OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach , ocena zarządzania zasobami finansowymi ogranicza się wyłącznie do Emitenta i przeprowadzona została na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta została dokonana w formie analizy wskaźnikowej w następującym układzie: 1. Płynność finansowa, 2. Rentowność, 3. Sprawność działania, 4. Zadłużenie Analiza płynności finansowej Do oceny płynności finansowej wykorzystano następujące wskaźniki: Wskaźnik bieżącej płynności relacja majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych. Jest to wskaźnik wyznaczający zdolność Spółki do spłaty jej bieżących zobowiązań krótkoterminowych w średnim okresie czasu, to jest po upłynnieniu posiadanych zapasów, krótkoterminowych aktywów finansowych, ściągnięciu należności krótkoterminowych i wykorzystaniu środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych. Optymalny poziom tego wskaźnika mieści się w granicach 1,2 2,0. Wskaźnik płynności szybki relacja majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych. Jest to wskaźnik wyznaczający zdolność Spółki do spłaty jej bieżących zobowiązań krótkoterminowych w krótkim okresie czasu, to jest po upłynnieniu krótkoterminowych aktywów finansowych, ściągnięciu należności krótkoterminowych i wykorzystaniu gotówki w kasie oraz środków na rachunkach bankowych. Satysfakcjonujący poziom wskaźnika oscyluje w granicach 1,0. Wskaźnik płynności natychmiastowej relacja stanu środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych. Jest to wskaźnik wyznaczający zdolność Spółki do natychmiastowej spłaty jej bieżących zobowiązań krótkoterminowych, to jest jedynie przy wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Wskaźniki płynności Emitenta Wyszczególnienie r r r r. Wskaźnik bieżącej płynności 1,36 1,39 1,40 1,39 Wskaźnik płynności szybki 1,13 1,26 1,31 1,26 Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,07 0,06 0,08 0,00 Źródło: Emitent W analizowanych okresach Emitent zachowuje płynność finansową na optymalnym poziomie. Przedstawione powyżej wskaźniki płynności ulegają jedynie niewielkim wahaniom Analiza rentowności Analiza rentowności przedstawiona została w oparciu o zamieszczoną poniżej grupę wskaźników oceniających efektywność podstawowej działalności operacyjnej Spółki i wpływ poszczególnych grup kosztów na jej wynik finansowy: Rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży netto. Wskaźnik określa procent przychodów Spółki stanowiący jej wynik netto, czyli po pokryciu wszystkich kosztów jej działalności: kosztów sprzedaży, kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz opłaceniu podatków. 59

2 ELEKTROBUDOWA SA Rentowność brutto relacja zysku przed opodatkowaniem do przychodów ze sprzedaży netto. Wskaźnik określa efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności, czyli w ogólności pozwala ocenić część przychodów pozostającą w Spółce na pokrycie podatku, po uwzględnieniu kosztów działalności finansowej i zdarzeń nadzwyczajnych. Rentowność operacyjna relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży netto. Wskaźnik określa efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej, czyli pozwala ocenić jak część przychodów pozostaje w spółce na pokrycie kosztów jej działalności finansowej i zapłacenie podatków. Wskaźnik ten, interpretowany łącznie z innymi wskaźnikami rentowności, pozwala określić jaki wpływ na wynik Spółki mają pozostałe koszty operacyjne nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną firmy, do której została statutowo powołana. ROS Rentowność sprzedaży relacja zysku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży netto. Wskaźnik ten obliczany jest w celu wyeliminowania wpływu pozostałej działalności operacyjnej i finansowej na wynik firmy, ponieważ działalności te nie są bezpośrednio związane z wielkością sprzedaży. Analogicznie wskaźnik ten, interpretowany łącznie z wyżej opisanymi wskaźnikami rentowności, pozwala ocenić jaka część wyniku spółki generowana jest na działalności finansowej lub wynika ze zdarzeń nadzwyczajnych. ROE Rentowność kapitału własnego relacja zysku netto do średniego stanu kapitału własnego. Wskaźnik pozwala ocenić inwestorom efektywność wykorzystania kapitału powierzonego Spółce. Określa procentowy udział środków wypracowanych przez Spółkę (wynik netto), które mogą zostać wypłacone w postaci dywidendy, do wniesionego przez inwestorów kapitału powiększonego o część wypracowanych przez Spółkę środków w poprzednich latach (kapitał własny). ROA Rentowność aktywów ogółem relacja zysku netto do średniego stanu aktywów. Wskaźnik pozwala ocenić inwestorom efektywność wykorzystania całego posiadanego przez Spółkę majątku Wskaźniki rentowności Emitenta Wyszczególnienie I kwartał 2005 r r r r. Wskaźnik rentowności sprzedaży -4,4% 5,6% 5,5% 3,7% Wskaźnik rentowności operacyjnej -5,0% 3,7% 3,5% 1,8% Wskaźnik rentowności brutto -4,5% 2,7% 2,2% 1,1% Wskaźnik rentowności netto -3,5% 1,8% 1,3% 0,6% ROE -2,4% 7,4% 4,7% 2,6% ROA -1,0% 3,0% 1,9% 1,1% Do obliczenia wskaźników ROE i ROA posłużono się zyskiem netto narastająco za 12 miesięcy. Źródło: Emitent Utrzymująca się od kilku lat recesja w branży budowlanej w znacznym stopniu wpływa na wyniki finansowe Spółki. Mimo spadku przychodów ze sprzedaży w 2003 r. w porównaniu z rokiem 2002 Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości tys. zł i rentowność sprzedaży na poziomie 5,5%, podczas gdy w roku 2002 zysk na sprzedaży wynosił tys. zł, a rentowność sprzedaży 3,7%. W 2004 roku zysk ze sprzedaży ulega dalszej poprawie i wynosi już ,5 tys. zł., a wartość wskaźnika rentowności nieznacznie wzrasta do 5,6%. Rosnąca wartość wskaźnika ROS mówi o poprawiającej się rentowności sprzedaży. Świadczy to o redukcji kosztów operacyjnych lub zwiększeniu marży na sprzedaży. Z uwagi na sezonowość sprzedaży, która w branży budowlanej przejawia się słabymi wynikami finansowymi osiąganymi w pierwszym kwartale roku, w przypadku Spółki w I kwartale 2005 roku wskaźniki rentowności przyjmują wartości ujemne Analiza sprawności działania Do oceny sprawności działania wykorzystano następujące wskaźniki: Rotacja należności (w dniach) relacja średniego stanu należności do przychodów ze sprzedaży netto x 365. Wskaźnik ten określa średni okres czasu w dniach, po jakim następuje spływ należności. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, obejmującą realizację dużych kontraktów, można spodziewać się wysokiej wartości tego wskaźnika, ponieważ należności handlowe stanowią ok. 95% wszystkich należności krótkoterminowych. Ogólnie należy dążyć do minimalizacji tego wskaźnika. 60

3 Rotacja zobowiązań krótkoterminowych (w dniach) relacja średniego stanu zobowiązań krótkoterminowych do przychodów ze sprzedaży netto x 365 dni. Wskaźnik ten określa średni okres czasu w dniach, po jakim następuje spłata zobowiązań Spółki. Zalecana jest maksymalizacja tego wskaźnika, przy czym uwzględnić trzeba fakt, że zobowiązania handlowe stanowią ok. 55% wszystkich zobowiązań. Rotacja zapasów (w dniach) relacja średniego stanu zapasów do przychodów ze sprzedaży netto x 365. Wskaźnik ten określa co ile dni Spółka odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Ze względu na efektywność należy dążyć do minimalizacji tego wskaźnika. Cykl środków pieniężnych obrazuje okres czasu, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na regulowanie zobowiązań do momentu przypływu gotówki z pobranych należności. Dla firmy korzystny jest krótki cykl środków pieniężnych, oznacza on bowiem, że pieniądze zainwestowane w bieżące aktywa wracają do firmy szybko i mogą być dalej inwestowane. Rotacja aktywów ogółem relacja przychodów ze sprzedaży netto do średniego stanu aktywów ogółem w ciągu roku obrotowego. Wskaźnik ten określa stopień wykorzystania aktywów do generacji przychodów przez Spółkę. Ogólnie należy dążyć do maksymalizacji tego wskaźnika. Wskaźniki sprawności działania Emitenta Wyszczególnienie I kwartał 2005 r r r r. Rotacja należności Rotacja zobowiązań Rotacja zapasów Cykl środków pieniężnych Rotacja aktywów ogółem 0,29 1,69 1,45 1,71 Źródło: Emitent Wskaźnik szybkości obrotu należnościami wzrósł w 2003 r. w stosunku do roku 2002 z 121 do 148 dni przede wszystkim na skutek zmniejszania przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenia się poziomu przeterminowania należności w roku badanym. Na wysokość wskaźnika miały wpływ również: coraz trudniejsza sytuacja finansowa firm będących odbiorcami dostaw oraz realizowanych przez Spółkę robót budowlano-montażowych, wydłużanie przez kontrahentów umownych terminów płatności, postępowania upadłościowe i układowe kontrahentów Spółki. Równolegle do wzrostu wskaźnika rotacji należności w 2003 roku wzrasta również wskaźnik rotacji zobowiązań. Wiąże się to z coraz korzystniejszymi terminami płatności zobowiązań handlowych w zawieranych przez Spółkę umowach. Znacząca dysproporcja pomiędzy cyklem inkasa należności a okresem spłaty zobowiązań powoduje jednak konieczność zwiększenia zewnętrznego finansowania działalności operacyjnej Spółki. Spółka zakłada nasilenie działań w zakresie windykacji należności oraz wydłużania umownych terminów płatności zobowiązań handlowych, czego skutkiem winno być zmniejszenie zadłużenia wobec banków i obniżka kosztów finansowych. Efektem tych działań jest zmniejszenie się wskaźnika rotacji należności w 2004 r. w stosunku do 2003 do 129 dni, a cyklu środków pieniężnych do 30 dni. Wskaźnik rotacji aktywów w 2003 roku również ma tendencję spadkową: z 1,71 w 2002 r. spada do 1,45 w Spadek rotacji aktywów spowodowany jest przede wszystkim spadkiem przychodów ze sprzedaży. W 2004 roku następuje poprawa tego wskaźnika do poziomu 1,69. Wzrost wskaźników rotacji w I kwartale 2005 roku spowodowany jest w dużym stopniu niskimi przychodami ze sprzedaży w tym okresie, co związane jest ze wspomnianą już wcześniej, charakterystyczną dla branży budowlanej, sezonowością sprzedaży Analiza zadłużenia Oceny stopnia zadłużenia Emitenta dokonano w oparciu o następujące wskaźniki: Wskaźnik ogólnego zadłużenia relacja wielkości zobowiązań ogółem do wartości majątku ogółem. Wskaźnik ten obrazuje strukturę majątku przedsiębiorstwa i określa w jakiej części majątek ten został sfinansowany kapitałem obcym. 61

4 ELEKTROBUDOWA SA Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego relacja wielkości zobowiązań ogółem do sumy kapitałów własnych. Wskaźnik ten określa stopień pokrycia wszystkich zobowiązań Spółki posiadanymi przez nią kapitałami własnymi. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego relacja zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych. Wskaźnik ten określa stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych Spółki posiadanymi przez nią kapitałami własnymi. Wskaźniki zadłużenia Emitenta Wyszczególnienie r r r r. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,4% 52,6% 50,8% 49,1% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 110,6% 132,6% 119,9% 123,3% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Źródło: Emitent Wskaźniki obrazujące zadłużenie Spółki wykazują, iż działalność była finansowana w dużym stopniu przez zewnętrzne źródła finansowania. Wskaźnik ogólnego zadłużenia utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił w 2002 r. 49,1%, w 2003 r. 50,8%, a w 2004 r. 52,6%, w I kwartale 2005 r. 50,4%. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ma w latach tendencję zwyżkową. W analizowanych okresach utrzymuje się na zadowalającym poziomie Zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań ELEKTROBUDOWA SA w 2004 r. posiadała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Dotychczasowy nie najlepszy stan gospodarki był przyczyną szeregu postępowań upadłościowych i ugodowych kontrahentów Spółki, których skutki odczuła również ELEKTROBUDOWA SA. Wzrost poziomu wskaźnika rotacji należności w 2003 roku spowodowany jest: coraz trudniejszą sytuacją finansową firm współpracujących z ELEKTROBUDOWĄ SA, wydłużaniem umownych terminów płatności celem sprostania konkurencji na rynku. Negatywny efekt związany z wydłużającymi się terminami płatności został zrównoważony poprzez wzrost wskaźnika rotacji zobowiązań, co w rezultacie pozwoliło zachować wskaźnik obrotu gotówki na stałym poziomie. W celu zwiększenia efektywności zarządzania środkami pieniężnymi oraz obniżenia poziomu kosztów finansowych Spółka stara się różnicować zewnętrzne źródła i sposoby finansowania swojej działalności, wykorzystując w tym celu kredyty w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy oraz krótkoterminowe kredyty obrotowe oparte na różnych stopach procentowych (WIBOR 1M, WIBOR T/N). Spółka w pełni korzysta z bankowości elektronicznej, dzięki czemu ma dostęp do możliwości bilansowania rachunków bankowych oddziałów Spółki z rachunkami kredytu w rachunku bieżącym. Efektem codziennych operacji bilansowania rachunków jest zmniejszenie dziennego zadłużenia wobec banków, a co z tego wynika, zmniejszenie wielkości naliczanych odsetek od kredytów. W 2005 r. Zarząd nie przewiduje żadnych zagrożeń w zakresie możliwości wywiązywania się Spółki z zaciągniętych zobowiązań. Jednym z celów polityki w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym jest wynegocjowanie dłuższych terminów płatności zobowiązań handlowych, czego skutkiem winno być zmniejszenie zadłużenia wobec banków i obniżka kosztów finansowych. Emitent przewiduje finansowanie zamierzeń inwestycyjnych w 2005 r. środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł finansowania. 2. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej W roku 2003 dokonano zmian w sposobie ujmowania i prezentacji wyceny kontraktów długoterminowych. Do r. wycena kontraktów korygowała koszty wytworzenia sprzedanych produktów, a od r. wycena ta koryguje przychody ze sprzedaży. W wyniku tej zmiany przychody ze sprzedaży za rok 2003 są mniejsze o tys. zł, a za rok 2002 są większe o tys. zł. Ponadto, w 2003 r. Spółka wypowiedziała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Po negocjacjach ze związkami zawodowymi, w styczniu 2004 r. został zawarty i wprowadzony w życie nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zgodnie z którym pracownikom nie przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej. W wyniku tej zmiany w księgach 2003 r. została rozwiązana rezerwa na nagrody jubileuszowe w wysokości tys. zł i kwota ta zwiększyła pozostałe przychody operacyjne. 62

5 3. Kierunki zmian w działalności gospodarczej W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego do daty sporządzenia Prospektu nie zaszły w działalności gospodarczej Spółki i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej żadne istotne zmiany. 4. Czynniki istotne dla rozwoju i perspektywy rozwoju W ocenie Zarządu Spółki na realizację przyszłych wyników Emitenta i jego Grupy Kapitałowej będą miały wpływ: 1. Czynniki zewnętrzne, związane z aspektami (wymiarami): geograficznym, ekonomiczno-prawnym, technologicznym, społecznym i środowiskowym, 2. Klienci i poziom konkurencji, 3. Czynniki wewnętrzne, związane z wdrożeniem aktualnie tworzonej strategii, obniżaniem kosztów funkcjonowania Spółki oraz jej restrukturyzacją. 1. Czynniki zewnętrzne Aspekt geograficzny Dotychczasowa działalność przedsiębiorstwa skupiała się głównie na rynku polskim. Realizowane przed rokiem 1989 kontrakty zagraniczne były związane z wymianą gospodarczą w ramach bloku RWPG i państw z nim związanych, dlatego ich kontynuację w podobnym zakresie należy uznać za niemożliwą. Realizowana obecnie strategia wejścia na rynek Rosji i Białorusi wynika z założenia, iż Europa Środkowowschodnia jest obszarem geograficznym będącym w zasięgu obecnych możliwości logistycznych przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że sektor energetyki zawodowej i dystrybucyjnej oraz szeroko rozumianego przemysłu i budownictwa w Polsce i krajach sąsiednich (Czechy, Słowacja, Białoruś, Rosja, Litwa i Łotwa i Estonia) w zdecydowanej części odbiega od zaawansowania technologicznego spotykanego w krajach wysoko rozwiniętych. W szczególności ma to miejsce w sektorze energetyki, głównie ze względu na zużycie majątku trwałego pochodzącego często z lat 50. i 60. W związku z powyższym Spółka wiąże duże nadzieje z utworzoną w 2003 r. na terenie Rosji, we współpracy z spółką TAVRIDA Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie oraz spółką KRUELTA Sp. z o.o. z siedzibą w Sankt Petersburgu, której celem jest produkcja i dystrybucja urządzeń ELEKTROBUDOWY SA na terenie Rosji. Do aspektu geograficznego należy również zaliczyć szanse związane z planowanymi na terenie Polski inwestycjami wojskowymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spółka jest w pełni przygotowana do realizacji tych przedsięwzięć pod względem potencjału technologicznego, kompetencyjnego, jak również wymogów formalnych związanych z ochroną informacji niejawnych. Aspekt ekonomiczno-prawny W okresie najbliższych 5 lat polską gospodarkę niewątpliwie charakteryzować będzie konieczność dochodzenia do poziomu wskaźników makroekonomicznych wymaganych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Spowolnienie tempa wzrostu PKB w latach , nadmierny deficyt budżetowy, niekorzystne saldo bilansu płatniczego oraz wysoka stopa bezrobocia sprawiły, iż był to okres niekorzystny dla wielu sektorów gospodarki, w tym również dla Emitenta. Rozpoczęty w 2000 r. w Spółce proces restrukturyzacji obejmujący niemal wszystkie dziedziny organizacji, a w szczególności stosunki z klientami, organizację formalną, finanse, majątek oraz zatrudnienie, pozwolił na względnie stabilne przejście przez ten okres. Aktualnie coraz wyraźniej zauważalne ożywienie gospodarcze, przejawiające się przede wszystkim wzrostem produkcji oraz eksportu powinno w najbliższym czasie skutkować przełamaniem stagnacji inwestycyjnej, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zakres realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Znaczącym zagadnieniem wydaje się w chwili obecnej stabilizacja układu politycznego oraz wybór i wdrożenie określonych koncepcji rozwoju kluczowych dziedzin gospodarki i niezbędnych rozwiązań legislacyjnych (m.in. dotyczących prywatyzacji oraz polityki fiskalnej). 63

6 ELEKTROBUDOWA SA Aspekt technologiczny Rozwiązania technologiczne w dziedzinie energetyki i elektrotechniki charakteryzują się względną stabilnością. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany technologiczne nie miały charakteru rewolucyjnego, polegały bowiem na stopniowym doskonaleniu istniejących technologii pod względem cech takich jak: gabaryty urządzeń, stopień zautomatyzowania, zastosowanie nowoczesnej elektroniki oraz parametry znamionowe (np.: znamionowy prąd ciągły, znamionowy prąd wyłączalny, wytrzymałość zwarciowa, wytrzymałość izolacji). Należy nadmienić, iż praktycznie jedyna w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmiana technologiczna o charakterze jakościowym polegająca na zastosowaniu w rozdzielnicach gazu SF6 jako izolatora, co umożliwiło ich dalszą miniaturyzację, odgrywa dziś drugorzędną rolę ze względu na podwyższony koszt oraz zaostrzające się wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Możliwość wystąpienia rewolucyjnych zmian w zakresie technologii wytwarzania i przesyłu energii mogących ograniczyć rolę większości dostawców obecnych rozwiązań należy tym samym uznać za mało prawdopodobną. Wpływ pojawiających się innowacji technicznych będzie więc raczej ograniczony do pewnych segmentów rynku (tak jak na przykład rozdzielnice oparte na technologii SF6 znajdowały zastosowanie w budynkach biurowych i wszędzie, tam gdzie małe gabaryty rekompensowały wyższą cenę). Aspekt społeczny Biorąc pod uwagę sektory gospodarki, w otoczeniu których funkcjonują firmy oferujące rozwiązania w zakresie energetyki i elektrotechniki, wart uwagi jest aspekt społeczny. Chodzi tu głównie o społeczny wymiar restrukturyzacji sektora energetycznego oraz górnictwa i hutnictwa. W obliczu groźby sprzeciwu ze strony związków zawodowych czy organizacji społecznych może dojść do opóźnienia decyzji w kwestii prywatyzacji, dokapitalizowania czy wyboru celów, na które przeznaczone zostaną środki finansowe przedsiębiorstw. Na przyszłe funkcjonowanie Spółki niewątpliwy wpływ będą miały decyzje prywatyzacyjne w energetyce oraz coraz wyraźniej zauważalna strategia wydzielania z działalności podstawowej służb pomocniczych w elektrowniach. Szczególnym przedmiotem zainteresowania Spółki są wydzielane służby zajmujące się utrzymaniem ruchu elektrycznego. Z jednej strony jest to istotne zagrożenie dla pozyskiwania przez Spółkę zamówień, z drugiej jednakże strony poziom kompetencyjny pracowników oraz zaawansowanie technologiczne Spółki, jak również zauważalna tendencja do rozwiązywania związków kapitałowych przedsiębiorstw energetycznych z podmiotami zależnymi pozwalają na optymizm w zakresie ewentualnych akwizycji na rynku serwisu przemysłowego oraz znaczącego rozszerzenia oferty i zwiększenia przychodów ze sprzedaży z tego segmentu. Aspekt ekologiczny Ekologia jest procesem stymulującym rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej. Wynikające z tego regulacje prawne nakładają na odbiorców emitujących pozanormatywne ilości szkodliwych substancji rygorystyczne kary. Instalacje odsiarczania spalin są w chwili obecnej montowane we wszystkich polskich elektrowniach. Aktualnie po zakończeniu procesu akcesji Polski z krajami Unii Europejskiej należy się spodziewać, że temat ten będzie traktowany z jeszcze większą powagą. Doświadczenia Spółki w zakresie realizacji prac związanych z ochroną środowiska, przygotowanie kompetencyjne oraz rozszerzenie łańcucha wartości o część automatyki mogą stanowić szansę na zaistnienie na rynku, na którym spodziewane są znaczące subsydia ze środków unijnych. 2. Klienci oraz poziom konkurencji Na rozwój Emitenta w istotnym stopniu wpływają odbiorcy Spółki reprezentujący następujące branże: energetykę, petrochemię, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy, cukrownictwo, transport oraz wojskowość. Każda z wymienionych branż charakteryzuje się inną specyfiką potrzeb w sferze usług i produktów związanych z wytwarzaniem, przesyłem i wykorzystaniem energii elektrycznej. Branże te różnią się również sposobem funkcjonowania i sytuacją ekonomiczną. 64

7 Konkurencja ELEKTROBUDOWA SA i jej Grupa Kapitałowa adresuje swoją ofertę do co najmniej trzech tradycyjnych sektorów rynku (branż). W związku z tym trudno jest zdefiniować bezpośrednie otoczenie posługując się tradycyjnymi pojęciami sektora jako części systemu gospodarczego kraju. Znacznie precyzyjniej można zrobić to definiując bezpośrednie otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej jako podmioty gospodarcze działające w kraju, adresujące swoją ofertę do energetyki, przemysłu i budownictwa. Przy czym definicję należy ograniczyć do firm komponujących swoją ofertę z urządzeń i usług z zakresu elektroenergetyki. W praktyce definicja ta jest bardzo szeroka, gdyż obejmuje olbrzymią liczbę firm działających na rzecz odbiorców w tych trzech sektorach. Analizy wyników finansowych podmiotów działających w branży wykazują stopniowy spadek rentowności i pogarszające się wskaźniki cash-flow. Jest to spowodowane opóźnieniami w reakcji przedsiębiorstw na dekoniunkturę w branży i relatywnie wolnymi procesami restrukturyzacyjnymi. Do końca 2003 r. rynek branży cechowała wyraźna recesja. Wzrost inwestycji w rynku wytwarzania energii w horyzoncie najbliższych pięciu do dziesięciu lat będzie raczej słaby ze względu na nadwyżkę potencjału produkcyjnego w energetyce, wywołującą ograniczenie nakładów inwestycyjnych do nakładów odtworzeniowych. W zakresie rynku dystrybucji energii wzrost zrealizuje się poprzez inwestycje o charakterze modernizacyjnym, związane z liberalizacją rynku energii. W miarę dalszego przebiegu cyklu koniunkturalnego (przełamanie recesji na rynku inwestycyjnym) w ciągu najbliższych lat można oczekiwać wzrostu rynku i w pełni odwrócenia trendu spadkowego. Konkurencję w branży cechuje bardzo niska mobilność zasobów, co w połączeniu z relatywną stabilnością popytu głównych kontrahentów (energetyka, rafinerie itd.) zapewnia względną stabilność przychodów i rentowności. 3. Czynniki wewnętrzne Do czynników wewnętrznych mających wpływ na wyniki emitenta należy zaliczyć zagadnienia związane z wdrożeniem aktualnie tworzonej strategii marketingowej, obniżaniem kosztów funkcjonowania Spółki oraz jej restrukturyzacją. Wdrożenie strategii Aktualnie na ukończeniu jest tworzenie nowej strategii rynkowej oraz określenie głównych kierunków rozwoju Spółki. W prace nad tymi zagadnieniami zaangażowanych jest wielu pracowników, co zdaniem Zarządu będzie miało pozytywny wpływ na zrozumienie strategii oraz jej akceptację przez kadrę menedżerską, jak również ogół zatrudnionych. Zarząd ocenia, iż są to niezwykle istotne czynniki gwarantujące powodzenie realizacji celów strategicznych. Nowa strategia rynkowa zakładać będzie konieczność zaspokojenia oczekiwań interesariuszy, a w szczególności akcjonariuszy, klientów oraz pracowników Spółki. Wdrożenie strategii opierać się będzie na doskonaleniu struktury organizacyjnej, utrzymaniu zarządzania przez cele jako podstawowego procesu komunikowania celów i rozliczania osiągniętych efektów działalności indywidualnej i zespołowej, jak również powiązaniu z tą metodą systemu motywacyjnego. Obniżenie kosztów funkcjonowania Istotne znaczenie dla Spółki, w szczególności dla jej rentowności oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych, ma kwestia obniżania kosztów funkcjonowania. Jest to nieustanny proces zapoczątkowany w 2000 roku. Szczególnym przedmiotem zainteresowań w chwili obecnej jest ograniczenie kosztów stałych oraz optymalizacja wszystkich pozostałych pozycji kosztowych. Ograniczanie kosztów działalności jest jednym z podstawowych celów w budowanej strategii. Ograniczenie kosztów poza wpływem na poziom rentowności ma również bezpośredni związek ze zwiększeniem konkurencyjności oferowanych przez Spółkę produktów i usług. Zważywszy na niski poziom marż na rynku, na którym funkcjonuje Spółka, obniżenie kosztów będzie miało decydujące znaczenie dla działalności Spółki. 65

8 ELEKTROBUDOWA SA Restrukturyzacja Działania restrukturyzacyjne zapoczątkowane w 2000 r. przyniosły zamierzone efekty w postaci zatrzymania niekorzystnych tendencji w zakresie spadku pozyskiwanych zamówień oraz uzyskania pozycji lidera branżowego. Niemniej gospodarka rynkowa wymaga ciągłego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów i dostosowywania struktury wewnętrznej organizacji do tych potrzeb. Strategia rozwoju przewiduje kilka przedsięwzięć mających wpływ na organizację wewnętrzną. Należy do nich zaliczyć budowę kompetencji generalnego wykonawstwa i związaną z tym potrzebę utworzenia nowego oddziału Spółki, poszerzenie zakresu oferowanych prac o serwis przemysłowy i stworzenie struktur odpowiedzialnych za rozwój tego segmentu rynku, rozwój kompetencji w zakresie automatyki przemysłowej i utworzenie działów zarządzających tym obszarem działalności. W lutym 2004 r. rozpoczęła działalność wyodrębniona ze struktur organizacyjnych Emitenta Spółka KONIP Sp. z o.o. ze 100% udziałem ELEKTROBUDOWY SA, która zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem oraz administrowaniem posiadanego przez Emitenta majątku. Podmiot realizuje zakres działalności dawnego Oddziału Zarządzania Majątkiem. Celem głównym wydzielenia była zamiana kosztów stałych na zmienne oraz zoptymalizowanie poziomu kosztów zarządzania majątkiem i w konsekwencji ograniczenia tych kosztów w dłuższym okresie czasu. 5. Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki Do elementów wpływających na przyszłe wyniki Emitenta i innych spółek Grupy Kapitałowej niewątpliwie należy zaliczyć obecnych i potencjalnych odbiorców oferty Spółki i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej, tj.: sektor energetyki, branżę petrochemiczną, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy, cukrownictwo, transport oraz sektor wojskowy. Każda z tych branż ma nieco odmienną specyfikę potrzeb w zakresie usług i produktów związanych z wytwarzaniem, przesyłem i wykorzystaniem energii elektrycznej. Różnice występują także w zakresie ram instytucjonalnych i sytuacji ekonomicznej. Energetyka zawodowa i dystrybucyjna Najistotniejszą z instytucjonalnego punktu widzenia rolę w unormowaniu sytuacji polskiej energetyki odgrywa od 1997 r. Ustawa Prawo Energetyczne. Określa ono zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, rozgranicza kompetencje organów administracji rządowej w zakresie gospodarki energetycznej oraz zasady i warunki zaopatrzenia oraz używania paliw, energii i ciepła. Ustawa przewiduje powołanie Urzędu Regulacji Energetyki, istnienie prywatnych przedsiębiorstw energetycznych oraz porządkuje politykę cenową. Uzupełnieniem ustawy jest dokument rządowy Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, który definiuje nadrzędne cele polityki energetycznej państwa. Od 1990 r. elektroenergetyka polska jest podzielona na trzy niezależne podsektory: - wytwórczy około 40 przedsiębiorstw (elektrownie i elektrociepłownie), - przesyłania jedno ogólnokrajowe przedsiębiorstwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (przesyła energię elektryczną sieciami wysokich napięć), - dystrybucji 33 firmy prowadzące regionalną i lokalną działalność sieciową oraz handlową. Ważnym problemem jest rozdrobnienie energetyki w Polsce i związana z nią konieczność konsolidacji (w krajach Unii Europejskiej koncentracja firm energetycznych była następstwem liberalizacji elektroenergetyki). W związku z tym podjęta została decyzja o pogrupowaniu zakładów energetycznych i sprzedaży ich akcji. Konsolidacja dotyczyła również podsektora wytwórczego, czego przykładem jest powstanie Południowego Koncernu Energetycznego. Istnieje przekonanie, że konsolidacja pionowa i pozioma sektora energetycznego oprócz rozwiązania problemów własnościowych i inwestycyjnych może wywoływać w elektroenergetyce wystąpienie cykli cenowych o dużych wahaniach. Tworzenie kompleksów energetycznych umożliwi sprawniejsze zarządzanie inwestycjami, da większe zdolności kredytowe, co w konsekwencji dla firm kierujących swoją ofertę do tego sektora rynku zwiększa możliwość oferowania. Silne firmy energetyczne to niewątpliwie zwiększenie zdolności do podejmowania inwestycji. 66

9 Prognozy dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz zużycia energii w Polsce w zależności od źródła pochodzenia różnią się zasadniczo. Z projektu bilansu energetycznego państwa, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, wynika, że do roku 2020 zapotrzebowanie na energię wzrośnie w kraju o 66%, ze 140 TWh do 236 TWh rocznie. Jednocześnie inni, niezależni autorzy szacują, że w Polsce jest nadmiar mocy wytwórczych oraz niski popyt na energię ze względu na równoważące się czynniki wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnej poprawie wydajności i energooszczędności gospodarki. Biorąc pod uwagę ramy instytucjonalne oraz perspektywy rozwoju sektora elektroenergetycznego należy stwierdzić, iż w strategii rozwojowej sektor ten nadal będzie postrzegany jako znaczący segment rynku. Spodziewamy się, iż w perspektywie najbliższych pięciu lat Emitent nadal będzie zajmował pozycję lidera na tym rynku. Wynika to głównie z potencjału Spółki, która jako jedna z niewielu na rynku może podjąć się kompleksowej realizacji branżowych projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych. Niemniej oceniamy, iż w najbliższych latach nie będzie możliwości znaczącej ekspansji na tradycyjnym rynku wytwarzania energii. Jednakże w perspektywie najbliższych lat Zarząd ostrożnie ocenia, że przychody ze sprzedaży z rynku energetycznego w zakresie modernizacji i remontów oraz inwestycji zwiększą się z poziomu ok. 80 mln zł w 2004 roku do poziomu ok. 130 mln zł w roku Procesy prywatyzacyjne i konsolidacyjne Od 1990 r. elektroenergetyka polska jest podzielona na trzy niezależne podsektory: - wytwórczy około 40 przedsiębiorstw (elektrownie i elektrociepłownie), - przesyłania jedno ogólnokrajowe przedsiębiorstwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (przesyła energię elektryczną sieciami wysokich napięć), - dystrybucji 33 firmy prowadzące regionalną i lokalną działalność sieciową oraz handlową. Ważnym problemem jest rozdrobnienie energetyki w Polsce i związana z nią konieczność konsolidacji (w krajach Unii Europejskiej koncentracja firm energetycznych była następstwem liberalizacji elektroenergetyki). W związku z tym podjęta została decyzja o pogrupowaniu zakładów energetycznych i sprzedaży ich akcji. Konsolidacja dotyczyła również podsektora wytwórczego, czego przykładem jest powstanie Południowego Koncernu Energetycznego. Istnieje przekonanie, że konsolidacja pionowa i pozioma sektora energetycznego oprócz rozwiązania problemów własnościowych i inwestycyjnych może wywoływać w elektroenergetyce wystąpienie cykli cenowych o dużych wahaniach. Tworzenie kompleksów energetycznych umożliwia sprawniejsze zarządzanie inwestycjami, daje większe zdolności kredytowe, co w konsekwencji dla firm kierujących swoją ofertę do tego sektora rynku zwiększa możliwość oferowania. Silne firmy energetyczne to niewątpliwie zwiększenie zdolności do podejmowania inwestycji. Perspektywy Prognozy dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz zużycia energii w Polsce w zależności od źródła pochodzenia różnią się zasadniczo. Z projektu bilansu energetycznego państwa, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, wynika, że do roku 2020 zapotrzebowanie na energię wzrośnie w kraju o 66%, ze 140 TWh do 236 TWh rocznie. Jednocześnie inni, niezależni autorzy szacują, że w Polsce jest nadmiar mocy wytwórczych oraz niski popyt na energię ze względu na równoważące się czynniki wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnej poprawie wydajności i energooszczędności gospodarki. W zależności od wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną i jego wzrostu dokonywane będą inwestycje w ten sektor. Wielkość tych inwestycji może wprost proporcjonalnie wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki. Spółka równolegle rozwija się w kierunku serwisu przemysłowego oraz automatyki. Obszary te mają stanowić perspektywiczne źródła dochodów Spółki. Pozostałe gałęzie przemysłu Przemysł petrochemiczny, górnictwo, hutnictwo, cukrownictwo, przemysł celulozowo-papierniczy, transport, sektor obronny można traktować zbiorczo. W stosunku do energetyki różni je w kluczowych aspektach jedynie znaczenie, jakie odgrywały dotychczas w przychodach Spółki. 67

10 ELEKTROBUDOWA SA Elementem wspólnym dla wymienionych sektorów jest silne uzależnienie od polityki państwa w aspekcie własnościowym (prywatyzacja), jak i społeczno-ekonomicznym (oddłużenie, restrukturyzacja zatrudnienia, likwidacja, nowe inwestycje). Brak decyzji prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych na przestrzeni ostatnich lat w połączeniu z sytuacją finansową większości kopalni, hut, zakładów chemicznych czy cukrowni spowodował zapaść m.in. w procesach inwestycyjnych. Ze względu na kapitałochłonność inwestycji i ich nierzadko strategiczną rolę, decyzje zarządów ograniczone zostały do momentów określenia strategii firm w oparciu o krystalizację koncepcji właścicielskiej. Kluczowym następstwem przemian m.in. w sektorze górniczym i w mniejszym stopniu hutniczym będzie ograniczanie produkcji, a co za tym idzie najprawdopodobniej zmniejszenie liczby zakładów. Tym samym efekt wzrostu procesów inwestycyjnych w restrukturyzujących się zakładach będzie ograniczany spadkiem ich liczby, co może ograniczać stronę popytową pod względem wartości zamówień, jak i zwiększać siłę odbiorców poprzez zmniejszającą się ich liczbę. Przykładami potwierdzającymi pozytywny wpływ finalizacji aspektów własnościowych i ich pozytywny wpływ na procesy inwestycyjne są przedsiębiorstwa branży celulozowo-papierniczej. Konkurencja Emitent wraz z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej kieruje swoją ofertę do wielu segmentów rynku, jednak głównie do co najmniej trzech tradycyjnych branż, takich jak: energetyka, przemysł i budownictwo. Jednak właściwe otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej, a szczególnie Emitenta to przedsiębiorstwa działające w kraju, oferujące swoje produkty i usługi dla energetyki, przemysłu i budownictwa w zakresie urządzeń i usług elektroenergetycznych. Analizy wyników finansowych podmiotów działających w branży wykazują stopniowy spadek rentowności i pogarszające się wskaźniki cash-flow. Jest to spowodowane opóźnieniami w reakcji przedsiębiorstw na dekoniunkturę w branży i relatywnie wolnymi procesami restrukturyzacyjnymi. Do końca 2003 roku rynek branży cechowała wyraźna recesja. Wzrost rynku wytwarzania energii w horyzoncie najbliższych pięciu do dziesięciu lat będzie raczej słaby ze względu na nadwyżkę potencjału produkcyjnego w energetyce, wywołującą ograniczenie nakładów inwestycyjnych do nakładów odtworzeniowych. W zakresie rynku dystrybucji energii wzrost zrealizuje się poprzez inwestycje o charakterze modernizacyjnym, związane z liberalizacją rynku energii. W miarę dalszego przebiegu cyklu koniunkturalnego (przełamanie recesji na rynku inwestycyjnym) w ciągu najbliższych lat można oczekiwać wzrostu rynku i w pełni odwrócenia trendu spadkowego. Konkurencję w branży cechuje bardzo niska mobilność zasobów, co w połączeniu z relatywną stabilnością popytu głównych kontrahentów (energetyka, rafinerie etc.) zapewnia względną stabilność przychodów i rentowności. 6. Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne W związku z faktem, iż Emitent w pełni dominuje w Grupie Kapitałowej, a pozostałe spółki Grupy Kapitałowej mają charakter uzupełniający i nie wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej, misja i strategia rozwoju Emitenta są tożsame z misją i strategią Grupy Kapitałowej. Za cel strategiczny Spółki Zarząd uważa zachowanie pozycji głównego dostawcy na rynku polskim w zakresie systemów średnich napięć rozumianych jako zespół usług i wyposażenia umożliwiającego odbiorcom korzystanie z energii elektrycznej wysokiej jakości w określonych przez nich miejscu i czasie. Emitent dąży do osiągnięcia silnej pozycji na rynku monitorowania, nadzoru oraz sterowania procesami technologicznymi, co oznacza zorientowanie Spółki w kierunku budowy systemów o wyższym stopniu zaawansowania technologicznego. Budowana aktualnie strategia marketingowa Spółki zakłada kilka wariantów i kierunków rozwoju zarówno w zakresie oferty, jak również łańcucha wartości oraz rozszerzenia rynku. Poniżej przedstawione zostały zasadnicze kierunki rozwoju: 1. Budowa kompetencji generalnego wykonawstwa. W chwili obecnej taki proces został rozpoczęty w dwóch obszarach: pierwszy to stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia; drugi to generalne wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej. 68

11 Odbiorcą większości stacji elektroenergetycznych rozumianych jako kompletne obiekty głównych punktów zasilających 110 kv średniego napięcia są w 90% krajowe zakłady energetyczne. Niewielkie ilości obiektów realizuje kolej, klienci przemysłowi, strefy ekonomiczne, jednostki samorządu. W Polsce istnieje około 1200 obiektów, które muszą być całkowicie lub chociaż fragmentarycznie odtwarzane w okresach letnich. Do tego dochodzą nowe obiekty wynikające z rozbudowy infrastruktury, modernizacje, rozszerzenia, rozbudowy itp. Należy więc założyć, że co najmniej 40 obiektów powinno się średniorocznie w kraju modernizować. Przyjmując średnią wartość obiektu 8-10 mln zł, uzyskujemy całkowity potencjał rynku około 400 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę ilość i aktywność konkurentów na rynku krajowym, w budżecie zaplanowano 30 mln zł sprzedaży w tym segmencie. Zarząd ocenia, iż skupienie wysiłków na rozszerzeniu przedmiotowym oraz koncentracja na wybranych obszarach generalnego wykonawstwa obiektów użyteczności publicznej da efekt operacyjnej sprawności i umożliwi skuteczne konkurowanie w aspekcie czasowym, technologicznym i kosztowym z firmami tradycyjnie na tym rynku działającymi. Wartość inwestycji, jakimi się aktualnie Spółka zajmuje, wynosi przeciętnie 3-5 mln zł Planujemy również realizację inwestycji, których wartość będzie dochodzić do 15 mln zł. Wynika to z faktu, że ta wielkość inwestycji nie jest istotna dla wiodących generalnych wykonawców. Uważamy, że jest przestrzeń na tym rynku, ponieważ istnieje wielu prywatnych inwestorów realizujących mniejsze inwestycje np. obiekty handlowe, apartamenty, hale produkcyjne itp. Po uzyskaniu odpowiednich referencji będziemy w stanie działać na rynku zamówień publicznych, który powinien rosnąć ze względu na możliwość wykorzystania funduszy unijnych. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest możliwość dotarcia do potencjalnych inwestorów, optymalna cena, jakość i terminowość wykonania. Strategia rozwoju Spółki zakłada znaczące zwiększenie przychodów z tego segmentu rynku. W ocenie Zarządu przychody ze sprzedaży z tego segmentu rynku powinny w przeciągu najbliższych lat zwiększyć się z ok. 27 mln zł w 2004 roku do poziomu ok. 86 mln zł w roku Poszerzenie zakresu oferowanych prac o nowe, nie obsługiwane dotychczas segmenty rynku Na przyszłe funkcjonowanie Spółki niewątpliwy wpływ będą miały decyzje prywatyzacyjne w energetyce oraz coraz wyraźniej zauważalna strategia wydzielania z działalności podstawowej służb pomocniczych w elektrowniach. Szczególnym przedmiotem zainteresowania Spółki są wydzielane służby zajmujące się utrzymaniem ruchu elektrycznego. Z jednej strony jest to istotne zagrożenie dla pozyskiwania przez Spółkę zamówień, z drugiej jednakże strony poziom kompetencyjny pracowników oraz zaawansowanie technologiczne Spółki, jak również zauważalna tendencja do rozwiązywania związków kapitałowych przedsiębiorstw energetycznych z podmiotami zależnymi pozwalają na optymizm w zakresie przejmowania tej działalności i ewentualnych akwizycji na rynku serwisu przemysłowego oraz znaczącego rozszerzenia oferty i zwiększenia przychodów ze sprzedaży z tego segmentu. Rynek serwisu energetycznego w ocenie Zarządu będzie wzrastał w najbliższych latach i wykorzystanie tej szansy będzie stanowiło o kondycji jednej z podstawowych domen działania ELEKTROBUDOWY w przyszłości. W ocenie Zarządu przychody ze sprzedaży z tego segmentu rynku mogą w przeciągu najbliższych lat osiągnąć poziom kilkudziesięciu milionów złotych. 3. Rozwój kompetencji w zakresie automatyki przemysłowej Aktualnie proces budowy kompetencji na bazie posiadanego potencjału własnego przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych pracowników został zapoczątkowany w dwóch oddziałach Spółki. Zarząd ocenia, iż rozszerzenie kompetencji o automatykę zwiększy konkurencyjność oferty Spółki, poprzez znaczące rozszerzenie łańcucha wartości oferowanego klientom. 4. Zwiększenie oferty eksportowej Zapoczątkowana w roku 2000 strategia ekspansji eksportowej na rynki wschodnie będzie w ocenie Zarządu kolejnym motorem wzrostu przychodów. W latach nastąpi wzrost sprzedaży do 25 mln zł. Przedmiotem eksportu będą wszystkie produkowane wyroby. Jest niezmiernie trudno oszacować potencjał rynku rosyjskiego, lecz należy założyć, że jest on 7-10 razy większy od rynku polskiego. Głównym partnerem na rynku rosyjskim będzie spółka KRUELTA. Za pośrednictwem spółki KRUELTA wyroby będą sprzedawane do spółek działających jako sieć sprzedaży naszego partnera na rynku rosyjskim, firmę TAVRIDA Sp. z o.o. Następnie odbiorcą będzie klient końcowy. 69

12 ELEKTROBUDOWA SA Docelowym segmentem w Rosji pozostaje przemysł związany z wydobyciem, transportem i przetwórstwem ropy i gazu. Uzupełnieniem tego podstawowego segmentu będzie ciężki przemysł, kopalnie minerałów, górnictwo. Wyroby będą wyposażone całkowicie lub częściowo w aparaturę. W przypadku dostaw niepełnych dozbrajanie w główne komponenty odbywać się będzie na miejscu w Rosji lub w spółce KRUELTA. Zabudowywanie części komponentów lokalnie pozwala na obniżenie ceny dla klienta końcowego. W takim przypadku następuje obniżenie obciążeń celnych. 5. Rozszerzenie oferty produktowej Celem głównym jest uzupełnienie oferty dla przemysłowego segmentu rynku oraz budownictwa publicznego. Nowy typ rozdzielnicy lekkiej i taniej wymaga jednakże poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych na badania, projekt i konstrukcję oraz promocję nowego wyrobu, który ma wypełnić lukę pomiędzy najmniej i najbardziej zaawansowanymi technologicznie typami rozdzielnic. Łącznie nakłady inwestycyjne na ten cel Zarząd szacuje na poziomie 0,5-1 mln zł. Powyższe działania zmierzają do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Nie mniej ważnym elementem strategii jest optymalizowanie poziomu kosztów działalności, który ma duże znaczenie w zakresie osiąganej rentowności działania. Spośród działań rozwojowych nakłady inwestycyjne w postaci inwestycji kapitałowych są możliwe w dwóch obszarach działalności, a mianowicie: w razie podjęcia decyzji o zmianie kierunku rozwoju kompetencji w zakresie automatyki przemysłowej i skierowania swojego zainteresowania na akwizycje firm specjalistycznych w tej dziedzinie oraz w zakresie poszerzenia zakresu oferty Spółki o serwis przemysłowy, który będzie powiązany z koniecznością inwestycji kapitałowej. W chwili obecnej Spółka nie dysponuje jednakże skonkretyzowanymi planami i zamierzeniami inwestycyjnymi w tym zakresie. Oceniając szanse realizacji strategii należy uznać, iż do silnych stron Spółki i Grupy Kapitałowej zalicza się uznane: dobrą jakość i markę produktów, szeroki zakres oferowanych prac, elastyczność w stosunku do wymagań klienta, szybki i sprawny serwis oraz prorynkową organizację. Głównych szans należy upatrywać we wzroście rynku związanym z przełamaniem stagnacji na rynku inwestycyjnym, wysokiej rozpoznawalności marki, konsolidacji na rynku. 7. Prognoza wyników finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Opracowany na 2005 rok budżet zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w relacji do roku 2004 o ok. 9,6% do poziomu ,9 tys. zł, z czego przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosą tys. zł, co stanowi 6,2% ogółu przychodów. Zysk ze sprzedaży wyniesie w skali 2005 roku ,8 tys. zł, zysk operacyjny ,2 tys. zł, zysk brutto na działalności gospodarczej ,0 tys. zł, zysk netto 7 243,7 tys. zł. Zysk netto będzie większy niż w 2004 roku o ok. 44%. Rentowność netto wyniesie zatem 2,38%. Poziom zamówień w 2005 r. wyniesie ,0 tys. zł, z czego w Oddziale Rynku Wytwarzania Energii ,0 tys. zł, Oddziale Rynku Przemysłu ,0 tys. zł, zaś Oddziale Rynku Dystrybucji Energii ,0 tys. zł. Pozostałe zamówienia pochodzą z pozostałych jednostek organizacyjnych. Emitent ocenia, że dzięki poprawie skuteczności pozyskiwania zamówień oraz dalszemu ograniczaniu kosztów działalności następować będzie stała poprawa efektywności działania. Podstawą przygotowania budżetu na 2005 r. jest ocena otoczenia rynkowego oraz efekty przeprowadzonej w ostatnich latach restrukturyzacji wszystkich obszarów działalności Spółki. Ponadto przyjęto następujące podstawy i założenia prognozy wyników Spółki na 2005 r.: 1. Dane makroekonomiczne założenia budżetu 2005 przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polski: PKB wzrośnie realnie o 5%, stopa bezrobocia wyniesie 18,2%, średnioroczna inflacja wyniesie 3,9%, 70

13 średnioroczny kurs złotego w relacji do euro ukształtuje się na poziomie 4,42 PLN/EUR, a do dolara 3,68 PLN/USD, podatek dochodowy od osób prawnych wyniesie 19%. 2. Dane i rozliczenia wewnętrzne Spółki: Wielkość narzutów na płace wyniesie 21,12% wynagrodzeń osobowych, W I półroczu 2005 roku, na podstawie uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi, nie będzie tworzony odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Uzgodniono obrót wewnętrzny produktów i usług pomiędzy poszczególnymi rynkami. W Spółce prowadzone jest coroczne budżetowanie przychodów, kosztów, bilansu i cash flow z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne ELEKTROBUDOWY SA. Budżetowanie dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Opracowywany coroczny budżet podlega systematycznej, wielostopniowej weryfikacji i zatwierdzaniu. Ostateczna wersja budżetu po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki, przedstawiana jest do akceptacji Radzie Nadzorczej. W zakresie monitorowania bieżącej sytuacji ekonomiczno finansowej w odniesieniu do budżetu, prowadzona jest comiesięczna prognoza wyników - zarówno w zakresie oddziałów, jak i spółki jako całości. Po każdym miesiącu na bazie wykonania wyników finansowych i informacji od służb marketingowych tworzona jest trzymiesięczna, krocząca prognoza obejmująca przewidywane wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Prognozowanie odbywa się cyklicznie, co miesiąc i jest to weryfikacja zakładanych w budżecie celów i zadań do wykonania. W ramach comiesięcznego przeglądu działalności gospodarczej analizowane są wszelkie aspekty sytuacji marketingowo-handlowej pozyskiwanych zamówień, a także możliwości pozyskiwania zamówień w przyszłości. Comiesięcznej analizie podlega również portfel pozyskanych zamówień (zamówienia posiadane i pozostające do realizacji) pod kątem czasu realizacji, zapewnienia do tego odpowiednich środków itp. Podobnie, we wszystkich aspektach analizowane są przychody i koszty przedsiębiorstwa. Spółka posiada wysoko rozwinięty system rachunku kosztów, obejmujący możliwość rozliczania zarówno kontraktów budowlano-montażowych, jak i zleceń produkcyjnych. Prowadzona wielostopniowa analiza marż pozwala zidentyfikować we wszystkich aspektach zagadnienia dotyczące rentowności dużego przedsiębiorstwa. W podobnym zakresie Spółka dysponuje wszelkimi informacjami dotyczącymi zatrudnienia, poszczególnych pozycji bilansowych oraz pozycji rachunku przepływów pieniężnych. Pełny kontroling, analiza i planowanie odbywa się zarówno w Biurze Spółki na poziomie całego przedsiębiorstwa, jak i w poszczególnych oddziałach. Odpowiedzialne za to są wyspecjalizowane w tym zakresie służby finansowe. Dzięki funkcjonowaniu zintegrowanego systemu zarządzania JDEwards, możliwa jest analiza wszelkich zagadnień ekonomiczno-finansowych, które są udostępnione w odpowiednim zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych ELEKTROBUDOWY SA. Pozwala to na pełną analizę bieżącej sytuacji, prawidłowe kosztorysowanie ofert handlowych oraz precyzyjne planowanie, budżetowanie i prognozowanie wszelkich zagadnień gospodarczych. Prognoza Emitenta nie podlegała ocenie biegłego rewidenta co do kompletności i rzetelności przyjętych przez Spółkę założeń. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie kwartalnie i zamieszczana w raportach okresowych Emitenta. Ewentualna korekta prognozy sporządzona będzie po opublikowaniu raportu okresowego i przekazana w formie raportu bieżącego. Prognoza wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA wynosi: - w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,6 tys. zł, - w zakresie zysku ze sprzedaży ,2 tys. zł, - w zakresie zysku operacyjnego ,9 tys. zł, - w zakresie zysku brutto na działalności gospodarczej ,9 tys. zł, - w zakresie zysku netto 7.516,8 tys. zł. 71

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności 1. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności informują ile zysku przynosi jeden złoty uzyskany z przychodów ze sprzedaży (rentowność EBIT, EBITDA, netto) lub też obrazuje wielkość zysku wygospodarowanego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2011 R. SIERPIEŃ 2011r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014 Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 214 roku Sierpień 214 Komentarz do sytuacji w I półroczu 214 Czynniki rynkowe w I półroczu Działania w Spółce I półrocze tego roku charakteryzowało

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2012 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60 - zakres i metody oceny sytuacji ekonomicznej jednostek sieci Proponuje się, by ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek sieci opierała się na analizie wskaźnikowej. Na tej podstawie, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo