NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA"

Transkrypt

1 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel ; NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1

2 Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do lat 16 zajmuje się: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. Adres Zespołu: Poznań ul. Słowackiego 8 tel W przypadku osób poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności. Zaliczenie do osób niepełnosprawnych osoby do lat 16 zawsze ma charakter okresowy. Może ono kwalifikować taką osobę jako niepełnosprawną najdłużej do 16 roku życia. Po ukończeniu 16 lat należy ubiegać się o określenie stopnia niepełnosprawności. Określenie niepełnosprawności osoby do lat 16 jest potrzebne w celu: ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, korzystania z ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym, korzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON programów skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się, ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności dziecka ( świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opiekuna) 2

3 Przysługujące ulgi i uprawnienia A. Przejazdy środkami komunikacji publicznej MPK POZNAŃ Osoby uprawnione Dokumenty, które osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) jeden z niżej wymienionych dokumentów: Osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież) wraz z opiekunem 1) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: a) całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, b) całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, c) znaczny stopień niepełnosprawności, d) I grupa inwalidztwa, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno - rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 2)ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 3) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN II/182/2 albo MENiS II/182/2), 4) ważna legitymacja uprawniająca do przejazdów na trasie miejsce zamieszkania szkoła miejsce zamieszkania dla opiekunów uczniów posiadających legitymacje szkolne według wzoru MEN II/182/2 albo MENiS II/182/2, wystawiona na podstawie legitymacji szkolnej ucznia i dowodu tożsamości opiekuna przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 5) ważna legitymacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub znaczny stopień niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidztwa), 6) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzająca całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności tylko z powodu niesprawności narządu wzroku (dawna II grupa inwalidztwa), 3

4 Osoby uprawnione Dokumenty, które osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, Dzieci do ukończenia 5. roku życia Osoby pobierające rentę socjalną Dzieci od ukończenia 5. roku życia i młodzież ucząca się do ukończenia 20 lat z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci) Dzieci i młodzież od ukończenia 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23 roku życia Głuchoniemi Podstawa prawna: 7) ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych, z jednym z następujących wpisów, stwierdzających: a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, b) całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa). oświadczenie rodzica lub opiekuna ważna decyzja o przyznaniu renty socjalnej lub ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej lub aktualny odcinek renty socjalnej, wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, w trakcie przejazdów w granicach Poznania lub w trakcie przejazdów na terenie miejscowości zamieszkania osób uprawnionych objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości Przejazdy ulgowe (ulga 95%) KomKARTA z hologramem wraz z ustnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym lub z legitymacją szkolną Przejazdy ulgowe (ulga 50%) ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek dziecka, lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, ustne oświadczenie rodzica lub opiekuna ważna legitymacja szkolna polskiej szkoły ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych, z jednym z następujących wpisów, stwierdzających: a) umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, b) całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa) lub częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidztwa) Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXIX/954/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. 4

5 PKP, PKS Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) 1. Dzieci do lat % ulga Pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC. Bilety jednorazowe. 2. Dzieci i młodzież dotknięte niepełnosprawnością 3. Jedno z rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością ( IC InterCity; EC EuroCity ) WAŻNE- klasa 2, w klasie 1 dopłata 78% - ulga Pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata 78% - ulga Pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata Przejazdy PKS 100% ulga Autobusy zwykłe i przyspieszone. Bilety jednorazowe 78% ulga Autobusy zwykłe i przyspieszone. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne. 78% ulga Autobusy zwykłe i przyspieszone. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne. Uwagi PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, jeżeli korzysta to ulga wynosi 78 % Wyłącznie przy przejazdach z i do placówek oświatowo wychowawczych, pomocy społecznej i zdrowotnych Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy z i do placówek oświatowo wychowawczych, pomocy społecznej i zdrowotnych W przypadku przejazdu do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność należy posiadać zaświadczenie określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć terapeutycznych lub rehabilitacyjnych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Aby skorzystać z ulgowego przejazdu w drodze powrotnej, dana jednostka musi wystawić zaświadczenie potwierdzające stawienie się na badanie, leczenie itd. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 175 poz ze zmianami). 5

6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179 poz.1495 ze zmianami). Komunikacja publiczna w powiecie poznańskim Podstawa prawna: uchwały właściwych rad gmin Szczegółowe informacje dotyczące ulg w komunikacji gminnej znajdują się na stronie internetowej: Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175 poz ze zmianami). rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179 poz.1495 ze zmianami). B. Karta parkingowa Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zielona 8 w Poznaniu na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej. Aby otrzymać kartę parkingową potrzebne są następujące dokumenty: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej powiatu poznańskiego). Załączniki: jedna aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej wpłata 21 złotych w kasie na miejscu Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Zielona 8, Poznań, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 6

7 Złożenie dokumentów: parter, pokój 026. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr tel.: Termin załatwienia sprawy 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów Sposób załatwienia sprawy Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo do odbioru karty. Opłaty Uiszcza się opłatę w wysokości 21 zł, płatna w kasie Zespołu. Tryb odwoławczy Brak. Dodatkowe informacje Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty. 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem). 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta 3. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3a zakaz wjazdu autobusów B-4 zakaz wjazdu motocykli B-10 zakaz wjazdu motorowerów B-35 zakaz postoju B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste B-38 zakaz postoju w dni parzyste 7

8 B-39 strefa ograniczonego postoju Parking. Miejsca parkingowe, przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, oznaczone są znakiem D-18 "parking" i umieszczoną pod nim tabliczką T-29. Podobne znaczenie ma poziomy znak P- 24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", malowany białą farbą na kopertach. Przepisy stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą. Przepis stosuje się również do: 1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej; 2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. 3) Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej UWAGA! Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony. Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność najpóźniej w dniu 30 listopada 2014 r. EMBLEMAT INWALIDZKI NAKLEJONY NA SZYBIE SAMOCHODU NIE JEST DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO NIESTOSOWANIA SIĘ DO NIEKTÓRYCH ZNAKÓW DROGOWYCH. PAMIETAJ, ŻE NAKLEJKA TO TYLKO OZNACZENIE POJAZDU, KTÓRYM PORUSZA SIĘ OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA. 8

9 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz ze zmianami). C. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 1. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od dochodów i przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku do lat 16, O ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić osoba niepełnosprawna albo w przypadku jej niepełnoletności lub ubezwłasnowolnienia opiekun ustawowy. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wysokość zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie. 2. Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu lub osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko. Obsługę świadczeń rodzinnych zapewnia miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość świadczenia wynosi do dnia 31 grudnia 2014 r. 800 zł miesięcznie (plus 200 zł z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego). Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu, a prawo do niego nie wygasa, gdy niepełnosprawne dziecko osiągnie pełnoletniość. 9

10 Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności. 3. Zasiłek rodzinny Przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 552,30 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 638,90 zł. Zasiłek przysługuje, ww. osobom, do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli dziecko: przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, pozostaje w związku małżeńskim pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. D. Urlop wychowawczy Do urlopu wychowawczego mają prawo rodzice lub opiekunowie, w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 lat, jeżeli osoba ubiegająca się o urlop była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli z powodu stanu zdrowia dziecko wymaga osobistej opieki, rodzice lub opiekunowie mogą skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego, czy korzystali z urlopu wychowawczego w zwykłym wymiarze. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: miesięcy kalendarzowych, miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 10

11 urodzonym podczas jednego porodu; miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy, podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku, przedszkolu, z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także w innych przepadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. E. Turnusy rehabilitacyjne Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: 1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów 3) o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Osoba niepełnosprawna korzystająca z turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa. Aby otrzymać dofinansowanie powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dział ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu ul. Zielona 8 1. wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy). Informacje dotyczące ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów można uzyskać w PCPR. 11

12 G. Ulgi rehabilitacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych Ulga na cele rehabilitacyjne Od dochodu obliczonego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają odliczeniu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zakres wydatków podlegających odliczeniu Lp. Przedmiot ulgi Limit Udokumentowanie 1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 7. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa 8. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika 9. Opieka pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa 2280 zł w roku Wskazanie przewodnika z imienia i nazwiska 2280 zł w Okazanie certyfikatu psa roku - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 10. Opłacenie tłumacza języka migowego - Dokumenty potwierdzające 12

13 11. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia 12. Leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo) 13. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a) 14. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne 15. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: a) na turnusie rehabilitacyjnym, b) w zakładach, o których mowa w pkt 6, c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11 poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł zł w roku - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Uprawnione do ulgi mają : a) osoby posiadające: - orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub - decyzje przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo - orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.; b) osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na 13

14 wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. Ograniczenie odliczenia wydatków w przypadku ich współfinansowania z innych źródeł Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. H. Edukacja Wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny dzieci niepełnosprawnych Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne od 3 do 6 lat, jednakże w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 lat. Obowiązek szkolny każdego dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat. Dla uczniów niepełnosprawnych stworzona jest możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne może zostać odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do: pobierania nauki we wszystkich typach szkół, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych, pomocy psychologiczno pedagogicznej. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych. Kwalifikacja do odpowiedniej formy kształcenia odbywa się na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zespoły orzekają o: potrzebie kształcenia specjalnego potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 14

15 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udziela WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWA ul. Słowackiego 8, Poznań I piętro, pok. 118, 119, 104 w poniedziałki w godz , od wtorku do piątku w godz bądź pod numerami telefonów: w zakresie: uprawnień i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym, danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych działań w obronie interesów osób niepełnosprawnych zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych Wielkopolski Oddział PFRON ul. Lindego 4 Poznań Tel. (61)

16 Gminne/ Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Miejscowość adres nr tel. (061) BUK ul. Ratuszowa CZERWONAK ul. Plac Zielony DOPIEWO ul. Konarzewska KLESZCZEWO ul. Poznańska KOMORNIKI ul. Stawna KOSTRZYN ul. Braci WLKP Drzewieckich 1 KÓRNIK ul. Poznańska 34a LUBOŃ ul. Źródlana MOSINA ul. Dworcowa MUROWANA ul. Dworcowa GOŚLINA POBIEDZISKA ul. Kaczyńska PUSZCZYKOWO ul. Wysoka ROKIETNICA ul. Golęcińska STĘSZEW ul. Poznańska SUCHY LAS ul. Borówkowa SWARZĘDZ ul. Poznańska TARNOWO PODGÓRNE ul. Sportowa

17 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Lp. Nazwa Poradni Adres Nr telefonu 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Filia Filia Luboń ul. Żabikowska 40 (0-61) Fax Buk (0-61) ul. Szarych Szeregów 8 Fax Stęszew ul. J. Korczaka 2 (0-61) Filia 5. Filia 6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 7. Filia 8. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 9. Filia 10. Filia 11 Filia 12. Filia Suchy Las ul. Szkolna Tarnowo Podgórne ul. Sportowa Mosina ul. Śremska Kórnik ul. Poznańska 33a Swarzędz os. Kościuszkowców Czerwonak ul. Leśna Kostrzyn Wielkopolski ul. Braci Drzewieckich Murowana Goślina ul. Leśna Pobiedziska ul. Kazimierza Odnowiciela 16 (0-61) (0-61) Fax (0-61) Fax (0-61) (0-61) (0-61) (0-61) (0-61) (061)

18 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE Nazwa Adres Zakres działania Owińska Pl. Przemysława 9 Tel Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Mosina Ul. Kościelna 2 Tel Szkoła Podstawowa Specjalna - Gimnazjum Specjalne - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Zasadnicza szkoła Zawodowa - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Technikum Uzupełniające - Szkoła Podstawowa Specjalna - Gimnazjum Specjalne -SP filia przy Szpitalu w Ludwikowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy LECZENIE STOMATOLOGICZNE osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w znieczuleniu Nazwa Adres Tel. AVENTIA - NZOZ Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr /147 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem Poznań ul. Krysiewicza

19 Organizacje pozarządowe w powiecie poznańskim, których celem statutowym jest pomoc osobom niepełnosprawnym 1. Wlkp. Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych Rodzina Rodzinie 2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN 3. Wlkp. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera 4. Gminna Stowarzyszenie Pomocy Poznań Ul. Sienkiewicza Poznań Oś. Lecha 19 Poznań Ul. Szwajcarska 3 Mosina Rodzinie Ul. Krotowskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Swarzędz Specjalnej Troski im. L.Grajka Oś. Kościuszkowców Stowarzyszenie na Rzecz Osób Komorniki Niepełnosprawnych PROMYK Ul. Nowa Fundacja Polskich Kawalerów Poznań Maltańskich Pomoc Maltańska Ul. Świętojańska 1 8. Polskie Towarzystwo Opieki Poznań Paliatywnej Oś. Rusa 25a 9. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Murowana Osób Niepełnosprawnych Goślina Ul. Maciszewska Polski Związek Głuchych Poznań Ul. Żydowska 15/ Stowarzyszenie Społecznego Luboń Funduszu Ludzi dobrej woli - Ul. Jagiełły 13 Luboń 12. Wlkp. Związek Inwalidów Narządu Ruchu 13. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Hospicjum Domowe 14. Towarzystwo Osób Niesłyszących TON 15. Solidarni w Prawdzie i w Miłosierdziu Luboń 16. Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka w Owińskach Być Potrzebnym 17. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga Luboń 18. Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej 19. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym Poznań Oś. St. Batorego 27A Poznań Ul. 27 Grudnia 3/ Poznań Ul. Newtona 3B/ Luboń Ul. Poniatowskiego 14/ Owińska Plac Przemysława Luboń Ul. Żabikowska Ul. Łąkowa Mosina Ul. Kościelna Pobiedziska Ul. Różana Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Kórnik

20 Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową -Klaudynka 22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 23. Wolontariat Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 24. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 25. Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową Ul. Dworcowa Owińska Ul. Kolejowa Puszczykowo Ul. Wysoka Puszczykowo Ul. Wczasowa 8a Koziegłowy Oś. Leśne 15 b/

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo (limit

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających

Bardziej szczegółowo

Magdalena Białczak. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Magdalena Białczak. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa Magdalena Białczak Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa tel. 22 509 71 47 fax. 22 509 71 51 http://www.scon.waw.pl/

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów PKS i PKP uprawnione są przy zakupie biletów do korzystania z ulg. By móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach Adres: ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 listopada na podstawie uchwały RM Poznania Nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA RODZINNE mgr Marta Wasil RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, (oznacza to

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928 brzmienie od 2008-03-29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki,ojca,opiekuna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. Dz.U.02.179.1495 2004.01.01 zm. Dz.U.03.220.2182 1 2005.01.13 zm. Dz.U.04.277.2752 1 2005.12.31 zm. Dz.U.05.261.2194 1 2006.08.31 zm. Dz.U.06.153.1098 1 2007.02.20 zm. Dz.U.07.23.142 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Karta parkingowa (dla osób niepełnosprawnych) jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE:

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: Od dnia 03.06.2013r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie działa przy

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie Projekt Druk nr... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

w czasie pełnienia służby wojskowej 8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej

w czasie pełnienia służby wojskowej 8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 lipca 2016 na podstawie uchwały RM Poznania Nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/978/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 stycznia 2014r. TEKST JEDNOLITY Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność:

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność: Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA Czynność: Organ właściwy: Miejsce składania dokumentów: Wydanie karty parkingowej Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje:

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 2013-01-03 Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.07.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI właściwego

Bardziej szczegółowo

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje:

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo