza.

5 2. Spełnił kryteria na bliźnich na wzór Zbawiciela. 2. Uzasadnia zbawczy sens śmierci Jezusa nowej Paschy. 3. Wyjaśnia związek między barankiem paschalnym a śmiercią Jezusa Chrystusa. 4. Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest bezkrwawą ofiarą Jezusa Chrystusa. 5. Wyjaśnia, zbawcze znaczenie przebłagalnej ofiary Chrystusa. 6. Wyjaśni,a dlaczego sakrament pokuty jest pomocą w kształtowaniu sumienia. 7. Wyjaśnia, pojęcia: łaska uświęcająca i świętość. Wymienia zadania chrześcijanina w drodze do świętości. 8. Wyjaśnia, na czym polega udział chrześcijanina w Nowym Przymierzu. 2. Wyjaśnia, znaczenie Paschy w Starym i Nowym testamencie. 3. Uzasadnia potrzebę umacniania wiary w Komunii Świętej. 4. Wie, że w Eucharystii uczestniczymy w ofierze Chrystusa. 5. Wie, jakie znaczenie ma ofiara Chrystusa dla naszego zbawienia. 6. Tłumaczy, jaką role odgrywa sumienie w życiu człowieka. 7. Potrafi odkryć źródła świętości w ofierze Jezusa Chrystusa. 8. Wyjaśnia, jaką wartość ma Eucharystia na drodze do świętości. świętowanie Paschy w Starym Testamencie. 3. Wie, że Jezus gładzi grzechy świata. 4. Wymienia podstawowe gesty i postawy wiary w obecność Jezusa w Eucharystii. 5. Wyjaśnia, czym jest grzech. 6. Rozumie konieczność częstej spowiedzi świętej. 7. Rozumie, czym jest łaska uświęcająca w życiu chrześcijanina. 8. Podaje podstawowe informacje o Nowym Przymierzu Chrystusa. 2. Wie, że Chrystus obdarza życiem wiecznym. 3. Opowiada o baranku paschalnym. 4. Odkrywa obecność Boga w Eucharystii. 5. Wie, że Jezus przyszedł, aby pokonać zło. 6. Wie, czym jest sumienie. 7. Wie, że Chrystus wzywa do świętości. 8. Wie, że Nowe przymierze jest znakiem miłości Chrystusa. 4. Nie skorzystał z pomocy celu VIII. Chrystus naszą Paschą wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia znaczenie pustego grobu i na czym polega wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. 2. Wyjaśnia, na czym polegało zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem. 3. Wyjaśnia, w jaki sposób należy czytać i słuchać Słowo Boże, zna jego wartość. 4. Uzasadnia, dlaczego 1. Wymienia świadectwa zmartwychwstania na podstawie perykop ewangelicznych. 2. Na podstawie Ewangelii ukazuje zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem. 3. Wyjaśnia znaczenie fragmentu biblijnego w drodze do Emaus. 4. Wie, dlaczego wiara w zmartwychwstanie jest początkiem nowego 1. Zna niektóre opisy zmartwychwstania i wie, czym jest nadzieja chrześcijańska. 2. Wyjaśnia znaczenie zmartwychwstania dla wszystkich ludzi. 3. Potrafi opowiedzieć, w jaki sposób słuchać Słowa Bożego. 4. Na podstawie poznanej Ewangelii powiada o niewiernym Tomaszu. 5. Podaje ogólne 1. Wie, że prawda o zmartwychwstaniu jest opisana w Ewangelii. 2. Wie, że Syn Boży pokonał śmierć i szatana. 3. Wie, co się wydarzyło w drodze do Emaus. 4. Wie, że Jezus daje nowe życie. 5. Zna fragment biblijny o rozmnożeniu chleba. 6. Wie, że Jezus wstąpił do nieba. 4. Nie skorzystał z pomocy celu poprawienia oceny

6 wiara w zmartwychwstanie jest wkroczeniem w nowe życie. 5. Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią. 6. Wyjaśnia, w jaki sposób Jezus, który wstąpił do nieba, jest obecny w Kościele. 7. Wyjaśnia pojęcie: paruzja i uzasadnia, dlaczego należy być zawsze gotowym na spotkanie z Jezusem. 8. Zna i rozumie, czym jest zmartwychwstanie Chrystusa. życia. 5. Wie, że Eucharystia jest pokarmem nażycie wieczne. 6. Uzasadnia potrzebę uwielbienia Jezusa jako Pan Kyrios. 7. Zna ewangeliczną prawdę o końcu świata. 8. Wyjaśnia, dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata. informacje na temat Eucharystii 6. Opowiada o Wniebowstąpieniu Jezusa. 7. Opowiada o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemie. 8. Wie, czym jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa 7. Wie, że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię. 8. Wie, że Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. IX. Kocham Boga i ludzi wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Tłumaczy, dlaczego przykazania miłości są najważniejszym prawem Boga i podaje sposoby realizacji w życiu. 2. Wymienia i omawia zadania, jakie stawia Pan Bóg w pierwszych trzech przykazaniach. 3. Wymienia i omawia zasady, jakimi należy się kierować w realizacji w przykazaniach dotyczących bliźniego. 4. Ukazuje na podstawie przykazań łaski i moc płynąca od Boga. 5. Opowiada o przesłaniu Bożego Miłosierdzia przekazanym przez św. s. Faustynę. 6. Wskazuje, jak realizować miłość na podstawie uczynków 1. Podaje współczesne przykłady realizacji prawa miłości. 2. Podaje przykłady praktycznej realizacji trzech pierwszych przykazań Dekalogu. 3. Podaje przykłady praktycznej realizacji drugiej części dekalogu. 4. Wyjaśnia, na czym polega pomoc Boga w realizacji Dekalogu. 5. Wyjaśnia na czym polegała miłość św. s. Faustyny do Jezusa i zna koronkę do Bożego Miłosierdzia. 6. Wyjaśnia sens i znaczenie uczynków miłosierdzia. 7. Tłumaczy, w jaki sposób miłość Boga i człowieka wyryta jest na 1. Opowiada o postawach szacunku i miłości braterskiej. 2. Wie, że pierwsze trzy przykazania są pomocą w realizowaniu miłości Boga. 3. Wie, że przykazania IV X są pomocą w realizowaniu miłości. 4. Wie, że realizacja przykazań jest drogą szczęścia człowieka. 5. Opowiada, w jaki sposób od św. s. Faustyny uczyć się miłości Boga. 6. Zna uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała. 7. Wie, że miłość Boga i człowieka jest źródłem szczęścia. 1. Wskazuje, że Jezus jest przyjacielem każdego człowieka. 2. Zna trzy pierwsze przykazania Dekalogu. 3. Wie, że Bóg pragnie szacunku i miłości bliźnich. 4. Potrafi ocenić swoje postępowanie w świetle Dekalogu. 5. Wie, że św. s. Faustyna jest orędowniczką Bożego miłosierdzia. 6. Z pomocą nauczyciela wymienia uczynki miłosierdzia. 7. Opowiada o prawie miłości w codziennym życiu. 4. Nie skorzystał z pomocy celu

7 miłosierdzia względem duszy i względem ciała. 7. Wyjaśnia, jak realizować prawo miłościw życiu. tablicach Dekalogu. X. Moja odpowiedź Bogu wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wymienia i wyjaśnia dziedziny sportu, jakie uprawiał Karol Wojtyła. 2. Uzasadnia potrzebę pełnego uczestnictwa w polega Eucharystii i wyjaśnia, na czym polega miłość Boga do człowieka. 3. Wskazuje na potrzebę spotkania ze Słowem Bożym 4. Wyjaśnia, na czym polega stawianie sobie wymagań w drodze do świętości. 5. Wymienia największe religie świata i wyjaśnia, na czym polega tolerancja i szacunek. 1. Opowiada, czego uczy człowieka uprawianie sportu. 2. Tłumaczy, na czym pełne zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii. 3. Wie, jak korzystać z codziennej lektury Biblii. 4. Wie, jak zastosować poznane prawdy o pracy nad sobą w życiu. 5. Wie, czym chrześcijaństwo różni się od innych religii. 1. Wymienia, jaką Karol Wojtyła miał ulubioną dziedzinę sporu. 2. Wyjaśnia, dlaczego Bóg pozostał z nami w Eucharystii. 3. Zna wartość lektury Pisma Świętego. 4. Wymienia sposoby realizacji pracy nad sobą. 5. Podaje przykłady szacunku wobec ludzi innych kultur i religii. 1. Wie, że Karol Wojtyła lubił sport. 2. Wie, że Eucharystia jest wyrazem miłości Boga do człowieka. 3. Wie, że należy często czytać Biblię. 4. Wie, że pracę nad sobą można porównać z pracą garncarza. 5. Wie, że na świecie jest wiele różnych religii. 4. Nie skorzystał z pomocy celu Ocenę celującą na koniec roku szkolnego może otrzymać tylko uczeń, który brał udział w przedmiotowych konkursach i osiągnął w nich odpowiednią ilość punktów lub w szczególny sposób wykracza swoją wiedzą i pracą poza obowiązujący program. Na każdy stopień powyżej oceny niedostatecznej uczeń musi znać mały katechizm w wymiarze, który jest w podręczniku mgr Zbigniew Marcak

8 Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Uzasadnia, na czym polega obowiązek pogłębiania życia religijnego w Kościele i dlaczego warto znać wymagania edukacyjne. 2. Wyjaśnia na przykładzie życia św. Stanisława i św. Maksymiliana, na czym polega odwaga w walce ze złem i kim jest świadek wiary. 3. Wyjaśnia sposoby obecności i działania Ducha Świętego w życiu Kościoła i człowieka. 4. Wyjaśnia rolę Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela, wie, w jaki sposób Duch Święty umacnia wiarę wspólnoty 5. Wyjaśnia pojęcie Paraklet; wie, że Duch Święty kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa w Kościele. 6. Uzasadnia, dlaczego Duch Święty jest źródłem życia 1. Wyjaśnia, na czym polega prymat Piotra wśród Apostołów i jego władza w Kościele. 2. Wyjaśnia pojęcie: hierarchiczność 1. Zna wymagania edukacyjne z religii w klasie szóstej; wyjaśnia, czym jest odpowiedzialność za wiarę i Kościół. 2. Ukazuje św. Stanisława i św. Maksymiliana jako wiernych Bogu i Kościołowi; wie jak ich naśladować. 3. Zna perykopy biblijne o początkach rozumie, na czym polega obecność Ducha Świętego w Kościele. 4. Wskazuje na Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela; wyjaśnia, co to jest wyznanie wiary w Ducha Świętego. 5. Omawia sposoby obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła i człowieka. 6. Wyjaśnia najważniejsze prawdy o Duchu Świętym i początkach Kościoła jako wspólnoty wierzących. 1. Opisuje rolę św. Piotra i jego następców w Kościele. 2. Wie, że Chrystus kontynuuje swoją misję w Kościele w 1. Wie, że katecheza jest szansą na pogłębienie więzi z Jezusem. 2. Zna patronów roku i wyjaśnia, na czym polegało ich świadectwo życia. 3. Wskazuje na konsekwencje Zesłania Ducha Świętego dla życia człowieka. 4. Opowiada, na czym Kościoła; polega postawa otwarcia się na Ducha Świętego. 5. Wymienia inne określania Ducha Świętego. 6. Opisuje rolę Ducha Świętego w Kościele i życiu człowieka. 1.Opowiada o życiu i działalności św. Piotra. 2. Wie, czym jest potrzeba odpowiedzialności za Kościół. 3. Wie, że Kościół jest 1. Wie, jak wyrazić wdzięczność za dar wakacji. 2. Opowiada o św. Stanisławie i św. Maksymilianie jako patronach roku. 3. Zna wydarzenie Pięćdziesiątnicy. 4. Wie, że Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. 5. Wie, że Duch Święty działa w Kościele. 6. Opowiada o początkach kościoła. 1. Wie, że Papież jest następcą św. Piotra. 2. Rozumie troskę o odpowiedzialność za wspólnotę 3. Podaje przykłady troski 4. Nie skorzystał z

9 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY Kościoła, uzasadnia, hierarchicznej jeden, święty, o wspólnotę czym jest Kościół jako strukturze. powszechny i 4. Wie o potrzebie uczenia Wspólnota wspólnot. 3. Wie, że przymioty apostolski. się naśladowania 3. Wymienia i opisuje Kościoła są 4. Podaje przykłady Chrystusa. przymioty Kościoła, potwierdzeniem wiary naśladowania Chrystusa 5. Rozumie, na czym podaje sposoby ludu Bożego. w Jego potrójnej misji. polega otwarcie się na urzeczywistniania się 4. Wie, że Chrystus jest 5. Wie, że Słowo Boże Słowo Boże. ich w Kościele. Królem, Prorokiem i kształtuje życie 6. Wie, że jest Tradycja 4. Wyjaśnia, na czym Kapłanem. polega udział każdego 5. Rozumie, na czym 6. Zna pojęcie: Tradycja 7. Wie, że Maryja jest chrześcijanina w polega nieomylność Matką potrójnej misji Papieża w Kościele. 7. Wie, czym było 8. Wie o tajemnicy Chrystusa. 6. Opowiada, jaki wpływ zawierzenie Maryi w 5. Wyjaśnia, czym jest ma Tradycja Kościoła życiu św. Jana Pawła II. hierarchia, na życie i rozwój 8. Opowiada o tajemnicy nieomylność w Kościele, dogmat 7. Opowiada, na czym nieomylności Papieża. polega zawierzenie 6. Wyjaśnia pojęcie: Maryi, wyjaśnia: Tradycja Kościoła, TotusTuus. rozróżnia pojęcia: 8. Wyjaśnia, na czym Tradycja Kościoła i polega prawda w Tradycja Ojców Kościele. 7. Wyjaśnia rolę Maryi jako Matki 8. Uzasadnia, czym jest tajemnica Kościoła we wspólnocie wierzących. 4. Nie skorzystał z III. Kościół nowy Lud Boży wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia pojęcie: MaterEcclesiae; tłumaczy, co to znaczy, że Kościół w nas się staje żywy i życiodajny. 2. Wyjaśnia obraz Kościoła jako Winnicy; wie na czym polega zjednoczenie z Chrystusem krzewem winnym. 3. Wyjaśnia obraz 1. Opisuje, na czym polega idea Kościoła Nowego Ludu Bożego. 2. Tłumaczy, na czym polega trwanie w łasce uświęcającej. 3. Tłumaczy, na czym polega postawa słuchania Chrystusa Pasterza. 4. Opowiada o Kościele Mistycznym Ciele 1. Tłumaczy znaczenie Kościoła jako Matki. 2. Rozumie potrzebę trwania w Chrystusie winnym krzewie. 3. Opowiada perykopę biblijną o Dobrym Pasterzu. 4. Rozumie, na czym polega odpowiedzialność siebie nawzajem. za 1. Wie, że Jezus Chrystus jest założycielem Nowego Ludu Bożego. 2. Wie, że należy trwać w łasce uświęcającej. 3. Wie, że Jezus jest Dobrym Pasterzem. 4. Wie, że zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno Ciało. 5. Wie, że Kościół jest Ludem 4. Nie skorzystał z

10 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY IV. Słowo Boże skierowane do całego świata. wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. Kościoła jako Owczarnia; tłumaczy,co to znaczy, że chrześcijanin wsłuchuje się w głos Chrystusa dobrego Pasterza. 4. Wyjaśnia znaczenie obrazu Kościoła jako Mistyczne Ciało Chrystusa. 5. Wyjaśnia obraz Kościoła Nowego Ludu Bożego, wyjaśnia wpływ wartości duchowych na życie 6. Wyjaśnia pojęcie: Kościół Chwalebny, podaje przykłady wstawiennictwa świętych. 7. Podaje i omawia obrazy Kościoła ukazane w Biblii. 1. Wyjaśnia rolę Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii; wartość rozumie świadectwa Chrystusa i na czym polega zjednoczenie z Jezusem. 5. Wymienia najważniejsze wartości w życiu człowieka. 6. Tłumaczy rolę wstawiennictwa świętych. 7. Opowiada o poznanych w Biblii obrazach 3. Wyjaśnia, czym jest ofiara życia dla Boga na podstawie świadectwa męczenników. 4. Tłumaczy znaczenie gorliwości w głoszeniu Słowa Bożego na przykładzie życia i podróży misyjnych Apostoła Narodów. 5. Opowiada, na czym polega kultura chrześcijańska w Europie. 6. Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego; wie, że życie św. Wojciecha jest przykładem Bożego zasiewu. 7. Wie, że pobożność maryjna jest szczególnym rysem polskiej religijności. 1. Podaje przykłady świadectwa wiary w życiu 2. Wymienia zadania 5. Wie, że Kościół jest Nowym Ludem Bożym. 6. Opowiada, czym jest modlitwa przez wstawiennictwo świętych. 7. Wymienia niektóre obrazy 1. Opowiada o roli Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii. 2. Opowiada o wybranych Pielgrzymującym. 6. Rozumie znaczenie modlitwy przez wstawiennictwo świętych. 7. Wie, że poznane obrazy Kościoła są zaczerpnięte z Biblii. 1. Wie, że Duch Święty jest obecny w Słowie Bożym. 2. Wie, że jest dwunastu

11 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 2. Spełnił kryteria na wiary. 2. Wyjaśnia pojęcie: apostoł; ukazuje powołanie i misję dwunastu Apostołów. 3. Wyjaśnia pojęcie: męczennik; zna sens cierpienia i męczeństwa dla rozwoju 4. Przedstawia życie i działalność św. Pawła, wyjaśnia istotę i cel głoszenia Ewangelii. 5. Wyjaśnia pojęcie: kultura chrześcijańska; przykładzie życia i podróży misyjnych Apostoła Narodów. 5. Opowiada, na czym polega kultura chrześcijańska w opisuje życie Europie. najstarszych wspólnot 6. Wyjaśnia znaczenie Kościoła na terenie chrztu dla narodu Europy i wygląd polskiego; wie, że życie najstarszych budowli św. Wojciecha jest chrześcijańskich. 6. Zna życie i działalność przykładem zasiewu. Bożego św. Wojciecha; 7. Wie, że pobożność wyjaśnia, na czym maryjna jest polega kształtowanie szczególnym rysem postawy służby Bogu i polskiej religijności. Ojczyźnie. 8. Wyjaśnia, na czym 7. Wyjaśnia, na czym polega naśladowanie polega pobożność postaw poznanych maryjna w Polsce, świętych i opisuje kult maryjny w Polsce. 8. Na podstawie życia świętych i błogosławionych wymienia różne drogi do świętości; wie, na czym polega dawanie świadectwa wiary. 9. Omawia życie świętych i męczenników; wskazuje, w jaki sposób podejmować Apostołów. 3. Wyjaśnia, czym jest ofiara życia dla Boga na świadectwa męczenników. 4. Tłumaczy znaczenie gorliwości w głoszeniu Słowa Bożego na błogosławionych. 9. Wyjaśnia, na czym polegała odwaga św. Stanisława; wie, kim są świadkowie wiary i Apostołowie. postaciach Apostołów. 3. Przedstawia wybrane przez siebie sylwetki podstawie męczenników. 4. Opisuje gorliwość głoszenia Słowa Bożego przez św. Pawła; opowiada o jego podróżach misyjnych. 5. Wymienia najstarsze wspólnoty Kościoła na terenie Europy. 6. Opisuje życie św. Wojciecha i znaczenie jego męczeństwa. 7. Zna główne sanktuaria maryjne w Polsce. 8. Ukazuje wybrane sylwetki współczesnych świętych i błogosławionych. 9. Zna życiorys św. Stanisława, wie, na czym polegała obrona prawdy. Apostołów. 3. Wymienia poznanych męczenników. 4. Zna postać św. Pawła. 5. Podaje przykłady najstarszych budowli chrześcijańskich. 6. Opowiada o życiu św. Wojciecha. 7. Wymienia znane sanktuaria maryjne w Polsce. 8. Wymienia poznane sylwetki współczesnych świętych i błogosławionych. 9. Wie o dorocznej procesji z Wawelu na Skałkę do grobu św. Stanisława. 4. Nie skorzystał z

12 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY wezwanie do świętości. V. Siedem świętych znaków wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia, dlaczego sakramenty są darem łaski i na czym polega tajemnica znaków 2. Wie, że chrzest jest sakramentalnych. 2. Wymienia obowiązki początkiem nowego 2. Wyjaśnia dlaczego wynikające z życia. chrzest jest sakramentu chrztu 3. Zna dary Ducha fundamentem życia świętego. Świętego. chrześcijańskiego; wie, 3. Wyjaśnia, czym jest 4. Wie, że należy często w że chrzest jest sakrament 4. Wie, że na czym polega pełni uczestniczyć w początkiem nowego bierzmowania, pełne uczestnictwo Eucharystii. życia. wymienia dary Ducha Eucha rystii. 5. Wie, że w sakramencie 3. Ukazuje sakrament Świętego. 5. Wymienia warunki pokuty otrzymujemy bierzmowania jako 4. Wie, że Komunia sakramentu pokuty i przebaczenie. pełnię darów Ducha święta jest warunkiem pojednania. 6. Rozumie potrzebę Świętego; opisuje, w zjednoczenia z 6. Wyjaśnia potrzebę modlitwy za chorych. jaki sposób dojrzały Chrystusem. przyjmowania 7. Wie, że rodziców chrześcijanin rozwija 5. Zna i wyjaśnia warunki sakramentu należy otaczać otrzymane dary służące dobrego przeżycia namaszczenia chorych. szacunkiem i modlić się w wypełnianiu sakramentu pokuty. 7. Tłumaczy, na czym za nich. obowiązków i 6. Tłumaczy, w jaki polega 8. Wie, że należy modlić rozpoznawania sposób ofiarować odpowiedzialność za się za kapłanów i osoby powołania. własne cierpienie, wie, drugą osobę w konsekrowane. 4. Wyjaśnia pojęcie że należy modlić się za małżeństwie. 9. Rozumie potrzebę Eucharystia jako chorych. 8. Ukazuje sakrament dziękczynienia za pokarm; wie, że 7. Wymienia kapłaństwa jako sakramenty święte. Eucharystia jest charakterystyczne szczególne powołanie pokarmem w drodze do cechy sakramentu w Kościele. Boga. małżeństwa, wie, co to 9. Wymienia łaski płynące 5. Wyjaśnia tajemnicę jest prokreacja. z poszczególnych miłosierdzia Bożego w 8. Opowiada o sakramentów świętych. sakramencie pokuty. ustanowieniu 6. Wyjaśnia znaczenie sakramentu kapłaństwa. sakramentu chorych; 9. Wie, że sakramenty wie, że sakrament namaszczenia chorych umacnia w cierpieniu. 7. Wie, że małżeństwo jest powołaniem do świętości; wyjaśnia, na 1. Opowiada o sakramentach jako źródle łask Chrystusa Zmartwychwstałego. święte są widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa. 1. Opisuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina. 2. Wskazuje na konsekwencje wynikające z chrztu. 3. Wie, że bierzmowanie jest pełnią darów Ducha Świętego. 1. Rozumie znaczenie przyjmowania sakramentów św. 4. Nie skorzystał z

13 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY czym polega istota miłości chrześcijańskiej, 8. Wyjaśnia tajemnicę Wieczernika i istotę sakramentu kapłaństwa. 9. Wskazuje na źródło sakramentów świętych, wyjaśnia znaczenie sakramentów w codziennym życiu chrześcijanina. VI. Kościół pomaga wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia znaczenie Kościoła-wspólnoty wierzących; wymienia i 1. Opisuje, w jaki sposób Kościół pomaga w rozwoju wiary i wyjaśnia zadania pogłębieniu osobistej chrześcijanina w więzi z Bogiem. rodzinie, środowisku, 2. Wymienia i omawia Kościele. zadania Kościoła 2. Wie, że diecezja i lokalnego: diecezji i parafia są parafii, wymienia środowiskami życia i wspólnoty działające na przeżywania wiary; terenie parafii. opisuje różnorodność 3. Wie, że przykazania zadań we wspólnocie kościelne są przejawem troski Kościoła o życie 3. Wyjaśnia znaczenie wieczne wszystkich przykazań kościelnych, wiernych. tłumaczy, dlaczego są 4. Wyjaśnia treść one religijno-moralnym zobowiązaniem poszczególnych przykazań kościelnych. chrześcijan wobec 5. Wyjaśnia, na czym Boga i Jego ludu. polega świadome 4. Uzasadnia potrzebę korzystania z prasy, przestrzegania książek religijnych, przykazań kościelnych portali internetowych. w codziennym życiu. 6. Wyjaśnia, w jaki 5. Wymienia nowoczesne metody poznawania i sposób: rekolekcje, katecheza, KKK, głoszenia Ewangelii, Urząd Nauczycielski uzasadnia potrzebę Kościoła mogą pomóc 1. Opowiada o wybranych zadaniach chrześcijanina w rodzinie w Kościele. 2. Wymienia i rozumie inicjatywy podejmowane w parafii dla pogłębienia życia wspólnoty. 3. Wyjaśnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych. 4. Wie, że przykazania kościelne są pomocą w przestrzeganiu prawa Bożego. 5. Potrafi wymienić media katolickie i portale religijne. 6. Wyjaśnia, na czym polega zaufania Słowu Bożemu głoszonemu w Kościele. 7. Opowiada o realizacji przykazań kościelnych i jak ich przestrzegania wpływa na życie. 1. Wie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni z Kościół. 2. Rozumie potrzebę włączenia się w życie parafii. 3. Wymienia przykazania kościelne. 4. Rozumie treść przykazań kościelnych. 5. Rozumie potrzebę korzystania z audycji i książek religijnych. 6. Wymienia niektóre formy głoszenia Słowa Bożego w Kościele. 7. Rozumie potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych. 4. Nie skorzystał z

14 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY korzystania z książek religijnych. 6. Wymienia formy wyjaśniania Słowa Bożego w Kościele. 7. Wie, że Kościół pomaga w poznaniu i zjednoczeniu z Panem Bogiem. zrozumieć Słowo Boże. 7. Opowiada, jak Kościół pomaga w realizacji zobowiązań świętego. chrztu VII. Uczestniczę w życiu Kościoła wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia treść 1. Wie, że: Credowyznanie 1. Wymienia gesty 1. Opowiada, dlaczego wyznania wiary, wiary, wyrażające należy świadomie uzasadnia dlaczego i sakrament chrztu przynależność do wyznawać wiarę w jaki sposób świętego i Eucharystia Chrystusa. Boga. chrześcijanin są znakami wiary. 2. Tłumaczy potrzebę 2. Wie, że dary Ducha świadomie wyznaje 2. Wie, że dary i odkrywania darów i Świętego pomagają w wiarę. charyzmaty Ducha charyzmatów w swoim codziennym życiu. 2. Wyjaśnia pojęcia: Świętego umacniają życiu. 3. Rozumie istotę charyzmaty, dary, wspólnotę 3. Wymienia elementy wspólnoty owoce Ducha Świętego; 3. Wie, że trwanie na świętowania niedzieli Eucharystycznej. wskazuje na miejsca w modlitwie jest we wspólnocie. 4. Wie, że należy Piśmie Świętym wypełnieniem nauki 4. Zna formy pomocy pomagać mówiące o Jezusa Chrystusa. bliźnim praktykowane potrzebującym. charyzmatach w 4. Wie, że uczynki w Kościele. 5. Wymienia rodzaje Kościele. miłosierdzia są 5. Rozróżnia grzechy grzechów. 3. Wyjaśnia, dlaczego wyrazem duchowej i powszednie od 6. Wie, że grzech niszczy niedzielna Eucharystia materialnej troski o śmiertelnych. jedność wspólnoty. jest łaską i czym jest potrzebujących. 6. Tłumaczy dlaczego 7. Wie, że należy często jedność 5. Wymienia warunki i grzech niszczy czynić rachunek 4. Wyjaśnia, czym są okoliczności grzechów wspólnotę sumienia. uczynki miłosierdzia; śmiertelnych i 7. Wskazuje środki 8. Rozumie obowiązek wymienia dzieła powszednich. pomocne w uczestniczenia w charytatywne i misyjne 6. Opisuje potrzebę kształtowaniu sumienia. Triduum Sacrum. kształtowania 8. Wie, że Misterium 9. Rozumie znaczenie 5. Wyjaśnia istotę świadomości, że grzech Paschalne jest odpustów w życiu grzechu, tłumaczy rani wspólnotę największą tajemnicą chrześcijanina. warunki i okoliczności grzechu. 7. Tłumaczy, jak 9. Wie, jak praktykować 10. Rozumie znaczenie powołania do świętości. 6. Wyjaśnia, na czym nieustannie należy odpusty w Kościele. polega społeczny formować własne 10. Tłumaczy, na czym wymiar sumienie. polega odkrywanie 7. Wyjaśnia pojęcie 8. Wymienia i omawia powołania do świętości. 4. Nie skorzystał z

15 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY sumienie; wie, na czym polega praca nad formowaniem sumienia. 8. Wyjaśnia pojęcie Misterium Paschalne, tłumaczy, dlaczego Triduum Paschalne jest największą tajemnicą 9. Wyjaśnia znacze nie odpustów w życiu chrześcijanina. 10. Definiuje świętość; wyjaśnia, na czym polega powołanie do świętości. symbole Triduum Paschalnego. 9. Wymienia rodzaje odpustów w Kościele. 10. Rozróżnia i wyjaśnia, czym jest świętość Boga i człowieka. VIII. Moja odpowiedź Bogu uczestniczę w Liturgii Kościoła wynikiem samodzielnej, dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na 1. Wyjaśnia, na czym polega przyjaźń w życiu Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. 2. Wyjaśnia pojęcie liturgia; wie, dlaczego 1. Ukazuje wartość przyjaźni Karola Wojtyły św. Jana Pawła II. 2. Wyjaśnia, na czym polega odkrywanie Eucharystia jest świętości w Liturgii. źródłem i szczytem 3. Wymienia części Liturgii Kościoła; Liturgii Słowa; wyjaśnia, czym jest wyjaśnia, jak należy modlitwa liturgiczna słuchać Słowa Bożego. wspólnoty. 4. Rozumie i tłumaczy na 3. Wyjaśnia znaczenie czym polega Słowa Bożego w kształtowanie postawy Liturgii Kościoła i na czym polega słuchanie zjednoczenia z Ofiarą Chrystusa. Słowa Bożego. 5. Wyjaśnia poznane 4. Wyjaśnia znaczenie postawy i gesty liturgii Ofiary i liturgiczne. Modlitwy 6. Wyjaśnia, na czym Eucharystycznej. polega formacja do 5. Wie, że czynne życia Ewangelią w uczestnictwo w Liturgii codziennym życiu. jest wyrazem wiary i 5. Ukazuje posługi 1. Opowiada o życiu i przyjaźni św. Jana Pawła II. 2. Opisuje na czym polega czynny udział w Liturgii Słowa. 3. Wie, na czym polega kształtowanie postawy uważnego słuchania Słowa Bożego. 4. Wie, czym jest zjednoczenie z Ofiarą Chrystusa na Mszy Świętej. 5. Wymienia postawy i gesty liturgiczne. 6. Opowiada, jak słowem i czynem ukazać wiarę w Boga. 7. Wie, że z piątego przykazania kościelnego wynika nasze zaangażowanie w życie kościoła. 1.Wie, dlaczego warto budować i pielęgnować przyjaźń. 2. Wie, że należy czynnie uczestniczyć w Liturgii. 3. Rozumie, dlaczego Słowo Boże powinno kształtować codzienne życie. 4. Rozumie potrzebę zjednoczenie z Ofiarą Chrystusa. 5. Wie, czym jest czynne uczestnictwo w Liturgii. 6. Rozumie potrzebę dawania własnego świadectwa. 5. Wie, że Kościół jest wspólnotą wspólnot. 6. Wie, że o obowiązku modlitwy za innych ludzi. 7. Rozumie znaczenie 4. Nie skorzystał z poprawienia oceny

16 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY miłości do Boga i 6. Wyjaśnia, na czym polega życie Ewangelią na co dzień, wymienia sposoby głoszenia Ewangelii w Kościele, wymienia dzieła charytatywne. 5. Wymienia zadania we wspólnocie Kościoła; uzasadnia potrzebę zaangażowania chrześcijan w życie wspólnot 6. Wyjaśnia treść Modlitwy Pańskiej, uzasadnia obowiązek modlitwy za wszystkich ludzi. 7. Wyjaśnia, na czym polega modlitwa lectiodivina, uzasadnia potrzebę praktykowania modlitwy Słowem Bożym. wspólnot, grup w 8. Wie, że Modlitwa Kościele, tłumaczy Pańska jednoczy wartość podejmowanych wszystkich wierzących w Kościele. inicjatyw w Kościele. 9. Tłumaczy ogólnie 6. Wymienia i wyjaśnia znaczenie Słowa siedem próśb Modlitwy Pańskiej. Bożego w modlitwie osobistej 7. Wyjaśnia rolę Słowa Bożego w modlitwie osobistej. osobistej modlitwy. Ocenę celującą na koniec roku szkolnego może otrzymać tylko uczeń, który brał udział w przedmiotowych konkursach i osiągnął w nich odpowiednią ilość punktów lub w szczególny sposób wykracza swoją wiedzą i pracą poza obowiązujący program. Na każdy stopień powyżej oceny niedostatecznej uczeń musi znać mały katechizm w wymiarze, który jest w podręczniku mgr Zbigniew Marcak

17 Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o wspólnocie). 1. Zna i rozumie pojęcie godności człowieka. 2. Definiuje termin: akceptacja i jej rodzaje. 3. Definiuje wspólnotę, jej cechy, samodzielnie rozróżnia wspólnoty. 4. Na podstawie uczynków i postepowania potrafi opisać prawdziwą wiarę. 1. Zna definicję godności człowieka. 2. Podaje definicję i charakterystykę wspólnoty 3. Wie, co to jest akceptacja. 4. Potrafi opisać prawdziwą wiarę. 1. Opisuje, czym jest godność człowieka. 2. Zna definicję wspólnoty. 3. Wie, że wiarę poznajemy po uczynkach 1. Wie, co to jest wspólnota. 2. Wie, co jest godność człowieka. 3. Wie, że życie ludzkie ma sens. 1. Nie prowadzi zeszytu. 2. Nie opanował minimum programowego. 3. Nie skorzystał z pomocy celu II. Spotykam Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o religiach). 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze 1. Zna definicje: religii, monoteizmu, politeizmu i potrafi je samodzielnie wytłumaczyć. 2. Potrafi zdefiniować i scharakteryzować religie świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm. 3. Wie, jak należy zachować się w stosunku do wyznawców innych religii 4. Zna i rozumie terminy: Objawienie Boże, wiara 1. Zna pojęcia: religia, monoteizm i politeizm. 2. Zna podstawowe informacje o religiach świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm. 3. Wyjaśnia, co to jest Objawienie Boże i wiara. 1. Zna różnicę między politeizmem a monoteizmem. 2. Zna nazwy religii świata. 3. Wskazuje różnice między chrześcijaństwem a innymi religiami 1. Wie, że Bóg stworzył świat. 2. Wie, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną. 3. Potrafi wymienić religie świata. 4. Wie, że wiara jest odpowiedzią na Objawienie Boże. 1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą. 3. Nie skorzystał z pomocy celu

18 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY stron internetowych o tematyce religijnej. III. Słucham Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Wymienia przyczyny powstania Biblii, analizuje perykopy biblijne. 2. Dokonuje podziału tematycznego i chronologicznego ksiąg biblijnych. 3. Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne. 4. Umie wyjaśnić, na czym polega natchnienie biblijne. 5. Potrafi określić gatunki literackie występujące w Biblii. 6. Biegle posługuje się siglami. 7. Korzysta z przypisów w Piśmie Świętym. 8. Zna zasady czytania Biblii jako tekstu Bożego 1. Rozumie, dlaczego można poznać Boga czytając Biblię. 2. Wymienia przyczyny powstania Biblii. 3. Analizuje perykopy biblijne wyjaśnia pojęcie egzegezy biblijnej. 4. Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych i gatunki literackie występujące w Biblii. 5. Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne 6. Wie, na czym polega natchnienie Biblii 1. Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii. 2. Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych. 3. Z pomocą nauczyciela korzysta z sigli. 4. Potrafi wyjaśnić natchnienie Biblii 5. Zna co najmniej cztery gatunki literackie występujące w Biblii. 1. Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii. 2. Podaje podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament. 3. Wymienia co najmniej dwa gatunki literackie występujące w Biblii. 4. Wie, że Bóg i człowiek są współautorami Biblii. 5. Wyjaśnia, dlaczego Biblia ma wpływ na życie ludzkie. 1. Nie spełnia wymagań na 2. Nie posiada 3. Nie skorzystał z pomocy celu IV. Poznaję Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez 1. Zna dwa opisy stworzenia świata, potrafi je zanalizować. 2. Potrafi wyjaśnić różnice między biblijnym opisem stworzenia a teoriami naukowymi. 3. Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi na przykładzie historii Kaina i Abla. 4. Wyjaśnia symbolikę potopu w zestawieniu z 1. Wyjaśnia dwa opisy stworzenia świata. 2. Wymienia różnice między opisem stworzenia a współczesnymi teoriami naukowymi. 3. Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi. 4. Zna perykopy o Kainie i Ablu, Arce Noego. 5. Zna treść perykopy o wieży Babel, potrafi 1. Wie, że są dwa opisy stworzenia świata. 2. Zna symbolikę ogrodu Eden. 3. Wie, co to jest grzech pierworodny. 4. Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić skutki grzechu pierworodnego. 5. Zna perykopy o Kainie i Ablu, o Arce Noego oraz wieży Babel. 1. Wie, że są dwa opisy stworzenia świata przekazujące prawdy teologiczne 2. Wie, co to jest grzech pierworodny i z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić jego następstwa 3. zna perykopę o Kainie i Ablu 4. Wie, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi 1. Nie spełnia wymagań na 2. Nie posiada 3. Nie skorzystał z pomocy celu

19 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. chrztem świętym. 5. Analizuje treść perykopy o wieży Babel w odniesieniu do współczesności wyjaśnić, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi. V. Bóg ma zbawczy plan przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Zna historię Abrahama, wyjaśnia dlaczego nazywany jest ojcem Narodu Wybranego i ojcem wszystkich wierzących. 2. Zna i analizuje perykopę o ofierze Izaaka. 3. Wyjaśnia sens historii Jakuba oraz Józefa i jego braci. 4. Zna działalność Jozuego. 5. Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi, wyjaśnia znaczenie tego imienia. 6. Analizuje najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia związane z wędrówką Izraelitów do Ziemi Obiecanej 1. Wie, kim byli patriarchowie biblijni, potrafi ich wymienić. 2. Zna perykopę o ofierze Izaaka. 3. Wie, dlaczego Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. 4. Zna historię Jakuba. 5. Zna historię Józefa i jego braci. 6. Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi 7. Zna i wyjaśnia perykopę o przymierzu Boga z Narodem Wybranym. 1. Wie, kim był Abraham. 2. Zna perykopę o ofierze Izaaka. 3. Zna historię Jakuba oraz Józefa i jego braci. 4. Zna okoliczności zawarcia przymierza synajskiego i treści przymierza. 5. Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności, bunt,złoty cielec. 6. Wie, kim był Jozue. 1. Wie, kim był Abraham. 2. Wie, że Abraham jest wzorem wiary i zawierzenia Bogu. 3. Zna perykopę o ofierze Izaaka. 4. Z pomocą nauczyciela opowiada historię Jakuba oraz historię Józefa i jego braci. 5. Zna treść Dekalogu 6. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności bunt, złoty cielec. 1. Nie spełnia wymagań na 2. Nie posiada 3. Nie skorzystał z pomocy celu VI. Bóg jest ze swoim ludem przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami, album o prorokach. 1. Potrafi wymienić kilku sędziów, zna zadania, jakie mieli do wykonania na przykładach życia Samuela i Saula. 2. Na podstawie perykopy o przyjaźni Dawida i Jonatana, charakteryzuje cechy dobrej przyjaźni. 3. Zna historię króla Salomona. 4. Podaje definicję i zadania proroka. 1. Definiuje pojęcie sędziego w oparciu o Stary Testament oraz potrafi wymienić imiona 4 sędziów. 2. Zna historię Samuela i Saula. 3. Analizuje talenty, które otrzymał król Dawid. 4. Zna historię króla Salomona. 5. Podaje definicję i zadania proroka. 1. Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie i potrafi wymienić co najmniej 2 sędziów. 2. Zna historię powołania Samuela przez Boga. 3. Opowiada o przyjaźni Dawida i Jonatana oraz potrafi wymienić cechy prawdziwej przyjaźni. 4. Wie, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa 1. Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie. 2. Z pomocą nauczyciela opowiada o powołaniu Samuela. 3. Wymienia mocne strony charakteru króla Dawida. 4. Podaje cechy prawdziwej przyjaźni. 5. Zna najważniejsze fakty z historii króla Salomona. 6. Wie, że Izajasz Jeremiasz i są prorokami. 1. Nie spełnia wymagań na 2. Nie posiada 3. Nie skorzystał z pomocy celu

20 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 5. Wyjaśnia definicję profetyzmu na przykładzie proroków Izajasza i Jeremiasza. 6. Potrafi samodzielnie odnaleźć i zinterpretować wybrane perykopy ksiąg mądrościowych. 7. Na podstawie Pieśni nad pieśniami charakteryzuje cechy miłości. 8. Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej 6. Wie, dlaczego Izajasz i Jeremiasz są wzorami wierności. 7. Potrafi zinterpretować wybrane perykopy Księgi Mądrości. 8. Znajduje w tekście Pieśni nad pieśniami obraz Chrystusa i 9. Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej. Salomona wobec Boga. 5. Wie, kim jest prorok i jakie ma zadania na przykładach Izajasza i Jeremiasza. 6. Wie, że Pieśń nad pieśniami zawiera obraz idealnej miłości. 7. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne. 7. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne. VII. Bóg objawia Syna przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o przypowieściach). 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Wyjaśnia pojęcie Mesjasz, podaje przykłady proroctw mesjańskich. 2. Analizuje sytuację społeczną, polityczną i religijną Izraelitów w czasach Jezusa. 3. Zna historyczne dowody na istnienie Jezusa, dzieli je na chrześcijańskie, żydowskie i rzymskie. 6. Zna perykopy o powołaniu uczniów. 7. Zna i wyjaśnia program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze). 8. Wie, co to jest przypowieść. 9. Analizuje przypowieści o królestwie Bożym. 10. Wie, co to jest cud i potrafi pogrupować cuda Jezusa. 11. Potrafi wyjaśnić różnicę między zmartwychwstaniem a 1. Wie, kim jest Mesjasz, zna przykłady proroctw mesjańskich. 2. Omawia sytuację polityczna Izraelitów w czasach Chrystusa. 3. Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin i historyczne dowody na istnienie Jezusa. 4. Umie wyjaśnić pojęcia: Ewangelia, Ewangelia synoptyczna. 5. Wymienia ewangelistów, środowisko i pierwotnych adresatów Ewangelii. 6. Zna perykopy o powołaniu uczniów. 7. Zna i rozumie wybrane perykopy z Kazania na Górze. 8. Wie, co to jest przypowieść, zna wybrane przypowieści o 1. Podaje najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 2. Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. 3. Podaje dowody na historyczność Jezusa z Nazaretu. 4. Wie, co to jest Ewangelia oraz potrafi wymienić Apostołów. 5. Wie, że nauczanie Jezusa z Kazania na Górze jest programem każdego chrześcijanina. 6. Zna przynajmniej trzy przypowieści o królestwie Bożym 7. Wie, że Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości 1. Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. 2. Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin. 3. Wie, że o Jezusie pisali historycy chrześcijańscy, rzymscy i żydowscy. 4. Wie, co jest Ewangelia. 5. Wymienia Apostołów. 6. Zna przynajmniej dwie przypowieści o królestwie Bożym i przynajmniej trzy cuda Jezusa. 7. Wie, dlaczego Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości 1. Nie spełnia wymagań na 2. Nie posiada 3. Nie skorzystał z pomocy celu

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Posiada wiedzę i1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE V ROZDZIAŁ CELUJ BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY I. Bóg nas kocha 1. Uzasadnia dlaczego należy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKAJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLCH ŚRODROCZCH I ROCZCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI ROZDZIAŁ CELUJĄ DOSTATECZ DOPUSZCZAJĄ I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania nr AZ-3-02/13 pt. Rozradowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: 1. Opanował materiał przewidziany programem w

Uczeń: 1. Opanował materiał przewidziany programem w I. Szukam 1. Zna i rozue prawdy o pojęcie godności sobie 2. Definiuje tern: II. Spotykam Boga III. Słucham Boga poza 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykonał pracę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. 1. Wyjaśnia, co to jest 1. Podaje przykłady Jezus uczy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest religia i dlaczego

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Posiada wiedzę i1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie II. Spotykam Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach IV-V-VI str. 1

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach IV-V-VI str. 1 I.Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy piątej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy piątej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: piąta szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała 1. zna życie św. Rafała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie V Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Boga WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - Wymieniam siedem darów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla kl. IV z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Jestem chrześcijaninem Tytuł działu I. Żyję w przyjaźni z Jezusem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły j ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄ CY NIEDOSTATECZ NY I. SPOTYKAM BOGA 2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę

Bardziej szczegółowo