KRAJOWA RADA DROBIARSTWA IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA RADA DROBIARSTWA IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 KRAJOWA RADA DROBIARSTWA IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE CZŁONEK a. v. e. c. EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW MIĘSA DROBIOWEGO CZŁONEK CLITRAVI EUROPEJSKA ORGANIZACJA PRZETWÓRCÓW MIĘSA I DROBIU KRD-IG 317/2012 Warszawa, r. ZAPROSZENIE DO PRZYGOTOWANIA I PRZEDSTAWIENIA OFERTY PROGRAMU PROMOCYJNEGO: KAMPANIA PROMOCYJNA PRZETWORÓW DROBIOWYCH (tytuł roboczy) Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Program promocyjny: Kampania promocyjna przetworów drobiowych Dlaczego potrzebujemy nowej komunikacji? Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie (www.krd-ig.com.pl) jest organizacją skupiającą w swych szeregach przede wszystkim firmy uboju i przetwórstwa drobiu. Wśród nich są niemal wszyscy najwięksi producenci krajowi i eksporterzy tego gatunku mięsa. Szacunkowo można określić, że zrzeszone firmy posiadają ok. 70% udziału w polskim rynku drobiu. Dnia 1 lipca 2009 roku weszła w życie Ustawa z 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno spożywczych ( Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz.799), na mocy której wszyscy producenci żywca, a także jego eksporterzy są obciążani kwotą w wysokości 0,1% wartości żywca na rzecz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Beneficjentami tego funduszu są ogólnokrajowe organizacje branżowe. Korzystając z zapisów tej ustawy Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza zwróciła się do Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego o wpisanie do planu finansowego na rok 2013 programu promocji przetworów mięsa drobiowego w Polsce. Wniosek został zaakceptowany przez Komisje Zarządzającą Funduszu Mięsa Drobiowego. Sytuacja rynkowa przetworów mięsa drobiowego w Polsce Produkcja mięsa drobiowego w Polsce, po krótkim okresie stagnacji w 2011 roku, w roku obecnym znów wykazuje niemal 10% trend wzrostowy i wg szacunków wyniesie w 2012 roku 1,6 miliona ton. Na rok 2013 przewidywany jest 8% wzrost produkcji. Wzrosty produkcji w dużej części zagospodarowywane są poprzez proporcjonalnie większe wzrosty eksportu, jednak w znacznym tempie rośnie też krajowa podaż mięsa drobiowego. Jednocześnie, w wyniku wzrostu kosztów produkcji, rośnie jego cena, co może doprowadzić wkrótce do znacznej unifikacji poziomu cen wędlin drobiowych i wieprzowych, co może osłabić popyt na te pierwsze, nie zawsze kojarzone z najwyższą jakością oraz postrzegane jako uboższe w smaku. A jest o co walczyć: szacuje się, że w 2012 roku całkowita produkcja przetworów z drobiu wyniesie 300 tysięcy ton, w tym ponad 200 tysięcy ton samych wędlin drobiowych. Jednak tempo jej przyrostu, po bardzo silnym wzroście w 2011 roku (+23%) spadnie do ok 15% i taka też dynamika spodziewana jest w kolejnym roku. Wg szacunków najniższy wskaźnik wzrostu dotyczył będzie najdroższych rodzajów wędlin drobiowych, a najszybciej rozwijać się będą wyroby tanie, często o niskiej rentowności. Aktualnie spożycie wędlin drobiowych kształtuje się na poziomie ok. 20% spożycia wszystkich wędlin (przede wszystkim wieprzowych). Według danych GUS w I poł 2012 roku konsumpcja samych wędlin drobiowych w krajowych gospodarstwach domowych spadła o 5%, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście spożycia pozostałych gatunków wędlin. Wpłynęły na to wyższe ceny detaliczne wyrobów drobiowych. Można spodziewać się, że przy rosnących kosztach wytworzenia popyt krajowy w kolejnym roku ulegnie dalszym spadkom. Dane rynkowe potwierdzają, że percepcja wysokiej jakości to ważna broń w walce o wybór konsumentów. Dlatego istotne jest, aby zbudować w świadomości konsumentów przekonanie, że wysokiej klasy przetwory drobiowe to

2 produkty wartościowe, o doskonałych walorach smakowych i jednocześnie wysokiej wartości pro-zdrowotnej.. Cele kampanii: Celem kampanii jest zbudowanie świadomości odrębnej grupy wędlin drobiowych, charakteryzującej się nieco innymi cechami niż wędliny wieprzowe (walory pro-zdrowotne, delikatność). Kampania ma służyć wygenerowaniu wzrostu popytu na wyższej jakości przetwory drobiowe na rynku krajowym, poprzez rozszerzenie grupy odbiorców oraz zwiększenie częstotliwości spożycia. Celem komunikacyjnym jest w tym kontekście upowszechnienie wiedzy na temat uniwersalności oraz walorów smakowych i odżywczych produktów drobiowych, jak również uzasadnienie rosnącej ceny poprzez edukację konsumentów nt. wartości produktu Główne akcenty kampanii: uniwersalność (rozumiana jako różnorodność produktów i okazji spożycia, ajk również upodobań konsumentów: wędliny drobiowe, ze względu na swoją delikatność, chętnie spożywane są przez dzieci, kobiety dbające o linię, osoby starsze) walory jakościowe, smakowe (smak, delikatność), prozdrowotne (produkty mają być ukazane jako pozwalające cieszyć się zdrowiem, a nie będące antidotum na jego brak; zdrowy charakter wędlin drobiowych wynika z niskiego poziomu tłuszczu, zawartości łatwo przyswajalnego białka, mikroelementów i witamin) Założenia kampanii: Medium wiodące: TV. Rekomendowane medium uzupełniające: internet + gratisowy PR 1 silna fala kampanii. Przy zakupie czasu antenowego kładziemy nacisk na budowę efektywnego zasięgu oraz aspekt jakościowy (np. pozycjonowanie w blokach) Czas trwania kampanii: On air: start ok 2 tygodnie po Wielkanocy. Grupa docelowa: Ze względu na szeroką dostępność i użytkowanie przetworów drobiowych kampanię kierujemy do obszernej grupy docelowej: kobiety lata, odpowiedzialne za zakupy w gospodarstwie domowym, mieszkające poza obszarami wiejskimi dodatkowa grupa docelowa: osoby decydujące o zakupach w sieciach handlowych, kupcy i HoReCa Range produktów: Wyższej jakości wędliny do plasterkowania o różnych przekrojach (pieczenie, szynki, polędwice szynki konserwowe), wyroby wędliniarskie: kabanosy, kiełbasy podsuszane (żywiecka, krakowska), pasztety pieczone (do krojenia w plastry). Jako opcjonalne proszę potraktować produkty obiadowe tzw. nuggetsy (panierowane kotleciki z mięsa drobiowego). Uwaga: przetwory drobiowe wymagają wyraźnego pokazania jako drobiowe = jaśniejsze, odróżniające się od wieprzowych, ale będące dla nich doskonałą, nie wymagającą kompromisów, zdrowszą alternatywą. NAJWAZNIEJSZY KOMUNIKAT: Przetwory drobiowe to idealny wybór pod względem smaku i zdrowia na każdą okazję Budżet kampanii: ok ,00 zł. brutto (włączając VAT oraz wszystkie prowizje agencji, licencje i dodatkowe opłaty). Podział budżetu: ok. 85% należy przeznaczyć na produkcję spotu TV i jego emisje w TV, pozostała kwota to środki przeznaczone na media wspierające (sugestia: internet) Zadania Agencji:

3 Przygotowanie co najmniej 2-3 koncepcji kreatywnych uwzględniających uwarunkowania rynkowe oraz wymagania KRD, w przejrzysty sposób obrazujących cele kampanii (storyboardy). Dobór mediów wraz z uzasadnieniem Przygotowanie efektywnego kosztowo, spełniającego wymogi jakościowe media planu, zawierającego: split na stacje, pory dnia, dł. spotów (jeśli dotyczy), wagi tygodniowe, CPP, zasięg netto, zasięg 4+ oraz jeśli określony zostanie inny poziom efektywnej częstotliwości zasięgu efektywnego. Koniecznym elementem prezentacji są jakościowe aspekty buyingu: strategia pozycjonowania w blokach, podejście do key shopping days, zapewnienie czasów emisji o wysokich ratingach jednostkowych, dopasowanych tematycznie. Uwaga: w prezentacji mediaplanu posługujemy się wskaźnikiem CPP ekwiwalentu 30. Po rozstrzygnięciu przetargu Zwycięzca bierze czynny udział w przygotowaniu wniosku do Agencji Rynku Rolnego W trakcie kampanii agencja jest zobowiązana monitorować postępy w osiąganiu celów i reagować w przypadku rozbieżności. Osiągnięcie założonych celów mediowych kampanii jest warunkiem sfinansowania kampanii z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Kryteria oceny Ogólna ocena oferty będzie wypadkową cząstkowych ocen poszczególnych ekspertów KRD. Co będzie istotne przy ocenie: KREACJA Klarowna odpowiedź na cele zadane w briefie, Wyróżnialność i oryginalność pomysłu; Atutem będą apetyczne ujęcia produktu (w zależności od idei kreatywnej), MEDIA Koszt budowy efektywnego zasięgu oraz wysokość CPP (ekwiw 30 ) Podejście do jakościowego zakupu czasów antenowych Uwagi Poszczególne elementy kreacji kampanii, będą musiały być zaakceptowane przez zespół ekspertów KRD-IG. Ofertę wraz z koncepcjami kreatywnymi oraz mediaplanem należy złożyć do Biura KRD-IG w W-wie, ul. Czackiego 3/5 pok. 402 do dnia r. do godz w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku danych. Proszę o potwierdzenie przez przedstawiciela Firmy przystąpienia do przygotowania oferty w terminie 7 dni od otrzymania zaproszenia. W przypadku pytań proszę je kierować do Izby, najlepiej drogą ową: Małgorzata Leszczyńska koordynator programu (tel ) Łukasz Dominiak - Dyrektor Generalny KRD-IG - Marta Kędel - Główny Specjalista ds. Administracji i Informacji - bądź telefonicznie: UWAGI: Zgłoszenie powinno zawierać formalną deklarację o gotowości do przeprowadzenia programu promocyjnego, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy wraz z następującymi dokumentami:

4 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania zgłoszenia, 2. bilans oraz rachunku zysków i strat, a w przypadku podmiotów składających zgłoszenie, nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obrót, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli działalność Zgłaszającego jest krótsza za ten okres. 3. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że podmiot składający zgłoszenie nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszenia. Jeżeli podmiot składający zgłoszenie ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b) nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe ani nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli w kraju, w którym podmiot składający zgłoszenie ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 i 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym podmiot składający zgłoszenie ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przykłady wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli działalność podmiotu składającego zgłoszenie jest krótsza za ten okres, kampanii reklamowych, łączących różne kanały komunikacji z podaniem ich wartości, terminów realizacji oraz grup odbiorców. W ramach wykazu wymagane jest: a) wskazanie przynajmniej jednej kampanii, opartej na działaniach ATL, dotyczącej branży spożywczej, której roczny budżet realizowany przez podmiot składający ofertę wynosił co najmniej PLN netto ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych netto), b) dołączenie referencji od zamawiających do każdej z wykazanych i wykonanych w zgłoszeniu kampanii, poświadczających, że zostały one wykonane należycie, c) dołączenie elektronicznej wersji lub linków do przykładowych materiałów wykonanych w ramach powyższych kampanii lub działań. 5. informacja na temat średniej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymże okresie, wraz z obecną strukturą organizacyjną podmiotu składającego ofertę. 6. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot składający ofertę posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta na kwotę co najmniej zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wyborze firm przez KRD-IG lub przedstawienie wiarygodnej koncepcji finansowania zgodnie z zasadami Agencji Rynku Rolnego, zabezpieczenia płynności finansowej projektu do czasu otrzymania przez KRD-IG całości finansowania z ARR). 7. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że podmiot składający ofertę jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ponadto Prezydium Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej prosi o dostarczenie informacji na temat doświadczenia zgłaszających się firm w zakresie promocji produktów spożywczych oraz współpracy z Agencją Rynku Rolnego i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

5 Przetarg zostanie rozstrzygnięty decyzją Prezydium Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w oparciu o opinie rady ekspertów KRD wśród firm, które w podanym terminie dostarczą kompletne zestawy dokumentów. DANE PODANE W NINIEJSZYM PIŚMIE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty ani zaproszenia do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak też zaproszenia do negocjacji w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Prezydium Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi podmiotami w celu szczegółowych rozmów jak również do pozostawienia złożonych zgłoszeń bez odpowiedzi bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Złożone zgłoszenia nie będą stanowić utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a podmiot składający zgłoszenie wyraża poprzez jego złożenie bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na warunki określone w niniejszym Zaproszeniu. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym Zaproszeniu nie stanowi ani też nie będzie stanowić zobowiązania czy też przyrzeczenia do zawarcia umowy z jakimkolwiek podmiotem odpowiadającym na jego treść. Podmiot odpowiadający na treść niniejszego Zaproszenia wyraża zgodę na fakt, iż za przygotowanie i złożenie zgłoszenia nie będzie rościć sobie w stosunku do Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej jakichkolwiek roszczeń finansowych, w szczególności zwrotu kosztów sporządzenia zgłoszenia bądź jakiegokolwiek wynagrodzenia za jej przygotowanie, złożenie bądź wykorzystanie. (-) Rajmund Paczkowski Prezes Zarządu KRD-IG

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109189-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121480-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo