NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA"

Transkrypt

1 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel ; NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1

2 Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do lat 16 zajmuje się: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. Adres Zespołu: Poznań ul. Słowackiego 8 tel W przypadku osób poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności. Zaliczenie do osób niepełnosprawnych osoby do lat 16 zawsze ma charakter okresowy. Może ono kwalifikować taką osobę jako niepełnosprawną najdłużej do 16 roku życia. Po ukończeniu 16 lat należy ubiegać się o określenie stopnia niepełnosprawności. Określenie niepełnosprawności osoby do lat 16 jest potrzebne w celu: ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, korzystania z ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym, korzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON programów skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się, ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności dziecka ( świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opiekuna) 2

3 Przysługujące ulgi i uprawnienia A. Przejazdy środkami komunikacji publicznej MPK POZNAŃ Osoby uprawnione Dokumenty, które osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) jeden z niżej wymienionych dokumentów: Osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież) wraz z opiekunem 1) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: a) całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, b) całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, c) znaczny stopień niepełnosprawności, d) I grupa inwalidztwa, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno - rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 2)ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 3) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN II/182/2 albo MENiS II/182/2), 4) ważna legitymacja uprawniająca do przejazdów na trasie miejsce zamieszkania szkoła miejsce zamieszkania dla opiekunów uczniów posiadających legitymacje szkolne według wzoru MEN II/182/2 albo MENiS II/182/2, wystawiona na podstawie legitymacji szkolnej ucznia i dowodu tożsamości opiekuna przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 5) ważna legitymacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub znaczny stopień niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidztwa), 6) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzająca całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności tylko z powodu niesprawności narządu wzroku (dawna II grupa inwalidztwa), 3

4 Osoby uprawnione Dokumenty, które osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, Dzieci do ukończenia 5. roku życia Osoby pobierające rentę socjalną Dzieci od ukończenia 5. roku życia i młodzież ucząca się do ukończenia 20 lat z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci) Dzieci i młodzież od ukończenia 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23 roku życia Głuchoniemi Podstawa prawna: 7) ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych, z jednym z następujących wpisów, stwierdzających: a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, b) całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa). oświadczenie rodzica lub opiekuna ważna decyzja o przyznaniu renty socjalnej lub ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej lub aktualny odcinek renty socjalnej, wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, w trakcie przejazdów w granicach Poznania lub w trakcie przejazdów na terenie miejscowości zamieszkania osób uprawnionych objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości Przejazdy ulgowe (ulga 95%) KomKARTA z hologramem wraz z ustnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym lub z legitymacją szkolną Przejazdy ulgowe (ulga 50%) ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek dziecka, lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, ustne oświadczenie rodzica lub opiekuna ważna legitymacja szkolna polskiej szkoły ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych, z jednym z następujących wpisów, stwierdzających: a) umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, b) całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa) lub częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidztwa) Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXIX/954/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. 4

5 PKP, PKS Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) 1. Dzieci do lat % ulga Pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC. Bilety jednorazowe. 2. Dzieci i młodzież dotknięte niepełnosprawnością 3. Jedno z rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością ( IC InterCity; EC EuroCity ) WAŻNE- klasa 2, w klasie 1 dopłata 78% - ulga Pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata 78% - ulga Pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata Przejazdy PKS 100% ulga Autobusy zwykłe i przyspieszone. Bilety jednorazowe 78% ulga Autobusy zwykłe i przyspieszone. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne. 78% ulga Autobusy zwykłe i przyspieszone. Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne. Uwagi PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, jeżeli korzysta to ulga wynosi 78 % Wyłącznie przy przejazdach z i do placówek oświatowo wychowawczych, pomocy społecznej i zdrowotnych Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy z i do placówek oświatowo wychowawczych, pomocy społecznej i zdrowotnych W przypadku przejazdu do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność należy posiadać zaświadczenie określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć terapeutycznych lub rehabilitacyjnych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Aby skorzystać z ulgowego przejazdu w drodze powrotnej, dana jednostka musi wystawić zaświadczenie potwierdzające stawienie się na badanie, leczenie itd. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 175 poz ze zmianami). 5

6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179 poz.1495 ze zmianami). Komunikacja publiczna w powiecie poznańskim Podstawa prawna: uchwały właściwych rad gmin Szczegółowe informacje dotyczące ulg w komunikacji gminnej znajdują się na stronie internetowej: Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175 poz ze zmianami). rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179 poz.1495 ze zmianami). B. Karta parkingowa Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zielona 8 w Poznaniu na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej. Aby otrzymać kartę parkingową potrzebne są następujące dokumenty: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej powiatu poznańskiego). Załączniki: jedna aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej wpłata 21 złotych w kasie na miejscu Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Zielona 8, Poznań, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 6

7 Złożenie dokumentów: parter, pokój 026. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr tel.: Termin załatwienia sprawy 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów Sposób załatwienia sprawy Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo do odbioru karty. Opłaty Uiszcza się opłatę w wysokości 21 zł, płatna w kasie Zespołu. Tryb odwoławczy Brak. Dodatkowe informacje Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty. 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem). 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta 3. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3a zakaz wjazdu autobusów B-4 zakaz wjazdu motocykli B-10 zakaz wjazdu motorowerów B-35 zakaz postoju B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste B-38 zakaz postoju w dni parzyste 7

8 B-39 strefa ograniczonego postoju Parking. Miejsca parkingowe, przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, oznaczone są znakiem D-18 "parking" i umieszczoną pod nim tabliczką T-29. Podobne znaczenie ma poziomy znak P- 24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", malowany białą farbą na kopertach. Przepisy stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą. Przepis stosuje się również do: 1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej; 2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. 3) Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej UWAGA! Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony. Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność najpóźniej w dniu 30 listopada 2014 r. EMBLEMAT INWALIDZKI NAKLEJONY NA SZYBIE SAMOCHODU NIE JEST DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO NIESTOSOWANIA SIĘ DO NIEKTÓRYCH ZNAKÓW DROGOWYCH. PAMIETAJ, ŻE NAKLEJKA TO TYLKO OZNACZENIE POJAZDU, KTÓRYM PORUSZA SIĘ OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA. 8

9 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz ze zmianami). C. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 1. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od dochodów i przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku do lat 16, O ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić osoba niepełnosprawna albo w przypadku jej niepełnoletności lub ubezwłasnowolnienia opiekun ustawowy. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wysokość zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie. 2. Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu lub osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko. Obsługę świadczeń rodzinnych zapewnia miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość świadczenia wynosi do dnia 31 grudnia 2014 r. 800 zł miesięcznie (plus 200 zł z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego). Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu, a prawo do niego nie wygasa, gdy niepełnosprawne dziecko osiągnie pełnoletniość. 9

10 Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności. 3. Zasiłek rodzinny Przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 552,30 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 638,90 zł. Zasiłek przysługuje, ww. osobom, do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli dziecko: przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, pozostaje w związku małżeńskim pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. D. Urlop wychowawczy Do urlopu wychowawczego mają prawo rodzice lub opiekunowie, w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 lat, jeżeli osoba ubiegająca się o urlop była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli z powodu stanu zdrowia dziecko wymaga osobistej opieki, rodzice lub opiekunowie mogą skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego, czy korzystali z urlopu wychowawczego w zwykłym wymiarze. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: miesięcy kalendarzowych, miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 10

11 urodzonym podczas jednego porodu; miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy, podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku, przedszkolu, z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także w innych przepadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. E. Turnusy rehabilitacyjne Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: 1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów 3) o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Osoba niepełnosprawna korzystająca z turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa. Aby otrzymać dofinansowanie powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dział ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu ul. Zielona 8 1. wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy). Informacje dotyczące ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów można uzyskać w PCPR. 11

12 G. Ulgi rehabilitacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych Ulga na cele rehabilitacyjne Od dochodu obliczonego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają odliczeniu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zakres wydatków podlegających odliczeniu Lp. Przedmiot ulgi Limit Udokumentowanie 1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 7. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa 8. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika 9. Opieka pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa 2280 zł w roku Wskazanie przewodnika z imienia i nazwiska 2280 zł w Okazanie certyfikatu psa roku - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 10. Opłacenie tłumacza języka migowego - Dokumenty potwierdzające 12

13 11. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia 12. Leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo) 13. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a) 14. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne 15. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: a) na turnusie rehabilitacyjnym, b) w zakładach, o których mowa w pkt 6, c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11 poniesienie wydatków - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł zł w roku - Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Uprawnione do ulgi mają : a) osoby posiadające: - orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub - decyzje przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo - orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.; b) osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na 13

14 wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. Ograniczenie odliczenia wydatków w przypadku ich współfinansowania z innych źródeł Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. H. Edukacja Wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny dzieci niepełnosprawnych Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne od 3 do 6 lat, jednakże w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 lat. Obowiązek szkolny każdego dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat. Dla uczniów niepełnosprawnych stworzona jest możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne może zostać odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do: pobierania nauki we wszystkich typach szkół, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych, pomocy psychologiczno pedagogicznej. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych. Kwalifikacja do odpowiedniej formy kształcenia odbywa się na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zespoły orzekają o: potrzebie kształcenia specjalnego potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 14

15 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udziela WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWA ul. Słowackiego 8, Poznań I piętro, pok. 118, 119, 104 w poniedziałki w godz , od wtorku do piątku w godz bądź pod numerami telefonów: w zakresie: uprawnień i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym, danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych działań w obronie interesów osób niepełnosprawnych zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych Wielkopolski Oddział PFRON ul. Lindego 4 Poznań Tel. (61)

16 Gminne/ Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Miejscowość adres nr tel. (061) BUK ul. Ratuszowa CZERWONAK ul. Plac Zielony DOPIEWO ul. Konarzewska KLESZCZEWO ul. Poznańska KOMORNIKI ul. Stawna KOSTRZYN ul. Braci WLKP Drzewieckich 1 KÓRNIK ul. Poznańska 34a LUBOŃ ul. Źródlana MOSINA ul. Dworcowa MUROWANA ul. Dworcowa GOŚLINA POBIEDZISKA ul. Kaczyńska PUSZCZYKOWO ul. Wysoka ROKIETNICA ul. Golęcińska STĘSZEW ul. Poznańska SUCHY LAS ul. Borówkowa SWARZĘDZ ul. Poznańska TARNOWO PODGÓRNE ul. Sportowa

17 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Lp. Nazwa Poradni Adres Nr telefonu 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Filia Filia Luboń ul. Żabikowska 40 (0-61) Fax Buk (0-61) ul. Szarych Szeregów 8 Fax Stęszew ul. J. Korczaka 2 (0-61) Filia 5. Filia 6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 7. Filia 8. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 9. Filia 10. Filia 11 Filia 12. Filia Suchy Las ul. Szkolna Tarnowo Podgórne ul. Sportowa Mosina ul. Śremska Kórnik ul. Poznańska 33a Swarzędz os. Kościuszkowców Czerwonak ul. Leśna Kostrzyn Wielkopolski ul. Braci Drzewieckich Murowana Goślina ul. Leśna Pobiedziska ul. Kazimierza Odnowiciela 16 (0-61) (0-61) Fax (0-61) Fax (0-61) (0-61) (0-61) (0-61) (0-61) (061)

18 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE Nazwa Adres Zakres działania Owińska Pl. Przemysława 9 Tel Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Mosina Ul. Kościelna 2 Tel Szkoła Podstawowa Specjalna - Gimnazjum Specjalne - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Zasadnicza szkoła Zawodowa - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Technikum Uzupełniające - Szkoła Podstawowa Specjalna - Gimnazjum Specjalne -SP filia przy Szpitalu w Ludwikowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy LECZENIE STOMATOLOGICZNE osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w znieczuleniu Nazwa Adres Tel. AVENTIA - NZOZ Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr /147 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem Poznań ul. Krysiewicza

19 Organizacje pozarządowe w powiecie poznańskim, których celem statutowym jest pomoc osobom niepełnosprawnym 1. Wlkp. Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych Rodzina Rodzinie 2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN 3. Wlkp. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera 4. Gminna Stowarzyszenie Pomocy Poznań Ul. Sienkiewicza Poznań Oś. Lecha 19 Poznań Ul. Szwajcarska 3 Mosina Rodzinie Ul. Krotowskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Swarzędz Specjalnej Troski im. L.Grajka Oś. Kościuszkowców Stowarzyszenie na Rzecz Osób Komorniki Niepełnosprawnych PROMYK Ul. Nowa Fundacja Polskich Kawalerów Poznań Maltańskich Pomoc Maltańska Ul. Świętojańska 1 8. Polskie Towarzystwo Opieki Poznań Paliatywnej Oś. Rusa 25a 9. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Murowana Osób Niepełnosprawnych Goślina Ul. Maciszewska Polski Związek Głuchych Poznań Ul. Żydowska 15/ Stowarzyszenie Społecznego Luboń Funduszu Ludzi dobrej woli - Ul. Jagiełły 13 Luboń 12. Wlkp. Związek Inwalidów Narządu Ruchu 13. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Hospicjum Domowe 14. Towarzystwo Osób Niesłyszących TON 15. Solidarni w Prawdzie i w Miłosierdziu Luboń 16. Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka w Owińskach Być Potrzebnym 17. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga Luboń 18. Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej 19. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym Poznań Oś. St. Batorego 27A Poznań Ul. 27 Grudnia 3/ Poznań Ul. Newtona 3B/ Luboń Ul. Poniatowskiego 14/ Owińska Plac Przemysława Luboń Ul. Żabikowska Ul. Łąkowa Mosina Ul. Kościelna Pobiedziska Ul. Różana Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Kórnik

20 Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową -Klaudynka 22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 23. Wolontariat Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 24. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 25. Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową Ul. Dworcowa Owińska Ul. Kolejowa Puszczykowo Ul. Wysoka Puszczykowo Ul. Wczasowa 8a Koziegłowy Oś. Leśne 15 b/

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych I. Informacje ogólne Zasady wydawania kart parkingowych Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku: 1) Moduł I

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo